Predstavitev Centra vseživljenjskega učenja Podravje - Center za ...

cvzu.podravje.si

Predstavitev Centra vseživljenjskega učenja Podravje - Center za ...

Center

vseţivljenjskega učenja

Podravje

Sestanek konzorcijskih partnerjev s

predstavitvijo aktivnosti projekta

Ptuj, 2. 9. 2008

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.


Namen projekta

Mreţno povezovanje organizacij,

ki v regionalnem okolju

izvajajo dejavnost informiranja,

svetovanja ter različnih vrst vseţivljenjskega

učenja in organiziranega

samostojnega učenja.


Namen projekta

S CVŢU Podravje bomo v celotni regiji

ustvarili povečali dostop do

vseţivljenjskega učenja

s posredovanjem podatkov in nasvetov o

različnih moţnostih in priloţnostih v

izobraţevanju ter poklicnem svetovanju.


Namen projekta

Vsakemu posamezniku

omogočiti samostojno učenje

z IKT podporo,

dostop do novih tehnologij in informacij,

kolikor je mogoče blizu

ter ga motivirali za njegov osebni in

profesionalni razvoj.


Partnerji v projektu

• Konzorcijski partnerji:

– Ljudska univerza Ptuj

– ZRS Bistra Ptuj

– PRJ Halo Cirkulane

– Območna obrtno podjetniška zbornica Ptuj

– Knjiţnica Frana Ksavra Meška Ormoţ

• Partnerji:

– Občina Videm

– Občina Kidričevo

– Občina Markovci

– Občina Majšperk

– Občina Destrnik


Glavne dejavnosti

• Dejavnost ISIO

– Na sedeţu LU Ptuj

– Na petih dislokacijah: Videm, Kidričevo, Markovci, Ormoţ,

Destrnik

• Točke VŢU

• Točka: ZRS Bistra Ptuj

• Točka: CIPS Ptuj:

• Točka: PRJ Halo Cirkulane

• Točka: OOZ Ptuj

• Točka: Knjiţnica Ormoţ

• Točka: Videm

• Točka: Kidričevo

• Točka: Markovci

• Točka: Destrnik

• Točka: Majšperk


Podporne dejavnosti

• Spletni portal CVŢU (skupaj z AZM Maribor LU)

– Vzpostavitev novega portala CVŢU

– Postopno dodajanje vsebin

– Brezplačna uporaba

• Promocija projekta

– izdelava plakatov in zgibank z informacijami o delovanju CVŢU,

– distribucija plakatov in zgibank z informacijami,

– priprava časovnega in vsebinskega načrta predstavitve delovanja

CVŢU v medijih,

– izvedba predstavitev delovanja CVŢU v medijih,

– oblikovanje in tisk promocijskega material CVŢU,

– diseminacija promocijskega materiala.


Opis dejavnosti partnerjev

PRIJAVITELJ: LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

• Vodenje, organizacija in izvedba celotnega projekta CVŢU

• Dejavnosti ISIO na sedeţu in dislokacijah

• Dejavnosti 4 točk VŢU

• Specifične dejavnosti: Virtualni portfolio, Vstopna točka

Vse na Enem Mestu - podjetniški portal in Motivacijske

delavnice za podjetnike in bodoče podjetnike

• Promocije in portal CVŢU

• Vodenje in organizacija celotnega projekta, pogodbenih

odnosov, poročanja, evalvacije in monitoringa.


Cilji in vsebine:

ZRS BISTRA Ptuj

• Vodenje, organizacija in izvedba dejavnosti

Točke ZRS Bistra Ptuj in Točke Kidričevo

• Sodelovanje v projektni skupini

• Sodelovanje pri vodenju in organizaciji

celotnega projekta

Rezultati:

• Število udeleţencev: 420 na vsaki točki


PRJ HALO Cirkulane

Cilji in vsebine:

• Vodenje, organizacija in izvedba dejavnosti

Točke Cirkulane in Točke Majšperk

• Sodelovanje v projektni skupini

• Sodelovanje pri vodenju in organizaciji celotnega

projekta

Rezultati:

• Število udeleţencev: 420 na vsaki točki


Območna obrtno podjetniška

Cilji in vsebine:

zbornica Ptuj

• Vodenje, organizacija in izvedba dejavnosti

Točke OOZ Ptuj

• Sodelovanje v projektni skupini

• Sodelovanje pri vodenju in organizaciji

celotnega projekta

Rezultati:

• Število udeleţencev na točki: 420


Knjiţnica Frana Ksavra Meška

Cilji in vsebine:

Ormoţ

• Vodenje, organizacija in izvedba dejavnosti

Točke Ormoţ

• Sodelovanje v projektni skupini

• Sodelovanje pri vodenju in organizaciji

celotnega projekta

Rezultati:

• Število udeleţencev: 420


Specifične dejavnosti regije

• VIRTUALNI PORTFOLIO

– Uporabniki bodo zbirali svoja znanja, priporočila bivših

delodajalcev, pridobljene spretnosti in sposobnosti, delovne

izkušnje, reference, socialna znanja, umetniška in kulturna znanja,

pridobljena tako na formalen kot tudi na neformalen način.

• VEM – podjetniški portal

– Namen projekta je inkorporacija vstopne točke VEM (vse na enem

mestu) v spletni portal CVŢU, kjer bodo potencialni podjetniki

lahko registrirali dejavnost samostojnega podjetnika posameznika.

• MOTIVACIJSKE DELAVNICE za podjetnike

– Organizacija delavnic bo potekala v smislu udeleţbe strokovnjakov

s strani podjetništva, uspešnih podjetnikov/obrtnikov ter najširše

moţne zainteresirane javnosti.


Trajanje projekta

• Projektno obdobje:

– 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013

• Pričakovani rezultati:

– dejavnost ISIO (na sedeţu in 5 dislokacijah)

– 10 točk VŢU

– spletni portal

– promocija in prepoznavnost CVŢU Podravje


Predlog logotipa

More magazines by this user
Similar magazines