Milí študenti, - Vysoká škola manažmentu

vsm.sk

Milí študenti, - Vysoká škola manažmentu

katalóg

2007/2008


Milí študenti,

vítam Vás na Vysokej škole manaţmentu (VŠM), prvej súkromnej vysokej

škole na Slovensku. Škola bola ustanovená zákonom NR SR 1.12.1999 a je

akreditovaná Ministerstvom školstva SR na trojročné bakalárske štúdium

s vyučovacím jazykom anglickým alebo slovenským v programoch Podnikový

manaţment a Znalostný manaţment a na dvojročné magisterské štúdium

v programe Znalostný manaţment - s právom konať štátne skúšky a udeľovať

slovenský absolventský bakalársky a magisterský diplom.

Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle, (CityU), ktorá u nás úspešne pôsobí, od r.

1991. CityU ponúka moţnosť získať americký bakalársky diplom po štvorročnom štúdiu, na ktoré,

podľa záujmu, nadväzuje moţnosť štúdia dvojročného magisterského programu Znalostného

manaţmentu alebo programu Master of Business Administration (M.B.A.), ukončeného americkým

diplomom. Diplomy sú akreditované komisiou Northwest Commission on Colleges and Universities.

Vice-prezidentom CityU pre strednú a východnú Európu a predsedom Správnej rady VŠM je Ing. Ján

Rebro, M.B.A., PhD. a dekanom CityU je David Griffin, M.A..

Obidve školy, VŠM a CityU, majú kompatibilne zostavené štúdijné programy a spoločný

medzinárodný učiteľský zbor s bohatými praktickými skúsenosťami a s pedagogickými metódami,

garantujúcimi nielen vysoký stupeň odbornosti v oblasti podnikového a znalostného manaţmentu, ale

aj vypestovanie osobnej zodpovednosti za vlastné vzdelanie, kreativitu a komunikatívnosť. VŠM v

spolupráci s firmou Gratex International ponúka navyše špecializáciu v oblasti „ informačné systémy“.

Osvedčené, progresívne koncipované programy CityU pripravili uţ tisíce absolventov na úspešnú

kariéru na rôznych, vrátane najvyšších stupňoch manaţmentu tak v USA, ako aj v Európe a Ázii. V

tomto duchu naša škola realizuje študijné programy aj v Českej republike, Grécku, Bulharsku,

Rumunsku a perspektívne i v ďalších európskych krajinách.

VŠM je jedna z mála vysokých škôl na Slovensku, ktoré kontrolujú všetky odovzdané

študentské práce cez automatizovaný on-line systém „Turnitin“, či sú v zhode s akademickou etikou.

V roku 2006 bolo preverených pribliţne 15,000 prác. Zvlášť dôrazne upozorňujem na dodrţiavanie

zásad etického správania sa pri štúdiu na našej škole, čím sa študenti vyhnú prípadným sankciám

a hlavne, upevnia si aj návyky poctivého prístupu k plneniu povinností v ţivote.

V školskom roku 2006-2007 zavŕšila City University of Seattle pätnáste výročie svojho

pôsobenia na Slovensku. Tento rok bol míľnikom aj pre VŠM. Bol jej udelený ERASMUS University

Charter, ktorý umoţňuje študentom a učiteľom zapájať sa do programov medzinárodnej univerzitnej

spolupráce, čo je významnou podmienkou pre budovanie konkurencieschopnej zjednotenej Európy

v globálnom priestore. Podmienkou účasti na tomto náročnom programe je ovládanie aspoň jedného

svetového jazyka. Aj preto je na VŠM štúdium v anglickom jazyku vysoko preferované. Študentom,

ktorí si zvolia slovenský vyučovací jazyk, umoţníme zvládnutie angličtiny v rámci povinného

intenzívneho jazykového programu.

Druhou významnou udalosťou, ktorú VŠM zvládla v uplynulom školskom roku bola náročná

odborná evaluácia Európskou Asociáciou Univerzít. Zahraniční experti potvrdili, ţe VŠM sa za pomerne

krátke obdobie od svojho zaloţenia veľmi úspešne zaradila nielen do slovenského, ale aj do

európskeho vzdelávacieho priestoru.

Milí študenti, Vysoká škola manaţmentu Vám doma otvára alternatívu moderného štúdia vo

vyspelých západných krajinách. Štúdium v zahraničí je však nepomerne nákladnejšie a tým dostupné

len pre obmedzený okruh záujemcov zo Slovenska a z ďalsích nových členských krajín Európskej

únie. Vaša mobilita, zabezpečovaná kreditným systémom štúdia a znalosťou angličtiny,Vás

predurčuje pre upevňovanie medzinárodnej spolupráce, ktorá je podmienkou ďalšieho rozvoja

súčasnej multikulturálnej civilizácie.

Ďakujem Vám za dôveru, ktorú do našej školy vkladáte. Je na Vás, do akej hĺbky vyuţijete

moţnosti, ktoré máte k dispozícií v interakcii s Vašimi učiteľmi a s modernými vyučovacími metódami,

1


zaloţenými na aplikácii najnovších infomačných technológií, internetu, rozsiahlých odborných databáz

a reálnej i virtuálnej kniţnice odbornej referenčnej literatúry. Pozývam Vás tieţ na prácu

v Študentskom parlamente a tých najambicióznejších aj v Akademickom senáte školy, prípadne

v Študentskej rade vysokých škôl.

Prajem Vám veľa úspechov a teším sa na spoluprácu s Vami.

Dr.h.c. Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.

rektor VŠM

2


HISTÓRIA A PROFIL ŠKOLY

Vysoká škola manaţmentu bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. z. ako prvá súkromná

vysoká škola na Slovensku k 1.12.1999. Nadväzuje na tradíciu poskytovania vysokoškolského štúdia v

odbore podnikový manaţment (podľa nového zoznamu študijných odborov ekonomika a manaţment

podniku), ktorú priniesla na Slovensko City University of Seattle v roku 1991. VŠM, ako súčasť

vysokoškolského systému v Slovenskej republike, realizuje v Trenčíne a Bratislave v spolupráci so City

University of Seattle bakalárske štúdium podnikového a znalostného manaţmentu, magisterský

študijný program znalostného manaţmentu, štúdium MBA (Master of Business Administration),

intenzívny program výučby anglického jazyka a odborné a jazykové kurzy pre verejnosť a podniky.

Zriadenie súkromnej Vysokej školy manaţmentu má s ohľadom na študijné plány, vypracované podľa

poţiadaviek medzinárodného trhu práce, aj pozitívne dopady na kompatibilitu vysokoškolského

vzdelania získaného v Slovenskej republike s krajinami Európskej únie a uznávanie kvalifikácií

týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (Dohovor Rady Európy a UNESCO o uznávaní kvalifikácií

týkajúcich sa vysokoškoského vzdelávania v európskom regióne - Lisabon 1997). Z hľadiska

zabezpečenia mobility študentov Vysokej školy manaţmentu moţno konštatovať, ţe objem a štruktúra

povinných predmetov v súčinnosti s kreditným typom štúdia vytvárajú predpoklady pre mobilitu

študentov v rámci príbuzných študijných odborov ponúkaných na iných vysokých školách

a univerzitách na Slovensku. Akademická kvalita vzdelávacieho programu je zabezpečená domácimi a

zahraničnými akademickými pracovníkmi a odborníkmi so skúsenosťami z praxe s príslušnými

vedecko-pedagogickými kvalifikáciami.

City University of Seattle na Slovensku, ktorá je zriaďovateľom Vysokej školy manaţmentu, je

pobočkou neštátnej City University of Seattle v USA, pričom predstavuje jej najväčšiu pobočku mimo

amerického kontinentu. City University of Seattle v USA je akreditovaná Northwest Commission on

Colleges and Universities (NWCCU); v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočky

na Slovensku, čo NWCCU potvrdila počas svojich troch návštev Slovenska (1993, 1995 a 2000). City

University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manaţmentu pri rozvoji jej

vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáţí, výmene pedagógov, realizácii

spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia na Vysokej škole manaţmentu a získaní bakalárskeho

diplomu môţe študent, na základe spolupráce so City University of Seattle, po absolvovaní

stanoveného počtu predmetov získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v

USA.

Vysoká škola manaţmentu realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu školného a poplatkov

spojených s výkonom a zabezpečením štúdia.

Vysoká škola manaţmentu preberá a rozvíja vo všetkých smeroch aktivity existujúcej spolupráce s

vysokými školami a univerzitami na Slovensku ako aj v zahraničí.

V školskom roku 2006/2007 študovalo na Vysokej škole manaţmentu vo všetkých programoch vyše

1400 študentov, ktorí po absolvovaní štúdia nachádzajú spravidla veľmi dobré uplatnenie v rámci

hospodárskej praxe a disponujú vedomosťami, ktoré ich predurčujú na ďalšie rozširovanie vzdelania v

magisterskom štúdiu. Vysoká škola manaţmentu buduje úzke prepojenie medzi akademickou obcou a

subjektami hospodárskej praxe formou odborných prednášok a seminárov pod vedením skúsených

manaţérov a zástupcov firiem, realizáciou študijných stáţí pre študentov na pôde firiem,

organizovaním odborných exkurzií, trhov pracovných príleţitostí a pod. Pozitívne hodnotenia

doterajších absolventov City University of Seattle zo strany ich zamestnávateľov potvrdzujú, ţe

vzdelávacie programy Vysokej školy manaţmentu, ktoré sú kompatibilné s programami City University

of Seattle, zodpovedajú poţiadavkám hospodárskej praxe na absolventov manaţérskych programov

bakalárskeho a magisterského štúdia začiatku 21. storočia.

3


POSLANIE A CIELE ŠKOLY

Poslaním Vysokej školy manaţmentu je ponúkať vzdelávacie programy vysokej kvality komukoľvek,

kto má záujem a predpoklady na vzdelávanie. Vysoká škola manaţmentu poskytuje vysokoškolské

štúdium prostredníctvom rôznych moderných technológií a foriem. Cieľom Vysokej školy manaţmentu

je vzdelávať na úrovni relevantnej pre súčasnú a budúcu hospodársku prax, najmä:

- zabezpečovaním najvyššieho moţného štandardu kvality ponúkaných programov pri zachovaní

princípu otvorených dverí k vzdelaniu,

- zabezpečovaním aktívnej spolupráce pri rozhodovacom procese zo strany študentov, pedagogických

pracovníkov a administratívy,

- vytváraním inštitúcie, ktorá funguje na princípoch samofinancovania pri efektívnom vyuţívaní

dostupných zdrojov,

- budovaním a rozvíjaním pozitívneho verejného imidţu prostredníctvom vzťahov s verejnosťou,

profesionálnym prístupom a kvalitou poskytovaných programov,

- sluţbou intelektuálnym potrebám a profesionálnym ašpiráciám študentov formovaním vzdelávajúcej

sa spoločnosti, ktorá stojí na morálnych a etických princípoch správania sa všetkých jej členov,

- vytváraním prostredia pre zamestnancov, ktoré stimuluje rozvoj schopností a osobnostný rast pri

zachovaní cieľov a poslania školy.

AKREDITÁCIA A EVALUÁCIA

Minister školstva podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal

Vysokej škole manaţmentu v Trenčíne právo udeľovať akademický titul bakalár (v skratke „Bc.“)

absolventom bakalárskych študijných programov znalostný manaţment (v študijnom odbore 3.3.15

Manaţment) a podnikový manaţment (v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manaţment podniku)

a právo udeľovať akademický titul magister (v skratke „Mgr.“) absolventom magisterského študijného

programu znalostný manaţment (v študijnom odbore 3.3.15 Manaţment) pre pracoviská v Trenčíne

a Bratislave v dennej a externej forme štúdia.

Popri procesoch akreditácie, VŠM, ako jediná zo súkromných vysokých škôl na Slovensku, úspešne

absolvovala v roku 2007 projekt inštitucionálnej evaluácie, ktorý bol uskutočnený prestíţnou European

University Association (EUA). Projekt mal rovnaký charakter ako väčšina systémov zabezpečenia

kvality, t. j. nezávislé hodnotenie kvality, cielené vyuţitie interného a externého aspektu zabezpečenia

kvality, účasť rozdielnych podielnikov a zverejnenie výsledkov. Predmetom inštitucionálneho

hodnotenia bola samotná vysoká škola, jej celkový stav, organizácia, zamestnanci, manaţment,

študenti, absolventi, výsledky i uvaţovaný ďalší rozvoj. Mimoriadna pozornosť bola venovaná

oblastiam vedy, výskumu a bolonskému procesu. Samotné hodnotenie bolo vykonané v troch krokoch:

sebahodnotenie VŠM prostredníctvom sebahodnotiacej správy, návštevy európskeho evaluačného tímu

EUA a zverejnenie hodnotiacej správy VŠM. Tento model je všeobecne akceptovaný ako základ

európskeho zabezpečenia kvality. Projekt vyuţíva koncepciu kvality „súlad so zámerom alebo cieľom

vysokej školy“. Ide o najakceptovanejšiu koncepciu pre vnútornú kvalitu vysokoškolskej inštitúcie

v európskom kontexte.

ORGÁNY ŠKOLY

Správna rada

4


Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom školy je správna rada. Pôsobnosť správnej rady je

určená štatútom školy.

Rektor

Na návrh Správnej rady vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 28. júna 2007

do funkcie rektora Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne na ďalšie funkčné obdobie, Prof. MUDr.

Branislava Lichardusa, DrSc..

1. Rektor je predstaviteľom akademickej obce školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá

akademickému senátu školy, vo veciach uvedených v štatúte školy správnej rade školy.

2. Štatút školy určí, ktoré úkony vykonáva rektor v mene právnickej osoby pôsobiacej ako súkromná

vysoká škola. Štatút školy môţe určiť ďalšie práva a povinnosti rektora.

3. Na rektora sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých

školách v znení neskorších predpisov.

4. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva

do vymenovania nového rektora funkciu rektora školy osoba poverená správnou radou na návrh

akademického senátu.

5. Rektor školy presadzuje záujmy akademickej obce u štatutárneho orgánu školy a podieľa sa na

príprave vnútorných predpisov školy a na dlhodobom zámere školy.

6. Štatút školy upraví právomoci rektora pri obsadzovaní miest zamestnancov pôsobiacich na škole.

Akademický senát

Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce; má najmenej 15 členov. Študenti

tvoria v akademickom senáte školy najmenej jednu tretinu členov senátu. Členov akademického

senátu volí akademická obec tajným hlasovaním v súlade s volebným poriadkom.

Akademický senát školy

a) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu

názvu alebo zmenu sídla fakulty súkromnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení

Akreditačnej komisie (§ 82 ods. 2 písm. d)),

b) vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov školy podľa § 48 ods. 1 písm. b), i), j) a k)

predloţených rektorom školy a schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu

vnútorné predpisy podľa § 48 ods. 1 písm. f) a g),

c) vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov školy podľa § 48 písm. a), c) aţ e),

d) navrhuje kandidátov na rektora správnej rade školy a navrhuje odvolanie rektora z funkcie

správnej rade školy. Správna rada školy do 15 dní návrh na kandidáta na rektora potvrdí

a predloţí ho ministrovi alebo návrh knadidáta zamietne,

e) vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,

f) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady školy,

g) schvaľuje návrh rozpočtu školy, ktorý predloţil štatutárny orgán školy,

h) schvaľuje dlhodobý zámer školy (§ 49 ods. 1 písm. c) predloţený štatutárnym orgánom po

prerokovaní vo vedeckej rade a jeho aktualizácii,

i) schvaľuje výročnú správu o činnosti a k výročnej správe o hospodárení, ak ju predkladá

ministerstvu,

j) pred schválením vo vedeckej rade školy prerokúva návrh študijných programov, predloţený

rektorom,

k) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predloţené rektorom,

l) vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie,

rozdelenie alebo zrušenie súčastí školy, ktoré nie sú fakultami,

m) volí zástupcu školy do Rady vysokých škôl,

n) volí zástupcu školy do Študentskej rady vysokých škôl, tohto zástupcu volí len jeho

študentská časť,

o) raz do roka podáva akademickej obci školy správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na

verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke školy,

p) plní iné úlohy podľa zákona a štatútu školy.

5


Vedecká rada

1. Vedecká rada je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň

vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti v rozsahu dostupných zdrojov, dáva

podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov.

2. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje

vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna

tretina členov vedeckej rady vysokej školy sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Vysokej

školy manaţmentu v Trenčíne.

3. Počet členov vedeckej rady je najviac 21. Predsedom vedeckej rady je z titulu svojej funkcie rektor.

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štyri roky.

4. Vedecká rada je schopná sa uznášať, ak sú na jej zasadnutí prítomné najmenej dve tretiny jej

členov. Na platné uznesenie vedeckej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných

členov.

Katedry

Katedra jazykov

Katedra jazykov zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch anglický a španielsky jazyk.

Katedra ekonómie a financií

Katedra ekonómie a financií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: mikroekonomika,

makroekonomika, globálna ekonomika, základy účtovníctva, finančné účtovníctvo, účtovníctvo pre

manaţérov, nákladové účtovníctvo, podnikové hospodárstvo, financovanie organizácií a daňová

politika.

Katedra matematiky a štatistiky

Katedra matematiky a štatistiky zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch:

úvod do štatistiky, interpretácia štatistiky a dát, matematika, modelovanie a analýza rozhodovania

a kvantitatívne metódy pre manaţérov.

Katedra informačných technológií

Katedra informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: princípy

spracovania informácií, databázový manaţment, informačné systémy, úvod do programovania,

metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn Web stránok, počítačové

spracovanie poznatkov, manaţérske informačné systémy, znalostné systémy, znalostné inţinierstvo,

e-commerce a e-business, znalostný manaţment a získavanie poznatkov z databáz.

Katedra riadenia a obchodu

Katedra riadenia a obchodu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do manaţmentu,

riadenie organizácií, riadenie ľudských zdrojov, projektový manaţment, operačný manaţment,

komplexné riadenie kvality, manaţment zmeny a strategický manaţment, medzinárodný obchod.

Katedra marketingu a komunikácie

Katedra marketingu a komunikácie zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: marketing,

komunikácia v organizácii, verbálna komunikácia pre manaţérov, globálny marketing, public relations,

a manaţérska komunikácia a metodológia výskumu.

Katedra spoločenských a humanitných vied

Katedra spoločenských a humanitných vied zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: Európska

únia, medzinárodné právo, pracovné právo, obchodné právo, medzinárodné vzťahy, úvod do filozofie,

úvod do psychológie, úvod do politológie atď.

6


PRACOVISKÁ VYSOKEJ ŠKOLY MANAŢMENTU

Trenčín

Sídlom Vysokej školy manaţmentu je Trenčín. Budova školy v Trenčíne sa nachádza na Bezručovej

ulici. V škole je 17 učební, 2 počítačové laboratóriá, internát, ubytovanie pre zahraničných lektorov,

kancelárie, kniţnica poskytujúca kompletné kniţničné sluţby a študentská miestnosť. Na prvom

poschodí sa nachádzajú kancelárie administratívy, vedenia školy a kancelária rektora; študijné

oddelenie sa nachádza na prízemí. V Trenčíne Vysoká škola manaţmentu ponúka Intenzívny program

výučby anglického jazyka, programy bakalárskeho a magisterské štúdia, a program MBA.

Adresa:

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne / City University of Seattle

Bezručova 64

911 01 Trenčín

Tel: 032/6528 174-5, Tel/fax: 032/6529 337

e-mail: trencin@vsm.sk

Stránkové dni:

Administratívne odd.: pondelok - piatok: 08:00 - 16:00

Bratislava

Vysoká škola manaţmentu zriadila svoje prvé detašované pracovisko v Bratislave. Budova školy, ktorá

bola uvedená do prevádzky v júni 2003, sa nachádza na pravom brehu Dunaja - na obchvate

Petrţalky - na zjazde z mosta SNP, iba 3 minúty od historického centra mesta. V budove sa nachádza

13 učební a 2 počítačové laboratóriá, kniţnica a kancelárske priestory akademických a

administratívnych pracovníkov vrátane kancelárie rektora Vysokej školy manaţmentu a dekana City

University of Seattle. Na prízemí sa nachádza reštaurácia, kaviareň a expozitúra banky. V Bratislave

Vysoká škola manaţmentu ponúka Intenzívny program výučby anglického jazyka, programy

bakalárskeho a magisterského štúdia, a program MBA.

Adresa:

Vysoká škola manaţmentu / City University of Seattle

Panónska cesta 17

851 04 Bratislava

Tel: 02/6381-0601, Fax: 02/6381-0611

e-mail: bratislava@vsm.sk

Stránkové dni:

Administratívne odd.: pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

AKADEMICKÉ PROGRAMY

Intenzívny program výučby anglického jazyka (Intensive English Program (IEP)

Študenti majú moţnosť zdokonaliť svoje znalosti anglického jazyka na potrebnú úroveň v jazykovom

programe IEP (Intensive English Program), v ktorom sa vyučujú štyri predmety v šiestich jazykových

úrovniach. Jedna úroveň trvá 10 týţdňov a pozostáva z 200 vyučovacích hodín. Celý program, od

úrovne úplného začiatočníka po úroveň pokročilého, trvá dva roky (šesť trimestrov) a pozostáva z

1200 vyučovacích hodín. Študenti získajú komplexnú odbornú jazykovú prípravu v oblastiach:

• gramatika

• písomná komunikácia

• ústna komunikácia (posluchové a hovorové zručnosti)

• čítanie a slovná zásoba

7


Cieľom programu je pripraviť študentov na štúdium v bakalárskom programe, preto súčasťou výučby

je taktieţ rozvíjanie akademických zručností, ako napríklad kritické myslenie a písanie seminárnych

prác. Okrem toho, niektoré témy vo vyšších úrovniach sa zameriavajú na aktuálne udalosti zo sveta

medzinárodného obchodu a multikulturálnej spoločnosti.

Študijnú literatúru, vrátane oficiálne určeného anglického výkladového slovníka, sú študenti povinní

zakúpiť si pred začiatkom trimestra v škole. Po úspešnom ukončení šiestej úrovne študenti získavajú

akademický certifikát o absolvovaní IEP.

Zaraďovanie uchádzačov do príslušnej úrovne IEP programu sa uskutočňuje na základe výsledku

TOEFL testu z anglického jazyka (vo výnimočných prípadoch na základe tzv. Accuplacer testu).

Vstupný test (TOEFL, prípadne Accuplacer test) na IEP program sa vyuţíva iba ako zaraďovací test do

jednotlivých jazykových úrovní. Uchádzači o štúdium môţu absolvovať inštitucionálny TOEFL test (bez

eseje - tzv. "written component") alebo Accuplacer test na pobočkách Vysokej školy manaţmentu,

ponúkajúcej programy City University of Seattle. V prípade záujmu môţe byť študent otestovaný pred

nástupom na štúdium niekoľkokrát, akceptovaný bude najlepší dosiahnutý výsledok, tj. najvyššie

dosiahnuté skóre testu. Výsledok testu je platný maximálne dva roky.

Po tom, ako je študent zaradený do jednej z jazykových úrovní IEP programu, študent postupuje do

nasledujúcej úrovne po úspešnom absolvovaní všetkých predmetov v danej úrovni.

Ak má študent záujem preskočiť úroveň, do ktorej je na základe študijných výsledkov zaradený, môţe

tak urobiť iba v jednom z daných prípadov:

– IEP študent absolvuje kompletný oficiálny TOEFL test (s esejou), ktorý zabezpečujú oficiálne centrá

TOEFL organizácie a dosiahne skóre, ktoré ho zaradí do inej jazykovej úrovne

– IEP študent je preradený podľa daných pravidiel školy o preraďovaní študentov medzi úrovňami (so

súhlasom vyučujúcich v danej úrovni a vedúceho IEP programu).

Ak pre akúkoľvek príčinu študent preruší štúdium na dobu kratšiu ako dva roky, bude pokračovať v

štúdiu v tej úrovni, do ktorej bol pred zanechaním, resp. prerušením štúdia zaradený podľa študijných

výsledkov.

Ak pre akúkoľvek príčinu študent preruší štúdium na dobu dva roky a dlhšie a má záujem opätovne

nastúpiť na štúdium, je povinný absolvovať znova vstupný jazykový test (inštitucionálny TOEFL test)

na pobočkách VŠM, podľa ktorého bude zaradený do príslušnej úrovne.

Po úspešnom absolvovaní 6. úrovne IEP programu obdrţí študent ESL certifikát, na základe ktorého

môţe nastúpiť do bakalárskeho programu v anglickom jazyku do dvoch rokov po ukončení IEP

programu. Ak má IEP študent záujem nastúpiť do bakalárskeho programu bez úspešného

absolvovania 6. úrovne, môţe tak urobiť prostredníctvom absolvovania kompletného TOEFL testu (s

esejou) na 540 bodov (paper based) alebo 207 bodov (computer based) v oficiálnych centrách TOEFL

organizácie.

TOEFL test

ACCUPLACER test

Skóre Úroveň Min. priem. skóre Min. skóre v kaţdej časti Znalosť jazyka

349 a menej 1 0 0 úplní začiatočníci

350 - 419 2 60 50 začiatočníci

420 - 449 3 70 60 menej pokročilí

450 - 479 4 85 75 mierne pokročilí

480 - 509 5 95 85 stredne pokročilí

510 - 539 6 100 90 pokročilí

8


Podmienky na postup do vyššej jazykovej úrovne:

• Postup do vyššej úrovne je umoţnený len študentom, ktorí ukončia všetky predmety úrovne so

známkou 75% a vyššie. Študenti so známkou niţšou ako 75% z jedného alebo dvoch predmetov

ostanú zaradení v úrovni, ktorú neabsolvovali úspešne a musia opakovať buď celú úroveň alebo, ak to

dovolia kapacitné podmienky, len predmety, z ktorých nedosiahli poţadovaný prospech. Ak má

študent známku niţšiu ako 75% z troch alebo štyroch predmetov, musí opakovať celú úroveň.

• Študenti, ktorí vymeškajú viac ako 4 vyučovacie hodiny z jedného predmetu, musia následne

opakovať celý predmet v danej úrovni.

• V 1.- 4. úrovni sa predmety "písanie" a "gramatika" počítajú ako jeden predmet (100 vyučovacích

hodín). Študent musí ukončiť oba predmety so známkou minimálne 75%, v opačnom prípade musí

opakovať oba predmety.

• Študenti, ktorí neabsolvujú tú istú úroveň dvakrát, musia pred ďalším zápisom absolvovať pohovor

so zodpovedným akademickým vedúcim jazykového programu, ktorý rozhodne, či budú môcť

pokračovať v štúdiu. Akademický vedúci jazykového programu môţe urobiť nasledujúce rozhodnutia:

dať študentovi moţnosť opakovať úroveň posledný krát, presunúť študenta do niţšej úrovne alebo ho

vylúčiť z IEP programu.

Anotácie predmetov

ESL 010 Kompozícia & Gramatika I (nekreditný predmet)

Predmet základného písania v angličtine, určený pre študentov na úrovni úplných začiatočníkov.

Zameriava sa na zručnosti pri písaní viet. Študentom sú predstavené základy procesu písania a

základné metódy vývoja deja, ako napríklad rozprávanie, opis a chronológia. Predmet základných

znalostí anglickej gramatiky je určený pre študentov angličtiny na úrovni úplného začiatočníka.

Predmet sa zameriava na základy hovoreného prejavu, jednoduché vetné konštrukcie, jednoduché

časy a podstatné mená. Dôraz je kladený hlavne na slovesá " byť " a " mať ", ako aj ich tvary

v prítomnom a minulom čase. Učenie je posilnené hovorovými a kompozičnými cvičeniami.

ESL 011 Porozumenie textu I (nekreditný predmet)

Predmet čítania na úplnej začiatočníckej úrovni pomáha študentom rozvinúť základnú slovnú zásobu a

základné čítacie schopnosti, ako napríklad zoskupovanie slov a priame (doslovné) porozumenie textu.

Predmet pozostáva z čítania zameraného na slovnú zásobu a dialógy na témy: jedlo, zdravie, práca,

počasie a voľný čas. Jednoduché typy cvičení a triedne diskusie umoţňujú pochopiť a osvojiť si

prezentovaný materiál.

ESL 012 Hovorové a posluchové zručnosti I (nekreditný predmet)

Konverzačne zaloţený predmet pre študentov angličtiny na úrovni úplných začiatočníkov. Predmet

vyuţíva krátke konverzácie, hranie úloh a iné situačné cvičenia zamerané na zlepšenie pochopenia

jednoduchých časov, rozvoj slovnej zásoby a získanie sebaistoty pri komunikácii v angličtine.

Konverzačné témy úzko súvisia s témami preberanými v rámci predmetu porozumenie textu.

ESL 020 Kompozícia & Gramatika II (nekreditný predmet)

Základný predmet písania v angličtine je určený študentom na úrovni pokročilého začiatočníka.

Študenti precvičujú jednoduché a zloţené súvetia, ktoré zahŕňajú priame a nepriame predmety vo

forme viet i otázok. Základný predmet anglickej gramatiky je určený študentom na úrovni pokročilého

začiatočníka. Predmet začína prehľadom prvkov vyučovaných v úrovni 1. Zameranie je na rôzne tvary

minulého a budúceho času, základné modálne slovesá, privlastňovacie prídavné mená, tvary

podstatných mien, zámená a tvorbu otázok.

ESL 021 Porozumenie textu II (nekreditný predmet)

Predmet čítania na úrovni pokročilého začiatočníka umoţňuje študentom zlepšiť ich základné

schopnosti čítania pomocou textov o vzdelaní, športe, rodine, mestách, zvykoch a pod. Okrem

porozumenia textu sa študenti učia aj slovnú zásobu prostredníctvom rôznych lexikálnych cvičení, hier

a diskusie na tieto témy. V rámci projektu „čítanie pre potešenie“ sa študenti oboznamujú s dielami

svetovej a anglickej literatúry v jednoduchej forme.

9


ESL 022 Hovorové a posluchové zručnosti II (nekreditný predmet)

Konverzačne zaloţený predmet je určený pre študentov angličtiny na úrovni pokročilého začiatočníka.

Študenti sa podieľajú na mnoţstve situačných aktivít určených na lepšie pochopenie jednoduchých

časov, rozvoj slovnej zásoby a kaţdodennú komunikáciu v angličtine puţitím ustálených slovných

spojení. Taktieţ sa naučia samostatne predniesť súvislý prejav na aktuálnu tému podľa vlastného

výberu.

ESL 030 Kompozícia & Gramatika III (nekreditný predmet)

Predmet anglickej gramatiky a písania pre menej pokročilých sa zameriava na organizáciu na úrovni

odsekov, vrátane špecifických tematicky zameraných viet a rozdielu medzi hlavnými a podpornými

myšlienkami. Predmet gramatiky začína prehľadom jednoduchých a priebehových časov - minulý,

prítomný a budúci. Ďalej sú preberané: počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, spojky, trpný rod

a spôsoby porovnávania prídavných mien. Predstavené sú aj predprítomný čas, modálne slovesá,

vedľajšia veta predmetová a podmetová, ale aj gerundiá a infinitívy.

ESL 031 Porozumenie textu III (nekreditný predmet)

Predmet čítania na úrovni menej pokročilých pomáha študentom rozvíjať čítacie schopnosti za pomoci

učenia sa čítania slovných skupín a fráz, zoznámenia sa s procesom zbeţného prehliadania,

skenovania textu a analyzovania slovnej zásoby. Pouţité texty sú zaloţené na kultúrnych témach, aby

si študenti mohli osvojiť informácie pomocou diskusií porovnávajúcich iné kultúry s ich vlastnou.

V rámci projektu „čítanie pre potešenie“ si študenti vyberajú spomedzi diel anglickej a svetovej

beletrie.

ESL 032 Hovorové a posluchové zručnosti III (nekreditný predmet)

Konverzačne zaloţený predmet pre študentov angličtiny na úrovni menej pokročilých je úvodom do

slovnej zásoby a komunikačných techník potrebných pre diskusie o súčasných témach. Dôraz je

kladený na jasné vyjadrovanie názorov v skupinových diskusiách. Študenti sú povzbudzovaní vyjadriť

svoje myšlienky a názory a reagovať na názory ostatných členov skupiny.

ESL 040 Kompozícia & Gramatika IV (nekreditný predmet)

Predmet anglickej kompozície na úrovni mierne pokročilých sa zameriava na hlavné kompozičné

zručnosti, ako napr. písanie odsekov, správne pouţitie gramatických štruktúr a základných spojok a

kombinácie viet. Preberá sa kompozícia esejí. Zdôrazňuje sa pouţívanie príkladov za účelom

vysvetľovania, argumentácie, presviedčania a porovnávania vo forme esejí. V rámci gramatiky sú

prebrané hlavné slovesné časy a rozdiely medzi nimi, ako aj zámená, členy a vedľajšie vety

príslovkové.

ESL 041 Porozumenie textu IV (nekreditný predmet)

Predmet čítania pre mierne pokročilých pomáha študentom určiť všeobecnú tému čítaných pasáţí

namiesto doslovného porozumenia. Študenti sa učia čítať rýchejšie, identifikovať hlavné myšlienky,

interpretovať fakty a prichádzať k záverom na základe prezentovaného textu. Taktieţ sa oboznámia

s rôznymi metódami vyhľadávania akademických a odborných článkov v online databázach.

ESL 042 Hovorové a posluchové zručnosti IV (nekreditný predmet)

Konverzačne zaloţený predmet pre mierne pokročilých študentov angličtiny im umoţňuje ďalej

rozvíjať ich posluchové a hovorové zručnosti aj pomocou štúdia idiomov americkej angličtiny. Študenti

diskutujú o mnoţstve tém v situačných kontextoch práce, problémov a emócií. Diskusie sú určené na

lepšie oboznámenie sa s hlavnými štruktúrami angličtiny, vrátane jednoduchých časov,

predprítomných časov, nepriamej reči a hlavných modálnych slovies. Ďalej sa študenti naučia pravidlá

dobrej prezentácie na rôzne témy, ako aj správnu komunikáciu s obecenstvom.

ESL 050 Kompozícia V (nekreditný predmet)

Predmet kompozície a rozvoja zručností v pokročilých jazykových štruktúrach anglického jazyka

pripravuje študentov na písomné práce na univerzitnej úrovni. Vyučované sú zručnosti a techniky

písania interpretačných a argumentačných esejí, kritických analýz a rešeršných úloh. Preberajú sa

základy vyhľadávania a pouţívania sekundárnych zdrojov informácií, vrátane pravidiel citácie. Študenti

sa učia komunikovať pomocou pouţitia zloţitých gramatických štruktúr. Dôraz sa kladie na prirodzené

10


menenie fráz podľa príslušných slovesných časov a rozpoznávanie odlišností medzi podobnými

štruktúrami.

ESL 051 Porozumenie textu V (nekreditný predmet)

Predmet pre stredne pokročilých je zameraný na rozvoj porozumenia textu a určený pre študentov,

ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti čítania a zvýšiť svoju slovnú zásobu. Študenti sa učia logicky a

systematicky čítať texty vyňaté z univerzitných textov a z novín a časopisov. Tento predmet pomáha

študentom rozvíjať zručnosti v čítaní, uvaţovaní a rýchlejšie čítať, aby mohli úspešne zvládať i

náročnejší materiál. Študenti sa učia účinne zhrnúť odseky textu a identifikovať vzťahy medzi nimi.

Ďalej si precvičia pravidelné pouţívanie online databáz na vyhľadávanie odborných článkov. V rámci

projektu „čítanie pre potešenie“ sa naučia pouţívať a spracovávať literatúru faktu.

ESL 052 Hovorové a posluchové zručnosti V (nekreditný predmet)

Konverzačne zaloţený predmet určený pre stredne pokročilých študentov angličtiny im umoţňuje ďalej

prehĺbiť ich posluchové a hovorové zručnosti pomocou štúdia rôznych kultúrnych tém. Tento predmet

poskytuje moţnosť diskutovať o týchto témach a tým zlepšiť schopnosť študentov parafrázovať a

jasne sa vyjadrovať. Študenti ďalej rozvíjajú schopnosť spontánne sa vyjadrovať v rôznych ţivotných

situáciach. Naučia sa pripraviť a odprezentovať súvislú prednášku na témy, ktoré súvisia s ich

písomnými prácami. Zúčastňujú sa aj odborných prednášok v angličtine, o kotrých si následne

pripravia špecifické poznámky.

ESL 053 Anglická gramatika V (nekreditný predmet)

Tento predmet sa zameriava na pouţívanie gramatických štruktúr na úrovni anglicky hovoriacich

pouţívateľov, na rozoznávanie rozdielov medzi podobnými štruktúrami a opravovanie vlastných chýb

v písomnom a ústnom prejave. Obsah predmetu tvoria slovesné časy, modálne slovesá, trpný rod,

frazálne slovesá, vedľajšie vety a súvetia. Študenti sa naučia samostatne identifikovať rôzne formy

gramatických štruktúr, ako aj ich výnimiek a interpretovať ich pouţitie v kontexte.

ESL 060 Akademické písomné zručnosti VI (nekreditný predmet)

Predmet akademickej kompozície pre pokročilých študentov, ktorých rodným jazykom nie je angličtina,

skúma rôzne metódy a zdroje pouţívané pri akademickej kompozícii. Predmet zahŕňa zopakovanie

písania odsekov a esejí, pričom dôraz je kladený na podporu tézy a rozvoj efektívnych analytických

techník kompozície. Študenti rozvíjajú zručnosti v písaní rešeršných prác a pouţívaní sekundárnych

informačných zdrojov.

ESL 061 Porozumenie akademického textu VI (nekreditný predmet)

Komplexný predmet čítania je zameraný na prípravu študentov na rôzne druhy dokumentov, s ktorými

sa dostanú do styku na beţnej americkej univerzite, prípadne v medzinárodnom obchode. Tento

predmet umoţňuje precvičiť si zručnosti, ako napríklad určenie hlavných a vedľajších myšlienok textu,

rozoznávanie funkcie určitého textu, skenovanie textu, porozumenie slovným zvratom, rozlišovanie

faktov, názorov a vytváranie záverov.

ESL 062 Akademické hovorové a posluchové zručnosti VI (nekreditný predmet)

Predmet je určený na zlepšenie porozumenia rečového prejavu a profesionálnych rečníckych

schopností študentov. Dôraz je kladený na ústne prezentácie tém súvisiacich s akademickým

zameraním a tém týkajúcich sa severoamerickej kultúry, prípadne medzinárodného obchodu. Študenti,

ktorých rodným jazykom nie je angličtina, takto majú moţnosť precvičiť si ústne prezentácie a získať

sebaistotu pri ich podávaní. Toto je dosiahnuté podieľaním sa na rozhovoroch na rôzne témy,

skupinových diskusiách, pohovoroch a profesionálnych simuláciách.

ESL 063 Anglická gramatika VI (nekreditný predmet)

Predmet pokročilého vyuţitia gramatiky je zameraný na ústne a písomné spracovanie jazyka. Predmet

sa zameriava na hlavné štruktúry angličtiny a skúma rôzne výnimky a odlišnosti v týchto štruktúrach.

Preberajú sa najmä slovesné časy, spájacie výrazy, vedľajšie vety príslovkové a podmienkové,

gerundiá a infinitívy, podmienkové vety, ale aj zhoda podmet a prísudku vo vete, alebo vyššia forma

pouţívania členov. Študenti majú moţnosť vyhľadávať a identifikovať tieto gramatické štruktúry

v súvislých textoch a odprezentovať ich pouţitie v rámci daného kontextu.

11


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

VŠM ponúka od roku 1999 akreditované bakalárske štúdium podnikového manaţmentu a od školského

roku 2005/2006 tieţ bakalársky študijný program znalostného manaţmentu. Štandardná dĺţka štúdia

v bakalárskom študijnom programe je 3 roky. Okrem toho ponúka VŠM aj 4-ročný program City

University of Seattle – B.S.-B.A. program – Bachelor of Science in Business Administration. Programy

VŠM sa ponúkajú v slovenskom aj anglickom jazyku, program CityU v anglickom jazyku. Všetky

programy je moţné absolvovať v dennej alebo externej forme štúdia.

Aby študent úspešne ukončil bakalárske štúdium v slovenskom jazyku, musí preukázať aj pracovné

vedomosti z anglického jazyka, a to úspešným absolvovaním predmetu BE 300 obchodná angličtina.

Tento predmet tvorí nevyhnutnú súčasť vzdelania absolventa Vysokej školy manaţmentu, keďţe

v beţnej obchodnej praxi sa angličtina vyuţíva ako jazyk medzinárodnej komunikácie na kaţdodennej

báze.

Na predmet BE 300 je moţné zapísať sa dvojakým spôsobom, a to buď pomocou zodpovedajúcich

výsledkov zo zaraďovacieho testu, alebo úspešným ukončením predmetov všeobecnej angličtiny (ENG

01, ENG 02, ENG 03 a ENG 04) ponúkaných v bakalárskych programoch Vysokej školy manaţmentu.

Po zapísaní sa do bakalárskeho programu kaţdý študent absolvuje zaraďovací test z anglického

jazyka, ktorý presne určí, či je študent pripravený na predmet BE 300 obchodná angličtina, alebo ktoré

úrovne všeobecnej angličtiny musí absolvovať, aby získal dostatočný počet kreditov. (Študenti, ktorí

nepotrebujú absolvovať predmety všeobecnej angličtiny, sa musia zapísať na iné voliteľné predmety).

Zaraďovací test z anglického jazyka sa po konzultácii s vedúcim katedry anglického jazyka môţe

absolvovať kaţdý rok, to znamená, ţe študent sa môţe zaradiť aj do vyššej úrovne, ak sa medzi

časom jeho jazykové znalosti výrazne zlepšili. Môţe sa to dosiahnuť napríklad pravidelnou účasťou na

hodinách súkromnej výučby, individuálnym štúdiom, štúdiom vo večerných kurzoch VŠM, alebo prácou

v anglicky hovoriacej krajine.

Od študentov externého štúdia sa taktieţ vyţaduje úspešné absolvovanie predmetu BE 300 obchodná

angličtina, avšak predmety všeobecnej angličtiny ENG 01-04 sa nebudú ponúkať externou formou.

Tieto môţu byť ponúkané pre študentov externého štúdia v poobedňajších alebo večerných hodinách,

prípadne cez víkendy. Ďalšia moţnosť je, ţe si študenti externého štúdia sami zabezpečia individuálnu

jazykovú prípravu pre dosiahnutie vyţadovanej jazykovej úrovne pre BE 300.

Dôleţité upozornenie: Ak ste študentom programu Bc. znalostný manaţment, kvôli poţiadavkam tohto

programu nebude moţné, aby ste absolvovali všetky štyri predmety všeobecnej angličtiny ENG 01-04

a BE 300 v rámci časového ohraničenia a kreditov tohto programu. Ak začínate úrovňou ENG 01, buď

získate o 5 kreditov naviac na konci štúdia, alebo si musíte naplánovať štúdium anglického jazyka

individuálne.

Študenti programu znalostný manaţment, ktorí sa na základe zaraďovacieho testu zaradili do ENG 01

(t.j. do prvej úrovne všeobecnej angličtiny) a sa chcú dostať do vyššej úrovne, si môţu po konzultácii

s vedúcim katedry anglického jazyka zaraďovací test zopakovať v ďalšom trimestri v prípade, ţe sa

v jazyku individuálne zdokonaľovali (napríklad pravidelnou účasťou na hodinách súkromnej výučby,

individuálnym štúdiom, štúdiom vo večerných kurzoch VŠM, alebo prácou v anglicky hovoriacej

krajine).

Výučba je počas roka rozčlenená do troch trimestrov (jesenný, zimný a jarný), z ktorých kaţdý trvá 10

týţdňov. Študenti majú moţnosť absolvovať predmety aj počas letného trimestra, avšak výlučne len

externou formou. Kaţdý bakalársky predmet v danom programe je päťkreditný, obsiahnutý v 50

hodinách výučby a zahŕňa priebeţnú a záverečnú skúšku, zväčša v písomnej forme. Súčasťou

výslednej známky sú tieţ hodnotenia prípadových štúdií, kritických analýz, individuálnych a

kolektívnych prezentácií a taktieţ aj aktívna účasť študenta na vyučovacích hodinách. Výnimkou je

12


záverečný projekt A a B ako aj štátnicový seminár, ktoré sú s odlišnou štruktúrou výučby zameranou

na prípravu študenta na obhajobu záverečnej práce a absolvovanie štátnej skúšky.

Z hľadiska obsahu je bakalárske štúdium venované príprave poslucháčov na vykonávanie

zodpovedných funkcií v rámci stredného manaţmentu. Absolventi budú schopní aplikovať v praxi

poznatky získané počas bakalárskeho štúdia a zároveň budú vedomostne pripravení na pokračovanie

v Mgr./MBA štúdiu (Master of Business Administration).

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v slovenskom jazyku:

ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doloţené overenou kópiou maturitného

vysvedčenia),

úhrada poplatkov a školného

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v anglickom jazyku

a) ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (doloţené overenou kópiou maturitného

vysvedčenia,

b) úhrada poplatkov a školného,

c) dostatočná znalosť anglického jazyka, ktorá môţe byť zdokladovaná jednou z nasledujúcich

moţností:

TOEFL test minimálne na 540 bodov (nie starší ako dva roky),

úspešné ukončenie 6. úrovne v Intenzívnom programe výučby anglického jazyka

doklad o ukončení strednej školy v anglicky hovoriacej krajine (USA, Kanada, Austrália, Nový

Zéland, Veľká Británia a Írsko), kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk, v prípade, ţe

diplom nebol získaný ako súčasť výmenného pobytu trvajúceho dva roky alebo menej

doklad o získaní najmenej 45 trimestrálnych kreditov (alebo 30 semestrálnych kreditov) na

akreditovanej vysokej škole v anglicky hovoriacej krajine, kde bol vyučovacím jazykom

anglický jazyk a kde boli dosiahnuté uspokojivé výsledky (kumulatívny GPA 2.0)

Accuplacer test: Reading Comprehension min. na 80 bodov, Writing min. na 8 (nie starší ako

2 roky)

Certifikáty Cambridge (nie starší ako 2 roky):

a) Certificate in Advanced English "A, B, C Pass"

b) Certificate in English Proficiency " A, B, C Pass"

c) International English Language Testing System (IELTS) min. "Band 6"

d) ELPT (English Language Proficiency Test) Listening level H and Reading level H

Uchádzači o štúdium sa môţu zapísať do programu pred začatím kaţdého trimestra (október, január,

apríl). Prihlášky na štúdium je moţné podávať priebeţne počas roka. Študenti majú moţnosť výberu

medzi dennou a externou formou štúdia. Bliţšie informácie ohľadom podmienok prijatia tieţ moţno

nájsť na www.vsm.sk, prípadne moţno obdrţať osobne na študijnom oddelení školy.

1) Bakalárske štúdium podnikového manaţmentu

Bakalársky študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom

a akademický titul bakalár v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manaţment podniku. Výučba je

zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, v prípade štúdia v anglickom jazyku

zahraničnými lektormi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Program je podporený

domácimi zdrojmi študijnej literatúry, beţne dostupnými na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi

v elektronickej forme na internete.

Študijný plán bakalárskeho štúdia podnikového manaţmentu, program Bc. v slovenskom jazyku /

anglickom jazyku:

1. – 3. trimester

CO 210 Komunikácia pre manaţérov

BC 200 Odborná písomná komunikácia a kritické myslenie / ENG 211 Anglická kompozícia (1. trim)

CS 201 Informačné technológie pre manaţérov

13


MTH 110 Úvod do štatistiky

MG 210 Obchodné právo

MTH 155 Algebra

Voliteľný predmet

MG 201 Úvod do manaţmentu

SSC 220 Mikroekonómia

SSC 221 Makroekonómia

SCI 215 Environmentálne manaţérstvo

Voliteľný predmet / BC 301 Kritické myslenie (povinne v 1. ročníku)

4. – 6. trimester

MTH 219 Matematika

AC 215 Úvod do účtovníctva

BSM 406 Podnikové hospodárstvo (PP: AC 215, MG 201)

BE 300 Obchodná angličtina / ENG 290 Akademické písanie

BSC 203 Pracovné právo

MK 300 Marketing

BC 303 Interpretácia štatistiky a dát (PP: MTH 110, MTH 219)

INT 301 Medzinárodné vzťahy

INT 305 Európska únia

BSC 401 Finančné účtovníctvo (PP: AC 215)

INT 304 Medzinárodné právo

Voliteľný predmet

7. – 9. trimester

BSC 402 Financovanie organizácií (PP: BSC 401)

BSC 407 Riadenie organizácií

INT 302 Medzinárodná ekonómia (PP: SSC 220, SSC 221)

HR 405 Manaţment ľudských zdrojov

MG 416 Informačné systémy

BSM 493A Seminár A k príprave záv. bak. práce

BSM 404 Medzinárodný obchod (PP: MG 201, SSC 221)

BSM 493B Seminár B k príprave záv. bak. práce

BSM 405 Operačný manaţment (PP: MG 201, BC 303, BSC 402)

BSM 495 Strategický manaţment (Posledný trimester štúdia)

BSM 494 Štátnicový seminár

Voliteľný predmet

Povinne voliteľné predmety:

MTH 220 Matematika II.

BSC 400 Rozhodovacie procesy a analýzy

BSM 304 Komunikácia v organizácii

COM 313 Vzťahy s verejnosťou

HUM 200 Filozofia

PSY 201 Psychológia

SSC 218 Úvod do politológie

Cudzie jazyky

Registrácia na niektoré predmety je podmienená úspešným absolvovaním niektorých iných predmetov,

ktoré sú vyznačené za názvom predmetu ako PP. Kaţdý voliteľný predmet musí byť ukončený

skúškou. Za kaţdý úspešne absolvovaný voliteľný predmet študent získava päť kreditov. Študent je

povinný absolvovať taký počet voliteľných predmetov, ktorý zodpovedá rozdielu celkového počtu

kreditov potrebných na udelenie bakalárskeho diplomu a počtu všetkých kreditov udelených za

povinné predmety. Na voliteľné predmety sa študent zapisuje v termínoch zápisu spolu s povinnými

predmetmi.

14


2) Bakalárske štúdium znalostného manaţmentu

Bakalársky študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom

a akademický titul bakalár v študijnom odbore 3.3.15 Manaţment.

Vysoká škola manaţmentu získala akreditáciu pre vysokoškolskú prípravu odborníkov v oblasti

znalostného manaţmentu v rámci bakalárskeho aj magisterského štúdia. Ponúka tak záujemcom, ako

prvá vysoká škola na Slovensku a azda ako prvá vysoká škola v strednej a východnej Európe,

študijné programy z problematiky znalostného manaţmentu, získavania, uchovávania, efektívneho

vyuţívania, ochrany a šírenia znalostí predovšetkým prostriedkami modernej výpočtovej

a telekomunikačnej techniky. Študijné programy znalostného manaţmentu sprostredkujú študentom

učitelia zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí sa problematike počítačového spracovávania znalostí a ich

manaţmentu úspešne venujú odborne i pedagogicky uţ celý rad rokov. Plán rozvoja Európskej únie

(tzv. Lisabonská stratégia) sa vo svojich východiskách opiera o znalostný manaţment, pretoţe ho

povaţuje za najprogresívnejšiu metódu zvýšenia efektívnosti ekonomiky v súčasnosti. Zároveň

zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšenia počtu odborníkov v tejto oblasti nielen preto, lebo ich je

nedostatok, ale najmä preto, ţe ich bude treba v blízkej budúcnosti čoraz viac.

Študijný plán bakalárskeho štúdia znalostného manaţmentu, program Bc. v slovenskom jazyku /

anglickom jazyku:

1. – 3. trimester

CO 210 Komunikácia pre manaţérov

BC 200 Odborná písomná komunikácia a kritické myslenie / ENG 211 Anglická kompozícia (1. trim)

CS 201 Informačné technológie pre manaţérov

MTH 110 Úvod do štatistiky

BSC 203 Pracovné právo

AC 215 Úvod do účtovníctva

MG 201 Úvod do manaţmentu

SSC 220 Mikroekonómia

Voliteľný predmet

SSC 221 Makroekonómia

MTH 155 Algebra

Voliteľný predmet / BC 301 Kritické myslenie

4.– 6. trimester

BE 300 Obchodná angličtina / ENG 290 Akademické písanie

INT 301 Medzinárodné vzťahy

MG 308 Úvod do znalostného manaţmentu

MB 300 Financie a mena (PP: SSC 221)

MTH 219 Matematika

BC 303 Interpretácia štatistiky a dát (PP: MTH 110)

INT 305 Európska únia

INT 304 Medzinárodné právo

Voliteľný predmet

BSC 401 Finančné účtovníctvo (PP: AC 215)

INT 302 Medzinárodná ekonómia (PP. SSC 220, SSC 221)

MK 300 Marketing

7. – 9. trimester

BSC 402 Financovanie organizácií (PP: BSC 401)

BSC 407 Riadenie organizácií

CS 416 Databázový manaţment

PM 404 Úvod do podnikového a projektového plánovania (doporučené: PM 401)

EC 400 Úvod do E-Commerce

MG 416 Informačné systémy

15


BSC 400 Rozhodovacie procesy (PP: BC 303)

BSM 493A Seminár A k príprave záv. bak. práce

BSM 493B Seminár B k príprave záv. bak. práce

BSM 405 Operačný manaţment (PP: MG 201, BSC 400, BSC 402)

BSM 495 Strategický manaţment (posledný trimester)

BSM 494 Štátnicový seminár

Povinne voliteľné predmety:

AC 312 Kalkulácia nákladov a cien

AC 411 Kontrola a audit

BSM 304 Komunikácia v organizácii

BSM 404 Medzinárodný obchod

BSM 406 Podnikové hospodárstvo

CCR 200 Medzikultúrna komunikácia

HR 405 Manaţment ľudských zdrojov

HUM 200 Filozofia

MTH 220 Matematika II

PSY 201 Psychológia

SCI 215 Environmentálne manaţérstvo

SSC 218 Úvod do politológie

SSC 200 Úvod do sociológie

Cudzie jazyky

Registrácia na niektoré predmety je podmienená úspešným absolvovaním niektorých iných predmetov,

ktoré sú vyznačené za názvom predmetu ako PP. Kaţdý voliteľný predmet musí byť ukončený

skúškou. Za kaţdý úspešne absolvovaný voliteľný predmet študent získava päť kreditov. Študent je

povinný absolvovať taký počet voliteľných predmetov, ktorý zodpovedá rozdielu celkového počtu

kreditov potrebných na udelenie bakalárskeho diplomu a počtu všetkých kreditov udelených za

povinné predmety. Na voliteľné predmety sa študent zapisuje v termínoch zápisu spolu s povinnými

predmetmi.

3) Bakalárske štúdium B.S.B.A. (Bachelor of Science in Business Administration)

Štvorročné bakalárske štúdium v anglickom jazyku, na konci ktorého absolvent získa americký diplom

City University of Seattle akreditovaný Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)

a titul „Bachelor of Science in Business Administration“. V súlade s americkými akreditačnými

pravidlami sa študent stáva absolventom bakalárskeho štúdia po získaní 180 kreditov.

Študijný plán bakalárskeho štúdia podnikového manaţmentu, program BSBA:

LOWER DIVISION REQUIREMENTS (90 credits total)

Required Lower Division Courses (50 credits)*

ENG 211 Intermediate Composition/Equivalent (Required in the 1 st term)

MTH 155 College Algebra

or MTH 220 Calculus (Pre-requisite MTH 219V)/(Required for future MBA students)

ENG 290 Advanced Writing and Research (Pre-requisites: ENG 211, BC 301)

SSC 220 Principles of Microeconomics

SSC 221 Principles of Macroeconomics

MTH 110 Introduction to Statistics

One SCI course, student’s choice (SCI 215 Environmental Science)

AC 215 Fundamentals of Accounting or AC 215V (in Slovak language)

CS 201 Information Technologies for Managers

MG 201 Introduction to Functions of Management

Electives Lower Division Courses (40 credits)

16


*A minimum of two different academic disciplines is required in Humanities, Social Sciences, Natural

Sciences/Math.

UPPER DIVISION REQUIREMENTS (90 credits total)

Required Undergraduate Core (20 credits)

BC 301 Critical Thinking (Required in the 1 st year of study)

BC 302 Writing for the Profession

BC 303 Interpreting Statistics and Data (Prerequisites: MTH 110, MTH 219V)

BC 306 Ethics: Theory and Practice

Required Business Core (45 credits)

BSC 400 Decision Modeling and Analysis (Prerequisite: BC 303)

BSC 401 Interpretation of Financial Accounting (Prerequisite: AC 215 or AC 215V)

BSC 402 Financing Organizations (Prerequisite: BSC 401)

BSC 407 The Effective Organization

INT 302 International Economics (Prerequisites: SSC 220, SSC 221)

INT 304 International Law

MG 416 Information Systems (Recommended: CS 201)

MK 300 Marketing Fundamentals

BSM 495 Business Strategy (Required in the LAST TERM of study)

General Management Emphasis (25 credits)

BSM 404 International Business (Prerequisites: MG 201, SSC 221, Recommended: Business Core)

BSM 405 Operations Management (Prerequisites: MG 201, BSC 400, BSC 402)

PM 401 Introduction to Project Management

Choice of Approved Elective**

Choice of Approved Elective**

**Approved Electives:

BSM 304 Effective Organizational Communications

COM 313 Public Relations: Principles and Practices

CS 416 Database Management

EC 400 Fundamentals of E-Commerce

HR 405 Strategic Management of Human Resources

MK 388 International Marketing

MK 390 Advertising

4) Špecializácia Informačné systémy

Na základe odborných konzultácií s predstaviteľmi Gratex International boli spracované celkom 4

predmety špecializácie, ktoré vychádzajú z poţiadaviek trhu IT na absolventov uvedeného druhu

štúdia. Špecializáciu si je moţné zvoliť popri štúdiu bakalárskych programov podnikový manaţment

(Bc. a BSBA programy) ako aj znalostný manaţment v rámci voliteľných predmetov, pričom študent je

povinný informovať študijné oddelenie o výbere špecializácie ihneď na začiatku štúdia. Štúdium

špecializácie, realizované v anglickom alebo slovenskom jazyku, zabezpečuje tím kvalifikovaných

odborníkov z praxe. Spoločnosť Gratex International v rámci spolupráce s VŠM poskytuje kvalitné

technické zabezpečenie špecializácie na úrovni moderného počítačového laboratória s potrebným

softvérovým vybavením a obstaráva študijnú literatúru k jednotlivým predmetom. Po úspešnom

skončení štúdia absolventi špecializácie získajú certifikát, ktorý vydáva Vysoká škola manaţmentu v

spolupráci s Gratex International.

Anotácie predmetov špecializácie v informačných systémoch

CS 220 Úvod do programovania

Študenti sa naučia tvoriť štruktúrovaný a modulárny software pouţitím jazyka Visual Basic. Obsah

predmetu zahŕňa riešenie problémov (napr. algoritmy vyhľadávania a triedenia údajov) a

17


programovanie, hodnotenie vstupov, testovanie a odstraňovanie chýb, vyuţitie podmieneného

vetvenia a slučiek, rekurzívnych funkcií a prácu s objektmi.

CS 416 Databázový manaţment

Predmet sa zameriava na efektívne a účinné pouţívanie dátových zdrojov. Obsah predmetu zahŕňa

konfiguráciu - zmenu riadenia, integritu a redundanciu dát, slovník dát, vzťahový model, distribučné

spracovávanie, distribučné dáta, plánovanie opráv a porúch, zálohovanie a obnovu client-server

systémov, právne poţiadavky a etiku. Databázové technológie zahŕňajú MS Access, SQL, entitnorelačný

model a pod.

CS 350 Pokročilé publikovanie na Internete a dizajn Web stránok

Študenti sa naučia vytvárať www stránky a celé aplikácie v prostredí ASP.NET. Budú vyuţívať jazyky

Visual Basic, HTML, DHTML, XML a SQL.

CS 420 Metodológia vývoja informačných systémov

Zahŕňa prednášky o pokročilej informatike, manaţmente softvérových projektov, analýze a návrhu

pomocou MS Visio.

Externá forma štúdia

Externá forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorým pracovné vyťaţenie neumoţňuje

navštevovať štúdium dennou formou. Študenti externého štúdia, ktorí sú vo väčšine prípadov

zamestnaní na plný pracovný úväzok, študujú individuálne a plnia úlohy stanovené v študijnom pláne.

Študenti sú v kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, diskusného fóra, faxu, alebo telefónu.

Počet osobných stretnutí je rôzny podľa potrieb jednotlivých predmetov. Niektoré predmety umoţňujú

viac nezávislého štúdia, iné si vyţadujú pravidelné diskusie medzi študentom a vyučujúcim. Ako súčasť

externého štúdia sa k pravidelnej komunikácii medzi vyučujúcim a študentami vyuţíva špeciálne

diskusné forum, prostredníctvom, ktorého má vyučujúci moţnosť sledovať pokrok študenta

a usmernovať ho tak, aby mal všetky predpoklady k dosiahnutiu poţadovaných nárokov na predmet.

Tým toto štúdium dostáva charakter online štúdia bez pravidelných víkendových prednášok. Z tohto

dôvodu škola odporúča osobné stretnutia s vyučujúcimi počas konzultačných hodín. Pri externom

štúdiu je dostatočný priestor na rozhodovanie o spôsobe a frekvencii kontaktov, väčšinou je to

zhrnutie učiva pred testom, priebeţný a záverečný test. Z dôvodu zachovania integrity akademického

programu externí študenti musia písať písomné testy osobne v priestoroch školy.

Časový rozsah predmetov externou formou štúdia je desať týţdňov. Pokiaľ ide o mnoţstvo odvedenej

akademickej práce, poţiadavky na študentov externého štúdia sú rovnaké ako na študentov denného

štúdia. Študenti externých programov sú povinní si zabezpečiť pravidelný prístup k počítaču

s Internetom. Prispievanie do online aktivít, ale tieţ písanie prác a príprava na skúšky môţu celkovo

predstavovať desať a viac hodín práce týţdenne v kaţdom kurze. Prestup z externého štúdia na

denné a naopak je moţný vţdy po ukončení trimestra.

Externí študenti dodrţiavajú predpísaný čas zápisu podľa počtu dosiahnutých kreditov. Takto budú

študenti tretieho ročníka zapísaní na zostávajúce predmety prioritne a tieţ sa skráti čas čakania pri

zápise.

Dosiahnutý počet kreditov Deň zápisu Čas

140 – 175

09:00 - 12:00

Prvý

95 – 135 12:00 - 15:00

50 – 90

09:00 - 12:00

Druhý

0 – 45 12:00 - 15:00

0 - 175* Tretí 09:00 - 15:00

* moţnosť zapísať sa faxom alebo e-mailom

18


V deň zápisu si študent vyţiada e-mailovú adresu učiteľa. Študent je povinný počas prvého týţdňa

trimestra kontaktovať svojich učiteľov (emailom a prostredníctvom diskusného fóra) a vyţiadať si

sylabus. Po dohode s koordinátorom študijných materiálov je moţné vyzdvihnúť si učebnice uţ v deň

zápisu. V prípade anglických programov je moţné poţiadať o ich zaslanie na dobierku.

Anotácie predmetov bakalárskeho štúdia

AC 215 Základy účtovníctva

Obsahom predmetu je podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a akciové spoločnosti. V rámci výučby

tohto predmetu sa študenti naučia zostavovať finančné výkazy, ako sú výkaz ziskov a strát, súvaha a

peňaţné toky, zvládnutím základných účtovných princípov a metodológie podľa zákona o účtovníctve.

Študenti by mali ďalej zvládnuť: oceňovanie zásob, obstarávanie hmotného a nehmotného majetku,

odpisovanie hmotného a nehmotného investičného majetku, základné imanie a ostatné rezervné

fondy, náklady a výnosy.

AC 312 Kalkulácie a rozpočty

Cieľom predmetu je získať vedomosti z oblasti vnútropodnikových kalkulácií, cenotvorby a rozpočtov,

oboznámiť sa s jednotlivými metódami, systémami regulácie cien, regulačnými nástrojmi, rozumieť

finančno-ekonomickým analýzam podniku.

BC 200 Odborná písomná komunikácia a kritické myslenie

Proces kritického myslenia je dôleţitým prvkom pri analýze dnešných problémov a pomáha študentom

nachádzať racionálne riešenia. Medzi preberané témy patrí: analýza argumentov, formy a štandardy

kritického myslenia, hodnotenie zdrojov informácií.

BC 301 Kritické myslenie

Proces kritického myslenia sa pouţíva pri rozboroch aktuálnych tém a pomáha študentom pri

identifikovaní racionálnych riešení. Témy predmetu rozoberajú analýzu a budovanie argumentov,

formy a štandardy kritického myslenia a vyhodnotenie zdrojov informácií.

BC 302 Efektívne a účinné prezentácie

Predmet rozvíja zručnosti študenta v písaní obchodných e-mailov, reportov, prieskumných projektov,

a ďalších pracovných písomností.

BC 303 Interpretácia štatistiky a dát

Predmet sa zameriava na pojem a úlohy štatistiky, jej aplikácií v praxi a interpretáciu štatistických

dát. Prioritne sa predmet venuje nasledovným oblastiam: porovnávanie v štatistike - základy teórie

indexov, viacrozmerná analýza, základy regresie a korelácie, základy analýzy časových radov, teória

odhadov a testovanie hypotéz.

BC 306 Etika: Teória a prax

Prostredníctvom tohto predmetu študenti získajú celkový prehľad o rôznych filozofických prístupoch

týkajúcich sa rozhodovacích procesov a praktických aplikácií zahŕňajúcich etické problémy, ktoré

prináša súčasná spoločnosť ako kriminalita a následný trest, manţelstvo a zakladanie rodiny,

biotechnológia alebo obchod.

BE 300 Obchodná angličtina

Cieľom predmetu je, aby študenti získali potrebné vedomosti a zručnosti z oblasti obchodnej

angličtiny, ktorá sa pouţíva na celom svete v rámci medzinárodného obchodu. Predpokladom

úspešného zvládnutia tohto predemtu sú jazykové zručnosti na pokročilej úrovni. Obchodná angličtina

zavedie študentov do sveta medzinárodného obchodu. Predstaví im autentické články zo

svetových obchodných časopisov, naučí ich pouţívať slovnú zásobu pre rôzne situácie, ktoré priamo

súvisia s obchodovaním. Ďalej predstavuje najčastejšie pouţívané témy vo svete biznisu, akými sú

stratégie, marketing, financie, alebo vedenia rozvíjanie podniku.

BSC 203 Pracovné právo

19


Obsah predmetu je vysvetlenie základných pojmov z oblasti pracovného práva, orientácia v

pracovnoprávnych vzťahoch a predpisoch, utváranie pracovných pomerov a zmlúv, formy miezd a

odmien za prácu, vysvetlenie náleţitostí týkajúcich sa pracovných podmienok a pracovného

prostredia z hľadiska bezpečnosti, zamestnanecká politika, zákon o zamestnanosti (Zákonník práce),

riešenie pracovných sporov a tvorba kolektívnych zmlúv.

BSC 400 Rozhodovacie procesy a analýzy

Predmet sa zaoberá analytickými nástrojmi vyuţívanými na správne rozhodovanie v obchode vrátane

pravdepodobností, rozhodovacích analýz a lineárneho programovania. Odporúča sa najprv absolvovať

BC 303.

BSC 401 Finančné účtovníctvo

Obsah predmetu tvorí prehľad účtovných správ z pohľadu uţívateľa, interpretácia finančných údajov

pre analýzu pri rozhodovacích procesoch, hodnotenie účtovných prípadov, postupy účtovania,

účtovné osnovy.

BSC 402 Financovanie organizácií

Predmet vysvetľuje dôvody, ciele a dôleţitosť finančného manaţmentu. Venuje sa pouţívaniu

analytických nástrojov na riadenie a kontrolu financií. Študované koncepty zahŕňajú akvizíciu a

dohľad nad pracujúcim kapitálom, strednodobé a dlhodobé financovanie, cenu kapitálu, kapitálové

rozpočtovanie. Z ďalších oblastí sa predmet zameriava najmä na finančné analýzy a predpovede,

podnikateľské riziká, operačné a finančné výhody pri finančnom rozhodovaní, riadenie obeţných

prostriedkov, zdroje krátkodobého financovania, časovú hodnotu peňazí, cash flow, akcie a prioritné

akcie, opcie, aplikácie teórií a techník finančného manaţmentu v prostredí medzinárodného obchodu.

BSC 407 Riadenie organizácií

Obsah predmetu tvorí vysvetlenie pojmov z oblasti komplexného riadenia kvality, prístupy a modely

budovania systémov riadenia kvality vo firme (porovnanie japonskej, európskej a americkej školy

kvality), medzinárodná normalizácia a harmonizácia slovenských noriem s medzinárodnými normami,

certifikácia a akreditácia a základy tvorby integrovaných systémov riadenia vo firme (systém kvality,

systém environmentálneho manaţmentu, systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systém

riadenia ľudských zdrojov).

BSM 304 Komunikácia v organizácii

Štúdium komunikácie v organizácii sa zaoberá dôleţitosťou efektívnej medziľudskej komunikácie na

rovnakej úrovni vzhľadom na trend poklesu nadriadených pozícií na pracovisku. Ďalšie témy obsahujú

prevenciu vzniku komunikačných problémov, efektívne pouţívanie komunikačných technológií,

dynamiku malých skupín.

BSM 404 Medzinárodný obchod

Predmet vysvetľuje súčasné elementy pôsobiace v obchode a podporujúce proces globalizácie

obchodných aktivít a pravidlá, ktoré riadia tieto aktivity. Témy obsahujú právo, obchod a kultúrne

prostredie Ázie, východnej a západnej Európy, medzinárodné obchodné dohody, obmedzenia

v obchode, regulácie importu a exportu, medzinárodné sily ovplyvňujúce vyuţívanie práce,

konkurencie a prostredia pôsobenia.

BSM 405 Operačný manaţment

Obsahom predmetu je manaţment v podmienkach prostredia výroby a sluţieb, plánovanie a

kontrolné mechanizmy. Špeciálny dôraz sa kladie na nákladové účtovníctvo s cieľom zvýšenia kvality

výrobkov. Ďalšie témy zahŕňajú TQM (Total Quality Management), manaţment výrobných procesov,

plánovanie materiálnych zdrojov.

BSM 406 Podnikové hospodárstvo

Predmet poskytuje systémový pohľad na podnikateľské prostredie (s osobitným zameraním na SR), na

funkcie a štruktúru podniku ako aj metódy jeho fungovania. Prispeje k hlbšiemu pochopeniu štruktúry

a metód kalkulácie nákladov, riadenia a hodnotenia efektívnosti investičných a inovačných projektov a

dopadu globalizácie na slovenské podnikateľské subjekty. Po absolvovaní by študenti mali byť schopní

v základných črtách zostaviť podnikateľský plán pre slovenský podnik.

20


BSM 495 Strategický manaţment

Predmet vyţaduje integráciu nadobudnutých znalostí v predošlom štúdiu z oblasti manaţmentu,

účtovníctva, marketingu, obchodného práva a komunikácie, riadenia ľudských zdrojov a informačných

systémov pri navrhovaní a implementácii strategických riešení.

CO 210 Verbálna komunikácia pre manaţérov

Predmet vyuţíva konverzačné cvičenia zamerané na rozvoj manaţérskych zručností. Študenti majú

moţnosť precvičiť si ústne prezentácie a získať sebaistotu pri ich podávaní.

CS 201 Informačné technológie pre manaţérov

Predmet poskytuje úvod do sveta informačných technológií, vrátane Internetu, softwaru a hardwaru,

telekomunikácií, databáz a E-Commerce. Ako prípravný predmet pre bakalársky program, rozvíja

u študentov zručnosti a vedomosti v beţne pouţívaných aplikáciách.

CS 416 Databázový manaţment

Predmet sa zameriava na efektívne a účinné pouţívanie dátových zdrojov. Obsah kurzu zahŕňa

konfiguráciu - zmenu riadenia, integritu a redundanciu dát, slovník dát, vzťahový model, distribučné

spracovávanie, distribučné dáta, plánovanie opráv a porúch, zálohovanie a obnovu client-server

systémov, právne poţiadavky a etiku. Databázové technológie zahŕňajú MS Access, SQL, entitnorelačný

model a pod.

EC 400 Úvod do E-Commerce

Cieľom predmetu je poskytnúť celostný pohľad na E-Commerce a E-Business, predovšetkým na ich

úspešné vyuţitie manaţmentom organizácií. Stručne sa rozoberajú hardwarové, softwarové

a personálne predpoklady úspešného nasadenia informačných technológií. Dôraz sa kladie na ich

prepojenosť s primárnymi aktivitami podniku, na kritériá rentabilnosti ich uplatnenia a na tvorbu

marketingových stratégií a plánov.

ENG 01 Anglický jazyk pre začiatočníkov

Tento predmet všeobecnej angličtiny poskytuje úvod do jazyka pre začiatočníkov, pomocou integrácie

všetkých jazykových zručností, t.j. čítania, písania, počúvania a hovorenia. Kladie dôraz na osvojenie

základných gramatických štruktúr, akými sú jednoduché a priebehové časy, základné slovesné tvary,

podstatné mená, zámená, predloţky a základné modálne slovesá. Ďalej sa zameriava na ústnu a

písomnú komunikáciu v beţnom ţivote, pričom ponúka základnú slovnú zásobu pouţívanú

v kaţdodenných situáciach, ako napríklad cestovanie, nakupovanie, aktivity alebo orientácia v meste.

ENG 02 Anglický jazyk pre mierne pokročilých

Tento predmet vychádza z predpokladu ovládania jazykových zručností na základnej úrovni.

Integráciou písania, čítania, počúvania a hovorenia sa zameriava na gramatické štruktúry akými sú

tvorba otázok, časové vety, modálne slovesá, stupňovanie prídavných mien alebo pouţívanie členov.

Ďalej sa zameriava na precvičenie vetnej intonácie, ako aj na správnu výslovnosť jednotlivých slov.

Medzi témy, ktorými sa tento predmet zaoberá, sú napríklad voľný čas, zamestnanie, sviatky,

dovolenka alebo zdravie.

ENG 03 Anglický jazyk pre stredne pokročilých

Všeobecná angličtina pre stredne pokročilých je zameraná na širší rozvoj jazykových zručností

študenta. Ponúka rôzne metódy pre úspešné porozumenie a vytváranie súvislého písaného textu, ako

aj hovorenej reči, vo formálnom aj neformálnom štýle jazyka . Študenti sa naučia samostatne

rozoznávať jazykové štruktúry, porozprávať súvislý príbeh, napísať list, opísať miesto, udalosť, alebo

osobu, pri pouţívaní rôznych gramatických časov. Súčasťou predmetu je vytváranie vlastného

písomného a ústneho prejavu v anglickom jazyku. Ďalej sa kladie dôraz na gramatické javy, akými sú

pomocné slovesá, súvetia, rôzne formy minulého a budúceho času a príslovkové určenia.

ENG 04 Anglický jazyk pre pokročilých

Tento predmet rozvíja všeobecné jazykové schopnosti a zručnosti študenta, ktorý disponuje

s gramatickými a lexikologickými vedomosťami na danej úrovni. Zameriava sa na schopnosť študenta

zúčastniť sa a správne argumentovať v rôznych diskusiách, vytvárať prezentácie, vyjadriť vlastný

21


názor a riešiť problémy v anglickom jazyku. Z gramatických štruktúr sa sústreďuje na pouţívanie

nepriamej reči, trpného rodu, zdvorilostných fráz, podmienkovej vety a modálnych slovies. Študent má

moţnosť prehĺbiť a rozvíjať slovnú zásobu v témach, akými sú spoločenské správanie, ľudia okolo

nás, multikulturálna spoločnosť, rozhodovanie alebo riešenie problémov.

ENG 211 Anglická kompozícia I

Obsah predmetu je zameraný na rozvoj znalostí v písomnom styku, štýl a organizáciu dokumentu po

formálnej stránke. Študenti sa učia kriticky myslieť, čoho záverom je, ţe ich písomný štýl odráţa

schopnosť izolovať podstatné časti písomností, logicky dôvodiť, efektívne analyzovať problémy a

prijímať správne rozhodnutia.

ENG 290 Anglická kompozícia II

Tento predmet je pokročilým predmetom v argumentatívnom písaní. Od študentov sa očakáva

vypracovanie rozsiahlejších esejí vyţadujúcich dokumentačný výskum. Predmet sa bude tieţ

zameriavať na počítačovú gramotnosť, so zameraním na schopnosť študentov demonštrovať efektívny

prístup k informáciám, dokázať ich vyhodnotiť a vyuţiť na realizáciu rôznych písomných zadaní.

Študenti získajú skúsenosti týkajúce sa analýzy publika, kritického čítania a myslenia ako aj písania za

účelom profesionálnych akademických zručností. Nevyhnutné predpoklady: ENG 211 – Anglická

kompozícia a BC 301 – Kritické myslenie.

HR 405 Manaţment ľudských zdrojov

Obsahom predmetu je teória a prax moderného riadenia ľudských zdrojov a komplexný pohľad na

problematiku a zloţenie pracovných síl a ich funkciu v organizácii. Ťaţiskovými témami predmetu sú

získavanie, tréning a rozvoj funkcií ľudských zdrojov z manaţérskeho hľadiska, evaluácia stratégií

udrţania kľúčových pracovníkov a pracovných tímov, právne aspekty v riadení ľudských zdrojov,

plánovanie ľudských zdrojov v súčinnosti so strategickým plánovacím procesom organizácií, funkcia

odborov a ich vzťah k manaţmentu, motivácia a odmeňovanie pracovníkov a zvyšovanie produktivity

a efektívnosti ľudských zdrojov.

HUM 200 Úvod do filozofie

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní pochopiť filozofickú problematiku, určovať

klasické teórie západného filozofického myslenia a kriticky hodnotiť novodobé filozofie a smery.

INT 301 Medzinárodné vzťahy

Obsahom predmetu sú ekonomické a politické aspekty správania sa jednotlivých krajín v rámci

svetového spoločenstva. Jednotlivé témy sa venujú jadrovej politike, terorizmu, súčasným trendom v

medzinárodnej politickej ekonómii, národným účtom, nadnárodným korporáciám, ekonomickej

integrácii.

INT 302 Medzinárodná ekonómia

Predmet poskytuje pohľad na štúdium dynamiky medzinárodného obchodu, výmenné kurzy,

monetárne systémy, konkurenciu na medzinárodnej úrovni a získavanie zdrojov. Hlavné témy

zahŕňajú porovnanie štyroch hlavných politických a ekonomických systémov, globálnu ekonomickú

migráciu, vplyv rastu svetovej populácie na ekonomický rozvoj, pôvod, distribúciu a limity svetových

zdrojov (potravinových, energetických, minerálnych, atď.), charakter a príčiny degradácie ţivotného

prostredia, internacionalizáciu výroby, bariéry v medzinárodnom obchode, investíciách a rozvoji, vplyv

kapitálových trhov na globálny monetárny systém.

INT 304 Medzinárodné právo

Predmet sa venuje štúdiu a analýze základných konceptov medzinárodného práva. Témy zahŕňajú

tvorbu jadra medzinárodného práva, práva jednotlivcov a suverénnych štátov v rámci medzinárodnej

arény, teritoriálne otázky, medzinárodné transakcie a právne otázky týkajúce sa vojnových konfliktov.

INT 305 Európska únia

Predmet obsahuje štúdium spoločenských, ekonomických, politických, právnych a technologických

aspektov týkajúcich sa európskej integrácie a ich vplyv na strategické plánovanie firiem. Predmet sa

tieţ zaoberá štúdiom zmien v krajinách strednej a východnej Európy a analyzuje jednotný európsky

trh v globálnom kontexte.

22


MB 300 Financie a mena

Cieľom predmetu je, aby študenti získali prehľad o makroekonomickom a medzinárodnom finančnom

prostredí podniku, aby boli schopní sa v ňom orientovať a voliť optimálne podnikateľské stratégie

vzhľadom na existujúce a známe podmienky.

MG 201 Úvod do manaţmentu

Obsahom predmetu je úvod do plánovania organizácie, koordinácie ľudských zdrojov, riadenia,

rozpočtovania, kontroly a vyhodnocovania funkcií manaţmentu, štýly a úlohy vedenia, rozvoj

individuálnej a skupinovej efektivity, riadenie konfliktov, zmien a ľudské aspekty riadenia.

MG 210 Obchodné právo

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predmet sa podrobnejšie venuje jednotlivým druhom obchodných spoločností a druţstvu. V druhej

časti sa predmet venuje najčastejšie pouţívaným typom obchodných zmlúv vrátane ich náleţitostí ako

aj základným ustanoveniam obchodných záväzkových vzťahov. Zameriavame sa hlavne na to, aby

študenti po absolvovaní predmetu boli schopní vyuţiť získané vedomosti vo svojej budúcej praxi.

MG 308 Úvod do znalostného manaţmentu

Cieľom predmetu je uviesť do problematiky znalostného manaţmentu a vytvárania znalostných

systémov. Cieľom je poukázať na formalizované a neformalizované metódy v znalostnom

manaţmente, na ciele tvorby báz poznatkov a údajov, na ich vzájomnú prepojenosť a na úlohu

ľudského faktora v znalostnom manaţmente.

MG 416 Informačné systémy

Predmet poskytuje prehľad o konceptoch, nástrojoch a organizačných štruktúrach potrebných pre

efektívne riadenie firemných informačných zdrojov. Dôraz je kladený na vysvetlenie manaţérskych

otázok spojených s nadobúdaním, organizovaním a kontrolou informácií a ich zdrojov ako aj

očakávaný vývoj v oblasti informačných systémov. Hlavné témy predmetu zahŕňajú hardvér, softvér,

ľudské zdroje a zdroje dát v informačnom systéme, vplyv dátovej komunikácie na podnikové

operácie, porovnanie funkcií a vlastností "Transaction Processing Management Information Systems"

a "Decision Support Systems", vplyv informačných technológií na manaţérov, štruktúry a aktivity

organizácií, ochrana dát, zálohovanie dát, internet a intranet, etické otázky v súvislosti s rozvojom

informačnej spoločnosti.

MK 300 Základy marketingu

Predmet je zameraný na štúdium teoretických základov marketingu, správania sa spotrebiteľov,

marketingové plánovanie, marketingový výskum a implementáciu marketingových plánov. Študenti sa

v ňom zoznámia s najpodstatnejšími poznatkami o marketingovom procese. Dozvedia sa o iniciovaní

marketingového procesu, naučia sa rozumieť kupujúcim a trhom, vyuţívať marketingové príleţitosti,

uspokojovať tieto príleţitosti a získajú poznatky o tom, ako riadiť marketingový proces. Predmet je

úvodom do štúdia marketingu a poskytuje najdôleţitejšie informácie o marketingovom plánovaní v

meniacom sa svete, správaní sa spotrebiteľov, marketingovom mixe, integrovanej marketingovej

komunikácii, vrátane základov reklamy, podpory predaja, vzťahov s verejnosťou a osobného predaja.

Obsahuje najnovšie poznatky o interaktívnom marketingu, elektronickom obchode a globálnom

marketingu. Na priblíţenie problematiky slúţia multimediálne prostriedky - počítačové prezentácie,

prípadové štúdie na videu, CD-ROMy, internet a školský intranet.

MK 390 Reklama

Predmet skúma rôzne masmediálne prostriedky pouţívané v komunikačnom mixe, ako sú reklama,

podpora predaja a propagácia. Koncepcia zahŕňa proces plánovania reklamy, určenie reklamných

a propagačných cieľov a zámerov, kontrolu a hodnotenie reklamných a propagačných programov ako

aj právne hľadisko.

MTH 110 Úvod do štatistiky

Obsahom predmetu je elementárne spracovanie štatistických dát, štatistika a pravdepodobnosť,

výberová charakteristika ako náhodná premenná, základné princípy štatistickej indukcie,

charakteristiky úrovne, variability, šikmosti a špicatosti jednorozmerných súborov, centrálna limitná

23


veta. Predmet tvorí úvod do štatistiky s dôrazom na aplikácie štatistických údajov v oblastiach

ekonómie, reklamy, politiky, medicíny, psychológie a športu.

MTH 155 Algebra

Matematika 155 predstavuje prehľad definícií a pojmov vysokoškolskej algebry vrátane prehľadu

základných pojmov algebry. Preberané témy tieţ zahŕňajú grafické, lineárne a kvadratické rovnice,

lineárne nerovnice ako aj lineárne programovanie. Kaţdý koncept zahŕňa praktické kaţdodenné

aplikácie, ktoré sa zameriavajú na minimalizovanie strachu z matematiky. Tento predmet predstavuje

základnú prípravu na predmety matematiky, štatistiky a účtovníctva.

MTH 219 Matematika I

Predmet je zameraný na matematické aplikácie a aplikované induktívne uvaţovanie v rozhodovacích

procesoch manaţérov s dôrazom na algebrické rovnice, lineárne programovanie, financie, kalkulus,

základy pravdepodobnosti a štatistiky.

MTH 220 Matematika II

Predmet pokrýva základné koncepty a teóriu diferenciálu a integrálneho počtu s dôrazom na aplikácie

z oblasti ekonómie a obchodu.

PM 404 Úvod do podnikového a projektového plánovania

Cieľom predmetu je, aby študenti získali základné poznatky o nástrojoch, metódach a prístupoch

potrebných k podnikovému a projektovému plánovaniu. Predmet poskytne pohľad na potrebu

plánovania pri rozvoji a realizácii aktivít podniku a úspešnosti ich realizácie, ako aj na metódy, ktorými

sa to robí.

PSY 201 Psychológia

Tento predmet skúma oblasť psychológie z rôznych teoretických perspektív. Zaoberá sa témami:

psychologická podstata mentálneho fungovania; fyzické, kognitívne a sociálne aspekty rozvoja

človeka počas jeho ţivota; učenie, pamäť a vedomie; mentálne choroby; vzťah medzi spoločnosťou a

psychológiou. Tento predmet patrí medzi sociálne vedy v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov.

SCI 215 Environmentálne manaţérstvo

Predmet sa venuje problematike ţivotného prostredia z globálnej perspektívy, pričom sa primárne

koncentruje na základné koncepty hmoty, energie a ekológie.

SSC 200 Úvod do sociológie

Študent získa základné poznatky o nástrojoch, metódach a prístupoch potrebných k podnikovému

a projektovému plánovaniu. Predmet poskytne pohľad potrebu plánovania pri rozvoji a realizácii

aktivít podniku a úspešnosti ich realizácie, ako aj na metódy, ktorými sa to robí.

SSC 218 Úvod do politológie

Predmet tvorí úvod do štúdia politológie. Zaoberá sa historickými, právnymi a psychologickými

metódami chápania politických systémov. Predmet taktieţ porovnáva rozdielne politické ideológie,

formy vládnutia a úlohy jednotlivca a štátu.

SSC 220 Mikroekonómia

Cieľom predmetu je poskytnúť študentovi úvod do mikroekonomickej teórie v kombinácii s príkladmi

z hospodárskej praxe. Predmet skúma vzťahy a spolupôsobenie jednotlivých trhových subjektov a je

zameraný na nasledovné oblasti: konštruovanie krivky dopytu a ponuky na základe správania sa

spotrebiteľov, kalkulácie elasticity pri zmene ceny a mnoţstva, správanie firiem a ich súčasné

ekonomické problémy, charakteristika štyroch trhových modelov - dokonalá konkurencia,

monopolistická konkurencia, oligopoly a čisté monopoly, grafické vyjadrenie priemerných nákladov,

marginálnych nákladov a zisku pri maximalizácii ceny a mnoţstva pri štyroch trhových modeloch, typy

zlyhania trhu a intervencie štátu, vplyv politiky na ekonomické rozhodovanie subjektov.

SSC 221 Makroekonómia

24


Predmet sa zaoberá úvodom do makroekonomickej teórie a aplikáciami z praxe, venuje sa štúdiu

inflácie a nezamestnanosti (a ich vzťahu), daňového systému, hrubého domáceho produktu, recesie a

medzinárodného obchodu, funkcie peňazí, monetárnej a fiškálnej politiky, rozdielov medzi

Keynesovou a monetárnou teóriou.

MAGISTERKÉ ŠTÚDIUM ZNALOSTNÉHO MANAŢMENTU

Magisterský študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom

a akademický titul magister v študijnom odbore 3.3.15 Manaţment. Ponúka tak záujemcom, ako prvá

vysoká škola na Slovensku a azda ako prvá vysoká škola v strednej a východnej Európe, študijné

programy z problematiky znalostného manaţmentu, získavania, uchovávania, efektívneho vyuţívania,

ochrany a šírenia znalostí predovšetkým prostriedkami modernej výpočtovej a telekomunikačnej

techniky. Študijné programy znalostného manaţmentu sprostredkujú študentom učitelia zo Slovenska

aj zo zahraničia, ktorí sa problematike počítačového spracovávania znalostí a ich manaţmentu úspešne

venujú odborne i pedagogicky uţ celý rad rokov.

Magisterské štúdium je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí získali bakalársky stupeň

vysokoškolského vzdelania v manaţmente a majú záujem o rozšírené štúdium manaţmentu

o predmety súvisiace s informatikou, tvorbou a uchovávaním znalostí (predovšetkým o základy umelej

inteligencie, o informačné a znalostné systémy, databázy, groupware, expertné systémy, robotiku, o

počítačové získavanie znalostí, dolovanie dát) a o špecifické otázky, ktoré otvára problematike

efektívneho narábania so znalosťami dnešná výpočtová technika a informatika.

Podmienky prijatia

• podmienkou prijatia do magisterského programu v slovenskom jazyku je ukončené vysokoškolské

štúdium prvého stupňa (bakalárske štúdium), úhrada školného a poplatkov.

• podmienkou prijatia do magisterského programu v anglickom jazyku je ukončené vysokoškolské

štúdium prvého stupňa (bakalárske štúdium) a úspešné absolvovanie prijímacieho testu – TOEFL min.

567 bodov alebo školou uznávanú ekvivalentnú skúšku, úhrada školného a poplatkov.

Doba trvania programu a forma štúdia

Dĺţka štúdia je dva roky. Súčasťou štúdia je záverečná štátna skúška a obhajoba diplomovej práce.

Forma štúdia je denná aj externá. Obe formy štúdia sú ponúkané v anglickom ako aj v slovenskom

jazyku.

Študijný plán magisterského štúdia:

1. – 3. trimester

MC 511 Manaţérska komunikácia a metodológia

MC 506 Kvantitatívne metódy pre manaţérov

MC 509 Organizácia a riadenie

Povinne voliteľný predmet

KM 502 Databázy a informačné systémy

MC 500 Manaţérske účtovníctvo

MC 573 Medzinárodný obchod a podnikanie

Povinne voliteľný predmet

MC 516 Manaţérske informačné systémy

MC 553 Finančný manaţment

KM 501 Znalostné systémy

Povinne voliteľný predmet

Spolu kreditov za 1. rok: 60

4. – 6. trimester

KM 504 E-Commerce a E-Business

25


KM 503 Znalostné inţinierstvo

DSM 593A Diplomový seminár I

MC 550 Riadenie výroby a logistika

KM 505 Znalostný manaţment

DSM 593B Diplomový seminár II

KM 506 Získavanie poznatkov z databáz

MC 600 Stratégia podnikania

KM 507 Diplomový seminár

MC 699 Štátnicový seminár

Spolu kreditov za 2. rok: 60

Povinne voliteľné predmety:

KM 510 Úvod do informatiky

MK 515 Globálny marketing

MC 504 Daňová politika

MC 578 Podnikateľské riziko

MT 560 Dátový a informačný manaţment

PM 511 Komplexné riadenie kvality

PM 513 Manaţment zmeny

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Štúdium MBA je určené pre jednotlivcov s ambíciami zastávať funkcie na vyšších riadiacich stupňoch v

rámci podnikov. Manaţéri na týchto postoch sú čoraz častejšie vystavovaní novým úlohám, ktoré

prináša proces transformácie hospodárstva v neustále sa meniacom vonkajšom a vnútornom

globalizovanom prostredí. V dôsledku toho vzrastá dopyt po manaţéroch s medzinárodnými

skúsenosťami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zastávanie riadiacich pozícií vyţadujúcich

jemnocit pri procesoch rozhodovania a realizácii navrhovaných riešení. Na pokrytie týchto potrieb je

určený program MBA.

Obsahová štruktúra MBA programu pozostáva z 15 predmetov, z ktorých 11 tvorí všeobecný základ

(totoţný pre všetky MBA programy) a zo 4 predmetov, ktoré tvoria špecializáciu programu.

Poznámka: Vysoká škola manaţmentu v spolupráci so City University of Seattle realizuje na Slovensku

štandardne MBA program so špecializáciou na všeobecný manaţment (General Management). V tomto

roku rozšírila škola ponuku aj o špecializácie Marketingový manaţment (Marketing Management)

a Finančný manaţment (Financial Management).

Štúdium MBA sa primárne koncentruje na:

• zvládnutie komplexného myslenia pri riešení problémov,

• pochopenie spolupôsobenia komplexných trhov a ekonomických štruktúr,

• konštruktívnu prácu v tímoch, zostavených podľa rozhodovacích procesov jednotlivých povolaní.

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je ukončené akreditované vysokoškolské štúdium minimálne na bakalárskom

stupni, ktoré musí študent doloţiť overenou kópiou vysokoškolského diplomu a oficiálnym výpisom

známok za celé štúdium. Obidva doklady musia byť oficiálne preloţené do anglického jazyka. Keďţe

výučba prebieha výlučne v angličtine, podmienkou je tieţ znalosť anglického jazyka, ktorá môţe byť

preukázaná:

• predloţením dokladu o získaní bakalárskeho diplomu na vysokej škole akreditovanej alebo uznanej

City University of Seattle v anglicky hovoriacej krajine (USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Veľká

Británia a Írsko), kde bol vyučovacím jazykom anglický jazyk a bol dosiahnutý kumulatívny študijný

priemer najmenej 2.0, alebo

26


• predloţením dokladu o teste TOEFL (Test of English as a Foreign Language), v ktorom bolo

dosiahnuté minimálne skóre 567 (Computer based TOEFL 227), ktorý sa uskutočnil v predchádzajúcich

24 mesiacoch, alebo

• predloţením dokladu o teste Accuplacer na City University of Seattle, v ktorom bolo dosiahnuté

minimálne skóre Reading Comprehension 104 a Writing 9 alebo 10 a bol uskutočnený v

predchádzajúcich 24 mesiacoch, alebo

• predloţením dokladu, ktorý je rovnocenný TOEFL testu s 567 bodmi, uskutočnený v

predchádzajúcich 24 mesiacoch:

University of Cambrigde - C2 ALTE Level 5 (Certificate in English Proficiency)

IELTS (International English Language Testing System) - Band 7

Doba trvania programu a forma štúdia

Doba trvania MBA programu je pribliţne 18 mesiacov (s ohľadom na štátne sviatky a prázdniny).

Forma štúdia je víkendová, t.j. soboty a nedele, celkom 3 víkendy počas jedného mesiaca.

Úhrada školného

Podmienkou registrácie je zaplatenie školného a poplatku za poţičanie učebnice na kaţdý predmet.

Študent môţe priebeţne uhrádzať školné za jednotlivé predmety. V prípade, ţe študent uhradí školné

za všetkých 15 predmetov jednorázovo, získa zľavu na školnom vo výške 7,5%. V prípade, ţe študent

uhradí jednorázovo školné na jeden akademický rok (9 predmetov a viac), získa zľavu na školnom vo

výške 5%.

Študijný plán MBA:

Všeobecný základ:

MB 545 Riadenie marketingu

MC 500 Manaţérske účtovníctvo

MC 506 Kvantitatívne metódy pre manaţérov

MC 509 Organizácia a riadenie

MC 511 Manaţérska komunikácia a metódy výskumu

MC 514 Ekonómia pre manaţérov

MC 516 Manaţérske informačné systémy

MC 553 Financovanie organizácií

MC 555 Právne systémy v globálnej ekonomike

MC 573 Medzinárodný obchod

Predmety špecializácie:

Všeobecný manaţment

MC 550 Operačný manaţment

MC 584 Riadenie ľudských zdrojov

ML 561 Vedenie ľudí

PM 501 Riadenie projektov

Finančný manaţment

FP 572 Finančná analýza

FP 580 Investičný manaţment

MB 529 Peniaze a finančné trhy

MC 556 Manaţment financií

Marketingový manaţment

MK 511 Marketingový prieskum

MK 513 Stratégia reklamy a promotion

MK 515 Globálny marketing

27


MK 516 Strategický marketing

Záverečný predmet

MC 600 Strategický manaţment

ANOTÁCIE PREDMETOV MGR. A MBA ŠTÚDIA

FP 572 Finančná analýza

Úvod do analýzy účtovnej uzávierky a jej pouţitie pri rozvíjaní odhadov (návrhu rozpočtov), hypotéz, a

prognóz vzťahujúcich sa na ekonomickú výkonnosť, finančné vyhliadky a riziká spoločnosti. Študenti

nahliadnu do zdrojov a povahy dát, ktoré sa objavujú v účtovných uzávierkach. Ďalej sa naučia a

aplikujú/uplatnia metódy analýzy účtovných uzávierok pouţívané rôznymi typmi rozhodovateľov,

vrátane analytikov cenných papierov, investičných poradcov, riaditeľov fondov, bankárov a

jednotlivých investorov.

FP 580 Investičný manaţment

Úvod do investovania a investičného plánovania. Predmet pokrýva prevádzkovanie trhu s cennými

papiermi a typy a pouţívanie rôznych investičných prostriedkov. Študenti sa taktieţ naučia ako nájsť a

ako interpretovať investičné informácie a ako odhadnúť riziko a výnos/ návratnosť. Budú pouţívať

vzorce, modely, a iné nástroje na hodnotenie rôznych typov investičných moţností a plánovania

portfólií (zoznamu cenných papierov), aby sa zhodovali s potrebami jednotlivých investorov. Investičné

stratégie sa budú sústrediť na daňové následky a časové zhodnocovanie peňaţných prostriedkov.

KM 501 Znalostné systémy

Cieľom predmetu je uviesť do problematiky počítačového uchovávania, vyuţívania a nadobúdania

poznatkov v podobe znalostných systémov a v miere potrebnej ako základ pre nadväzujúce predmety

„Znalostné inţinierstvo“ a „Znalostný manaţment“.

KM 502 – Databázy a informačné systémy

Všeobecným cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky databáz a do úlohy informačných

systémov pri jednotlivých činnostiach firmy. Cieľom je naučiť študentov pracovať s databázami

a participovať pri tvorbe informačných systémov.

KM 503 – Znalostné inţinierstvo

Cieľom predmetu je uviesť do problematiky vytvárania znalostných systémov v nadväznosti na

predmet počítačového spracovania poznatkov a na predmet o znalostných systémoch. V praktickej

časti ide o spoznanie nástrojov a metód znalostného inţinierstva orientované na zber, uchovávanie,

spracovanie a šírenie poznatkov. Analyzuje sa úloha znalostného inţiniera - špecialistu na návrh a

tvorbu znalostných systémov, ako aj personálne a technické predpoklady ich vývoja.

KM 504 – E-commerce a E-business

Cieľom predmetu je poskytnúť celostný pohľad na E-Commerce a E-Business, predovšetkým na ich

úspešné uplatnenie v podnikoch a organizáciách. Rozoberajú sa hardvérové, softvérové a personálne

predpoklady úspešného nasadenia informačných technológií. Dôraz sa kladie na ich prepojenosť

s primárnymi aktivitami podniku, na kritériá rentabilnosti ich uplatnenia a na tvorbu marketingových

stratégií a plánov a schopnosť poslucháča samostatne vytvoriť plán elektronického podnikania.

KM 505 – Znalostný manaţment

Cieľom predmetu je analyzovať súčasné (a postupne nadchádzajúce) moţnosti manaţovania procesov

vytvárania, nadobúdania, uchovávania a vyuţívania znalostí, orientácie v nich, odhaľovania ich

vzájomných vzťahov, ich aktualizácie atď. Budú predstavené moţnosti implementácie týchto metód a

ich dopad na iné oblasti manaţmentu. Pripomenuté budú aj súvisiace právne, etické, sociologické,

psychologické, atď. aspekty manaţmentu znalostí.

KM 506 – Počítačové získavania poznatkov z dát

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s metódami získavania znalostí z databáz (Knowledge

Discovery in Databases - KDD). Študovaná látka zahŕňa proces KDD, metodológie spoznávania úloh

28


vhodných pre KDD a ich riešenia, popis jednotlivých krokov a príklady najčastejšie pouţívaných

systémov. Ťaţisko spočíva v popise algoritmov a v charakterizácii vhodných typov úloh.

KM 507 – Diplomový seminár

Študent počas trimestra pracuje na dokončení diplomovej práce, hlavne na častiach, v ktorých musí

prejaviť vlastný prístup k riešeniu problému. Formou konzultácií s vedúcim diplomovej práce si overuje

získané nové poznatky, ich validitu a relevantnosť formulácií vo vytváranom dokumente.

KM 510 – Úvod do informatiky

Predmet je zameraný na teoretické a praktické základy informatiky. Jeho cieľom je poskytnúť

študentom všeobecný základ potrebný pre chápanie funkcie počítačov, ako aj ohraničení, ktoré

vyplývajú z ich konštrukcie. Pretoţe v niektorých činnostiach je človek efektívnejší ako stroj, znalosť

týchto ohraničení je uţitočná na posúdenie vhodnosti aplikovania počítačov resp.

robotov na konkrétne činnosti.

MB 529 Peniaze a finančné trhy

Výskum funkcie/úlohy peňazí/ majetku v ekonomike, bankovom manaţmente a operáciách finančných

trhov. Témy zahŕňajú prehľad finančného systému, správanie sa úrokových miezd, finančných

inštitúcií, kapitalových trhov, federálnych rezervných fondov, menovej teórie a politiky, a

medzinarodných financií.

MB 545 Riadenie marketingu

V moderných organizáciách je kľúčovým strategickým systémom systém propagácie produktu /

sluţieb. Dnešné globálne ekonomické prostredie prinútilo všetky organizácie, či uţ súkromné, alebo

verejné, ziskové, či neziskové, efektívne komunikovať s ich zákazníkmi. Tento predmet preberá rôzne

aplikácie marketingových konceptov s ohľadom na organizačné zdroje a neustále sa meniace

prostredie. Zvaţujúc potreby zákazníkov, tento predmet sa zameriava na vývoj produktu / sluţieb,

reklamné techniky, stratégie tvorby cien a alternatívy distribúcie.

MC 500 Manaţérske účtovníctvo

Predmet skúma úlohu účtovníctva pri manaţérskom rozhodovaní pre organizácie pôsobiaci v

súkromnom, i verejnom sektore; vplyv účtovníckych činností na rozdelenie zdrojov;

záznamové, kontrolné a analytické prostredie, v ktorom operujú manaţéri a účtovníci; vytváranie

rozpočtov, koncept nákladov, ako i zodpovedné účtovné systémy.

MC 506 Kvantitatívne metódy pre manaţérov

Manaţéri musia pouţívať rôzne matematické a vedecké postupy na analyzovanie, plánovanie,

monitorovanie a rozhodovanie, aby boli efektívnymi v dnešnom vysoko komplexnom a technickom

svete. Tento kurz pokrýva dôleţité kvantitatívne manaţérske techniky, zahŕňa základnú štatistiku,

lineárne programovanie, regresnú analýzu, formovanie návrhov a zásob, rozhodovanie a metodológiu

prognóz. Študenti pomocou týchto konceptov získajú nevyhnutný základ pre ich budúcu

podnikateľskú/obchodnú kariéru.

MC 509 Organizácia a riadenie

Na základe teórie o systémoch poháňajúcich správanie je tento kurz zameraný na vzťahy ľudí v rámci

organizácie, štruktúru a kultúru, ktoré im umoţňujú vykonávať svoju prácu a podávať výsledky na

najvyššej úrovni. Manaţérska teória sa po čase vyvinula smerom k tímovej práci a k sústredeniu úsilia

všetkých zamestnancov k dosiahnutiu pruţnej organizácie. Tento kurz ďalej skúma organizácie ako

systémy, organizácie ako skupiny ľudí, vývoj organizačných štruktúr, kultúru, formy a dizajny a nové

modely organizovania na dosiahnutie výkonov na vysokej úrovni.

MC 511 Manaţérska komunikácia a metódy výskumu

Základom riadenia strategických systémov je vízia, tímová práca a rozhodovanie zaloţené na

aktuálnych informáciách. Kaţdý z týchto elementov závisí od efektívnej komunikácie. Tento predmet

skúma rôzne formy organizačnej komunikácie a poskytuje praktickú skúsenosť v korešpondencii v

rôznych komunikačných situáciách, napr. obchodná korešpondencia, memorandá, návrhy a analytické

záznamy. Dôraz je kladený na spôsob, akým študenti môţu vyvinúť strategické porozumenie a

kontrolu ich medziľudských schopností pri vytváraní komunikačných prostriedkov. Predmet sa tieţ

29


zaoberá analýzou prijímateľov správ, teóriou slovných prezentácii, etickými aspektmi štýlu a druhu

písania, ako i metodológiou výskumu.

MC 514 Ekonómia pre manaţérov

Budúce organizácie musia byť schopné rýchlo sa adaptovať na meniace sa ekonomické prostredie.

Stratégia, zamestnanci, a rozhodovanie zaloţené na aktuálnych informáciách, sú najdôleţitejšími

súčasťami manaţérskej ekonómie v rámci strategických systémov v prostredí organizácie. V tomto

kontexte predmet poskytuje hĺbkovú analýzu tvorby cien a správania sa spotrebiteľov na trhu ponuky

a dopytu. Témy zahŕňajú odhad výrobných nákladov a maximalizáciu zisku v rôznych trhových

podmienkach, základy projektovej analýzy, správanie zákazníkov pri výbere produktov a sluţieb, ako i

stratégie pre zamestnávanie, tvorbu cien, výrobu a reklamu.

MC 516 Manaţérske informačné systémy

Predmet skúma úlohy informácii a spracovania informácii pri podpore organizačných strategických

systémov. Študenti získajú pohľad manaţéra na nákup a vývoj pomocou informačných systémov,

ktorý je zaloţený na poţiadavkách zákazníka. Dôraz sa kladie na rozhodovanie na základe aktuálnych

informácií a riadenie informačných technológii so zámerom neustále zlepšovať úspešnosť, účinnosť,

ako i ziskovosť organizácie.

MC 550 Operačný manaţment

Techniky a modely vytvorené na riadenie produktívnych systémov v organizáciách zameraných na

výrobu a sluţby. Pouţitím prípadových analýz a aplikácii rozhodovacích modelov, zameranie je na

identifikáciu problému, voľba modelu a interpretácia počítačových riešení, plánovanie skladu a

kontrolných modelov, rozmiestnenie prevádzok, plánovacie modely, zlepšovanie produktivity a

zaistenie kvality.

MC 553 Financovanie organizácií

Predmet sa zaoberá základmi financovania spoločnosti, zahŕňa prehľad finančných a obchodných

organizácii, finančné trhy a úrokové sadzby, analýzu účtovných správ, zhodnocovanie firmy, risk a

návratnosť, kapitálové štruktúry, kapitálové náklady a kapitálové rozpočty.

MC 555 Právne systémy v globálnej ekonomike

Posun ku globálnemu prostrediu vytvorilo mnoţstvo výziev pre modernú organizáciu. Keďţe na

existujúcich trhoch sa zväčšuje konkurencia, prienik na nové trhy po celom svete sa stal strategickou

alternatívou pre mnohé organizácie. Výziev súvisiacich s touto stratégiou je mnoţstvo, v rámci ktorých

sa značne podieľajú výzvy súvisiace s právnymi systémami. Tento predmet je zameraný na prieskum

právnych aspektov medzinárodných obchodných činností, porovnávajúc zákony a predpisy vo

vybraných štátoch.

MC 556 Manaţment financií

Manaţment firemných financií zahŕňa investičný/kapitálový rozpočet, rozdelenie akcionárom, pôvodnú

verejnú ponuku, lízingové a miešané financovanie, manaţment prevádzkového kapitálu, bankrot, fúzie

(zlučovanie podnikov) a akvizície, nadnárodný finančný manaţment.

MC 573 Medzinárodný obchod

V dnešnej globálnej ekonomike všetky obchodné organizácie musia pochopiť medzinárodné obchodné

prostredie. Z perspektívy strategických systémov je medzinárodný trh zvaţovaný z pohľadu

konkurencie a objavujúcich sa príleţitostí. Vnútorné funkčné činnosti sa podriaďujú medzinárodným

poţiadavkám vzhľadom na marketing, zdaňovanie, financie, riadenie a prácu. Tento predmet skúma

kultúrne, sociálne a politické tlaky, ako i vládne nariadenia ovplyvňujúce stratégie a zisk.

MC 584 Riadenie ľudských zdrojov

Predmet skúma optimálnu organizáciu a zamestnávanie ľudských zdrojov na splnenie strategických

organizačných zámerov; personálne funkcie pri nábore, výbere, školeniach, povyšovaní, a postupovom

plánovaní; ako i súvisiaci výskum správania; právne aspekty; a porovnanie súkromného a verejného

sektora.

MC 600 Strategický manaţment

30


Analýza prevádzkových situácii a otázok súvisiacich s postupmi; vývoj a zavedenie dlhodobých i

krátkodobých stratégii v obchodných organizáciách. Znalosti a zručnosti nadobudnuté v iných

predmetoch sú vyuţité na vyvinutie praktických, aplikovateľných celoorganizačných riadiacich

postupov.

MK 511 Marketingový prieskum

Marketingový prieskum poskytuje systém/ štruktúru pre rozhodovanie sa na informačnej báze. Spája

správanie sa spotrebiteľov s marketingovou stratégiou. Témy zahŕňajú analýzu a aplikovanie dát;

online, domáci a medzinárodný marketingový prieskum; intenzitu (kúpnu silu) a slabé stránky

metodiky marketingového prieskumu.

MK 513 Stratégia reklamy a promotion

Tento predmet skúma reklamu a propagačné stratégie študovaním správania sa spotrebiteľov,

kreatívnych/ tvorivých procesov, a výberom masmédii. Hodnotí rôzne propagačné nástroje, ktoré

vyjadrujú obchodné informácie a ovplyvňujú zákazníkov na spotrebiteľských a

priemyselných/prevádzkových trhoch.

MK 515 Globálny marketing

Skúma medzinárodné marketingové stratégie pre malé, stredné a nadnárodné spoločnosti. Ďalej

skúma rozmanité prostredia, situácie na trhu, a E-Commerce tým, ţe sa vzťahuje na marketing

naprieč hraniciam.

MK 516 Strategický marketing

Tento predmet pokrýva formuláciu stratégie a analýzu stále sa meniacich prostredí. Témy, ktoré sa

hodnotia sú rôznorodé marketingové stratégie na dosiahnutie konkurenčnej výhody, funkcie Internetu

a zavedenie stratégie.

ML 561 Vedenie ľudí

Tento kurz poskytuje študentom moţnosť integrovať a uviesť do praxe mnoţstvo riadiacich a

manaţérskych schopností pokrytých v predchádzajúcich kurzoch s podobným zameraním. Ďalej tento

kurz skúma niektoré teórie zefektívňovania, modely manaţérskeho vedenia ako aj princípy a praktiky

vedenia manaţmentu podniku. Dôraz sa kladie aj na aplikáciu a ohodnotenie riadiacich schopností a

modelov.

PM 501 Riadenie projektov

Študijný plán uvádza špecifické riadiace koncepty a techniky vzťahujúce sa na riadenie projektov v

rámci projektových i organizačných matičných štruktúr. Predmetmi štúdia sú: projektové činnosti,

plánovanie a zaistenie kvality, kvalita vývoja, projektový rozpočet, financovanie a kontrola, plánovanie

ľudských zdrojov, prejednávanie a zaobstarávanie kontraktov, analýza uskutočniteľnosti, obchodné a

projektové plány, určovanie smerovania, zámerov a cieľov.

Nepovinné predmety

Za kaţdý úspešne absolvovaný nepovinný predmet študent získava kredity. Kredity za nepovinné

predmety sa nezapočítavajú do celkového počtu kreditov potrebných na udelenie diplomu. Kaţdý

nepovinný predmet je ukončený skúškou a študent sa zapisuje na nepovinné predmety spolu s

povinnými a voliteľnými predmetmi v termíne zápisu.

Poznámka: V prípade záujmu o obidva diplomy prvého alebo druhého stupňa je potrebné, aby sa

študenti informovali na študijnom oddelení o vzájomnom započítaní kreditov.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

Vysoká škola manaţmentu v spolupráci so City University of Seattle ponúka okrem moţnosti štúdia v

odbore podnikový manaţment aj program výučby anglického jazyka a iné programy pre verejnosť.

Tieto programy sú určené pre študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si vzdelanie popri zamestnaní či

31


inom štúdiu. Škola realizuje večerné kurzy skupinovou aj individuálnou formou, ktoré prebiehajú na

pôde Vysokej školy manaţmentu, ako aj podnikové kurzy priamo v sídlach organizácií. Kurzy sú

vedené kvalifikovanými lektormi so skúsenosťami z praxe.

Programy pre verejnosť sú súčasťou akademického ţivota na Vysokej škole manaţmentu a sú

dôkazom správnosti filozofie vzdelávania pre všetkých, čoho výsledkom je aj rastúci záujem o tieto

programy z radov jednotlivcov i organizácií. Medzi účastníkov týchto programov patria zamestnanci

súkromných i štátnych organizácií, ale aj študenti pripravujúci sa na rôzne skúšky z anglického jazyka,

maturity, na pobyt v anglicky hovoriacich krajinách, či záujemcovia, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a

pod.

Ponuka programov pre verejnosť:

• Všeobecná angličtina

• Obchodná angličtina

• Anglická konverzácia

• Príprava na TOEFL

• Príprava na maturitu z anglického jazyka

• Podnikové programy

Kontaktné osoby:

BRATISLAVA:

Kristína Balšanová

Tel: 02/6381 0601

Fax: +421 2 6381 0611

E-mail: kbalsanova@vsm.sk

TRENČÍN:

Lukáš Frývaldský, M.B.A.

Tel/fax: 032/6529 337

E-mail: lfryvaldsky@vsm.sk

MOBILITNÉ PROGRAMY A ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Erasmus

Vysoká škola manaţmentu je od akademického roku 2007/2008 drţiteľom ERASMUS UNIVERSITY

CHARTER. Univerzitná charta Erasmus (EUC) zabezpečuje všeobecný rámec pre všetky európske

aktivity spolupráce, ktoré vysokoškolská inštitúcia môţe realizovať v rámci podporgramu Erasmus.

ERASMUS je súčasťou akčného programu Európskej komisie LLP (Program celoţivotného vzdelávania)

zameranej na vysokoškolské vzdelávanie. Jeho cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania a podpora

európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít.

ERASMUS podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a

kvalifikácie (transfer kreditov) v krajinách EÚ a kandidátskych krajinách.

Zapojené krajiny

Členské štáty Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Cánsko, Estónsko,

Fínsko, Francúzsko Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotzšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta,

Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,

Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia)

Krajiny EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

32


ECTS je systém prideľovania a prenosu akademických kreditov, ktorý uľahčuje uznávanie štúdia v

zahraničí. ECTS je nástrojom na vytváranie transparentnosti, na prepojenie jednotlivých inštitúcií a na

rozšírenie študijných moţností pre študentov.

Kto sa môţe zúčastniť na programe ERASMUS

Študent denného štúdia, ktorý ukončil 1. ročník riadneho vysokoškolského štúdia.

Študent, ktorý je občanom SR alebo študent slovenskej vysokej školy, pochádzajúci z krajiny

participujúcej na programe LLP/ERASMUS.

Študent, ktorý ovláda na veľmi dobrej úrovni angličtinu alebo jazyk hostiteľskej krajiny.

Študent, ktorého odporúča príslušná katedra školy na základe vynikajúcich študijných

výsledkov.

Program ERASMUS na VŠM

Mobilita študentov za účelom štúdia

Študentské mobilitné granty v rámci podprogramu ERASMUS sú riadené sieťou národných kancelárií

účastníckych krajín. Národná kancelária programu LLP (NK) uzatvára s vysokou školou (VŠ) kontrakt,

na základe ktorého dostane škola finančné prostriedky na študentské mobility. Prostriedky sa prideľujú

podľa plánovaných mobilít VŠ na základe bilaterálnych zmlúv a podľa vyuţitia grantu v

predchádzajúcom školskom roku. Finančná podpora z programu LLP/Erasmus, ktorú študent obdrţí od

domácej VŠ, nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Samotnú realizáciu študentských mobilít (informovanie študentov, výber študentov, vysielanie a

prijímanie študentov, prideľovanie grantov, uzatváranie zmlúv o štúdiu, študijný program študenta,

spolupráca s partnerskými inštitúciami a pod.) si uţ VŠ organizujú samostatne.

Ciele študentskej mobility v rámci podprogramu ERASMUS:

jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych

krajín a oblastí štúdia;

podpora spolupráce univerzít, ktoré si vymieňajú študentov a obohatiť vzdelanostné

prostredie na hosťujúcej inštitúcii;

príspevok k obohateniu spoločnosti vo všeobecnosti vytváraním skupiny vysoko

kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich

profesionálov;

prispieť k nákladom mobility a umoţniť študentom absolvovať študijný pobyt v zahraničí, ktorí

by sa ináč na takýto pobyt nikdy nedostali.

Trvanie mobility

Minimálne 3 mesiace

Maximálne 12 mesiacov

Mobilita študentov – študentské stáţe v podnikoch a iných organizáciách

Stáţ je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo oranizácii v inej zapojenej krajine s cieľom

pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na poţiadavkz európskeho trhu práce, získať odborné zručnosti

a lepšie pochopoť eknomické a spločenské podmienky hostiteľskej krajinz v kontexte s nadobúdaním

pracovných skúseností. Obdobie stáţe moţno podporiť prípravnými kurzami v jazyku hostiteľskej

krajiny alebo praco vnom jazyku. Hostiteľskými orgainzáciami môţu byť podniky, strediská odbornej

prípravy, výskumné centrá a iné organizácie.

Podmienky idnividuálnych stáţí:

vysielajúca vysoká škola musí uznať zahraničnú odbornú stáţ v plnej miere ako súčasť štúdia;

študent musí mať Zmluvu o štúdiu, ktorá zahŕňa program stáţe a ktorá musí byť podpísaná

ako vysielajúcou vysokou školou, tak aj hosťujúcou organizáciou;

33


zároveň musí študent dostať zmluvu o stáţi podpísanú s vysielajúcou vysokoškolskou

inštitúciou, (alebo vysielajúcim partnerstvom inštitúcií), prijímajúcou organizáciou/podnikom

a účastníkom;

obdobie stáţe musí byť potvrdené zmluvou o stáţi, ktorá musí byť podpísaná vysielajúcou

vysokou školou, hosťujúcou inštitúciou a účastníkom stáţe.

Trvanie stáţe

Minimálne 3 mesiace

Maximálne 12 mesiacov

EILC kurzy (intenzívne jazykové kurzy Erasmus) – Erasmus Intensive Language Courses (EILC)

Kurzy pre „menej pouţívané jazyku EU“ (nepatri k nim angličtina, nemčina, francúzština, španielčina);

ide o tieto jazyky: flámština, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, inslandčina, gréčtina,

taliančina, litovčina, lotyščina, maďarčina, maltčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina,

rumunčina, slovinčina, švédčina, turečtina.

Informácie pre akademický rok 2007/2008

Prihlásiť sa môţe:

študent slovenskej vysokej školy (nielen študent slovenskej národnosti), ktorý bol na školský

rok 2007/2008 vybratý na štúdium v niektorej z vyššie uvedených zemí a jeho štúdium je

organizované v rámci programu LLP/Erasmus.

Kurzy sa konajú: v lete roku 2007 (júl, august, september) a v zime roku 2008 (január, február)

Termín zaslania prihlášky (jazykovej inštitúcii) je najneskôr do 31.5.2007 pre kurzy v lete a na jeseň

2007 – pred začatím zimného semestra, a najneskôr do 31.10. 2007 pre kurzy v zime 2008 – pred

začatím letného semestra.

Slovenská Národná kancelária LLP nemá ţiadny vplyv na to, ktorí študenti budú na kurz prijatí.

Odporúčame prihlásiť sa na EILC kurz čo najskôr.

Intenzívne programy

Intenzívny program (IP) je krátky študijný program, ktorý spája prácu študentov a pracovníkov

vysokoškolských inštitúcií z rôznych zapojených krajín. Vysokej škole manaţmentu bol v školskom roku

2007/2008 v rámci IP schválený projekt Medzinárodnej letnej školy : „Úvod do znalostného

manaţmentu“.

Ciele intenzívnych programov

podpora efektívnej a multinárodnej výučby osobitných tém, ktoré by sa inak vôbec

nevyučovali, alebo len vo veľmi obmedzenom počte inštitúcií;

umoţnenie spolupráce medzi učiteľom a študentom v multinárodných skupinách a získavanie

skúsenosti, ktoré by na jednej inštitúcii nemohli nadobudnúť a získať tak nový pohľad na

témy, ktoré študujú;

umoţnenie výmeny názorov na obsah učiva a nové kurikulárne prístupy medzi pedagógmi ako

aj testovanie vyučovacích metód v prostredí medzinárodnej skupiny.

Trvanie programu

Maximálne 6 týţdňov

Kontaktná osoba:

BRATISLAVA, TRENČÍN:

Kristína Balšanová

External Affairs & Student Services

Vonkajšie vzťahy a sluţby študentom

34


Tel.: +421 2 6381 0601 ; +421 903 228 560

Fax: +421 2 6381 0602

Email: kbalsanova@vsm.sk

City University of Seattle Mobility Program

Popri programe ERASMUS majú študenti Vysokej školy manaţmentu tieţ moţnosť zapojiť sa do

medzinárodnej mobility študentov v rámci pobočkovej siete City Univesity of Seattle v USA, Bulharsku,

Grécku, Českej republike a výhľadovo v Mexiku. Princípom mobilitného programu v rámci siete CityU

je moţnosť absolvovať časť štúdia (obvykle 1 trimester) v niektorej z uvedených krajín, avšak za

finančných podmienok platných pre domovskú krajinu. Tento program umoţňuje študentom získať

popri študijných skúsenostiach tieţ moţnosti kultúrneho, sociálneho apodnikateľského poznávania

cieľových krajín. CityU Mobility Program je unikátnym programom svojho druhu a je otvorený vúlučne

pre študentov Vysokej školy manaţmentu a City University of Seattle.

Kontaktná osoba:

BRATISLAVA, TRENČÍN:

Kristína Balšanová

External Affairs & Student Services

Vonkajšie vzťahy a sluţby študentom

Tel.: +421 2 6381 0601 ; +421 903 228 560

Fax: +421 2 6381 0602

Email: kbalsanova@vsm.sk

Viac informácií ohľadom mobilitných programov na VŠM získate na www.vsm.sk

AKADEMICKÉ PRAVIDLÁ

Vysoká škola manaţmentu si vyhradzuje právo na zmeny existujúcich akademických pravidiel a

nariadení, vo vzťahu medzi školou a študentmi, ktorí sa prihlásili do jej programov. Týka sa to

školného a poplatkov, prijímania, ponúkaných programov a predmetov a postupov pri zápise.

Študenti, prijatí na štúdium na Vysokú školu manaţmentu, sú povinní dodrţiavať pravidlá stanovené

Správnou radou vysokej školy.

Akademický kredit

Kredit je jednotka miery, ktorá vyjadruje špecifický počet akademických hodín, strávených v triede a

mimo triedy, venovaných štúdiu počas trimestra. Niektoré akademické inštitúcie udeľujú semestrálne

kredity. Iné školy, vrátane Vysokej školy manaţmentu, udeľujú trimestrálne kredity. Na Vysokej škole

manaţmentu študent získa jeden trimestrálny kredit za 10 kontaktných hodín v triede a 20 hodín

individuálnej prípravy.

Sylabus

Sylabus je učebný plán predmetu. Na začiatku kaţdého trimestra študenti obdrţia sylabus, v ktorom je

podrobne opísaný predmet, poţiadavky na jeho úspešné absolvovanie, ciele predmetu a systém

hodnotenia. Je to dokument, ktorý má pomôcť porozumieť charakteru predmetu, aby sa študenti

dozvedeli, čo sa od nich očakáva, ako bude ich práca hodnotená, čo budú študovať, kedy treba

odovzdať príslušnú prácu a pod.

Zásady dochádzky

35


Kladie sa dôraz na kontakt medzi učiteľmi a študentmi v triede. O pravidlách dochádzky rozhodujú

vyučujúci a oznámia to na začiatku predmetu, prípadne uvedú v sylabe predmetu. Očakáva sa, ţe sa

študenti budú riadiť týmito pravidlami.

Kódex správania

Vysoká škola manaţmentu dodrţiava zákony a právny poriadok Slovenskej republiky. To platí i pre

také oblasti ako drogy, alkohol, krádeţe, vandalizmus, zámerné porušovanie disciplíny a iné

protiprávne činnosti. Od študentov Vysokej školy manaţmentu škola očakáva, ţe sa budú správať ako

zodpovední dospelí ľudia. Mali by mať na pamäti, ţe študenti, ktorých správanie bude kvalifikované

ako deštruktívne pre školu, jej činnosť a jej prvoradé ciele výučby a vzdelávania, budú podrobení

disciplinárnemu postihu, prípadne budú vylúčení, podľa rozhodnutia rektora a Správnej rady Vysokej

školy manaţmentu.

Priemer známok (Grade Point Average - GPA)

Priemer známok sa vypočítava na konci kaţdého trimestra a je zaloţený na numerickom hodnotení

jednotlivých predmetov. Svoj GPA si študenti môţu vypočítať tak, ţe vydelia súčet dosiahnutých

známok, ktoré získali, počtom ukončených predmetov.

Podmienky na udelenie "akademickej pocty"

Vysoká škola manaţmentu oceňuje vynikajúce akademické výsledky svojich študentov. Akademické

pocty majú formu čestnej listiny rektora VŠM. Študenti, ktorí ukončia všetky poţadované predmety

Vysokej školy manaţmentu s kumulatívnym priemerom známok minimálne 3.75, sú menovaní na

čestnú listinu rektora a udeľuje sa im osvedčenie o pocte. Takéto osvedčenie sa udeľuje iba po

úspešnom ukončení všetkých predmetov potrebných na dosiahnutie diplomu.

Skúšobná lehota a vylúčenie zo štúdia

Študenti musia počas štúdia dosahovať minimálny kumulatívny priemer známok (GPA) 2.0 v

bakalárskom programe a 3.0 v Mgr. a MBA programe. Študent, ktorého GPA klesne pod poţadovaný

priemer na konci ktoréhokoľvek trimestra, sa dostáva do skúšobnej lehoty. V skúšobnej lehote si

študent musí zvýšiť GPA minimálne na 2.0 v bakalárskom programe alebo na 3.0 v Mgr. a MBA

programe v nasledujúcich dvoch trimestroch. Ak sa tak nestane, študent je vylúčený zo štúdia. Ak

chce opätovne nastúpiť na štúdium, musí podať písomnú ţiadosť adresovanú komisii pre opätovné

prijatie študentov. Je na zodpovednosti študenta zaujímať sa o svoje výsledky a stráţiť si známkový

priemer. Pokiaľ sa študent neoprávnene zaregistruje, jeho registrácia bude zrušená a poplatky za

školné môţu byť vrátené len v zmysle pravidiel o vrátení školného. Ďalšie informácie ohľadom

opätovného prijatia po vylúčení je moţné získať na študijnom oddelení.

Odstúpenie od predmetu

Študent, prihlásený na akýkoľvek predmet, môţe odstúpiť od predmetu z akéhokoľvek dôvodu bez

akademického postihu (nízka známka, alebo prepadnutie) za predpokladu, ţe písomné oznámenie o

úmysle odstúpiť doručí študijnému oddeleniu najneskôr do konca ôsmeho týţdňa trimestra. Študent

predloţí vyplnené tlačivo a za príslušný predmet sa mu udelí známka W - odstúpenie (withdrawal),

ktorá ostáva na transkripte ako stály záznam. Tlačivo dostane študent na študijnom oddelení. Viď

podmienky refundácie školného.

Opakovanie predmetu

Študent musí opakovať predmety, z ktorých dosiahol známku niţšiu ako 0.7 v bakalárskom programe

a 1.6 v Mgr. a MBA programe. Študent môţe opakovať na vlastnú ţiadosť predmety, z ktorých

dosiahol známku niţšiu ako 2.0 v bakalárskom programe, resp. 3.0 v Mgr. a MBA programe. Do

výpočtu GPA sa zahrnie iba posledná dosiahnutá známka. Študenti, ktorí predmety

opakujú, musia absolvovať proces zápisu a uhradiť školné a poplatky za daný predmet. Kaţdý

predmet moţno opakovať najviac dvakrát.

36


Pridanie predmetu

V prípade, ţe študent dosiahol nadpriemerné akademické výsledky počas predchádzajúcich trimestrov,

môţe si v termíne zápisu, najneskôr však v prvom týţdni 10-týţdňového trimestra, zapísať ďalší

predmet. Kaţdé pridanie predmetu musí byť schválené dekanom, ţiadosť o pridanie predmetu

študenti odovzdávajú na študijné oddelenie.

Odvolanie sa voči známke

Ak je študent presvedčený, ţe známka nie je spravodlivá alebo pri udeľovaní známky sa nebrali do

úvahy niektoré závaţné okolnosti, môţe sa proti známke odvolať. Pri odvolaní sa dodrţiava štandardný

postup. Študent musí známku najskôr prediskutovať s učiteľom. V prípade, ţe nedôjde k vzájomnej

dohode, študent vypíše potrebné tlačivo, ktoré musí byť odovzdané spolu s príslušnými podkladmi

(zdôvodnenie odvolania, kvízy, testy, oznámkované práce, sylabus a pod.) na študijné oddelenie

najneskôr do piatich týţdňov po podpísaní známky vyučujúcim v danom trimestri. Všetky relevantné

doklady budú doručené rektorovi, ktorý po diskusii s učiteľom rozhodne, či bude známka zmenená

alebo nie.

Skúška bez absolvovania predmetu

Ak má študent pocit, ţe jeho predchádzajúce vzdelanie alebo vedomosti mu poskytli dostatočné

znalosti v určitom predmete, môţe poţiadať o preskúšanie. Test ohodnotí študentove znalosti na

úrovni, akú by dosiahol na záverečnej písomnej práci z predmetu. Pokiaľ má študent záujem o

preskúšanie, musí na študijné oddelenie doručiť o tom písomnú ţiadosť. Poplatok za skúšku sa rovná

výške školného za 1 predmet. Známkuje sa systémom splnil/nesplnil (Pass/No Pass).

Ak študent skúšku neurobí, musí doplatiť poplatok vo výške 3 000,- SK najneskôr do dňa zápisu na

predmet, z ktorého bol preskúšaný. Študenti bakalárskeho programu môţu poţiadať o preskúšanie

maximálne zo 6 predmetov, študenti Mgr./MBA programu maximálne zo 4 predmetov.

Transkript - Oficiálny výpis známok

Keď vyučujúci udelí študentovi záverečnú známku za predmet, známka sa pošle do registračného

strediska, kde sa zapíše do oficiálneho záznamu o štúdiu, ktorý sa volá "transkript". Transkript je

oficiálny záznam akademickej kariéry študenta na Vysokej škole manaţmentu. Je to oficiálny výpis

predmetov, ktoré študent absolvoval a známok, ktoré dosiahol. Niektorí zamestnávatelia ho poţadujú

pri vstupe do zamestnania, taktieţ to ţiadajú všetky vysoké školy, na ktoré sa študent chce prihlásiť

na ďalšie štúdium. Transkript je oficiálny, len ak je v zalepenej obálke s pečiatkou školy. V prípade

väčšiny vysokých škôl musí študent poţiadať študijné oddelenie, aby zaslalo transkript poštou priamo

inštitúcii, kde sa uchádza o prijatie. Oficiálny transkript môţe študent dostať tak, ţe zaplatí poplatok za

transkript a vyplní na študijnom oddelení formulár "ţiadosť o oficiálny transkript". Poplatok za oficiálny

transkript je uvedený v katalógu v časti "Školné a poplatky".

Študent Mgr. alebo MBA v bakalárskom programe

Ak má študent záujem o určitý predmet, alebo povaţuje niektorý z bakalárskych predmetov za vhodnú

prípravu pre prácu, ktorú robí v programe Mgr./MBA, môţe sa na vybraný predmet prihlásiť. Tieto

predmety sa nezapočítavajú do programu Mgr./MBA.

Pracovná stáţ

Pracovná stáţ pomáha aplikovať získané vzdelanie v praxi za účelom získania kreditov. Od študenta sa

v bakalárskom programe vyţaduje priemer známok nad 3.0, v Mgr./MBA programe 3.5. Pred stáţou

by mal absolvovať aspoň polovicu štúdia. Študent si môţe nahradiť pracovnou stáţou jeden alebo dva

predmety štúdia. Stáţ môţe byť platená alebo neplatená. Študent, ktorý má záujem o pracovnú stáţ,

môţe poţiadať koordinátora stáţí o informačný balíček, ktorý obsahuje sylabus, 2 tlačivá na

odporúčania lektorov a prihlášku. Študent počas stáţe pripraví prezentáciu a vypracuje práce, ktoré sú

predpísané v sylabe. Koordinátor navrhne predmet, ktorý bude stáţou nahradený. Študent sa zapíše

37


na stáţ vyplnením daného tlačiva a zaplatením školného a poplatkov za 1 aţ 3 predmety. Známkuje sa

systémom splnil/nesplnil (Pass/No Pass).

Podmienky prenosu kreditov

Ak študent navštevoval inú vysokú školu alebo univerzitu predtým, ako sa prihlásil na Vysokú školu

manaţmentu a predošlé štúdium má zdokumentované oficiálnymi transkriptami, môţe poţiadať o

prenos kreditov a o ich započítanie voči bakalárskemu alebo Mgr./MBA programu ponúkanými

Vysokou školou manaţmentu. Vysoká škola manaţmentu zhodnotí predošlú akademickú kariéru a

rozhodne o počte prenositeľných kreditov. Vo všeobecnosti platí, ţe rezidenčná poţiadavka na získanie

bakalárskeho diplomu Vysokej školy manaţmentu je 9 predmetov z posledných dvoch rokov štúdia v

kreditovom vyjadrení 45 kreditov (3xx a 4xx predmety). Pri prenose kreditov z inej vysokej školy alebo

univerzity je moţné preniesť len tie predmety, ktoré študent absolvoval na minimálne 75% (2.0 v

číselnom vyjadrení). Po zhodnotení absolvovaných predmetov bude študentovi zostavený zoznam 9

predmetov, pričom budú zohľadnené nasledovné kritériá:

a) zo zoznamu 3xx a 4xx predmetov VŠM bude študentovi vyplývať podmienka absolvovať tie

predmety, ktoré v predošlom štúdiu neabsolvoval,

b) študent musí absolvovať na VŠM predmety, ktoré sú ako povinné na štátnych skúškach, a to

aj v prípade, keď porovnateľné predmety absolvoval na inej škole,

c) ak študent v predošlom štúdiu absolvoval predmety obsahom a rozsahom porovnateľné so

všetkými povinnými 3xx a 4xx predmetmi VŠM, bude sa rezidenčná poţiadavka vzťahovať

okrem povinných štátnicových predmetov na tie predmety, v ktorých dosiahol najniţšiu

známku.

Niekoľko ďalších vecí, ktoré by študenti mali vedieť

Predmety, ich následnosť, študijné programy, podmienky a termíny sa z času na čas môţu zmeniť. Vo

všeobecnosti platí, ţe študenti, ktorí študujú bez prerušenia štúdia, podliehajú poţiadavkám platným v

čase prvého zápisu. Snaţíme sa, aby študenti boli včas informovaní o akýchkoľvek zmenách a študijné

oddelenie poskytuje kaţdému študentovi študijný plán a jeho prípadné úpravy. Študent je zodpovedný

za splnenie podmienok potrebných na získanie akademického titulu. Pre nových študentov škola

organizuje povinné zaškolenie v oblasti poţiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Súčasťou zaškolenia

je aj informatívne stretnutie s predstaviteľmi študijného oddelenia a vedenia školy, ktorého cieľom je

informovať študentov o ich právach a povinnostiach.

Prerušenie štúdia

Ţiadosť o prerušenie štúdia sa podáva písomnou formou na študijné oddelenie. Počas prerušenia

štúdia študent prestáva byť študentom školy a zanikajú mu tým práva a povinnosti študenta. Okrem

podania ţiadosti je študent povinný:

odovzdať študentský preukaz na študijnom oddelení

vrátiť všetky študijné materiály zapoţičané v školskom archíve a kniţnici

oznámiť prerušenie štúdia zamestnávateľovi rodiča, ktorý na študenta vypláca rodinné

prídavky, keďţe rodičia (ţivitelia) strácajú nárok na výplatu rodinných prídavkov a zľavu na

dani

Pri prerušení štúdia študentovi zaniká nárok:

na internát (v Trenčíne)

rodinné prídavky a úľavy na dani

na pouţívanie zľavnených autobusových a vlakových cestovných lístkov

iné výhody vyplývajúce zo štatútu študenta (vedenie študentských zvýhodnených bankových

účtov, zľavy na ubytovanie, atď.)

Študent zodpovedá za všetky právne následky, ktoré by mohli vzniknúť pri nesplnení vyššie

uvedených povinností.

38


AKADEMICKÁ ETIKA A PLAGIÁTORSTVO

Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje akademickú celistvosť vysokej školy. Porušovanie akademickej

etiky zniţuje hodnotu dosiahnutého titulu. Vysoká škola prostredníctvom známok a vydaním diplomu

potvrdzuje, ţe študent úspešne získal stanovené mnoţstvo vedomostí. Vysoká škola manaţmentu

definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narušuje práva iných študentov týkajúce sa

vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svojej

vlastnej. Pravidlá a kompletné informácie môţu študenti nájsť na webovej stránke www.cutn.sk/sh

Vysoká škola manaţmentu uplatňuje princíp "nulovej tolerancie" voči záleţitostiam týkajúcich sa

akademickej etiky. Väčšina foriem akademickej nečestnosti sa v podstate neodlišuje od klamania a

krádeţe. Postihy okrem iných zahŕňajú aj nedostatočnú známku za predmet a vylúčenie zo štúdia.

Postup pri porušení akademickej etiky

Akademická etika je základom akademickej integrity. Akademická etika študentov predpokladá plnenie

študijných povinností bez podvodov, klamstiev a neschválenej spolupráce s inými študentmi. Vysoká

škola manaţmentu očakáva dodrţiavanie zásad akademickej etiky od všetkých študentov, vyučujúcich

a zamestnancov. Tieto zásady sa uplatňujú prostredníctvom disciplinárneho postihu.

Pedagogický zbor Vysokej školy manaţmentu je v prvom rade zodpovedný za dodrţiavanie

akademickej etiky študentmi a ostatnými členmi akademickej obce. Pedagogický zbor zabezpečuje

dodrţiavanie akademickej etiky a pomáha študentom v tomto procese tým, ţe vytvára a udrţuje

akademické prostredie bez prípadov klamania a podvádzania.

Zamestnanci a administratíva pomáhajú pedagogickému zboru pri dodrţiavaní týchto zásad. Ich

zodpovednosť okrem iného zahŕňa vývoj postupov na uplatňovanie týchto zásad, ich dôslednú

realizáciu, ako i školenie zamestnancov tak, aby boli zamestnanci s týmito zásadami oboznámení.

Zámerom Vysokej školy manaţmentu je týmito zásadami upevniť v študentoch skutočnú úctu k

poctivej akademickej práci. Kaţdý študent je povaţovaný za zodpovedného dospelého človeka, od

ktorého sa očakáva úroveň správania v súlade s týmito zásadami.

Definície:

Vysoká škola manaţmentu je zodpovedná za to, aby sa všetci študenti, zamestnanci a pedagogický

zbor oboznámili s nasledujúcimi definíciami. Za porušenie pravidiel akademickej etiky sa povaţuje:

Podvádzanie:

Pouţívanie nedovolených materiálov ako sú knihy, alebo poznámky pre zodpovedanie otázok

na skúškach a testoch.

Opisovanie úloh, písomných prác, odpovedí pri skúškach a testoch, alebo iných informácií a

dát od ostatných študentov, alebo iných autorov

Napomáhanie alebo umoţnenie podvádzania niekomu inému

Plagiátorstvo:

Vydávanie práce iného autora za vlastnú.

Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez pouţitia správnej citácie

Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou

Doslovné kopírovanie, pouţitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie

informácií, dát, príkladov, myšlienok, slov alebo teórií bez pouţitia citácie a označenia zdroja.

Ďalšie formy porušovania akademickej etiky:

Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov, alebo dát a informácií z výskumov

39


Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém, alebo celých internetových stránok bez

náleţitého uvedenia zdroja a autora

Predloţenie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predloţená na inom predmete,

bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho.

Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom získania nečestnej výhody

Spolupráca s inou osobou, alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch,

výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho.

Predávanie, alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným osobám

pre účel plagiátorstva

Podplácanie, alebo pokus o podplácanie vyučujúceho.

Člen pedagogického zboru, ktorý má podozrenie, ţe študent porušil pravidlá akademickej etiky VŠM,

prekonzultuje takýto prípad s predsedom komisie pre akademickú etiku predtým ako predloţí

oficiálne obvinenie takého študenta. Ak z konzultácie vyplýva, ţe je podozrenie odôvodnené, člen

pedagogického zboru predloţí komisii formulár obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky

spolu s ďalšou podpornou dokumentáciou. Člen pedagogického zboru predkladajúci obvinenie takisto

zabezpečí prostredníctvom študijného oddelenia zápis “K” známky (táto známka znamená, ţe študent

podstúpi disciplinárne konanie) do študentovho záznamu. Člen pedagogického zboru umoţní

študentovi ďalej pokračovať v štúdiu daného kurzu, pokiaľ vyučujúci spolu s dekanom alebo

rektorom nerozhodnú, ţe správanie daného študenta je nevhodné a rušivé. Obvinený študent má

právo predniesť svoju obhajobu v deň šetrenia pred komisiou osobne (ţiadni zástupcovia nebudú

akceptovaní) alebo písomne. V prípade, ţe komisia zistí, ţe študent porušil pravidlá akademickej

etiky, bude tento potrestaný nasledovnými sankciami:

Prvé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a dočasné vylúčenie na

obdobie jedného trimestra zo štúdia na VŠM.

Druhé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a dočasné vylúčenie na

obdobie dvoch alebo viac trimestrov zo štúdia na VŠM

Tretie porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a bezpodmienečné

vylúčenie zo štúdia na VŠM.

Komisia má právo rozhodnúť sa pre menej prísne sankcie na základe zvláštnych okolností, alebo

predloţených dôkazov.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Zodpovednosť za rozhodovanie o opatreniach v prípade porušenia disciplíny študentmi spočíva na

disciplinárnom výbore. Proces vedúci k týmto opatreniam je oddelený od prípadov porušenia

akademickej etiky, ktoré sú uvedené v katalógu na inom mieste. Disciplinárny výbor je tieţ

zodpovedný za zvolanie zasadnutia podľa potreby, za upovedomenie študentov a všetkých

zúčastnených, za vedenie dôverných záznamov a správ o prípadoch, za včasné vyriešenie

disciplinárnych prípadov aţ do samého záveru a za skartovanie neaktuálnych záznamov o jednotlivých

prípadoch.

Pravidlá správania sa študentov

Študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na Vysokej škole manaţmentu berú na seba zodpovednosť

správať sa spôsobom zodpovedajúcemu inštitúcii vyššieho vzdelávania ako i rešpektovať zákony

Slovenskej republiky. Činy, ktoré zakladajú dôvody pre disciplinárne konanie zahŕňajú, nie sú však

obmedzené, na nasledujúce:

• Krádeţ, alebo poškodenie majetku školy, iného študenta, vyučujúceho, alebo návštevníka školy.

• Slovné, alebo fyzické napadnutie študenta, vyučujúceho, alebo zamestnanca školy.

• Narušovanie procesu vyučovania v triede, alebo inej činnosti v triede.

40


• Sfalšovanie, pozmenenie, alebo zneuţitie dokumentov, záznamov školy, alebo ich identity.

• Nepovolený vstup do školských zariadení, alebo ich obsadenie, prípadne bránenie príchodu a

odchodu z týchto priestorov.

• Nepovolené pouţívanie materiálov, alebo zariadenia školy.

• Pouţívanie, vlastníctvo, alebo šírenie alkoholu, drog a iných návykových látok na pôde školy.

• Neuposlúchnutie pokynov zamestnancov, alebo vedenia školy, ktorí konajú v rámci svojich

povinností. Študenti sú povinní preukázať svoju totoţnosť na poţiadanie ktoréhokoľvek predstaviteľa

školy.

• Vlastníctvo, alebo pouţívanie strelných zbraní, výbušnín, nebezpečných chemikálií, alebo iných látok

ohrozujúcich zdravie a ţivot členov akademickej obce a zamestnancov školy.

Pravidlá správania sa v priestoroch školy

• Študent je povinný na akademickej pôde školy preukázať sa, pri vyzvaní oprávnenou

osobou, preukazom študenta.

• Fajčenie je zakázané vo všetkých priestoroch školy s výnimkou priestorov na to určených. Nie je

prípustné voľné odhadzovanie ohorkov z cigariet pred školou mimo popolníkov.

• Informácie, ktoré sa rozdávajú študentom, prípadne sa oznamujú na nástenkách, musia byť predtým

schválené vedením školy prostredníctvom sekretariátu.

• Deti študentov a zamestnancov školy nemoţno nechávať bez dozoru a ich prítomnosť v triedach a

laboratóriách je zakázaná.

• Od študentov sa vyţaduje v priestoroch školy vhodné oblečenie vrátane obuvi.

Disciplinárny výbor

Vo výbore sú zastúpení dvaja študenti, dvaja administratívni pracovníci školy a traja zástupcovia

pedagogického zboru. Kvôli kontinuite sú pracovníci školy a učitelia určení na obdobie dvoch rokov.

Výbor je uznášaniaschopný v počte troch členov, pričom z kaţdej skupiny musí byť prítomný aspoň

jeden člen. Kaţdý člen výboru má jeden hlas. Výbor si zvolí predsedu z pracovníkov školy a schváli

procedurálny poriadok.

Postup po zistení porušenia disciplinárneho poriadku

Oznámenie o porušení disciplíny sa musí doručiť na študijné oddelenie písomne, najneskôr do jedného

týţdňa po udalosti a môţe ho podať ktorýkoľvek člen akademickej obce, alebo ktorýkoľvek

zamestnanec školy. Študent, obvinený z porušenia disciplíny, bude s obvinením písomne oboznámený

a vyzvaný, aby predstúpil pred Disciplinárny výbor v stanovenom termíne. Študent má moţnosť

výboru uviesť fakty na svoju obhajobu, alebo vysvetliť svoje správanie. Výbor prijme príslušné

disciplinárne opatrenie. Študent bude o rozhodnutí výboru a prípadnom disciplinárnom opatrení

informovaný písomne. Študent môţe akceptovať rozhodnutie výboru, alebo sa odvolať k rektorovi

školy. Rektor môţe potvrdiť, alebo upraviť rozhodnutie výboru podľa svojej úvahy.

Sankcie

Pokarhanie: Oficiálne oznámenie, ţe správanie sa študenta nie je v súlade s vysokoškolskými

normami. Pokarhanie sa povaţuje za varovanie, ţe ďalšie prípady porušenia disciplíny môţu

mať za následok ďalšie disciplinárne opatrenie, vrátane jeho vylúčenia zo štúdia.

Podmienečné vylúčenie: Obmedzenie, alebo vylúčenie študenta, alebo skupiny študentov z

činností školy podľa rozhodnutia výboru. Disciplinárnu podmienku moţno uvaliť na obdobie do

dvoch rokov a ďalšie akékoľvek porušenie disciplíny počas obdobia podmienky môţe mať za

následok ďalšie disciplinárne opatrenie.

Náhrada: Náhrada za poškodenie, alebo zneuţitie majetku vhodnou formou kompenzácie.

Dočasné vylúčenie: Vylúčenie z výučby na čas stanovený v oznámení študentovi výborom.

41


Vylúčenie: Ukončenie štatútu študenta na dobu neurčitú. Toto opatrenie, ako i moţné

následné znovu prijatie, vyţaduje schválenie rektorom Vysokej školy manaţmentu.

Okamţité dočasné vylúčenie: Na ochranu študentov, učiteľov a zamestnancov školy pred

bezprostrednou moţnosťou výtrţností, porušenia disciplíny, alebo ohrozenia, rektor a

predseda Správnej rady, alebo nimi poverené osoby môţu takéhoto študenta okamţite

dočasne vylúčiť. Študent musí opustiť priestory školy a všetky jeho študentské práva sú

pozastavené. Do 24 hodín po incidente musí študent vysvetliť, prečo by sa nemalo v

okamţitom dočasnom vylúčení pokračovať aţ do zasadnutia Disciplinárneho výboru.

SLUŢBY PRE ŠTUDENTOV

Stredisko informačných systémov

Stredisko informačných systémov zabezpečuje sluţby študentom a členom pedagogického zboru v

oblasti informačných technológií. Pracovníci strediska zabezpečujú bezproblémový chod počítačových

laboratórií, servis hardvéru a softvéru, pripojenie na internet a ďalšie sluţby. Okrem pracovníkov

informačných systémov nájdete v počítačových laboratóriách pomocníkov z radov študentov, ktorí

zabezpečujú odborný dozor počas otváracích hodín v laboratóriách.

Z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej funkcie výpočtovej techniky je pri jej pouţívaní povinné

dodrţiavať nasledovné pravidlá (všetko potrebné nájdete aj na stránkach: www.vsm.sk /

www.cityu.sk a www.cutn.sk):

Základné pravidlá práce v počítačových laboratóriách:

• Je zakázané sťahovať a inštalovať akékoľvek programy z internetu.

• Študenti študujúci špecializáciu Informačné systémy majú v laboratóriu určenom na výučbu tejto

špecializácie prednosť vo vyuţívaní výpočtovej techniky a inštalovaného softvéru.

• Prinesené vlastné dátové médiá nesmú obsahovať vírus a pred ich pouţitím je nutné ich

skontrolovať antivírovým softvérom.

• Je prísne zakázané tlačiť na iné ako na tento účel určené médiá (papier a priesvitné fólie sú k

dispozícii v laboratóriu).

• V laboratóriu a v kniţnici je zakázané konzumovať jedlo a nápoje.

• V laboratóriu a v kniţnici je zakázané pouţívať mobilné telefóny.

V prípade porušenia niektorého z vyššie uvedených pravidiel bude študentovi zakázaný vstup do

počítačového laboratória alebo kniţnice. V prípade úmyselného poškodenia zariadenia laboratória

alebo kniţnice, bude voči študentovi započaté disciplinárne konanie.

V počítačových laboratóriách majú študenti moţnosť písať svoje seminárne práce a pracovať na

projektoch a zadaniach, vyhľadávať zdroje informácií na internete alebo pracovať na záverečných

prácach. Spracované dokumenty si môţu vytlačiť na papier alebo na priesvitnú fóliu. Tlačenie

a kopírovanie sa platí kartičkami, ktoré sa dajú zakúpiť v kniţnici. V prípade, ţe študenti majú záujem

o skenovanie, je moţné poţiadať o túto sluţbu zodpovedného pracovníka laboratória.

Ceny za sluţby strediska informačných systémov:

- kartičky na tlačenie 10strán/20 Sk, 25strán/50 Sk, 50strán/100 Sk

- tlač jednej stránky za hotovosť: 3 Sk

- priesvitná fólia: 10 Sk (tlač nie je zahrnutá)

- skenovanie obrázku: 10 Sk

TRENČÍN

Pracovníci strediska informačných systémov:

Ing. Miroslav Slivka, správca siete

mslivka@vsm.sk

42


B.S.B.A. Roman Roxer, asistent správcu siete

Tel.č.: 032-6528174-5

rroxer@vsm.sk

V Trenčíne sa nachádzajú dve počítačové laboratóriá, kde je 40 počítačov s prístupom na internet.

Otváracie hodiny sa menia kaţdý trimester v závislosti od vyučovacích hodín v laboratóriách. Počítače

sú pripojené k internetu optickým pripojením s priepustnosťou 100Mb/s. Pre študentov s vlastnými

laptopmi je internátna časť budovy a prízemie v oblasti študovne pokryté WIFI signálom. V miestnosti

310 je moţné sa pripojiť cez kábel.

BRATISLAVA

Pracovníci strediska informačných systémov:

Marek Karais, správca siete

Martin Bokor, asistent správcu siete

mkarais@vsm.sk

mbokor@vsm.sk

V Bratislave sa nachádzajú dve počítačové laboratóriá. Sú vybavené pracovnými stanicami v

konfigurácii zodpovedajúcej aktuálnym trendom v oblasti výpočtovej techniky a zvládajúcimi náročné

softwarové aplikácie. Laboratóriá sú rozdelené na:

1. študentský PC LABORATORY, kde sa nachádza celkom 25 počítačov s predinštalovaným operačným

systémom Microsoft Windows XP. Sú pripojené na internet optickou linkou s priepustnosťou 100 Mb/s

a sú vybavené konektorom na pamäťové USB zariadenia a slúchadlami pre prezeranie

multimediálnych aplikácií.

2. GRATEX LABORATORY (špecializované laboratórium) je určený na výučbu v špecializácii

počítačových systémov. Okrem iného, Gratex laboratórium je vybavené najmodernejšími softvérovými

vývojárskymi nástrojmi slúţiacimi prevaţne na výučbu návrhu a vývoja aplikácii v štandardizovanom

prostredí. V prípade, ţe Gratex laboratórium nie je pouţívané na výučbu špecializovaných predmetov,

študenti ho môţu vyuţívať na prácu na svojich projektoch. Otváracie hodiny laboratórií sa určujú vţdy

pred začatím trimestra a závisia od vyučovacích hodín v laboratóriách. V priemere sú laboratória pre

študentov k dispozícií 40 hodín týţdenne.

V priestoroch celej budovy, majú študenti prístup k internetu cez bezdrôtové WiFi pripojenie.

Študenti majú k dispozícii notebook a projektor, slúţiace na projekciu MS Power Point prezentácií

a ďalších študijných materiálov.

Študenti majú prístup k softvérovému vybaveniu spoločnosti Microsoft obsiahnutému v balíku MSDN

Academic Alliance, výlučne za účelom štúdia.

V priestoroch kniţnice sa nachádza študentský terminál slúţiaci na aktualizáciu údajov v študentských

digitálnych preukazoch. Terminál je prepojený so študentskou databázou, a zaručuje tak presnosť

a aktuálnosť dát. Spomínaný preukaz je pouţiteľný ako zľavnenka na MHD, ŢSR, a SAD.

Centrum kariérneho poradenstva

V rámci rozširovania sluţieb študentom Vysoká škola manaţmentu / City University of Seattle otvorili

nové Centrum kariérneho poradenstva pre študentov ohľadom ich budúceho zamestnania, prípadne

profesionálneho rastu, brigád a stáţí počas štúdia. Našim cieľom je byť uţitoční pre študenta počas

celého obdobia jeho štúdia a taktieţ po jeho absolvovaní. Radi by sme ponúkli našim študentom

informácie o aktuálnych moţnostiach ich uplatnenia na trhu práce a ostali s nimi v kontakte aj po

ukončení štúdia a to prostredníctvom našej Spoločnosti absolventov/Alumni Association, ktorej

základňa sa kaţdoročne rozrastá.

Kontakt:

BRATISLAVA

Kristína Balšanová

External Affairs & Student Services

43


Vonkajšie vzťahy a sluţby študentom

Email: kbalsanova@vsm.sk

Kristína Roller

Recruitment Officer

Poradenské sluţby študentom

Email: kroller@vsm.sk

Tel.: +421 2 6381 0601

Fax: +421 2 6381 0611

TRENČÍN

Lukáš Frývaldský, M.B.A.

External Affairs & Student Services

Vonkajšie vzťahy a sluţby študentom

Tel./fax: +421 32 6529337

Email: lfryvaldsky@vsm.sk

Kniţnica

Študenti všetkých programov majú k dispozícii rozsiahle informačné zdroje hlavnej kniţnice v Trenčíne

a pobočky kniţnice v Bratislave. Formou medzikniţničnej výpoţičnej sluţby majú študenti prístup

k zdrojom oboch kniţníc. Široká ponuka publikácií a periodík v tlačenej i elektronickej forme obsahuje

tituly z oblasti ekonómie, manaţmentu, obchodu, účtovníctva, financií, marketingu, komunikácie,

informačných systémov, práva, sociológie, ekológie a výučby anglického jazyka. Materiály sú prevaţne

v anglickom jazyku, časť zbierky je v jazyku slovenskom a českom. Online katalóg je prístupný na web

stránkach kniţnice http://library.cutn.sk/.

Pouţívanie kniţnice vrátane prístupu na internet je bezplatné pre všetkých registrovaných študentov.

Tlač dokumentov a kopírovanie sú spoplatňované podľa schváleného cenníka.

UPOZORNENIE: Pri návšteve kniţnice si so sebou nezabudnite priniesť identifikačnú kartu študenta.

Kniţničné zdroje

viac ako 20 300 rôznych materiálov (knihy, audiokazety, videokazety, CD, DVD)

130 odborných periodík v tlačenej forme

viac ako 160 výročných správ spoločností

retrospektívna zbierka 750 kompletných titulov periodík na mikrofilmoch a mikrofišiach (do

roku 1998) s podporou vyhľadávania pomocou indexu na CD

Centrum amerických štúdií v bratislavskej pobočke kniţnice (300 titulov kníh a videokaziet

s informáciami o histórii, kultúre, politickom systéme, obchode a podnikaní v USA)

špecializované online databázy na podporu študijných programov; vynikajúce zdroje informácií

na písanie esejí, seminárnych a diplomových prác (odborné články, prípadové štúdie, analýzy,

štatistiky a tieţ elektronické knihy)

diplomové práce

samostatná zbierka podporných a doplnkových materiálov pre vyučujúcich

na stránkach kniţnice je udrţiavaný zoznam uţitočných web stránok, rozdelených do

predmetových kategórií (http://library.cutn.sk linka Zaujímavé odkazy)

Sluţby

poradenstvo pri vyhľadávaní informácií

kopírovanie kniţničných materiálov a tlač dokumentov z počítačov v kniţnici (platba systémom

bodových kartičiek, ktoré si študenti môţu kúpiť v kniţnici)

bezplatné skenovanie a elektronické doručovanie dokumentov z kniţničných zdrojov na

poţiadanie

medzikniţničná výpoţičná sluţba v rámci pobočiek

44


inštruktáţe efektívneho vyhľadávania v online databázach (pre skupiny aj pre individuálnych

záujemcov)

rezervovanie a dozor nad výpoţičkami vybraných materiálov podľa poţiadaviek vyučujúcich

úvodné inštruktáţe študentov o pouţívaní kniţničných zdrojov, katalógu, internetu a

technického vybavenia

rešeršné sluţby

bezplatný prístup na internet, multimediálne počítače so slúchadlami

video a TV v kniţnici v Trenčíne

Pravidlá

kniţničné sluţby sa poskytujú bezplatne iba registrovaným študentom

výpoţičná doba je

3 týţdne na knihy

3 dni na časopisy, výročné správy, video kazety, CD a DVD

výpoţičná doba končí jeden deň po skončení trimestra, o predĺţenie výpoţičky môţu poţiadať

iba tí študenti, ktorí uhradili školné poplatky na ďalšie obdobie

stratené materiály sú študenti povinní nahradiť

TRENČÍN:

Tel : 032/6528174, 032/6581293

e-mail: library@vsm.sk

Pracovníci kniţnice :

Ing. Eva Liţičárová, správa softvéru, online sluţby

Mgr. Melánia Buchlová, správa fondu, katalogizácia

Mgr. Lucia Baginová, správa výpoţičnej evidencie, pokladňa

Miriam Volníková, BSBA, správa fondu periodík

Daniela Divílková, správa fondu doplnkových materiálov

elizicarova@cutn.sk

mbuchlová@vsm.sk

lbaginova@vsm.sk

mvolniková@vsm.sk

ddivilkova@vsm.sk

Otváracie hodiny počas školského roka:

pondelok - štvrtok: 7:30 - 19:30

piatok: 7:30 - 17:00

sobota: 9:00 - 17:00

Otváracie hodiny cez prázdniny:

pondelok - piatok: 08:00 - 16:00

sobota: zatvorené

BRATISLAVA:

tel : 02/63810604

e-mail: librba@vsm.sk

Pracovníci kniţnice :

Karla S. Kuklis, MLS, riaditeľka kniţnice VŠM/CU

Petra Klačanská, správa fondu periodík

Mgr. Petra Klokočníková, akvizície

Ivan Tomajko, výpoţičné sluţby

kkuklis@vsm.sk

pklacanska@vsm.sk

pklokocnikova@vsm.sk

itomajko@vsm.sk

Otváracie hodiny počas školského roka:

pondelok: 8:30 - 18:30

utorok: 8:30 - 19:30

streda - štvrtok: 8:30 - 18:30

piatok: 9:00 - 17:00

sobota: 8:30 - 15:30 (keď sú kurzy MBA)

Otváracie hodiny počas prázdnin:

45


pondelok - piatok: 8:30 - 16:30

sobota: zatvorené

Akékoľvek pripomienky a podnety k sluţbám kniţnice, ako aj návrhy na nové tituly sú vítané; na tento

účel slúţia online formuláre Prieskum spokojnosti a Návrhy na nákup na stránke

http://library.cutn.sk/Slovak.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Cieľom školy pri zabezpečovaní študijných a referenčných zdrojov pre študentov je zabezpečiť

aktuálne a finančne dostupné zdroje.

1. Bakalárske a magisterské programy v anglickom jazyku

Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti týchto programov musia zaobstarať k štúdiu sú

zahraničné, a teda finančne náročné učebnice (cena titulov pouţívaných na väčšinu predmetov môţe

presiahnuť aţ 100 USD), ktorých dostupnosť na slovenskom trhu je obmedzená (dodacia doba je

zväčša tri aţ viac týţdnov).

Preto v roku 2001 CU/VŠM zaviedla "Academic Resource Fee System (systém poplatkov za

akademické zdroje)," vďaka ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému učebnicovému

servisu (poţičovné učebníc, kopírovanie doplnkových materiálov, materiály pre inštruktorov a iné

materiály pouţívané na hodinách) za rozumnú cenu.

Tento systém zniţuje náklady študentov na samotné štúdium, keďţe ich odbremeňuje od nákupu

kvalitnej a zároveň finančne náročnej zahraničnej literatúry na kaţdý predmet.

Uhradením "Academic Resource Fee" (poplatku za akademické zdroje) študenti prispievajú do

spoločného rozpočtu, ktorý je v celej výške pouţitý na horeuvedené účely.

Poplatky

Úhrada "Academic Resource Fee" (poplatku za akademické zdroje) za kaţdý predmet je povinná len

pre študentov programov BSBA, MBA (in General Management), Bc. a Mgr. v angličtine.

Študent sa musí preukázať potvrdením o úhrade "Academic Resource Fee" uţ v čase registrácie

(zápisu). Inými slovami, bez dokladu o úhrade poplatku nie sú splnené podmienky zápisu na daný

trimester.

Poplatok je nerefundovateľný, t.j. akonáhle študent predmet začne, nemá nárok na vrátenie poplatku,

keďţe náklady spojené s obstaraním akademických zdrojov uţ vznikli.

Poplatok je rôzny pre kaţdý z programov:

IEP - bez poplatku (predaj učebníc v cene od 50 do 750 SKK)

BSBA (vrátane IT špecializácie), Bc. v angličtine - 350 SKK / predmet

MBA, Mgr. v angličtine - 500 SKK / predmet

MBA študenti špecializácie marketing a finančný manaţment sú povinní zaobstarať si učebnice na 3

predmety na vlastné náklady.

Bc., Mgr. v slovenčine – bez poplatku (predaj učebníc v priestoroch budovy)

Pri uhrádzaní platieb Vás prosíme o presné udanie Vášho študentského čísla ako variabilného symbolu

a o presné udanie špecifického symbolu podľa nasledovnej tabuľky:

Tabuľka špecifických symbolov platných pre školský rok 2007/2008:

TRIMESTER TRENČÍN BRATISLAVA

BC./BSBA Mgr./MBA BC./BSBA Mgr./MBA

JESENNÝ 81358407 82358407 81373407 82373407

46


ZIMNÝ 81358108 82358108 81373108 82373108

JARNÝ 81358208 82358208 81373208 82373208

LETNÝ 81358308 82358308 81373308 82373308

Študenti môţu uhradiť poplatok v slovenských korunách buď poštovou poukáţkou, ktorá je k dispozícii

na príslušnom študijnom oddelení, alebo platbou, ktorá je moţná prostredníctvom internet bankingu

(a tieţ priamo vkladom) na nasledovné účty:

Študenti Trenčín: 211768343 / 7500 (VŠM)

Študenti Bratislava: 202861503 / 7500 (VŠM)

Študenti môţu uhradiť danú platbu v slovenských korunách aj pokiaľ sa zdrţiavajú v zahraničí

prostredníctvom čísla účtu vo forme IBAN (International Bank Account Number):

Študenti Trenčín: IBAN: SK36 7500 0000 0002 1176 8343

Študenti Bratislava: IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503

Distribúcia BSBA, Bc. a Mgr. materiálov v angličtine

BSBA, Bc. a Mgr. (v angličtine) učebnice sú distribuované v učebnicových priestoroch (Bratislava -

prvé poschodie, miestnosť č. 114, hneď pri výťahu; Trenčín - prízemie, miestnosť #102, na konci

prvej chodby vľavo) počas prvého týţdňa vyučovania a tieţ počas prvých dvoch dní druhého týţdňa.

Študenti sú informovaní o čase výdaja prostredníctvom násteniek na kaţdej pobočke.

V prípade, ţe externý študent (DL) má záujem o zaslanie učebníc poštou (na vlastné náklady a iba v

rámci SR), mal by poţiadať o túto sluţbu ešte v čase registrácie. Ak tak neučiní, alebo ak tak učiní

neskôr, jeho zodpovednosťou je vyzdvihnúť si dané učebnice osobne v priestoroch CU/VŠM (Trenčín /

Bratislava) počas prvého týţdňa vyučovania alebo počas prvých dvoch dní druhého týţdňa, rovnako

ako denní študenti. Odporúčame kontaktovať koordinátora študijných materiálov ešte pred samotnou

návštevou univerzity, aby sa nestalo, ţe potrebné učebnice by neboli na sklade danej pobočky.

Po skončení predmetu musia študenti vrátiť všetky materiály načas a v stanovenom termíne.

BSBA, Bc. a Mgr. (v angličtine) študenti musia vrátiť vypoţičané učebnice hneď po skončení

predmetov. To znamená najneskôr do prvej stredy (vrátane) po poslednom dni predmetu. Dni, hodiny

a miesto vrátenia učebníc budú vţdy oznámené včas prostredníctvom plagátov.

Distribúcia MBA materiálov

Študenti si môţu vyzdvihnúť učebnice počas prvého dňa predmetu (väčšinou v sobotu). V Trenčíne sa

učebnice na predmety vydávajú na druhom poschodí, miestnosť číslo 212b, v čase od 8:00 –

11: 30 alebo potom v kniţnici, ktorá v sobotu býva otvorená od 9:00 - 17:00 (library@cutn.sk). V

Bratislave v učebnicových priestoroch - prvé poschodie, miestnosť č. 114, hneď pri výťahu alebo

v kniţnici (8.30 – 15.30).

V prípade, ţe externý študent (DL) má záujem o zaslanie učebníc poštou (na vlastné náklady a iba v

rámci SR), mal by poţiadať o túto sluţbu ešte v čase registrácie. Ak tak neučiní, alebo ak tak učiní

neskôr, jeho zodpovednosťou je vyzdvihnúť si dané učebnice osobne v priestoroch CU/VŠM (Trenčín /

Bratislava) počas prvého týţdňa vyučovania alebo počas prvých dvoch dní druhého týţdňa, rovnako

ako denní študenti. Odporúčame kontaktovať koordinátora študijných materiálov ešte pred samotnou

návštevou univerzity, aby sa nestalo, ţe potrebné učebnice by neboli na sklade danej pobočky.

Po skončení predmetu musia študenti vrátiť všetky materiály načas. Všetky MBA učebnice musia byť

vrátené najneskôr do stredy (vrátane), ktorá nasleduje po poslednej vyučovacej hodine predmetu.

V Bratislave Vás prosíme vrátiť učebnice v mieste ich vypoţičania, t.j. v učebnicových priestoroch (na

prvom poschodí, miestnosť č. 114, hneď pri výťahu), prípadne v kniţnici (ktorá bude v prípade

47


potreby otvorená iba pre tento účel) počas posledného dňa predmetu (zvyčajne nedeľa od 10. do 14.

hodiny).

V Trenčíne, keď prebieha víkendová výučba MBA, učebnice môţu byť vrátené v kniţnici (sobota),

alebo počas posledného dňa predmetu (nedeľa) môţu byť učebnice ponechané aj na vrátnici. V tomto

prípade Vás poprosíme o vloţenie lístku s Vaším menom do kaţdej odovzdanej knihy.

Pravidlá pre výpoţičky

Študenti sú zodpovední za škody spôsobené na učebniciach počas výpoţičnej doby. Študentom

odporúčame hneď po zapoţičaní prezrieť učebnice a okamţite nahlásiť akékoľvek poškodenia.

Upozorňujeme, ţe tieto nahlásenia budú akceptované len do 7 dní od zapoţičania učebnice. Ak

študenti nezistia alebo nenahlásia škodu do daného termínu, pričom táto škoda bude zistená aţ

dodatočne, môţu byť braní na zodpovednosť, ktorá môţe byť aţ do výšky plnej ceny učebnice.

V rámci maximálneho vyuţitia vloţených zdrojov je mnoţstvo učebníc presne prispôsobované

predpokladanému počtu študentov. Z tohto dôvodu je nesmierne dôleţité pre funkčnosť celého

systému, aby študenti vracali učebnice načas a v pôvodnom stave, aby aj ďalší študenti mali materiály

k dispozícii tak, ako je potrebné.

Ak študent nevráti učebnicu načas, bude čeliť týmto následkom:

1. Študentovo konto bude automaticky zaťaţené pokutou vo výške sumy Academic Resource Fee za

nasledujúce trimestre, aţ kým sa učebnica nevráti!

2. Danému študentovi nebudú vypoţičané ţiadne ďalšie učebnice.

3. Známky za absolvované predmety budú pozdrţané študijným oddelením a nebudú zaznamenané v

univerzitnom systéme.

4. Študent sa nebude môcť zaregistrovať na ţiadny ďalší predmet a bude mať obmedzené pouţívanie

iných sluţieb univerzity (kniţnica, potvrdenia, atď.).

5. Študentom, ktorí nevrátia učebnice po uplynutí jedného trimestra, bude zaslaná poštová poukáţka

na úhradu sumy totoţnej s plnou cenou knihy + extra 25% v rámci servisnej priráţky. Prosíme

študentov, aby si uvedomili, ţe cena niektorých našich učebníc môţe byť viac ako 100 USD. Ak bude

úhrada poštovej poukáţky oneskorená, budú nasledovať ďalšie právne kroky.

V prípade, ţe Vami vypoţičanú učebnicu nemôţete nájsť, kontaktujte nás, aby sme vzniknutú situáciu

mohli vyriešiť spoločnými silami.

2. Bc., Mgr. v slovenčine & IEP

Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti týchto programov potrebujú zaobstarať, sú cenovo

nenáročné a ľahko dostupné. Z toho dôvodu sa VŠM rozhodla nezavádzať výpoţičný systém (ako v

prípade ostatných programov vyučovaných v anglickom jazyku). Študenti sú teda zodpovední za

zakúpenie potrebných titulov sami. V tomto prípade však VŠM rovnako myslela na potreby študentov

a vo svojich priestoroch ponúka tituly priamo na predaj. V Trenčíne si moţno knihy zakúpiť na prízemí

v miestnosti #102, na konci prvej chodby vľavo. V Bratislave sú knihy dostupné cez predajňu Magnet

Press na prízemí vľavo od vrátnice.

3. MBA so špecializáciou vo finančnom manaţmente a marketingu

"Academic Resource Fee" (poplatok za akademické zdroje) sa nevzťahuje na vyhradené 3 – 4

predmety špecializácie finančného manaţmentu a marketingu v MBA programe, kde si študenti

rovnako ako študenti slovenských predmetov zakupujú učebnice vo vlastnej réţii. Knihy sa však aj

tomto prípade dajú objednať cez firmu Magnet Press (kontakt: knihy@press.sk), ktorá študentov

48


osloví ponukovým listom s podmienkami objednávky a zabezpečí predaj v priestoroch ich predajne,

resp. pošle knihy na dobierku.

Kontaktné osoby:

TRENČÍN

BRATISLAVA

Michaela Lane-Robinson, B.S.B.A.

Ivan Tomajko

Koordinátor študijných materiálov

Asistent koordinátora študijných materiálov

Tel: 032/6528174-5 Tel: 02/63810601

Fax: 032/6529337 Fax: 02/63810611

E-mail: mrobinson@vsm.sk

E-mail: itomajko@vsm.sk

DÔLEŢITÉ KONTAKTY:

Študijné oddelenia

TRENČÍN

BRATISLAVA

Bezručova 64 Panónska cesta 17

911 01 Trenčín 851 04 Bratislava

Tel: 032-6528 174-5 Tel.č.: 02-6381 0603

Fax: 032-6587 810 Fax: 02-6381 0611

Úradné hodiny pre študentov:

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok/streda/piatok: 08:00 - 12:00 Pondelok - štvrtok: 09:00 - 15:00

Utorok/štvrtok: 12:00 - 16:00 Piatok: 09:00 - 12:00

Prodekani

TRENČÍN

BRATISLAVA

Denisa Hackett, M.B.A.

Mgr. Jozef Šimúth

Bezručova 64 Panónska cesta 17

911 01 Trenčín 851 04 Bratislava

Tel.: 032-6529 337, 6528 174-5 Tel.: 02-6381 0601

Manaţéri IEP programu

TRENČÍN

BRATISLAVA

Mgr. Michaela Vráblová

Mgr. Judith Wursterová, M.B.A.

Bezručova 64 Panónska cesta 17

911 01 Trenčín 851 04 Bratislava

Tel.: 032-6529 337, 6528 174-5 Tel.: 02-6381 0601

Koordinátor MBA programu

Ľudmila Hodálova, M.B.A.

Bezručova 64

911 01 Trenčín

Tel. 032-6529 337, 6528 174-5

MOŢNOSTI FINANCOVANIA ŠTÚDIA A PRAVIDLÁ PRI PLATENÍ ŠKOLNÉHO

Študentský pôţičkový fond (ŠPF)

Poskytovanie pôţičiek študentom vysokých škôl sa riadi zákonom č. 200/1997 Z. z. o Študentskom

pôţičkovom fonde, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 528/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára

2004. Podľa uvedeného zákona môţe o pôţičku poţiadať študent dennej formy prvého štúdia na

49


vysokej škole (VŠ), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska a nepoberá v zahraničí štipendium ani

inú finančnú podporu. Výška pôţičky predstavuje sumu maximálne 40 000 Sk na jeden školský rok.

Študent musí mať zabezpečené ručenie v zmysle zákona o ŠPF. O pôţičku môţe ţiadať aj študent

slovenskej VŠ s postavením zahraničného Slováka. Záujemca o pôţičku študujúci na VŠ v SR musí

podať písomnú ţiadosť na tlačive vydanom ŠPF. Študent druhého a vyššieho ročníka za predpokladu,

ţe má vykonané všetky skúšky, podáva ţiadosť do 15. júna kalendárneho roku na príslušnej VŠ.

Študent prvého ročníka a študent druhého a vyššieho ročníka, ktorý splnil podmienky pre postup do

vyššieho ročníka, podáva ţiadosť do 10. októbra kalendárneho roku. Kompletne vyplnenú ţiadosť,

podpísanú ţiadateľom a školou s príslušnými prílohami, posiela škola do 20. októbra kalendárneho

roku do ŠPF. Ţiadosť o pôţičku si študenti Vysokej školy manaţmentu môţu vyzdvihnúť na študijnom

oddelení. Ďalšie informácie môţu záujemcovia získať na stránke www.spf.sk

Štipendiá

Študenti Vysokej školy manaţmentu majú moţnosť uchádzať sa o niektoré z ponúkaných štipendií od

domácich a zahraničných darcov. Zvyčajne štipendiá pokrývajú časť školného, nie celú sumu, a

kritériami sú dobré študijné výsledky alebo doklad o sociálnom postavení rodiny ţiadateľa. Aktuálne

informácie o ponúkaných štipendiách, podmienkach a termínoch podania ţiadostí o štipendium je

moţné získať na študijnom oddelení.

Krátkodobá pôţička

V prípade ţe študent nemá moţnosť zaplatiť školné do dňa zápisu, môţe na zápise poţiadať o

krátkodobú pôţičku. Pôţička sa poskytuje vo výške školného maximálne za 1 trimester (pri Mgr./MBA

štúdiu - 1 predmet). Úrok 2,5 % / mesiac sa počíta od začiatku trimestra do dňa splatenia pôţičky.

Pokiaľ nemá študent vyrovnané finančné záväzky voči škole, nemôţe sa v nasledujúcom trimestri

zapísať ďalej na štúdium. Krátkodobá pôţička sa dá uplatniť len na školné, nevzťahuje sa na ostatné

poplatky súvisiace so štúdiom.

Ďalšie moţnosti financovania štúdia je moţné zistiť tieţ u niektorých komerčných bánk.

Refundácia školného

Školné nie je moţné refundovať s výnimkou prípadu ak študent oficiálne odstúpi z predmetu. Taktieţ

nie je moţné refundovať školné po trimestri, ktorý sa skončil. Študenti, ktorí sú vylúčení z predmetu

alebo predmetov z disciplinárnych dôvodov strácajú nárok na refundáciu akejkoľvek časti školného.

Ţiadna refundácia sa neuskutoční skôr ako študijné oddelenie obdrţí od študenta písomné oznámenie

o odstúpení z predmetu so ţiadosťou o vrátenie školného. Dátum obdrţania tohto oznámenia

študijným oddelením bude rozhodujúci pre výšku vrátenej čiastky.

Forma štúdia

Refundovaná čiastka

100% 50% 0%

Denná 1.-7. deň 8.-28. deň 29.+ deň

Externá 1.-7. deň 8.-28. deň 29.+ deň

Víkendová 1. deň 2.-7. deň 8.+ deň

Poznámka: Pre účely určenia výšky vrátenej sumy sa za 1. deň povaţuje prvý deň vyučovania a

počítajú sa kalendárne dni, t.j. vrátane sobôt a nedieľ.

Novým študentom, ktorí sa odhlásia z predmetov do 7 dní od začatia vyučovania alebo ukončia

štúdium na škole, sa zo školného odpočíta rezervačný poplatok. Ak študent zaplatí zvýhodnené školné

na jeden trimester alebo na celý rok, musí sa zapísať na predpísané predmety na trimester, aby mohol

čerpať túto zľavu. V prípade, ţe sa študent zapíše na jeden alebo dva predmety a poţiada o vrátenie

príslušnej čiastky, zľavu na školné stráca a výška školného sa vypočíta vynásobením výšky školného za

1 predmet krát počet predmetov. Ak študent nepoţiada o vrátenie zostávajúcej sumy, je moţné

presunúť danú sumu do ďalšieho obdobia.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

školský rok 2007/2008

50


1/ Zápisné 750,- Sk

2/ Vstupný test do IEP programu – Accuplacer test 950,- Sk

3/ Vstupný test do Bc., BSBA, Mgr. a MBA programov - TOEFL test 1200,- Sk

4/ Poplatok za oneskorenú registráciu / 1 predmet 500,- Sk

5/ Poplatok za vystavenie diplomu CU 3 000,- Sk

6/ Poplatok za vystavenie diplomu VŠM 1 800,- Sk

7/ Rezervačný poplatok - BSBA, Bc, IEP 3 500,- Sk

8/ Rezervačný poplatok - MBA, Mgr. 5 000,- Sk

9/ Poplatok za overenie diplomu 1 800,- Sk

10/ Vydanie dokladu o uznaní vzdelania vydaný zahraničnou vysokou školou 3 000,- Sk

11/ Poplatok za oficiálny výpis známok CU 10 USD

12/ Poplatok za oficiálny výpis známok VŠM 200,- Sk

13/ Poplatok za zmenu registrácie 300,- Sk

14/ Manipulačný poplatok pri vrátení školného 300,- Sk

15/ Poplatok za študijné materiály BSBA a Bc. v angličtine/ 1 predmet 350,- Sk

16/ Poplatok za študijné materiály Mgr. v angl, MBA program / 1 predmet 500,- Sk

17/ Krátkodobá pôţička poskytovaná na dobu 1 trimestra 2,5% za mesiac

18/ Rozdielový poplatok (započítanie Bc. voči BSBA) 2000,- za predmet

19/ Rozdielový poplatok (započítanie Mgr. voči MBA ) 6800,- za predmet

20/ Poplatok za zmenu štud. Programu 5000,- Sk

21/ Prolongačná známka na preukaz denného študenta 200,- Sk

22/ Prolongačná známka na preukaz externého študenta 100.- Sk

Výška školného je splatná v slovenských korunách. Aktuálne školné je zverejnené na internete

www.vsm.sk, alebo na informačnej tabuli študijného oddelenia. Školné zverejnené na internete plati

pre študentov so slovenským štátnym občianstvom a pre študentov z krajín Európskej únie. Študenti

zo štátov bývalého ZSSR a bývalej Juhoslávie platia 1.5 násobok školného, študenti z ostatných krajín

platia dvojnásobok zverejneného školného. Platba je povaţovaná za prijatú dňom pripísania

finančných prostriedkov na účet VŠM, pri platbách v USD alebo EUR sa zohľadňuje aktuálny kurz

podľa Národnej banky Slovenska.

Platby školného a poplatkov môţu byť uhradené šekom alebo bankovým prevodom s povinným

uvedením variabilného symbolu. Bez platného variabilného symbolu /študentské číslo alebo rodné

čislo/, nie je moţná identifikácia platby.

BRATISLAVA

Názov banky: Československá obchodná banka, Lehockého 3, 815 63 Bratislava

Názov účtu: Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne, pobočka BA

Čísla účtov: SKK 202861503 / 7500 USD 484130193 / 7500

IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503 SK 03 7500 0000 0004 8413 0193

SWIFT CODE: CEKOSKBX

TRENČÍN

Názov banky: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50 Trenčín

Názov účtu: Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne

Číslo účtu: SKK 211768343/7500

IBAN: SK36 7500 0000 0002 1176 8343

SWIFT CODE: CEKOSKBX

V období od 15.6. do 15.7. môţu študenti uhradiť školné so zľavou. Po tomto termíne sa uhrádza

oficiálne školné schválené na daný akademický rok.

• Nárok na ďalšiu zľavu zo školného majú len študenti denného štúdia v Trenčíne. Študenti zapísaní

na externé predmety platia školné v rovnakej výške ako študenti v Bratislave.

51


JÚN 15 - JÚL 15

AKADEMICKÝ KALENDÁR 2007/2008

PREDREGISTRÁCIA

JÚN 11-13 PO-STR REGISTRÁCIA PRE EXTERNÝCH BAKALÁROV (LETNÝ TRIMESTER)

JÚL 1 NE PRVÝ DEŇ LETNÉHO TRIMESTRA – EXTERNÉ ŠTÚDIUM

AUGUST 23 ŠTV VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) TRENČÍN

24 PIA VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) BRATISLAVA

SEPTEMBER 8 SO POSLEDNÝ DEŇ LETNÉHO TRIMESTRA

JESENNÝ TRIMESTER 2007/08

SEPTEMBER 12 STR ZASADANIE KOMISIE NA ZNOVUPRIJATIE

13 ŠTV REGISTRÁCIA PRE IEP ŠTUDENTOV

17-21 PO-PIA REGISTRÁCIA PRE BAKALÁROV

24-26 PO-STR REGISTRÁCIA PRE EXTERNÝCH BAKALÁROV

OKTÓBER 1 PO PRVÝ DEŇ - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1 PO PRVÝ VYUČOVACÍ DEŇ + ORIENTÁCIA PRE NOVÝCH ŠTUDENTOV

12 PIA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

16 UT POSLEDNÝ DEŇ NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA TOEFL

NOVEMBER 1 ŠTV SVIATOK: VŠETKÝCH SVÄTÝCH

16 PIA VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) TRENČÍN, BRATISLAVA

17 SO SVIATOK: DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU

DECEMBER 7 PIA POSLEDNÝ DEŇ JESENNÉHO TRIMESTRA

10-12 PO-STR REGISTRÁCIA PRE BAKALÁROV

13 ŠTV REGISTRÁCIA PRE IEP ŠTUDENTOV

14 PIA REGISTRÁCIA PRE BAKALÁROV

17-19 PO-STR REGISTRÁCIA PRE EXTERNÝCH BAKALÁROV

17 PO ZASADANIE KOMISIE NA ZNOVUPRIJATIE

JARNÝ TRIMESTER 2008

JANUÁR 1 UT PRVÝ DEŇ - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

2 STR PRVÝ VYUČOVACÍ DEŇ

6 NE SVIATOK: TRAJA KRÁLI

22 UT POSLEDNÝ DEŇ NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA TOEFL

2. JAN. TÝŽDEŇ ŠTÁTNICE (PREDBEŽNÝ DÁTUM)

FEBRUÁR 8 PIA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

15 PIA POSLEDNÝ DEŇ NA PODANIE ŽIADOSTI O DIPLOM

22 PIA VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) TRENČÍN, BRATISLAVA

MAREC 11 UT POSLEDNÝ DEŇ ZIMNÉHO TRIMESTRA

12-14 STR-PIA REGISTRÁCIA PRE BAKALÁROV

17 PO REGISTRÁCIA PRE IEP ŠTUDENTOV

18 UT REGISTRÁCIA PRE BAKALÁROV

21 PIA SVIATOK: VEĽKÝ PIATOK

24 PO SVIATOK: VEĽKONOČNÝ PONDELOK

19,20,25 STR,ŠTV, UT REGISTRÁCIA PRE EXTERNÝCH BAKALÁROV

26 STR ZASADANIE KOMISIE NA ZNOVUPRIJATIE

JARNÝ TRIMESTER 2008

APRÍL 1 UT PRVÝ DEŇ - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

2. APR. TÝŽDEŇ

1 UT PRVÝ VYUČOVACÍ DEŇ

ŠTÁTNICE (PREDBEŽNÝ DÁTUM)

18 PIA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

30 STR POSLEDNÝ DEŇ NA PODANIE PRIHLÁŠKY

MÁJ 1

8

ŠTV

ŠTV

SVIATOK: SVIATOK PRÁCE

SVIATOK: VÍŤAZSTVO NAD FAŠIZMOM

52


JÚN 9 PO POSLEDNÝ DEŇ JARNÉHO TRIMESTRA

12 ŠTV VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) TRENČÍN

13 PIA VSTUPNÉ TESTY (ACCUPLACER/TOEFL) BRATISLAVA

16-18 PO-STR ŠTÁTNICE (PREDBEŽNÝ DÁTUM)

20 PIA ZASADANIE KOMISIE NA ZNOVUPRIJATIE

21

23-25

SO

PO-STR

PROMÓCIE (PREDBEŽNÝ DÁTUM)

REGISTRÁCIA PRE EXTERNÝCH BAKALÁROV (LETNÝ TRIMESTER)

53


Š T U D I J N Ý P O R I A D O K

Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne

I. časť

Systém štúdia

Čl. 1

Druhy vysokoškolského štúdia

1. Vysokoškolské štúdium na Vysokej škole manaţmentu v Trenčíne (ďalej len „VŠM“) sa realizuje v

akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch. Bakalársky študijný program

trvá tri roky a je ukončený štátnou skúškou, obhajobou bakalárskej práce, ktorá patrí medzi štátne

skúšky a vydaním vysokoškolského diplomu. Magisterský študijný program trvá dva roky a je

ukončený štátnou skúškou, obhajobou diplomovej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky a

vydaním vysokoškolského diplomu.

2. Akademický titul, ktorý absolvent získa úspešným absolvovaním bakalárskeho študijného programu

je akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“). Akademický titul, ktorý absolvent získa úspešným

absolvovaním magisterského študijného programu je akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.).

Čl. 2

Formy a metódy štúdia

1. Bakalárske a magisterské študijné programy sa uskutočňujú v dennej forme štúdia alebo externej

forme štúdia.

a) Denná forma štúdia je charakterizovaná dennou účasťou študenta na vzdelávacích

činnostiach.

b) Externá forma štúdia je charakterizovaná prevaţne samostatným štúdiom a

konzultáciami.

2. Študijný program v externej forme štúdia sa môţe uskutočňovať

a) prezenčnou metódou,

b) dištančnou metódou,

c) kombinovanou metódou.

3. Prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom.

4. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom prostredníctvom komunikačných

prostriedkov, zaloţených najmä na vyuţívaní počítačových sietí.

Čl. 4

Kreditový systém

1. Podmienkou na vydanie bakalárskeho diplomu je dosiahnutie 180 kreditov.

2. Podmienkou na vydanie magisterského diplomu je dosiahnutie 120 kreditov.

3. Kreditový systém štúdia vyuţíva zhromaţďovanie a prenos kreditov. Umoţňuje prostredníctvom

kreditov hodnotiť študentovu záťaţ, spojenú s absolvovaním predmetov bakalárskeho alebo

magisterského študijného programu.

4. Štandardná záťaţ študenta za trimester je 20 kreditov.

Čl. 5

Príprava a schvaľovanie študijných programov

Študijný program bakalárskeho a magisterského štúdia prerokúva vedecká rada a akademický senát

školy a schvaľuje ho správna rada.

II. časť

Organizácia štúdia

Čl. 6

Organizácia školského roka

1. Akademický rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Delí sa na

jesenný, zimný a jarný trimester.

54


2. Harmonogram školského roka určuje rektor a schvaľuje správna rada najneskôr do 30.6.

predošlého školského roka.

3. V kaţdom trimestri je minimálne 10 a maximálne 12 týţdňov, ktorých súčasťou je aj vykonanie

skúšok. Medzi kaţdým trimestrom je spravidla jeden týţdeň prázdnin.

Čl. 7

Prijímacie konanie

1. Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania zodpovedajú rektor a predseda správnej

rady školy.

2. Podmienky prijímacieho konania určuje správna rada.

Čl. 8

Zápis

1. Zápisom získava študent právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby a absolvovať

predpísané formy kontroly štúdia zo zapísaných predmetov.

2. Zápis sa koná v termínoch určených v harmonograme akademického roka a vykonáva ho študijné

oddelenie.

Čl. 9

Formy výučby

1. Základnými formami výučby v dennom štúdiu sú prednášky, semináre, cvičenia, laboratórne

cvičenia, konzultácie, exkurzie, odborné praxe a záverečné práce.

2. Vyučujúci je povinný na začiatku trimestra poskytnúť študentom učebný plán predmetu a oznámiť

formy a poţiadavky na úspešné absolvovanie predmetu.

3. Kaţdý študent má právo absolvovať maximálne 105 kreditov v bakalárskom druhu štúdia a 60

kreditov v magisterskom druhu štúdia na inej akreditovanej univerzite v SR alebo v zahraničí.

Uznanie takto absolvovaných predmetov posudzuje individuálne rektor VŠM.

Čl. 10

Účasť na výučbe

1. Účasť na prednáškach ako aj na ostatných formách výučby je povinná.

III. časť

Skúšobný poriadok

Čl. 11

Kontrola štúdia

1. Hlavnými formami kontroly štúdia sú: priebeţná skúška a záverečná skúška.

2. Klasifikačná stupnica skúšky (prevoditeľná podľa §6 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002) je pre

bakalársky študijný program:

4.0 - 3.3 /A/ výborne (excellent) 100.00% - 90.00%

3.2 – 2.7 /B/ veľmi dobre (very good) 89.99% - 82.50%

2.6 - 2.0 /C/ dobre (good) 82.49% - 73.75%

1.9 – 1.4 /D/ uspokojivo (satisfactory) 73.749% - 66.25%

1.3 – 0.7 /E/ dostatočne (lowest passing) 66.24% - 57.50%

0.6 – 0.0 /F/ nedostatočne (fail) 57.49% - 0.0%

Klasifikačná stupnica skúšky je pre magisterský študijný program:

4.0 - 3.3 /A/ výborne (excellent) 100.00% - 90.00%

3.2 – 2.7 /B/ veľmi dobre (very good) 89.99% - 82.50%

2.6 - 2.0 /C/ dobre (good) 82.49% - 73.75%

1.9 – 1.6 /D/ uspokojivo (satisfactory) 73.749% - 68.75%

1.5 – 0.0 /F/ nedostatočne (fail) 68.74% - 0.0%

3. Popri hodnotiacej tabuľke obsahuje systém hodnotenia aj nasledovné alfabetické vyjadrenia:

55


a) “P/NP” Voľba Splnil/Nesplnil (Pass/No Pass)

Študenti sa môţu počas štúdia zapísať na ktorékoľvek tri predmety (celkom 15 kreditov) na

základe P/NP voľby, pričom iba jeden predmet môţe byť zo skupiny hlavných predmetov

študijného programu. Voľba podľa systému P/NP musí byť študentom deklarovaná počas

zápisu a nesmie byť zvolená po začatí trimestra. Na dosiahnutie známky “P” musí študent

dosiahnuť ekvivalent známky minimálne 2.0. V opačnom prípade sa mu udelí známka “NP”;

v takom prípade študent predmetom neprešiel a musí ho opakovať. Známky “P” a “NP”

nemajú vplyv na priemer známok a kreditné vyjadrenie známky “P” sa počíta k poţiadavke

počtu kreditov potrebných na dosiahutie titulu.

b) “X” Audit (Audit)

Moţnosť auditu môţu vyuţívať študenti, ktorých cieľom je nadobudnutie vedomostí a

znalostí obsiahnutých v učebnom pláne predmetu, ale ktorí nechcú absolvovať písomné

zadania a skúšky. Študent musí pri zápise uviesť voľbu auditu. Po absolvovaní predmetu

študent získava do výpisu výsledkov štúdia zápis “X”. Za audit študent nezískava ţiadne

kredity.

c) “I” Neukončený predmet (Incomplete)

Dočasný záznam udelený na základe voľby vyučujúceho študentovi, ktorý dosahoval

poţadované výsledky a mal pravidelnú dochádzku, ale ktorému ospravedlnené okolnosti

(choroba a pod.) nedovolili splniť všetky úlohy vyplývajúce z učebného plánu daného

predmetu do konca trimestra. Počnúc od konca trimestra začína plynúť študentovi 30

dňová lehota, dokedy je povinný splniť si všetky povinnosti vyplývajúce z učebného plánu,

ktoré sú mu doručené písomnou formou vyučujúcim.

Predĺţenie 30 dňovej lehoty. Podľa voľby vyučujúceho môţe byť 30 dňová lehota, ktorú

mal študent na splnenie všetkých úloh, predĺţená o ďalších 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty

moţno udeliť ďalšie predĺţenie len so súhlasom rektora.

d) “W” Odstúpenie od predmetu (Withdrawal)

Študent má právo odstúpiť od predmetu na základe akéhokoľvek dôvodu bez

akademického postihu za predpokladu, ţe doručí oznámenie o odstúpení na študijné

oddelenie a to najneskôr do konca ôsmeho týţdňa trimestra. Ţiadosť sa podáva písomne

na tlačive “Zmena zápisu” na základe čoho sa študentovi za daný predmet udelí záznam

“W”.

e) “UW” Neoficiálne odstúpenie od predmetu (Unofficial Withdrawal)

Študentovi, ktorý prestal navštevovať predmet a ktorý nepoţiadal o udelenie záznamu “W”

alebo “I”, bude udelený záznam “UW” - neoficiálne odstúpenie od predmetu. I keď sa

záznam “UW” neberie do úvahy pri výpočte priemeru známok, tento záznam ostáva

trvalým zápisom v študentovom výpise výsledkov štúdia.

f) “H” Pozdrţaná známka (Grade Held)

Dočasný záznam vo výpise výsledkov štúdia do obdrţania záverečnej známky od

vyučujúceho.

Čl. 12

Skúšky

1. Skúšky koná študent spravidla u vyučujúcich, ktorí predmet prednášali v jednom termíne.

2. Základnou formou skúšky je písomná skúška.

3. Učebný plán nesmie predpisovať viac ako 4 skúšky v jednom trimestri.

4. Skúšky klasifikujú iba skúšajúci. Výsledok skúšajúci zapíše numericky spolu s dátumom vykonania

skúšky a podpisom do výkazu o skúške a doručí ho najneskôr do 72 hodín po konaní skúšky na

študijné oddelenie na ďalšie spracovanie. Študijné oddelenie vystaví študentovi záznam o

absolvovaných predmetoch s výslednou známkou a vypočítaným priemerom za daný akademický

rok. Oficiálny výpis všetkých absolvovaných predmetov spolu s výslednými známkami a priemermi

vystaví študijné oddelenie študentovi na záver štúdia a počas štúdia na ţiadosť študenta.

5. Termín skúšky stanoví vyučujúci po dohode so študentami na začiatku trimestra.

6. Ak študent v riadnom termíne nevyhovel, alebo sa z akýchkoľvek dôvodov na skúšku nedostavil, je

v právomoci vyučujúceho posúdiť, či bude študentovi umoţnené vykonať skúšku v náhradnom

termíne alebo predmet opakovať.

Čl. 13

56


Štátne skúšky

1. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov

sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom

zasadnutí skúšobnej komisie.

2. Právo skúšať pri štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci vo funkciách profesorov a

docentov a ďalší odborníci, schválení vedeckou radou školy.

3. Zloţenie skúšobnej komisie pre štátne skúšky určuje rektor školy. Do skúšobnej komisie pre štátne

skúšky sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých

škôl, právnické osoby z oblasti výskumu a vývoja alebo z praxe.

4. Skúšobná komisia pre štátne skúšky má najmenej štyroch členov.

5. Obsah štátnej skúšky určuje správna rada na návrh rektora.

6. Študent sa zapisuje na štátne skúšky na študijnom oddelení. Musí preukázať splnenie všetkých

podmienok stanovených študijným programom.

Čl. 14

Priemer známok

1. Kumulatívny priemer známok za vykonané skúšky sa vypočítava na konci kaţdého trimestra a je

zaloţený výlučne na sume numerických zápisov z predmetov. Priemer sa určuje podielom súčtu

všetkých známok k počtu predmetov v danom trimestri. Záznamy “P” a “NP” sa do výpočtu

priemeru nepočítajú.

Čl. 15

Vylúčenie zo štúdia pre neprospech

1. Študent bakalárskeho štúdia je povinný dosahovať počas svojho štúdia minimálny priemer 2.0.

Študent bakalárskeho štúdia bude zaradený do skúšobnej lehoty na konci ktoréhokoľvek trimestra,

v ktorom jeho kumulatívny priemer klesne pod 2.0. Počas skúšobnej lehoty musí študent zvýšiť

svoj kumulatívny priemer na minimálne 2.0 v nasledujúcich dvoch trimestroch. V opačnom prípade

bude študent vylúčený zo štúdia.

2. Študent magisterského štúdia je povinný dosahovať počas svojho štúdia minimálny priemer 3.0.

Študent magisterského štúdia bude zaradený do skúšobnej lehoty na konci ktoréhokoľvek

trimestra, v ktorom jeho kumulatívny priemer klesne pod 3.0. Počas skúšobnej lehoty musí študent

zvýšiť svoj kumulatívny priemer na minimálne 3.0 v nasledujúcich dvoch trimestroch. V opačnom

prípade bude študent vylúčený zo štúdia.

3. Na to, aby bol študent opätovne prijatý do programu po tom ako bol zo štúdia vylúčený, musí

zaslať písomnú ţiadosť adresovanú výboru pre opätovné prijatie. Za zvyčajných okolností vylúčený

študent môţe byť opätovne prijatý do programu aţ po uplynutí jedného roka od dátumu vylúčenia.

Študent môţe poţiadať o opätovné prijatie aj skôr ako po uplynutí jedného roka od dátumu

vylúčenia. V takom prípade má výbor právo stanoviť študentovi podmienky, po splnení ktorých

môţe byť študent opätovne zaradený do programu.

Čl. 16

Riadne skončenie štúdia

1. Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom

skončenia štúdia je deň, keď sa splní posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie

štúdia daného študijného programu.

2. Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného

akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške.

Čl. 17

Iné skončenie štúdia

1. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:

a) zanechaním štúdia,

b) neskončením štúdia v určenom termíne v súlade s čl. 18 ods. 2,

c) vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu

a zo študijného poriadku vysokej školy,

57


d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)

e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku

vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu,

f) smrťou študenta.

2. Dňom skončenia štúdia je:

a) podľa odseku 1 písm. a) deň, keď sa vysokej škole doručilo písomné vyhlásenie študenta o

zanechaní štúdia,

b) podľa odseku 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť

vysokoškolské štúdium,

c) podľa odseku 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo

právoplatnosť,

d) podľa odseku 1 písm. e) ku dňu, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného

programu.

3. Študent, ktorý sa nezapísal v termíne určenom harmonogramom školského roka a do konca prvého

týţdňa trimestra sa neospravedlnil, sa posudzuje akoby štúdium zanechal.

4. Študentovi, ktorý štúdium zanechal, ak o to poţiada, vystaví študijné oddelenie potvrdenie o

úspešne vykonaných skúškach.

Čl. 18

Prerušenie štúdia

1. O prerušení štúdia moţe na ţiadosť študenta z váţnych osobných alebo zdravotných dôvodov

rozhodnúť rektor.

2. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺţku o viac ako dva roky.

2. Počas prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnosti študenta.

Čl. 19

Prestupy

1. Prestup študenta z inej vysokej školy povoľuje rektor školy.

Čl. 20

Disciplinárne opatrenia

1. Disciplinárne opatrenia pri nesplnení študijných povinností, porušení štatútu školy, porušení

vysokoškolského zákona alebo iných priestupkoch, stanovuje Disciplinárny poriadok vysokej školy.

Čl. 21

Listina rektora a cena rektora

1. Čestný zoznam rektora

Študenti, ktorí riadne skončia štúdium na VŠM s kumulatívnym priemerom minimálne 3.75, sú

zaradení na Čestný zoznam rektora a získavajú čestný certifikát.

Udelenie takéhoto ocenenia je podmienené úspešným absolvovaním všetkých predmetov vedúcich

k dosiahnutiu akademického titulu a nie je moţné sa oň uchádzať, pokým je študent zapísaný na

akýkoľvek predmet, ktorý mu ostáva do riadneho skončenia štúdia.

Čl. 22

Záverečné ustanovenia

1. Tento študijný poriadok bol schválený správnou radou VŠM dňa 14.4.2005.

2. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve školstva

Slovenskej republiky.

58

More magazines by this user
Similar magazines