Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů ... - OBO Bettermann

obo.betterman.com

Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů ... - OBO Bettermann

Kanál pro vestavbu pfiístrojÛ Rapid 45 je vhodn˘ v‰ude tam, kde jsou dÛleÏitá dokonalá a flexibilní fie‰ení instalací.

Ve v˘robním programu je ve dvou velikostech jako jednoduch˘ a dvojit˘ kanál. Tvarové díly odpovídající potfiebám

praxe poskytují ideální pfiedpoklad pro dokonalou instalaci. Spínaãe, zásuvky a také pfiístroje datové techniky se jednodu‰e

zaklapnou do profilu kanálu tam, kde jsou potfiebné.

206 LFS


Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů

GEK-K Rapid 45

Přehled systému od strany 210

GEK-K Rapid 45/53100 od strany 214

GEK-K Rapid 45/53160 od strany 217

LFS 207


Uslyšíte kliknutí

Flexibilita + dokonalost = Rapid 45

208 LFS


Vždy na správné cestě

S pfiístroji Modulu 45 mÛÏete kdykoli

pfiizpÛsobit instalace zmûnûn˘m

podmínkám. Spínaãe, zásuvky

a datová technika se musí

pouze jednoduch˘m zpÛsobem

zaklapnout do plastov˘ch nebo hliníkov˘ch

kanálÛ pro vestavbu

pfiístrojÛ Rapid 45.

Variabilní: tvarové díly

Kromû pevn˘ch tvarov˘ch dílÛ patfií

k systému také variabilní tvarové

díly pro vnitfiní a vnûj‰í roh. Tyto tvarové

díly lze pfiizpÛsobit prostorov˘m

podmínkám, kdyÏ úhel rohu

není pfiesnû 90°.

LFS 209


Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-K

Rapid 45

Pfiehled systému

GEK-K Rapid 45 str. 214

variabilní

vnější roh

str. 215

210 LFS


Zásuvka s ochranným

kontaktem

str. 528

LFS 211


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-K

Rapid 45 pro přímou montáž na

stěnu.

Hloubka kanálu 53 mm

Výška kanálu 100 mm a 160 mm

Dodávaná délka 2000 mm

Barvy:

Čistě bílá RAL 9010

Tvarové díly Systémové tvarové díly

variabilní a pevné

Zkušební značky VDE

Systém kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45 lze namontovat jako kanál pro vestavbu přístrojů, nebo

jako kanál s patkovou lištou. Tento systém se optimálním způsobem hodí pro novostavbu, sanaci a modernizaci.

Pomocí systémových tvarových dílů lze provést přizpůsobení téměř všem místním podmínkám. Pomocí variabilních

tvarových dílů lze také u nepravoúhlých rohů zaručit náročné instalace. Dodávaná délka činí 2000 mm. Kanál

pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45 se dodává v barvě čistě bílé. Systémy kanálů pro vestavbu přístrojů

nesmějí být mechanicky zatěžovány.

Komponenty systému

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-K, přepážka, kryt spojů, variabilní tvarové díly, pevné tvarové díly, vrchní spona

Oblast použití kancelář

Oblast použití kancelář

Oblast použití dílna

Díky mnoha tvarovým dílům odpovídajícím požadavkům

praxe lze systém kanálů pro vestavbu přístrojů

GEK-K Rapid 45 začlenit do každého kancelářského

prostředí. Spínače, zásuvky i datové se

pouze zaklapnou.

Díky asymetrickému tvaru lze kanál pro vestavbu

přístrojů GEK-K Rapid 45 namontovat také jako

kanál s patkovou lištou. Pomocí zásuvek s uspořádáním

33° lze dokonce bez obtíží zapojit úhlové

zástrčky.

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45 lze

nainstalovat všude tam, kde se musí na malém místě

namontovat zásuvky.

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

212 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Řezání kanálu

Montáž kanálu

Montáž variabilních tvarových dílů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 lze řezat

pomocí rámové pilky běžně dostupné v obchodní

síti nebo pomocí kapovací pily.

Montáž pevných tvarových dílů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 se montuje

rychlým způsobem na stěnu např. pomocí natloukacích

hmoždinek.

Montáž krytu spojů

Variabilní tvarové díly umožňují také v případě

nepravoúhlých rohů tvarově hezké zakrytí. Upevnění

se provádí do okraje vrchního dílu.

Montáž koncového dílu

Pevné tvarové díly jsou začleněny do instalace

spodního dílu kanálu.

Montáž zásuvky

Kryt spojů se zasunuje na spodní díly kanálu. Tím je

zaručeno vzhledově odpovídající spojení spodních

dílů kanálů.

Montáž zásuvky

Koncový díl se upevňuje nasazením na nálitek ve

dně. Pomocí pružiny umístěné na koncovém dílu je

zaručeno bezpečné upevnění.

Montáž zásuvky

Kabely se připojují k zásuvce.

Bend Radius ohyb

Zásuvka se zatlačuje do kanálu pro vestavbu přístrojů

Rapid 45 bez dalších pomůcek.

Konečná montáž

Modulární zásuvka zaklapne do okraje vrchního

dílu. Nasazením vrchního dílu je systém dokončen a

splňuje normu.

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Bend-Radius pro uložení optických vláken lze použít

také u kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tím

se dodrží správné poloměry.

Díky flexibilitě systému je zajištěna čistá a rychlá

montáž.

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 213


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

GEK-K kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53100

Typ Barva

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

53

GEK-K53100

čistě bílá

m kg/% m PVC

2000 8 102,000 6116 02 7

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.

100

40

Vrchní spona

Typ

Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks V2A

OK-K 45 —

10 0,490 6116 11 6

Vrchní spony pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Přepážka

Typ Barva Délka Bal. hmotnost Č. výr.

m kg/% m PVC

2371

světle šedá 2000 60 13,500 6023 09 6

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK a GEK-K při různých úrovních napětí.

Cena

€/m

Vrchní díl

Typ Barva Délka Bal. hmotnost Č. výr.

m kg/% m PVC

GEK-KOT45 čistě bílá 2000 24 18,600 6116 10 8

GEK-KOT45 hliníková 2000 24 18,600 6116 11 3

Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/m

Kryt spojů

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks PVC

GEK-KS45 čistě bílá 6 0,890 6116 15 0

GEK-KS45 hliníková 6 0,890 6116 15 4

Kryt spoje pro bezchybné spojení segmentů kanálu.

Cena

€/ks

Plochý roh stoupající

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks PVC

GEK-KFS53100 čistě bílá 1 26,000 6116 41 8

GEK-KFS53100 hliníková 1 26,000 6116 42 3

Plochý roh stoupající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

214 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Typ Barva

GEK-KFF53100 čistě bílá 1 26,000 6116 46 4

GEK-KFF53100 hliníková 1 26,000 6116 46 9

Plochý roh klesající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

PVC

Plochý roh klesající

Cena

€/ks

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-F světle šedá 5 4,100 6023 08 9

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Plochý roh Bend-Radius

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KI53100 čistě bílá 2 11,210 6116 20 5

GEK-KI53100 hliníková 2 11,210 6116 21 0

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 80 do 103°.

Kryt vnitřního rohu

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KIS53100 čistě bílá 1 23,800 6116 21 3

GEK-KIS53100 hliníková 1 23,800 6116 21 5

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Vnitřní roh

Vnitřní roh Bend-Radius

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-I světle šedá 5 4,120 6023 08 1

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KA53100 čistě bílá 2 16,070 6116 26 4

GEK-KA53100 hliníková 2 16,070 6116 26 9

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 70 do 130°.

Kryt vnějšího rohu

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 215


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Vnější roh

Typ Barva Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KAS53100 čistě bílá 1 29,100 6116 27 2

GEK-KAS53100 hliníková 1 29,100 6116 27 5

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnější roh Bend-Radius

Typ Barva

TW/BR-A

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks PVC

světle šedá 5 4,600 6023 08 5

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Cena

€/ks

Koncový díl levý

Typ Barva Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KEL53100 čistě bílá 6 2,200 6116 30 2

GEK-KEL53100 hliníková 1 2,200 6116 30 7

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Cena

€/ks

Koncový díl pravý

Typ Barva Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KER53100 čistě bílá 6 2,200 6116 35 3

GEK-KER53100 hliníková 1 2,200 6116 35 8

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

216 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

GEK-K kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160

60

Typ Barva

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

180

40 40

GEK-K53160 čistě bílá 2000 8 182,000 6116 05 1

GEK-K53160 hliníková 2000 8 167,500 6116 05 6

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.

m

kg/% m

PVC

Vrchní spona

Typ

Barva

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/ks

OK-K 45


kus

10

kg/% ks

V2A

0,490 6116 11 6

Vrchní spony pro lepší a snazší uložení vedení v kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Přepážka

Typ Barva

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

2371

světle šedá

m

kg/% m

PVC

2000 60 13,500 6023 09 6

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK a GEK-K při různých úrovních napětí.

Vrchní díl

Typ Barva

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

PVC

GEK-KOT45 čistě bílá 2000 24 18,600 6116 10 8

GEK-KOT45 hliníková 2000 24 18,600 6116 11 3

m

kg/% m

Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Kryt spojů

Typ Barva

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/ks

PVC

GEK-KS45 čistě bílá 6 0,890 6116 15 0

GEK-KS45 hliníková 6 0,890 6116 15 4

kus

kg/% ks

Kryt spoje pro bezchybné spojení segmentů kanálu.

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Typ Barva

GEK-KFS53160 čistě bílá 1 51,200 6116 43 4

GEK-KFS53160 hliníková 1 51,200 6116 43 9

Plochý roh stoupající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

PVC

Plochý roh stoupající

Cena

€/ks

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 217


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

Plochý roh klesající

Typ Barva Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KFF53160 čistě bílá 1 51,200 6116 48 0

GEK-KFF53160 hliníková 1 51,200 6116 48 5

Plochý roh klesající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Plochý roh Bend-Radius

Typ Barva

TW/BR-F

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks PVC

světle šedá 5 4,100 6023 08 9

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Cena

€/ks

Kryt vnitřního rohu

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KI53160 čistě bílá 2 14,020 6116 22 1

GEK-KI53160 hliníková 2 14,020 6116 22 6

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 80 do 103°.

Vnitřní roh

Typ Barva Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KIS53160 čistě bílá 1 38,300 6116 24 8

GEK-KIS53160 hliníková 1 38,300 6116 25 0

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnitřní roh Bend-Radius

Kryt vnějšího rohu

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-I světle šedá 5 4,120 6023 08 1

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KA53160 čistě bílá 2 20,800 6116 28 0

GEK-KA53160 hliníková 2 20,800 6116 28 5

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 70 do 130°.

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

218 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů plast, vrchní díl 45

GEK-K systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

Typ Barva

GEK-KAS53160 čistě bílá 1 46,800 6116 29 4

GEK-KAS53160 hliníková 1 46,800 6116 29 9

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

PVC

Cena

€/ks

Vnější roh

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-A světle šedá 5 4,600 6023 08 5

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Vnější roh Bend-Radius

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KEL53160 čistě bílá 6 3,500 6116 32 9

GEK-KEL53160 hliníková 1 3,500 6116 33 4

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Koncový díl levý

Typ Barva Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KER53160 čistě bílá 6 4,000 6116 38 8

GEK-KER53160 hliníková 1 4,000 6116 39 3

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Koncový díl pravý

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 219

More magazines by this user
Similar magazines