Gripiuuringu tulemused - oktoober - Terviseamet

terviseamet.ee

Gripiuuringu tulemused - oktoober - Terviseamet

Gripiuuring 2011

Tellija: Terviseamet

1


Uuringukeskus Klaster...

...on 2005. aastal asutatud turu- ja sotsiaaluuringute

läbiviimisega tegelev ettevõte

2


3

Käesoleva uuringu eesmärgid:

• Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna

hoiakud gripi suhtes

• Ankeedis käsitletud teemad on muu hulgas järgnevad:

– Gripi kuvand

– Vaktsineerimise ja mittevaksineerimise põhjused

– Infokanalid ning nende usaldusväärus

– Meetodid gripi ennetamiseks


4

Käesoleva uuringu metoodika

• Veebiküsitlus eelvärvatud veebipaneeli liikmete seas

• Valim representatiivne soo, vanuse ning elukoha

suhtes

• Vanusepiirid 16-65 eluaastat

• Küsitlusperiood – 20-24 september 2011

• Vastamisprotsent 76%

• N = 1000 respondenti

• Statistilise vea piir 95% usaldusnivool +/- 3,1%

• Andmed on kaalutud soo ja vanusegrupi järgi. See

võimaldab tulemusi usaldusväärselt üldistada kogu

Eesti elanikkonnale (16-65 a vanusevahemik).


I: Gripp erineb

„külmetushaigustest“

kuna...

5


6

Gripp erineb „külmetushaigustest“

kuna...

Gripi vastu saab vaktsineerida

76%

Tüsistusi on rohkem

64%

Peamisteks erinevusteks peetakse fakte, et gripi

vastu saab vaktsineerida ning et gripi puhul on

tüsistusi rohkem

Taustatunnuste (sugu, vanus vms) lõikes

statistiliselst arvestatavaid erinevusi ei tulnud

esile.

On nakkavam

On raskema kuluga

Levib laialdasemalt

50%

56%

54%

Suremus on suurem

27%

Ei erine üldse

2%

% 25% 50% 75% 100%


II: Kas gripivastane

vaktsineerimine kaitseb ainult

gripi vastu või ka teiste

viirushaiguste eest

7


Kas gripivastane vaktsineerimine kaitseb

ainult gripi vastu või ka teiste

viirushaiguste eest SUGU

15%

3%

Mees

15%

3%

82%

8

Naine

13%

1%

86%

VANUS

16-30

19%

5%

76%

82%

31-40

15%

3%

82%

Ainult gripi vastu

Kõikide viirushaiguste vastu

Ei oska vastata

41-50

12%

7%

81%

51-65

15%

%

85%

Võrreldes meestega on naised teadlikumad, samuti

on kõige vanem vanusegrupp (51-65 kõige

teadlikum)

0% 25% 50% 75% 100%

Ei oska öelda Kõikide viirushaiguste vastu Ainult gripi vastu


III: Mis põhjustel oleks

otstarbekas ennast (lapsi,

vanemaealisi) vaktsineerida

9


10

Mis põhjustel oleks otstarbekas ennast

(lapsi, vanemaealisi) vaktsineerida

Ennast vaktsineerides vähendan oma lähedaste (lapsed, eakad) riski haigestuda grippi

64%

Haiguse kulg on raske, eriti suur oht on saada tüsistusi lastel ja vanemaealistel

61%

Gripijärgsed tüsistused võivad olla rasked

61%

Gripijärgseid tüsistusi on palju

45%

Tüsistuste tagajärjel võib surra

38%

Töölt puudumise aeg võib kesta nädalaid

37%

Ei ole üldse vaja vaktsineerida

15%

% 25% 50% 75% 100%

Kuigi erinevus on väga väike (ning statistilises mõttes olulisuse piiril) võib

väita, et vanemad inimese on üldiselt teadlikumad vaktsineerimise

põhjustest


IV: Miks, Teie arvates, ei taha

inimesed ennast gripi vastu

vaktsineerida

11


12

Miks, Teie arvates, ei taha inimesed ennast

gripi vastu vaktsineerida

Vaktsineerimine on liiga kallis

Vaktsiinil võib olla kõrvaltoimeid

Vaktsiin võib tekitada allergiat

Vaktsineerima minek on tülikas

32%

37%

64%

63%

Ülekaalukalt on vaktsineerimise

vastuargumentideks peetud

vaktsineerimise hinda ning teiseks

fakti, et vaktsiinil võib olla

kõrvaltoimeid. Tulemuste

interpreteerimisel võib osutuda

oluliseks fakt, et üldjuhul ei pruugi

inimesed vaktsineerimise hinda

tegelikult teada!

Vaktsiin on ohtlik tervisele

23%

Vaktsiinist ei ole kasu haiguse ennetamisel

23%

Ei tea kus saab vaktsineerida

14%

Perearst ei soovita vaktsineerimist

9%

% 25% 50% 75% 100%


Võrdlus - 2011/2010 (sõnastus oli:Mis

põhjusel Te ei kavatse ennast (lapsi)

vaktsineerida gripi vastu)

13

Vaktsiinist ei ole kasu gripi ennetamisel

Olen põhimõtteliselt enda/laste vaktsineerimise vastu

24%

42%

Eelmisel aastal (2010) oli peamiseks

põhjuseks, miks ei kavatseta ennast

vaktsineerida, veendumus, et

vaktsiinist ei ole kasu haiguse

ennetamisel.

Vaktsiin on ohtlik tervisele

20%

NB! Küsimuse sõnastus oli pisut teine!

Vaktsineerimine on liiga kallis

18%

Vaktsiin tekitab allergiat

6%

Arst ei soovita

2%

Juba olen vaktsineeritud

2%

% 25% 50% 75% 100%


IV: Kui sinu arst soovitaks

vaktsineerida end gripi vastu,

kas Sa sellisel juhul laseksid end

vaktsineerida

14


Kui sinu arst soovitaks vaktsineerida end

gripi vastu, kas Sa sellisel juhul laseksid

end vaktsineerida

SUGU

15

28%

Mees

26%

33%

41%

38%

Naine

39%

28%

43%

VANUS

16-30

26%

25%

49%

33%

31-40

25%

31%

44%

41-50

32%

29%

39%

Jah Ei Ei oska öelda

51-65

33%

26%

41%

0% 25% 50% 75% 100%

Naiste ning vanemat vastajate seas on rohkem neid, kes

sooviksin end vaktsineerida peale arsti soovitust

Jah Ei Ei oska öelda


V: Kui koolis/tööl oleks võimalus

vaktsineerida end gripi vastu

tasuta, kas Sa sellisel juhul

laseksid end vaktsineerida

16


Kui koolis/tööl oleks võimalus

vaktsineerida end gripi vastu tasuta, kas Sa

sellisel juhul laseksid end vaktsineerida

17

21%

Pea pooled vastanutest laseks ennast

vaktsineeida, kui saaks seda teha tasuta.

49%

Küll aga peab silmas pidama, et tegemist on

pigem hüpoteetilist laadi küsimusega, mis

indikeerib vaktsineerimise hinna kui takistava

teguri olulisekst, kuna reaalselt plaanib ennast

vaktsineerida 6% (vt küsimus IX)

29%

Jah Ei Ei oska öelda


V: Kui palju saate infot gripi

kohta järgnevatest kanalitest

18


19

Kui palju saate infot gripi kohta

järgnevatest kanalitest

Eesti kirjutav ajakirjandus (sh internetiväljaanded)

7%

49%

15%

22%

4%

Eesti telekanalid / raadio

6%

35%

15%

32%

9%

Sõber / tuttav / sugulane

7%

33%

17%

29%

12%

Peamised allikad

Muud eestikeelsed allikad internetis (nt internetifoorumid jne)

6%

33%

28%

20%

10%

Perearst / erialaarst

6%

26%

23%

28%

14%

Terviseameti/Sotsiaalministeeriumi veebileht

2%

16%

27%

30%

20%

Kool / töökoht

Välismeedia

3%

2% 7%

21%

29%

16%

27%

31%

23%

28%

Vähetähtsad allikad

0% 25% 50% 75% 100%

Väga palju Pigem palju Ei oska öelda Pigem vähem Üldse mitte

Sarnaselt eelmise aastaga on peamisteks infokanaliteks gripi kohta on Eesti meedia

ning sõbrad ja tuttavad.

Välismeediat, kooli/töökohta (uus vastusevariant võrreldes eelmise aasta

ankeediga ning Terviseameti/Sotsiaalministeeriumi veebilehte kasutatakse väga

vähe.

Nagu ka eelmisel aasta - noorem vanusegrupp saab enam infot internetist,

vanemate inimeste jaoks on aga tähtsamad televisioon ja raadio. Kirjutav

ajakirjandus on ühtlaselt oluline infokanal kõigi vanusegruppide jaoks.


20

Võrdlus 2010/2011: Kui palju saate infot

gripi kohta järgnevatest kanalitest (2010)

Eesti kirjutav ajakirjandus (sh internetiväljaanded)

10%

43%

19%

23%

5%

Eesti telekanalid / raadio

10%

33%

19%

28%

10%

Sõber / tuttav / sugulane

9%

34%

18%

29%

10%

Muud eestikeelsed allikad internetis (nt internetifoorumid jne)

7%

28%

28%

22%

16%

Perearst / erialaarst

6%

20%

21%

28%

26%

Terviseameti/Sotsiaalministeeriumi veebileht

2% 9%

33%

17%

39%

Välismeedia

2% 8%

28%

22%

40%

0% 25% 50% 75% 100%

Väga palju Pigem palju Ei oska öelda Pigem vähem Üldse mitte

Muutusi sisuliselt toimunud ei ole – seda nii allikate omavahelises suhtes kui

taustategurite lõikes!


VI: Mida kavatsete teha gripi

vältimiseks

21


22

Mida kavatsete teha gripi vältimiseks

Pesta sagedasti käsi

Toituda ja elada tervislikult

Vältida kokkupuudet haigetega

Vältida rahvarohkeid kohti

36%

54%

79%

77%

Vastajad said märkida ka muid

vältimisvõimalusi. Seda kasutati 49

korral.

Sisulisi vastuseid oli suhteliselt

vähe, enamik vastuseid kattus

sisuliselt teise vastusevariandiga

Toituda ja elada tervislikult- nt:

•Karastada

•Toituda mitmekülgselt

•Viibida värseks õhus

•Tarvitada toidulisandeid

•Hoida tervist

•Tugevdada immunsüsteemi

Vaktsineerida

15%

% 25% 50% 75% 100%


VII: Kas gripi hooajal jagatav

informatsioon on muutnud sinu

suhtumist grippi

23


24

Kas gripi hooajal jagatav informatsioon on

muutnud sinu suhtumist grippi

27%

19%

53%

Enam kui pooled vastanutest leidsid,

et jagatav informatsioon ei ole

muutnud suhtumist grippi. Jällegi ei

olnud tastategurite lõikes

arvestatavat kõikumist

Jah Ei Ei oska öelda


VIII: Kas gripi hooajal saadud

info gripi kohta on olnud piisav

25


26

Kas gripi hooajal saadud info gripi kohta on

olnud piisav

15%

Pea kaks kolmandikku vastajates leidis, et

hooajal saadud info gripi kohta on olnud piisav.

60%

24%

Segment, kes Ei saanudki infot jaotub üsna

sarnaselt tasutakategooriate lõikes, mõneti

rohkem on neid vanemaealiste seas (19%)

võrreldes üldkeskmisega (15%).

Jah Ei Ei saanudki infot


IX: Kas olete plaaninud ennast

vaktsineerida sellel sügisel

27


28

Kas olete plaaninud ennast vaktsineerida

sellel sügisel

7%

6%

25%

Meeste seas on plaan vaktsineerida mõneti

väikesem (2%), naiste seas pisut kõrgem.

Tulemuste puhul peab silmas pidama statistilise

vea piire, mis antud uuringu puhul on +7- 3.1%!

61%

Jah

Jah, kui minu arst soovitab

Jah, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei


X: Juhul kui Teie peres on lapsi

– kas plaanite oma lapsi

vaktsineerida

29


30

Juhul kui Teie peres on lapsi – kas plaanite

oma lapsi vaktsineerida

2011 2010

8%

12%

19%

50%

31% 57%

17%

Jah

Jah, kui minu arst soovitab

Jah, kui vaktsineerimine on tasuta

Ei

Jah

Ei ole selle peale mõelnud / Ei oska öelda

Ei

Mõlema diagrammi puhul on arvestatud nende respondentide seast osakaalud, kelle on lapsi


Aitäh

31


32

Uuringukeskus Klaster

www.klaster.ee

info@klaster.ee

Tel 730 4590

More magazines by this user
Similar magazines