VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CELIAKIJI

schaer

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CELIAKIJI

VPRAŠANJAINODGOVORI

OCELIAKIJI

Info A-Z_SLO.2007.indd 1 6-02-2008 10:07:25


2

! Na

zadnjih straneh te brošure je znajpomembnejšimi in strokovni-

mi izrazi, ki se vbesedilu pojavljajo.

Info A-Z_SLO.2007.indd 2 6-02-2008 10:07:28


KAZALO

1 Kako živeti sceliakijo? 04

2 Kaj je celiakija? 06

3 Ali se sceliakijo rodimo ali jo pridobimo? 09

4 Kakšni so znaki celiakije? 10

5 Kakšne so klinične oblike celiakije? 12

6 Kaj storiti vprimeru suma, da imate celiakijo? 14

7 Kako se spopasti sceliakijo in sladkorno boleznijo? 16

8 Kako pride do intolerance za laktozo? 17

9 Kako se zdravi celiakijo? 18

10 Kaj se sme jesti? 20

11 Kakšni so pozitivni učinki diete brez glutena? 30

12 Kako se doseže pravilno ravnovesje? 33

13 Kakšen je zdrav način prehranjevanja? 34

14 Tedenski jedilnik: Kaj svetuje šef kuhinje? 38

15 Katera higienska pravila je treba upoštevati vkuhinji? 42

16 Kateri so drugi dietetični vidiki, ki jih je treba upoštevati? 44

17 Ali obstaja alternativno zdravljenje dieti brez glutena? 45

18 Kontrole po diagnozi: kako in kdaj? 46

19 Kako lahko mirno živimo sceliakijo? 48

20 Kaj je Schär? 50

21 Kaj je “Taste for Life”? 51

22 Kakšne storitve nudi Schär? 53

Slovarček 54

Info A-Z_SLO.2007.indd 3 6-02-2008 10:07:28

3


4

To se zgodi predvsem takrat, ko

pride do omejitev pri prehrani.

Vsekakor za to bojazen ni utemel-

jenih razlogov. Kljub celiakiji

upoštevanju določenih pravil se

ob lahko živi polno in zadovoljno

življenje.

KAKO ŽIVETI SCELIAKIJO?

Diagnoza, ki nas lahko zmede

Življenje bolnika sceliakijo je brez

dvoma lahko življenje brez kom-

promisov!

1

Info A-Z_SLO.2007.indd 4 6-02-2008 10:07:28


Diagnoza celiakije prinaša sseboj

vrsto pozitivnih sprememb. Na

prvem mestu postane simpto-

matski bolnik zbrezglutensko

dieto in brez pomoči farmako-

loške terapije priča postopnega

zmanjšanja težav, kigavdoloče-

nih primerih pestijo že vrsto let.

Ponovno dobro počutje sovpada

sprenehanjem zaskrbljujočih ali

nadležnih simptomov,kot je upad

telesne teže ali napihnjenost tre-

buha, in tudi ssplošnim izboljšan-

jem psihofizičnih zmogljivosti, še

posebno razpoloženja, zmožnosti

koncentracije in mišične moči.

Kljub vse bolj ugodnemu stanju

se mora bolnik sceliakijo nauči-

ti živeti z“nenavadnim” zdrav-

ljenjem: izločiti iz prehrane kruh

in testenine —živila, ki so vnaši

družbi dobila simbolno vred-

nost —seveda ni preprosto. Toda

negativen vpliv take prehranske

omejitve se lahko premosti z

domišljijo in poznavanjem.

Domišljija nam je vpomoč pri

odkrivanju sveta živil, primer-

nih za “dieto bolnika sceliakijo”,

bodisi med izdelki, ki so že po

naravi brez glutena, bodisi med

tistimi, ki jih ponuja specializirana

prehrambena industrija in kate-

rih število se nenehno povečuje.

Spoznavanjem, kar je tudi cilj te

brošure, se je mogoče naučiti laž-

jega spopadanja zmajhnimi teža-

vami,kijih lahkoceliakija vnesev

vsakdanje življenje.

_Uredil: prof. Carlo Catassi

Center za raziskavo celiakije

Univerza vMarylandu

Baltimore (ZDA)

Info A-Z_SLO.2007.indd 5 6-02-2008 10:07:28

5


6

2 pšenica

Gluten je beljakovinska snov,pri-

sotna vpšenici in drugih žitaricah,

kot so na primer ječmen, rž, pira,

oves, kamut in tritikala. Pri ose-

bah zgenetsko predispozicijo, pa

naj bo to odrasla oseba ali otrok,

povzroča uživanje hrane zvseb-

nostjo glutena, četudi vmajh-

nih količinah, imunsko reakcijo

vozkem črevesju, kar privede do

kroničnega vnetja, kiposledično

povzroči izginotje črevesnih resic

in stem povezane težave, ki se od

osebe do osebe lahko zelo razli-

kujejo.

KAJ JE CELIAKIJA?

Celiakija je trajna prehranska intoleranca

za gluten

Pri zdravih osebah je črevesna

stena prekrita sčrevesnimi resi-

cami in mikroresicami, katerih

vloga je povečati površino za

absorpcijo hranilnih snovi. Pri

bolniku sceliakijo te resice skoraj

docela izginejo, zato je črevesna

sluznica poškodovana. Sploščena

absorpcijska površina zmanjša ali

onemogoča absorpcijo hranilnih

snovi, kot so na primer beljako-

vine, maščobe, ogljikovi hidrati,

vitamini in minerali, ter stem

povzroči slabo in neuravnoteženo

prehranjenost.

Info A-Z_SLO.2007.indd 6 6-02-2008 10:07:28


ž

Intoleranca za gluten je vsve-

tovnem merilu eno izmed naj-

pogostejših kroničnih stanj. V

državah, kjer je prebivalstvo pre-

težno evropskega izvora (Evropa,

Severna Amerika, Južna Amerika

in Avstralija), ima celiakijo približ-

no ena oseba na 100 prebivalcev.

Tako pogostnost so zasledili tudi v

nekaterih deželah vrazvoju, kot je

npr. Severna Afrika, Srednji vzhod

in Indija, kjer zaužijejo velike

količine žitaric.

oves

ječmen

Kaj je gluten?

pira

Gluten je beljakovinska snov,pri-

sotna vnekaterih žitaricah, kot so

na primer pšenica, ječmen, rž, pira,

oves, kamut in tritikala. Hranilna

vrednost glutena je zelo nizka.

Pomembna vloga tebeljakovi-

ne je podobna vlogi »lepila«, ker

nekako zlepi pšenično moko, da

jo je mogoče pekovsko obdelati.

Info A-Z_SLO.2007.indd 7 6-02-2008 10:07:29

7


8

pšenica

oves

pira

kritosemenka/pira


ječmen

kamut

tritikala

Info A-Z_SLO.2007.indd 8 6-02-2008 10:07:29


ALI SE SCELIAKIJO RODIMO

ALI JO PRIDOBIMO?

Celiakija je kompleksna bolezen, ki nastane

iz »mozaika« dednih in okoljskih dejavnikov

Dedni dejavniki

Vloga dednosti je dokazana

spogostejšim pojavljanjem ce-

liakije vdružini, ki je vprimerjavi

ssplošnim prebivalstvom približ-

no 10 krat pogostejša pri sorod-

nikih vprvem kolenu. Vendar pa

vsi geni, ki pripomorejo kpredis-

poziciji za dedno obolenje, še niso

znani. Med njimi se najpogosteje

omenja povezanost s sistemom

HLA, kjer gre za skupek genov,

katerih osnovna naloga je »prepo-

znati« tuje molekule vorganizmu.

Večina bolnikov sceliakijo (vsaj

95 %) ima zapis za HLA–DQ2

in/ali –DQ8. Čeprav je prisotnost

HLA–DQ2/DQ8 potrebna za

razvoj obolenja, sama po sebi ne

zadošča, saj te iste genske dejavni-

ke zasledimo vvisokem odstotku

zdravih ljudi (20–30 %celotnega

prebivalstva).

3

Okoljski dejavnik za razvoj celia-

Okoljski dejavnik

kije predstavlja prisotnost glutena

vprehrani.

Info A-Z_SLO.2007.indd 9 6-02-2008 10:07:34

9


10

KAKŠNI SO ZNAKI CELIAKIJE?

Simptomi celiakije so lahko različni, vnekaterih

primerih pa so celo odsotni

Najočitnejši znaki so driska, izgu-

ba teže in moči, napihnjenost

trebuha in bolečine vnjem, bru-

hanje in pri otrokih tudi zastoj

rasti. Vnekaterih primerih lahko

nastopijo znaki, ki sčrevesjem

niso neposredno povezani, to

so na primer anemija, osteopo-

roza, amenoreja, pomanjkanje

vitaminov in mineralov ali druge

bolezni, ki so včasih medsebojno

povezane.

Vsekakor se celiakija ne pokaže

vedno zznačilnimi znaki, med

postavljanjem diagnoze je treba

upoštevati pestrost klinične slike

bolezni.

Možne klinične znake celiaki-

je lahko razdelimo vznačilne

zizrazito gastro–intestinalno

simptomatiko (danes vmanjšini);

pogostejši so atipični primeri, za

katere so značilni blažji pojavi, kot

je navidezno nepomemben kolitis

(tako imenovan “iritabilni kolon”)

ali pa pomanjkanje železa, ki se

tudi zper ora lno terapijo ne izbo-

ljša. Obstajajo pa tudi tihe obli-

ke, ki jih je ob odsotnosti vidnih

simptomov mogoče diagnostici-

Info A-Z_SLO.2007.indd 10 6-02-2008 10:07:34


4

rati pri osebah, ki spadajo vsku-

pino zvečjim tveganjem za pojav

celiakije, pri sorodnikih bolnikov

sceliakijo ali bolnikih ssladkorno

boleznijo, pri katerih opravimo

serološke teste. Vteh primerih

so simptomi le navidezno tihi,

saj se vresnici, na začetku zdrav-

ljenja, pogosto opazi izboljšanje

psihičnega in fizičnega stanja. Naj

povemo, da se pri nekaterih bol-

nikih sum postavi zaradi izvenčre-

vesnih težav,kot so herpetiformni

dermatitis, aftozni stomatitis, slad-

korna bolezen, osteoporoza, mot-

nje plodnosti, težave sščitnico,

alergije, inotolerance in nekatere

nevrološke bolezni, ki jih lahko

povežemo sceliakijo. Vnasrečo

redkih primerih, lahko celiakija že

od samega začetka poteka shudi-

mi zapleti, kot so ulcerozni ileitis

ali črevesni limfom.

Info A-Z_SLO.2007.indd 11 6-02-2008 10:07:35

11


12

Tipična celiakija

Tipične oblike celiakije se

pojavijo dokaj hitro vdojenčko-

vem obdobju, običajno nekaj

mesecev po začetku odstavljanja,

ssimptomi slabe črevesne absorp-

cije: kronična driska, zastoj rasti,

neješčost, bruhanje in napetost

trebuha (tako imenovan »velik

trebuh«).

KAKŠNE SO KLINIČNE

OBLIKE CELIAKIJE?

Kratek opis štirih oblik celiakije

Atipična celiakija

Atipične oblike se pojavijo kasne-

je in se izrazijo ssimptomi, ki so

pretežno posledica izvenčrevesne

oblike bolezni. To so npr. anemija

zaradi pomanjkanjaželeza, zviša-

ne verdnosti jetrnih transaminaz,

pogoste trebušne bolečine, hipo-

plazija zobne sklenine, herpetifor-

mni dermatitis ali počasna rast v

šolskem obdobju.

Info A-Z_SLO.2007.indd 12 6-02-2008 10:07:35


Tiha celiakija

Tihe oblike celiakije se odkrijejo

pri osebah, ki so ob priložnost-

nem zdravniškem pregledu navi-

dezno zdrave. Vteh primerih so

simptomi le navidezno tihi; saj se

vresnici na začetku zdravljenja

pogosto opazi izboljšanje psihofi-

zičnega stanja.

5

Potencialna celiakija

Za potencialne se opredeljuje tiste

primere celiakije, ki imajo pozitivne

serološke označevalce in normalno

črevesno biopsijo. Bolniki spoten-

cialno celiakijo, ki so prepuščeni

poljubni dieti, lahko sčasoma raz-

vijejo razvidno črevesno poškod-

bo. Visoka pojavnost celiakije, ki

je pogosto zavajajoča, se kaže pri

osebah zdrugimi avtoimunimi

boleznimi (posebno še pri od insu-

lina odvisnih sladkornih bolnikih in

tiroiditisu), zDownovim sindrih-

mom, Turnerjevim sindromom

in Williamsovim sindromom, ali

spomanjkanjem IgA vserumu.

Info A-Z_SLO.2007.indd 13 6-02-2008 10:07:35

13


Prizadetost črevesne sluznice pri celiakiji: normalna sluznica, atrofija II. stopnje in atro-

fija IIIc. stopnje.

14

KAJ STORITI VPRIMERU SUMA

OBOLELOSTI SCELIAKIJO?

Ob prisotnosti simptomov, kibi

lahko bili povezani sceliakijo,

največkrat zadostuje izvedba spe-

cifičnih krvnih preiskav, sčimer

se lahko pridobi prva informacija

ointoleranci za gluten. Dokončno

diagnozo lahko postavimo le po

črevesni biopsiji oz. po odvzemu

majhnega delca črevesnega tkiva

in po njegovi histološki preiskavi,

kar omogoča potrditev morebit-

ne atrofije črevesnih resic.

6

Krvne preiskave

Zdoločeni specifičnimi krvnimi

preiskavami je mogoče potrditi

sum prisotnosti celiakije. Med temi

je treba najprej omeniti dokazo-

vanje protiteles proti tkivni anti t-

TG transglutaminazi razreda IgA,

kar je zelo zanesljiv in popolnoma

avtomatiziran postopek. Enako

pomembna, amanj standardi-

zirana preiskava je dokazovanje

antiendomizijskih protiteles (EMA).

Antigliadinska protitelesa (AGA)

razreda IgA in IgG so zelo pomemb-

na pri otrokih, starih manj kot 3leta,

ker lahko postanejo pozitivna pred

drugimi testi. Izolirana sprememba

AGA–IgGnavadnonimadiagnostič-

ne vrednosti, razen vprimerih otrok

spomanjkanjem IgA vserumu.

Info A-Z_SLO.2007.indd 14 6-02-2008 10:07:35


Črevesna biopsija

Če so serumske preiskave pozi-

tivne, zdravnik svetuje črevesno

biopsijo. To je preiskava, ki se

jo običajno izvaja zezofagoga-

stroduodenoskopijo. Osebe s

pozitivno serologijo in tipični-

mi spremembami včrevesnih

bioptih (atrofija črevesnih

resic in povečanje števila intra-

epitelijskih limfocitov) imajo

vse elemente za dokončno diag-

nozo celiakije.

Obremenitev

Vdvomljivih primerih se vdiag-

nostiki celiakije uporablja pose-

ben test, kjer bolnika obremeni-

mo zglutenom (challenge) po

vsaj dveh letih ustrezne diete.

Diagnoza je potrjena, ko obreme-

nitev zglutenom, ki se izvaja pod

zdravniškim nadzorom, ponov-

no (v nekaj mesecih, izjemoma

tudi vnekaj letih) povzroči razvoj

kliničnih znakov bolezni, ki jih

spremlja razvoj značilnih spre-

memb črevesne sluznice.

Info A-Z_SLO.2007.indd 15 6-02-2008 10:07:35

15


16

KAKOSESPOPASTI SCELIAKIJO

IN SLADKORNO BOLEZNIJO?

Dve obolenji podobnega nastanka

Uravnotežena dieta za njuno sočasno zdravljenje

5–10 %bolnikov ssladkorno bole-

znijo tipa 1(odvisnih od insulina)

lahko zboli tudi za celiakijo. Za

sočasno dietno zdravljenje obeh

bolezni je treba slediti strogi dieti,

ki pa ni nujno omejevalna. Danes

sladkornim bolnikom ne glede na

morebitnosočasnoprisotnostcelia-

kije svetujemo normalno prehrano

tako glede skupnega kaloričnega

vnosa kot glede vnosa beljakovin,

sladkorja in maščob. Da bi se izo-

gnili prekomernemu povišanju

glikemije po obrokih, svetujemo

uživanje kompleksnih ogljikovih

hidratov (kruh in testenine, seve-

da brez glutena) in hrane, bogate

zvlakninami (zelenjava, stročnice

in sveže sadje), ne pa tiste, ki vse-

7

bujejo veliko enostavnih sladkorjev

(slaščice), ki sicer niso prepoveda-

ne, če jih bolniki uživajo vmajhnih

količinah. Kar se tiče maščob, svetu-

jemo uživanje maščob rastlinskega

izvora (npr. oljčno ekstra deviško

olje) in maščob, bogatih spoli–

nenasičenimi maščobnimi kislina-

mi (npr. modre ribe), zaradi dobro-

dejnega učinka na nivo holesterola

vkrvi. Nazadnje velja spomniti še

na dejstvo, da pravilno zdravljenje

celiakije zelo dobro učinkuje na

sladkorno bolezen, bodisi zato, ker

pomaga pri izboljšanju presnove in

morebitnemu zniževanju potrebe

po insulinu, ali zato, ker pomaga pri

preprečevanjumorebitnihzapletov,

kot sta anemija in osteoporoza.

Info A-Z_SLO.2007.indd 16 6-02-2008 10:07:36


8

KAKO PRIDE DO INTOLERANCE

ZA LAKTOZO?

Lahko se pojavi hkrati sceliakijo,

vzroki pa so lahko tudi drugačni

Pred postavitvijo pravilne diagno-

ze imajo bolniki sceliakijo lahko

tudi intoleranco za laktozo, ki je

posledica obsežne okvare čre-

vesne sluznice. Kljub temu lahko

blaga intoleranca za laktozo traja

tudi po začetkuzdravljenja celia-

kije, ko je struktura črevesne slu-

znice že normalna. To je lahko

posledica pomanjkanja encima na

genetski podlagi, ki je med prebi-

valci južne Evrope precej pogosto

in nima neposredne zvezessamo

celiakijo. Vtakih primerih lahko

povzroča uživanje hrane, bogate

zlaktozo, še posebno neposne-

tega mleka, trajne simptome, kot

so npr. trebušni krči in vetrovi. Za

zdravljenjeteh težavjetreba izlo-

čiti hrano, bogato zlaktozo, kot

so na primer neposneto mleko

in sladoledi na mlečni osnovi.

Namesto neposnetega mleka se

priporoča uživanje mleka znizko

vsebnostjo laktoze. Ker črevesje

ohrani sposobnost prebave ome-

jenih količin laktoze, je vblagih

in zmernih primerih toleranca za

drugevrstemlečnih izdelkov,kot

so jogurt, siri in mlečni piškoti,

sorazmerno dobra.

Info A-Z_SLO.2007.indd 17 6-02-2008 10:07:36

17


18

KAKO ZDRAVIMO CELIAKIJO?

Dosledna prehrana brez glutena je edini

učinkovit način zdravljenja celiakije

Stroga prehrana brez glutena je

edini učinkovit način zdravljenja

celiakije, ki zagotavlja bolnikom

sceliakijo ustrezno zdravstveno

stanje zizginotjem kliničnih zna-

kov bolezni, normalizacijo izvi-

dov in sponovno vzpostavitvijo

normalne strukture črevesne slu-

znice.

Za zdravljenje celiakije je treba

izključiti iz prehrane vse jedi, ki

vsebujejo žita, vključno zmanj

razširjenimi vrstami. Pomembno

je, da se zavedamo, da tudi majhne

količine glutena lahko povzročijo

resne zaplete. Treba je paziti na

sestavo običajnih jedi vprodaji,

ker so sledi glutena lahko vrazlič-

nih izdelkih.

Info A-Z_SLO.2007.indd 18 6-02-2008 10:07:36


Dietetično terapijo olajša razpo-

ložljivost široke palete izdelkov za

bolnike sceliakijo (brezglutenski

kruh, testenine, piškoti, testo za

pice, moka, moka za pecivo, za sla-

dice ipd.), ki so lahko razpoznavni

zaradi znaka “prečrtan žitni klas”

na embalaži, ki zagotavlja odsot-

nost glutena. Poleg tega društvo

za celiakijo za lažje vodenje diete

bolnikov sceliakijo redno testira

izdelke na vsebnost glutena in te

teste objavlja vsvojem glasilu.

Slovensko društvo

za celiakijo

Ljubljanjska 5

2000 Maribor

Tel: 02 300 63 50

9

drustvo@drustvo-celiakija.si

www.drustvo-celiakija.si

Info A-Z_SLO.2007.indd 19 6-02-2008 10:07:36

19


20

Odkrivanje »nevarnih« jedi je pre-

prostejše tudi zaradi pravkar uve-

denih predpisov Evropske unije

pri označevanju, na osnovi kate-

rih morajo izdelovalci vdeklaraciji

označiti prisotnost glutena vizdel-

kih, tudi ob majhnih količinah.

1 0

KAJ SE SME JESTI?

Naučiti se je treba prepoznati jedi brez glutena

Zavedno in nezavedno zaužit-

je majhnih količin glutena naj-

večkrat ne povzroči takojšnjih

težav, lahko pa je škodljivo na

dolgi rok zaradi tveganja trajne-

ga imunskega odgovora črevesa.

Zaradi tega je nujno biti pri dieti

vedno »na preži«, toda ne tako,

da bi to preraslo v»fobijo« pred

glutenom ali vdruge psihološke

motnje.

Info A-Z_SLO.2007.indd 20 6-02-2008 10:07:36


Neškodljivaživila ali

živila brez glutena

Številna živila so že po naravi brez

glutena. Ta živila lahko bolniki

brez strahu uživajo. To so riž, koru-

za in razne vrste močnatih živil,

kot so krompir, stročnice, ajda,

manijoka, tapijoka, kostanj, mleko

in mlečni izdelki, meso, ribe, jajca,

rastlinska olja ,zelenjava in sadje.

Poleg teh je vprodaji široka pale-

ta izdelkov za bolnike sceliakijo

(kruh, testenine, piškoti, žitarice

ipd.), ki so zlahkoto razpoznavni

zaradi “prečrtanega žitnega klasa”

na embalaži, simbola, ki zagotavlja

odsotnost glutena.

Mednarodni logotip

za brezglutenske

izdelke

Nevarna živila

Uživate jih lahko le, če ste se pre-

pričani, da ne vsebujejo glutena.

Kljub temu jih ni mogoče šteti za

100% zanesljive, saj čeprav med

sestavinami ni navedenega glute-

na, obstaja možnost kontamina-

cije zglutenom med proizvodnim

procesom. Taka živila so pripravl-

jene mineštre, suhomesnati izdel-

ki, sojine omake, mesni pripravki

za hamburgerje, slaščice, sladoledi,

škrob, maltodekstrini, glukozni si-

rupi in slad.

Prepovedana živila

Nujno je treba odstraniti iz prehra-

ne vsa živila, ki vsebujejo snovi iz

škodljivih žit, vključno spiro, ko-

mutom, ječmenom in ržjo. Tudi

oves ni priporočljiv,ker je pogosto

"okužen" zglutenom.

Info A-Z_SLO.2007.indd 21 6-02-2008 10:07:36

21


Da bi lažje ugotovili in nadzorovali

živila, ki ne vsebujejo glutena, nevarna

in prepovedana živila, vam vnadal-

22

Amarant

Rožič

Kostanj

Ajda

Koruza

Proso

Quinoa

Sezam

Sirek

Tapioka

Manioka

Krompir

Brez

Riž in glutenski riž

(ne gre za gluten žitaric)

proso

ajda

Ekstrudirana koruza

Pihani riž

Krompirček vvrečkah

instant ali pražena kava

Kostanjeva moka

Ajdova moka

Že pripravljena ali

instant polenta

Pokovka vvrečki

Slad in moka iz koruze

Slad in moka iz riža

Moka iz graha

Krompirjev škrob in moka

Moka iz tapioke

Moka iz manioke

Moka iz prosa

jevanju prikazujemo priročen vodnik v

obliki tabel, razdeljenih na osnovi živil-

skih tipologij.

Š ulobnate Jedi

Nevarne

Pšenica

Pšenični škrob

Oves

Ječmen


Dvozrnica

Pira

Tritikala

Otrobi zgoraj navedenih

žitaric

Prepovedane

Ječmenov škrob

Müsli in kosmiči zgoraj

navedenih žitaric

Testenine (sveže, suhe,

znadevom ali brez)

Sladki ali slani pekovski

izdelki (kruh, grisini,

prepečenec, krekerji, pica,

piškoti, torte, rogljički ipd.)

Info A-Z_SLO.2007.indd 22 6-02-2008 10:07:40


Vsevrste svežega ali globoko zamrznjenega sadja,

brez dodatkov drugih prepovedanih sestavin

Vsevrste orehov zlupino ali brez

(naravni, praženi, slani)

Vsirupu vloženo sadje

Suho ali dehidrirano sadje brez moke

(slive, dateljni, fige, rozine ipd.)

Brez

Vsazelenjava (sveža, kuhana, suha)

Zelenjava

Vsagloboko zamrznjena zelenjava brez dodatkov drugih

prepovedanih sestavin

Brez

Konzervirana zelenjava (v olju, kisu, slanici, soli ipd.)

Sveže in konzervirane stročnice

(grah, leča, fižol, soja) brez aromatičnih snovi, konzervan-

sov,ojačevalcev okusa, regulatorjev kislosti

Sadje

Pretlačen paradižnik brez aromatičnih snovi, konzervansov

Nevarno

Kandirano sadje

Prepovedano

Pomokano suho sadje

Nevarna

Obroki, pripravljeni

zzelenjavno osnovo

Prepovedana

Mešani obroki zzelenjavno

osnovo zžitaricami

Ocvrta, pomokana zelen-

java ali zelenjava, obdelana

stestom za cvrtje

Globoko zamrznjena ze-

lenjava (krompir ali gobe),

ki lahko vsebujejo pšenico

in/ali njene derivate

Info A-Z_SLO.2007.indd 23 6-02-2008 10:07:40

23


24

Brez

Sveže ali trajno mleko

Naravni jogurt

(posnet ali neposnet)

Sveža in trajna smetana

Mascarpone

Skuta

Sveži in naravni siri

(ementalec, gouda, edamer,

parmazan, ovčji siri, kozji siri

mozzarela)

Kefir

Pinjenec

Mlečni izdelki in siri

Mleko zdodatkom

vitaminov ali drugih snovi

Pripravljene pijače zmleč-

no osnovo

Sadni jogurti

Začinjena trajna smetana

(z gobami, lososom ipd.)

stepena smetana

kreme in pudingi

Siri vlističih

Nevarni

topljeni siri za mazanje

zeliščni sir in sir splemenito

plesnijo (camembert itd.)

Jogurt zumetnimi sladili,

žitaricami ali piškoti

Pripravljeni obroki ssirno

osnovo

Prepovedani

Info A-Z_SLO.2007.indd 24 6-02-2008 10:07:43


Brez

Vsevrste mesa in rib,

globoko zamrznjene in

sveže (brez dodatkov

drugih sestavin)

Pršut

Konzervirane ribe:

naravne, volju ali

dimljene

Jajca

Sveži ali zamrznjeni

morski sadeži brez omak

ali začimb

Vsisuhomesni izdelki

Naloženo meso, mesne

konzerve ipd.

Pripravljene omake z

mesno

Meso, ribe, jajca

ali ribjo osnovo

Pripravljene jedi,

predkuhane,

Nevarna

zribjo ali mesno osnovo

Prepovedana

Ocvrto meso ali ribe,

pomokani ali skuhani

zomakami, ki vsebujejo

moko zglutenom.

Info A-Z_SLO.2007.indd 25 6-02-2008 10:07:45

25


26

Brez

Pijače

Gazirane in peneče pijače (coca cola, oranžada ipd.)

Brezalkoholne in nizkoalkoholne pijače

Filter vrečke: čaj brez aromatskih dodatkov in vitaminov,

kava brez ali zkofeinom

Sadni sokovi in nektarji

Alkoholne pijače: belo vino, rdeče vino, rose, peneče vino,

prošek, žganje, konjak, brandi, rum, tekila, kalvados, gin

Sirupi za pijače in zrnati

sladoled

Pripravljene mešanice za

frape, čokolado idr.

Slane tekoče pijače

Sadni sokovi zdodatkom

vlaknin

Pivo

Nevarne

Prepovedane

Viski, vodka iz žit

Topne kave ali kavni

nadomestki zječmenom ali

ječmenovim sladom

Pijače zovsom

Info A-Z_SLO.2007.indd 26 6-02-2008 10:07:45


Med

Sladkor

Fruktoza

Brez

Glukozni sirup

Sirup iz grozdnega

sladkorja

Sladkor vprahu

Marmelade

Čokoladne tablice, čokolad-

ni bonboni

Kakav vprahu, kakavova

pasta

Sladoledi, zmrznjeni sokovi

Karamele, kanditi, želeji,

bonboni

Slaščice

Nevarne

Umetna sladila

Prepovedane

Čokolada zžitaricami

Info A-Z_SLO.2007.indd 27 6-02-2008 10:07:46

27


28

Brez

Maščobe in začimbe

Vsarastlinska olja

Rastlinska margarina

Maslo, slanina in mast

Kis, balzamični kis

Sol in poper

Dišave

Začimbe

Pecilni prašek

Kvas vprahu

Prelivi

Brez

Razno

Nevarno

Pripravljene omake

Pripravljene polivke

Lahko maslo

Kocke ali mesni izvlečki,

pripravki za juho

Mešanice dišav,začimb

Ojačevalci okusa

Sojina omaka

Bešamel

Nevarne

Prepovedane

Prepovedano

Matični ali kisli kvas

Info A-Z_SLO.2007.indd 28 6-02-2008 10:07:46


Info A-Z_SLO.2007.indd 29 6-02-2008 10:07:46

29


1 1

30

KAKŠNI SO POZITIVNI UČINKI

BREZGLUTENSKE DIETE?

Najzgodnejši učinek je izginotje kliničnih znakov

Zzačetkom dietetičnega zdrav-

ljenja najprej izzvenijo klinični

pojavi, izvidi se normalizirajo in

ponovno se vzpostavi normalna

struktura črevesne sluznice. Pri

osebi zznačilnimi simptomi se

učinki zdravljenja zdijo čudežni:

vnekaj dneh se doseže izboljšanje

teka ter volje in nato še postopno

izginotje driske, pri otrokih pa še

ponoven začetek rasti. Tudi more-

bitne spremembe vpresnovi,

kot na primer zmanjšana kostna

mineralizacija ali anemija zaradi

pomanjkanja železa, se polagoma

izboljšajo. Dietetično zdravljen-

je, posebno še zgodnje, zmanjša

tveganje za razvoj dolgoročnih

zapletov, aneprepreči popolno-

ma možnosti razvoja morebitnih

povezanih avtoimunih bolezni.

Med temi je treba opozoriti na

avtoimuni tiroiditis, ki je sora-

zmerno pogosta bolezen vpuber-

teti,šeposebno priženskah.

Prednosti brezglutenske

prehrane:

_črevesje se povrne vnormalno stanje

_organizem absorbira in uporabi

hranilne snovio

_ ponovno se pridobi izgubljena telesna

teža

_ponovno se vzpostavi optimalno

psihofizično stanje

Info A-Z_SLO.2007.indd 30 6-02-2008 10:07:48


Info A-Z_SLO.2007.indd 31 6-02-2008 10:07:48


32

Info A-Z_SLO.2007.indd 32 6-02-2008 10:07:53


KAKO SEDOSEŽE PRAVILNO

RAVNOVESJE?

Brezglutenska dieta omogoča zdravo,

okusno in uravnoteženo prehrano

Za dobrobit organizma pripo-

ročamo pestro prehrano, pitje

zadostnih količin vode in zmer-

no uporabo soli. Pestra prehrana

je zelo pomembna. Vodnik za

sestavo dnevnega jedilnika lahko

predstavlja tudi tako imenovana

“piramida zdrave prehrane”, ki je

razdeljena na skupine, od katerih

1 2

obsega vsaka eno prehrambeno

skupino. Živil, ki so vspodnjem

delu, kot temelj piramide, je treba

zaužiti veliko (sadje in zelenjava),

živil na vrhu (maščobe) pa samo v

omejenih količinah.

Info A-Z_SLO.2007.indd 33 6-02-2008 10:07:55

33


KAKŠEN JE ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA?

1 3

Vsak dan bi morali zaužiti:

34

Sadje in zelenjavo:

5-krat na dan

Sadje in zelenjava vsebujeta

vlaknine, vitamine, minerale,

mikroelemente in antioksidante.

Dnevno je priporočljivo zaužiti

3obroke zelenjave in 2obroka

sadja, vsakega po približno 120 g.

Žitarice in močnate jedi:

ob vsakem obroku

Kruh in testenine brez glutena,

krompir in riž vsebujejo veliko

ogljikovih hidratov in vlaknin, to

pa pomeni energijo, ki jo organi-

zem zlahkoto uporabi.

Dnevno zaužijte vsaj eno od nave-

denih živil ob vsakem obroku.

Meso, ribe, jajca in stročnice: vsak

dan, kolikor zadošča.

Ta živila vsebujejo beljakovine,

maščobe, minerale in vitamin B.

Meso ali ribe (100–120 g) skušajte

uživati vsak dan, ali pa namesto

njih uživajte stročnice (fižol, grah,

leča in čičerika) dvakrat tedensko.

Uživanje jajc je treba omejiti na

največ 2krat tedensko.

Mleko in mlečni izdelki:

vsak dan

Mleko in mlečni izdelki, kot so

jogurti in siri, vsebujejo beljako-

vine, maščobe, kalcij in vitamine.

Vsak dan zaužijte 2obroka mleka

ali mlečnih izdelkov (vsakega po

približno 120 g), pri čemer dajte

prednost posnetim izdelkom.

Maščobe za zabelo:

vsak dan, omejeno.

Mastne zabele vsebujejo esencial-

ne maščobne kisline in vmaščo-

bah topne vitamine A, D, EinK.

Živalske maščobe, npr. maslo, je

treba uživati vomejenih količinah.

Rastlinske maščobe, kot sta na pri-

mer ekstra deviško oljčno olje in

semensko olje, lahko zaužijemo v

največ treh obrokih na dan, vsake-

ga po približno 10 gramov.

Info A-Z_SLO.2007.indd 34 6-02-2008 10:07:55


Nekaj manjših nasvetov:

_vsak dan popijte vsaj 1–2 lvode.

Priporočene pijače so mineralna

voda, razredčeni sadni in zelenja-

vni sokovi, zeliščni in sadni čaji

brez sladkorja

_pripravite zdrave obroke brez do-

datka maščob (pečene in kuhane

jedi, jedi pripravljene v sopari,

pražene jedi)

_jejte počasi, dobro prežvečite in

okušajte živila

_uporabljajte več svežih začimb

kot soli

_ alkohol uživajte zmerno

Maščobe za zabelo

mleko, jogurt, siri, meso, perutnina, ribe, stročnice, jajca

testenine, kruh brez glutena, riž, koruza, krompir

sadje in zelenjava

Koristni napotki za zdravoprehrano

_sladkor uporabljajte omejeno in

zaužijte malo slaščic

_pri pripravi receptov uporabljajte

le sestavine brez glutena

_preprečite kontaminacijo zživili,

ki vsebujejo gluten

_redno izvajajte fizične aktivnosti

IzdelkiSchärsonavoljovštevilnih

slovenskih trgovinah.

Info A-Z_SLO.2007.indd 35 6-02-2008 10:07:55

35


36

Info A-Z_SLO.2007.indd 36 6-02-2008 10:07:55


Info A-Z_SLO.2007.indd 37 6-02-2008 10:07:58

37


38

TEDENSKI JEDILNIK:

KAJ PRIPOROČA ŠEF KUHINJE?

Naslednji jedilnik lahko služi kot

orientacijski vzorec za uvajanje

novega prehrambenega režima.

Priprava vjedilniku navedenih

živil je preprosta, razdelimo pa jih

lahko na podlagi prehrambenih

navad posameznika.

Ponedeljek

Torek

Sreda

Čaj ali kava

Mleko

Pan Carré

Marmelada ali med

Maslo

Sok

Čaj ali kava

Mleko

Naravni jogurt zmüsliji Schär

Čaj ali kava

Mleko

Sok

Maslo

Marmelada ali med

Sir

Zajtrk

Krekerji Schär

Sadje

Solena Schär

Sadje

1 4

Na voljo so tudi številne zbirke

receptov, zahvaljujoč katerim bo

imela vaša domišljija prosto pot,

čeprav boste ohranili vaš dietni

režim brez glutena.

Prigrizek

Rogljički Schär

Sok iz svežega sadja in/ali

zelenjave

Rustico

Info A-Z_SLO.2007.indd 38 6-02-2008 10:08:00


Riž zzelenjavo

Mešana solata

Sadje

Testenine Schär

sparadižnikovo omako

Mešana solata

Sadje

Naravni piščančji zrezek,

riž

Brokoli, korenje

Sadna solata

Kosilo Prigrizek

Meranetti Schär

Sok

Savoiardi Schär

Sadje

Grissini Schär

Sok

Pica Schär zdodatki

Sveža zelenjava

Palačinke (z Mix CSchär)

zmarmelado

Sadje

Lazanja Schär Bolognese

Mešana solata

Sadje

Večerja

Info A-Z_SLO.2007.indd 39 6-02-2008 10:08:00

39


40

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

Čaj ali kava

Mleko

Sunna, maslo

Marmelada ali med

Sadje

Čaj ali kava

Mleko

Pain Campagnard

Sveža sadna kupa

Čaj ali kava

Mleko

Magdalenas Schär

Sadje

Čaj ali kava

Mleko

Zajtrk

Rogljiček Schär

Prigrizek

Quadritos Schär

Sok

Piškoti sčokolado Schär

Sok iz svežega sadja in/ali

zelenjave

Snack Schär

Sok iz svežega sadja in/ali

zelenjave

Bon Matin Schär

Info A-Z_SLO.2007.indd 40 6-02-2008 10:08:03

Sadje


Omleta skrompirjem in

zelenjavo

Mešana solata

Baguette Schär

Sadje

Goveji golaž

Kumarična solata

Duo Schär

Juha iz korenja

stesteninami Anellini

Schär

Pečen piščanec, riž

Mešana solata

Sadje

Goveja juha zrezanci Schär

Ocvrt zrezek

Kosilo Prigrizek

(s Pan Grati Schär)

Krompirjev pire

Mešana solata, Sadje

Solena Schär

sok iz svežega sadja in/ali

zelenjave

Pepitas Schär

vmešalniku zmešano mleko

in sadje

Tortice brez glutena sstepeno

smetano

rezina torte

Dunajske hrenovke, gorčica,

hren

Rustico Schär

Zelenjava

Ribji file

Kuhan peteršiljčkov krompir

Sveža zelenjava

Sadje

Obloženi kruhki

(Baguette Schär)

Zelenjava

Večerja

Hamburger (s Panini Schär)

Sveža zelenjava

Info A-Z_SLO.2007.indd 41 6-02-2008 10:08:10

41


42

KATERA HIGIENSKA PRAVILA

JE TREBA UPOŠTEVATIVKUHINJI?

Kako pripraviti obrok, ki je zanesljivobrezglutena

Izberite sestavine, ki so zagotovo

brez glutena. Pri tem si lahko poma-

gate sseznami izdelkov na tržišču,

ki jih svetuje Slovensko društvo za

celiakijo.

_Nedotikajte se živil spomoka-

nimi rokami ali zneopranim

priborom in posodami (skodele,

kuhalnice, odcejalnik za testeni-

ne, lonci ipd.), ki so morebiti bile

vstiku sprepovedanimi živili.

_Nepolagajte živil neposredno na

kontaminirane površine, kot so

delovna površina, pekači, podlaga

pečice, plošča ali žar. Preden zač-

nete, jih vedno očistite.

_Neuporabljajte olja za cvrtje, ki

je bilo uporabljeno za pripravo

pomokanih ali zdrobtinami pri-

pravljenih živil.

_Neuporabljajte vode za kuhanje,

ki je bila že uporabljena za teste-

nine zglutenom.

_Naploščah in površinah, ki bi

lahko bile kontaminirane, upora-

bite papir za peko ali aluminijasto

folijo.

1 5

Info A-Z_SLO.2007.indd 42 6-02-2008 10:08:16


Info A-Z_SLO.2007.indd 43 6-02-2008 10:08:16

43


44

KATERI SO DRUGI DIETETIČNI

VIDIKI, KI JIH JE TREBA

UPOŠTEVATI?

Kako se lahko nadomesti morebitne prehran-

ske primanjkljaje ali pridružene intolerance

Dieta brez glutena, ki se vzdrav-

ljenju celiakije uporablja že več

kot 50 let, je dober prehranski

režim sprehranskega vidika, v

vseh starostnih obdobjih in tudi v

posebnih primerih (npr. nosečnost

in sladkorna bolezen). Potreba

po izključitvi živil, ki izvirajo iz

žitaric, lahko povzroči manjši

vnos rastlinskih vlaknin od opti-

1 6

malnega. Tako stanje se lahko

nadomesti sprimernim dnevnim

uživanjem sveže zelenjave in jedi

rastlinskega izvora. Pomembno

je tudi zagotoviti zadosten vnos

vitaminov, šeposebno vitaminov

B–kompleksa in kalcija.

Info A-Z_SLO.2007.indd 44 6-02-2008 10:08:17


1 7

ALI OBSTAJA ALTERNATIVNO

ZDRAVLJENJE DIETI BREZ GLUTENA?

Iskanje terapevtskih rešitev je še

vedno vteku

Cilj je omogočiti bolniku, da se

reši “bremena” diete brez glutena.

Trenutno so vfazi proučevanja

manj toksične vrste žit oz. enci-

mi, ki lahko presnavljajo beljako-

vinske sestavine, ki so za bolnika

sceliakijo škodljive, zdravila z

antitransglutaminaznim ali anti-

citokinskim delovanjem in imu-

nomodulatorji, ki lahko zavrejo

nenormalen imunski odziv na

gluten (tako imenovano “cepi-

vo”). Trenutno so poskusi o

učinkovitosti teh potencialno

alternativnih metod zdravljenja

še vzačetni fazi. Prehod od labo-

ratorija do kliničnih preizkusov

je počasen tudi zaradi pomanj-

kanja živalskega modela celiakije.

Medtem ko ni težko videti dobre

prihodnosti za bolnike sceliakijo,

je bolj negotovo predvideti časo-

vni okvir izvajanja raznih raziskav.

Posebej je treba poudariti, da se bo

moral vsak nov način zdravljenja

celiakije izkazati za zanesljivejšega

od zanesljivega in učinkovitega

zdravljenja, ki je danes na voljo, oz.

od stroge brezglutenske diete.

Info A-Z_SLO.2007.indd 45 6-02-2008 10:08:17

45


46

Če ni dvomov o diagnozi, ni

potrebe po preverjanju normali-

zacije črevesne biopsije. Vseeno

pa so za sluznice priporočljivi

periodični pregledi vspecializira-

nem centru, kjer lahko opravijo

nekatere usmerjene laboratorijske

preiskave:

KONTROLE PO DIAGNOZI:

KAKO INKDAJ?

Po enem letu ali po dveh letih stroge diete

niso potrebne dodatne preiskave

1 8

_ parametre presnove železa

(krvna slika, serumsko žele-

zo, feritin). Morebitno trajno

pomanjkanje železa selahko

zdravi zvnosom skozi usta;

_določanje prisotnosti seroloških

označevalcev za celiakijo (če so

testi pozitivni, se bolnik verjetno

ne drži diete);

_preiskave za zgodnjo odkrivanje

pridruženih avtoimunih bolezni

(še posebej preiskave za potrdi-

tev prisotnosti avtoimunega

tireoiditisa).

Info A-Z_SLO.2007.indd 46 6-02-2008 10:08:17


Spremljanje morebitne osteo-

poroze skostno denzimetrijo je

priporočljivo posebno pri zakas-

neli diagnozi, sploh pri ženskah.

Pri osebah, pri katerih se na zdra-

vniškem pregledu ugotovi pre-

cejšnje povečanje teže, je koristno

izvesti osnovne preiskave presno-

ve (holesterol, trigliceridi, krvni

sladkor).

Pri bolnikovih najbližjih sorodni-

kih (otroci, bratje, sestre, starši) je

tveganje obolenja sceliakijo večje

(približno 10 %) v primerjavi

ssplošno populacijo. Zaradi tega

se priporoča določiti nivo sero-

loških označevalcev za celiakijo

in eventualno določiti prisotnost

zapisa za HLA DQ2/DQ8 tudi pri

njih, čeprav so dobrega zdravja.

Info A-Z_SLO.2007.indd 47 6-02-2008 10:08:17

47


48

KAKO MIRNO ŽIVETI

SCELIAKIJO?

Najhujša ovira, ki jo je treba premostiti,

je postavitev diagnoze

Govori se, da po postavitvi diagno-

ze celiakija ni več bolezen, ampak

le življenjsko stanje. Psihofizično

zdravstveno stanje senamreč po

začetku zdravljenja občutno izbo-

ljša, toda treba se je naučiti živeti

spravili, ki jih narekuje “nov” diet-

ni režim. Široka paleta brezglu-

tenskih izdelkov, kijih je specia-

lizirana prehrambena industrija

pred kratkim postavila na tržišče,

je veliko prispevala kpovečanju

kvalitete življenja bolnika scelia-

kijo. Živila brez glutena je vproda-

jalnah čedalje lažje dobiti, in sicer

vobliki že pripravljenih jedi ali

takih, ki še potrebujejo pripravo.

Težave zdietnimi omejitvami se

pokažejo, ko se gre na kosilo ali

večerjo vrestavracije, saj je prav

vgostinskih lokalih (menzah,

barih, restavracijah) razpoložlji-

vost obrokov ali prigrizkov brez

glutena omejena. Situacija se kljub

temu leto za letom postopoma

izboljšuje, zahvaljujoč številnim

aktivnostim društev bolnikov in

vse večji pozornosti institucij ter

medijev.

Šolsko življenje

Veliko šol zagotavlja otrokom sce-

liakijo zanesljive obroke, akljub

temu je pomembno, da starši oseb-

no preverijo seznanjenost učiteljic

in za kuho pristojnega osebja otej

1 9

Info A-Z_SLO.2007.indd 48 6-02-2008 10:08:21


problematiki.Velika izbira sladkih

in slanih prigrizkov brez glutena

lahko omogoča soočanje zbole-

znijo tudi vposebnih situacijah,

kot so šolski izleti in rojstnodnev-

ne zabave.

Adolescenca

Kršenje diete je najpogostejše

med adolescenco, ker veliko mla-

dostnikov le stežavo sprejme in

še posebno pokaže drugim svojo

“drugačnost”. Ker so največkrat

simptomi bolezni odsotni, se

lahko poveča tudi nagnjenost do

občasnih prekrškov. Kaj se lahko

stori vtakih primerih? Dobro se

je izogibati vzpodbujanju občut-

ka krivde, ali, kar je še slabše,

ustrahovalnih metod, medtem

ko je priporočljivo posvetiti več

časa pravilnemu informiranju in

ustreznemu obnašanju, ki bi lahko

izboljšalo samo dieto. Vdoločenih

primerih, posebno še vkonfliktih

med mladim bolnikom in starši,

je mogoče zaprositi tudi za psi-

hološko pomoč. Težave vdobi

odraščanja so navadno prehod-

nega značaja in ne preprečujejo

možnosti dosega cilja —sčasom,

seveda —mirnega sožitja scelia-

Info A-Z_SLO.2007.indd 49 6-02-2008 10:08:21

kijo.

49


50

Podjetje Schär že več kot 20 let

izdeluje živila brez glutena in vteh

letih si je vtem sektorju pridobilo

vodilni položaj na evropskem trgu.

Podjetje si je za glavni cilj zastavilo

stalen razvoj izdelkov brez glu-

tena, namenjenih vsakodnevni

uporabi bolnikov sceliakijo.

KAJ JE SCHÄR?

To je specializirano podjetje za proizvodnjo

brezglutenskih živil

Zahvaljujoč raziskovalni dejavno-

sti nudijo izdelki Schär visoko in

konstantno raven kakovosti, pri

čemer zagotavljajo pestro izbiro

živil vdieti bolnikov sceliakijo.

2 0

Info A-Z_SLO.2007.indd 50 6-02-2008 10:08:25


KAJ JE “TASTE FOR LIFE”?

Rezultati raziskav družbe Schär so,

leto za letom, čedalje večja paleta

vedno novih svežih in okusnih

izdelkov, kiprihranijo bolniku

sceliakijo odrekanje kulinarič-

nim dobrotam.

Uravnovešena in pestra prehrana

je predpogoj za zdravo in dolgo

življenje, posebno še pri bolnikih

sceliakijo. Na osnovi teh ugo-

tovitev je podjetje Schär razvilo

pestro izbiro živil, ki so, čeprav

2 1

ne vsebujejo glutena, zelo okusna

Živeti življenje, ne da bi se odrekli okusnosti

in »privlačna«. Življenje bolnika s

celiakijo ne sme biti nujno živl-

jenje odrekanj in odpovedi. In to

Schär prav dobro ve, saj se ukvarja

stem že več kot dvajset let.

Kdor se odloči za »Taste for life«,

se odloči za užitek, ki ga nudi

pogrnjena miza brez odrekanj.

Info A-Z_SLO.2007.indd 51 6-02-2008 10:08:38

51


52

Info A-Z_SLO.2007.indd 52 6-02-2008 10:08:40


Dr. Schär periodično oblikuje

nove ideje in pobude, zato da bi

podjetje ohranilo svoje stranke in

jim nudilo zanimive informacije,

namige in novosti oceliakiji in

brezglutenskih živilih.

_ brezplačna naročnina na revijo

Your Life

_ informacije in namigi obrez-

glutenski prehrani

_ recepti in triki za kuhanje brez

glutena

_ osebno posvetovanje zbrez-

plačno službo Dr. Schär na

naslovu: info@schaer.com (v

angleščini)

_vaša povezava skoristnimi in

zanimivimi informacijami (v

angleščini): www.schaer.com

Za otroke je na voljo spletna

stran, ki je vceloti posvečena

prav njim, zmaskoto Milly,kibo

med igro razložila, kaj je celia-

kija in kakšna so načela zdra-

ve prehrane. Poleg tega bodo

otroci lahko slikali in kdor bo

želel, bo lahko zaprosil za etui

za ključe zmaskoto.

2 2

KAKŠNE STORITVE NUDI SCHÄR?

Info A-Z_SLO.2007.indd 53 6-02-2008 10:08:42

53


54

• anemija značilno stanje pri zman-

jšanju vrednosti hemoglobina (Hb) v

krvi. Ena izmed najpogostejših oblik

anemije je anemija zaradi pomanj-

kanja železa, ki je potrebno pri sintezi

Hb.

• antiendomizijska protitelesa

(EMA) protitelesa razreda IgA, usmer-

jena proti tkivni sestavini, imenovani

endomizij. Običajno so prisotna vkrvi

oseb sceliakijo vaktivnemstanju.

• antigliandinska protitelesa

(AGA) protitelesa razreda IgA in

razreda IgG, usmerjena proti gliadi-

nu. Običajno so prisotna vkrvi oseb

sceliakijo vaktivnem stanju. Njihova

specifičnost, posebno še pri IgG, je

vsekakor manjša vprimerjavi sproti-

telesi anti t–TG in EMA.

• antitireoglobulinska protitelesa

gre za avtoprotitelesa, usmerjena proti

tiroglobulinu oz. beljakovini, prisotni

vščitnici. Njihova prisotnost nakazuje

diagnostični sum na avtoimuni tiroiditis.

• antitireoperoksidazna protitele-

sa gre za avtoprotitelesa, usmerjena

proti tireoperoksidazi oz. beljakovini,

prisotni vščitnici. Njihova prisotnost

SLOVARČEK

nakazuje diagnostični sum na avtoi-

muni tiroiditis.

• protitelesa proti tkivni transglu-

taminazi (anti t-TG) protitelesa

razreda IgA, usmerjena proti encimu

tkivni transglutaminazi. Običajno so

prisotna sv krvi oseb sceliakijo vaktiv-

nem stanju.

• protitelesa beljakovinske molekule,

zmožne specifične reakcije, navadno

zzaščitno funkcijo do zunanjih beljako-

vin bakterijskega, virusnega ali živilskega

izvora.

• atrofija resice patološka spremem-

ba črevesnih resic, ki se sploščijo vse

do popolnega izginotja (v primeru

popolne atrofije).

• biopsija tkivnega delca, na katerem

je mogoče izvesti analize različnih vrst,

npr. pregled ssvetlobnim mikrosko-

pom.

• herpetiformni dermatitis kožno

obolenje, za katerega je značilna pri-

sotnost srbečih kožnih ran na značil-

nih mestih (npr. komolcih in kolenih).

Je eden izmed možnih kliničnih poja-

vov celiakije.

Info A-Z_SLO.2007.indd 54 6-02-2008 10:08:42


• od insulina odvisna sladkorna

bolezen avtoimuno obolenje, za

katero je značilno uničenje beta-celic v

pankreasu, kar povzroči pomanjkanje

insulinainhudospremembovpresnovi

sladkorjev.

• krvna slika preiskava, pri kateri se

določi število celic vkrvi, in sicer eri-

trocitov,levkocitov in trombocitov .

• epitelij vrhnja plast celic, ki včrevesju

in vdrugih organih tvori pregrado, ki

loči zunanje okolje (črevesno svetli-

no) od notranjega .

• gen delček DNA, ki ga tvorizaporedje

nukleinskih kislin in vsebuje informa-

cije oproizvodnji posamezne beljako-

vine.

• genotip genetska sestava enega ali

številnih lokusov vdoločenem organi-

zmu .

• IgA protitelesa (ali imunoglobulini)

razreda A, ki so tako vkrvi kot vslu-

zničnih izločkih.

• hipoplazija pomanjkljiv razvoj tkiva

ali organa .

• laktoza mlečni sladkor, ki je sestav-

ljen iz ene molekule glukoze in ene

molekule galaktoze.

• intraepitelijski limfociti celice

zadolžene za imunsko zaščito, prisot-

ne medepitelijskimi celicami na pov-

ršini črevesne sluznice.

• slaba absorpcija zmanjšano vsrka-

vanje hranilnih snovi, ki je posledica

pomanjkanja prebavnih encimov ali

pa okvarjene črevesne sluznice.

• podhranjenost stanje, ki ga

povzroča nezadostna oskrba shra-

nilnimi snovmi in kalorijami. Za to

so značilni tipični znaki, kot je izgu-

ba teže zzmanjšanjem maščobne in

mišične mase.

• maltodekstrini sestavine, ki priha-

jajo iz delne prebave škrobov.

• serološki označevalci protitelesa, ki

jih je mogoče določati vkrvi, njihova

prisotnost predstavlja pomemben

diagnostičen element pri celiakiji.

• osteoporoza količinsko in kako-

vostno zmanjšanje kostne gostote, ki

ga povzroča izguba bodisi mineralne

bodisi beljakovinske vsebine same

kosti.

• avtoimune bolezni bolezni, pri kate-

rih pride do patološkega imunskega

odgovora na tkiva in/ali organe same-

ga bolnika(avto agresija).

• sideremija koncentracija železa v

plazmi.Vrednostsideremijesezmanjša

pri pomanjkanju železa oziroma feriti-

na —beljakovine, vkateri se shranjuje

železo vorganizmu. Vrednost feritina

vkrvi se zmanjša vprimerih pomanj-

kanja železa.

• Downov sindrom za to bolezen je

značilna prisotnost nadštevilnega kro-

Info A-Z_SLO.2007.indd 55 6-02-2008 10:08:43

55


56

mosoma vvseh celicah (trisomija 21).

Stem je običajno povezana umska

manjrazvitost in druge klinične teža-

ve, kot so na primer značilne poteze

obraza, kardiopatije in nevarnost

raka.

• Turnerjev sindrom obolenje žensk,

za katero je značilno pomanjkanje, na

celični ravni, enega od dveh kromo-

somov X(genotip X0 namesto XX).

Posledica je disfunkcija jajčnikov,

nizka rast in značilne poteze obraza.

• Williamsov sindrom genetska

bolezen, za katero so značilne speci-

fične poteze obraza, visoka incidenca

prirojene kardiopatije in umska manj-

razvitost spremenljive stopnje.

• sistem HLA kompleks genov na

kromosomu 6, od katerih je odvisna

sinteza beljakovin, ki so temeljnega

pomena vimunskem odzivu.

• jetrne transaminaze encimi, pri-

sotni vjetrnih celicah. Povečanje

vrednosti transaminaz lahko označu-

je prisotnost jetrne poškodbe.

• resice anatomske strukture vobli-

ki »prsta rokavice«, ki vnormalnih

pogojih tvorijo črevesno sluznico.

Info A-Z_SLO.2007.indd 56 6-02-2008 10:08:43


Ne pas affranchir

Poste Italiane SpA

AUT./CRP/BZ

C/C Nr. 30002900-003

Non affrancare

Risposta pagata /Réponse Payée

Poštnina plačana /Post payed /Italia

Dr. Schär S.r.l.

Winkelau 9

I-39014 Postal (BZ)

DA, ŽELIM BREZPLAČNI

POSKUSNI PAKET!

Info A-Z_SLO.2007.indd 57 6-02-2008 10:08:43


Moški Ženska

Podpis

58

Leto rojstva

elektronski časopis

tržne raziskave

Zanimajo me informacije oceliakiji

Zanimajo me informacije oalergijah

zdravnik/terapevt trgovec

Sem

izdelke brez glutena/pšenice

izdelke brez laktoze/mleka

Kupujem

E-pošta:

Država: Telefon:

Vnamene stalnega pošiljanja brezplačnega informativnega paketa (revija

Your Life, katalog zizdelki in/ali zvezek zrecepti) bo podjetje Dr. Schär

Gmbh/s.r.l. vaše osebne podatke obdelalo vtiskani in elektronski obliki.

Zvašo izrecno privolitvijo prejmete tudi elektronski časopis in sodelujete

pri tržnih raziskavah. Pri obdelavi vaših podatkovimate pravice, ki so določene

z7.členom italijanskega dekreta št. 196 zdne 30.6.2003.

Zagotavljamo vam, da podatkovnebomo posredovali tretjim osebam, ki ne

izvajajo dejavnosti vokviru naše družbe, razen morebitnega posredovanja

podatkovnapodlagi zakonskih določil.

Imetnik obdelave podatkov jepodjetje Dr. Schär GmbH/s.r.l. Odgovorno

osebo podjetja in celoten seznam odgovornih oseb najdete na naši spletni

strani www.schaer.com/privacy.Ali pa se oodgovornih osebah pozanimajte

prek telefona, faksa ali e-pošte.

Ko izpolnete in pošljete ta kupon dajete izrecno dovoljenje za zgoraj omenjeno

obdelavo in za (izpolnite po želji):

Info A-Z_SLO.2007.indd 58 6-02-2008 10:08:44

Za varstvo vaših osebnih podatkov

Poštna številka: Mesto:

Ulica: št.

Priimek:

Aliuporabljate raje splet?

Potemnas zdaj lahkoobiščitena www.schaer.com.

Ime:

Rezervirate lahkosamoenposkusnipaket na družino.

Da, želim brezplačni poskusni paket!

SSL07


Besedila: Za Slovenijo priredila asist. mag. Jernej Dolinšek, dr. med. sKliničnega

oddelka za pediatrijo Splošne bolnišnice Maribor in Tadej Ornik, prof. slov.

Zasnova &oblikovna postavitev: Conzepta

Slike: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär

Natisnil: Athesia

Info A-Z_SLO.2007.indd 59 6-02-2008 10:08:45

59

SSL05


Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italia

info@schaer.com, www.schaer.com

Info A-Z_SLO.2007.indd 60 6-02-2008 10:08:45

More magazines by this user
Similar magazines