18.07.2012 Views

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CELIAKIJI

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CELIAKIJI

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CELIAKIJI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>VPRAŠANJA</strong><strong>IN</strong><strong>ODGOVORI</strong><br />

O<strong>CELIAKIJI</strong><br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 1 6-02-2008 10:07:25


2<br />

! Na<br />

zadnjih straneh te brošure je znajpomembnejšimi in strokovni-<br />

mi izrazi, ki se vbesedilu pojavljajo.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 2 6-02-2008 10:07:28


KAZALO<br />

1 Kako živeti sceliakijo? 04<br />

2 Kaj je celiakija? 06<br />

3 Ali se sceliakijo rodimo ali jo pridobimo? 09<br />

4 Kakšni so znaki celiakije? 10<br />

5 Kakšne so klinične oblike celiakije? 12<br />

6 Kaj storiti vprimeru suma, da imate celiakijo? 14<br />

7 Kako se spopasti sceliakijo in sladkorno boleznijo? 16<br />

8 Kako pride do intolerance za laktozo? 17<br />

9 Kako se zdravi celiakijo? 18<br />

10 Kaj se sme jesti? 20<br />

11 Kakšni so pozitivni učinki diete brez glutena? 30<br />

12 Kako se doseže pravilno ravnovesje? 33<br />

13 Kakšen je zdrav način prehranjevanja? 34<br />

14 Tedenski jedilnik: Kaj svetuje šef kuhinje? 38<br />

15 Katera higienska pravila je treba upoštevati vkuhinji? 42<br />

16 Kateri so drugi dietetični vidiki, ki jih je treba upoštevati? 44<br />

17 Ali obstaja alternativno zdravljenje dieti brez glutena? 45<br />

18 Kontrole po diagnozi: kako in kdaj? 46<br />

19 Kako lahko mirno živimo sceliakijo? 48<br />

20 Kaj je Schär? 50<br />

21 Kaj je “Taste for Life”? 51<br />

22 Kakšne storitve nudi Schär? 53<br />

Slovarček 54<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 3 6-02-2008 10:07:28<br />

3


4<br />

To se zgodi predvsem takrat, ko<br />

pride do omejitev pri prehrani.<br />

Vsekakor za to bojazen ni utemel-<br />

jenih razlogov. Kljub celiakiji<br />

upoštevanju določenih pravil se<br />

ob lahko živi polno in zadovoljno<br />

življenje.<br />

KAKO ŽIVETI SCELIAKIJO?<br />

Diagnoza, ki nas lahko zmede<br />

Življenje bolnika sceliakijo je brez<br />

dvoma lahko življenje brez kom-<br />

promisov!<br />

1<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 4 6-02-2008 10:07:28


Diagnoza celiakije prinaša sseboj<br />

vrsto pozitivnih sprememb. Na<br />

prvem mestu postane simpto-<br />

matski bolnik zbrezglutensko<br />

dieto in brez pomoči farmako-<br />

loške terapije priča postopnega<br />

zmanjšanja težav, kigavdoloče-<br />

nih primerih pestijo že vrsto let.<br />

Ponovno dobro počutje sovpada<br />

sprenehanjem zaskrbljujočih ali<br />

nadležnih simptomov,kot je upad<br />

telesne teže ali napihnjenost tre-<br />

buha, in tudi ssplošnim izboljšan-<br />

jem psihofizičnih zmogljivosti, še<br />

posebno razpoloženja, zmožnosti<br />

koncentracije in mišične moči.<br />

Kljub vse bolj ugodnemu stanju<br />

se mora bolnik sceliakijo nauči-<br />

ti živeti z“nenavadnim” zdrav-<br />

ljenjem: izločiti iz prehrane kruh<br />

in testenine —živila, ki so vnaši<br />

družbi dobila simbolno vred-<br />

nost —seveda ni preprosto. Toda<br />

negativen vpliv take prehranske<br />

omejitve se lahko premosti z<br />

domišljijo in poznavanjem.<br />

Domišljija nam je vpomoč pri<br />

odkrivanju sveta živil, primer-<br />

nih za “dieto bolnika sceliakijo”,<br />

bodisi med izdelki, ki so že po<br />

naravi brez glutena, bodisi med<br />

tistimi, ki jih ponuja specializirana<br />

prehrambena industrija in kate-<br />

rih število se nenehno povečuje.<br />

Spoznavanjem, kar je tudi cilj te<br />

brošure, se je mogoče naučiti laž-<br />

jega spopadanja zmajhnimi teža-<br />

vami,kijih lahkoceliakija vnesev<br />

vsakdanje življenje.<br />

_Uredil: prof. Carlo Catassi<br />

Center za raziskavo celiakije<br />

Univerza vMarylandu<br />

Baltimore (ZDA)<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 5 6-02-2008 10:07:28<br />

5


6<br />

2 pšenica<br />

Gluten je beljakovinska snov,pri-<br />

sotna vpšenici in drugih žitaricah,<br />

kot so na primer ječmen, rž, pira,<br />

oves, kamut in tritikala. Pri ose-<br />

bah zgenetsko predispozicijo, pa<br />

naj bo to odrasla oseba ali otrok,<br />

povzroča uživanje hrane zvseb-<br />

nostjo glutena, četudi vmajh-<br />

nih količinah, imunsko reakcijo<br />

vozkem črevesju, kar privede do<br />

kroničnega vnetja, kiposledično<br />

povzroči izginotje črevesnih resic<br />

in stem povezane težave, ki se od<br />

osebe do osebe lahko zelo razli-<br />

kujejo.<br />

KAJ JE CELIAKIJA?<br />

Celiakija je trajna prehranska intoleranca<br />

za gluten<br />

Pri zdravih osebah je črevesna<br />

stena prekrita sčrevesnimi resi-<br />

cami in mikroresicami, katerih<br />

vloga je povečati površino za<br />

absorpcijo hranilnih snovi. Pri<br />

bolniku sceliakijo te resice skoraj<br />

docela izginejo, zato je črevesna<br />

sluznica poškodovana. Sploščena<br />

absorpcijska površina zmanjša ali<br />

onemogoča absorpcijo hranilnih<br />

snovi, kot so na primer beljako-<br />

vine, maščobe, ogljikovi hidrati,<br />

vitamini in minerali, ter stem<br />

povzroči slabo in neuravnoteženo<br />

prehranjenost.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 6 6-02-2008 10:07:28


ž<br />

Intoleranca za gluten je vsve-<br />

tovnem merilu eno izmed naj-<br />

pogostejših kroničnih stanj. V<br />

državah, kjer je prebivalstvo pre-<br />

težno evropskega izvora (Evropa,<br />

Severna Amerika, Južna Amerika<br />

in Avstralija), ima celiakijo približ-<br />

no ena oseba na 100 prebivalcev.<br />

Tako pogostnost so zasledili tudi v<br />

nekaterih deželah vrazvoju, kot je<br />

npr. Severna Afrika, Srednji vzhod<br />

in Indija, kjer zaužijejo velike<br />

količine žitaric.<br />

oves<br />

ječmen<br />

Kaj je gluten?<br />

pira<br />

Gluten je beljakovinska snov,pri-<br />

sotna vnekaterih žitaricah, kot so<br />

na primer pšenica, ječmen, rž, pira,<br />

oves, kamut in tritikala. Hranilna<br />

vrednost glutena je zelo nizka.<br />

Pomembna vloga tebeljakovi-<br />

ne je podobna vlogi »lepila«, ker<br />

nekako zlepi pšenično moko, da<br />

jo je mogoče pekovsko obdelati.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 7 6-02-2008 10:07:29<br />

7


8<br />

pšenica<br />

oves<br />

pira<br />

kritosemenka/pira<br />

rž<br />

ječmen<br />

kamut<br />

tritikala<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 8 6-02-2008 10:07:29


ALI SE SCELIAKIJO RODIMO<br />

ALI JO PRIDOBIMO?<br />

Celiakija je kompleksna bolezen, ki nastane<br />

iz »mozaika« dednih in okoljskih dejavnikov<br />

Dedni dejavniki<br />

Vloga dednosti je dokazana<br />

spogostejšim pojavljanjem ce-<br />

liakije vdružini, ki je vprimerjavi<br />

ssplošnim prebivalstvom približ-<br />

no 10 krat pogostejša pri sorod-<br />

nikih vprvem kolenu. Vendar pa<br />

vsi geni, ki pripomorejo kpredis-<br />

poziciji za dedno obolenje, še niso<br />

znani. Med njimi se najpogosteje<br />

omenja povezanost s sistemom<br />

HLA, kjer gre za skupek genov,<br />

katerih osnovna naloga je »prepo-<br />

znati« tuje molekule vorganizmu.<br />

Večina bolnikov sceliakijo (vsaj<br />

95 %) ima zapis za HLA–DQ2<br />

in/ali –DQ8. Čeprav je prisotnost<br />

HLA–DQ2/DQ8 potrebna za<br />

razvoj obolenja, sama po sebi ne<br />

zadošča, saj te iste genske dejavni-<br />

ke zasledimo vvisokem odstotku<br />

zdravih ljudi (20–30 %celotnega<br />

prebivalstva).<br />

3<br />

Okoljski dejavnik za razvoj celia-<br />

Okoljski dejavnik<br />

kije predstavlja prisotnost glutena<br />

vprehrani.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 9 6-02-2008 10:07:34<br />

9


10<br />

KAKŠNI SO ZNAKI CELIAKIJE?<br />

Simptomi celiakije so lahko različni, vnekaterih<br />

primerih pa so celo odsotni<br />

Najočitnejši znaki so driska, izgu-<br />

ba teže in moči, napihnjenost<br />

trebuha in bolečine vnjem, bru-<br />

hanje in pri otrokih tudi zastoj<br />

rasti. Vnekaterih primerih lahko<br />

nastopijo znaki, ki sčrevesjem<br />

niso neposredno povezani, to<br />

so na primer anemija, osteopo-<br />

roza, amenoreja, pomanjkanje<br />

vitaminov in mineralov ali druge<br />

bolezni, ki so včasih medsebojno<br />

povezane.<br />

Vsekakor se celiakija ne pokaže<br />

vedno zznačilnimi znaki, med<br />

postavljanjem diagnoze je treba<br />

upoštevati pestrost klinične slike<br />

bolezni.<br />

Možne klinične znake celiaki-<br />

je lahko razdelimo vznačilne<br />

zizrazito gastro–intestinalno<br />

simptomatiko (danes vmanjšini);<br />

pogostejši so atipični primeri, za<br />

katere so značilni blažji pojavi, kot<br />

je navidezno nepomemben kolitis<br />

(tako imenovan “iritabilni kolon”)<br />

ali pa pomanjkanje železa, ki se<br />

tudi zper ora lno terapijo ne izbo-<br />

ljša. Obstajajo pa tudi tihe obli-<br />

ke, ki jih je ob odsotnosti vidnih<br />

simptomov mogoče diagnostici-<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 10 6-02-2008 10:07:34


4<br />

rati pri osebah, ki spadajo vsku-<br />

pino zvečjim tveganjem za pojav<br />

celiakije, pri sorodnikih bolnikov<br />

sceliakijo ali bolnikih ssladkorno<br />

boleznijo, pri katerih opravimo<br />

serološke teste. Vteh primerih<br />

so simptomi le navidezno tihi,<br />

saj se vresnici, na začetku zdrav-<br />

ljenja, pogosto opazi izboljšanje<br />

psihičnega in fizičnega stanja. Naj<br />

povemo, da se pri nekaterih bol-<br />

nikih sum postavi zaradi izvenčre-<br />

vesnih težav,kot so herpetiformni<br />

dermatitis, aftozni stomatitis, slad-<br />

korna bolezen, osteoporoza, mot-<br />

nje plodnosti, težave sščitnico,<br />

alergije, inotolerance in nekatere<br />

nevrološke bolezni, ki jih lahko<br />

povežemo sceliakijo. Vnasrečo<br />

redkih primerih, lahko celiakija že<br />

od samega začetka poteka shudi-<br />

mi zapleti, kot so ulcerozni ileitis<br />

ali črevesni limfom.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 11 6-02-2008 10:07:35<br />

11


12<br />

Tipična celiakija<br />

Tipične oblike celiakije se<br />

pojavijo dokaj hitro vdojenčko-<br />

vem obdobju, običajno nekaj<br />

mesecev po začetku odstavljanja,<br />

ssimptomi slabe črevesne absorp-<br />

cije: kronična driska, zastoj rasti,<br />

neješčost, bruhanje in napetost<br />

trebuha (tako imenovan »velik<br />

trebuh«).<br />

KAKŠNE SO KL<strong>IN</strong>IČNE<br />

OBLIKE CELIAKIJE?<br />

Kratek opis štirih oblik celiakije<br />

Atipična celiakija<br />

Atipične oblike se pojavijo kasne-<br />

je in se izrazijo ssimptomi, ki so<br />

pretežno posledica izvenčrevesne<br />

oblike bolezni. To so npr. anemija<br />

zaradi pomanjkanjaželeza, zviša-<br />

ne verdnosti jetrnih transaminaz,<br />

pogoste trebušne bolečine, hipo-<br />

plazija zobne sklenine, herpetifor-<br />

mni dermatitis ali počasna rast v<br />

šolskem obdobju.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 12 6-02-2008 10:07:35


Tiha celiakija<br />

Tihe oblike celiakije se odkrijejo<br />

pri osebah, ki so ob priložnost-<br />

nem zdravniškem pregledu navi-<br />

dezno zdrave. Vteh primerih so<br />

simptomi le navidezno tihi; saj se<br />

vresnici na začetku zdravljenja<br />

pogosto opazi izboljšanje psihofi-<br />

zičnega stanja.<br />

5<br />

Potencialna celiakija<br />

Za potencialne se opredeljuje tiste<br />

primere celiakije, ki imajo pozitivne<br />

serološke označevalce in normalno<br />

črevesno biopsijo. Bolniki spoten-<br />

cialno celiakijo, ki so prepuščeni<br />

poljubni dieti, lahko sčasoma raz-<br />

vijejo razvidno črevesno poškod-<br />

bo. Visoka pojavnost celiakije, ki<br />

je pogosto zavajajoča, se kaže pri<br />

osebah zdrugimi avtoimunimi<br />

boleznimi (posebno še pri od insu-<br />

lina odvisnih sladkornih bolnikih in<br />

tiroiditisu), zDownovim sindrih-<br />

mom, Turnerjevim sindromom<br />

in Williamsovim sindromom, ali<br />

spomanjkanjem IgA vserumu.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 13 6-02-2008 10:07:35<br />

13


Prizadetost črevesne sluznice pri celiakiji: normalna sluznica, atrofija II. stopnje in atro-<br />

fija IIIc. stopnje.<br />

14<br />

KAJ STORITI VPRIMERU SUMA<br />

OBOLELOSTI SCELIAKIJO?<br />

Ob prisotnosti simptomov, kibi<br />

lahko bili povezani sceliakijo,<br />

največkrat zadostuje izvedba spe-<br />

cifičnih krvnih preiskav, sčimer<br />

se lahko pridobi prva informacija<br />

ointoleranci za gluten. Dokončno<br />

diagnozo lahko postavimo le po<br />

črevesni biopsiji oz. po odvzemu<br />

majhnega delca črevesnega tkiva<br />

in po njegovi histološki preiskavi,<br />

kar omogoča potrditev morebit-<br />

ne atrofije črevesnih resic.<br />

6<br />

Krvne preiskave<br />

Zdoločeni specifičnimi krvnimi<br />

preiskavami je mogoče potrditi<br />

sum prisotnosti celiakije. Med temi<br />

je treba najprej omeniti dokazo-<br />

vanje protiteles proti tkivni anti t-<br />

TG transglutaminazi razreda IgA,<br />

kar je zelo zanesljiv in popolnoma<br />

avtomatiziran postopek. Enako<br />

pomembna, amanj standardi-<br />

zirana preiskava je dokazovanje<br />

antiendomizijskih protiteles (EMA).<br />

Antigliadinska protitelesa (AGA)<br />

razreda IgA in IgG so zelo pomemb-<br />

na pri otrokih, starih manj kot 3leta,<br />

ker lahko postanejo pozitivna pred<br />

drugimi testi. Izolirana sprememba<br />

AGA–IgGnavadnonimadiagnostič-<br />

ne vrednosti, razen vprimerih otrok<br />

spomanjkanjem IgA vserumu.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 14 6-02-2008 10:07:35


Črevesna biopsija<br />

Če so serumske preiskave pozi-<br />

tivne, zdravnik svetuje črevesno<br />

biopsijo. To je preiskava, ki se<br />

jo običajno izvaja zezofagoga-<br />

stroduodenoskopijo. Osebe s<br />

pozitivno serologijo in tipični-<br />

mi spremembami včrevesnih<br />

bioptih (atrofija črevesnih<br />

resic in povečanje števila intra-<br />

epitelijskih limfocitov) imajo<br />

vse elemente za dokončno diag-<br />

nozo celiakije.<br />

Obremenitev<br />

Vdvomljivih primerih se vdiag-<br />

nostiki celiakije uporablja pose-<br />

ben test, kjer bolnika obremeni-<br />

mo zglutenom (challenge) po<br />

vsaj dveh letih ustrezne diete.<br />

Diagnoza je potrjena, ko obreme-<br />

nitev zglutenom, ki se izvaja pod<br />

zdravniškim nadzorom, ponov-<br />

no (v nekaj mesecih, izjemoma<br />

tudi vnekaj letih) povzroči razvoj<br />

kliničnih znakov bolezni, ki jih<br />

spremlja razvoj značilnih spre-<br />

memb črevesne sluznice.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 15 6-02-2008 10:07:35<br />

15


16<br />

KAKOSESPOPASTI SCELIAKIJO<br />

<strong>IN</strong> SLADKORNO BOLEZNIJO?<br />

Dve obolenji podobnega nastanka<br />

Uravnotežena dieta za njuno sočasno zdravljenje<br />

5–10 %bolnikov ssladkorno bole-<br />

znijo tipa 1(odvisnih od insulina)<br />

lahko zboli tudi za celiakijo. Za<br />

sočasno dietno zdravljenje obeh<br />

bolezni je treba slediti strogi dieti,<br />

ki pa ni nujno omejevalna. Danes<br />

sladkornim bolnikom ne glede na<br />

morebitnosočasnoprisotnostcelia-<br />

kije svetujemo normalno prehrano<br />

tako glede skupnega kaloričnega<br />

vnosa kot glede vnosa beljakovin,<br />

sladkorja in maščob. Da bi se izo-<br />

gnili prekomernemu povišanju<br />

glikemije po obrokih, svetujemo<br />

uživanje kompleksnih ogljikovih<br />

hidratov (kruh in testenine, seve-<br />

da brez glutena) in hrane, bogate<br />

zvlakninami (zelenjava, stročnice<br />

in sveže sadje), ne pa tiste, ki vse-<br />

7<br />

bujejo veliko enostavnih sladkorjev<br />

(slaščice), ki sicer niso prepoveda-<br />

ne, če jih bolniki uživajo vmajhnih<br />

količinah. Kar se tiče maščob, svetu-<br />

jemo uživanje maščob rastlinskega<br />

izvora (npr. oljčno ekstra deviško<br />

olje) in maščob, bogatih spoli–<br />

nenasičenimi maščobnimi kislina-<br />

mi (npr. modre ribe), zaradi dobro-<br />

dejnega učinka na nivo holesterola<br />

vkrvi. Nazadnje velja spomniti še<br />

na dejstvo, da pravilno zdravljenje<br />

celiakije zelo dobro učinkuje na<br />

sladkorno bolezen, bodisi zato, ker<br />

pomaga pri izboljšanju presnove in<br />

morebitnemu zniževanju potrebe<br />

po insulinu, ali zato, ker pomaga pri<br />

preprečevanjumorebitnihzapletov,<br />

kot sta anemija in osteoporoza.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 16 6-02-2008 10:07:36


8<br />

KAKO PRIDE DO <strong>IN</strong>TOLERANCE<br />

ZA LAKTOZO?<br />

Lahko se pojavi hkrati sceliakijo,<br />

vzroki pa so lahko tudi drugačni<br />

Pred postavitvijo pravilne diagno-<br />

ze imajo bolniki sceliakijo lahko<br />

tudi intoleranco za laktozo, ki je<br />

posledica obsežne okvare čre-<br />

vesne sluznice. Kljub temu lahko<br />

blaga intoleranca za laktozo traja<br />

tudi po začetkuzdravljenja celia-<br />

kije, ko je struktura črevesne slu-<br />

znice že normalna. To je lahko<br />

posledica pomanjkanja encima na<br />

genetski podlagi, ki je med prebi-<br />

valci južne Evrope precej pogosto<br />

in nima neposredne zvezessamo<br />

celiakijo. Vtakih primerih lahko<br />

povzroča uživanje hrane, bogate<br />

zlaktozo, še posebno neposne-<br />

tega mleka, trajne simptome, kot<br />

so npr. trebušni krči in vetrovi. Za<br />

zdravljenjeteh težavjetreba izlo-<br />

čiti hrano, bogato zlaktozo, kot<br />

so na primer neposneto mleko<br />

in sladoledi na mlečni osnovi.<br />

Namesto neposnetega mleka se<br />

priporoča uživanje mleka znizko<br />

vsebnostjo laktoze. Ker črevesje<br />

ohrani sposobnost prebave ome-<br />

jenih količin laktoze, je vblagih<br />

in zmernih primerih toleranca za<br />

drugevrstemlečnih izdelkov,kot<br />

so jogurt, siri in mlečni piškoti,<br />

sorazmerno dobra.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 17 6-02-2008 10:07:36<br />

17


18<br />

KAKO ZDRAVIMO CELIAKIJO?<br />

Dosledna prehrana brez glutena je edini<br />

učinkovit način zdravljenja celiakije<br />

Stroga prehrana brez glutena je<br />

edini učinkovit način zdravljenja<br />

celiakije, ki zagotavlja bolnikom<br />

sceliakijo ustrezno zdravstveno<br />

stanje zizginotjem kliničnih zna-<br />

kov bolezni, normalizacijo izvi-<br />

dov in sponovno vzpostavitvijo<br />

normalne strukture črevesne slu-<br />

znice.<br />

Za zdravljenje celiakije je treba<br />

izključiti iz prehrane vse jedi, ki<br />

vsebujejo žita, vključno zmanj<br />

razširjenimi vrstami. Pomembno<br />

je, da se zavedamo, da tudi majhne<br />

količine glutena lahko povzročijo<br />

resne zaplete. Treba je paziti na<br />

sestavo običajnih jedi vprodaji,<br />

ker so sledi glutena lahko vrazlič-<br />

nih izdelkih.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 18 6-02-2008 10:07:36


Dietetično terapijo olajša razpo-<br />

ložljivost široke palete izdelkov za<br />

bolnike sceliakijo (brezglutenski<br />

kruh, testenine, piškoti, testo za<br />

pice, moka, moka za pecivo, za sla-<br />

dice ipd.), ki so lahko razpoznavni<br />

zaradi znaka “prečrtan žitni klas”<br />

na embalaži, ki zagotavlja odsot-<br />

nost glutena. Poleg tega društvo<br />

za celiakijo za lažje vodenje diete<br />

bolnikov sceliakijo redno testira<br />

izdelke na vsebnost glutena in te<br />

teste objavlja vsvojem glasilu.<br />

Slovensko društvo<br />

za celiakijo<br />

Ljubljanjska 5<br />

2000 Maribor<br />

Tel: 02 300 63 50<br />

9<br />

drustvo@drustvo-celiakija.si<br />

www.drustvo-celiakija.si<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 19 6-02-2008 10:07:36<br />

19


20<br />

Odkrivanje »nevarnih« jedi je pre-<br />

prostejše tudi zaradi pravkar uve-<br />

denih predpisov Evropske unije<br />

pri označevanju, na osnovi kate-<br />

rih morajo izdelovalci vdeklaraciji<br />

označiti prisotnost glutena vizdel-<br />

kih, tudi ob majhnih količinah.<br />

1 0<br />

KAJ SE SME JESTI?<br />

Naučiti se je treba prepoznati jedi brez glutena<br />

Zavedno in nezavedno zaužit-<br />

je majhnih količin glutena naj-<br />

večkrat ne povzroči takojšnjih<br />

težav, lahko pa je škodljivo na<br />

dolgi rok zaradi tveganja trajne-<br />

ga imunskega odgovora črevesa.<br />

Zaradi tega je nujno biti pri dieti<br />

vedno »na preži«, toda ne tako,<br />

da bi to preraslo v»fobijo« pred<br />

glutenom ali vdruge psihološke<br />

motnje.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 20 6-02-2008 10:07:36


Neškodljivaživila ali<br />

živila brez glutena<br />

Številna živila so že po naravi brez<br />

glutena. Ta živila lahko bolniki<br />

brez strahu uživajo. To so riž, koru-<br />

za in razne vrste močnatih živil,<br />

kot so krompir, stročnice, ajda,<br />

manijoka, tapijoka, kostanj, mleko<br />

in mlečni izdelki, meso, ribe, jajca,<br />

rastlinska olja ,zelenjava in sadje.<br />

Poleg teh je vprodaji široka pale-<br />

ta izdelkov za bolnike sceliakijo<br />

(kruh, testenine, piškoti, žitarice<br />

ipd.), ki so zlahkoto razpoznavni<br />

zaradi “prečrtanega žitnega klasa”<br />

na embalaži, simbola, ki zagotavlja<br />

odsotnost glutena.<br />

Mednarodni logotip<br />

za brezglutenske<br />

izdelke<br />

Nevarna živila<br />

Uživate jih lahko le, če ste se pre-<br />

pričani, da ne vsebujejo glutena.<br />

Kljub temu jih ni mogoče šteti za<br />

100% zanesljive, saj čeprav med<br />

sestavinami ni navedenega glute-<br />

na, obstaja možnost kontamina-<br />

cije zglutenom med proizvodnim<br />

procesom. Taka živila so pripravl-<br />

jene mineštre, suhomesnati izdel-<br />

ki, sojine omake, mesni pripravki<br />

za hamburgerje, slaščice, sladoledi,<br />

škrob, maltodekstrini, glukozni si-<br />

rupi in slad.<br />

Prepovedana živila<br />

Nujno je treba odstraniti iz prehra-<br />

ne vsa živila, ki vsebujejo snovi iz<br />

škodljivih žit, vključno spiro, ko-<br />

mutom, ječmenom in ržjo. Tudi<br />

oves ni priporočljiv,ker je pogosto<br />

"okužen" zglutenom.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 21 6-02-2008 10:07:36<br />

21


Da bi lažje ugotovili in nadzorovali<br />

živila, ki ne vsebujejo glutena, nevarna<br />

in prepovedana živila, vam vnadal-<br />

22<br />

Amarant<br />

Rožič<br />

Kostanj<br />

Ajda<br />

Koruza<br />

Proso<br />

Quinoa<br />

Sezam<br />

Sirek<br />

Tapioka<br />

Manioka<br />

Krompir<br />

Brez<br />

Riž in glutenski riž<br />

(ne gre za gluten žitaric)<br />

proso<br />

ajda<br />

Ekstrudirana koruza<br />

Pihani riž<br />

Krompirček vvrečkah<br />

instant ali pražena kava<br />

Kostanjeva moka<br />

Ajdova moka<br />

Že pripravljena ali<br />

instant polenta<br />

Pokovka vvrečki<br />

Slad in moka iz koruze<br />

Slad in moka iz riža<br />

Moka iz graha<br />

Krompirjev škrob in moka<br />

Moka iz tapioke<br />

Moka iz manioke<br />

Moka iz prosa<br />

jevanju prikazujemo priročen vodnik v<br />

obliki tabel, razdeljenih na osnovi živil-<br />

skih tipologij.<br />

Š ulobnate Jedi<br />

Nevarne<br />

Pšenica<br />

Pšenični škrob<br />

Oves<br />

Ječmen<br />

Rž<br />

Dvozrnica<br />

Pira<br />

Tritikala<br />

Otrobi zgoraj navedenih<br />

žitaric<br />

Prepovedane<br />

Ječmenov škrob<br />

Müsli in kosmiči zgoraj<br />

navedenih žitaric<br />

Testenine (sveže, suhe,<br />

znadevom ali brez)<br />

Sladki ali slani pekovski<br />

izdelki (kruh, grisini,<br />

prepečenec, krekerji, pica,<br />

piškoti, torte, rogljički ipd.)<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 22 6-02-2008 10:07:40


Vsevrste svežega ali globoko zamrznjenega sadja,<br />

brez dodatkov drugih prepovedanih sestavin<br />

Vsevrste orehov zlupino ali brez<br />

(naravni, praženi, slani)<br />

Vsirupu vloženo sadje<br />

Suho ali dehidrirano sadje brez moke<br />

(slive, dateljni, fige, rozine ipd.)<br />

Brez<br />

Vsazelenjava (sveža, kuhana, suha)<br />

Zelenjava<br />

Vsagloboko zamrznjena zelenjava brez dodatkov drugih<br />

prepovedanih sestavin<br />

Brez<br />

Konzervirana zelenjava (v olju, kisu, slanici, soli ipd.)<br />

Sveže in konzervirane stročnice<br />

(grah, leča, fižol, soja) brez aromatičnih snovi, konzervan-<br />

sov,ojačevalcev okusa, regulatorjev kislosti<br />

Sadje<br />

Pretlačen paradižnik brez aromatičnih snovi, konzervansov<br />

Nevarno<br />

Kandirano sadje<br />

Prepovedano<br />

Pomokano suho sadje<br />

Nevarna<br />

Obroki, pripravljeni<br />

zzelenjavno osnovo<br />

Prepovedana<br />

Mešani obroki zzelenjavno<br />

osnovo zžitaricami<br />

Ocvrta, pomokana zelen-<br />

java ali zelenjava, obdelana<br />

stestom za cvrtje<br />

Globoko zamrznjena ze-<br />

lenjava (krompir ali gobe),<br />

ki lahko vsebujejo pšenico<br />

in/ali njene derivate<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 23 6-02-2008 10:07:40<br />

23


24<br />

Brez<br />

Sveže ali trajno mleko<br />

Naravni jogurt<br />

(posnet ali neposnet)<br />

Sveža in trajna smetana<br />

Mascarpone<br />

Skuta<br />

Sveži in naravni siri<br />

(ementalec, gouda, edamer,<br />

parmazan, ovčji siri, kozji siri<br />

mozzarela)<br />

Kefir<br />

Pinjenec<br />

Mlečni izdelki in siri<br />

Mleko zdodatkom<br />

vitaminov ali drugih snovi<br />

Pripravljene pijače zmleč-<br />

no osnovo<br />

Sadni jogurti<br />

Začinjena trajna smetana<br />

(z gobami, lososom ipd.)<br />

stepena smetana<br />

kreme in pudingi<br />

Siri vlističih<br />

Nevarni<br />

topljeni siri za mazanje<br />

zeliščni sir in sir splemenito<br />

plesnijo (camembert itd.)<br />

Jogurt zumetnimi sladili,<br />

žitaricami ali piškoti<br />

Pripravljeni obroki ssirno<br />

osnovo<br />

Prepovedani<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 24 6-02-2008 10:07:43


Brez<br />

Vsevrste mesa in rib,<br />

globoko zamrznjene in<br />

sveže (brez dodatkov<br />

drugih sestavin)<br />

Pršut<br />

Konzervirane ribe:<br />

naravne, volju ali<br />

dimljene<br />

Jajca<br />

Sveži ali zamrznjeni<br />

morski sadeži brez omak<br />

ali začimb<br />

Vsisuhomesni izdelki<br />

Naloženo meso, mesne<br />

konzerve ipd.<br />

Pripravljene omake z<br />

mesno<br />

Meso, ribe, jajca<br />

ali ribjo osnovo<br />

Pripravljene jedi,<br />

predkuhane,<br />

Nevarna<br />

zribjo ali mesno osnovo<br />

Prepovedana<br />

Ocvrto meso ali ribe,<br />

pomokani ali skuhani<br />

zomakami, ki vsebujejo<br />

moko zglutenom.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 25 6-02-2008 10:07:45<br />

25


26<br />

Brez<br />

Pijače<br />

Gazirane in peneče pijače (coca cola, oranžada ipd.)<br />

Brezalkoholne in nizkoalkoholne pijače<br />

Filter vrečke: čaj brez aromatskih dodatkov in vitaminov,<br />

kava brez ali zkofeinom<br />

Sadni sokovi in nektarji<br />

Alkoholne pijače: belo vino, rdeče vino, rose, peneče vino,<br />

prošek, žganje, konjak, brandi, rum, tekila, kalvados, gin<br />

Sirupi za pijače in zrnati<br />

sladoled<br />

Pripravljene mešanice za<br />

frape, čokolado idr.<br />

Slane tekoče pijače<br />

Sadni sokovi zdodatkom<br />

vlaknin<br />

Pivo<br />

Nevarne<br />

Prepovedane<br />

Viski, vodka iz žit<br />

Topne kave ali kavni<br />

nadomestki zječmenom ali<br />

ječmenovim sladom<br />

Pijače zovsom<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 26 6-02-2008 10:07:45


Med<br />

Sladkor<br />

Fruktoza<br />

Brez<br />

Glukozni sirup<br />

Sirup iz grozdnega<br />

sladkorja<br />

Sladkor vprahu<br />

Marmelade<br />

Čokoladne tablice, čokolad-<br />

ni bonboni<br />

Kakav vprahu, kakavova<br />

pasta<br />

Sladoledi, zmrznjeni sokovi<br />

Karamele, kanditi, želeji,<br />

bonboni<br />

Slaščice<br />

Nevarne<br />

Umetna sladila<br />

Prepovedane<br />

Čokolada zžitaricami<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 27 6-02-2008 10:07:46<br />

27


28<br />

Brez<br />

Maščobe in začimbe<br />

Vsarastlinska olja<br />

Rastlinska margarina<br />

Maslo, slanina in mast<br />

Kis, balzamični kis<br />

Sol in poper<br />

Dišave<br />

Začimbe<br />

Pecilni prašek<br />

Kvas vprahu<br />

Prelivi<br />

Brez<br />

Razno<br />

Nevarno<br />

Pripravljene omake<br />

Pripravljene polivke<br />

Lahko maslo<br />

Kocke ali mesni izvlečki,<br />

pripravki za juho<br />

Mešanice dišav,začimb<br />

Ojačevalci okusa<br />

Sojina omaka<br />

Bešamel<br />

Nevarne<br />

Prepovedane<br />

Prepovedano<br />

Matični ali kisli kvas<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 28 6-02-2008 10:07:46


Info A-Z_SLO.2007.indd 29 6-02-2008 10:07:46<br />

29


1 1<br />

30<br />

KAKŠNI SO POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI<br />

BREZGLUTENSKE DIETE?<br />

Najzgodnejši učinek je izginotje kliničnih znakov<br />

Zzačetkom dietetičnega zdrav-<br />

ljenja najprej izzvenijo klinični<br />

pojavi, izvidi se normalizirajo in<br />

ponovno se vzpostavi normalna<br />

struktura črevesne sluznice. Pri<br />

osebi zznačilnimi simptomi se<br />

učinki zdravljenja zdijo čudežni:<br />

vnekaj dneh se doseže izboljšanje<br />

teka ter volje in nato še postopno<br />

izginotje driske, pri otrokih pa še<br />

ponoven začetek rasti. Tudi more-<br />

bitne spremembe vpresnovi,<br />

kot na primer zmanjšana kostna<br />

mineralizacija ali anemija zaradi<br />

pomanjkanja železa, se polagoma<br />

izboljšajo. Dietetično zdravljen-<br />

je, posebno še zgodnje, zmanjša<br />

tveganje za razvoj dolgoročnih<br />

zapletov, aneprepreči popolno-<br />

ma možnosti razvoja morebitnih<br />

povezanih avtoimunih bolezni.<br />

Med temi je treba opozoriti na<br />

avtoimuni tiroiditis, ki je sora-<br />

zmerno pogosta bolezen vpuber-<br />

teti,šeposebno priženskah.<br />

Prednosti brezglutenske<br />

prehrane:<br />

_črevesje se povrne vnormalno stanje<br />

_organizem absorbira in uporabi<br />

hranilne snovio<br />

_ ponovno se pridobi izgubljena telesna<br />

teža<br />

_ponovno se vzpostavi optimalno<br />

psihofizično stanje<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 30 6-02-2008 10:07:48


Info A-Z_SLO.2007.indd 31 6-02-2008 10:07:48


32<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 32 6-02-2008 10:07:53


KAKO SEDOSEŽE PRAVILNO<br />

RAVNOVESJE?<br />

Brezglutenska dieta omogoča zdravo,<br />

okusno in uravnoteženo prehrano<br />

Za dobrobit organizma pripo-<br />

ročamo pestro prehrano, pitje<br />

zadostnih količin vode in zmer-<br />

no uporabo soli. Pestra prehrana<br />

je zelo pomembna. Vodnik za<br />

sestavo dnevnega jedilnika lahko<br />

predstavlja tudi tako imenovana<br />

“piramida zdrave prehrane”, ki je<br />

razdeljena na skupine, od katerih<br />

1 2<br />

obsega vsaka eno prehrambeno<br />

skupino. Živil, ki so vspodnjem<br />

delu, kot temelj piramide, je treba<br />

zaužiti veliko (sadje in zelenjava),<br />

živil na vrhu (maščobe) pa samo v<br />

omejenih količinah.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 33 6-02-2008 10:07:55<br />

33


KAKŠEN JE ZDRAV NAČ<strong>IN</strong> PREHRANJEVANJA?<br />

1 3<br />

Vsak dan bi morali zaužiti:<br />

34<br />

Sadje in zelenjavo:<br />

5-krat na dan<br />

Sadje in zelenjava vsebujeta<br />

vlaknine, vitamine, minerale,<br />

mikroelemente in antioksidante.<br />

Dnevno je priporočljivo zaužiti<br />

3obroke zelenjave in 2obroka<br />

sadja, vsakega po približno 120 g.<br />

Žitarice in močnate jedi:<br />

ob vsakem obroku<br />

Kruh in testenine brez glutena,<br />

krompir in riž vsebujejo veliko<br />

ogljikovih hidratov in vlaknin, to<br />

pa pomeni energijo, ki jo organi-<br />

zem zlahkoto uporabi.<br />

Dnevno zaužijte vsaj eno od nave-<br />

denih živil ob vsakem obroku.<br />

Meso, ribe, jajca in stročnice: vsak<br />

dan, kolikor zadošča.<br />

Ta živila vsebujejo beljakovine,<br />

maščobe, minerale in vitamin B.<br />

Meso ali ribe (100–120 g) skušajte<br />

uživati vsak dan, ali pa namesto<br />

njih uživajte stročnice (fižol, grah,<br />

leča in čičerika) dvakrat tedensko.<br />

Uživanje jajc je treba omejiti na<br />

največ 2krat tedensko.<br />

Mleko in mlečni izdelki:<br />

vsak dan<br />

Mleko in mlečni izdelki, kot so<br />

jogurti in siri, vsebujejo beljako-<br />

vine, maščobe, kalcij in vitamine.<br />

Vsak dan zaužijte 2obroka mleka<br />

ali mlečnih izdelkov (vsakega po<br />

približno 120 g), pri čemer dajte<br />

prednost posnetim izdelkom.<br />

Maščobe za zabelo:<br />

vsak dan, omejeno.<br />

Mastne zabele vsebujejo esencial-<br />

ne maščobne kisline in vmaščo-<br />

bah topne vitamine A, D, EinK.<br />

Živalske maščobe, npr. maslo, je<br />

treba uživati vomejenih količinah.<br />

Rastlinske maščobe, kot sta na pri-<br />

mer ekstra deviško oljčno olje in<br />

semensko olje, lahko zaužijemo v<br />

največ treh obrokih na dan, vsake-<br />

ga po približno 10 gramov.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 34 6-02-2008 10:07:55


Nekaj manjših nasvetov:<br />

_vsak dan popijte vsaj 1–2 lvode.<br />

Priporočene pijače so mineralna<br />

voda, razredčeni sadni in zelenja-<br />

vni sokovi, zeliščni in sadni čaji<br />

brez sladkorja<br />

_pripravite zdrave obroke brez do-<br />

datka maščob (pečene in kuhane<br />

jedi, jedi pripravljene v sopari,<br />

pražene jedi)<br />

_jejte počasi, dobro prežvečite in<br />

okušajte živila<br />

_uporabljajte več svežih začimb<br />

kot soli<br />

_ alkohol uživajte zmerno<br />

Maščobe za zabelo<br />

mleko, jogurt, siri, meso, perutnina, ribe, stročnice, jajca<br />

testenine, kruh brez glutena, riž, koruza, krompir<br />

sadje in zelenjava<br />

Koristni napotki za zdravoprehrano<br />

_sladkor uporabljajte omejeno in<br />

zaužijte malo slaščic<br />

_pri pripravi receptov uporabljajte<br />

le sestavine brez glutena<br />

_preprečite kontaminacijo zživili,<br />

ki vsebujejo gluten<br />

_redno izvajajte fizične aktivnosti<br />

IzdelkiSchärsonavoljovštevilnih<br />

slovenskih trgovinah.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 35 6-02-2008 10:07:55<br />

35


36<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 36 6-02-2008 10:07:55


Info A-Z_SLO.2007.indd 37 6-02-2008 10:07:58<br />

37


38<br />

TEDENSKI JEDILNIK:<br />

KAJ PRIPOROČA ŠEF KUH<strong>IN</strong>JE?<br />

Naslednji jedilnik lahko služi kot<br />

orientacijski vzorec za uvajanje<br />

novega prehrambenega režima.<br />

Priprava vjedilniku navedenih<br />

živil je preprosta, razdelimo pa jih<br />

lahko na podlagi prehrambenih<br />

navad posameznika.<br />

Ponedeljek<br />

Torek<br />

Sreda<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Pan Carré<br />

Marmelada ali med<br />

Maslo<br />

Sok<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Naravni jogurt zmüsliji Schär<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Sok<br />

Maslo<br />

Marmelada ali med<br />

Sir<br />

Zajtrk<br />

Krekerji Schär<br />

Sadje<br />

Solena Schär<br />

Sadje<br />

1 4<br />

Na voljo so tudi številne zbirke<br />

receptov, zahvaljujoč katerim bo<br />

imela vaša domišljija prosto pot,<br />

čeprav boste ohranili vaš dietni<br />

režim brez glutena.<br />

Prigrizek<br />

Rogljički Schär<br />

Sok iz svežega sadja in/ali<br />

zelenjave<br />

Rustico<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 38 6-02-2008 10:08:00


Riž zzelenjavo<br />

Mešana solata<br />

Sadje<br />

Testenine Schär<br />

sparadižnikovo omako<br />

Mešana solata<br />

Sadje<br />

Naravni piščančji zrezek,<br />

riž<br />

Brokoli, korenje<br />

Sadna solata<br />

Kosilo Prigrizek<br />

Meranetti Schär<br />

Sok<br />

Savoiardi Schär<br />

Sadje<br />

Grissini Schär<br />

Sok<br />

Pica Schär zdodatki<br />

Sveža zelenjava<br />

Palačinke (z Mix CSchär)<br />

zmarmelado<br />

Sadje<br />

Lazanja Schär Bolognese<br />

Mešana solata<br />

Sadje<br />

Večerja<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 39 6-02-2008 10:08:00<br />

39


40<br />

Četrtek<br />

Petek<br />

Sobota<br />

Nedelja<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Sunna, maslo<br />

Marmelada ali med<br />

Sadje<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Pain Campagnard<br />

Sveža sadna kupa<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Magdalenas Schär<br />

Sadje<br />

Čaj ali kava<br />

Mleko<br />

Zajtrk<br />

Rogljiček Schär<br />

Prigrizek<br />

Quadritos Schär<br />

Sok<br />

Piškoti sčokolado Schär<br />

Sok iz svežega sadja in/ali<br />

zelenjave<br />

Snack Schär<br />

Sok iz svežega sadja in/ali<br />

zelenjave<br />

Bon Matin Schär<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 40 6-02-2008 10:08:03<br />

Sadje


Omleta skrompirjem in<br />

zelenjavo<br />

Mešana solata<br />

Baguette Schär<br />

Sadje<br />

Goveji golaž<br />

Kumarična solata<br />

Duo Schär<br />

Juha iz korenja<br />

stesteninami Anellini<br />

Schär<br />

Pečen piščanec, riž<br />

Mešana solata<br />

Sadje<br />

Goveja juha zrezanci Schär<br />

Ocvrt zrezek<br />

Kosilo Prigrizek<br />

(s Pan Grati Schär)<br />

Krompirjev pire<br />

Mešana solata, Sadje<br />

Solena Schär<br />

sok iz svežega sadja in/ali<br />

zelenjave<br />

Pepitas Schär<br />

vmešalniku zmešano mleko<br />

in sadje<br />

Tortice brez glutena sstepeno<br />

smetano<br />

rezina torte<br />

Dunajske hrenovke, gorčica,<br />

hren<br />

Rustico Schär<br />

Zelenjava<br />

Ribji file<br />

Kuhan peteršiljčkov krompir<br />

Sveža zelenjava<br />

Sadje<br />

Obloženi kruhki<br />

(Baguette Schär)<br />

Zelenjava<br />

Večerja<br />

Hamburger (s Panini Schär)<br />

Sveža zelenjava<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 41 6-02-2008 10:08:10<br />

41


42<br />

KATERA HIGIENSKA PRAVILA<br />

JE TREBA UPOŠTEVATIVKUH<strong>IN</strong>JI?<br />

Kako pripraviti obrok, ki je zanesljivobrezglutena<br />

Izberite sestavine, ki so zagotovo<br />

brez glutena. Pri tem si lahko poma-<br />

gate sseznami izdelkov na tržišču,<br />

ki jih svetuje Slovensko društvo za<br />

celiakijo.<br />

_Nedotikajte se živil spomoka-<br />

nimi rokami ali zneopranim<br />

priborom in posodami (skodele,<br />

kuhalnice, odcejalnik za testeni-<br />

ne, lonci ipd.), ki so morebiti bile<br />

vstiku sprepovedanimi živili.<br />

_Nepolagajte živil neposredno na<br />

kontaminirane površine, kot so<br />

delovna površina, pekači, podlaga<br />

pečice, plošča ali žar. Preden zač-<br />

nete, jih vedno očistite.<br />

_Neuporabljajte olja za cvrtje, ki<br />

je bilo uporabljeno za pripravo<br />

pomokanih ali zdrobtinami pri-<br />

pravljenih živil.<br />

_Neuporabljajte vode za kuhanje,<br />

ki je bila že uporabljena za teste-<br />

nine zglutenom.<br />

_Naploščah in površinah, ki bi<br />

lahko bile kontaminirane, upora-<br />

bite papir za peko ali aluminijasto<br />

folijo.<br />

1 5<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 42 6-02-2008 10:08:16


Info A-Z_SLO.2007.indd 43 6-02-2008 10:08:16<br />

43


44<br />

KATERI SO DRUGI DIETETIČNI<br />

VIDIKI, KI JIH JE TREBA<br />

UPOŠTEVATI?<br />

Kako se lahko nadomesti morebitne prehran-<br />

ske primanjkljaje ali pridružene intolerance<br />

Dieta brez glutena, ki se vzdrav-<br />

ljenju celiakije uporablja že več<br />

kot 50 let, je dober prehranski<br />

režim sprehranskega vidika, v<br />

vseh starostnih obdobjih in tudi v<br />

posebnih primerih (npr. nosečnost<br />

in sladkorna bolezen). Potreba<br />

po izključitvi živil, ki izvirajo iz<br />

žitaric, lahko povzroči manjši<br />

vnos rastlinskih vlaknin od opti-<br />

1 6<br />

malnega. Tako stanje se lahko<br />

nadomesti sprimernim dnevnim<br />

uživanjem sveže zelenjave in jedi<br />

rastlinskega izvora. Pomembno<br />

je tudi zagotoviti zadosten vnos<br />

vitaminov, šeposebno vitaminov<br />

B–kompleksa in kalcija.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 44 6-02-2008 10:08:17


1 7<br />

ALI OBSTAJA ALTERNATIVNO<br />

ZDRAVLJENJE DIETI BREZ GLUTENA?<br />

Iskanje terapevtskih rešitev je še<br />

vedno vteku<br />

Cilj je omogočiti bolniku, da se<br />

reši “bremena” diete brez glutena.<br />

Trenutno so vfazi proučevanja<br />

manj toksične vrste žit oz. enci-<br />

mi, ki lahko presnavljajo beljako-<br />

vinske sestavine, ki so za bolnika<br />

sceliakijo škodljive, zdravila z<br />

antitransglutaminaznim ali anti-<br />

citokinskim delovanjem in imu-<br />

nomodulatorji, ki lahko zavrejo<br />

nenormalen imunski odziv na<br />

gluten (tako imenovano “cepi-<br />

vo”). Trenutno so poskusi o<br />

učinkovitosti teh potencialno<br />

alternativnih metod zdravljenja<br />

še vzačetni fazi. Prehod od labo-<br />

ratorija do kliničnih preizkusov<br />

je počasen tudi zaradi pomanj-<br />

kanja živalskega modela celiakije.<br />

Medtem ko ni težko videti dobre<br />

prihodnosti za bolnike sceliakijo,<br />

je bolj negotovo predvideti časo-<br />

vni okvir izvajanja raznih raziskav.<br />

Posebej je treba poudariti, da se bo<br />

moral vsak nov način zdravljenja<br />

celiakije izkazati za zanesljivejšega<br />

od zanesljivega in učinkovitega<br />

zdravljenja, ki je danes na voljo, oz.<br />

od stroge brezglutenske diete.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 45 6-02-2008 10:08:17<br />

45


46<br />

Če ni dvomov o diagnozi, ni<br />

potrebe po preverjanju normali-<br />

zacije črevesne biopsije. Vseeno<br />

pa so za sluznice priporočljivi<br />

periodični pregledi vspecializira-<br />

nem centru, kjer lahko opravijo<br />

nekatere usmerjene laboratorijske<br />

preiskave:<br />

KONTROLE PO DIAGNOZI:<br />

KAKO <strong>IN</strong>KDAJ?<br />

Po enem letu ali po dveh letih stroge diete<br />

niso potrebne dodatne preiskave<br />

1 8<br />

_ parametre presnove železa<br />

(krvna slika, serumsko žele-<br />

zo, feritin). Morebitno trajno<br />

pomanjkanje železa selahko<br />

zdravi zvnosom skozi usta;<br />

_določanje prisotnosti seroloških<br />

označevalcev za celiakijo (če so<br />

testi pozitivni, se bolnik verjetno<br />

ne drži diete);<br />

_preiskave za zgodnjo odkrivanje<br />

pridruženih avtoimunih bolezni<br />

(še posebej preiskave za potrdi-<br />

tev prisotnosti avtoimunega<br />

tireoiditisa).<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 46 6-02-2008 10:08:17


Spremljanje morebitne osteo-<br />

poroze skostno denzimetrijo je<br />

priporočljivo posebno pri zakas-<br />

neli diagnozi, sploh pri ženskah.<br />

Pri osebah, pri katerih se na zdra-<br />

vniškem pregledu ugotovi pre-<br />

cejšnje povečanje teže, je koristno<br />

izvesti osnovne preiskave presno-<br />

ve (holesterol, trigliceridi, krvni<br />

sladkor).<br />

Pri bolnikovih najbližjih sorodni-<br />

kih (otroci, bratje, sestre, starši) je<br />

tveganje obolenja sceliakijo večje<br />

(približno 10 %) v primerjavi<br />

ssplošno populacijo. Zaradi tega<br />

se priporoča določiti nivo sero-<br />

loških označevalcev za celiakijo<br />

in eventualno določiti prisotnost<br />

zapisa za HLA DQ2/DQ8 tudi pri<br />

njih, čeprav so dobrega zdravja.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 47 6-02-2008 10:08:17<br />

47


48<br />

KAKO MIRNO ŽIVETI<br />

SCELIAKIJO?<br />

Najhujša ovira, ki jo je treba premostiti,<br />

je postavitev diagnoze<br />

Govori se, da po postavitvi diagno-<br />

ze celiakija ni več bolezen, ampak<br />

le življenjsko stanje. Psihofizično<br />

zdravstveno stanje senamreč po<br />

začetku zdravljenja občutno izbo-<br />

ljša, toda treba se je naučiti živeti<br />

spravili, ki jih narekuje “nov” diet-<br />

ni režim. Široka paleta brezglu-<br />

tenskih izdelkov, kijih je specia-<br />

lizirana prehrambena industrija<br />

pred kratkim postavila na tržišče,<br />

je veliko prispevala kpovečanju<br />

kvalitete življenja bolnika scelia-<br />

kijo. Živila brez glutena je vproda-<br />

jalnah čedalje lažje dobiti, in sicer<br />

vobliki že pripravljenih jedi ali<br />

takih, ki še potrebujejo pripravo.<br />

Težave zdietnimi omejitvami se<br />

pokažejo, ko se gre na kosilo ali<br />

večerjo vrestavracije, saj je prav<br />

vgostinskih lokalih (menzah,<br />

barih, restavracijah) razpoložlji-<br />

vost obrokov ali prigrizkov brez<br />

glutena omejena. Situacija se kljub<br />

temu leto za letom postopoma<br />

izboljšuje, zahvaljujoč številnim<br />

aktivnostim društev bolnikov in<br />

vse večji pozornosti institucij ter<br />

medijev.<br />

Šolsko življenje<br />

Veliko šol zagotavlja otrokom sce-<br />

liakijo zanesljive obroke, akljub<br />

temu je pomembno, da starši oseb-<br />

no preverijo seznanjenost učiteljic<br />

in za kuho pristojnega osebja otej<br />

1 9<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 48 6-02-2008 10:08:21


problematiki.Velika izbira sladkih<br />

in slanih prigrizkov brez glutena<br />

lahko omogoča soočanje zbole-<br />

znijo tudi vposebnih situacijah,<br />

kot so šolski izleti in rojstnodnev-<br />

ne zabave.<br />

Adolescenca<br />

Kršenje diete je najpogostejše<br />

med adolescenco, ker veliko mla-<br />

dostnikov le stežavo sprejme in<br />

še posebno pokaže drugim svojo<br />

“drugačnost”. Ker so največkrat<br />

simptomi bolezni odsotni, se<br />

lahko poveča tudi nagnjenost do<br />

občasnih prekrškov. Kaj se lahko<br />

stori vtakih primerih? Dobro se<br />

je izogibati vzpodbujanju občut-<br />

ka krivde, ali, kar je še slabše,<br />

ustrahovalnih metod, medtem<br />

ko je priporočljivo posvetiti več<br />

časa pravilnemu informiranju in<br />

ustreznemu obnašanju, ki bi lahko<br />

izboljšalo samo dieto. Vdoločenih<br />

primerih, posebno še vkonfliktih<br />

med mladim bolnikom in starši,<br />

je mogoče zaprositi tudi za psi-<br />

hološko pomoč. Težave vdobi<br />

odraščanja so navadno prehod-<br />

nega značaja in ne preprečujejo<br />

možnosti dosega cilja —sčasom,<br />

seveda —mirnega sožitja scelia-<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 49 6-02-2008 10:08:21<br />

kijo.<br />

49


50<br />

Podjetje Schär že več kot 20 let<br />

izdeluje živila brez glutena in vteh<br />

letih si je vtem sektorju pridobilo<br />

vodilni položaj na evropskem trgu.<br />

Podjetje si je za glavni cilj zastavilo<br />

stalen razvoj izdelkov brez glu-<br />

tena, namenjenih vsakodnevni<br />

uporabi bolnikov sceliakijo.<br />

KAJ JE SCHÄR?<br />

To je specializirano podjetje za proizvodnjo<br />

brezglutenskih živil<br />

Zahvaljujoč raziskovalni dejavno-<br />

sti nudijo izdelki Schär visoko in<br />

konstantno raven kakovosti, pri<br />

čemer zagotavljajo pestro izbiro<br />

živil vdieti bolnikov sceliakijo.<br />

2 0<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 50 6-02-2008 10:08:25


KAJ JE “TASTE FOR LIFE”?<br />

Rezultati raziskav družbe Schär so,<br />

leto za letom, čedalje večja paleta<br />

vedno novih svežih in okusnih<br />

izdelkov, kiprihranijo bolniku<br />

sceliakijo odrekanje kulinarič-<br />

nim dobrotam.<br />

Uravnovešena in pestra prehrana<br />

je predpogoj za zdravo in dolgo<br />

življenje, posebno še pri bolnikih<br />

sceliakijo. Na osnovi teh ugo-<br />

tovitev je podjetje Schär razvilo<br />

pestro izbiro živil, ki so, čeprav<br />

2 1<br />

ne vsebujejo glutena, zelo okusna<br />

Živeti življenje, ne da bi se odrekli okusnosti<br />

in »privlačna«. Življenje bolnika s<br />

celiakijo ne sme biti nujno živl-<br />

jenje odrekanj in odpovedi. In to<br />

Schär prav dobro ve, saj se ukvarja<br />

stem že več kot dvajset let.<br />

Kdor se odloči za »Taste for life«,<br />

se odloči za užitek, ki ga nudi<br />

pogrnjena miza brez odrekanj.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 51 6-02-2008 10:08:38<br />

51


52<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 52 6-02-2008 10:08:40


Dr. Schär periodično oblikuje<br />

nove ideje in pobude, zato da bi<br />

podjetje ohranilo svoje stranke in<br />

jim nudilo zanimive informacije,<br />

namige in novosti oceliakiji in<br />

brezglutenskih živilih.<br />

_ brezplačna naročnina na revijo<br />

Your Life<br />

_ informacije in namigi obrez-<br />

glutenski prehrani<br />

_ recepti in triki za kuhanje brez<br />

glutena<br />

_ osebno posvetovanje zbrez-<br />

plačno službo Dr. Schär na<br />

naslovu: info@schaer.com (v<br />

angleščini)<br />

_vaša povezava skoristnimi in<br />

zanimivimi informacijami (v<br />

angleščini): www.schaer.com<br />

Za otroke je na voljo spletna<br />

stran, ki je vceloti posvečena<br />

prav njim, zmaskoto Milly,kibo<br />

med igro razložila, kaj je celia-<br />

kija in kakšna so načela zdra-<br />

ve prehrane. Poleg tega bodo<br />

otroci lahko slikali in kdor bo<br />

želel, bo lahko zaprosil za etui<br />

za ključe zmaskoto.<br />

2 2<br />

KAKŠNE STORITVE NUDI SCHÄR?<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 53 6-02-2008 10:08:42<br />

53


54<br />

• anemija značilno stanje pri zman-<br />

jšanju vrednosti hemoglobina (Hb) v<br />

krvi. Ena izmed najpogostejših oblik<br />

anemije je anemija zaradi pomanj-<br />

kanja železa, ki je potrebno pri sintezi<br />

Hb.<br />

• antiendomizijska protitelesa<br />

(EMA) protitelesa razreda IgA, usmer-<br />

jena proti tkivni sestavini, imenovani<br />

endomizij. Običajno so prisotna vkrvi<br />

oseb sceliakijo vaktivnemstanju.<br />

• antigliandinska protitelesa<br />

(AGA) protitelesa razreda IgA in<br />

razreda IgG, usmerjena proti gliadi-<br />

nu. Običajno so prisotna vkrvi oseb<br />

sceliakijo vaktivnem stanju. Njihova<br />

specifičnost, posebno še pri IgG, je<br />

vsekakor manjša vprimerjavi sproti-<br />

telesi anti t–TG in EMA.<br />

• antitireoglobulinska protitelesa<br />

gre za avtoprotitelesa, usmerjena proti<br />

tiroglobulinu oz. beljakovini, prisotni<br />

vščitnici. Njihova prisotnost nakazuje<br />

diagnostični sum na avtoimuni tiroiditis.<br />

• antitireoperoksidazna protitele-<br />

sa gre za avtoprotitelesa, usmerjena<br />

proti tireoperoksidazi oz. beljakovini,<br />

prisotni vščitnici. Njihova prisotnost<br />

SLOVARČEK<br />

nakazuje diagnostični sum na avtoi-<br />

muni tiroiditis.<br />

• protitelesa proti tkivni transglu-<br />

taminazi (anti t-TG) protitelesa<br />

razreda IgA, usmerjena proti encimu<br />

tkivni transglutaminazi. Običajno so<br />

prisotna sv krvi oseb sceliakijo vaktiv-<br />

nem stanju.<br />

• protitelesa beljakovinske molekule,<br />

zmožne specifične reakcije, navadno<br />

zzaščitno funkcijo do zunanjih beljako-<br />

vin bakterijskega, virusnega ali živilskega<br />

izvora.<br />

• atrofija resice patološka spremem-<br />

ba črevesnih resic, ki se sploščijo vse<br />

do popolnega izginotja (v primeru<br />

popolne atrofije).<br />

• biopsija tkivnega delca, na katerem<br />

je mogoče izvesti analize različnih vrst,<br />

npr. pregled ssvetlobnim mikrosko-<br />

pom.<br />

• herpetiformni dermatitis kožno<br />

obolenje, za katerega je značilna pri-<br />

sotnost srbečih kožnih ran na značil-<br />

nih mestih (npr. komolcih in kolenih).<br />

Je eden izmed možnih kliničnih poja-<br />

vov celiakije.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 54 6-02-2008 10:08:42


• od insulina odvisna sladkorna<br />

bolezen avtoimuno obolenje, za<br />

katero je značilno uničenje beta-celic v<br />

pankreasu, kar povzroči pomanjkanje<br />

insulinainhudospremembovpresnovi<br />

sladkorjev.<br />

• krvna slika preiskava, pri kateri se<br />

določi število celic vkrvi, in sicer eri-<br />

trocitov,levkocitov in trombocitov .<br />

• epitelij vrhnja plast celic, ki včrevesju<br />

in vdrugih organih tvori pregrado, ki<br />

loči zunanje okolje (črevesno svetli-<br />

no) od notranjega .<br />

• gen delček DNA, ki ga tvorizaporedje<br />

nukleinskih kislin in vsebuje informa-<br />

cije oproizvodnji posamezne beljako-<br />

vine.<br />

• genotip genetska sestava enega ali<br />

številnih lokusov vdoločenem organi-<br />

zmu .<br />

• IgA protitelesa (ali imunoglobulini)<br />

razreda A, ki so tako vkrvi kot vslu-<br />

zničnih izločkih.<br />

• hipoplazija pomanjkljiv razvoj tkiva<br />

ali organa .<br />

• laktoza mlečni sladkor, ki je sestav-<br />

ljen iz ene molekule glukoze in ene<br />

molekule galaktoze.<br />

• intraepitelijski limfociti celice<br />

zadolžene za imunsko zaščito, prisot-<br />

ne medepitelijskimi celicami na pov-<br />

ršini črevesne sluznice.<br />

• slaba absorpcija zmanjšano vsrka-<br />

vanje hranilnih snovi, ki je posledica<br />

pomanjkanja prebavnih encimov ali<br />

pa okvarjene črevesne sluznice.<br />

• podhranjenost stanje, ki ga<br />

povzroča nezadostna oskrba shra-<br />

nilnimi snovmi in kalorijami. Za to<br />

so značilni tipični znaki, kot je izgu-<br />

ba teže zzmanjšanjem maščobne in<br />

mišične mase.<br />

• maltodekstrini sestavine, ki priha-<br />

jajo iz delne prebave škrobov.<br />

• serološki označevalci protitelesa, ki<br />

jih je mogoče določati vkrvi, njihova<br />

prisotnost predstavlja pomemben<br />

diagnostičen element pri celiakiji.<br />

• osteoporoza količinsko in kako-<br />

vostno zmanjšanje kostne gostote, ki<br />

ga povzroča izguba bodisi mineralne<br />

bodisi beljakovinske vsebine same<br />

kosti.<br />

• avtoimune bolezni bolezni, pri kate-<br />

rih pride do patološkega imunskega<br />

odgovora na tkiva in/ali organe same-<br />

ga bolnika(avto agresija).<br />

• sideremija koncentracija železa v<br />

plazmi.Vrednostsideremijesezmanjša<br />

pri pomanjkanju železa oziroma feriti-<br />

na —beljakovine, vkateri se shranjuje<br />

železo vorganizmu. Vrednost feritina<br />

vkrvi se zmanjša vprimerih pomanj-<br />

kanja železa.<br />

• Downov sindrom za to bolezen je<br />

značilna prisotnost nadštevilnega kro-<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 55 6-02-2008 10:08:43<br />

55


56<br />

mosoma vvseh celicah (trisomija 21).<br />

Stem je običajno povezana umska<br />

manjrazvitost in druge klinične teža-<br />

ve, kot so na primer značilne poteze<br />

obraza, kardiopatije in nevarnost<br />

raka.<br />

• Turnerjev sindrom obolenje žensk,<br />

za katero je značilno pomanjkanje, na<br />

celični ravni, enega od dveh kromo-<br />

somov X(genotip X0 namesto XX).<br />

Posledica je disfunkcija jajčnikov,<br />

nizka rast in značilne poteze obraza.<br />

• Williamsov sindrom genetska<br />

bolezen, za katero so značilne speci-<br />

fične poteze obraza, visoka incidenca<br />

prirojene kardiopatije in umska manj-<br />

razvitost spremenljive stopnje.<br />

• sistem HLA kompleks genov na<br />

kromosomu 6, od katerih je odvisna<br />

sinteza beljakovin, ki so temeljnega<br />

pomena vimunskem odzivu.<br />

• jetrne transaminaze encimi, pri-<br />

sotni vjetrnih celicah. Povečanje<br />

vrednosti transaminaz lahko označu-<br />

je prisotnost jetrne poškodbe.<br />

• resice anatomske strukture vobli-<br />

ki »prsta rokavice«, ki vnormalnih<br />

pogojih tvorijo črevesno sluznico.<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 56 6-02-2008 10:08:43


Ne pas affranchir<br />

Poste Italiane SpA<br />

AUT./CRP/BZ<br />

C/C Nr. 30002900-003<br />

Non affrancare<br />

Risposta pagata /Réponse Payée<br />

Poštnina plačana /Post payed /Italia<br />

Dr. Schär S.r.l.<br />

Winkelau 9<br />

I-39014 Postal (BZ)<br />

DA, ŽELIM BREZPLAČNI<br />

POSKUSNI PAKET!<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 57 6-02-2008 10:08:43


Moški Ženska<br />

Podpis<br />

58<br />

Leto rojstva<br />

elektronski časopis<br />

tržne raziskave<br />

Zanimajo me informacije oceliakiji<br />

Zanimajo me informacije oalergijah<br />

zdravnik/terapevt trgovec<br />

Sem<br />

izdelke brez glutena/pšenice<br />

izdelke brez laktoze/mleka<br />

Kupujem<br />

E-pošta:<br />

Država: Telefon:<br />

Vnamene stalnega pošiljanja brezplačnega informativnega paketa (revija<br />

Your Life, katalog zizdelki in/ali zvezek zrecepti) bo podjetje Dr. Schär<br />

Gmbh/s.r.l. vaše osebne podatke obdelalo vtiskani in elektronski obliki.<br />

Zvašo izrecno privolitvijo prejmete tudi elektronski časopis in sodelujete<br />

pri tržnih raziskavah. Pri obdelavi vaših podatkovimate pravice, ki so določene<br />

z7.členom italijanskega dekreta št. 196 zdne 30.6.2003.<br />

Zagotavljamo vam, da podatkovnebomo posredovali tretjim osebam, ki ne<br />

izvajajo dejavnosti vokviru naše družbe, razen morebitnega posredovanja<br />

podatkovnapodlagi zakonskih določil.<br />

Imetnik obdelave podatkov jepodjetje Dr. Schär GmbH/s.r.l. Odgovorno<br />

osebo podjetja in celoten seznam odgovornih oseb najdete na naši spletni<br />

strani www.schaer.com/privacy.Ali pa se oodgovornih osebah pozanimajte<br />

prek telefona, faksa ali e-pošte.<br />

Ko izpolnete in pošljete ta kupon dajete izrecno dovoljenje za zgoraj omenjeno<br />

obdelavo in za (izpolnite po želji):<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 58 6-02-2008 10:08:44<br />

Za varstvo vaših osebnih podatkov<br />

Poštna številka: Mesto:<br />

Ulica: št.<br />

Priimek:<br />

Aliuporabljate raje splet?<br />

Potemnas zdaj lahkoobiščitena www.schaer.com.<br />

Ime:<br />

Rezervirate lahkosamoenposkusnipaket na družino.<br />

Da, želim brezplačni poskusni paket!<br />

SSL07


Besedila: Za Slovenijo priredila asist. mag. Jernej Dolinšek, dr. med. sKliničnega<br />

oddelka za pediatrijo Splošne bolnišnice Maribor in Tadej Ornik, prof. slov.<br />

Zasnova &oblikovna postavitev: Conzepta<br />

Slike: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär<br />

Natisnil: Athesia<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 59 6-02-2008 10:08:45<br />

59<br />

SSL05


Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italia<br />

info@schaer.com, www.schaer.com<br />

Info A-Z_SLO.2007.indd 60 6-02-2008 10:08:45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!