Spetsialist-söökla juhataja AMETIJUHEND

vangla.ee

Spetsialist-söökla juhataja AMETIJUHEND

Lisa 12

KINNITATUD

Viru Vangla direktori

29. veebruari 2008.a

käskkirjaga nr 20

VIRU VANGLA

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKONNA SPETSIALISTI (SÖÖKLA

JUHATAJA) AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus:

Ametikoht:

Tegevusvaldkond:

Ametisse nimetamine:

Vahetu juht:

Alluvad:

Teenistuja asendab:

Teenistujat asendab:

Ametikoha põhieesmärk:

Lisafunktsioonid:

Kvalifikatsiooninõuded:

Muud nõuded:

(teadmised, kogemused,

oskused, kompetentsid,

isikuomadused)

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist- söökla juhataja

Toidu valmistamine ja toitlustamise organiseerimine

Direktor

Finants- ja majandusosakonna juhataja

Kokad, toidulaohoidja, köögitöölised

Finants- ja majandusosakonna kokka, toidulaohoidjat

Finants- ja majandusosakonna kokk, toidulaohoidja

Tagab teenistujate ja kinni peetavate isikute korrapärase

toidunormidele vastava toitlustamise.

Külaliste toitlustamise korraldamine.

Kõrgem või keskeriharidus teenindusvaldkonnas, eesti keele oskus,

vene keele oskus soovitav. Arvuti oskus: Microsoft Word, Excel.

Toitlustusettevõttes töötamise kogemus.

1.Usaldusväärsus ja heade käitumistavade järgimine

2. Kõrge pingetaluvus

3. Heade teadmiste omamine suhtlemispsühholoogia valdkonnas

3. Iseseisvus ja vastutusvõime

Teenistusülesanded:

1. Menüüde põhjal toiduainete laole nõudelehe

koostamine ning personalikokkadele tehnoloogiliste

kaartide väljastamine;

2. Kindlustab laost õigeaegselt toidu valmistamiseks

vajalike toiduainete väljavõtmise , kontrollib visuaalselt

nende kvaliteeti ja kogust;

3. Kontrollib valmistatud toidu kvaliteeti koos

meditsiiniosakonna vastutava ametnikuga ja vangla

peaspetsialist-korrapidajaga;

4. Kontrollib pisteliselt kinnipeetavatele ja

eelvangistusosakonnale valmistatud toidu

väljajagamist, kogust ja vastavust ettenähtud

toitlustusnormidele;

5. Kindlustab eritoitu vajavatele kinnipeetavate ja

vahistatute toitlustamise meditsiiniosakonna juhataja

poolt kinnitatud menüüde alusel;

6. Kindlustab köögiruumide ja söökla korrasoleku ja

puhtuse vastavalt hügieeninõuetele ning nende

vastavuse töö, olme, töötervishoiu ja

tööohutusnõuetele;

8. Määratleb ja väljastab köögiinventari hoolduseks ja

ruumide koristamiseks vajaminevad pesu-ja

desinfitseerimisvahendid ning koristusvahendid,

Tulemus:

Tagatakse kokkade töö tõrgeteta kulgemine.

Tagatakse menüüjärgse toidu valmistamine.

Tehakse kindlaks valminud toidu küpsusaste

maitseomadused.

Kindlustatakse väljastatava toidu vastavust

kvaliteedile ja kogusele.

Tagatakse eritoitu vajavatele kinni peetavatele

tervislikule seisundile vastav toit.

Järgitakse Tervisekaitseameti poolt kehtestatud

norme.

Luuakse võimalus köögis regulaarseks

sanitaarnõuetest kinnipidamiseks.


vastavalt kehtestatud normidele ja tegelikule

nõudlusele;

9. Suhtleb Tervisekaitseinspektsiooniga söökla

enesekontrolli ja tunnustamise küsimustes;

10. Tagab kontrollorganite ettekirjutuse täitmise

määratud tähtajaks ning vastutab enesekontrolliplaani

täitmise eest;

11. Tagab vajalike tööohutusjuhendite ja õigusaktide

olemasolu ja tutvustamise kokkadele ja abitöölistele;

12. Annab informatsiooni kööki tööle kandideerijatele

vangla köögis töötamise omapärast, teostab esmase

instruktaaži köögiseadmete kasutamiseks, mille kohta

võtab töötajalt allkirja;

13. Viib regulaarselt läbi köögitööliste instrueerimise

töötervishoiu ja tööohutuse alal, mille kohta peab

arvestust;

14. Korraldab töötervishoiu, töö- ja tuleohutusalaste

õigusaktide tutvustamise ja nende nõuetest

kinnipidamise;

15. Annab spetsialistile, kellel on kassiiri kohustused

üle päevasest läbimüügist laekunud sularaha, teavitab

puudujääkidest viivitamatult finants- ja

majandusosakonna juhatajat;

16. Informeerib koheselt köögiseadmetes tekkinud

häiretest vangla finants- ja majandusosakonna

juhatajat, avariide puhul ka peaspetsialist

(peaenergeetikut);

17. Juhendab, korraldab ja kontrollib köögis

(toidujagamisel) töötavate kinnipeetavate tööd, suunab

neid õiguskuulekale käitumisele;

18. Tagab söökla personali tööprobleemide

lahendamise, ettepanekute tegemise finants- ja

majandusosakonna juhatajale;

19. Tagab töötajate tööle vormistamise enne nende

tööle lubamist;

20. Teavitab üldosakonna juhatajat personaliotsingu

vajadusest;

Tagatakse söökla köögis toimuvate tööprotsesside

dokumenteerimine ning seadusandlusega

kooskõlla viimine.

Likvideeritakse võimalikud eksimused ja ebakõlad

köögi tegevuses.

Luuakse eeldused ohutuks töötamiseks ning

võimalused personalil enesetäiendamiseks.

Uute töötajatele töö iseloomust ettekujutuse

loomine, töötaja poolt esmaste töövõtete

omandamine.

Enesekontrolli plaani täitmine.

Tööõnnetuste ja muude ohuriskide vähendamine.

Tagatakse raha turvanõude täitmine.

Luuakse võimalus seadmete operatiivseks

remondiks ning tegevuse taaskäivitamiseks.

Tagatakse kinni peetavatele häireteta toidu kohale

toimetamine ning vastavalt kogustele ja

ratsioonidele õige jagamine.

Võimalike personaliprobleemidele lahenduste

leidmine ning võimaluste loomine töö paremaks

organiseerimiseks.

Nõuetekohase töölevormistamise tagamine.

Kiirem vakantsete kohtade täitmine sobivate

inimestega.

21. Kinnipeetavate avalduste lahendamine; Adekvaatse informatsiooni viimine kinnipeetavani.

22. Iga kuu viimaseks 20-ndaks kuupäevaks esitab

finants- ja majandusosakonna juhatajale kinnitamiseks

söökla töötajate töögraafiku; kuu jooksul toimunud

muudatustest informeerib jooksvalt;

23. Iga kuu viimaseks esmaspäevaks esitab finants- ja

majandusosakonna juhatajale kooskõlastamiseks juba

meditsiiniosakonna juhataja poolt kinnitatud kinni

peetavate ja teenistujate järgmise kuu menüüd;

24. Tagab kindlaks määratud aruandluse, andmete

õigsuse ja õigeaegse esitamise;

25. Kontrollib talle alluvate töötajate poolt

tööülesannete täitmist;

26. Viib igakuuliselt söökla toiduainete ladudes läbi

inventuuri osakonna juhataja poolt määratud

komisjoniga. Tulemustest informeerib finants- ja

majandusosakonna juhatajat;

Töötajate tööaja planeerimine.

Kooskõlastatud ja kinnitatud menüüde kasutamine.

Tagatakse ülevaade tegevusest, kulutustest ja

vajadustest.

Tagatakse tööülesannete täitmine.

Tagatud materiaalsete väärtuste arvelolek.

Ülevaade laoseisudest.


27. Täidab muid finants- ja majandusosakonna

juhatajalt saadud ühekordseid korraldusi.

Tagatud tegevus kiiresti muutuvates olukordades.

Kooskõlastatud

tegevus ja

koostöö:

1. Tegevus toimub koostöös olmetegevuse peaspetsialistiga, vangla korrapidajaga,

korpuste vanematega ning finants- ja majandusosakonna juhatajaga.

2. Üleskerkinud varustusprobleemid ning saabunud kauba kohta reklamatsioonid

kuuluvad kooskõlastamisele olmetegevuse peaspetsialisti ning finants- ja

majandusosakonna juhatajaga.

Õigused:

1. Õigus saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;

2. Õigus teha vangla juhtkonnale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks;

3. Õigus kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete

lahendamiseks.

Vastutus:

1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite

säilimise eest.

2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-,

tuleohutuse- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest.

3. Vastutab seadustest, Viru Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest

vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate

teenistusülesannete täitmise eest või täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud

korras.

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Viru

Vangla kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete

teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni

peetava isiku vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene otseselt

teenistusülesannetest.

5. Vastutab ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste inimeste

perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu info hoidmise, sihipärase

kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest.

Ametijuhendi

muutmine:

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad

õigusaktid või vajadus ümber korraldada teenistust.

Kinnitan käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et olen ametijuhendist aru saanud ja kohustun

seda täitma:

Teenistuja:

Vahetu juht:

/ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev/ /ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev /

More magazines by this user
Similar magazines