Grad Novigrad - IDA

ida.hr

Grad Novigrad - IDA

Vidal

ISTARSKA ZUPANIJA

GRAD NOVIGRAD

UMAG

BUJE

BRTONIGLA

GROÆNJAN

OPRTALJ

NOVIGRAD

VIÆINADA

5km

od istarskog

“Y”

PORE»

VI©NJAN

TINJAN

KAROJBA

PAZIN

VRSAR

PODUZETNI»KA ZONA VIDAL

Z

Prostorna regulacija

Detaljni plan ureappleenja

Povrπina zone 10,4 ha

VeliËina parcela 2.500 - 3.000 m 2

Broj zauzetih/slobodnih parcela

14 zauzetih/ 12 slobodnih

Planirano proπirenje zone

3,5 ha

Prometna povezanost istarski “Y“

5 km

Uz dræavnu prometnicu Novigrad-Buje

Planirani zavrπetak potpunog opremanja zone

do kraja 2008. godine

LN

LN

NOVIGRAD

LN

LEGENDA:

Z

PODUZETNI»KA ZONA VIDAL

DRÆAVNA PROMETNICA

LN

NAUTI»KI TURIZAM

MORSKA LUKA ÆUPANIJSKOG ZNA»AJA

MORSKA LUKA OSOBITOG ME–UNARODNOG

GOSPODARSKOG ZNA»AJA

GRANI»NI POMORSKI PRIJELAZ

ME–UNARODNI PLOVNI PUT

UNUTARNJI PLOVNI PUT

KONTAKT:

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

MletaËka 12/IV, 52100 Pula, Hrvatska

Tel: +385 52 38 19 00 Fax. +385 52 38 19 05

http:/www.ida.hr e-mail: ida-uprava@ida.hr


INFRASTRUKTURA

struja da

voda

da

odvodnja

djelomiËno

plin

ne

telefon da

ceste da

NEIZGRA–ENE PARCELE

GRANICA INDUSTRIJSKE ZONE

NEIZGRA–ENA ZONA S POTREBOM IZRADE UPU-a

FEKALNA KANALIZACIJA

VODOVODNA MREÆA

NISKONAPONSKA MREÆA

OPERATIVNI TRO©KOVI

KOMUNALNI DOPRINOS: 80 kn/m 3

KOMUNALNA NAKNADA: visina komunalne naknade za proizvodne

djelatnosti je umnoæak = koeficijenta zone (0,80) x koeficijenta namjene

(5) x vrijednosti boda (0,25) te ne postoji moguÊnost umanjenja.

PRIKLJU»AK NA KANALIZACIJU: 42,00 kn/m 2 proizvodna djelatnost

230,00 kn/m 2 usluæne djelatnosti

POSLOVNI SUBJEKTI U ZONI

FA.IS.A d.o.o.

Izrada futrola za naoËale

Bullea d.o.o.

ElektroniËke tehnologije

Solaris d.o.o.

Proizvodnja solarnih modula

Dese elettronica d.o.o. Proizvodnja elek. cijevi i drugih elek. komponenti

Triana d.o.o.

Proizvodnja opreme za ribolov

Eurotherm d.o.o.

Distribucija plina, punjenje plinskih spremnika

Trans plin d.o.o.

Distribucija plina, punjenje plinskih spremnika

PRIKLJU»AK NA OPSKRBU PITKOM VODOM: 8.000,00 kn

PRIKLJU»AK NA ELEKTRI»NU ENERGIJU: 1.600,00 kn/kW (HEP d.d.)

Povlastice za poduzetnike:

- Komunalni doprinos 80 kn/m 3 , obroËno plaÊanje u 24 mjeseËna

obroka beskamatno svima koji posluju u poduzetniËkoj zoni

- Cijena graappleevinskog zemljiπta u zoni namijenjenog za proizvodne

namjene 40 eura/m 2 (Sluæbene novine Grada Novigrada br.

3/03)

Za detaljnije informacije o povlasticama- Grad Novigrad.

KONTAKT:

GRAD NOVIGRAD

Veliki trg 1

Tel: +385 52 75 84 22 Fax: +385 52 75 82 60

www.novigrad.hr

Kontakt osoba: Marina StanËiÊ

marina.stancic@novigrad.hr

NOVIGRAD

Prema popisu stanovniπtva iz 2001. godine podruËje grada Novigrada ima

4.002 stanovnika. Smjeπten je na poluotoku na sjeverozapadnoj obali Istre.

Udaljen je 25 km od granice sa Slovenijom. Naseljen je od antiËkih vremena,

o Ëemu svjedoËe brojni spomenici i arheoloπki lokaliteti u Gradu i okolici.

Od kulturnih znamenitosti istiËu se troimena æupa Sv. Marije, Maksimilijana

i Pelagija, bazilika Sv. Pelagija i trobrodna crkva Sv. Agate. Sjeverno od

grada, na poluotoku Karpinjan, ostaci su velike stancije s kasnobaroknom

palaËom obitelji Rigo.

More magazines by this user
Similar magazines