Regulaminie czasopisma - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

awf.wroc.pl

Regulaminie czasopisma - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

REGULAMIN CZASOPISMA

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1. Kwartalnik Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (dalej: RN) jest recenzowanym

czasopismem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (dalej: AWF).

2. Redakcja przyjmuje prace naukowe (powstałe na bazie badań własnych) oraz przeglądowe i poglądowe obejmujące

dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu

i rehabilitacji. Przyjmowane są także listy do Redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych i recenzje książek.

Prace mogą składać autorzy zarówno, z Polski, jak i zagranicy.

3. Do druku zatwierdzane są tylko prace, które uzyskają pozytywną opinię co najmniej dwóch, powołanych przez

Redakcję, niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor może

zaproponować recenzentów, lecz Redakcja zastrzega sobie prawo ich doboru.

4. Procedury recenzowania są zgodne z wy­tycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umieszczonymi

na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf

5. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane na arkuszu recenzenckim (dostępnym na stronie internetowej

czasopisma), zobowiązującym recenzenta do sformułowania jednoznacznego wniosku o dopuszczeniu pracy do

publikacji lub jej odrzuceniu.

6. Autor i recenzent pozostają względem siebie anonimowi (double blind review process). W pozostałych przypadkach

recenzent jest zobowiązany do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów

uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo, związki

prawne, konflikt; relacje podległości zawodowej; bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat

poprzedzających przygotowanie recenzji).

7. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów

współpracujących.

8. Po akceptacji artykułu do druku autor przekazuje prawa autorskie na rzecz AWF, podpisując licencję. Jeśli artykuł

powstał we współpracy z innymi autorami, główny autor jest zobowiązany do podpisania licencji w ich imieniu i

zobowiązuje się do poinformowania autorów o warunkach zawartych w licencji i regulaminie czasopisma. Przyjęty

artykuł staje się własnością AWF i nie może się ukazać w innym wydawnictwie bez jej pisemnej zgody. Publikacja

podlega prawu autorskiemu wynikającemu z Konwencji Berneńskiej i z Międzynarodowej Konwencji Praw

Autorskich, poza wyjątkami dopuszczanymi przez prawo krajowe. Żadna część publikacji (z wyjątkiem abstraktu)

nie może być reprodukowana, archiwizowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani żadnymi środkami bez

pozwolenia właściciela praw autorskich.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w artykule oraz niedopuszczenia do jego publikacji

w razie stwierdzenia plagiatu. Artykuł przygotowany niezgodnie z regulaminem będzie odsyłany autorowi do poprawy.

10. Za artykuł opublikowany w RN autor nie otrzymuje honorarium ani egzemplarza periodyku, jedynie na życzenie plik

PDF tomu, w którym został opublikowany artykuł. Redakcja udostępnia także opublikowany tom na stronie

internetowej czasopisma.

11. Autor pracy naukowej ma obowiązek ochraniać dane osobowe badanych osób. Jeżeli zawarte w artykule informacje

umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanych osób, autor musi uzyskać ich pisemną zgodę na

opublikowanie wyników, w tym zdjęć fotograficznych, przed złożeniem artykułu do druku.

12. Warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych nad artykułem jest dostarczenie do Redakcji

(rozprawynaukowe@awf.wroc.pl) wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku niniejszego

regulaminu, podpisanej licencji oraz, w wypadku pracy zbiorowej, oświadczenia głównego autora (pkt 13).

13. Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska „ghostwritting” i „guest authorship”, a wszelkie

nieprawidłowości będą ujawniane przez Redakcję. Od głównego autora pracy zbiorowej Redakcja wymaga

wypełnienia stosownego oświadczenia, pozwalającego określić wkład współautorów w powstanie artykułu.

14. Autor, składając artykuł do czasopisma, tym samym zgadza się na obowiązujące w Redakcji RN procedury

kwalifikowania pracy do publikacji.

15. Po naniesieniu poprawek po recenzji autor zobowiązuje się odesłać poprawiony artykuł w ciągu 3 tygodni.

16. Autor jest zobowiązany współpracować z redaktorem wydawniczym i korektorami (językowym i statystycznym)

w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności lub uzupełnienia braków w tekście. Brak odpowiedzi na uwagi redakcyjne

w ciągu tygodnia będzie oznaczać zgodę na wprowadzenie proponowanych poprawek.

17. Autor powinien wymienić osoby lub instytucje, które pomogły mu w przygotowaniu pracy, udzieliły konsultacji bądź

wsparły go finansowo lub technicznie.

18. Autor, publikując w RN, zachowuje prawa autorskie dotyczące artykułu, treści tego artykułu może wykorzystywać

w przyszłych swoich pracach oraz ma prawo go archiwizować.

19. Redakcja przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących

z okładką. Ceny reklam będą negocjowane indywidualnie.

20. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.


Załącznik do Regulaminu czasopisma Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW

1. Warunkiem włączenia artykułu w procedurę redakcyjną czasopisma Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu jest

dostarczenie do Redakcji wersji elektronicznej artykułu, przygotowanej zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Artykuł przygotowany niezgodnie ze wskazówkami zostanie odesłany autorowi.

2. Tekst pracy eksperymentalnej wraz z abstraktem, rycinami i tabelami nie powinien przekraczać 20 stron, a pracy

przeglądowej – 30 stron znormalizowanego formatu A4 (około 1800 znaków na stronie).

3. Artykuły należy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word według następujących zasad:

– rozmiar i krój czcionki: 12 punktów, Times New Roman,

– interlinia: 1,5,

– sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany,

– sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany.

Układ artykułu:

– imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja (afiliacje),

– tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,

– abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 150 wyrazów), w pracach eksperymentalnych abstrakt należy podzielić

na części: Background, Material and methods, Results, Conclusions,

– słowa kluczowe w języku angielskim i polskim (3–6),

– tekst główny.

4. Na pierwszej stronie artykułu przed tekstem głównym należy dodatkowo podać:

– skrócony tytuł pracy (do 40 znaków), który będzie umieszczony w żywej paginie,

– adres do korespondencji, e-mail.

5. Tekst główny pracy eksperymentalnej powinien zawierać następujące części:

– wprowadzenie,

– cel badań,

– ma­teriał i metody badań,

– wyniki,

– dyskusja (omówienie wyników),

– wnioski,

– przypisy,

– biblio­grafia.

W pracach prze­glądowych należy zachować logiczną ciągłość.

6. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu pracy. W zapisie bibliograficznym zaleca się zastosowanie układu

autor rok. Wówczas w tekście głównym w odsyłaczu do bibliografii należy w nawiasie okrągłym podać nazwisko

autora i rok wydania jego dzieła, np. (Wojciechowski 1986); przy większej liczbie powołań należy uporządkować

je chronologicznie. Pozycje bibliograficzne (na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów,

a prace jednego autorstwa według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Pozycji nie należy numerować.

W pracach zbiorowych należy szczególnie konsekwentnie przestrzegać jednolitego zapisu bibliografii we wszystkich

częściach.

PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Książka:

– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,

– rok wydania,

– tytuł pracy, część, tom,

– wydawca,

– miejsce wydania.

Przykład: Krawczyk Z. (1970) Natura, kultura, sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, UW, Warszawa.

Artykuł w czasopiśmie:

– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,

– rok wydania,

– tytuł artykułu,

– tytuł czasopisma, ewentualnie skrót tytułu periodyku zgodnie z przyjętymi zasadami,

– numer tomu i zeszytu,

– stronice zawierające przytaczany artykuł.

Przykład: Bielec G., Błaszkowska J., Waade B. (2006) Zjawisko lęku u płetwonurków, Polish Hyperbaric Research, 4,

15–20.

Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej:

– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,

– rok wydania,

– tytuł artykułu lub rozdziału,

– nazwisko i inicjały redaktora naukowego lub nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej,

– tytuł pracy zbiorowej, część, tom,

– wydawca,

– miejsce wydania,

– stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział.

Przykład: Dziuban A. (2007) Socjologia i problem cielesnej kondycji człowieka, [w:] Wieczorkiewicz A., Bator J. (red.),

Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczes­nej humanistyki. Myśl – praktyka – reprezentacja, IFiS PAN, Warszawa,

45–69.


Źródła internetowe:

– przy źródłach internetowych należy podać datę dostępu.

Przykład: Ranking najbardziej wysportowanych celebrytów, http://film.wp.pl/id,104525,title, Ranking-najbardziejwysportowanych-celebrytow,wiadomosc.html

[data dostępu: 7.08.2010].

Dopuszcza się zastosowanie w bibliografii vancouverskiego systemu cytowań.

7. Wykorzystane w artykule cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytowaniu

należy podać w nawiasie nazwisko autora, datę publikacji jego dzieła oraz numer stronicy, z której pochodzi cytat.

Przykład: (Nowicki 2004, s. 118).

8. Tabele należy opisać na górze kolejnym numerem (Tab. 1.) i tytułem i odpowiednio włączyć do tekstu. Liczba tabel

powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Każda kolumna i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek.

W tabeli nie należy pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych jest

w tekstach pol­skich przecinek (nie kropka).

9. Materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy opi­sać pod spodem kolejnym numerem (Ryc. 1.) i tytułem

i wstawić odpowiednio do tekstu. Dodatkowo należy dołączyć ryciny, wykresy i fotografie w postaci osobnych

plików zapisanych w formacie *.jpg lub *.pdf (rozdzielczość co najmniej 300 dpi). Ma­teriał ilustracyjny będzie

drukowany w wersji czarno-białej (z zachowaniem odcieni szarości).

10. Nie można powtarzać tych samych wyników w tabelach i na rycinach. Symbole, np. strzałki, gwiazdki, lub skróty

użyte w tabelach czy na rycinach należy dokładnie objaśnić w legendzie.

11. Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło.

W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny z innej publikacji należy uzyskać zgodę wydawcy.

More magazines by this user
Similar magazines