Katalóg výrobkov - Kjellberg Finsterwalde

kjellberg.de

Katalóg výrobkov - Kjellberg Finsterwalde

Katalóg výrobkov

Technológia horákov InFocus pre výsledky

spájania v takmer laserovej kvalite; viac na strane 22

Zváracia technika a systémy

ochrany proti opotrebovaniu

www.kjellberg.de


Odhodlaný človek dokáže skrutkovým kľúčom

zhotoviť viac ako neodhodlaný

s celou sériou nástrojov.

(Emil Oesch, švajčiarsky spisovateľ a vydavateľ, 1894 – 1974)


Obsah

Obsah

Kjellberg Finsterwalde

Plazmová rezacia technika

Zváracie elektródy

Zváracia technika

Strana

Strana

Strana

Strana

4

5

6

7

Zváranie pod tavivom

Technológia

Štandardné automaty

Zdroje prúdu

Ručné zváranie pod tavivom

Strana

Strana

Strana

Strana

Strana

8

8

9

12

13

Ukážka zvárania pod tavivom

Zváranie v ochrannom plyne

Technológia

Prístroje

Elektródové zváranie

Strana

Strana

Strana

Strana

14

14

16

20

Špeciálne zváracie postupy

Strana

22

Priemyselné vybavenie systémov

Strana

24

Plazmové naváranie s práškom a

zváranie do odpichových otvorov

Technológia

Zdroje prúdu

Strana

Strana

Strana

26

26

27

Ukážka zvárania technológiou InFocus

Plazmová rezacia technika

Strana

28

Zváracia periféria

Strana

30

Systémové riešenia

Strana

36

Alternatívy

Strana

42

Prenájom

Strana

46

Ukážka zvárania plazmového navárania s práškom


Skupina Kjellberg

Nadácia a oprávnenie

Naše dlhé dejiny začali vynálezom obalenej

zváracej elektródy pánom Oscarom

Kjellbergom. Táto inovácia vtedy predstavovala

pokrok v kovospracujúcom priemysle a z

dnešného pohľadu môžeme konštatovať:

Nepretržite sme zachovávali vysoké inovačné

nároky a tieto sme realizovali v našich

výrobkoch. Dnes máme povesť celosvetového

výrobcu vysoko kvalitnej zváracej a plazmovej

rezacej techniky, zváracích elektród a

excelentných zváracích zariadení v každej

veľkosti. Skupina Kjellberg, podporovaná

nadáciou Kjellberg, spĺňa okrem toho aj

množstvo etických požiadaviek, napríklad

výhradne mierové využívanie našich vedomostí,

rozmanitú podporu kultúry alebo poskytovanie

štipendií. Takýmito cestami zabezpečujeme

trvale udržateľnú výrobu na vysokej úrovni a

cielenú podporu dorastu, ako aj zachovanie

jedinečnej remeselnej kultúry. Okrem toho

upevňujeme pozíciu a predikát „Made in

Germany“. Naša výroba zahŕňa každú oblasť

našich zariadení, od projektovania cez

zhotovenie až po programovanie. Iba takto

môžeme ponúknuť kvalitu, ktorá sa od nás

očakáva a ktorú radi spĺňame. Ako jediný

spoločník podporuje nadácia Kjellberg všetky

podniky Kjellberg:

! Kjellberg Finsterwalde Plasma und

Maschinen GmbH

! Kjellberg Finsterwalde Elektroden und

Zusatzwerkstoffe GmbH

! Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und

Verschleißschutzsysteme GmbH

Organizačná štruktúra

Skupiny výrobkov

Nadácia Kjellberg

100%-ný spoločník

Skupina Kjellberg

PLAZMOVÁ TECHNIKA

ZVÁRACIE ELEKTRÓDY

ZVÁRACIA TECHNIKA

- 4 -


Plasmova Technika

Už viac ako 50 rokov sa zaoberáme plazmovou

rezacou technikou. To radí našu spoločnosť

Plasma und Maschinen GmbH k skúseným

výrobcom v odvetví. Prvý patent v roku 1965 a

vytrvalý rozvoj sa vyplatili: s viac ako 250

zamestnancami predstavujeme najväčšiu oblasť

podnikania vo firme Kjellberg.

„Made in Germany“ je jedným z našich

predikátov kvality, hlboko zakorenený v našich

zariadeniach a dieloch podliehajúcich

opotrebovaniu, ktorý nie je len frázou. Vyvíjame

a staviame vlastnými silami. Z počiatočných

postupov rezania plazmovým tavením a

Oblasti podnikania

plazmového rezania jemným lúčom sa vyvinuli

aktuálne, špičkové postupy. Medzitým je možné

našu techniku používať na rezanie všade, aj

pod vodou.

Až doposiaľ je náš medzinárodný úspech

odôvodnený tiež trvalo rastúcou flexibilitou,

neustále novými možnosťami spracovávania a

rastúcimi rýchlosťami rezania našimi

zariadeniami. S rastúcim trendom.

Kjellberg Finsterwalde

Výrobné portfólio

Technika CNC a mechanizovaná technika

! Séria HiFocus

výslovne vysoká kvalita rezania precíznymi

zariadeniami HiFocus (teraz s integrovanou

technológiou Contour Cut)

! Séria FineFocus

robustné zariadenia pre spoľahlivú kvalitu

rezania – aj v najtvrdších podmienkach a pod

vodou

! Séria PA-S

cenovo výhodné zariadenia pre jednoduché

aplikácie

! Séria CutFire

vysokovýkonné, technicky jednoduché

plazmové rezacie invertory s nízkymi

investičnými nákladmi

Ručné plazmové zariadenia

Novo vyvinutá technológia Contour Cut presvedčia precíznymi výsledkami

rezania pri malých dierach a obrysoch.

Výber plazmových výrobkov nájdete na

stranách 28, 29 a 43.

! Séria CUTi

mobilné malé zariadenia pre čo najlepšie

rezanie, na stavbách alebo v úzkych

výrobných priestoroch

! Séria CutLine

technicky jednoduché a cenovo prístupné

plazmové rezacie zariadenia na všestranné

použitie, aj na vypaľovanie drážok

Príslušenstvo a diely podliehajúce

opotrebovaniu

- 5 -

! príslušenstvo na označovanie, zachovávanie

vzdialenosti, pre vedenie ťahača a výmenu

hlavy horáka

! hlavice dýz, katódy a mnohé ďalšie.


Oblasti podnikania

Zváracie elektródy

Zmyslom pre výskum, flexibilitu a snaživosť sa

vyznačuje aj oblasť nášho podnikania

Elektroden und Zusatzwerkstoffe GmbH: naše

výrobné portfólio obsahuje viac ako 60

štandardných elektród a množstvo špeciálnych

elektród pre najrôznejšie aplikácie, vždy s

kontrolou kvality a zväčša certifikované.

Hľadáte na trhu podliehajúcom neustálej

diverzifikácii okrem žiaruvzdorných,

vysokolegovaných a nelegovaných elektród aj

také, ktoré sú vytvorené na báze niklu na

spracovanie liatiny alebo vaše vlastné zmesi

U nás ste na správnom mieste. Na požiadanie

vám vyvinieme špeciálne elektródy, aby bola

ponuka ešte komplexnejšia – a v tomto bode sa

nezmeníme.

Výrobné portfólio

Legované a nelegované zváracia elektródy

! nelegované elektródy

žiaruvzdorné elektródy

vysokolegované elektródy

elektródy na báze niklu

liatinové elektródy

elektródy pre naváranie

rezacie elektródy

!

!

!

!

!

!

Špeciálne elektródy

Na želanie zákazníka sa podľa jeho špeciálnych

požiadaviek vyvíjajú a/alebo vyrábajú zváracie

elektródy s ohľadom na aplikáciu alebo farbu.

Prídavné materiály

Pre samostatne vyrábajúce podniky sa vyrábajú

a dodávajú zmesi pre opláštenie elektród.

Kvalitné elektródy s najrôznejšími charakteristikami sa vyrábajú a testujú od

roku 1922.

Zváracie elektródy nájdete na stranách

20 a 21.

- 6 -


Zváracia technika

Odborné vedomosti spoločnosti Kjellberg

Finsterwalde zozbierané počas viacerých

generácií, neustály výskum a tím zložený z

vysoko špecializovaných odborníkov robia zo

spoločnosti Kjellberg Finsterwalde

Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme

GmbH to, čím je: vášho partnera pre tepelné

spracovanie kovov. Ako priekopník v oblasti

automatizovanej techniky zvárania sa

nespoliehame na jediný postup. Naše portfólio

obsahuje okrem iného technológiu zvárania pod

tavivom a systémové riešenia s využitím

navárania v ochrannom plyne a plazmového

navárania s práškom.

Oblasti podnikania

Naše testované a ďalej vyvíjané zariadenia sú

klimaticky, ako aj geograficky koncipované na

využitie po celom svete pri takmer všetkých

pracovných podmienkach. Nie je rozhodujúce,

či hľadáte špeciálne zaváracie zariadenia pre

náročné výrobné postupy, kompaktné prístroje

pre ručné použitie alebo termické náradie ako

nadšenci zvárania v umení a hobby: spoločnosť

Kjellberg ponúka optimálne riešenie počnúc

samotným zariadením až po náhradné diely a

diely podliehajúce opotrebovaniu. To, že vaše

želania podporujeme od nápadu až po

prevzatie, považujeme za samozrejmosť.

Kjellberg Finsterwalde

Výrobné portfólio

Zváracia technika na zváranie pod tavivom

! Automaty na zváranie pod tavivom

flexibilný koncept stavebnicových jednotiek

pre individuálne systémové riešenia s veľkou

technologickou šírkou použitia

! Ručné zváranie pod tavivom

na zváranie veľkých zvarových geometrií bez

možností mechanizácie

! Zdroje prúdu

umožňuje zváranie s prúdovou intenzitou do

1 400 A

Zváranie MSG

!

Zdroje prúdu

flexibilné použitie pre mechanizované,

čiastočne a plne automatizované zváracie

procesy s vysokou kvalitou zvarov

Zváranie PPA

!

Zdroje prúdu

preddefinované zváracie programy uľahčujú

priemyselné využitie na vytváranie

vysokohodnotných ochranných vrstiev

Zváracia periféria

! zváracie stĺpy (automaty), portály a otočné

polohovadlá vyrábané a inštalované podľa

želania zákazníka

Komplexné zariadenia

! s rôznymi komponentmi z nášho portfólia

Zváracia technika na zváranie pod tavivom umožňuje vďaka pokrytiu

elektrického oblúka práškom čistý postup zvárania.

Viac informácií o výrobnom portfóliu

zváracej techniky nájdete na nasledujúcich

stránkach.

- 7 -


Automatizované zváranie pod tavivom

Technológia

Pri zváraní pod tavivom horí oblúk medzi

nekonečnou drôtovou elektródou a obrobkom,

ide teda o postup zvárania oblúkom. Vrstva

prášku pokrýva elektrický oblúk a má za

následok bezemisný postup v celom rozsahu

bez toho, aby boli nevyhnutné opatrenia pre

ochranu zraku. Pri tejto vysokovýkonnej metóde

sa docieli vysoký tepelný stupeň účinnosti,

okrem toho troska vytvorená pri zváraní chráni

pred atmosférou.

Techniku zvárania pod tavidlom spoločnosti

Kjellberg dodávame podľa želania zákazníka na

portáloch, zváracích stĺpoch (automatoch),

motorizovaných osových systémoch alebo

vozíkoch. Ich modulárna konštrukcia a

rozmanité nosné systémy umožňujú zváranie

nespočetných geometrií konštrukčných dielov a

zvarov, napríklad v lodných, mostových a

oceľových konštrukciách alebo pri výrobe

nádrží. Používanie zvárania pod tavivom je

efektívne od hrúbky materiálu 6 mm. Je vhodné

aj na spojovacie zváranie alebo navarovanie

vrstiev proti opotrebovaniu a protikoróznych

vrstiev. Zvárať sa môže nielen oceľ, ale aj

chróm-niklová oceľ. Postup je plne

automatizovaný, mechanizovaný alebo

použiteľný s ručným horákom a umožňuje

docielenie dlhých zvarových švov bez

prerušenia pri vysokej rýchlosti a nízkych

nákladoch.

Princíp postupu

Prášková hlavica

Drôtová elektróda

Kontaktná prúdová dýza

Zvárací prášok

Dutina s oblúkom

Roztavená troska

Roztavený zvarovaný kov

Nános prášku

Zvarový šev

Základný materiál

Quelle: DVS

- 8 -


Štandardné automaty série KA

Typ/číslo výrobku Obrázok Postup

Automatizované zváranie pod tavivom

Max.

zvárací prúd

Priemer

drôtu (mm)

Odporúčané

zdroje prúdu

Zváranie pod tavivom

KA 1-UP

3mm: .11.300.103

5mm: .11.300.105

Jednodrôtový ťahač na

zváranie pod tavivom pre rôzne

priemery drôtov

500/800 A

1.400 A

1,6–3,0

alebo

2,5–5,0

GTH 522

GTH 802

GTH 1002

GTH 1402

KA 1-UP

Riadiaci

automat

.11.303.105

Jednodrôtový ťahač na

zváranie pod tavivom pre

nádrže a na zváranie vo vnútri

potrubí (napríklad veže

veterných elektrární)

1.400 A 2,5–5,0

GTH 1002

GTH 1402

KA 2-UP/UPP

3mm: .11.300.203

5mm: .11.300.205

2x3mm: .11.300.270

Jednodrôtová zváracia hlava (k

dispozícii tiež ako zváracia

hlava s paralelným drôtom na

zváranie pod tavivom s

riadením pre nadstavbu na

zváracie stĺpy, portály alebo

podobne v tejto alebo v iných

formách nadstavby, aj bez

vozíkov) pre rôzne priemery

drôtov

800 A

1.400 A

1.400 A

1,6–3,0

alebo

2,5–5,0

2x 2,0 – 2x 3,0

GTH 802

GTH 1002

GTH 1402

GTH 1002

GTH 1402

KA 4-UPDG

.11.300.400

Dvojitý ťahač s vlečným

ramenom na zváranie pod

tavivom (zváranie dvoch

kútových, prípadne tupých

zvarov súčasne)

600 A

(podľa zváracej

hlavy)

1,6–2,5

(podľa zváracej

hlavy)

2 x GTH 522

2 x GTH 802

KA 7-UPP

.11.300.700 Ťahač s paralelným drôtom na

zváranie pod tavivom (k

dispozícii aj ako riadiaci

automat)

1.400 A 2x 2,0 – 2x 3,0

GTH 1002

GTH 1402

UPK

.11.300.104

Zváranie kútovým zvarom pod

tavivom

- 9 -

800 A 1,6–4,0 GTH 802

Prenájom kvality od Kjellberg!

Viac na strane 46.


Variabilné automaty pre aplikácie

Zváracie práce

Automatizované zváranie pod tavivom

T-nosník dvojitý T-nosník nosník s

pravouhlým

profilom

spojenie tupým

zvarom

pozdĺžny

kruhový zvar

kruhový

potrubný zvar

(vnútorný a vonkajší)

plátovanie

Výhody pre aplikované riešenia

Flexibilný koncept stavebnicových jednotiek

série KA vytvára v technike zváracích

automatov základ pre rôzne technologické

systémové riešenia.

Spolu so zdrojmi zváracieho prúdu spoločnosť

Kjellberg ponúka množstvo riešení vyrobených

na mieru pre efektívne využitie v priemysle ako

zváracie portály a vybavenia zváracích stĺpov.

Na stranách 36 až 41 nájdete niekoľko

príkladov aplikácií.

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4

5

- 10 -


1

2

Vysoká kvalita zvárania vďaka stabilnému podávaniu zváracieho drôtu s tachometrickou

reguláciou

! so štvorkladkovým pohonom pre drôty do ø 3 mm (pod tavivom a MSG)

! pre drôty s priemerom ø 2,5 - 5 mm pre jednodrôtové zváranie pod tavivom (KA 1-UP), pre paralelný drôt (KA

7-UPP) ø 2 x 2,0 až 2 x 3,0

! ako dvojitý pohon pre dvojité zváranie s vlečným ramenom KA 4-UPDG priemer drôtu až 2 x 2,5 mm

Flexibilná, technologická aplikácia tuhou

! zváracou hlavou, otočnou do strany, ako aj na zváranie kútových zvarov (KA 1-UP) doľava (bodavé

!

!

!

Automatizované zváranie pod tavivom

otočenie horáka) a doprava (vlečné otočenie horáka)

vysoká životnosť pri zváracích prúdoch do 1.400 A (KA 1-UP, KA 7-UPP)

s možnosťou výmeny vybavenia na zváranie do úzkej medzery s dýzami so závitom (KA 1-UP)

s možnosťou výmeny vybavenia na KA 7-UPP (paralelný drôt)

!Zváracia hlava ako vlečné rameno (KA 4-UPDG))

! spoľahlivé, mechanické sledovanie zvaru; cenovo prístupné v porovnaní k nákladnej elektronickej senzorike

! UP ø 2 x 1,6 až 2 x 2,5

Zváranie pod tavivom

3

Vizuálne sledovanie zvaru laserovým krížom

4

Rýchle polohovanie zváracej hlavy ručnými lineárnymi osami (efektívna dráha prestavenia

každých 100 mm)

5

Možné ďalšie zvýšenie stability pomocou voliteľných predĺžení náprav

6

Minimalizácia pomocných časov alternatívnym príslušenstvom: pneumatické spätné vedenie

prášku (injektorový princíp s nízkym opotrebovaním)

7

Vysoká bezpečnosť prepravy vďaka zabezpečenému závesnému oku

8

Komfortné riadenie s jednoduchou obsluhou s

! predvoľbou parametrov pre zvárací prúd, napätie elektrického oblúka a rýchlosť zvárania

! automatický postup s možnosťou prednastavenia pre štartovací režim a plnenie krátera

9

Upevnenie kotúča zváracieho drôtu do max. 30 kg (ISO K 435)

10

Flexibilné upevnenie odľahčenia od ťahu káblových zväzkov (bočné/čelné s možnosťou

priskrutkovania)

11

Bezpečné vedenie vozíka

pozdĺž profilov, mostíkov, pásov a na želanie s možnosťou presunu po koľajniciach plynule

nastaviteľnými podpernými kladkami

12

Bezpečný pohon vozíka pohonom

! všetkých kolies s tachometrickou reguláciou od 0,1 do 1,6 m/min

! voliteľné gumové kolesá alebo kolesá s klinovou drážkou s priemerom 160 mm

! ručná spojka chránená pred prachom pre uvoľnenie pohonu

! tepelne odolné gumové kolesá (do 200°C)

- 11 -


Automatizované zváranie pod tavivom

Zdroje prúdu

Typ

Číslo výrobku

Charakteristika

Sieťové napätie

Príkon podľa normy EN 60974-1

Sieťová prípojka

Rozsah zváracieho prúdu

60 %

80 %

100 %

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

GTH 522

.11.907.602A

konštantné napätie (CV)

3 x 400 V,

–10 %/+10 %, 50 Hz

23,6 kVA

CEE 63 A

70 A/18 V – 500 A/45 V

500 A


400 A

IP 23

260 kg

1.130 x 665 x 865

(s podvozkom pre staveniská)

GTH 802

.11.705.902A

konštantné napätie (CV)

3 x 400 V,

–10 %/+10 %, 50 Hz

31,7 kVA

CEE 63 A

80 A/18 V – 800 A/44 V


800 A

720 A

IP 22

319 kg

980 x 720 x 1.000

(s podvozkom pre staveniská)

GTH 1002

.11.903.102A

konštantné napätie (CV)

3 x 400 V

–10 %/+10 %, 50 Hz

78 kVA

svorkové pripojenie

100 A/19 V – 1.000 A/44 V

-

-

1.000 A

IP 21

440 kg

1.110 x 820 x 1.000

(stacionárne)

Typ

Číslo výrobku

Charakteristika

Sieťové napätie

Príkon podľa normy EN 60974-1

Sieťová prípojka

Rozsah zváracieho prúdu

25 %

40 %

100 %

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

GTH 1402

.11.903.802A

konštantné napätie (CV)

3 x 400 V,

–10 %/+10 %, 50 Hz

83,8 kVA

Svorkové pripojenie

100 A/19 V – 1.400 A/44 V

-

1.400 A

1.200 A

IP 21

440 kg

1.110 x 820 x 1.000

(stacionárne)

W 1005 VC

.11.691.002

konštantné napätie (CV)

2 x 400 V/PE

–10 %/+10 %, 50 Hz

77,2 kVA

svorkové pripojenie

200 A/25 V – 1.000 A/44 V

-

-

1.000 A

IP 21

510 kg

1.130 x 750 x 990

(stacionárne)

Typ

Číslo výrobku

Charakteristika

Sieťové napätie

Príkon podľa normy EN 60974-1

Sieťová prípojka

Rozsah zváracieho prúdu

25 %

40 %

100 %

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

GTF 401

.11.708.002 / .11.708.001

konštantné napätie (CV)

2 x 400 V/3 x 230/400/500 V

11,2 kVA

CEE32 A

10 A/20 V – 400 A/36 V

400 A

-

250 A

IP 23

169 kg

925 x 658 x 1.000(stacionárne

s podvozkom pre staveniská)

GTF 551

.11.709.002

konštantné napätie (CV)

3 x 400 V,

–10 %/+10 %, 50 Hz

16,5 kVA

CEE 32 A

10 A/20 V – 550 A/42 V

550 A

400 A

300 A

IP 22

194 kg

925 x 658 x 1.100

(s podvozkom pre staveniská)

GTF 551

.11.709.001

konštantné napätie (CV)

3x 230/400/500 V,

–10 %/+10 %, 50 Hz

16,5 kVA

CEE 32 A

10 A/20 V – 550 A/42 V

550 A

400 A

300 A

IP 22

194 kg

925 x 658 x 1.100

(s podvozkom pre staveniská)

Typ

Číslo výrobku

Charakteristika

Sieťové napätie

Príkon podľa normy EN 60974-1

Sieťová prípojka

Rozsah zváracieho prúdu

80 %

100 %

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

GTF 752

.11.705.602

konštantné napätie (CC)

51,5 kVA

CEE 125 A

(alternatívne možné 63 A)

60 A/22,4 V – 750 A/44 V

750 A

630 A

IP 22

304 kg

980 x 720 x 1.000

(s podvozkom pre staveniská)

GTF 1002

.11.903.202C

konštantné napätie (CC)

3 x 400 V, –10 %/+10 %, 50 Hz

- 12 -

78 kVA

svorkové pripojenie

poistka 125 A

200 A/28 V – 1.000 A/44 V


1.000 A

IP 21

438 kg

1.110 x 820 x 1.000

(stacionárne)

GTF 1402

.11.903.702C

konštantné napätie (CC)

83,8 kVA

svorkové pripojenie

poistka 125 A

200 A/28 V – 1.400 A/44 V

1.400 A

1.200 A

IP 21

438 kg

1.110 x 820 x 1.000

(stacionárne)

Prenájom kvality od Kjellberg!

Viac na strane 46.


Vybavenie

Podávací mechanizmus zváracieho drôtu DV

UP-H s integrovaným riadením a

štvorkladkovým pohonom sa môže

prevádzkovať s ručným horákom na zváranie

pod tavivom UP-H 500. Vybavenie je vhodné na

zváranie veľkých zvarových geometrií bez

Ručné zváranie pod tavivom

možností mechanizácie, ako napríklad na

príruby veží veterných elektrární alebo veľkých

hrdiel nádrží a rúr.

Podávací mechanizmus DV UP-H je tiež

kompatibilný s minivozíkom KMF, pozri na

strane 32.

Zváranie pod tavivom

Podávací mechanizmus zváracieho drôtu DV UP-H so

zdrojom prúdu GTH 522, tlakovou nádobou, horákom

na zváranie pod tavivom UP-H 500 a minivozíkom KMF

Prednosti vybavenia:

! vhodné pre všetky zdroje zváracieho prúdu

GTH

! horák s jednoduchou obsluhou

! zásobovanie práškom s externou, mobilnou

tlakovou nádobou, ručný uzáver na ručnom

horáku

! robustné štvorkladkové podávanie zváracieho

drôtu s rovnomerným prítlakom

! vhodné pre masívne a plné drôty

! plynulé nastavenie požadovanej hodnoty

zváracieho napätia a prúdu ako aj štartovacích

parametrov na čelnom paneli

! prepínateľné z dvojtaktnej na štvortaktnú

prevádzku

! bezpečne umiestnená elektronika

! bezprúdové navliekanie drôtu a spätný transport

! možné dodatočné vybavenie existujúcimi

prúdovými zdrojmi GTH

- 13 -

Technické údaje

max. pri 100 % dobe zapnutia

Napätie naprázdno, max.

Rýchlosť podávania drôtu

Priemer kotúča zváracieho

drôtu

Priemer drôtu oceľ

CrNi

plnený drôt

Sériové podávacie kladky

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery (d x š x v) v mm

podľa zdroja prúdu

400 A

podľa zdroja prúdu

1 – 16 m/min

max. 300 mm

(alternatívne K 435)

0,6 – 2,0 mm

0,8 – 2,0 mm

1,0 – 2,4 mm

1,2 und 1,6 mm (oceľ)

IP 23

25 kg

710 x 250 x 500 mm


Technológia

Zváranie v ochrannom plyne

Zvarové švy bez rozstrekovania sú nevyhnutné

na vyhotovenie zvarov bez dodatočného

obrábania a tým sú cenovo optimalizované.

KH600 newArc

Naše moderné pulzné zváracie zariadenia

uvoľňujú prídavný materiál kvapku po kvapke a

bez skratu. Perfektne ovládajú komplikované

priebehy prúdu. Výsledkom sú čisté zvarové švy,

takmer bez rozstrekovania. Nepatrný tepelný

príkon znižuje skrivenie súčiastok. Všetko toto

sú dôvody, aby ste sa rozhodli pre zváracie

zariadenie spoločnosti Kjellberg Finsterwalde.

Princíp postupu

Zariadenia ponúkajú veľký počet variantov

postupov:

! pulzné zváranie metódou MIG/MAG

! nepulzné zváranie MIG/MAG krátkym

elektrickým oblúkom alebo oblúkom s

rozprašovacím nanášaním materiálu

! zváranie MAG chránené plynom a so

samozabezpečenými plnými drôtmi

(pripojené tiež k zápornému pólu)

! vysoko produktívne zváranie pri

rýchlostiach podávania drôtu štandardne

do 20 m/min

Kladky pre podávanie zváracieho drôtu

Dýza ochranného plynu

Drôtová elektróda

Kontaktná prúdová dýza

Ochranný plyn

Oblúk

Zvarový šev

Základný materiál

Quelle: DVS

- 14 -


Výhody aplikácie

Spoločnosť Kjellberg Finsterwalde s newArc

vyvinula technológiu, ktorá vďaka vyššej

koncentrácii elektrického oblúka citeľne zvyšuje

produktivitu práce v porovnaní s bežným

zváraním v ochrannom plyne.

Kjellberg-Technologie newArc

Zváranie v ochrannom

plyne

S rozmerom voľnej dĺžky drôtu až do 40 mm

technológia newArc umožňuje podstatne hlbší

závar. Horák newArc pritom presviedča svojim

extrémne smerovo stabilným a výkonným

vedením zvaru. Zvýšená rýchlosť zvárania,

hlboké a bezpečné zachytenie koreňa, dobrá

kvalita zvarov, ako aj vyhýbanie sa vrubom,

pórom a striekancom sú pri výrazne zníženej

energetickej náročnosti na jednotku dĺžky

jednoznačnými výhodami oproti bežným

oblúkom s rozprašovacím nanášaním materiálu

technológiou MSG.

Výsledok: úzky a takmer bezchybný zvarový

spoj.

Technologická výhoda newArc

Oblúk s rozprašovacím

nanášaním materiálu

Kh600 newArc v akcii

Oblasti použitia

! konštrukcia strojov a zariadení

! výroba prístrojov a nádrží

! konštrukcia lodí a vozidiel

! výroba stavebných strojov

! kovové konštrukcie každého druhu

! možnosť využitia tiež na robotoch

Technológia newArc

15 mm

40 mm

ca. 60°

25-30°

20 mm

7 vrstiev Tepelne ovplyvnená oblasť

3 vrstiev

l vysoká bezpečnosť procesu, tiež v úzkych l zníženie tepelného vplyvu a zníženie

zvarových medzerách a pri komplexných

energie na jednotku dĺžky

konštrukčných dieloch v rozsahu hrúbky l prierezy zvarov zmenšené až do 50%

plechov od 6,0 mm

l obrobok takmer bez vrubov na zvare a

l vysoká kvalita vďaka bezpečnému

pórov

zachyteniu koreňa a pripojeniu bočných l zlepšený vzhľad zvaru

stien

l jednoduchá manipulácia

l rýchlejšie zváranie v porovnaní so

l menej vrstiev zvaru

spájaním oblúkom s rozprašovacím

l koncentrovaný a pokojný elektrický oblúk

nanášaním materiálu

l znížené náklady, skrátená doba zvárania

- 15 -


Zdroj prúdu KH 600 newArc

Kjellberg-Technologie newArc

Zdroj prúdu KH 600 newArc umožňuje zváranie takmer bez rozstrekovania pri trvale vysokej kvalite

zvarov. Množstvo spracovateľných materiálov, tiež pri rýchlej výmene, zaručujú vysokú produktivitu.

Bez striekancov

Vlastnosti zvaru

Horúci štart

Pulzná frekvencia

Plnenie krátera

Zváranie tenkých

plechov

Digitálna zobrazovacia

jednotka

Diagnostický

ukazovateľ

pulzné zváranie oblúkom takmer bez rozstrekovania vďaka prechodu kvapiek bez skratu so

synergickým efektom v celej oblasti zvaru a s nízkym počtom striekancov pri krátkom oblúku

a oblúku s rozprašovacím nanášaním materiálu, ako aj pri zváraní rotačným oblúkom pre

! oceľ, CrNi a hliník a tiež

! argón a zmiešané plyny, pozostávajúce z Ar, CO2, He a O2

! všetky masívne a plnené drôty (pripojené tiež k zápornému pólu)

! vysoká stabilita procesu zabezpečená optimalizovaným regulačným obvodom

! programy pre tvrdú a mäkkú dynamiku oblúka

! konštantné podávanie zváracieho drôtu elektronicky regulovaným štvorkladkovým

podávaním zváracieho drôtu

nevyhnutné pri spracovaní hliníka

synergicky samonastavujúca sa v rozsahu 10 až 500 Hz

interne optimalizované

vynikajúca vhodnosť pre tenké plechy tiež s väčším priemerom zváracieho drôtu, tým

nepatrné náklady na prídavné materiály

zobrazovanie skutočných hodnôt a tiež funkcia HOLD pre zváracie napätie a zvárací prúd

kvôli zabráneniu prekročeniu teploty, chybám izolácie a nedostatku vody

Recirkulačné

vodné

chladenie

Zväzok

pomocných hadíc

integrované, s kontrolným snímačom prietoku v spätnom toku chladiacej vody (nielen tlakový

spínač!) pre bezpečnú prevádzku zvárania

voliteľne do dĺžky 40 m

Zváranie

najlepšie vlastnosti zvaru vďaka vysoko presnému jednosmernému prúdu pre všetky rutilové

a bázické typy elektród a vysokovýkonné elektródy

Konštrukcia

Riadenie

podávania

zváracieho drôtu

pohodlný servis vďaka jednoduchej vnútornej konštrukcii s prehľadným usporiadaním

konštrukčných skupín

žiadna elektronika v podávacích mechanizmoch zváracieho drôtu, preto mimoriadne robustné a

spoľahlivé; celé elektronické riadenie podávania zváracieho drôtu sa nachádza v zdroji

zváracieho prúdu

Elektronika

sekundárne taktovaný invertorový zdroj zváracieho prúdu s výkonovou jednotkou IGBT, ktorá

zabezpečuje vysokú taktovaciu frekvenciu pre precízny jednosmerný prúd, riadiaca elektronika

s mnohými funkciami kontroly a ochrany

- 16 -


Séria KJELLmig

Stupňovito prepínateľná zváracia technika MSG

s jednoduchou obsluhou pre každodenné

zváracie práce. Vzhľadom k svojej

univerzálnosti sú zariadenia žiadané všade - pri

stredne veľkých oceľových konštrukciách, pri

oprave vozidiel, v poľnohospodárstve, u

remeselníkov, v priemysle atď...

Pre dielňu a stredne veľké podniky

Všestranná použiteľnosť:

! pri nelegovaných, nízko a vysokolegovaných

oceliach, hliníku, hliníkových zliatinách,

farebných kovoch a na pozinkovaných

plechoch

! s argónom a zmiešanými plynmi

Zváranie v ochrannom

plyne

K350 vrátane podávacieho

mechanizmu zváracieho drôtu

DVG-K01, 11.746.000

! b 635 x š 360 x v 520 mm

! 4 kladky pre podávanie zváracieho drôtu

! trieda ochrany IP 21, hmotnosť 18 kg

Praktická a ergonomická práca

! ideálne dielenské prístroje na zváranie plynom

chladenými horákmi MSG (d: 3 m)

! flexibilne nastaviteľné; vďaka tomu dobrá

kvalita zvarových švov

! veľmi dobré vlastnosti zvaru pri použití

zmiešaného plynu

! užívateľsky prístupná obsluha vďaka

jednoduchej mechanike spínania

! robustný posuvný mechanizmus pre bezpečné

podávanie zváracieho drôtu

! vyklápateľná bočná stena pre výmenu zvitku

drôtu

!

velký, praktický odkladací priestor s úsporou

miesta – príslušenstvo kedykolvek poruke

! jednoduchá preprava na stabilných kolieskach

! elektronické riadenie nepodliehajúce

opotrebovaniu

! držiak plynovej fľaše; stabilný podvozok vďaka

nízkemu ťažisku (max. 20 l fľaša)

Vždy na bezpečnej strane

! v súlade s normami EN 60974 a BGV-D1

! Nemecká značka S (Sicherheit) pre

elektrickú bezpečnosť – umožňuje zváranie

pri zvýšenom elektrickom ohrození

! všetky transformátory a škrtiace ventily

impregnované vo vákuu elektroizolačným

lakom s vysokou kvalitou a teda absolútne

izolačne bezpečné

! výkonný ventilátor na efektívne chladenie pri

všetkých prevádzkových podmienkach

! tepelná ochrana proti preťaženiu pre

spoľahlivý spôsob prevádzky

Všetko spolu v jednom balíku

Všetky zváracie zariadenia sú vybavené káblom

pre obrobok s dĺžkou 3 m, horákom MSG (3 m),

hadicou na plyn, redukčným ventilom, adaptérom

na cievky s drôtom a základným vybavením

náhradnými dielmi pre všetky uvedené priemery

vodičov.

- 17 -


PULS 400

Zdroje prúdu pre priemysel

Pri zdroji pulzného prúdu si môže používateľ

zvoliť spomedzi troch zváracích postupov MSG,

MSG Puls a manuálne E-zváranie. Mobilný na

kolieskach a s hmotnosťou iba 45 kg je PULS

400 vhodný pre rôzne zváracie práce v

automobilovom priemysle, v strojárstve a pri

stavbe lodí.

Charakteristiky

! zdroj zváracieho prúdu s invertorovou

technológiou

! digitálna regulácia a pulzné zváranie DC

! programovateľné programy Synergy

! individuálne prispôsobenie parametrov zvárania

! je možné naprogramovať a uložiť až do 100

zváracích programov

! možné synchronizované externé riadenie

! analógové a digitálne diaľkové riadenie

! nastaviteľný počiatočný, hlavný a koncový prúd

Technické údaje

Číslo výrobku

Prípojné napätie

Sieťové napätie

Zváracie napätie

Doba zapnutia

50 %

100 %

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

TIG 300 AC/DC

Zdrojom prúdu TIG - TIG 300 AC/DC zvárač

zabezpečí vynikajúcu kvalitu zvaru. Digitálnou

zobrazovacou jednotkou má používateľ všetky

funkcie vždy na dohľad

TIG 300 s digitálnou

reguláciou

.11.707.502

3~400 V/50

30 – 400 A

15,5 – 34 V

400 A

283 A

45 kg

653 x 300 x 595

Vhodný na zváranie:

! konštrukčnej ocele

! CrNi

! hliníka, hliníkových zliatin

Rozsah použitia

! ľahký priemysel

! ťažký priemysel

! špeciálne náročné postupy

Charakteristiky

!

PULS 400 s digitálnou

reguláciou

je možné naprogramovať a uložiť až 100

zváracích programov

! digitálna zobrazovacia jednotka všetkých

funkciín

! vysokofrekvenčné zapaľovanie bez kontaktu

! dvojtaktná a štvortaktná prevádzka

! nastaviteľný počiatočný, hlavný a koncový

prúd

! funkcie Hot Start a Anti Sticking

Technické údaje

Číslo výrobku

Prípojné napätie

Rozsah zváracieho prúdu

WIG DC

WIG AC, AC/DC

MMA (REO) DC

Zváracie napätie

Doba zapnutia

40 %

60 %

100 %

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

.11.403.302

3~400 V/50

4 – 300 A

10 – 300 A

10 – 250 A

21 – 30,5 V/10,2 – 22 V

300 A

245 A

190 A

43 kg

640 x 250 x 544

- 18 -


Technické údaje

Číslo výrobku

Sieťové napätie (V)

Príkon 100 % (kVA)

Poistka, pomalá (A)

Rozsah zváracieho prúdu I 2

20 % doba zapnutia (A)

35 % doba zapnutia (A)

45 % doba zapnutia (A)

60 % doba zapnutia (A)

100 % doba zapnutia (A)

Rozsah zváracieho prúdu (A)

Rozsah zváracieho napätia (V)

Napätie naprázdno (V)

Počet stupňov napätia

Priemer vodiča (napríklad oceľ v mm)

Počet kladiek pre podáv. zváracieho drôtu

Trieda ochrany

Rozmery d x š x v (mm)

Hmotnosť (kg)

Typ

Číslo výrobku

Postup

Charakteristika

Sieťové napätie

Príkon podľa normy EN 60974-1

Sieťová prípojka

Rozsah zváracieho prúdu

25 %

40 %

100 %

Trieda ochrany

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

KJELLmig 180

.11.930.103

1 x 230 V/1 x 400 V

50/60 Hz

2,0/2,4

16/16

110/180

-

-

60/100

40/80

20–110/85–180

15–19,5/18–23

17–30/26–38

6

0,6–1,0

2

IP 21

760 x 425 x 655

54,5

Zdroje prúdu

KJELLmig 230

.11.930.202

3 x 400 V

50/60 Hz

5,2

16

-

230

-

170

135

15–230

14,8–25,5

17–40

10

0,6–1,0

2

IP 21

760 x 425 x 655

65

GTH 522 W

.11.907.702

MSG

konštantný prúd (CV)

3 x 400 V,

–10%/+10%, 50 Hz

23,6 kVA

CEE 63 A

70 A /18 V – 500 A/45 V

500 A

-

300 A

IP 23

260 kg

1.130 x 665 x 865

(s podvozkom pre staveniská)

KJELLmig K350

.11.931.102

3 x 400 V

50/60 Hz

12,8

20

-

-

350

-

240

30–350

14,8–31,5

16–50

30oceľ,

CrNi 0,6–1,2 / Al 1–1,2

pozri DVG-K01

pozri DVG-K01

880 x 530 x 678

Sériovo: dvojtaktné švové zváranie, nastaviteľný čas bodového zvárania ako aj čas intervalového zvárania a čas

prestávky intervalu (0,5-2 s), pri DVG-K01 tiež navliekanie drôtu

Na požiadanie je možné použiť aj iné podávacie mechanizmy zváracieho drôtu spoločnosti Kjellberg (napríklad DV4G-3, DV4G-3M) v

spojení s prúdovými zdrojmi KJELLmig.

90

KH 600

.11.707.603 / .11.707.703

MSG-Pulz

konštantné napätie (CV)

3 x 230/400 V,

–10%/+10%, 50 Hz

23,6 kVA

CEE 63 A

30 A/15 V – 600 A/44 V

-

600 A

450 A

IP 23

183 kg

1.020 x 750 x 1.130

(s podvozkom)

Zváranie v ochrannom

plyne

Podávacie mechanizmy zváracieho drôtu

Číslo výrobku

DV 4W-1H

.11.745.100

DVW-2KH

.11.745.600 príp. .11.745.600A

Priemer drôtu

oceľ, ušľachtilá oceľ

hliník

plnený drôt

Rýchlosť podávania drôtu

Hmotnosť

Dvojtaktná/ štvortaktná prevádzka

Štvortakt + Hot-Start + plnenie krátera

Nastaviteľný zvárací prúd

Nastaviteľná dĺžka oblúka

Nastaviteľné jemné horenie

Tlačidlo drôt vpred (bez prúdu)

Rozmery d x š x v (mm)

0,8–1,6

1,0–1,6

1,0–2,4

1 – 20 m/min

23 kg

1)

synergicky

1)

705 x 240 x 445

= štandard 1) výhoda vďaka diaľkovému ovládaču FSH 30 2) pri výrobku číslo 11.745.600A pre vysoko výkonné zváranie

0,8–1,6

1,0–1,6

1,0–2,4

2)

1 – 20 m/min, 1 – 50 m/min

14,5 kg

1)

synergicky

2)

850 x 350 x 290

- 19 -

Prenájom kvality od Kjellberg!

Viac na strane 46.


Elektródové zváranie

Zvárací prístroj Tiny 181

Tiny 181 je prenosný invertor na zváranie s

jednosmerným prúdom. Je vhodný

predovšetkým na každodenné práce pri

montáži, na stavbách a v dielňach.

Charakteristiky

!

!

!

!

zváranie s rutilovou a bázickou elektródou

zvýšený zvárací prúd pri zapaľovaní oblúka

automatické vypnutie zváracieho prúdu pri

zlepení elektródy

zváranie DC WIG (zapálenie elektrického

oblúka dotykom)

Technické údaje

Číslo výrobku

Prípojné napätie

Napätie naprázdno

Rozsah zváracieho prúdu

60 %

100 %

Priemer elektród

Regulácia zváracieho prúdu

Hmotnosť

Rozmery d x š x v (mm)

.11.401.904

230 V/50 Hz

69 V

5 – 180 A

160 A

135 A

1,5 – 4 mm

plynule

7 kg

405 x 155 x 254 mm

Tiny 181

Zváracie elektródy

Dodáva sa v rôznych priemeroch

Nelegované elektródy

podľa noriem DIN EN ISO 2560-A, DIN 1913, AWS A 5.1

Tycové elektródy

! LLOYD (rutilové pre stavbu lodí)

! LLOYD GRÜN (rutil-celulózové pre stavbu lodí)

! PERFEKT(bázické pre zvary zhora nadol)

! TITAN K (rutil-bázické s vysokou pevnosťou a

tuhosťou)

! OPTIMAL (rutil-bázické pre tenké plechy)

! KONTAKT 160(rutilové, s hrubým obalom s vysokou

výťažnosťou)

! PROGRESS(bázické pre zvary zdola nahor)

! GARANT K(bázické, legované Ni, s vysokou

pevnosťou a tuhosťou, nepatrný obsah H2)

GARANT AC/DC (bázický s vysokou pevnosťou)

!

Elektródy s dvojitým plášťom

! GARANT BR (bázické-rutilové)

Osobitné elektródy

! TRUMPF (s kyslým obalom)

Univerzálne elektródy

! PRIMA (rutil-celulózové)

! PRIMA S (rutil-celulózové, s hrubým obalom)

! PRIMA BLUE (rutil-celulózové)

! TITAN ROT (rutilové, s hrubým obalom)

! TITAN S (rutilové, s hrubým obalom, s vysokou

pevnosťou a tuhosťou)

! TITAN (rutil-bázické)

! GARANT(bázické)

! GARANT S (bázické s vysokou pevnosťou)

Žiaruvzdorné elektródy

podľa noriem DIN EN 1599, DIN 8575, AWS A 5.5

Na zváranie ocelí rovnakého/podobného

druhu

!

!

!

!

!

!

KOMPLEX W (rutilové, 0,5 % Mo)

IMPULS(bázické, 0,6 % Ni a 0,4 % Mo )

MOB (bázické, 0,5 % Mo)

CROMO 1R (rutilové, 1 % Cr a 0,5 % Mo)

CROMO 1B (bázické, 1 % Cr a 0,5 % Mo)

CROMO 2B (bázické, 2,2 % Cr a 1% Mo)

Liatinové zváracie elektródy

podľa noriem DIN EN ISO 1071, DIN 8573, AWS A 5.15

!

!

!

!

FICAST Ni (čistý nikel, na zváranie liatiny za

studena)

FICAST NiFe (nikel-železo, na zváranie sivej,

temperovanej a tvárnej liatiny za studena)

FICAST NiFe K (s pomeďovanou jadrovou tyčou

NiFe na zváranie sivej, temperovanej a tvárnej

liatiny za studena)

FICAST Fe (pre vyrovnávacie zariadenia a

jednovrstvové navarovanie na zokovinované alebo

zhrdzavené odliatky)

Elektródy na báze niklu

podľa noriem DIN EN ISO 14172, AWS A 5.11

!

!

FINOX 182 (stupeň legovania 182, nikel-chrómželezo)

FINOX 625 (stupeň legovania 625, nikel-chrómmolybdén)

- 20 -


Vysokolegované elektródy

podľa noriem DIN EN 1600, DIN 8556

Tycové elektródy

! FINOX 4820 AC (26 % Cr, 4 % Ni)

! FINOX 4842 (26 % Cr, 20 % Ni)

! FINOX 4842 B (26 % Cr, 20 % Ni, bázické)

! FINOX 4829 AC (22 % Cr, 12 % Ni)

! FINOX 4316 AC (19 % Cr, 9 % Ni)

! FINOX 4551 AC (19 % Cr, 9 % Ni, stabilizované

nióbom)

! FINOX 4551 B (19 % Cr, 9 % Ni, stabilizované

nióbom, bázické s vysokou tuhosťou)

! FINOX 4430 AC (19 % Cr, 12 % Ni, 3 % Mo)

! FINOX 4576 AC (19 % Cr, 12 % Ni, 3 % Mo,

stabilizované nióbom)

FINOX 4519 AC (20 % Cr, 25 % Ni, 5 % Mo a meď)

!

Špeciálne elektródy

! FINOX 4430 F (pre zvary zhora nadol; 19 % Cr, 12

% Ni,3 % Mo)

! FINOX 4462 AC (pre duplexné ocele legovania 22

% Cr, 9 % Ni, 3 % Mo)

! FINOX 29/9 GOLD (pre zlúčeniny odolné voči

trhlinám s 30 % Cr, 9,5 % Ni, 1 % Mn)

Finox 4370 AC

Čierno-biele elektródy

! FINOX 4370 AC (spojovacia elektróda, tiež pre

tvrdú mangánovú oceľ s 18 % Cr, 8 % Ni, 6 % Mn)

! FINOX 4431 AC (spojovacia elektróda, tiež pre

tvrdú mangánovú oceľ s 20 % Cr, 10 % Ni, 3 %

Mo)

! FINOX 4337 AC (univerzálna elektróda s 23 % Cr,

13 % Ni, 2 % Mo)

! FINOX 4332 AC (spojovacia elektróda, s 23 % Cr,

13 % Ni)

! FINOX 4459 AC (spojovacia elektróda, s 23 % Cr,

13 % Ni)

Rezacie elektródy

!

!

MET-OX (na rezanie)

KJELGOUGE (na vypaľovanie drážok)

Elektródové zváranie

Elektródy pre naváranie

podľa noriem DIN EN 14700, DIN 8555

Fidur 10/70

Pre húževnaté/oderuvzdorné vrstvy

! FIDUR 6/55 (pre nízkolegované a nelegované

ocele, tvrdosť 55 HRC)

! FIDUR 6/60 (tvrdosť 60 HRC)

! FIDUR 6/60 R (rutilové, tvrdosť 60 HRC, vhodné

pre striedavý prúd)

! FIDUR 2/55 (pre nízkolegované a nelegované

ocele, vysoká trvanlivosť ostria, tvrdosť 55 HRC)

Pre vrstvy odolné proti opotrebovaniu,

nehrdzavejúce

! FIDUR 7/200 (vrstvy odolné voči trhlinám na tvrdej

mangánovej oceli, tvrdosť 200 HB, schopný

spevnenia za studena)

! FIDUR 8/200 (pre koľajnicovú oceľ a tvrdé

mangánové ocele, tvrdosť 200 HB, schopné

spevnenia za studena)

! FIDUR 10/60 (pri abrazívnom opotrebovaní,

tvrdosť 60 HRC, výťažnosť 160 %)

! FIDUR 10/65(pri abrazívnom opotrebovaní a

vysokých teplotách, tvrdosť 65 HRC, výťažnosť

190 %)

! FIDUR 10/70 (pri abrazívnom opotrebovaní a

vysokých teplotách, tvrdosť 70 HRC, výťažnosť

240 %)

Iné navarovania

! FIDUR 1/300 (legované molybdénom a vanádiom,

tvrdosť 300 HB, na konštrukčných dieloch s

opotrebovaním pri kĺzaní)

! FIDUR 3/50 (pre nástroje deformované za tepla a

za studena, tvrdosť 50 HRC)

! FIDUR 4/60 (pre rýchlorezné nástroje, tvrdosť 60

HRC)

! FIDUR 23/250 (na báze niklu, stupeň legovania

275, odolné voči tepelnému šoku)

! FILIT 6 (na báze kobaltu, odolné proti kavitácii,

erózii, korózii, tvrdosť 40 HRC, odolné voči

tepelnému šoku)

Elektródové zváranie

- 21 -


Technologická výhoda InFocus

Vysokovýkonný proces spájania

Technológia horákov InFocus dosahuje

výsledky spájania blízke kvalite lasera.

Vynikajúco sa hodí na spájanie veľmi tenkých

plechov a takmer všetkých kovov.

Výsledky zvárania okúzľujú vynikajúcim

povrchom zvaru s nepatrným vytváraním oxidu.

Technológia InFocus sa používa výhradne v

plne automatizovanej oblasti a vyznačuje sa

vysokou bezpečnosťou procesu pri rýchlosti

zvárania až do 7 m/min.

Adaptácia jednotky pre podávanie studeného

drôtu ponúka možnosť vyrovnania malých

tolerancií konštrukčných dielov a pozícií.

Funkcia Tool-Center-Point zabezpečuje

najlepšie predpoklady pre presne

reprodukovateľné výsledky zvárania.

Kvôli výsledkom, ktoré sú takmer bez

rozstrekovania a svojou vysokou rýchlosťou

zvárania je náš systém InFocus ekonomickou

alternatívou ku zváraniu MSG. Dodatočne sa, v

porovnaní s laserovým zváraním, vyznačuje

značne nižšími investičnými a prevádzkovými

nákladmi.

Technológia InFocus v porovnaní s bežným zváraním WIG

Simulácia pri intenzite prúdu s hodnotou 500 A a dĺžke elektrického oblúka 5 mm s argónom

Zdroj: M.Schnick, TU Drážďany

Konvenčný elektrický oblúk WIG

Elektrický oblúk InFocus

Koncentrovaný začiatok elektrického oblúka na

špičke elektródy horáka InFocus zabezpečuje

zvýšenú hustotu energie a väčší dynamický tlak.

Tým sa docieľujú obzvlášť dobré výsledky pri

zváraní a spájkovaní.

Charakteristiky

! stabilná konštrukcia horáka (robustný a

nárazuvzdorný)

! axiálne upevnenie horáka

! uzatvorený chladiaci okruh

! veľmi vysoká prúdová zaťažiteľnosť

! elektróda so závitom

- 22 -


Vysokovýkonný proces spájania

Špeciálne zváracie

postupy

Krátke zhrnutie výhod

Zvárací horák InFocus 1.000 A

! praktická, robustná konštrukcia

! vysoký dynamický tlak

! na zváranie a spájkovanie

! vysoká hustota energie, kompaktná

konštrukčná veľkosť

! vysoké rýchlosti spájania

! vynikajúce pokrytie plynom

! nepatrné opotrebovanie elektród

- 23 -


Kjellberg kompletne

Od projektovania cez uvedenie do prevádzky až

po údržbu stanovujeme našou starostlivosťou

kritériá a zaznamenávame vaše potreby.

Nachádzame pre vás vhodné komponenty a

vyrábame unikáty – podľa vašich požiadaviek:

Kjellberg je vašim skúseným dodávateľom

kompletného vybavenia.

Naše prístroje a zariadenia sú pripravené takmer

na všetko. Pod vodou, vo vzduchu alebo pod

zemou – lode, veterné elektrárne a komplexné

systémy vedení v banskom priemysle svedčia o

tom, čo dokáže technika spoločnosti Kjellberg.

- 24 -


01 02 03

Vybavenie kompletným

Projektovanie Prirezávanie plechov Valcovanie

04 05 06

Vonkajšie zváranie

pozdĺžnym zvarom

Vnútorné zváranie

pozdĺžnym zvarom

Pripojenie segmentov a montáž

07 08 09

Navarovanie prírub

Vnútorné zváranie

kruhovým zvarom

Vonkajšie zváranie

kruhovým zvarom

10 11 12

Rezanie a zváranie Farebnosť Montáž a konštrukcia

- 25 -


Plazmové zváranie s práškom

Technológia

Najčastejšie strojové plazmové naváranie s

práškom (PPA) je variantom plazmového

zvárania. Pri postupoch s elektrickým oblúkom,

ktoré vykonáva zapaľovanie a priškrtenie

ionizovaného argónu alebo hélia v chladenej

plazmovej dýze, dosahujú zariadenia PPA v

porovnaní s bežnými zváracími postupmi vyššiu

hustotu energie. Podľa veľkosti horáka alebo

použitia viacvrstvovej technológie je tento

postup vzhľadom na možnosť automatizácie a

energetickú účinnosť pozoruhodný svojou

úspornosťou.

Ďalšia veľká výhoda je zrejmá pri prívode

práškových prídavných zváracích materiálov,

ktoré ochotne skombinujeme podľa vašich

požiadaviek. Tieto sa pridajú bezprostredne cez

plazmový horák, takmer celkom sa spoja so

základným materiálom a umožnia tak využitie

materiálov, ktoré sa nemôžu ťahať v drôtoch.

Plazmové naváranie s práškom (PPA)

Charakteristika

! naváranie tvrdých vrstiev/vrstiev odolných

proti opotrebovaniu a/alebo odolných proti

korózii na malé konštrukčné diely, ktoré sa s

drôtom navárajú len ťažko

! prúdové intenzity do 300 A

Použiteľné pre nasledovné materiály:

! nízko a vysokolegované materiály

! liatina a bronz

! liatiny na báze niklu

Plazmové zváranie do odpichových otvorov

Charakteristika

! použitie pri zváraní nádrží a ich dna

pozdĺžnymi a kruhovými zvarmi

! žiadna dodatočná príprava zvaru na takmer

paralelných hranách obrobkov: v porovnaní s

inými postupmi nepatrná prácnosť

! nepatrný tepelný príkon a nepatrné zmrštenie

! cenovo prístupné kvôli vynechaniu

prídavného materiálu alebo iba jeho nepatrnej

spotrebe

Princíp postupu

Dýza ochranného plynu

Katóda

Kontaktná prúdová dýza

Plazmový plyn

Prášok a nosný plyn

Vodné chladenie

Plazmový oblúk

Navarovaná vrstva

Základný materiál

- 26 -


Zvárací invertor PSI 350

Plazmové zváranie s práškom

Spoločnosť Kjellberg Finsterwalde ponúka PSI 350

ako vysoko kvalitné a flexibilné príslušenstvo

priemyselnej výroby nielen pre plazmové

naváranie s práškom, ale aj pre plazmové zváranie

do odpichových otvorov.

Obidva postupy umožňujú jednoduchú

automatizáciu vďaka integrovanému PLC.

Ukážky zvárania vyhotovené s PSI 350

Charakteristiky

! komfortná obsluha preddefinovanými zváracími

programami

! prispôsobenie parametrov zvárania

! vizuálna kontrola prevádzkových parametrov

! elektronická regulácia plynu

! kompaktné konštrukčné vyhotovenie vďaka

integrovanej chladiacej jednotke

! digitálne ovládanie na externom riadiacom

paneli

Technické údaje

Číslo výrobku

Sieťové napätie 100%

Sieťové napätie (A)

100 % ED

Riadiaci prúd (A)

.11.150.202

3~400 V

+10 %/-10 %,

PEN 50 Hz

50 – 350

5 – 15

Plazmové naváranie s práškom

a zváranie do odpichových otvorov

Krátke zhrnutie postupu

Výhody

! veľmi nepatrné premiešanie so základným

materiálom

! veľmi malá tepelne ovplyvnená oblasť (TOO)

! veľká rýchlosť navarovania

! skutočné metalurgické spojenie medzi

základným a prídavným materiálom

! skutočné metalurgické spojenie medzi

základným a prídavným materiálom

! vysoká reprodukovateľnosť výsledkov vďaka

vysokému stupňu automatizácie

Zváranie rúr s PSI 350

- 27 -

Prenájom kvality od Kjellberg

Viac na strane 46.


Ručné plazmové rezanie

Rezací invertor série CUTi

Zo sortimentu plazmových zariadení CUTi na

ručné a mechanizované rezanie si môžu

používatelia zvoliť podľa svojich nárokov a

požiadaviek vhodné zariadenie.

Rezací prúd je plynule nastaviteľný. Preto sú

výsledky rezania modernej technológie

založenej na použití invertora veľmi vhodné pre

všetky elektricky vodivé materiály.

Charakteristiky

! vynikajúci pomer ceny k výkonu

! produktívny vďaka vysokým rezným rýchlostiam

! nepatrná spotreba energie vďaka technológii

založenej na použití invertora

! nízke náklady na vzduch, ako rezací plyn

! rýchla výmena katódy a dýzy vďaka zásobe

náhradných dielov v súprave náhradných dielov

(štandardné príslušenstvo)

! dobrá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti

1)

! centrálne pripojenie horáka s bezpečnostným

vypnutím umožňuje rýchlu výmenu horáka a

jednoduchú prepravu

! CUTi 40 v spojení s adaptérom s možnosťou

pripojenia na zásuvku s ochranným kolíkom (16

A) s redukovaným rezacím prúdom s hodnotou

max. 30 A

! vhodné na použitie na pracoviskách so

zvýšeným elektrickým ohrozením

! jednotka údržby pre bezpečné odstraňovanie

kondenzátu z rezacieho plynu

1) CUTi 35C disponuje pevne pripojeným horákom.

2) Údaje v závislosti od materiálu a jeho zloženia.

CUTI 40, 90 a 120

Príslušenstvo:

! nasadzovacia hlavica na rezanie podľa šablóny

! korunka na úpravu faziet

! kotúčové rezacie jednotky

! špeciálne diely podliehajúce opotrebovaniu na

rezanie v rohoch (do 70 A)

Oblasti využitia

Max.

prúdová

intenzita

35 A

40 A

70 A

90 A

120 A

Hrúbka materiálu v mm

10 20 30 40 50

CUTi 35C

CUTi 40

Odporúčaná oblasť

rezania 2)

CUTi 70

CUTi 90

CUTi 120

Maximálna

oblasť rezania

2)

Technické údaje

Zdroj prúdu

Číslo výrobku

CUTi 35C

.11.035.704.

CUTi 40

.11.035.304.

CUTi 70

.11.035.402.

CUTi 90

.11.035.502.

CUTi 120

.11.035.602.

Sieťová prípojka

Max. príkon

Sieťová poistka, pomalá

Napätie naprázdno

Rezací prúd pri dobe

zapnutia

Trieda ochrany

Rozmery

d x š x v (mm)

Spotreba vzduchu

Plazmový a chladiaci plyn

Pracovný tlak

Hmotnosť

Plazmový horák

Rozsah dodávky

1) pri externom pripojení stlačeného vzduchu

1 x 230 V

1)

3,3 kVA/4,8 kVA

16 A

270 V

35 A (25% ED)

20 A (100% ED)

IP 23

550 x 150 x 245

1 x 230 V

6,5 kVA

16 A (Schuko)/

32 (CEE)

270 V

40 A (40% ED)

25 A (100% ED)

IP 21

460 x 180 x 220

3 x 400 V

11,1 kVA

16 A

250 V

70 A (35% ED)

50 A (100% ED)

IP 21

470 x 180 x 250

3 x 400 V

15 kVA

32 A

320 V

90 A (40% ED)

55 A (100% ED)

IP 21

470 x 180 x 270

3 x 400 V

16,7 kVA

32 A

450 V

120 A (35% ED)

80 A (100% ED)

IP 23

610 x 230 x 410

115 l/min

vzduch

1)

4,0 bary (0,4 MPa)

12,5 kg

PHT 25

130 l/min

vzduch

5,0 bary (0,5 MPa)

11,5 kg

PHT 31

140 l/min

vzduch

5,0 bary (0,5 MPa)

16,4 kg

PHT 31

195 l/min

vzduch

5,0 bary (0,5 Mpa)

17 kg

PHT 51

195 l/min

vzduch

5,0 bary (0,5 MPa)

28,5 kg

PHT 51

Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov Súprava náhradných dielov

Filtračný tlakový regulátor Filtračný tlakový regulátor Filtračný tlakový regulátor Filtračný tlakový regulátor Filtračný tlakový regulátor

- 28 -


Séria CUTLINE

Všestranné oblasti využitia

Či už rovné rezanie, rezanie podľa kontúr,

prerušované rezanie, ale aj rezanie na prípravu

faziet pre zvarové švy, na prepaľovanie otvorov,

zhotovovanie otvorov dýzou, rezanie vo

všetkých pozíciách a rezanie šrotu sú možné s

prístrojmi série CUTLINE.

Plazmové vypaľovanie drážok so sériou

Ručné plazmové rezanie

CUTLINE predstavuje čistú alternatívu ku

vypaľovaniu drážok s uhlíkovou elektródou –

nie je potrebné žiadne dobrusovanie. Tepelný

príkon je minimálny. Ďalšími výhodami sú

nepatrná hladina hluku, ako aj znížená tvorba

dymu.

Charakteristiky

! vysoká rýchlosť rezania

! vynikajúce výsledky rezania

! možnosť letmého narezania prípadne

zapichnutia do materiálu; nie je potrebná

vzťažná hrana

! zvýšená životnosť dielov podliehajúcich

opotrebovaniu vďaka zapojeniu

zabezpečujúcemu 'mäkký' štart a vodou

chladenému horáku

! mimoriadne krátke časy pre výmenu dielov

podliehajúcich opotrebovaniu

! automatické zvýšenie výkonu pilotného

oblúka pri dotyku obrobku

! rýchlejšia výmena horáka bez nástroja

použitím centrálnych prípojok

! vysoká doba zapnutia vďaka efektívnemu

chladeniu

Plazmová rezacia technika

So sériou CUTLINE sa môžu rezať kovy a iné materiály.

Technické údaje

Typ

Číslo výrobku

Sieťové napätie, 50 Hz (V), 3 Ph.

Sieťová poistka, pomalá (A)

ŠPECIÁLNE sieťové napätie, 50 Hz (V)

VYHOTOVENIE sieťová poistka, pomalá (A)

Príkon (kVA)

Trieda ochrany

Trieda izolácie

Napätie naprázdno

Rezací prúd (A)

Doba zapnutia (%)

1)

Hrúbka rezania Akostný rez v mm

Deliaci rez v mm

Plazmový plyn

Zapaľovanie

Hmotnosť (kg)

Rozmery d x š x v (mm)

Vhodný horák (chladený vzduchom alebo plynom)

CUTLINE 20G

.11.033.003.

230/400

35/25

500

25

16

IP 22

F

275

30/60

50

15

20

74

670 x 490 x 880

PHT-31 G/L

CUTLINE 40G

.11.033.102.

400

35

500

25

24

IP 22

F

275

60/120

50

30

40

vzduch

vysoké napätie

122

820 x 490 x 880

PHT-51 G/L

CUTLINE 20W

.11.032.803.

230/400

35/25

500

25

16

IP 22

F

275

25/50

60

15

20

84

670 x 490 x 880

PHT-30 W/L

CUTLINE 40W

.11.032.902.

400

35

500

25

24

IP 22

F

275

50/100

60

30

40

132

820 x 490 x 880

PHT-45 W/L

1) závislá od materiálu, štandardný materiál

- 29 -


Séria RSV

Na zváranie potrubí a nádrží

Zváracie prípravky série RSV zjednodušujú

upínanie, otáčanie a naklápanie zaoblených

profilov. Séria RSV je ideálny na ručné a plne

mechanické zváranie potrubí. Kompaktné

vyhotovenie robí prípravky atraktívnymi nielen

pre priemyselnú predvýrobu, ale aj pre

inštalácie a montáže priamo na stavbe.

Výrobky upnuté v identickej pozícii sa môžu

zhotovovať bez prerušovania jemného

nastavovania a prerušenia zvarov. Vďaka

tomuto nie je vo výrobnom procese potrebné

otáčanie, dodatoční pomocní pracovníci a

časovo náročné nové nastavovanie na identické

obrobky.

Upínacie prípravky spoločnosti Kjellberg pracujú

podľa princípu napínacích kladiek. Obrobok sa

pritom zachytí dvomi hnacími valcami a jednym

prítlačným valcom. Rýchlo a centricky sa môžu

upínať a spracovávať dokonca aj zakrivené

obrobky.

Prípravky

Plynulo regulovateľná rýchlosť otáčania

umožňuje zváranie nezávisle od priemeru

obrobku. Prípravky sú sériovo vybavené

manuálnou funkciu naklápania. Aby sa

spracoval obrobok v optimálnej polohe, môže sa

takto vykloniť až pod uhlom 135°. Alternatívne je

k dispozícii pohon naklápania s elektromotorom.

Naklápateľný diel pozostáva z hnacej skrine a

skrine s kladkami, upínacieho stojana,

napínacieho ramena a napínacej kladky.

Zvárací prípravok RSV sa môže používať

spolu s KH600 newArc.

Naše štandardné výrobky značky Kjellberg vyrábame na požiadanie tiež podľa špecifikácií

zákazníka.

- 30 -


Séria RSV

RSV 150

Prípravky

RSV 150 je mobilný upínací prípravok na zváranie

potrubí. Skonštruovaný na použitie na stavbách a

pri montáži, zlepšuje kvalitu zvaru. Obrobky sa v

upínacom prípravku zvárajú bez prerušenia.

Rýchlosť otáčania sa pritom plynule kontroluje

nožným riadením.

Zváracia periféria

RSV 500

Hmotnosť: 110 kg

Technické údaje

Plynulá rýchlosť otáčania: až do 130 cm/min

Priemer

pri upnutom obrobku: menovitá svetlosť: 20 – 200

pri neupnutom obrobku:

20 – 300 mm

Max. moment preklopenia:

150 Nm

Max. zaťaženie

pri horizontálnej polohe

kladiek:

300 kg

pri vertikálnej polohe kladiek:

150 kg

Krútiaci moment na hnacej

kladke:

50 Nm

Elektrická prípojka:

220 V, 50 Hz

Príkon:

200 W

RSV 500 je kompaktný upínací prípravok na

stacionárne zváranie potrubí. Prípravok je ideálny

na plne mechanické spájanie konštrukčných

skupín až do 1.000 kg. Systémom napínacích

kladiek je možné jednoducho a rýchlo fixovať a

spracovávať tiež zakrivené segmenty potrubí. RSV

500 sa hodí pre profesionálnu predvýrobu

obrobkov s priemerom do 400 mm (menovitá

svetlosť).

Hmotnosť: 260 kg

Technické údaje

Plynulá rýchlosť otáčania: až do 130 cm/min

Priemer

pri upnutom obrobku: menovitá svetlosť: 20 – 400

pri neupnutom obrobku:

25 – 1.000 mm

Max. moment preklopenia:

740 Nm

Max. zaťaženie

pri horizontálnej polohe

kladiek:

1.000 kg

pri vertikálnej polohe kladiek:

500 kg

Krútiaci moment na hnacej

kladke:

200 Nm

Elektrická prípojka:

220 V, 50 Hz

Príkon:

400 W

- 31 -


Prípravky

RSV 1000

RSV 1000 upína potrubia do menovitej svetlosti

maximálne 800 mm. Týmto je prípravok vhodný na

plne mechanické, profesionálne opracovanie

potrubí. Obrobky až do celkovej hmotnosti 2.000 kg

sa dajú zvárať bez prerušenia. To spoľahlivo

zabezpečuje najvyššiu kvalitu zvaru. Upínací

systém umožňuje opracovanie s rovnomernou

rýchlosťou otáčania, ktorá je plynule nastaviteľná.

Jednoducho sa dajú upínať aj značne zakrivené

výrobky. RSV 1000 je ideálnym zváracím

prípravkom pre priemyselnú výrobu.

Hmotnosť: 800 kg

Minivozík KMF s magnetickým systémom

Technické údaje

Plynulá rýchlosť otáčania: až do 130 cm/min

Priemer

menovitá svetlosť:

pri upnutom obrobku:

25 – 800

pri neupnutom obrobku:

30 – 2.000 mm

Max. moment preklopenia:

3.430 Nm

Max. zaťaženie

pri horizontálnej polohe

kladiek:

2.000 kg

pri vertikálnej polohe kladiek:

1.000 kg

Krútiaci moment na hnacej

kladke:

490 Nm

Elektrická prípojka:

380 V (220 V), 50/60 Hz

Príkon:

1,5 KW

KMF sa polohuje na obrobku samostatne prostredníctvom systému s

permanentnými magnetmi.

Prenájom kvality od Kjellberg!

Viac na strane 46.

Zvárací vozík KMF pre ručné zváracie horáky na

zváranie MSG a pod tavivom je efektívny, flexibilný

a ekonomický tiež pri kusovej výrobe a výrobe

malých sérií. Vhodné pre všetky druhy zvarov a

pozície zvárania, okrem PD a PE, polohuje sa

elektronickou reguláciou rýchlosti a systémom s

permanentnými magnetmi s prídržnou silou viac

ako 180 newtonov samostatne na konštrukčnom

dieli (pri feromagnetických obrobkoch). Vďaka dlhej

životnosti akumulátora je možné s KMF pracovať

dlhšie ako dve zmeny. Strojový posuv a presné

vedenie horáka zabezpečujú najvyššiu

reprodukovateľnosť a kvalitu zvarových švov.

Bočnými vodiacimi kladkami, ktoré sú umiestnené

vpredu a vzadu v hliníkových profiloch, sa automat

polohuje a nastavuje na plechovej stojine

samostatne.

Technické údaje

Číslo výrobku

Rozmery:

Hmotnosť vrátane akumulátora

a držiaka horáka:

Rozsah rýchlostí zvárania

(možné iné):

Šírka jazdného pruhu:

Prevádzka s akumulátorom bez

dobíjania

(60 % doby zapnutia):

Doba nabíjania akumulátora:

.11.301.100.100

290 x 190 x 170 mm

4,8 kg

10 – 125 cm/Min.

> 85 mm

> 16 h

< 25 Min.

- 32 -


Zváracie portály/pozemné vozíky

Zvárací portál podľa špecifikácií zákazníka

Prípravky

Všeobecné technické údaje

! vyhotovenie zásadne podľa špecifikácií

zákazníka s energetickými reťazcami,

súpravami kolies, skriňovým rozvádzačom a

riadením ako aj bezpečnostným obvodom

núdzového zastavenia

! pre spájania zváraním MSG/pod tavivom

vyhotovenie na zváranie kútovými zvarmi

(hlavná oblasť aplikácií), podesty pre zdroje

zváracieho prúdu, tyče mačiek žeriava alebo

ozubené tyče, pre upnutie zváracej techniky

Zváracia periféria

! na naváranie vrátane kyvadlového

zariadenia (cez lineárnu os) kompletne so

zváracím výstrojom a odvíjačkou drôtu

Otočné polohovadlá/otočné naklápacie stoly

Všeobecné technické údaje

! všetky údaje o zaťažení pri vzdialenosti 200

mm od upínacej platne

! plynule nastaviteľná rýchlosť otáčania

! upínacia platňa od priemeru 300 mm

! riadenie nožným spínačom, od hmotnosti

obrobku 500 kg s prístrojom pre ručnú

obsluhu

! ako alternatíva upínací prípravok od

priemeru 25 mm a otočná prípojka pre

ukostrenie

Model

Priemer upínacej

platne (mm)

Maximálna

zaťažiteľnosť (kg)

Rýchlosť otáčania

(otáčky/min.)

Maximálny

zvárací prúd (A)

Uhol

naklopenia (°)

DK 50

300

20

0 – 6

400

135

DK 300

500

300

0 – 3

400

135

DK 500

650

500

0 – 2,5

400

135

DK 1500

1.000

1.500

0 – 1,5

600

135

DK 3000

1.100

3.000

0 – 1

600

135

DK 5000

1.500

5.000

0 – 1

600

135

DK 10000

1.200

10.000

0 – 1

600

135

- 33 -


Prípravky

Zváracie stĺpy (automaty)/držiak konštrukčných skupín

Všeobecné technické údaje

' vyhotovené ako pravouhlá rúra so opracovanými

vodiacimi lištami

' stacionárne vyhotovenie

1

' otočné o 360° – ručné aretačné zariadenie

' rýchlosť pohybu ramena 10 – 200 cm/min

' pevná rýchlosť zdvihu 150 cm/min

' vyhotovenie s bezpečnostným zachytávacím

zariadením

' alternatíva s motorickým podvozkom, rozchod

2

kolies od 1 435 mm

1 2

prihliadajte na prívod kábla v závislosti od konštrukčnej veľkosti

Zvárací stĺp vyhotovený podľa želania zákazníka

Model

Minimálna

užitočná

výška pod

ramenom

(mm)

Maximálna

užitočná

výška pod

ramenom

(mm)

Celková

výška

(mm)

Výška

ramena

(mm)

Rýchlosť

ramena

(mm/min)

Otočný

veniec

Uhol

natočenia

(°)

Maximálne

užitočné

zaťaženie

(kg)

KSM 2,5 x 2,0

500

2.500

3.500

2.000

100 – 2.000

± 180

300

KSM 2,5 x 2,5

500

2.500

3.500

2.500

100 – 2.000

± 180

250

KSM 3,0 x 2,5

500

3.000

4.000

2.500

100 – 2.000

± 180

200

KSM 3,0 x 3,0

ďalšie veľkosti na požiadanie

500

3.000

4.000

3.000

100 – 2.000

± 180

200

Kladkový podstavec s otočnými polohovadlami

Všeobecné technické údaje

! po pároch ako hnací a volnobežný agregát

(sekcný pár)

! rucné alebo ako alternatívne motorické

prispôsobenie priemeru

! prístroj s rucnou obsluhou

! stacionárne (štandardne) alebo pojazdné

(alternatíva)

Model

Maximálne

užitočné

zaťaženie

(kg)

Maximálne

rotačné

zaťaženie

hnacieho

agregátu (kg)

Minimálny

priemer

nádrže

(mm)

Maximálny

priemer

nádrže

(mm)

Rýchlosť

otáčania

(mm/min)

Priemer

kladiek

(mm)

Šírka

kladiek

(mm)

BDV 2000

1.000

2.000

200

2.500

75 – 1.500

250

120

BDV 5000

2.500

5.000

200

3.000

75 – 1.500

250

120

BDV 10000

5.000

10.000

300

4.000

75 – 1.500

415

200

BDV 15000

7.500

15.000

300

4.000

75 – 1.500

415

370

BDV 20000

10.000

20.000

300

4.500

75 – 1.500

415

370

ďalšie veľkosti na požiadanie

- 34 -


Prípravky

Zváracia hlava s pásovou elektródou BSK 30-60

Zváracia hlava s pásovou elektródou sa

používa pri zváraní plechov, pri zváraní vo

vnútri a zvonku potrubí

Táto zváracia hlava sa používa pri troskovom

zváraní a zváraní pásov pod tavivom pri šírke

pásu v rozsahu 30 až 60 mm.

Zváracia periféria

Používa sa na výrobu ochranných vrstiev proti

korózii a proti opotrebovaniu. Možné

prispôsobenie k vodiacim zariadeniam, ako

napríklad zváracie portály, nosiče automatov,

lineárne vedenia a mnohé ďalšie.

Hlavné charakteristiky

! zvára pásy so šírkou 30 až 60 mm

! docielenie navarovaných vrstiev s hrúbkou

cca 3 – 8 mm na vrstvu s bežným pásom

hrubým 0,5 mm

! možné použitie masívneho pásu a tiež plného

pásu alebo spekaných elektród

! možné riadenie s nastavením požadovanej

hodnoty zváracieho prúdu, napätia oblúka a

rýchlosti zvárania ako aj rozdelenia aktívnych

a pasívnych prvkov obsluhy do dvoch úrovní

obsluhy s riadením Kjellberg KAS

! nádrž na zvárací prášok s kapacitou desať

litrov, vybavená priezorovým oknom na

kontrolu stavu plnenia a možnosť

prispôsobenia pneumatického spätného

vedenia prášku (pracujúceho podľa

injektorového princípu) na zváranie s pásovou

elektródou pod tavivom

Výhody aplikácie

! vysoký výkon odtavenia

! nepatrný stupeň zmiešania s hodnotu iba cca

10 %

! vysoko kvalitné funkčné vrstvy sa navárajú ako

cenovo prístupné základné materiály

! podľa prídavného materiálu sú možné

ochranné vrstvy proti korózii a proti

opotrebovaniu

! dosiahnutie požadovaného chemického

zloženia alebo želaného stupňa tvrdosti

povrchu konštrukčného dielu už pri prvej vrstve

! použitie pri plechoch, pri zváraní vo vnútri a

zvonku potrubí

! ekonomické nanášanie vrstiev s vysokým

výkonom odtavenia

! všestranná oblasť použitia ako ochrana proti

korózii pri stavbe potrubí a nádrží ako aj proti

opotrebovaniu v oceliarskom priemysle a

cementárskom priemysle

Technické údaje

Číslo výrobku

Postup

Zvárací prúd max. (A)

Riadiace napätie (V/Hz)

Šírka pásu (mm)

Minimálny vnútorný priemer potrubia (mm)

Rozmery zváracej hlavy d x š x v (mm)

Rozmery cievky max. (mm)

Hmotnosť (bez drôtu a prášku)

Zváracia hlava s pásovou elektródou BSK 30-60

.11.300.810

naváranie pásovou elektródou

1.250

42 AC/50

30 – 60

500

275 x 145 x 350

30 (100)

20

- 35 -


Príklad: výroba oceľových profilov

Príklad použitia

! zváranie motýlikových profilov

! pozdĺžne zvary v pozícii PA

! zváranie pod tavivom s dvojitým drôtom,

priemer drôtu 2 x 2,5 mm

! dĺžky konštrukčných dielov do 13.000 mm

Charakteristiky

! podlahový podvozok s bočným ramenom na

koľajovom systéme

! dĺžka koľajníc 16 000 mm

! dve lineárne šmýkadlá s výškovými osami na

priechodnej priečnej osi na bočnom ramene

priečna os 2 000 mm

!

Podlahový podvozok

Stanovenie cieľa

! použitie dvojdrôtovej technológie pre lepšie

premostenie špár

! zváranie dvomi zváracími hlavami na dva

konštrukčné diely súčasne

! bezpečnosť procesu vďaka použitiu

zváracieho postupu pod tavivom, vrátane

sledovania zvaru

Zariadenie s centrálnym riadiacim panelom

Výhody aplikácie

! vyhotovenie s úsporou miesta ako variant s

ramenom pre optimálne využitie odstavnej

plochy, ako alternatíva pre zvárací portál

! všetky komponenty zariadenia sú

umiestnené na vozíku a zmenšujú tak

potrebu miesta

! zváranie konštrukčných dielov s

najrôznejšími geometriami a dĺžkami

Kompletná cirkulácia prášku s prívodom tlaku, odsávaním a pneumatickým

blokovaním prášku.

Komponenty zariadenia

! podvozok ako stabilná oceľová konštrukcia

pre jazdu na koľajovom systéme (rozchod

kolies 1 600 mm) s bočným ramenom

! dva súčasne sa pohybujúce zdroje

zváracieho prúdu DC do 1 000 A typ GTH

1002

! kompletná cirkulácia prášku s prívodom

tlaku, odsávaním a pneumatickým

blokovaním prášku vrátane možnosti

predhrievania prášku

! centrálny riadiaci panel pre nastavenie

zváracích parametrov, nastavenie osí pre

obe zváracie hlavy a riadenie cirkulácie

prášku

! taktilný (hmatový) systém sledovania zvaru

pre každú zváraciu hlavu samostatne

Spektrum výkonov

! zváranie do 2 x 1 000 A/44 V pri 100% dobe

zapnutia

! priemer drôtu do 2 x 3,2 mm

! rýchlosť zvárania až do 1,5 m/min

! zrýchlený posuv podvozku až do 10 m/min

- 36 -


Robotické zváracie zariadenie

Príklad: výroba nosníkov z oceľových profilov

Príklad použitia

! zváranie nosníkov a profilov kútovým zvarom

do rozmeru à 8 mm

! zváranie MSG s technológiou newArc

! veľkosti profilov až do 450 x 450 x 570 mm

Systémové riešenia

Charakteristiky

! aplikácia robota s natáčacím polohovacím

zariadením

! zváranie jedného konštrukčného dielu pri

súčasnom vkladaní druhého konštrukčného

dielu

! viacvrstvové zváranie konštrukčných dielov s

hrubými stenami

Stanovenie cieľa

! realizácia komplikovaných geometrií

konštrukčných dielov použitím robotickej

technológie

! súčasne preddefinované polohovanie

konštrukčných dielov na minimalizáciu

vedľajších časov zvárania

! ukladanie údajových záznamov parametrov

do riadenia

Zváranie kútovými zvarmi robotickým zariadením

Komponenty zariadenia

! stabilný základný rám na upevnenie všetkých

komponentov zariadenia

! priemyselný robot s akčným dosahom 1 450

mm a manipulačnou kapacitou 6 kg

! polohovacie zariadenie na natáčanie s

nosnosťou 250 kg na stranu ako dodatočná

os robota

! servisná stanica na meranie a čistenie

zváracieho horáka

! zdroj zváracieho prúdu KH 600 newArc, 450

A pri 100% dobe zapnutia

Spektrum výkonov

! priemer drôtu až do 1,6 mm

! použitie masívneho alebo plneného drôtu

! presnosť opakovania pri polohovaní (± 0,05

mm)

Robotické zariadenie so stabilným základným rámom na upevnenie všetkých

komponentov

Výhody aplikácie

! reprodukovateľné výsledky zvárania vďaka

plne mechanizovanému zariadeniu

! znížené vedľajšie časy zvárania vďaka

súčasnému zváraniu a osadzovaniu

! aby bolo možné jednoducho rozšíriť

pracovné stanice pripojením dodatočného

polohovacieho zariadenia na natáčanie

- 37 -


Plne mechanické zariadenie na zváranie pod tavivom

Príklad: zváracie zariadenie pre nádrže

Typ SOL

Príklad použitia

! spájanie valcovaných oceľových plechov

zváraním

! kruhové za pozdĺžne zvary (dve samostatné

zariadenia)

! zváranie pod tavivom s hrúbkou plechu 3 mm

! priemer nádrže max. 800 mm

! dĺžka nádrže 1 800 – 2 300 mm

Charakteristiky

! masívny základný stojan strojového

zariadenia s dvomi kombináciami lineárnych

osí a otočným polohovadlom nádrže pre

paralelné zváranie kruhovými zvarmi

! masívny základný stojan strojového

zariadenia s upínacím tŕňom, dráhou s

valčekovým vedením a kombináciou

suportov na zváranie pozdĺžnymi zvarmi

práce bez rozstrekovania vďaka technológii zvárania pod tavivom

Výhody aplikácie

! vysoká úspora výrobného času a zváranie s

nízkou deformáciou vďaka vysokým

rýchlostiam zvárania pri veľmi dobrej kvalite

zvarového šva

! vysoká bezpečnosť procesu vďaka

centrálnemu riadeniu oboch zváracích

jednotiek pre kruhové zvary

! súčasné zváranie dna a poklopov na

minimalizáciu zmrštenia konštrukčného dielu

! dve samostatné jednotky pre všetky zváracie

práce na výrobu kompletných nádrží

masívny základný stojan strojového zariadenia s dvomi kombináciami lineárnych

osí a otočným polohovadlom nádrže pre paralelné zváranie kruhovými zvarmi

Stanovenie cieľa

! veľmi vysoké zvýšenie produktivity plne

mechanizovanou výrobou kompletných

nádrží

! podstatné zvýšenie kvality vynechaním

vplyvov ručného zvárania

! flexibilná možnosť použitia vďaka vhodnosti

na výrobu kotlov s rôznymi rozmermi

Komponenty zariadenia

! zdroje zváracieho prúdu, typ GTH 522

! jednodrôtové zváracie hlavy na zváranie pod

tavivom, vždy s optickým sledovaním zvaru

! ovládacie panely na riadenie zváracích

procesov

! pneumatické cirkulačné okruhy prášku

Spektrum výkonov

! 70 A/18 V až 400 A/34 V pri 100 % dobe

zapnutia

! rýchlosti zvárania až do 85 cm/min

! priemer drôtu až do 3,2 mm

- 38 -


Príklad: zváracie zariadenie na naváranie nádrží

Príklad použitia

! zváranie nádrží a potrubí

! kruhové a pozdĺžne zvary

! zváranie pod tavivom až do priemeru drôtu 5

mm

! priemer konštrukčných dielov 1 000 mm –

4 000 mm

Mobilný zvárací stĺp

Systémové riešenia

Charakteristiky

! posuvný zvárací stĺp na koľajovom systéme

! kladkové podstavce s maximálnou celkovou

nosnosťou 30 ton

zváranie vnútorných a vonkajších zvarov

!

Stanovenie cieľa

! zvýšenie produktivity skrátením vedľajších

časov zvárania

! centrálne riadenie celého zariadenia

! využitie existujúceho koľajového systému

! demontáž starého zariadenia a súčasná

montáž novej techniky na minimalizáciu času

odstavenia výroby

Zvárací stĺp s rozmermi 5 x 6 m

Kompletný systém s koľajovým systémom

Výhody aplikácie

! zrýchlený posuv pre vertikálny smer pohybu

až do 4 500 mm/min, tým značné skrátenie

vedľajších časov zvárania pri zmene

vnútorného zvárania na vonkajšie

! bezpečnosť procesu kvôli automatickému

riadeniu výšky a kamerovému systému

! mobilná ovládacia jednotka pre nastavovanie

zváracej hlavy priamo na konštrukčnom dieli

Komponenty zariadenia

! zvárací stĺp 5 m x 6 m

! zdroj zváracieho prúdu DC do 1.000 A typ

GTH 1002

! kompletná cirkulácia prášku s prívodom tlaku

a odsávaním s možnosťou predhrievania

prášku

! centrálny riadiaci panel pre nastavenie

zváracích parametrov, registráciu údajov a

nastavovanie osí prostredníctvom panela

dotykovej obrazovky

! kombinovaný systém sledovania zvaru s

indukčným snímačom výšky a kamerovým

systémom

! otočná konzola pre rýchlu výmenu pozdĺžnych

a kruhových zvarov bez prestavby zariadenia

Spektrum výkonov

! zváranie do 1 000 A/44 V pri 100 % dobe

zapnutia

! priemer drôtu až do 5 mm

! vertikálny zrýchlený posuv ramena do 4,5

m/min

! vytváranie vrstvy v pozícii PA a PB

- 39 -


Príklad: zváracie zariadenie na naváranie koľajníc

Na naváranie koľajníc

Príklad použitia

! naváranie na žliabkové koľajnice pre

regeneráciu

! zváranie pod tavivom

! vytváranie vrstvy na vertikálnych bočných

stenách drážok

! materiál: koľajnicová oceľ

Plne mechanický automat

Charakteristiky

! voliteľné použitie elektród z masívneho alebo

plneného drôtu

! možnosť prestavenia na maximálny rozchod

kolies 1 500 mm v súlade s príslušným

typom koľajníc

! teleso podávacieho drôtu chránené proti

rozstrekovanej vode

Mobilita zabezpečená plne automatickým príslušenstvom priemyselnej výroby

Stanovenie cieľa

! podstatné zníženie pracovného času

regeneráciou žliabkových koľajníc v

mobilnom prevedení priamo na mieste

pomocou plne mechanického príslušenstva

priemyselnej výroby

! vysoká kvalita zvaru vďaka rovnomernému

naváraniu vrstiev nezávisle od smeru

komponentov

Naváranie na žliabkové koľajnice

Výhody aplikácie

! úspora výrobného, pomocného a vedľajšieho

času

! mechanizované naváranie na ľavú alebo

pravú bočnú stenu drážky nie je potrebná

žiadna zmena polohy automatov

! stabilná zváracia konštrukcia v

šesťkolesovom vyhotovení

! minimálna strata prášku a dlhé zváracie

úseky realizovateľné pneumatickým spätným

vedením prášku

! flexibilné a ľahké vyhotovenie vďaka

gumovým kolesám a ich pristaveniu

elektrickým zdvíhacím valcom

Koľajového systému

! zdroj zváracieho prúdu typu GTH 802

modifikovaný, vhodný pre prevádzku s

generátorom

! jednodrôtová zváracia hlava na zváranie pod

tavivom s flexibilným dutým káblom pre

priemer drôtu až do 2,5 mm

! pneumatické spätné vedenie prášku

! zväzok pomocných hadíc s dĺžkou 35 m

Spektrum výkonov

! 80 A/18 V až 720 A/44 V pri 100 % dobe

zapnutia

! rýchlosti zvárania až do 70 cm/min

! priemer drôtu až do 2,5 mm

! vytváranie vrstvy v pozícii PC

- 40 -


Príklad: plne mechanické naváranie

Príklad použitia

! naváranie dosiek

! zváranie plneným drôtom/zváranie pod

tavivom

! veľkosť dosky maximálne 1 500 mm x 3 000

mm

Charakteristiky

! voliteľne zváranie s plneným drôtom alebo

zváranie pod tavivom

! zvárací portál ako stabilná oceľová

konštrukcia s dosahom 3 500 mm

! dĺžka koľajníc 6 000 mm

! dve lineárne šmýkadlá na jednej priechodnej

priečnej osi s jazdnou dráhou 3 000 mm

! šírka výkyvu na jednu zváraciu hlavu

maximálne 80 mm

! odsávanie spalín priamo na mieste zvaru

! prachotesné vyhotovenie celého zariadenia

vrátane jazdných osí a skriňového rozvádzača

Naváracie zváracie zariadenie

Zariadenie s dvomi lineárnymi šmýkadlami na jednej priečnej osi

Stanovenie cieľa

! celoplošné naváranie oceľových dosiek

! zváranie s jedným alebo dvomi horákmi v

súčasnej kyvadlovej prevádzke

! prednastavenie a zaznamenávanie zváracích

parametrov ako intenzita prúdu, zváracie

napätie, rýchlosť podávania drôtu atď.

! automatická prevádzka s predvolením

veľkosti dosky

Systémové riešenia

Dĺžka koľajníc 6 000 mm

Výhody aplikácie

! voľba medzi dvomi zváracími postupmi bez

potreby prestavenia zariadenia

! bezpečnosť procesu vďaka ukladaným

záznamom parametrov a zaznamenávaniu

údajov zvárania

! vysoké vyťaženie zariadenia vďaka

automatickej prevádzke

Komponenty zariadenia

! dva zdroje zváracieho prúdu DC až do 1 000

A/100% doba zapnutia

! dva zváracie horáky chladené vodou

! centrálny riadiaci panel pre nastavenie

zváracích parametrov pre dve zváracie hlavy

a nastavenie osí

Spektrum výkonov

! priemer drôtu až do 3,2 mm

! rýchlosť zvárania až do 1 m/min

! zrýchlený posuv portálu až do 6 m/min

- 41 -


Príslušenstvo

Hlavy horákov

Tandemová zváracia hlava

Horák pre plnený drôt

chladený vodou

Horák na zváranie do

odpichových otvorov

Zváracia hlava pre

vnútro potrubia

Horák na plazmové

naváranie s práškom

Príslušenstvo

Metlička s drôtenými

štetinami

Štandardné kladivo

na trosku

Pneumatické kladivo

na trosku

Dláto

Bezpečnosť práce

Zváračská prilba

Zváračské rukavice

- 42 -


Systémy sledovania zvaru

Taktilná (hmatová)

senzorika

Príslušenstvo

Vizuálne s laserovým

pointerom

Alternatívy

Indukčná senzorika

Laserové snímanie

Fotooptický

kontrolný systém

Systémy dopravy prášku

Pneumatické spätné

vedenie prášku ako

injektorový systém

Tlaková nádoba s objemom

50 a 100 litrov (vyhrievaná)

Plazmová rezacia technika

ďalšie príslušenstvo na požiadanie

Plazmový horák KjellCut

pre sériu CUTi

Kružidlový mechanizmus

Rezné zariadenie faziet

- 43 -

Plazmová posuvná

jednotka

Prenájom kvality od Kjellberg!

Viac na strane 46.


Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Nasávacia dýza, kútový

zvar vpravo a vľavo

Nasávacia dýza,

tupý zvar

Dýza privádzajúca

prúd UPP dlhá

Plochá dýza, rovná alebo

zalomená 5° stupňov

Dýza privádzajúca prúd UPP

Dýzy na zváranie pod tavivom

privádzajúce prúd a práškové

hlavice

Ďalšie dýzy privádzajúca prúd a diely podliehajúce

opotrebovaniu na požiadanie a podľa želania zákazníka

Čepeľ pre úzke medzery,

drôt do priemeru 5 mm

Držiak dýzy na zváranie pod

tavivom kompletný, dlhý

Držiak dýzy na zváranie pod tavivom

kompletný, drôt do priemeru 5 mm

Držiak dýzy na zváranie

pod tavivom,

drôt do priemeru 3 mm

- 44 -


Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Filtračné vrecká Kjellberg

(použiteľné s viacerými

priemermi otvorov pripojenia)

Nádrže na prášok

6 a 10 litrové

Alternatívy

Iné

Riadiaci panel pre

špeciálne zariadenia

Riadiaci panel s

dotykovou obrazovkou

Otočná prípojka

pre ukostrenie

Chladiaca jednotka

KWE 750

- 45 -


Služby prenájmu

Prenájom ako alternatíva

Nedostatok personálu údržby a výrobné špičky

nie sú s našimi službami prenájmu žiadny

problém.

Poradenskú a dodávateľskú činnosť ponúkame

s rovnakou samozrejmosťou ako detailné

zaučenie a odvoz po vykonanej práci. Oblasť

použitia a možnosti kombinácií našej ponuky sú

takto rozmanité, rovnako ako vaše požiadavky

na spoločnosť Kjellberg. Presné ceny prenájmu

sa preto dozviete telefonicky a online cez náš

kontaktný formulár.

Podmienky prenájmu:

!

!

!

minimálna doba prenájmu je jeden

kalendárny týždeň

dodávku, odvoz a zaučenie si môžete zvoliť

alternatívne

poradenská činnosť a ponuky sú bezplatné a

nezáväzné

Kontaktný partner: Manuel Kornek

Telefón: +49 3531 500319

Príklad prenajímanej súpravy

KA 1-UP (5 mm)

s káblom pre obrobok s dĺžkou

10 m, zväzok pomocných

hadíc s dĺžkou 20 m a spätné

vedenie prášku

GTH 1002

s 5 m sieťovým

káblom a 125 A

zástrčka CEE

Zváracia periféria

ako krížový stĺp

Súprava dielov

podliehajúcich

opotrebovaniu a zváracia

periféria napríklad ako

valčekový podstavec

- 46 -


Čo človek potrebuje k efektivite, je cvikom získaná

kompetencia.

(Peter F. Drucker, americký učiteľ manažmentu,

publicista a poradca rakúskeho pôvodu, 1909 – 2005)

Od roku 1922 nachádzame vhodné riešenia

pre výrobu

zváracích elektród, zváracej techniky a plazmovej rezacej techniky.

Naše skúsenosti sa opierajú o dlhú tradíciu.


Poradenská činnosť s know-how

Chceli by ste sa dozvedieť viac Radi vám

ponúkneme poradenské konzultácie tiež priamo

u vás a celkom nezáväzne vám poskytneme

ďalší informačný materiál.

Obráťte sa na náš kvalifikovaný personál

telefonicky +49 3531/500-319 alebo e-mailom:

schweissen@kjellberg.de.

Veľká časť našej ponuky sú zhotovenia na

mieru, prispôsobené špeciálne potrebám a

požiadavkám našich zákazníkov. Spĺňame aj

nezvyčajné požiadavky! Vyskúšajte to:

spoločnosť Kjellberg vám spoľahlivo a presne

zhotoví vaše vhodné riešenie.

70 centimetrov na

stope pod tavivom …

Nechajte

sa prekvapiť!

Naše výsledky sa vyznačujú vysokou kvalitou a

spoľahlivosťou. Zmeny vyplývajúce z technických dôvodov v

sériovej výrobe si vyhradzujeme. Na základe tohto prospektu

nemôžete preto vyvodiť žiadne nároky akéhokoľvek druhu.

Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und

Verschleißschutzsysteme GmbH

DE-03238 Finsterwalde Leipziger Straße 66-68

Tel.: +49 3531 500-319 Fax: +49 3531 500-357

DE-58453 Witten Stockumer Straße 28

Tel.: +49 2302 2025-940 Fax: +49 2302 2025-945

E-Mail: schweissen@kjellberg.de

Internet: www.kjellberg.de

a

v Nemecku a/alebo v iných krajinách

zaregistrované značky nadácie Kjellberg alebo spoločnosti s

ňou spojenej.

Copyright 2012

Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und

Verschleißschutzsysteme GmbH

Všetky práva vyhradené.

sk_12-03_12

More magazines by this user
Similar magazines