207 / 207 SW - Peugeot

peugeot.hr

207 / 207 SW - Peugeot

Novi

207 / 207 SW


NOVI 207,

PONOVNO MLAD

Moderne tehnologije preoblikuju

svijet oko nas. Svojim jednostavnim

linijama, modernog izgleda i

dinami~nog dizajna, novi 207

idealan je primjer te preobrazbe.

@ivahan karakter o~it je u linijama

prednjeg kraja, s jo{ elegantnijom

maskom i novim stra`njim svjetlima

s LED tehnologijom*. Njegov


ma~kast izgled daje mu

uravnote`enost i izgled koji sugerira

snagu, robustnost, ~ak i dok stoji.

Od prvog trenutka kad sjednete za

upravlja~ va{a o~ekivanja biti }e

ispunjena. Zamijetiti }ete njegov

moderan i ekonomi~an motor,

visok nivo udobnosti i sofisticiranu

opremu, koja je osmi{ljena kako bi

vam osigurala zadovoljstvo i

sigurnost. Novi 207 donosi vam

sasvim novi pogled na svijet.

*Dostupno na 207 berlini.


207 SW,

PRO@ET

SVJETLO[]U

Uz jo{ vi{e korisnog prostora, iznimno veliku ostakljenu povr{inu i

iznimnu prakti~nost, novi 207 SW izdvaja se od konkurencije.

U produ`etku vjetrobranskog stakla, impresivni panoramski

stakleni krov*, povr{ine 1,1m 2 , unosi prirodno svjetlo u putni~ku

kabinu i upotpunjuje njegov fluidan dizajn.

Stra`nji kraj ukazuje na veliki korisni prostor i robustni dizajn.

Pa`nja posve}ena izvedbi stra`njih svjetala i vratiju potvr|uje

njegov sportski karakter. Stra`nje staklo sa mogu}no{}u

zasebnog otvaranja** savr{eno je uklopljeno kako bi se ostvario

ugo|aj maksimalne prostranosti.

Svaki detalj, poput posebne obrade stra`njeg branika i svjetala,

izdvaja novi 207 SW i ilustrira njegov dinami~an stil i lako}u

uporabe, kombiniraju}i prakti~nost i odli~an izgled.

*Dostupno u seriji ili opciji zavisno od izvedbe.

**Dostupno zavisno od izvedbe.


ZADOVOLJSTVO I TEHNOLOGIJA

Svaki detalj, od obrade centralne konzole, sportskog upravlja~a ili dizajna instrument plo~e, izraz su jedinstvene osobnosti novog Peugeota 207.

Uz dobar izgled mo`ete otkriti i nove elegantne detalje i obloge unutra{njosti, savr{eno uklopljene s kromiranim detaljima ventilacionih otvora.


Visoka tehnologija

Postoji nekoliko inovativnih

sustava koje smo uklju~ili kako bi

va{u vo`nju u~inili lak{om i

ugodnijom i koje aktivno sudjeluju

u va{oj sigurnosti. Limiter* i

regulator brzine* omogu}uju da

programirate brzinu preko koje

ne mo`ete prije}i, ili da odr`avate

brzinu konstantnom.

Prednji brisa~i* automatski se

uklju~uju na prve kapi ki{e.

Unutra{nji fotosenzibilni

retrovizor* zatamnjuje se s

obzirom na vanjsku koli~inu

svjetlosti kako ne biste ostali

zaslijepljeni.

Jednako inteligentno, zvu~ni i

svjetlosni alarm ukazuje na

prepreku prilikom vo`nje

unatrag*. Radi za{tite, va{i

vanjski retrovizori se automatski

zaklapaju prilikom zaklju~avanja

vrata*, zahvaljuju}i sredi{njem

sustavu zaklju~avanja. Dovoljno

je pritisnuti daljinsko upravljanje

na va{em klju~u.

*u seriji ili opciji ovisno o izvedbi

Panoramski krov

Ni{ta ne ispunjava energijom kao

potpuna otvorenost prema svijetu

koji nas okru`uje. Voza~u

Peugeota 207 tu otvorenost

omogu}uje panoramski krovni

prozor** sa zatamnjenim staklom.

Ovaj krovni prozor povr{ine 1,1m 2

termi~ki je obra|en kako bi

sprije~io pretjerano zagrijavanje

kabine te djeluje kao neusporedivi

izvor svjetlosti. Mogu}e ga je

prekriti kliznim zastorom.

**Dostupno ovisno o izvedbi

Multimedia

207 i 207 SW omogu}uju u`ivanje

u glazbi i jednostavno povezivanje

mobilnih ure|aja.

Radio CD MP3 WIP uz WIP

Bluetooth ® u opciji* omogu}uje

reprodukciju MP3 zapisa,

povezivanje vanjskog MP3 ure|aja

preko USB priklju~ka i razgovor

preko mobilnog telefona uz

ugra|enu Bluetooth ® ”Hands free”

instalaciju.

Sve informacije dostupne su na

centralnom multifunkcionalnom

ekranu, dok se za kontrolu brinu

komande smje{tene iza upravlja~a.

*Dostupno ovisno o izvedbi

Krovni nosa~i dostupni su zavisno od izvedbe.


MAKSIMALNI

PROSTOR,

MINIMALNI TRUD

Uz 207 SW dose`ete nove mogu}nosti, uz kombinaciju modularnosti i

udobnosti koja vam omogu}ava da svoje vozilo podesite va{im trenutnim

potrebama, prevezite cijelu obitelj i prtljagu za dug odmor, ili prenesite

krupne predmete...

Preklopna stra`nja klupa

Stra`nju je klupu jednostavnim

pokretom mogu}e zasebno

preklopiti, 2/3-1/3. Potpunim

preklapanjem ostaje ravan pod,

prakti~no rje{enje za utovar krupnih

predmeta.

Domi{ljata unutra{njost

Poput modela 207, 207 SW nudi

brojna prakti~na spremi{ta {irom

putni~kog prostora, poput velikog

pretinca ispred suvoza~a, 2 dr`a~a

za ~a{e na centralnoj konzoli ili

velikih spremi{ta u vratima.

Prostran prtlja`nik

Volumen prtlja`nika iznosi 428

litara, odnosno ~ak 1433 litre uz

preklopljenu stra`nju klupu.

Stra`nji prozor* omogu}ava

jednostavan pristup prtlja`nom

prostoru, pogotovo u uvjetima

te{kog pristupa vozilu na parkirnom

mjestu.

*Dostupno zavisno od izvedbe.


207 SW OUTDOOR,

STVOREN ZA AVANTURU

Outdoor izvedba modela 207 SW namijenjena je onima koji uvijek tragaju za ne~im novim; ljubiteljima sporta i odmora

na svje`em zraku. Dodatni plasti~ni obrub blatobrana, pragova i odbojnika, jedinstveni 16” aluminijski naplatci, kao i

krovni nosa~i nagla{avaju robustnost modela Outdoor, i njegov avanturisti~ki duh.


RC, TRADICIJA

VRHUNSKOG

SPORTA

207 RC predstavlja rezultat sportske tradicije Marke Peugeot: suvremen,

opremljen modernom tehnologijom, 207 RC dosi`e visok nivo performansi

i sigurnosti, rijetko vi|ene u vozilu ove klase. Nagla{eno sportski, s crtom

ekskluzivnosti, 207 RC se poznavateljima odmah isti~e svojim elegantno

sportskim stilom i karakteristi~nom notom svojeg motora. On jasno

iskazuje svoj eksplozivni karakter, svoju okretnost i fluidnost, svoju

mi{i}avu fizionomiju.

Sportsko okru`enje

Prednja i stra`nja {koljkasta

sjedala* koja pru`aju odli~no bo~no

dr`anje, Alcantara® na sjedalima i

oblogama vratiju pro{ivena bijelim

vezom, ko`om presvu~eno kolo

upravlja~a, ukrasi u kromu, svi

detalji unutra{njosti nagla{avaju

njegov sportski karakter.

*Dostupno isklju~ivo na 207 RC.

Motor 1,6 THP 16V 175 KS

Opremljen ovim naprednim

motorom, 207 RC nudi iznimna

vozna svojstva, `ivahna ubrzanja i

ujedna~enu isporuku snage na

svim brzinama.


BIRAJTE VLASTITI RITAM !

Sna`ni benzinski motori s direktnim ubrizgavanjem, dizel motori HDi “common-rail” posljednje generacije, koji pru`aju istovremeno dinami~nost i ugodu,

precizno pode{eni petstupanjski ru~ni mjenja~i… Gospodo, na vama je red. Birajte!

Benzinski motori

1.4e 75KS

Njegove }e performanse omogu}iti

da do kraja iskoristite dinami~ke

vrijednosti va{eg ljubimca.

Zahvaljuju}i posebnom termostatu i

programiranom alternatoru ovaj

automobil ne zaga|uje puno i ima

jednu od najni`ih potro{nji goriva.

U`itak i ekonomi~nost : jednim

udarcem dvije muhe !

1.4 VTi 16V 95KS

Novi 1.4 litarski motor, plod

suradnje PSA i BMW grupe, sa 16

ventila i 95 konjskih snaga

zahvaljuju}i tehnologiji varijabilnog

hoda ventila uspje{no kombinira

visoke performanse i smanjenu

potro{nju goriva.

1.6 VTi 120 KS

Ovaj motor zapremine 1598 cm3 s

direktnim ubrizgavanjem i 16

ventilskom tehnologijom, razvijen je

u suradnji PSA i BMW,

istovremeno objedinjuje

temperament i iznimnu rafiniranost.

Visok okretni moment pru`a dobra

ubrzanja i zadovoljstvo ugodne

vo`nje.

1.6 THP 16V 175 KS

Nude}i performanse usporedive s

najboljim dvolitrenim atmosferskim

motorima, turbo motor Peugeota

207 RC koristi inovativne

tehnologije rijetko vi|ene na

vozilima ove klase: direktno

ubrizgavanje za ostvarivanje

maksimalne snage uz umjerenu

potro{nju goriva; Overboost* koji

donosi dodatni okretni moment

pove}anjem tlaka prednabijanja;

Twin Scroll** turbo tehnologija

skra}uje vrijeme odziva turbo

punja~a. Rezultat je iznimna

upravljivost i brz odziv na komandu

gasa, uz uvjerljivi potisak u cijelom

radnom re`imu.

Dizel

1.4 HDi 70KS

Uz HDi tehnologiju (Haute Pression

Direct Injection - direktno

ubrizgavanje pod visokim pritiskom)

otkrit }ete sasvim novo zna~enje

rije~i u~inkovitost. Uz petstupanjski

ru~ni mjenja~ brzina, ovaj motor

jam~i zavidan broj okretaja i sna`no

ubrzanje. Sve to uz savr{eno tihi

rad. Treba li vam bolji dokaz za

istovremeni u`itak, mirno}u i

uzbu|enje u vo`nji

1.6 HDi 16v 90KS

S ciljem znatnog smanjenja

potro{nje, ovaj motor igra na dvije

karte: smanjenje te`ine samog

motora i upotreba inovativnih

tehnologija koje pobolj{avaju

dinami~nost vo`nje.

1.6 HDi 16v 110KS FAP

Snage i na pretek, veliki broj

okretaja i mo}no ubrzanje, te

posebna pa`nja posve}ena okoli{u

zahvaljuju}i filtru za pro~i{}avanje

~estica dovoljni su da shvatite ono

osnovno: uz ovaj }ete motor

doslovno mo}i fizi~ki osjetiti sav

doprinos visoke tehnologije na

polju performansi, a savjest }e vam

ostati ~ista vezano uz okoli{.

*Privremeno pove}anje pritiska prednabijanja.

**Dvostruki dovod ispu{nih plinova u turbinu.


NOVE IDEJE ZA BUDU]NOST

Peugeot ve} godinama

ima cilj razvijati osobne

automobile koji su

konstruirani uz

po{tovanje i o~uvanje okoli{a.

Kao potvrdu svoje odlu~nosti,

stvoren je “Blue Lion®”.program.

• Od 2000. Peugeot je prodao

vi{e od 2.000.000 osobnih

vozila opremljenih filtrom ~estica

(FAP).

• U 2008. Peugeot je oja~ao svoj

polo`aj u Europi, kao proizvo|a~

vozila koja ispu{taju manje od

120g CO 2 /km s udjelom od

15.4% tr`i{ta. U 2008. jedan od

{est automobila prodanih u

Europi s manje od 120g/km CO 2

bio je Peugeot.

• Sva Peugeot vozila proizvode se

u tvornicama koje udovoljavaju

ISO 14001 standardu i

konstruirana su da omogu}e

95% stupanj reciklacije na kraju

`ivotnog vijeka.

*Europa 14 zemalja - izvor A.A.A

Automatski mjenja~ brzina.

POTRO[NJA GORIVA BENZINSKIH MOTORA

207

207 SW

BVM5 = ru~ni mjenja~ s 5 brzina / BVMP5 = poluautomatski ru~ni mjenja~ s 5 brzina / BVA4 = automatski mjenja~ s 4 brzine.

*Prema 99/100/CE.

**Vozilo opremljeno gumama za ekonomi~nu vo`nju.

Potro{nja goriva (u l/100 km)*

CO 2 (g/km)

Grad Izvan grada Mje{ovita Mje{ovita

1,4L 75 KS BVM5 8,7 5,0 6,4 147

1,4L VTi 95 KS BVM5 7,9** 4,8** 5,9** 140**

BVM5 8,1 5,0 6,1 141

1,6L VTi 120 KS Euro 5

BVA4 9,7 5,3 6,9 160

1,6L VTi 120 KS BVA4 9,8 5,5 7,0 165

1,4L 75 KS BVM5 8,9 5,2 6,6 152

1,4L VTi 95 KS BVM5 7,9** 4,8** 5,9** 140**

1,6L VTi 120 KS Euro 5 BVM5 8,4 5,0 6,2 143

1,6L VTi 120 KS BVA4 9,8 5,5 7,0 165

1,4L VTi 95 KS BVM5 8,2 5,2 6,3 150

SW Outdoor

1,6L VTi 120 KS Euro 5 BVM5 8,5 5,2 6,4 148

207 RC 1,6L THP 175 KS BVM5 9,9/10,2 5,7/5,9 7,2/7,4 171/175


PO[TUJU]I OKOLI[

Filtar ~estica (FAP)

Svaki dizelski motor prilikom

sagorijevanja generira ~estice

~a|i. U Peugeotu smo stoga

konstruirali FAP - Filter ~estica,

koji smanjuje njihovu emisiju na

jedva mjerljiv nivo (0.004 g/km),

kako bi za{titili okoli{ bez da

umanjujemo performanse va{eg

Peugeota 207.

Indikator promjene brzina*

Ovaj vas indikator upozorava na naj

optimalniji trenutak za promjenu

brzina kako bi postigli ~im manju

potro{nju goriva.

*Dostupan na modelima opremljenim ru~nim

mjenja~em i motorom Euro 5.

POTRO[NJA GORIVA DIZELSKIH MOTORA

207

207 SW

SW Outdoor

Potro{nja goriva (u l/100 km)*

CO 2 (g/km)

Grad Izvna grada Mje{ovita Mje{ovita

1,4L HDi 70 KS BVM5 5,7 3,7 4,4 117

1,6L HDi 90 KS BVM5 5,7 3,7 4,4 117

1,6L HDi 110 KS BVM5 6,2 4,1 4,9 129

1,6L HDi 110 KS FAP BVM5 5,8 3,8 4,5 120

1,6L HDi 90 KS BVM5 5,7 3,9 4,5 119

1,6L HDi 110 KS FAP BVM5 5,8 3,8 4,5 120

1,6L HDi 90 KS BVM5 5,8 4,1 4,7 125

1,6L HDi 110 KS FAP BVM5 6,2 4,3 5,0 130

FAP = Filtar ~estica / BVM5 = ru~ni mjenja~ s 5 brzina.

*Prema 99/100/CE.


INTELIGENTNA ZA[TITA

Aktivna i pasivna sigurnost novog 207 i 207 SW pru`a vam maksimalno povjerenje u va{ automobil.

Ko~ioni sustav i ESP*

Kako bi u svakoj situaciji odr`ao

kontrolu i ravnote`u optimalnima, a

va{ u`itak vo`nje neupitnim,

Peugeot 207 i 207 SW opremljeni

su potpunim sustavom ko~enja koji

ujedinjuje nekoliko funkcija :

• ABS sustav sprje~avanja blokade

kota~a u slu~aju prisilnog ko~enja

kontrolira putanju vozila

• Sustav elektronske raspodjele

ko~enja djeluje na svaki kota~

pojedina~no, a posebno je

u~inkovit prilikom ko~enja u zavoju

• Tu je i poseban pomo}ni sustav

koji pove}ava snagu ko~enja u

slu~aju nu`de.

Poseban program za dinami~ku

kontrolu stabilnosti ESP*

(Electronic Stability Program) ovim

trima prethodnim funkcijama

dodaje jo{ dvije :

• Sustav protiv proklizavanja (ASR)

djeluje na ko~nice i kontrolira motor

u slu~aju slabog prijanjanja kota~a

uz cestu kako bi sprije~io njihovo

proklizavanje.

• Dinami~ka kontrola stabilnosti

(CDS) u svakom trenutku vo`nje

uspore|uje informacije koje prenosi

detektor pokreta smje{ten u

upravlja~u s onima iz sredi{njeg

detektora oscilacije kako bi se

pravodobno moglo ustanoviti

svako prejako ili preslabo skretanje

vozila i vratiti ga, naravno u

okvirima zakona fizike, u njegovu

prvotnu putanju.

Novi SSP sustav**

(Steering Stability Program - Sustav

stabilnosti upravljanja)

Ovaj sustav povezuje upravlja~ s

ESP sustavom te omogu}ava ve}u

stabilnost prilikom ko~enja na

mje{ovitim podlogama i skra}uje

put ko~enja.

* U opciji zavisno od izvedbe.

** Dostupno zavisno od motora.

Automatsko paljenje svjetala za

opasnost

U slu~aju sna`nog ko~enja, ne bi li

voza~i iza vas bili {to prije

upozoreni, automatski se pale sva

~etiri indikatora smjera,

upozoravaju}i tako ostale sudionike

u prometu na potencijalnu

opasnost.

Oja~ana struktura vozila

Njegova struktura apsorbira velikim

dijelom snagu udarca. U slu~aju

frontalnog udara, sklopiva {ipka

upravlja~kog sustava smanjuje rizik

povla~enja upravlja~a te probijanja

motora i kutije mjenja~a u kabinu.

Osim toga, tu je i aktivni oslonac za

nogu s voza~eve strane, koji

smanjuje mogu}nost ozljede

zgloba.

U slu~aju bo~nog udara, {tite vas

sna`na bo~na oja~anja.

Sigurnosni pojasevi

Prednji sigurnosni pojasevi

opremljeni su sustavom

pirotehni~kih zateza~a i ograni~enja

pritiska.Stra`nji sigurnosni pojasevi

bo~nih mjesta opremljeni su samo

sustavom ograni~enja pritiska, ali i

jedni i drugi imaju alarmni sustav

koji upozorava na nevezani pojas i

osiguravaju njegovo otpu{tanje u

slu~aju nu`de.

Zra~ni jastuci

Za{titu putnika upotpunjuju:

- prednji zra~ni jastuci za voza~a i

suvoza~a ~iji je pritisak prilago|en

intenzitetu udarca

- bo~ni zra~ni jastuci za voza~a i

suvoza~a namijenjeni za{titi prsnog

ko{a, abdomena i zdjelice

- posebni zra~ni jastuci u obliku

zastora za za{titu glave voza~a,

suvoza~a i bo~nih putnika na

stra`njoj klupi.

ISOFIX sjedala

Osigurali smo i mogu}nost

potpuno sigurne ugradnje dje~je

sjedalice. Bo~na mjesta na

stra`njoj klupi opremljena su sa dva

dr`a~a ISOFIX 3, a suvoza~evo

sjedi{te opremljeno je sustavom

isklju~enja prednjeg zra~nog

jastuka kako bi se dje~ja sjedalica

mogla ugraditi potpuno sigurno te

u skladu sa zakonom, tako da

le|ima bude okrenuta u smjeru

kretanja.


BOJE I OBLOGE

Metalik, mat ili s efektom, klasi~ne ili moderne, novi 207 i 207 SW nude {irok izbor boja i naplataka.

Ovisno o izvedbi, odaberite obloge unutra{njosti koje najvi{e odgovaraju va{oj osobnosti.

METALIK BOJE

(u opciji)

Plava Inari*

Plava Montebello*

Siva Manitoba*

Siva Thorium*

Siva Aluminium

Siva Shark

Crna Obsidien

MAT BOJE

Bijela Banquise**

Crvena Aden**

*Boje koje nisu dostupne za izvedbu RC.

**Boje koje nisu dostupne za izvedbu 207 SW Outdoor.

BOJE S EFEKTOM

Crvena Erythrée

Ukrasni poklopac Hobart 15"*

Ukrasni poklopac Brisbane 15"*

Aluminijski naplatak Monaco 15"*

Aluminijski naplatak Canberra 16"*

Aluminijski naplatak

Aluminijski naplatak

Melbourne 17"**

(nije kompatibilno s lancima za snijeg)

Outdoor 16"***

(nije kompatibilno s lancima za snijeg)

*Dostupno za Berlinu i SW,ovisno o izvedbi. **Dostupno samo za RC. ***Dostupno samo za SW Outdoor.


Opcija perforirana ko`a Grège*

*Dostupno za SW, ovisno o izvedbi.


Sjedala presvu~ena crnom Alcantarom - Dostupno za 207 RC

Opcija perforirana ko`a Crna Mistral*

Opletena tkanina Mélila Grège Criollo - Dostupno za SW Outdoor


Tkanina Mélila Crna - Dostupno za SW Outdoor

Opletena tkanina Savana Crna Mistral* - Dostupno za izvedbu Urban

Opletena tkanina Chilico Crna Mistral* - Dostupno za izvedbu Active

Opletena tkanina Chilico Grege* - Dostupno za izvedbu Active

Opletena tkanina SPA Crna Mistral* - Dostupno za izvedbu Sport

Opletena tkanina SPA Grege** - Dostupno za izvedbu Sport

*Dostupno za Berlinu i SW.

**Dostupno isklju~ivo za 207 Berlinu.


USLUGE MRE@E

Odabirom Peugeota, na usluzi vam stoji {iroka mre`a ovla{tenih koncesija, koji svojom

opremljeno{}u, profesionalno{}u i kvalitetom usluge garantiraju va{e zadovoljstvo.

Peugeot Assistance (pomo} na cesti)

Nazovite besplatni broj 0 800 24 24 77

ili +385 1 66 11 479 iz inozemstva i

dobit }ete pomo} u rje{avanju

neo~ekivanog problema, u Hrvatskoj i u

cijeloj zapadnoj Europi. Peugeot

Assistance de`ura 24 sata na dan, 365

dana u godini.

Peugeotovo jamstvo

Kvaliteta je za Peugeot stanje duha:

prednosti unutar mre`e, dvogodi{nje

jamstvo uz neograni~enu kilometra`u i

12-godi{nje jamstvo na prohr|avanje.

Peugeot butik

Nudimo vam cijelu lepezu Peugeotove

originalne opreme i pribora, izra|enih

specijalno za va{e vozilo i koje

postavljaju na{i stru~njaci.

Peugeot originalni rezervni dijelovi

Svaki je na{ originalni dio, da bi se

zajam~ila njegova kakvo}a, sigurnost i

pozdanost, bio strogo ispitan i provjeren,

radi va{e sigurnosti. Originalni dijelovi

imaju jednogodi{nje jamstvo za materijal i

rad unutar mre`e Peugeot.

Peugeot na Internetu

Otkrijte Peugeot na Internetu, otipkajte

na{u adresu: www.peugeot.com

Na na{u stranicu u Hrvatskoj mo`ete

do}i i izravno: www.peugeot.hr

Ugovor o odr`avanju (1)

Od pomo}i na cesti do popravka u

slu~aju kvara, od zamjene habaju}ih

dijelova do servisa, vi sami izabirete nivo

intervencije na Va{em vozilu i uvijek

mo`ete ra~unati na Peugeot kvalitetu. I

na taj na~in dobijate slobodu.

Mjerenje zadovoljstva klijenata

Tvrtka PULS, u danima koji slijede nakon

prodajne usluge, mo`e Vas kontaktirati

telefonom. Odgovaraju}i na postavljena

pitanja, doprinosite kvaliteti Peugeot

servisa.

(1) Da bi saznali detalje o ugovoru o garanciji i

uslugama, zatra`ite od va{eg koncesionara

potrebnu dokumentaciju.

Informacije i ilustracije u ovoj knji`ici odnose se na va`e}e tehni~ke osobine u trenutku tiskanja dokumenta. Prikazana oprema mo`e biti serijska ili u opciji, ovisno o izvedbi. U okviru svoje politike neprestanog usavr{avanja proizvoda, Peugeot mo`e u

svakom trenutku izmijeniti tehni~ke osobine, opremljenost, opcije i boje. Trenutno raspolo`ive tehnike reprodukcije fotografija ne omogu}uju vjeran prikaz boje. Tako ova knji`ica donosi samo informacije op}eg karaktera, a nije ugovorni dokument. Za sve

detaljnije i dodatne obavijesti, obratite se na{em ovla{tenom predstavniku. Dijelovi ovog kataloga ne smiju se objavljivati bez izri~itog odobrenja tvrtke Automobiles Peugeot.


WWW.PEUGEOT.HR

Va{ Peugeot koncesionar

Peugeot Hrvatska d.o.o.

Tiskano u Republici Hrvatskoj, 09/2009

More magazines by this user
Similar magazines