Tabela 6: Seznam vojaških enot, del A - Markus Jerko

markusjerko.at

Tabela 6: Seznam vojaških enot, del A - Markus Jerko

Pojasnilo k seznamu:

Kot sem navedel ţe v samem besedilu svoje študije, ta seznam vsebuje le tiste vojaških enote, v katerih so sluţili slovenski vojaki s priimkom

Kranjc, Krajnc in Krainz iz Štajerske, a delno tudi iz drugih slovenskih deţel. Na njem manjkajo nekatere znane slovenske enote (kot na primer

trţaški 97. pehotni polk, 7. lovski bataljon...), kajti v Vojnem arhivu na Dunaju glavnih matičnih listov (GBBl) za te enote ţal ni in jih lahko

le poredkoma najdemo zgolj za posamezne vojake. Tako je na primer na seznamu samo en predstavnik ljubljanskega 27. domobranskega

pehotnega polka, ki pa je bil med vsemi slovenskimi polki najbolj slovenski…

Landwehr Inft. Rgt. Nr. 3

Ldst. Ers. Res.

Landwehr Infanterie Regiment Marburg Nr. 26

LIR 27

Infanterie Regiment Nr. 47

Infanterie Regiment Nr. 87

IR 17

Schw. Art. Rgt. Nr. 4

Eisenbahn und Telegraphen Regiment

Dragonerregiment Nr. 5

K.K. Landwehrregiment Klagenfurt Nr. 4

Fest. Art. Reg. Nr. 4

Schützenregiment Nr. 26

Fest. Art. Reg. Nr. 5

Inft. Rgt. Nr. 7

Kavallerie

Pioner Baon Nr. 5

Gebirgs-Artillerie Regiment Nr. 3

Feldkanonenrgt. 9

Traindivision

F.K.R. Nr. 8

Bos. Herz. Infanter. Rgt. Nr.2

Feldartillerie Rgt. Nr. 20

3. domobranski pehotni polk

Črnovojniška nadomestna rezerva

26. mariborski domobranski pehotni polk

27. ljubljanski domobranski pehotni polk

47. mariborski pehotni polk

87. celjski pehotni polk

17. ljubljanski pehotni polk

4. polk teţkega topništva

Ţelezniški in telegrafski polk

5. mariborski dragonski polk

4. celovški cesarsko-kraljevi domobranski polk

4. polk trdnjavskega topništva

26. mariborski strelski polk

5. polk trdnjavskega topništva

7. pehotni polk

Konjenica

5. pionirski bataljon

3. polk gorskega topništva

9. polk poljskega topništva

Divizija trena (prateţa)

8. poljski topniški polk

2. bosansko-hercegovski pehotni polk

20. polk poljskega topništva


Militaerabteilung des k.k. Staatshengstendepos in Graz

K.u.K. Eisenbahnregiment

Sappeurbattailon Nr. 3

Ldstrm. Dienst o. Waffen

FJB nr. 20

Ldst. Jg.

Vojaški oddelek cesarsko-kraljeve drţavne ţrebčarne v Gradcu

Cesarski in kraljevi ţelezniški polk

3. saperski bataljon

Črnovojniška sluţba brez oroţja

20. trţaški lovski bataljon

Črnovojniški lovci

More magazines by this user
Similar magazines