Zarucny list predok.eps - Grundfos

cz.grundfos.com

Zarucny list predok.eps - Grundfos

ZÁRUČNÝ LIST

Typ čerpadla: ...........................................................................................................

Dátum predaja

firmou Grundfos

alebo zmluvným predajcom:

pečiatka

a podpis:

Výrobné číslo čerpadla: .........................................................................................................................

Dátum výroby: .............................................

Typ motora: .................................................. Výrobné číslo: ..........................................

Dátum prevzatia výrobku kupujúcim a pečiatka predajcu:

Inštaláciu zariadenia a uvedenie do prevádzky vykonal:

dňa: ............................................................................

pečiatka a podpis:

Elektrické zapojenie vykonal oprávnený koncesovaný subjekt:

dňa: ............................................................................

pečiatka a podpis:

Záručné podmienky:

Predajca zodpovedá za akosť, kompletnosť, funkciu a prevedenie predaného výrobku.

Záručná doba na výrobok je u všetkých čerpadiel a riadiacich a regulačných prvkov (systémov) GRUNDFOS po dobu 24 mesiacov od dátumu

predaja čerpadla, najviac však 30 mesiacov od dátumu výroby čerpadla, s výnimkou mokrobežných obehových čerpadiel (UP/UPS, Comfort,

ALPHA2, UPE a MAGNA), kde na tieto čerpadlá spoločnosť GRUNDFOS poskytuje záruku 36 mesiacov od dátumu predaja čerpadla, najviac

však 42 mesiacov od dátumu výroby čerpadla. Na čerpadlá Alpha2 a Comfort BA/BXA PM poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov,

nie však dlhšie, než 66 mesiacov od dátumu výroby. U tlakových nádob PressureWave výrobca GWS LTD., ktoré sa používajú u vodární Hydrojet

a u Vodárenských setov, poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu výroby tlakovej nádoby. Dátum výroby sa určuje podľa

štvormiestneho číselného kódu v tvare – rok a týždeň výroby (RR TT), ktorý je uvedený na štítku čerpadla. Dátum výroby a výrobné číslo musia

byť vyznačené na záručnom liste alebo v doklade, ktorý ho nahradzuje.

Záruku v tejto lehote poskytuje spoločnosť GRUNDFOS, s.r.o., organizačná zložka (výrobca). Nároky z porúch nad rámec tejto záruky, ak

ich poskytuje predajca, je potrebné uplatňovať a požadovať od predajcu.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné diely. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.

V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záručnej dobe bude táto uznaná a vykonaná bezplatná oprava výrobku len za predpokladu, že:

• reklamácia bola uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení chyby,

• bude predložený riadne vyplnený záručný list s uvedením dátumu predaja, potvrdením predajcu o predaji, montážnej firmy,

ktorá vykonávala montáž pripojenia čerpadla a odbornej elektromontážnej firmy, ktorá vykonávala pripojenie čerpadla na elektrickú

resp. rozvodnú sieť (toto neplatí pre výrobky s káblom ukončeným zástrčkou),

• výrobok bol skladovaný, odborne nainštalovaný, pripojený, prevádzkovaný, používaný a udržiavaný podľa platných montážnoprevádzkových

a bezpečnostných predpisov a v súlade s technickými podmienkami a odporúčaniami výrobcu,

• výrobok bol použitý pre účel daný montážno-prevádzkovými predpismi výrobcu,

• neboli vykonané žiadne inštalácie, zásahy, úpravy, opravy, demontáže, manipulácie alebo obdobné činnosti vykonané

neautorizovanou osobou,

• neboli vykonané náhrady dielov cudzími dielmi,

• výrobok nebol poškodený zásahmi mimo vplyvu výrobcu, mechanickými alebo inými vonkajšími zásahmi, zásahmi tretích osôb

alebo vyššou mocou,

• výrobok bol zaistený proti preťaženiu a účinkom prepätia (napäťové špičky).


Ak nebudú pri preskúmaní alebo oprave výrobku zistené chyby spadajúce do záruky, resp. sa až pri oprave alebo neskoršou technickou

analýzou preukáže, že sa na reklamovanú chybu nevzťahovala záruka, znamená to, že kupujúci reklamoval odstránenie chýb neoprávnene

a kupujúci (resp. osoba, ktorá výrobok reklamovala) je povinný uhradiť všetky náklady vynaložené výrobcom, predajcom alebo autorizovanou

servisnou organizáciou na preskúmanie, analyzovanie a odstránenie chýb.

Výrobca resp. predajca nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s chybami výrobku a ich uplatnením (napr. ušlý zisk,

predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané škody a pod.),

a to ani na iných výrobkoch či akýchkoľvek iných následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s reklamovaným chybným výrobkom.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predajcu, kde výrobok zakúpil alebo u autorizovanej servisnej organizácie:

AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNERI

FINTA, s.r.o.

Malokýrska 41

941 07 Veľký Kýr

Tel.: +421 35 650 7790-1

Mobil: +421 905 296 233

E-mail: servis@finta.sk

MAXTRA CONTROL s.r.o.

Nešporova 6

927 01 Šaľa

Tel.: +421 31 770 7561-2

Mobil: +421 905 450 323

E-mail: gyarfas@maxtracontrol.sk

Ing. Daniel Bakalár - PUMPS

Textilná 3/A

040 12 Košice

Tel.: +421 55 789 5701

Mobil: +421 905 326 306

E-mail: servis@pumps.sk

EURO PUMPS TECH, s.r.o.

Námestie sv.Michala 170/5

919 30 Jaslovské Bohunice

Tel.: +421 33 551 5307

Mobil: +421 903 448 980

E-mail: cerpadla@europumps.sk

FINTA, s.r.o.

Kovodružstvo-Servis Finta

Galvaniho 6

821 04 Bratislava

Tel.: +421 905 296 453

E-mail: servis@finta.sk

Peter Vrták - PREZAM

Lovčica - Trubín 293

966 23 Lovčica - Trubin

Tel.: +421 45 679 0233

Mobil: +421 907 211 784

E-mail: prezam@prezam.sk

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Radlinského 17

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 441 1977

Mobil: +421 907 923 701

E-mail: dzurnak@rumitsl.sk

ABC TERM, spol. s r.o.

Kopčianska 65

851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 6353 6387

Mobil: +421 903 745 001

E-mail: botlo@abcterm.sk

FINTA, s.r.o.

Park Angelinum 11

040 01 Košice

Mobil : +421 905 882 905

E-mail : servis@finta.sk

ZMLUVNÝ SERVISNÝ PARTNERI

ELVOTECH, s.r.o.

Rastislavova 100,

040 01 Košice

Tel.: +421 903 905 252

E-mail: info@elvotech.sk

FERRMONT, spol. s r.o.

Trenčianska 1320/89

020 01 Púchov

Tel.: +421 42 463 1630

Mobil: +421 902 906 006

E-mail: mikulas.bednar@ferrmont.sk

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Jesenského 621/63

960 01 Zvolen

Tel.: +421 45 524 9013

Mobil: +421 903 630 826

E-mail: kovac@praktikpump.sk

ABC TERM, spol. s r.o.

Andreja Kmeťa 19

036 01 Martin

Tel.: +421 43 4270 238

Mobil: +421 903 245 225

E-mail: boros@abcterm.sk

HELPLINE 24 h: servisno-technická poradenská služba, telefón 0911 722 822

CENTRÁLA - PORADENSTVO / ZAISTENIE SLUŽIEB PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

GRUNDFOS spol. s r. o. 821 09 Bratislava, Mobil: 0903 828 091, E-mail: vhatala@grundfos.com

Vykonanie záručnej opravy bude vyznačené na tomto záručnom liste. Bude uvedená doba od uplatnenia nároku na opravu do prevzatia

opraveného výrobku kupujúcim, najneskôr však doba, keď po skončení opravy je kupujúci povinný výrobok prevziať. Záručná doba sa

predlžuje o dobu, odkedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu u servisnej organizácie k tomu určenej až do doby, keď bol povinný po

skončení opravy výrobok prevziať. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri doprave. Záručný list musí byť pri predaji riadne vyplnený.

Všetky údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji, a to nezmazateľným spôsobom. Neúplný alebo neoprávnene menený (prepisovaný

či dopisovaný) záručný list je neplatný.

Záznam o servise a vykonaných záručných opravách:

Dátum

Popis reklamovanej chyby, úkon, pečiatka organizácie

More magazines by this user
Similar magazines