PT-M PT-L PT-XL - Winterhalter

winterhalter.biz

PT-M PT-L PT-XL - Winterhalter

PT-XL

PT-L

PT-M


Uz ovo uputstvo

Uputstvo za upotrebu

za Winterhalter protočne mašine za pranje sa transportom korpi serije PT

(Prevod nemačkog originalnog uputstva za upotrebu)

Sadržaj

1 Uz ovo uputstvo----------------------------------- 2

2 Bezbednosne instrukcije ----------------------- 2

2.1 Namenska upotreba ------------------------------- 2

2.2 Nenamenska upotreba ---------------------------- 2

2.3 Električna bezbednost ---------------------------- 3

2.4 Bezbednosne instrukcije za radove na

održavanju i popravke ----------------------------- 3

2.5 Opšte bezbednosne instrukcije ----------------- 3

3 Pre nego što počnete sa korišćenjem

mašine ----------------------------------------------- 3

4 Opis proizvoda ------------------------------------ 4

4.1 Način rada ------------------------------------------- 4

4.2 Specijalne varijante -------------------------------- 4

4.3 Pregled ----------------------------------------------- 5

4.4 Ekran (touch screen) i startni startni taster za

aktiviranje -------------------------------------------- 6

4.5 Standardni programi pranja ---------------------- 7

5 Sredstvo za ispiranje i pranje ---------------- 8

5.1 Sredstvo za ispiranje ------------------------------ 8

5.2 Sredstvo za pranje --------------------------------- 8

5.3 Usisnik sa kontrolom nivoa ---------------------- 9

5.4 Zamena sredstva za pranje ---------------------- 9

5.5 Ispustite vazduh iz dozatora -------------------- 10

6 Ugrađeni omekšivač vode (specijalna

oprema) --------------------------------------------- 10

6.1 Prikaz nedostatka soli ---------------------------- 10

6.2 Sipanje soli za regeneraciju -------------------- 10

7 Rad --------------------------------------------------- 11

7.1 Pre uključivanja mašine ------------------------- 11

7.2 Postupak uključivanja mašine i spremnost za

rad ---------------------------------------------------- 11

7.3 Pranje ------------------------------------------------ 11

7.4 Isključivanje ----------------------------------------- 13

8 Održavanje i nega ------------------------------- 14

8.1 Svakodnevno čišćenje --------------------------- 14

8.2 Sedmično čišćenje -------------------------------- 15

8.3 Mesečno čišćenje --------------------------------- 16

8.4 Skidanje kamenca -------------------------------- 16

8.5 Servisno održavanje ------------------------------ 16

9 Smetnje u radu ----------------------------------- 17

9.1 Pozivanje koda greške --------------------------- 19

9.2 Loš rezultat pranja -------------------------------- 19

10 Nivo sa informacijama 1 ----------------------- 20

11 Nivo sa informacijama 2 ----------------------- 22

12 Meni sa PIN-om ----------------------------------- 23

12.1 Opšta podešavanja ------------------------------- 23

12.2 Automatsko uključivanje / isključivanje ------ 25

12.3 Pogonski podaci ----------------------------------- 26

12.4 Dnevnik higijene ----------------------------------- 27

12.5 Skidanje kamenca / osnovno čišćenje ------- 28

12.6 Promena količine sredstva za pranje /

ispiranje ---------------------------------------------- 30

12.7 Resetovanje brojača za vodu (koji odbrojava

unazad) ---------------------------------------------- 30

13 Integrisano uputstvo za upotrebu ---------- 31

14 Adaptacije prema zahtevu kupca ----------- 31

15 Postavljanje mašine i stolova --------------- 31

15.1 Postavljanje mašine ------------------------------ 31

15.2 Montiranje stolova --------------------------------- 31

15.3 Modifikovanje nosača korpe -------------------- 32

16 Priključak na vodu ------------------------------ 33

16.1 Zahtevi u pogledu priključka za svežu vodu

na mestu montaže -------------------------------- 33

16.2 Zahtevi u pogledu zaustavnog ventila za

vodu na mestu montaže ------------------------- 33

16.3 Priključivanje dovodnog creva ----------------- 33

16.4 Priključivanje odvodnog creva ----------------- 33

17 Električni priključak ----------------------------- 34

17.1 Priključivanje mrežnog priključnog voda ----- 34

17.2 Izjednačavanje potencijala ---------------------- 34

17.3 Šema priključivanja ------------------------------- 35

18 Eksterni dozatori --------------------------------- 36

18.1 Priključne tačke ------------------------------------ 36

18.2 Električni priključak ------------------------------- 37

18.3 Podešavanje parametra ------------------------- 38

19 Stavljanje mašine van pogona na duže

vreme ------------------------------------------------ 38

20 Ponovno puštanje u rad mašine nakon

dužih pogonskih pauza ------------------------ 38

21 Tehnički podaci ---------------------------------- 39

22 Emisija ---------------------------------------------- 39

23 Uklanjanje ------------------------------------------ 39

1


Uz ovo uputstvo

1 Uz ovo uputstvo

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije i uputstva za određene radnje za bezbedan rad i bezbedno

održavanje vaše mašine za pranje.

Vodite računa o ovde navedenim bezbednosnim instrukcijama.

U ovom uputstvu se koriste sledeći simboli:

Simbol Značenje

Opasnost

Upozorenje

Oprez

VAŽNO

INFO

Moguće teške ili smrtonosne povrede osoba ukoliko se ne poštuju opisane mere

predostrožnosti.

Upozorenje od mogućih lakših povreda osoba ili nastanka materijalnih šteta ukoliko se ne

poštuju opisane mere predostrožnosti.

Upozorenje od mogućih kvarova odn. uništenja proizvoda ukoliko se ne poštuju opisane mere

predostrožnosti.

Ovde stoji važna informacija.

Ovde stoji korisna informacija.

‣ Ovaj simbol označava uputstva za određene radnje.
Ovaj simbol označava rezultat izvršenih radnji.

Ovaj simbol označava nabrajanje.

Ovaj simbol ukazuje na poglavlje koje sadrži detaljnije informacije.

2 Bezbednosne instrukcije

2.1 Namenska upotreba

Mašine za pranje iz PT serije namenjene su kao tehničko pomagalo za industrijsku upotrebu, a ne za

privatnu upotrebu.

Koristite mašinu za pranje isključivo za pranje posuđa, kao što su npr tanjiri, šolje, pribor za jelo i

poslužavnici ili za pranje čaša koje se koriste u gastronomiji ili za slične poslove.

2.2 Nenamenska upotreba

Ovaj uređaj nije namenjen da njime rukuju deca niti osobe koje imaju telesnu, čulnu ili mentalno

ograničenu sposobnost ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za rukovanje ovim uređajem. Lice

koje je zaduženo za nadzor mora dotične osobe najpre da uputi ili da vrši nadgledanje dok ove osobe

rukuju uređajem.

Nemojte mašinu koristiti za pranje električnih uređaja za kuvanje ili elemenata koji se sastoje od drveta.

Nikada nemojte posuđe prati bez korpe za pranje.

Nemojte prati plastične elemente, ukoliko nisu otporni na toplotu ili na rastvore sredstva za pranje.

Elemente od aluminijuma odn. lonce, posude ili plehove prati samo sredstvima koja su za to namenjena.

Firma Winterhalter Gastronom YU ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja nastane usled

nenamenske upotrebe ove mašine za pranje.

2


Pre nego što počnete sa korišćenjem mašine

2.3 Električna bezbednost

Električna bezbednost ove mašine je garantovana samo ukoliko se ova priključi na propisno instalirano

zaštitno kolo i zaštitni prekidač struje. Vrlo je važno da se ove osnovne bezbednosne pretpostavke

provere i da kućnu instalaciju u slučaju sumnje ispita neko stručno lice.

Winterhalter ne može da snosi odgovornost za štete nastale usled nedostajućeg ili prekinutog zaštitnog

provodnika (npr. strujni udar).

2.4 Bezbednosne instrukcije za radove na održavanju i popravke

Radove na održavanju i popravke mogu vršiti samo ovlašćeni serviseri firme Winterhalter. Usled

nepravilno izvedenih radova na održavanju ili popravki mogu nastati znatne opasnosti za korisnika i za

koje firma Winterhalter ne odgovara.

Isključite uređaj iz struje prilikom radova na instalaciji i održavanju kao i kod popravki. Potrošači struje

(grejač, invertor frekvencije, …) su pod naponom sve dok se ne aktivira mrežni prekidač na mestu

montaže.

Za radove na održavanju i popravke mogu se koristiti samo originalni rezervni delovi firme Winterhalter.

Ukoliko se ne koriste originalni rezervni delovi gubi se garancija.

Oštećena ili nezaptivena mašina može da ugrozi vašu bezbednost. U slučaju smetnji odmah isključite

mašinu. Isključite mrežni prekidač na mestu montaže (glavni prekidač). Tek tada je mašina isključena sa

napona.

Nemojte koristiti oštećenu mašinu. U slučaju smetnji čiji uzrok nije poznat mašinu uključite ponovo samo

ako je uzrok smetnje otklonjen.

Obavestite vašeg instalatera ili električara ukoliko je dovod vode ili struje na mestu montaže uzrok

smetnje.

Obavestite ovlašćenog servisera ili vašeg prodavca ukoliko je u pitanju neka druga smetnja.

Ako se kabl za priključivanje na električnu mrežu ovog uređaja ošteti, mora ga zameniti Winterhalter,

njegov servis ili slično kvalifikovano lice kako bi se sprečile opasnosti. Mrežni priključni vod mora biti tipa

H07 RN-F ili ekvivalentan tome.

2.5 Opšte bezbednosne instrukcije

Pažljivo pročitajte u ovom uputstvu za upotrebu navedene instrukcije vezane za bezbednost i rukovanje.

Sačuvajte uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe. Firma Winterhalter Gastronom GmbH ne snosi

nikakvu odgovornost niti garanciju ukoliko se ne poštuju bezbednosne instrukcije i uputstva za upotrebu.

Mašinu za pranje posuđa koristite samo ako ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu. Obavestite se o

rukovanju i načinu rada sa mašinom za pranje posuđa od Winterhalter servisa. Mašinu koristite kao što je

opisano u ovom uputstvu za upotrebu.

Obučite osoblje koje rukuje mašinom i uputite ga na bezbednosne instrukcije. Redovno vršite ponovno

obučavanje da bi ste izbegli nezgode.

Radi lične sigurnosti, pomoću test-tastera redovno testirajte zaštitni prekidač struje (FI) (ukoliko je

ugrađen na mestu montaže).

Nakon završetka rada zatvorite dodatno instalirani zaustavni ventil za vodu.

Nakon završetka rada isključite dodatno instalirani prekidač.

3 Pre nego što počnete sa korišćenjem mašine

‣ Montažu Vaše mašine neka sprovede ovlašćeni serviser ili Vaš prodavac ( 15).

‣ Neka priključivanje mašine izvrše ovlašćeni instalateri na osnovu lokalno važećih propisa (voda, otpadna

voda, električna struja) ( 16 i 17).

‣ Nakon propisno izvršenog priključivanja vode i struje, stupite u kontakt sa predstavnikom fabrike

Winterhalter ili Vašim prodavcem radi prvog puštanja mašine u rad. Pri tom Vi i personal koji rukuje

mašinom treba da budete upućeni u rukovanje mašinom.

3


Opis proizvoda

4 Opis proizvoda

4.1 Način rada

Nakon uključivanja mašine bojler i tank se pune i zagrevaju na radnu temperaturu. Tokom faze zagrevanja

menja se postepeno svetlo startnog tastera za aktiviranje (3) iz crvene u zelenu. Mašina je spremna za rad

čim se dostignu zadate temperature. Startni startni taster za aktiviranje svetli zeleno.

Mašina radi sa potpuno automatizovanim programima koji se sastoje iz programskih koraka pranja, sušenja i

ispiranja. Dok teče program pranja, svetlo startnog tastera za aktiviranje postepeno se menja iz plave u

zelenu.

4.2 Specijalne varijante

Moguća je sledeća specijalna oprema:

Cool (samo za mašine za pranje čaša)

Visok učinak pranja konstantno vrućom vodom iz tanka garantuje higijenski čiste rezultate. Na kraju

ciklusa pranja, čaše se hlade kroz proces ispiranja hladnom svežom vodom.

Posebna prednost: temperatura ispiranja se može svakog trenutka povisiti. Na taj način možete u svakom

trenutku da odlučite da li su vam potrebne ohlađene čaše ili želite da sušenje optimizirate kroz proces

ispiranja vrućom vodom.

VAŽNO Prvi ciklusi pranja nakon aktiviranja funkcije su još uvek sa vrućom ili toplom vodom za

ispiranje.

Preduslov: priključak mašine na hladnu vodu.

effect

Ovim postupkom proces pranja može da se odvija sa smanjenom temperaturom tanka i bojlera. Za ovaj

postupak pranja pri ovakvim temperaturama potrebna su prilagođena sredstva pranja i ispiranja firme

Winterhalter.

Pranje smanjenim temperaturama tanka i bojlera možete uštedeti energiju i pogonske troškove.

Istovremeno dolazi i do poboljšanja klimatskih uslova u kuhinji, jer usled otvaranja vrata ne dolazi do

oslobađanja velike količine pare iz mašine. Ova funkcije može svakog trenutka da se isključi.

Preduslov: Priključivanje mašine na vodu od maksimalno 50 °C kada se mašina koristi kao mašina za

pranje čaša.

EnergyPlus

U delu nadogradnje iznad mašine nalaze se motor sa ventilatorom i izmenjivač toplote. Nakon procesa

ispiranja motor sa ventilatorom iz prostora za pranje izvlači toplu paru (=izduvni zrak) preko izmenjivača

toplote. Na ovaj način se vrši kondenzacija pare i zagrevanje hladne sveže vode, koja teče kroz

izmenjivač toplote i koja se koristi za proces ispiranja sledećeg ciklusa pranja. Ovim postupkom se

smanjuje potreba za energijom koja se koristi za zagrevanje sveže vode za ispiranje. Izmenjivač toplote iz

otpadne vode obezbeđuje dodatnu energiju. Ovaj sistem poboljšava klimatske uslove u kuhinji, jer se kod

otvaranja haube iz mašine oslobađa manja količina pare.

Preduslov: priključak mašine na hladnu vodu.

Automatsko otvaranje haube

Hauba se automatski otvara nakon svakog ciklusa pranja.

Ugrađen omekšivač ( 6)

4


Opis proizvoda

4.3 Pregled

Poz. Opis

(1) Energy-Modul (specijalna oprema)

(2) Ekran (touch screen)

(3) Startni startni taster za aktiviranje

(4) Hauba mašine (= hauba)

(5) Nosač korpe

(6) Donje obrtno polje pranja

(7) Poklopac rezervoara

(8) Cilindar sita

(9) Usisno sito pumpe

(10) Ležaj polja pranja

(11) Provodnici za creva i kablove

Poz. Opis

(12) Crevo za priključak na vodu

(13) Usisnik za sredstvo za ispiranje (plavi

poklopac i plavo usisno crevo)

(14) Usisnik za sredstvo za pranje (crni

poklopac i providno usisno crevo)

(15) Odvodno crevo

(16) Creva i kablovi usisnika

(17) Mrežni dovod

(18) Priključak za sistem izjednačavanja

potencijala, ako postoji na mestu montaže

5


Opis proizvoda

4.4 Ekran (touch screen) i startni startni taster za aktiviranje

Aktiviranje ekrana

‣ Prstom dodirnuti ekran.

Ekran se uključuje i posle kratkog vremena se opet isključuje.

To štedi energiju i sprečava nenamerno uključivanje mašine.

INFO Za uključivanje mašine pogledajte poglavlje 7.2.

Na ekranu se prikazuje tastere koja je osetljiva na dodir. Dodirujte ekran isključivo prstom, nikako oštrim

predmetima. Pritiskanje tastera prati zvučni signal. Događaji kao npr. kraj programa ili smetnje u radu

signaliziraju se nizom zvučnih signala.

INFO Ovlašćeni serviser može da deaktivira zvučni signal i redosled tonova.

Spremno za rad

(a) Taster za uključivanje/isključivanje

(b) Pogram samopranja

(c) Prelazak na nivo sa informacijama 1

nivo sa informacijama 2 PIN meni

(d) Startni startni taster za aktiviranje

Startni startni taster za aktiviranje

Svetlo u boji startnog tastera za aktiviranje (d) ima sledeća značenja:

Boja

bez svetla

crvena

zelena

plava

crvena i zelena

zelena i plava

plava i bez svetla

trepće zelena

trepće zeleno-plava

Značenje

Mašina je isključena

Mašina još nije spremna za rad

Mašina je spremna za rad

Mašina pere

Mašina se puni i zagreva

Program pranja je u toku

Program samopranja je u toku

Program pranja je zavšen; hauba još nije otvorena

Samo kod varijante EnergyPlus:

Para se odsisava. Program pranja još nije potpuno završen.

Nivoi menija

Elektronika mašine je podeljena u 3 nivoa:

Nivo namenjen za personal za pranje posuđa ( 4.5)

Nivo sa informacijama 1, sa dodatnim programima pranja i informacijama ( 10)

Nivo sa informacijama 2 sa pristupom PIN meniju ( 11)

6


Opis proizvoda

4.5 Standardni programi pranja

Prikaz programa pranja zavisi od toga za koju namenu je mašina programirana. Mašina može po potrebi i

naknadno da se reprogramira.

Program 2 je već unapred odabran kada je mašina spremna za rad. Drugi program pranja se bira pritiskom.

Odabrani program se prikazuje preko tastera sa belom pozadinom.

Namena mašine Program 1 za Program 2 za Program 3 za

Mašina za pranje

posuđa

lako zaprljano

posuđe

normalno

zaprljano posuđe

jako zaprljano

posuđe

Mašina za pranje

čaša

osetljive čaše

manje osetljive

čaše

robusne čaše

Mašina za pranje za

bistroe

Mašine za pranje za

bistroe i pranje pribora

za jelo

Mašina za pranje

pribora za jelo

čaše čaše i tanjiri tanjiri

čaše pribor za jelo tanjiri

pribor za jelo

INFO

Prikaz na Vašem ekranu može da varira, jer ovlašćeni serviser može da podesi ekran za

prikazivanje posuđa koje je specifično Vašoj nameni. Serviser može po želji podesiti ekran da se

pojedini programi ne prikazuju.

7


Sredstvo za ispiranje i pranje

5 Sredstvo za ispiranje i pranje

Opasnost

Prilikom rukovanja hemikalijama poštujte bezbednosne instrukcije i preporučene količine

doziranja koje su odštampane na pakovanju.

Prilikom rukovanja hemikalijama nosite zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočare.

Oprez

Koristiti proizvode koji su namenjeni isključivo za industrijske mašine za pranje. Takvi

proizvodi su označeni na odgovarajući način. Preporučujemo korišćenje proizvoda koji su

razvijeni od strane firme Winterhalter. Ovi proizvodi su specijalno prilagođeni za mašine za

pranje koje proizvodi firma Winterhalter.

Nemojte sredstvo za pranje sipati u kanistar sredstva za ispiranje i obratno.

5.1 Sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje je neophodno da bi voda sa posuđa mogla oticati kao tanki film i na taj način se

ubrzalo sušenje. Sredstvo za ispiranje automatski se dozira iz kanistera koji se nalazi izvan mašine.

Količinu doziranja podešava ovlašćeni serviser prilikom prvog puštanja u rad ( 12.6).

5.2 Sredstvo za pranje

Oprez

Nemojte koristiti kiselo sredstvo za čišćenje.

Nemojte mešati različita sredstva za pranje kako ne bi došlo do kristalizacije, usled čega je

moguće uništenje dozatora sredstva za pranje ( 5.4).

Nemojte koristi proizvode koji pene kao npr. sapun za ruke, sapun za podmazivanje i

sredstva za ručno pranje. Ova sredstva ne smeju dospeti u mašinu, čak ni zbog prethodnog

tretmana posuđa njima.

Sredstvo za pranje je neophodno radi rastvaranja ostataka hrane na posuđu. Doziranje sredstva za pranje

može da se vrši na sledeće načine:

ručno kod praškastog sredstva za pranje,

automatski iz kanistera koji se nalazi izvan mašine uz pomoć pribora za doziranje sredstva za pranje.

INFO

Dozator sredstva za pranje nije sastavni deo isporuke uz svaku mašinu. U slučaju korišćenja

eksternog dozatora na raspolaganju stoji transferna traka za priključivanje dozatora ( 18).

5.2.1 Manuelno doziranje praškastog sredstva za pranje

Prethodno doziranje

‣ Uključiti mašinu i sačekati da startni startni taster za aktiviranje postane zeleno.

‣ Obratite pažnju na napomene u vezi doziranja naznačene na pakovanju sredstva za pranje. Zapremina

tanka mašine iznosi oko 35 litara.

‣ Staviti oko 100 g praškastog sredstva za pranje. Ovo odgovara doziranju od oko 3g/l.

‣ Odmah zatim pokrenite ciklus pranja da bi se praškasto sredstvo za pranje pomešalo sa vodom.

Dodatno doziranje

Po ciklusu pranja ide oko 2,0-2,5 litra sveže vode u mašinu za pranje koja se mora pomešati sa praškastim

sredstvom za pranje.

‣ Dodajte nakon 5 ciklusa pranja oko 30-40 g praškastog sredstva za pranje u mašinu.

5.2.2 Automatsko doziranje tečnog sredstva za pranje

Količinu doziranja podešava ovlašćeni serviser prilikom prvog puštanja u rad ( 12.6).

8


5.3 Usisnik sa kontrolom nivoa

Oprez

Sredstvo za ispiranje i pranje

Koristite usisnik samo u dovoljno stabilnim kanisterima. Uski i visoki kanisteri mogu se

prevrnuti kada se povuče usisnik.

Nemojte stavljati usisnik za sredstvo za ispiranje u kanistar sa sredstvom za pranje i

obrnuto.

Nemojte nepotrebno povlačiti usisnik ili priključni kabl, jer to može da prozrokuje kvar.

Uz vašu mašinu opcionalno dobijate jedan ili više usisnika. Usisnik je već priključen na mašinu.

Slika 1:

Usisnik za sredstvo za pranje

providno usisno crevo

crni poklopac

Slika 2:

Usisnik za sredstvo za ispiranje

plavo usisno crevo

plavi poklopac

Slika 1 Slika 2

Održavanje i nega

‣ Usisnik isprati pod tekućom vodom prilikom svake promene kanistera.

Odstranite kristalizovane ostatke sredstva za pranje.

‣ Vodite računa o tome da obe ventilacione rupe (a) na poklopcu budu

otvorene.

‣ Staviti usisnik ponovo u kanistar. Gurnuti poklopac nadole dok se ne zatvori

otvor kanistera.

5.4 Zamena sredstva za pranje

Oprez

Ako se mešaju različita sredstva za pranje, postoji mogućnost kristalizacije koja može da

dovede do kvara na dozatoru. Ovo važi i za proizvode koji su od istog proizvođača.

Pre korišćenja novog sredstva za pranje, crevo za doziranje i dozator sredstva za pranje

moraju da se isperu vodom.

‣ Dozator po pravilu treba iznova podesiti ukoliko se koristi neko novo sredstvo za pranje. Za postizanje

kontinuirano dobrih rezultata pranja angažujte ovlašćenog servisera koji će izvršiti neophodne radove oko

servisiranja.

Ukoliko se ovo ne ispoštuje,gubi se garancija i odgovornost za kvalitet od strane firme Winterhalter

Gastronom GmbH.

9


Ugrađeni omekšivač vode (specijalna oprema)

Postupak:

Opasnost

Prilikom rukovanja hemikalijama poštujte bezbednosne instrukcije i preporučene količine

doziranja koje su odštampane na pakovanju.

Prilikom rukovanja hemikalijama nosite zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočare.

Nemojte mešati različita sredstva za pranje.

‣ Izvadite usisnik iz kanistera i stavite ga u posudu napunjenu vodom.

‣ Creva za doziranje i pribor za doziranje sredstva za pranje isprati vodom. U tu svrhu pokrenite više puta

funkciju „ispuštanje vazduha iz dozatora ( 10). Učestalost zavisi od dužine creva za doziranje.

‣ Stavite usisnik u novi kanistar sa sredstvom za pranje.

‣ Pokrenite više puta funkciju „ispuštanje vazduha iz dozatora“ ( 10) da biste iz creva za doziranje izbacili

vodu a ubacili sredstvo za pranje.

5.5 Ispustite vazduh iz dozatora

Iz dozatora treba ispustiti vazduh, ako je vazduh dospeo u crevo za doziranje, jer kanistar nije blagovremeno

dopunjavan ( 10).

6 Ugrađeni omekšivač vode (specijalna oprema)

Omekšavanjem vode vrši se sprečavanje stvaranje kamenca u mašini i na posuđu. Da bi ugrađeni

omekšivač vode ispravno funkcionisao, potrebno je da tank soli bude napunjen solju za regeneraciju.

INFO

Ovlašćeni serviser prilikom puštanja u rad mašine meri tvrdoću vode i memoriše istu u elektroniku

mašine.

6.1 Prikaz nedostatka soli

Na ekranu se pojavljuje piktogram ako opet mora da se dopuni prazan tank soli. Nakon

izvršene dopune tanka soli prikaz nestaje sa ekrana čim prođu oko 3 ciklusa pranja a deo

dopunjene soli se rastvori.

6.2 Sipanje soli za regeneraciju

Oprez

Moguća opasnost od oštećenja omekšivača vode

Hemikalije kao što su npr. sredstva za pranje ili sredstva za ispiranje neizbežno dovode do

oštećenja na omekšivaču vode. Sipati isključivo so za regeneraciju ili čistu evaporisanu so.

Moguća smetnja u radu omekšivača vode

Nemojte sipati druge vrste soli (npr. kuhinjsku so ili so za otapanje). Ove mogu da sadrže

sastojke koji se ne rastapaju u vodi. Sipati isključivo so fine granulacije (maks. veličine zrna

0,4–7 mm).

INFO

Tablete soli zbog svoje veličine nisu pogodne.

‣ Postupiti prema slikama A1 do A5.

VAŽNO Slika A2 je relevantna samo za prvo punjenje.

Oprez

Opasnost od stvaranja korozije oko otvora za sipanje

Nakon sipanja odmah pokrenuti neki ciklus pranja da bi se isprali event. ostaci soli.

10


Rad

7 Rad

7.1 Pre uključivanja mašine

Oprez

Moguća opasnost od oštećenja usled usisavanja npr. delova pribora za jelo

Usisno sito pumpe štiti cirkulacionu pumpu i ispusnu pumpu. Koristite mašinu samo sa

stavljenim usisnim sitom pumpe.

‣ Otvorite na mestu montaže instalirani zaustavni ventil za

vodu.

‣ Uključite mrežni prekidač na mestu montaže.

‣ Proveriti zbog sopstvene bezbednosti zaštitni prekidač

struje (FI) ugrađen na mestu montaže.

‣ Otvoriti haubu.

‣ Izvadite cilindar sita (1).

‣ Proveriti da li je stavljeno usisno sito pumpe (2). Ukoliko

nije stavljeno, dolazi do javljanja greške prilikom

uključivanja mašine.

‣ Ponovo stavite cilindar sita (1).

‣ Proverite da li su obrtna polja pranja (gore i dole)

postavljena i da li su dobro legla.

‣ Zatvorite haubu.

‣ Proverite da li u kanisterima ima sredstva za pranje i

ispiranje. Blagovremeno zamenite kanistere kako rezultat

pranja ne bi bio oslabljen.

7.2 Postupak uključivanja mašine i spremnost za rad

7.3 Pranje

Oprez

Moguća opasnost od opekotina od vrele vode ispiranja

Držite decu dalje od mašine za pranje. U unutrašnjosti se nalazi voda za ispiranje sa

temperaturom od oko 62 °C.

Nemojte otvarati haubu dok je mašina u procesu pranja. Postoji opasnost da vruća voda za

ispiranje prska napolje. Pre toga prekinite program pranja ( 7.3.7).

Moguća opasnost od povređivanja

Ne stavljajte predmete na haubu.

Poređati oštri pribor tako da ne postoji opasnost od povređivanja.

Moguća smetnja programa pranja zbog prevelike količine prljavštine

Perite posuđe i lonce prethodno hladnom vodom iz ručnog tuša. Odstranite krupne ostatke

hrane.

11


Rad

7.3.1 Poređajte posuđe u korpi za pranje

Posuđe i pribor za jelo

‣ Tanjire poređati tako da prednja strana bude okrenuta prema napred.

‣ Šolje, činije i lonce poređajte sa otvorom prema dole.

‣ Za pranje pribora za jelo koristiti uložak za pribor za jelo i u njemu poređati pribor uspravno ili plitku korpu

za pranje sa ravno poređanim priborom za jelo. Obratiti pri tom pažnju da pribor ne bude poređan gusto

jedan do drugog. Neka pribor za jelo bude potopljen pre pranja.

‣ Da bi se izbegle povrede, noževe i ostali oštri pribor poređajte u uložak pribora za jelo sa rukohvatima

nagore

čaše

‣ Isprati ostatke pića (ne ispirati ostatke u mašini).

‣ Ukloniti ostatke od papira.

‣ Pepeo isprati vodom.

‣ Poređajte čaše sa otvorom prema dole.

‣ Poređati čaše sa razmacima da tokom pranja ne dođe do međusobnog trljanja. Na taj način se mogu

izbeći ogrebotine.

‣ Za velike čaše izabrati odgovarajuću korpu, da bi čaše bile stabilne tokom procesa pranja.

7.3.2 Korišćenje automatskog starta haube

‣ Izabrati program pranja ( 4.5).

INFO Odabrani program pranja ostaje unapred odabran dok se ne odabere neki drugi program.

‣ Gurnuti korpu za pranje u mašinu.

‣ Proveriti da li se gornje i donje obrtno polje pranja okreću.

‣ Zatvorite haubu.

Program pranja se pokreće.

7.3.3 Prekidanje automatskog starta haube

‣ Haubu ne zatvarati potpuno, već samo do donje zaustavne pozicije.

INFO

Automatski start haube može da deaktivira ovlašćeni serviser (P516). Svaki program pranja u tom

slučaju mora se pokretati pritiskom na startni startni taster za aktiviranje.

7.3.4 Menjanje programa pranja

‣ Drugi program pranja odabrati pritiskom na taster ( 4.5).

Pozadina tastera postaje bela.

‣ Zatvorite haubu.

Program pranja se pokreće.

7.3.5 Intenzivni program

Ako je zaprljanost veoma jaka, onda program pranja može da se intenzivira.

‣ Zatvoriti haubu i pritisnuti dva puta uzastopno startni taster za aktiviranje („dupli klik“).

U polju sa informacijama trepće simbol „četka“.

INFO Intenzivni program je aktivan samo za aktuelni proces programa pranja, nakon

čega se automatski deaktivira.

7.3.6 Kraj programa

Taster za aktiviranje trepće zeleno čim se završi program pranja i još niko nije otvorio haubu.

Samo vatijanta EnergyPlus

Taster za aktiviranje trepće plavo-zeleno. Nakon završetka topli vazduh se izbacuje iz prostora za pranje, a

toplotna energija koja je sadržana u pari ponovo se vraća i koristi se za sledeći ciklus pranja. Haubu u tom

periodu po mogućstvu još ne otvarati.

Taster za aktiviranje trepće zeleno čim je topao vazduh usisan.

12


Rad

7.3.7 Prevremeni prekid programa pranja

Program pranja se može prekinuti na sledeći način:

Pritisnuti startni taster za aktiviranje

Pritisnuti taster odabranog programa pranja

7.3.8 Pogonska pauza

Mašinu ne isključivati tokom pogonskih pauza.

‣ Haubu zatvoriti do zaustavne pozicije da bi se sprečilo hlađenje.

7.4 Isključivanje

Mašinu na kraju radnog dana isključiti uz pomoć programa samopranja ( 8.1.2) kako bi se svakodnevno

čistila i ispraznila.

INFO

Ukoliko koristite taster za uključivanje/isključivanje, rezervoar ostaje i dalje napunjen, ali se

temperatura u njemu više ne održava. Ukoliko temperatura rezervoara do sledećeg uključivanja

previše opadne, onda se mašina automatski prazni i ponovo se puni.

13


Održavanje i nega

8 Održavanje i nega

Upozorenje

Nemojte mašinu i neposrednu okolinu (zidove, pod) prskati crevom, paročistačem, ili

uređajem za čišćenje pod pritiskom.

Pazite da prilikom čišćenja poda ne dođe do potapanja podnožja mašine, kako bi se izbeglo

nekontrolisano prodiranje vode.

Upozorenje

Nosite zaštitnu odeću i rukavice pre dodirivanja delova na kojima ima vode za pranje (sito,

polja za pranje, ...).

8.1 Svakodnevno čišćenje

8.1.1 U toku rada sa mašinom

Izvadite površinsko sito, očistite ga po potrebi i vratite ga nazad.

8.1.2 Program samopranja na kraju radnog dana

Mašina je opremljena programom za samopranje koji je osmišljen kao podrška čišćenju unutrašnjeg prostora

mašine. Posle prvog programskog koraka prekida se program samopranja da biste mogli da izvadite i

očistite cilindar sita i poklopac rezervoara. Ako ne poštujete ovaj radni korak, program samopranja se

automatski nastavlja nakon 30 sekundi.

‣ Postupiti prema slikama B1 do B27.

14


Održavanje i nega

Prekidanje programa samopranja:

‣ Pritisnuti ovaj taster.

Pozadina tastera postaje plava.

Mašina se opet puni.

8.1.3 Čišćenje unutrašnjeg prostora

Oprez

Kod čišćenja pazite da u mašini ne ostanu strana tela koja rđaju, usled kojih bi i materijal

„nerđajući čelik“ mogao početi da rđa. Čestice rđe bi mogle da potiču od posuđa koje nije

nerđajuće, od pomagala za čišćenje, čeličnih četki ili od dovoda koji nije zaštićen od rđanja.

Sledeća pomoćna sredstva ne smeju se koristiti za čišćenje:

čistač pod visokim pritiskom

sredstva za čišćenje koja sadrže hlor ili kiselinu

sunđeri koji sadrže metal ili žičane četke

abrazivna ili druga slična sredstva za čišćenje

‣ Prljavštinu uklonite četkom ili krpom.

8.1.4 Čišćenje mašine spolja

‣ Ekran čistite vlažnom krpom.

‣ Čistite spoljašnje površine sredstvima za čišćenje i negu nerđajućeg čelika.

8.2 Sedmično čišćenje

Čišćenje obrtnih polja pranja (gore i dole)

‣ Postupiti prema slikama C1 do C6.

Čišćenje ležaja polja pranja (gore i dole)

‣ Postupiti prema slikama D1 do D9.

15


Održavanje i nega

8.3 Mesečno čišćenje

Čišćenje filtera za prljavštinu

‣ Zatvorite na mestu montaže postavljeni zaustavni ventil za dovod vode.

‣ Operite zaprljano sito u filteru za prljavštinu.

Samo vatijanta EnergyPlus

Čišćenje Energy-Modula

‣ Ventilacione rešetke gurnuti nagore i skinuti.

‣ Prostor iza venilacione rešetke očistiti krpom za pranje posuđa.

‣ Oprati ventilacionu rešetku u mašini i potom je opet vratiti na

mesto.

‣ Otvoriti haubu.

‣ Usisni kanal isprskati toplom vodom. Koristiti crevo za vodu, bez

čistača pod visokim pritiskom.

‣ Usisni kanal očistiti krpom za pranje posuđa.

8.4 Skidanje kamenca

Ukoliko se mašina koristi sa vodom velike tvrdoće bez prerade vode, onda je potrebno da se u redovnim

intervalima vrši skidanje kamenca ( 12).

8.5 Servisno održavanje

Preporučujemo da Vašu mašinu najmanje dvaput godišnje održava ovlašćeni serviser i da pri tom izvrši

proveru, a po potrebi i zamenu delova koji podležu starenju i trošenju. Za popravke i zamenu potrošnih

delova moraju se koristiti originalni rezervni delovi.

Potrošni delovi su npr.:

creva za doziranje

osovine obrtnih polja pranja

zaptivač haube

crevo za priključak na vodu

Firma Winterhalter nudi ugovorno servisiranje koje između ostalog uključuje ove usluge.

Elektronika može da se programira za koliko radnih sati ili programa pranja treba sprovesti

održavanje i nakon koliko preostalih radnih sati ili ciklusa pranja treba na ekranu menija da se

prikaže simbol za održavanje / servis. Po potrebi ovu funkciju može da aktivira ovlašćeni serviser.

16


Smetnje u radu

9 Smetnje u radu

U ovom poglavlju je objašnjen postupak za pomoć u slučaju pojave smetnji. U tabeli su navedeni mogući

uzroci i uputstva kao pomoć za njihovo otklanjanje. Kontaktirajte ovlašćenog servisera ukoliko smetnju ne

možete sami da otklonite.

Opasnost

Opasnost po život usled delova koji se nalaze pod mrežnim naponom!

Nemojte otvarati poklopce na mašini ili njene delove ako vam je za to potreban alat. Postoji

opasnost od električnog udara.

Radove na električnoj instalaciji treba da izvodi ovlašćeni serviser. Mašinu treba pre toga

isključiti sa električne mreže.

Smetnje u pogonu se u polju za informacije prikazuju u obliku piktograma. Pored toga vrši se i memorisanje

pojava smetnji u pogonu u dnevniku higijene( 12), a informacije o tome se mogu očitati na nivou sa

informacijama 2 ( 11). Na oba mesta sledi i unos informacija čim se otklone smetnje u pogonu.

Piktogram Značenje Mogući uzrok Pomoć

Hauba je otvorena

Aktiviran program sa otvorenom

haubom

Zatvoriti haubu

Potrošeno sredstvo

Promeniti kanistar sa sredstvom

za pranje 1 za pranje

Potrošeno sredstvo

Promeniti kanistar sa sredstvom

za ispiranje 1 za ispiranje

Zatvoren je zaustavni ventil za

Otvoriti zaustavni ventil za vodu

vodu

Zaprljano sito u filteru za

Skinite sito za prljavštinu i očistite

Nedostatak vode

prljavštinu

ga ( 8.3)

Magnetni ventil je zapušen ili u Za popravku angažovati

kvaru

ovlašćenog servisera

Zapušen ugrađeni

sistem za pripremu

vode

Zapušen uređaj za

delimičnu ili potpunu

demineralizaciju

Servisni interval je u

toku

Proverite nakupljeni

kamenac

Nedostatak soli

Dostignut je broj radnih sati /

ciklusa pranja koji je određen u

sistemu upravljanja.

INFO: Ova funkcija nije fabrički

aktivirana.

Dostignut je broj radnih sati koji je

određen u sistemu upravljanja.

Napunite tank soli solju za

regeneraciju ( 6.2)

Zamenite uređaj za delimičnu

demineralizaciju; zamenite smolu

ili uređaj za potpunu

demineralizaciju.

Za održavanje angažovati

ovlašćenog servisera

Pokrenite program za skidanje

kamenca ( 12.5)

1 prikazuje se samo ako se koristi usisnik sa kontrolom nivoa i ako je priključen na mašinu

17


Smetnje u radu

Piktogram Značenje Mogući uzrok Pomoć

Obrtno polje pranje nije dobro

leglo

Namestite dobro obrtno polje

pranja

Blokirano polje pranja usled npr.

Blokirana rotacija nekog dela pribora za jelo

Otklonite blokadu

donjeg pranja

Blokirana rotacija

gornjeg pranja

Začepljen cilindar

sita

Optimiranje

potrošnje energije 3

Nije stavljeno usisno

sito pumpe

Usisno sito pumpe ni

nakon tri zahteva

nije stavljeno

Neispravno

automatsko

otvaranje 2 haube

Dopunjuje se

rezervoar

Smetnje u pogonu

sa kodom greške

Obrtno polje pranja blokirano zbog

prljavštine

Neispravan pogon 2

Blokirano polje pranja usled npr.

nekog većeg dela posuđa

Obrtno polje pranja blokirano zbog

prljavštine

Neispravan pogon 2

Jako zaprljan cilindar sita

Ako na mestu montaže postoji

uređaj za optimiziranje potrošnje

energije, onda on isključuje

pojedinačne potrošače električne

energije (grejače)

Nedostaje usisno sito pumpe

Mašina se isključuje posle 30

sekundi i neće se puniti

Nedostaje usisno sito pumpe

VAŽNO: Cirkulaciona pumpa i

ispusna pumpa mogu biti oštećene

usled usisavanja npr. pribora za

jelo

Neispravan motor

Pokretanje nekog programa pranja

dok se mašina dopunjuje vodom

Različiti

Očistiti ležaj polja pranja ( 8.2)

Za popravku angažovati

ovlašćenog servisera

Otklonite blokadu

Očistiti ležaj polja pranja ( 8.2)

Za popravku angažovati

ovlašćenog servisera

Izvadite cilindar sita, očistite ga i

vratite ga nazad

Sačekajte da se sam isključi

uređaj za optimiziranje potrošnje

energije, ako ovaj uređaj postoji

na mestu montaže

Staviti usisno sito pumpe i event.

ponovo uključiti mašinu

INFO: Ako se zahtev tri puta

ignoriše, mašina se može uključiti

Staviti usisno sito pumpe

Za popravku angažovati

ovlašćenog servisera

Sačekajte da mašina bude

spremna za rad

Pozvati kod greške ( 9.1) i za

popravku angažovati ovlašćenog

servisera

2 specijalna oprema

3 prikazuje se samo ako je mašina priključena na uređaj za optimiranje potrošnje energije.

18


Smetnje u radu

9.1 Pozivanje koda greške

Na displeju treperi sledeći simbol:

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

U delu (a) prikazuju se kodovi grešaka.

INFO Tu se takođe prikazuju i već otklonjene smetnje

(npr. ERR 1 OK).

‣ Za popravku angažovati ovlašćenog servisera.

‣ Pritisnuti dva puta taster (b) za napuštanje menija.

9.2 Loš rezultat pranja

Posuđe nije čisto

Na posuđu se stvaraju talozi

Posuđe se ne suši samostalno

Mogući uzrok

Pomoć

Podesiti količinu za doziranje na osnovu

podataka proizvođača ( 12.6)

Isuviše mala količina doziranog

Proveriti vodove doziranja (lom, savijeno

sredstva za pranje

crevo, …)

zameniti kanistar, ako je prazan

Posuđe je pogrešno poređano Ne ređati posuđe jedno preko drugo

Mlaznice rotirajućih polja pranja Izvaditi polja pranja i očistiti mlaznice

su zapušene

( 8.2)

Isuviše niske temperature Proveriti temperature ( 10)

Ako se radi o kamencu:

isuviše tvrda voda

Ako se radi o ostacima skroba:

temperatura ručnog pretpranja

(tuš) veća od 30 °C

Isuviše mala količina doziranog

sredstva za ispiranje

proveriti preradu vode

Sprovedite osnovno čišćenje

Smanjiti temperaturu ručnog pretpranja

Izvršiti program za osnovno čišćenje

( 12.5.2)

Podesiti količinu za doziranje na osnovu

podataka proizvođača ( 12.6)

Proveriti vodove doziranja (lom, savijeno

crevo, …)

zameniti kanistar, ako je prazan

Temperatura ispiranja preniska

Angažovati ovlašćenog servisera

Kod mašina bez ugrađenog omekšivača:

INFO Kvalitet vode se odražava na rezultat pranja i sušenja. Zato preporučujemo da se mašina kod

ukupne tvrdoće veće od 3° dH (0,53 mmol/l) snabdeva omekšanom vodom.

19


Nivo sa informacijama 1

10 Nivo sa informacijama 1

Pozivanjenivoa sa informacijama 1

‣ Pritisnuti sledeći taster:

(1) Tasteri za pozivanje informacija, ispuštanje vazduha iz dozatora i izbor

dodatnih programa

(2) Taster za povratak

(3) Startni startni taster za aktiviranje

(4) Prelazak na nivo sa informacijama 2 ( 11)

(5) Br. mašine

(6) Trenutna temperatura tanka

(7) Trenutna temperatura ispiranja

(8) Tip mašine (PT-M, PT-L ili PT-XL)

(9) Polje sa informacijama

(10) Taster za uključivanje/isključivanje (tank se pri tom ne prazni)

(11) Klizni tasteri za polje (1)

Tasteri za polje (1)

Adrese

‣ Pritisnuti taster.

Pojavljuju se sledeće 2 adrese:

SERVIS: adresa servisera

HEMIJA: adrese za isporučioce hemijskih sredstava (sredstvo za ispiranje i

pranje, …)

INFO Ukoliko se adrese ne pojavljuju, onda ovlašćeni serviser može da izvrši unos

odgovarajućih adresa.

Ispuštanje vazduha iz dozatora sredstva za pranje i creva za doziranje

‣ Držati taster pritisnut.

Pozadina tastera postaje bela. Dozator se aktivira (maks. 30 sekunde).

Ispuštanje vazduha iz dozatora sredstva za ispiranje i creva za doziranje

‣ Držati taster pritisnut.

Pozadina tastera postaje bela. Dozator se aktivira (maks. 30 sekunde).

20


Nivo sa informacijama 1

Integrisano uputstvo za upotrebu ( 13)

‣ Pritisnuti taster.

Pojavljuje se integrisano uputstvo za upotrebu.

Saveti

‣ Pritisnuti taster.

Pojavljuju se saveti na teme kao što su npr. higijena, čuvanje posuđa i

ekonomičnost.

INFO

Pozivanje integrisanih saveta i uputstva za upotrebu je u svako doba moguć, čak i dok traje proces

nekog programa pranja.

Dodatni programi

INFO Broj dodatnih programa zavisi od programiranja mašine.

Program za uštedu energije

Program tihog rada

za posebno tiho pranje

Kratki program

Specijalni program

Ovlašćeni serviser može po Vašoj želji da slobodno programira specijalni program

(vreme, temperatura, mehanika, hemija)

Korišćenje dodatnih programa

‣ Pritisnuti dugme željenog dodatnog programa.

Pozadina tastera postaje bela.

U polju sa informacijama smenjuje se prikaz temperature sa prikazom za dodatne programe.

‣ Pritiskom na dugme za aktiviranje (3) pokrećete dodatni program.

Dugme za aktiviranje (3) svetli plavo.

Kada se završi dodatni program, dugme za aktiviranje (3) trepće zeleno.

Dodatni program ostaje memorisan dok se ne deaktivira ili ne pokrene neki drugi dodatni program.

Dodatni programi kod specijalnih oprema „Cool“ i „effect“

INFO Ovo dugme se pojavljuje samo kod mašina tipa „Cool“.

Dok je aktivirano ovo dugme (bela pozadina) traje i ispiranje hladnom vodom. Za

deaktiviranje funkcije potrebno je da pritisnete ovo dugme.

Pozadina je zatamnjena a u polju za informacije (9) trepće .

INFO Ovo dugme se pojavljuje samo kod mašina tipa „effect“.

Dok je aktivirano ovo dugme (bela pozadina) traje i ispiranje sniženom temperaturom

vode. Za deaktiviranje funkcije potrebno je da pritisnete ovo dugme.

Pozadina je zatamnjena a u polju za informacije (9) trepće .

21


Nivo sa informacijama 2

11 Nivo sa informacijama 2

Pozivanje nivo sa informacijama 2

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

(1) Polje za prikazivanje događaja i smetnji u radu

(2) Taster za povratak

(3) Startni startni taster za aktiviranje

(4) Prelazak na meni sa PIN-om ( 12)

(5) Aktuelno vreme

(6) Trenutna temperatura tanka

(7) Trenutna temperatura ispiranja

(8) Aktuelan datum

(9) Polje sa informacijama

(10) Taster za uključivanje/isključivanje (tank se pri tom ne prazni)

(11) Klizni tasteri za polje (1)

Događaji i smetnje u radu

U ovom prostoru se prikazuju svi događaji i sve smetnje u radu. Ovde se takođe prikazuju već otklonjene

smetnje u radu.

Primer

poslednji unos

stariji unosi

Prikaz

Evt xx

ERR xx

ERR xx OK

Objašnjenje

Događaj (npr. odvijanje programa pranja)

Smetnja u radu

Smetnja u radu otklonjena

INFO Informacije naznačene datumom možete naći u dnevniku higijene ( 12.4).

22


Meni sa PIN-om

12 Meni sa PIN-om

INFO Ako pređete u meni sa PIN-om, mašina se isključuje.

Pozivanje menija sa PIN-om

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

ukucati „1575“

INFO

Pogrešno uneseni brojevi

mogu se obrisati pomoću

dugmeta .

INFO Pogrešno uneseni PIN se na ekranu prikazuje simbolom . Ako unesete pogrešan PIN pet puta

zaredom, unos će narednih 2 minuta biti blokiran.

Pregled

podešavate opšte stavke (vreme, datum, jezik, kontrast) ( 12.1)

programiranje automatskog uključivanja / isključivanja ( 12.2)

Da prikažete pogonske podatke ( 12.3)

Pozivanje dnevnika higijene ( 12.4)

Pokrenete program za skidanje kamenca ili program za osnovno čišćenje ( 12.5)

Promena količine sredstva za pranje / ispiranje ( 12.6)

Podešavanje parametara za eksterne dozatore ( 18.3)

Resetovanje brojača (koji odbrojava unazad) za vodu ( 12.7)

Napuštanje menija sa PIN-om

‣ Pritisnuti taster.

12.1 Opšta podešavanja

12.1.1 Datum, vreme, jedinica za temperaturu

Ovde možeti da unesete aktuelan datum i aktuelno vreme, da menjate format za vreme i jedinicu za prikaz

temperature.

INFO

Vreme se mora prilagoditi kada se prelazi sa letnjeg na zimsko računanje vremena i obrnuto.

Pozivanje podešavanja

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

23


Meni sa PIN-om

Podešavanje datuma

‣ Pritisnuti dugme (1).

‣ Preko numeričkog bloka uneti aktuelan datum. Format:

GGGG-MM-DD (godina-mesec-dan)

INFO

‣ Pritisnuti taster za povratak (3) za izlazak iz menija.

Prilikom unosa vrši se provera da li datum

postoji. Može se uneti samo verodostojan

datum.

Podešavanje vremena

‣ Pritisnuti dugme (2).

‣ Preko numeričkog bloka uneti aktuelno vreme.

Podešavanje formata vremena

‣ Izabrati 24-časovni režim („24h“) ili 12-časovni režim

(„AM/PM“) i pritisnuti odgovarajuće dugme.

Podešavanje jedinice mere za temperaturu

‣ Izabrati između stepena celzijusa („°C“) i farenhajta

(„°F“) i pritisnuti odgovarajuće dugme.

12.1.2 Podešavanje kontrasta

Ovde možete da promenite jačinu kontrasta da biste ekran prilagodili uslovima osvetljenja u Vašoj kuhinji.

Pozivanje podešavanja

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

‣ Menjati podešavanja uz pomoć dugmeta ili dok se

sve informacije ne pojave na ekranu.

‣ Potvrditi sa .

‣ Pritisnuti taster za povratak (1) za izlazak iz menija.

12.1.3 Podešavanje jezika

Ovde možete da podesite jezik za prikazivanje tekstova na ekranu.

Pozivanje podešavanja

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

‣ Odabrati željeni jezik.

‣ Pritisnuti taster za povratak (1) za izlazak iz menija.

24


Meni sa PIN-om

12.2 Automatsko uključivanje / isključivanje

Ovde možete:

programirate kada mašina treba automatski da se puni ili zagreva.

programirate kada mašina treba automatski da se isključi.

Automatsko uključivanje / isključivanje može se podesiti ili prema danu u nedelji ili za specijalan datum.

Ukoliko se unosi preklapaju, onda specijalan datum uvek ima prednost pred sedmičnim programom.

VAŽNO

U vreme automatskog uključivanja moraju biti ispunjene sledeće pretpostavke:

Hauba je zatvorena.

Mrežni prekidač na mestu montaže je uključen.

Zaustavni ventil za vodu je otvoren.

Programiranje automatskog uključivanja

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

Podešavanje dana u nedelji

‣ Pritisnuti dugme (3).

‣ Uz pomoć kliznih tastera odabrati željeni dan u nedelji.

‣ Pritisnuti dugme željenog dana u nedelji.

Pozadina tastera postaje bela.

‣ Preko numeričkog bloka unesite podatak o vremenu za

početak automatskog uključivanja.

‣ Gore navedene korake po potrebi ponoviti za ostale

dane u nedelji.

‣ Proverite da li je dugme (3) aktivirano (bela pozadina).

Samo u tom slučaju je automatsko uključivanje aktivno.

‣ Pritisnuti taster za povratak (2) da bi se sačuvao unos.

Podešavanje specijalnog datuma

‣ Pritisnuti dugme (1).

‣ Preko numeričkog bloka unesite podatke o datumu

vremenu za početak automatskog uključivanja.

‣ Proverite da li je dugme (1) aktivirano (bela pozadina).

Samo u tom slučaju je automatsko uključivanje aktivno.

‣ Pritisnuti taster za povratak (2) da bi se sačuvao unos.

INFO

Datum i vreme sledećeg automatskog uključivanja

prikazuju se prilikom sledećek uključivanja mašine.

Mašina se može uključiti i pre programiranog vremena.

25


Meni sa PIN-om

Programiranje automatskog isključivanja

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

Podešavanje dana u nedelji ili specijalnog datuma je po smislu isto kao i kod automatskog uključivanja.

Postupite stoga kao što je opisano u tom odeljku.

Tok automatskog isključivanja:

oglašavaju se 3 kratka zvučna signala

10 sekundi pauza

oglašavaju se 3 kratka zvučna signala

10 sekundi pauza

oglašavaju se 3 kratka zvučna signala

mašina se prazni i isključuje uz pomoć programa samopranja

INFO

Ukoliko je hauba u vreme automatskog isključivanja otvorena, mašina će biti ispražnjena

pumpanjem i isključena, ali unutra neće biti čišćena.

12.3 Pogonski podaci

Ovde možete da očitate sve pogonske podatke.

Pozivanje pogonskih podataka

‣ Pritisnuti taster.

Na ekranu se prikazuju sledeći pogonski podaci:

Prvo puštanje u pogon

Sledeći servis za 4

Ukupan broj radnih sati

Ukupan broj ciklusa pranja

Ukupno kol potrošene vode

Potp. cikl. pranja EnergyPlus 5

Suma uštede energije 5

Broj radnih sati/dan

Broj ciklusa pranja/dan

Dnevna potrošnja vode

WS Preostali kapacitet

radni sati Master, star 6

datum

x sati ili ciklusa pranja

x sati

x

x litara

x

x kWh

x sati

x

x litara

x litara

x sati

INFO

Prikaz zavisi od opremljenosti mašine.

‣ Pritisnuti taster za povratak za izlazak iz menija.

4 Ovu funkciju može da aktivira ovlašćeni serviser.

5 samo kod EnergyPlus

6 ukoliko je ugrađen novi displej

26


Meni sa PIN-om

12.4 Dnevnik higijene

U dnevniku higijene možete:

pozvati sva stanja pogona, radnje i smetnje u radu nekog dana u hronološkom redosledu.

pozvati sve HACCP podatke i podatke koji su relevantni za dnevnik higijene.

Lista počinje aktuelnim datumom i prvim događajem tog dana. Nakon toga pojavljuju se ostali događaji toga

dana, zatim događaji prethodnih dana. Na kraju svakog dana vrši se siže najbitnijih podataka o pogonu.

INFO

Kada se popune kapaciteti memorije, najstariji podaci će biti izbrisan a umesto njih memorisani

novi podaci.

Pozivanje dnevnika higijene

‣ Pritisnuti taster.

Pojavljuje se dnevnik higijene.

Lista počinje aktuelnim datumom i prvim događajem tog dana.

Slede događaji prethodnih dana.

‣ Pritisnuti taster za povratak za izlazak iz menija.

12.4.1 Prenos podataka na računar (opcija)

Pošto dnevnik higijene može da memoriše samo ograničenu količinu podataka, postoji dodatna mogućnost

da se podaci prenesu i arhiviraju na računar.

Detaljnija uputstva možete naći u pripadajućoj dokumentaciji.

27


Meni sa PIN-om

12.5 Skidanje kamenca / osnovno čišćenje

12.5.1 Program za skidanje kamenca

Ako mašina za rad koristi vodu visoke tvrdoće bez odgovarajuće pripreme vode, postoji mogućnost da u

bojleru, unutrašnjem prostoru mašine kao i u svim dovodnim vodovima i drugim delovima dođe do stvaranja

kamenca.

Naslage kamenca koje sadrže nataložene ostatke prljavštine i masnoće predstavljaju rizik za higijenu a

grejači mogu usled taloženja kamenca da se pregore. Zbog toga je obavezno redovno skidanje ovih taloga.

Pomoću programa za skidanje kamenca možete iz unutrašnjeg prostora mašine ukloniti kamenac.

Uklanjanje kamenca iz svih vodova i bojlera može ukloniti samo ovlašćeni serviser.

Za skidanje kamenca potrebno je koristiti sredstvo protiv kamenca na bazi kiseline koje je podesno za

industrijske mašine za pranje. Preporučujemo Winterhalter sredstvo protiv kamenca A 70 LS.

Opasnost

Prilikom rukovanja hemikalijama poštujte bezbednosne instrukcije i preporučene količine

doziranja koje su odštampane na pakovanju.

Prilikom rukovanja hemikalijama nosite zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočare.

Najidealnije je pokrenuti program za skidanje kamenca kada je mašina prazna i isključena. Ako je mašina

već spremna za rad, onda se najpre vrši programski upravljano pražnjenje.

Samo kod eksternog dozatora sredstva za pranje:

Stvaranje hlora

Ako se pomešaju sredstvo za pranje na bazi aktivnog hlora i sredstvo protiv kamenca, nastaje

hlor. Prekinite doziranje sredstva za pranje (npr. izvlačenjem usisnika ili isključivanjem

Upozorenje

dozatora).

INFO

Ugrađeni dozator se preko programskog upravljanja automatski isključuje prilikom pokretanja

programa za skidanje kamenca.

Pokrenite program za skidanje kamenca

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:


Dugme treperi tokom

izvršavanja programa.

Upozorenje

Sredstvo protiv kamenca može prouzrokovati povrede na koži

Rastvor sredstva za skidanje kamenca ne sme da ostane u mašini. Mašinu morate isprazniti,

ponovo napuniti i još jednom isprazniti ukoliko je mašina isključena tokom odvijanja programa

za skidanje kamenca ili je program prekinut. Za ovu svrhu koristiti program samopranja.

28


Meni sa PIN-om

Proces programa za skidanje kamenca:

Kada je mašina spremna za rad: Tank se prazni i ponovo puni bez sredstva za pranje.

Kada je mašina prazna i isključena: Tank se puni bez sredstva za pranje.

Čim je mašina spremna za rad na ekranu se pojavljuje tekst „sipati sredstvo protiv kamenca“. Pritisnuti

dugme za aktiviranje.“

‣ Otvoriti haubu i u unutrašnji prostor mašine sipati sredstvo protiv kamenca. Obratite pažnju na

preporučeno doziranje.

INFO Zapremina tanka mašine iznosi oko 35 litara.

‣ Zatvoriti haubu i pritisnuti dugme za aktiviranje.

Dugme za aktiviranje svetli plavo. Dugme i dalje trepće.

Rastvor sredstva protiv kamenca se raspoređuje u unutrašnjem prostoru.

Na ekranu se vrši odbrojavanje vremena unazad počevši od 600 sekundi.

Kada istekne ovo vreme dugme će prestati da trepće.

‣ Otvoriti haubu i proveriti da li je kamenac u unutrašnjem prostoru u dovoljnoj meri skinut.

INFO Program za skidanje kamenca će automatski nastaviti sa radom i mašina će se isprazniti

ukoliko se hauba ne otvori u roku od sledećih 600 sekundi.

‣ Ponovo sipati sredstvo protiv kamenca u mašinu ako još postoje bele naslage. Zatvoriti haubu i pritisnuti

dugme za aktiviranje.

‣ Pritisnite taster za povratak na prethodni meni ukoliko u unutrašnjem prostoru više nema belih naslaga.

Mašina se prazni a zatim ponovo puni hladnom vodom. Odmah nakon dostizanja zadatog nivoa, voda

se narednih 60 sekundi okreće u mašini a zatim ispušta.

Mašina se automatski isključuje.

‣ Otvoriti haubu i proveriti da li je mašina potpuno ispražnjena.

12.5.2 Program za osnovno čišćenje

Novo posuđe i čaše su najčešće premazani zaštitnim slojem koji se pomoću programa za osnovno čišćenje

može ukolniti. Program se može koristiti i za uklanjanje taloga na posuđu kao npr. ostaci skroba.

Pokretanje programa za osnovno čišćenje

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:


Dugme treperi tokom

izvršavanja programa.

Proces programa za osnovno čišćenje:

Kada je mašina prazna i isključena: Mašina se puni i uključuje se proces grejanja.

Kada je mašina spremna za rad: u bojleru još teče pomalo vode.

Čim je mašina spremna za rad na ekranu se pojavljuje tekst „sipati sredstvo za osnovno čišćenje.

Pritisnuti dugme za aktiviranje.“

‣ Otvoriti haubu i u unutrašnji prostor mašine sipati sredstvo za osnovno čišćenje. Obratite pažnju na

preporučeno doziranje.

INFO Zapremina tanka mašine iznosi oko 35 litara.

‣ Gurnite korpu sa posuđem u mašinu.

‣ Zatvoriti haubu i pritisnuti dugme za aktiviranje.

Dugme za aktiviranje svetli plavo. Dugme i dalje trepće.

Rastvor sredstva za osnovno čišćenje se okreće u unutrašnjem prostoru.

Na ekranu se vrši odbrojavanje vremena unazad počevši od 300 sekundi.

Zatim se odvija proces ceđenja i ispiranja.

Kada se završi program dugme će prestati da trepće a dugme za aktiviranje svetli zeleno.

‣ Otvorite haubu i izvadite korpu.

‣ Po potrebi nastavite sa pranjem ostalih korpi ili pritisnite taster za povratak da biste napustili meni.

29


Meni sa PIN-om

12.6 Promena količine sredstva za pranje / ispiranje

Upotrebom novog sredstva za pranje ili ispranje postoji mogućnost potrebe za promenom količine doziranja.

Obratite pažnju na preporučene količine doziranja označene na pakovanju.

Količina doziranja se može podesiti posebno za svaki standardni program.

VAŽNO

U sledećem meniju se vrši promena količine doziranja za ugrađeni dozator. Obratite pažnju na

pripadajuću dokumentaciju za eksterne dozatore.

Pozivanje menija

‣ Pritisnuti taster.

Menjanje količine sredstva za pranje

‣ Izabrati program pranja: pritisnuti jedno od tri dugmeta (1).

INFO - Prikaz tri piktograma zavisi od tipa mašine za pranje posuđa.

- Količine doziranja za pojedinačne programe pranja mogu se podesiti na različite načine.

Pozadina izabranog dugmeta (1) i dugmeta (4) postaje bela.

U polju (3) se pojavljuju trenutna količina za doziranje i interni naziv (P003).

‣ Količinu doziranja menjati uz pomoć kliznih tastera (2).

‣ pritisnuti dugme (5) da bi se sačuvao unos.

Dugme (5) će nakratko zasvetliti belom pozadinom.

Menjanje količine za doziranje sredstva za ispiranje

‣ Pritisnuti taster.

Pozadina tastera postaje bela.

‣ Svi ostali koraci su isti po smislu kao i kod podešavanja količine za doziranje sredstva za pranje. Stoga

treba postupiti kao u odeljku „Menjanje količine sredstva za pranje“.

‣ Pritisnuti taster za povratak za izlazak iz menija.

12.7 Resetovanje brojača za vodu (koji odbrojava unazad)

Kod mašina sa eksternim uređajem za potpunu ili delimičnu demineralizaciju brojač se mora

resetovati kada se pojavi naslikani simbol.

‣ Angažovati ovlašćenog servisera da zameni eksterni uređaj za delimičnu ili potpunu demineralizaciju.

Resetovanje brojača za vodu (koji odbrojava unazad)

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

‣ Pritisnuti taster za povratak za izlazak iz menija.

30


Integrisano uputstvo za upotrebu

13 Integrisano uputstvo za upotrebu

Integrisano uputstvo za upotrebu u kratkim crtama daje uputstvo za rukovanje mašinom.

Pozivanje integrisanog uputstva za upotrebu

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

Više puta

14 Adaptacije prema zahtevu kupca

Upravljanje mašinom može do određene mere da se prilagodi individualnim željama.

Primeri

Pritisak pranja može da se smanji ako se uglavnom peru laki komadi posuđa.

Zvučni signal prilikom pritiska dugmeta može da se deaktivira.

‣ Za adaptaciju angažovati ovlašćenog servisera.

15 Postavljanje mašine i stolova

Mesto montaže mora da bude zaštićeno od mraza, da ne bi došlo do smrzavanja dovodnih sistema. Ukoliko

mesto montaže nije zaštićeno od mraza: 19.

15.1 Postavljanje mašine

INFO Između zida i zadnjeg dela mašine nije potreban razmak.

‣ mašinu nivelisati vodoravno pomoću libele,

‣ kompenzovati neravnine na podu pomoću podesivih nožica na mašini

Varijante za montažu

INFO

Ako se mašina postavlja dijagonalno, onda mora da se skine levi rukohvat haube. Za zatvaranje

otvora na raspolaganju je komplet sa br. materijala 30002147.

15.2 Montiranje stolova

‣ Postaviti stolove.

‣ Ukoliko se koriste Winterhalter stolovi, na mašini pričvrstiti držače oslonca.

Držači oslonca se nalaze u mašini.

‣ Pričvrstiti stolove na mašinu.

‣ Žice uzemljenja stolova pričvrstiti zavrtnjima na mašinu.

31


Postavljanje mašine i stolova

15.3 Modifikovanje nosača korpe

Nosač korpe mora da se modifikuje ako se mašina koristi dijagonalno.

‣ Skinuti prednju vodeću šipku (1) i pričvrstiti je na levoj strani nosača korpe.

Vodećim šipkama, koje se mogu dobiti odvojeno, nosač korpe može se modifikovati na sledeće veličine

korpe i razmake od zida:

Dimenzije korpe Razmak između zida i stražnje vođice korpe

500 x 500 mm 170 mm

530 x 530 mm 155 mm

500 x 500 mm 140 – 150 mm

600 x 400 mm 170 mm

600 x 400 mm 235 mm

32


16 Priključak na vodu

Priključak na vodu

obezbeđena je vodotehnička sigurnost prema DIN EN 61770 Prema ovoj normi mašinu nije potrebno povezivati dodatno preko

sigurnosnog uređaja sa dovodom za svežu vodu.

Mašinu i dodatne uređaje mora da priključi električar stručne službe na osnovu lokalno važećih normi i propisa.

Upozorenje

16.1 Zahtevi u pogledu priključka za svežu vodu na mestu montaže

Kvalitet vode

Sveža voda u mikrobiološkom pogledu mora da poseduje kvalitet vode za piće

Temperatura dovodne vode maks. 60 °C

Tvrdoća vode

Minimalni pritisak dovoda

Maksimalni ulazni pritisak

Količina protoka

maks. 20 °C kod mašina varijante „Cool“ i „EnergyPlus“

maks. 50 °C kod mašina za pranje čaša varijante „effect“

3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 0,54 mmol/l) (preporuka da bi se sprečilo stvaranje kamenca u mašini)

30 °dH (37,6 °e; 5,35 mmol/l) za mašine sa ugrađenim omekšivačem

Kod mašina varijante „EnergyPlus“:

Priključak na osmoznu vodu samo sa izmenjivačem toplote iz izduvnog vazduha od nerđajućeg

čelika

100 kPa (1,0 bar)

150 kPa (1,5 bara) kod mašina varijante „EnergyPlus“

600 kPa (6,0 bar)

min. 4 l/min

16.2 Zahtevi u pogledu zaustavnog ventila za vodu na mestu montaže

dobro pristupačan

ne iza mašine

3/4" priključak

16.3 Priključivanje dovodnog creva

Oprez

Dovodno crevo se ne sme skraćivati ili oštetiti,

Stara i korišćena creva ne smeju biti ponovo

upotrebljavana.

Dovodno crevo ne savijati prilikom postavljanja.

Dovodno crevo i filter za prljavštinu se nalaze u mašini.

INFO Filter za prljavštinu sprečava ulazak sitnih čestica iz

voda za vodu u mašinu i pojavu rđe na priboru za jelo

usled spoljnjeg uticaja.

16.4 Priključivanje odvodnog creva

Oprez

Odvodno crevo se ne sme skraćivati ili oštetiti,

Odvodno crevo ne savijati prilikom postavljanja.

Odvodno crevo se nalazi u mašini.

INFO Mašina je opremljena ispusnom pumpom. Odvod vode

na mestu montaže mora da ima sifon. Maksimalna

visina odvoda vode na mestu montaže iznosi 650 mm.

Pogled sleva

‣ Priključiti dovodno crevo (TWw) na mašinu.

‣ Priključiti filter za prljavštinu na zaustavni ventil za vodu na

mestu montaže.

‣ Priključiti dovodno crevo na filter za prljavštinu.

‣ Otvoriti zaustavni ventil za vodu i proveriti da li su priključci

zaptiveni.

Pregled sa zadnje strane

‣ Priključiti odvodno crevo (A) na mašinu.

‣ Priključiti odvodno crevo na odvodu vode na mestu

montaže.

33


Električni priključak

17 Električni priključak

Opasnost


Opasnost po život usled delova koji se nalaze pod mrežnim naponom!Mašinu i dodatne uređaje mora da priključi električar stručne službe koja je ovlašćena od strane elektrodistribucije

na osnovu lokalno važećih normi i propisa.

Isključite uređaj iz struje prilikom radova na instalaciji i održavanju kao i kod popravki. Proverite beznaponsko

stanje.

Električna bezbednost ove mašine je garantovana samo

ukoliko se ova priključi na propisno instalirano zaštitno kolo.

Vrlo je važno da se ove osnovne bezbednosne

pretpostavke provere i da kućnu instalaciju u slučaju

sumnje ispita neko stručno lice.

Voditi računa o električnoj šemi.

Uređaj se može koristiti samo sa naponima i frekvencijama

koje su navedene na tipskoj pločici.

Mašine koje se isporučuju bez mrežnog utikača, moraju

najpre biti fiksno povezane.

Ako se mašina čvrsto (bez utikača) priključuje, mora da se

instalira mrežni prekidač sa prekidom svih polova sa mreže.

Mrežni prekidač mora da ima kontaktni zazor od najmanje 3

mm i mora biti moguće da se zaključa u nultom položaju.

17.1 Priključivanje mrežnog priključnog voda

Preduslovi za priključivanje mrežnog dovoda
Tip kabla: tip H07 RN-F ili ekvivalentan

Žice moraju imati kablovske stopice

Poprečni presek sa brojem žica: odgovarajući uz napon i osigurače na mestu montaže

za dodatne informacije pogledajte nalepnicu na prednjoj oblozi
Električni priključak mora biti osiguran kao posebno

osigurano strujno kolo sa sporim osiguračima ili

automatskim osiguračima. Osigurač zavisi od ukupne

snage priključka mašine. Ukupna snaga priključka je

navedena na tipskoj pločici mašine.

Ugradite u električni dovod zaštitni prekidač struje klase B

osetljiv na sve vrste struje sa strujom okidanja od 30 mA

(DIN VDE 0664), jer se u mašini nalazi invertor frekvencije.

Mašine koje su fabrički opremljene mrežnim dovodom i

CEE utikačem (trofazni) smeju se povezivati samo na

strujnu mrežu koja je naznačena na pločici sa natpisom.

Utaknuti mrežni

priključni vod na poleđini

mašine.

Izvaditi mrežni priključni

vod napred i gurati

ulevo.

Obratiti pažnju na šemu

priključivanja ( 17.3).

Priključiti žice mrežnog

priključnog voda prema

šemi priključivanja.

Zatvoriti brze zatvarače.

Event. staviti mostove.

Mostove utisnuti čvrsto uz

pomoć odvijača.

Zeleno-žutu žicu povezati

na razdelnik žica za

uzemljenje.

Za vučno rasterećenje

treba mrežni priključni vod

pričvrstiti spajačem kabla

na montažnu ploču.

17.2 Izjednačavanje potencijala

‣ Uključiti mašinu u sistem izjednačavanja potencijala na mestu montaže.

INFO Priključni vijak se nalazi na zadnjoj desnoj nozi mašine. Obeležena je simbolom .

34


Električni priključak

17.3 Šema priključivanja

35


Eksterni dozatori

18 Eksterni dozatori

Umesto ugrađenih dozatora mogu se koristiti i eksterni dozatori. Obratite pažnju na napomene u ovom

poglavlju. Dodatne informacije možete pronaći na nemačkom i engleskom na Winterhalter veb sajtu

(Dosiertechnik / Dosing systems).

18.1 Priključne tačke

Opasnost

Opasnost po život usled delova koji se nalaze pod mrežnim naponom!

Neka montažu i prvo puštanje u rad dozatora izvrši ovlašćeni serviser.

1 Nipl pribora za doziranje sredstva za pranje

2 Transferna traka sa crvenim utikačem za priključak eksternih dozatora

3 Dozator za sredstvo ispiranja

4 Pribor za doziranje sredstva za pranje (specijalna oprema)

5 Nipl za doziranje sredstva za ispiranje

6 Rupe za creva i kablove

7 Crevo za priključak na vodu

36


Eksterni dozatori

18.2 Električni priključak

VAŽNO maksimalna potrošnja struje na transfernoj traci: 0,5 A.

‣ Priključiti eksterne dozatore na 5-polni utikač.

Stezaljke (raspored odozgo nadole)

Stezaljka Napon postoji Uslov Ograničenje

L1

Stalni napon

N

Rinse (O18)

paralelno uz magnetni ventil (O7)

P709 = 0

dok se mašina puni

a)

tokom ispiranja

c)

Wash (O20) dok radi cirkulaciona pumpa a) c), d), e)

dok se mašina puni

P704 = 0

a), b)

Fill / Water

(O17)

paralelno uz magnetni ventil (O7)

dok se mašina puni

tokom ispiranja

a) hauba / vrata zatvorena

b) minimalni nivo vode u rezervoaru

c) ne u programu samopranja

d) ne dok se mašina puni

e) ne u programu za skidanje kamenca i programu za osnovno čišćenje

P704 = 1

a), b)

Parametri P704 i P709 regulišu kada na stezaljkama Fill i Rinse postoji napon.

Moguća podešavanja

P704 Primena

0 za dozatore koji ne potiču od firme Winterhalter

1 za dozatore koji ne potiču od firme Winterhalter

2 za Winterhalter dozator SP 166 Z

3 za impulsno programirane dozatore (npr. Winterhalter Fluidos DT)

P709 Primena

0 za dozatore koji ne potiču od firme Winterhalter

1 nije povezan

2 za impulsno programirane dozatore (npr. Winterhalter Fluidos DB)

Preporuke

Winterhalter dozator SP 166Z:

P704=2

Oba potenciometra staviti na maksimum

Crnu žicu priključiti na FILL

Količinu doziranja podesiti na ekranu (touch screen)

37


Stavljanje mašine van pogona na duže vreme

18.3 Podešavanje parametra

Pozivanje podešavanja:

‣ Redom pritisnuti sledeće tastere:

ukucati „1575“

INFO

Pogrešno uneseni brojevi

mogu se obrisati pomoću

dugmeta .

‣ Uz pomoć kliznih tastera (4) podesiti vrednost parametra

P704.

‣ Pritisnuti dugme (3) da bi se sačuvao unos.

‣ Pritisnuti klizni taster (1) ukoliko treba da se podesi

parametar P709.

Pojavljuje se P709.

‣ Uz pomoć kliznih tastera (4) podesiti vrednost parametra

P709.

‣ Pritisnuti dugme (3) da bi se sačuvao unos.

‣ Pritisnuti taster za povratak (2) za izlazak iz menija.

19 Stavljanje mašine van pogona na duže vreme

Obratite pažnju na sledeća uputstva ukoliko mašinu stavljate van pogona na duži period (odmor, sezonski

rad).

‣ Isprazniti mašinu preko programa samopranja ( 8.1.2).

‣ Mašinu očistiti ( 8.1.3 i 8.1.4).

‣ Haubu ostaviti otvorenu.

‣ Zatvorite na mestu montaže instalirani zaustavni ventil za vodu.

‣ Isključite mrežni prekidač na mestu montaže.

Ako je mašina postavljena u prostoriji koja nije bezbedna od mraza:

‣ Angažovati ovlašćenog servisera da mašinu obezbedi od mraza.

20 Ponovno puštanje u rad mašine nakon dužih pogonskih pauza

‣ Otvorite na mestu montaže instalirani zaustavni ventil za vodu.

‣ Uključite mrežni prekidač na mestu montaže.

‣ Uključite mašinu.

Ako je mašina postavljena u prostoriji koja nije bezbedna od mraza:

Mašina nakon dužih pogonskih pauza mora potpuno da se odmrzne (min. 24 sata na 25 °C). Ako je ovaj

uslov ispunjen:

‣ Angažovati ovlašćenog servisera da mašinu ponovo pusti u rad.

38


Tehnički podaci

21 Tehnički podaci

Napon

Ukupna snaga priključka

Osigurač

Minimalni pritisak dovoda

Maksimalni ulazni pritisak

Temperatura dovodne vode

Pogledajte pločicu sa natpisom

16.1

Dimenzije

Bez EnergyPlus

Sa EnergyPlus

PT-M PT-L PT-XL

A [mm] 635 735 735

B [mm] 585 685 685

C [mm] 1515 1515 1635

D [mm] 750 850 850

E [mm] 1995 1995 2235

F [mm] 440 440 560

G [mm] 2195 2195 2435

H [mm] 610 710 710

*) Radna visina opcionalno 900 mm umesto 850 mm.

Vertikalne mere se time povećavaju za 50 mm.

22 Emisija

Buka

Nivo zvučnog pritiska emisije na radnom mestu L(pA): maks.66 dB (zavisno od izabranog programa)

Merna nesigurnost: K(pA): 4 dB

Izduvni vazduh

Obratite pažnju na VDI smernice 2052 prilikom instaliranja postrojenja za dovod i odvod vazduha

23 Uklanjanje

Kontaktirajte Vašeg prodavca kako bi materijali koji se nalaze u Vašoj mašini mogli biti ponovo iskorišćeni

(reciklirani).

89013234-00; 2013-02; podložno promenama

39


Winterhalter Gastronom GmbH

Gewerbliche Spülsysteme

Winterhalter Gastronom GmbH

Commercial Dishwashing Systems

Tettnanger Straße 72

88074 Meckenbeuren

Deutschland

Telefon +49 (0) 75 42 4 02-0

Telefax +49 (0) 75 42 4 02-1 87

Tettnanger Strasse 72

88074 Meckenbeuren

Germany

Telephone +49 (0) 75 42 4 02-0

Telefax +49 (0) 75 42 4 02-1 87

89013495-00/2013-05

www.winterhalter.biz

info@winterhalter.biz

www.winterhalter.biz

info@winterhalter.biz

More magazines by this user
Similar magazines