Software Qguar WMS Pro

logismarket.cz

Software Qguar WMS Pro

Warehouse

Management System

Pro

WMS Pro

Qguar WMS Pro

Qguar WMS Pro je systém pro øízení skladových procesù v podnicích každého typu a velikosti. Podporuje i režim úètování

výkonu pro poskytovatele logistických služeb. Qguar WMS Pro obsahuje celou sbírku speciálních funkcí, které dokáží

splnit i ty najnároènejší požadavky zákazníkù. Systém pracuje na bázi nejnovìjších poznatkù vìdy a techniky v oblasti IT a

logistiky. Široké možnosti pøipojitelnosti k množství moderních externích zaøízení posouvají tento produkt mezi špièkové

øešení v celosvìtovém mìøítku. Velké množství instalací u mezinárodních užívatelù poskytuje bohaté zkušenosti, které

jsou implementovány v nejnovìjší verzi systému.Pøínosy systému:

snížení celkových logistických nákladù

zpøehlednìní výstupù

efektivní organizace procesù a zdrojù

optimalizace distribuèních procesù

snadný dohled nad logistickými øetìzci

sledování výrobních dávek, pøepravních obalù


snadné monitorování procesù

využití moderních IT a logistických øešení

zlepšení úrovnì zásobování

zlepšení starostlivosti o zákazníka

možnost spolupráce s externími systémy

Rozsah funkcí

Systém obsahuje následující funkce, ale není jimi limitován:


hierarchické dìlení struktury skladu

prostorové rozèlenìní skladových kapacit

definování logistických parametrù položek

objednávky na dodavatele a pøíjem do skladu

kontrola množství a kvality dodávek

automatická identifikace (AI)

automatické, nebo manuální pøidání lokace

doplnìní skladu

objednávky od zákazníkù a doprava k nim

rùzné metody kompletování dodávek

crossdocking

správa úloh

inventura


management vratných obalù

management výrobkù podle data spotøeby (FIFO)

sledování výrobních dávek a dopravních jednotek

podpora bezdrátové komunikace (RF)

práce s èárovými kódy plná podpora norem EAN, UCC

možnost práce v režimu - multi mandate

rùzné zpùsoby práce (FIFO, FEFO, LIFO)

konsolidace skladu

sestavy a analýzy s referencemi pro zákazníka

sestavy pro zúètování logistických služeb

propojení se zaøízeními zajišujícími automatizaci skladu

možnost propojení s mobilními zaøízeními

datová komunikace s externími systémy (certifikované rozhraní)

IT for supply chain management


Qguar Warehouse Management System - Pro

Pøehled základních funkcí systému

Qguar WMS

Pro

Inventury

Bezdrátové terminály

Integrace externích

zaøízení

Režim Multi - mandate

Dodávky do skladu

Automatická identifikace

Rùzné režimy práce

Management lokací

A

Dávky – statusy kvality,

datum min. trvanlivosti

Konsolidace skladu

Kompletizace

Vratné obaly

Správy pro zákazníky

Doprava ze skladu

EAN UCC

Plná pøizpùsobitelnost dle

požadavkù zákazníka

Rozsah poskytovaných služeb

Kromì hotového produktu poskytujeme širokou škálu speciálních služeb:

vypracování implementaèního projektu (STW, SPI)

instalace software

zaškolení uživatelù

implementace systému

Úèel

poinstalaèní podpora

záruèní a pozáruèní servis

konzultace v oblasti logistiky a IT

integraèní služby

Qguar WMS Pro je nástroj vytvoøený pro podporu operací jakkoliv složitého skladu vybaveného širokou škálou rozlièných skladovacích

zaøízení. Je urèen pøedevším pro sklady s velkým množstvím zboží, kde je vykonáváno velké množství operací. Logistickým skladùm

kromì jiného umožòuje pøípravu položek pro více koncových zákazníkù souèasnì ve vzdálených prostorách bez rizika zámìny. Je

urèen hlavnì distribuèním centrùm, logistickým skladùm a skladùm výrobních spoleèností.

Qguar WMS Easyway – ukázka systémové obrazovky

Žádejte informace i o tìchto systémech...

WMS Easyway

Warehouse Management Easyway

TMS

Transport Management

YMS

Yard Management

SAP All-in-One

4WEB

Internet Access

mySAP ERP

Dashboard

VPM

Voice Picking Manager

mySAP Business Suite

Queryser

Partner spoleènosti

Qantum SA

pro Èeskou republiku:

BARTECH

R

Bartech, s.r.o.

Koupelní 2

695 02 Hodonín

Web: www.bartech.cz

E-mail: info@bartech.cz

Tel: +420 518 305 981

Fax: +420 518 302 954

More magazines by this user
Similar magazines