01.01.2015 Views

Table of Spis treści

Table of Spis treści

Table of Spis treści

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spis treści

1. Wprowadzenie...................................................................................................…………...2

2. Cechy odbiornika ...............................................................................................................3

3. Noty bezpieczeństwa..........................................................................................................4

4. Twój odbiornik i jego funkcje ............................................................................................5

4.1 Funkcje pilota zdalnego sterowania ...................................................................................5

4.2 Panel przedni - opis ...........................................................................................................7

4.3 Panel tylny - złącza ............................................................................................................8

5. Struktura menu .................................................................................................................. 9

6. Zanim zaczniesz ............................................................................................................... 11

6.1 Podłączenie odbiornika satelitarnego .............................................................................. 11

6.2 Pierwsze kroki ..............................................................................................…………..... 11

7. Telewizja płatna..............................................................................................…............... 12

7.1 Złącze CI ( dotyczy tylko modelu DT-X7 CI)..................................................................... 12

8. Wybieranie stacji TV i radiowych ................................................................................... 12

8.1 Pasek informacyjny........................................................................................................... 12

8.2 Lista kanałów i sortowanie ............................................................................................... 13

8.3 Informacje o programie (EPG) ......................................................................................... 13

8.4 Napisy .....................................................................................................………………... 14

8.5 Telegazeta ....................................................................................................…………..... 14

8.6 Słuchanie radio ................................................................................... ……………………14

9.Ustawianie czasu załączenia ( TIMER ).............................................................................14

9.1.Nagrywanie czasowe.........................................................................................................14

9.2.Jak nastawić timer..............................................................................................................15

9.3. Nagrywanie EPG...............................................................................................................15

10. Dodatkowe funkcje użytkowe .........................................................................................16

10.1.Kontrola głośności / wyciszenie...................................................................................... .16

10.2 Ostatnio wybrany kanał .................................................................................................. 16

10.3 Tryb dźwięku ..............................................................................................…................ .16

10.4 Tworzenie / Edycja list ulubionych kanałów ................................................................... .16

10.5 Blokada rodzicielska ..........................................................................................……..... .16

10.6 Zmiana kodu...................................................................................…………………….....17

10.7.Wyświetlacz czołowy…………………………………………………………………………...17

11. Czynności zaawansowane ............................................................................................ .17

11.1 Ustawienia konwertera ................................................................................................... .17

11.2 Ustawienia DiseqC ( w “Ustawieniach głównych”) ......................................................... .17

11.3 DiSEqC 1.0 ....................................................................................……………….......... .17

11.4 Pozycjoner antenowy / DiSEqC 1.2 ..............................................……………............... .18

11.5 USALS ............................................................................................................................ 19

11.6 Wyszukiwanie automatyczne ...........................................................................………... .19

11.7 Wyszukiwanie ręczne .......................................................................................................20

11.8. Edytor transponderów ...............................................................................…………...... .20

11.9 Transfer Danych .......................................................................................…………….... .22

11.10 Usuwanie wszystkich kanałów ...................................................................................... .22

11.11 Ustawienia fabryczne..................................................................................................... .23

11.12 Aktualizacja oprogramowania ....................................................................................... .23

12. Rozwiązywanie problemów............................................................................................. .24

13. Specyfikacja techniczna................................................................................………..…. .25

GB

1

GB

-1-


1. Wprowadzenie.

Dziękujemy za wybranie tego odbiornika cyfrowego. Został on zaprojektowany dla łatwego

ustawienia i szybkiego uruchomienia, zaraz po podłączeniu do instalacji antenowej i Twojego

telewizora. Najpopularniejsze kanały telewizyjne z ASTRY i HotBirda zostały wstępnie

zaprogramowane na liście kanałów. Jeżeli nie chcesz zostać z tą listą, lub jeżeli chcesz ją

zmodyfikować według własnych preferencji, możesz wybrać swoje ulubione kanały w dowolnym

czasie. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tej instrukcji.

Aby zapewnić Tobie zaznajomienie się z odbiornikiem, oraz to, że będziesz mógł się posługiwać

wszystkimi funkcjami, proszę przeczytać tę instrukcję, a także zachować do późniejszego

użytku. Instrukcja została opracowana dla modeli DT-X5, DT-X7, DT-X9.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z używania tego produktu RADIX .

GB

-2-


32. Cechy odbiornika.

• Odbiornik satelitarny klasy high-end dla wszystkich kanałów niekodowanych (FTA)

• Interfejs PCMCIA (1 złącza ), zgodny ze standardem DVB Common Interface ( dot.modelu

DT-X7)

• czytnik kart kodowych ( dotyczy modelu DT-X9 )

• W pełni metalowa obudowa, z zabudowanym zasilaczem prądu zmiennego

• Wyświetlacz punktowy na panelu przednim

• Regulacja jasności wyświetlacza

• Komfortowy graficzny interfejs użytkownika (OSD)

• Menu OSD w 9 językach (Niemiecki, Angielski, Francuski, Włoski, Hiszpański, Turecki,

Polski, Czeski )

• wyświetlanie napisów w standardzie DVB ( wł./wył.)

• EPG: rozszerzony elektroniczny przewodnik po programach ( 7-mio dniowy )

• Zintegrowana funkcja telegazety (OSD) i dodatkowo wyświetlanie VBI

• Automatyczne wyszukiwanie kanałów i zaawansowany system wyszukiwania ręcznego

• Główna lista kanałów i 4 „list kanałów ulubionych” dla indywidualnego użytku

• Pojemność pamięci – 5000 kanałów (TV i radiowych )

• Wskaźniki siły i jakości sygnału, dla łatwej konfiguracji anteny

• wygodne nagrywanie czasowe, przez EPG , a także ręczne ( do 10 zdarzeń)

• 2 złącza SCART ( TV i magnetowid)

• dodatkowe wyjścia RCA dla sygnału fonii/wizji

• wybieralny format sygnału wyjściowego wizji: RGB,CVBS i COMPONENT (tylko na SCART)

• cyfrowe wyjścia audio (coaxial ) dla zestawów kina domowego ( Dolby Digital)

• wybór formatu ekranu: 4:3 / 16:9

• aktualizacja oprogramowania przez satelitę ( OTA )

• interfejs danych dla wymiany oprogramowania z komputerem (RS-232)

• odbiór kanałów SCPC i MCPC

• odbiór pasm C / Ku

• DiSEqC 1.0 i 1.2 oraz USALS

• Współpraca z urządzeniami Unicable

• Zabezpieczenie przepięciowe konwertera (LNB)

• mechaniczny wyłącznik napięcia na panelu czołowym, dla całkowitego odłączenia z sieci

(Wszystkie prawa zastrzeżone)

GB

4

- 3 -


3. Uwagi bezpieczeństwa.

Ten odbiornik został wyprodukowany w sposób zapewniający spełnienie

międzynarodowych zasad bezpieczeństwa.

Proszę uważnie przeczytać poniższe uwagi na temat bezpieczeństwa.

ZASILANIE SIECIOWE: od 95 do 250 V napięcia zmiennego ( brak wyboru napięcia

PRZECIĄŻENIE: Nie przeciążaj gniazdka elektrycznego, kabla podłączeniowego, gdyż

może to spowodować powstanie ognia lub porażenia prądem.

CIECZE: odbiornik nie powinien być wystawiany na ich kapanie lub zachlapania. Na

odbiorniku nie powinno się stawiać rzeczy wypełnionych cieczą, np. wazonów.

CZYSZCZENIE :Przed czyszczeniem odłącz odbiornik z gniazdka sieciowego. Używaj

lekko wilgotnej ścierki ( bez detergentów i rozpuszczalników) w celu usunięcia kurzu z

odbiornika.

WENTYLACJA: szczeliny na pokrywie odbiornika muszą pozostać odkryte, aby umożliwić

właściwy dopływ powietrza. Nie należy wystawiać tunera na bezpośrednie światło słoneczne i

nie należy umieszczać go też blisko grzejnika. Nie układać innego sprzętu elektronicznego na

odbiorniku.

DODATKI: Nie stosuj żadnych akcesoriów nierekomendowanych przez producenta

odbiornika, ponieważ może wywołać to niebezpieczeństwo lub uszkodzenie odbiornika.

PODŁĄCZENIE DO ANTENY: wyłącz odbiornik z sieci przed połączeniem lub odłączeniem

anteny. Niezastosowanie się do tej uwagi może uszkodzić antenę.

PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA : Odłącz telewizor od zasilania telewizor, przed

podłączeniem lub odłączeniem kabla do odbiornika. Niezastosowanie się do tej uwagi może

uszkodzić telewizor.

UZIEMIENIE: Kabel antenowy MUSI BYĆ DOZIEMIONY do uziemienia anteny. System

uziemienia musi uwzględniać krajowe standardy bezpieczeństwa elektrycznego.

POŁOŻENIE: Odbiornik jest tylko do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj go na działanie

burzy, deszczu i bezpośrednie światło słoneczne.

Ogólne

• Nie ściągaj obudowy.

• Nie narażaj odbiornika na gorąco, zimno i wilgoć

• Nie podłączaj lub zmieniaj kabli, kiedy odbiornik jest włączony

• Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej szmatki i łagodnego płynu do mycia naczyń

• Nie dopuść do kontaktu cieczy, aerozoli lub innych materiałów z wnętrzem odbiornika

• Czynności serwisowe mogą być tylko podejmowane w Autoryzowanym Serwisie.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania szerszych informacji.

• Zapamiętaj, że odbiornik będzie całkowicie odizolowany od napięcia 230V,dopiero po

wyłączeniu „POWER” na panelu przednim

• Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane blisko tunera i być łatwo dostępne

1

3- 4 -


4.Twój odbiornik i jego funkcje.

4.1.Funkcje pilota zdalnego sterowania

1.Włączenie / czuwanie.

2.EPG

3.Klawisz BACK

4.Klawisz LAST ( żółty )

5.Klawisz TIMER ( zielony )

6.Klawisz AUDIO ( czerwony )

7. Klawisze PAGE

8.Klawisze kursorów

9.Klawisz FREEZE ( stopklatki )

10.Klawisz RADIO

11.Klawisz MUTE (wyłączenia fonii)

12.Klawisz MENU

13.Klawisz EXIT

14.Klawisz INFO

15.Klawisz napisów ( SUBT. )

16.Klawisz regulacji głośności

17.Klawisz OK.

18.Klawisze numeryczne ( 0 ~ 9 )

19.Klawisz teletekstu

* Baterie

Zanim zaczniesz używać pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, włóż baterie, według

poniższej intrukcji:

Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu pilota. Zainstaluj dwie baterie AAA (R-03,LR-03).

Upewnij się, czy bieguny (+) i (-) są ułożone właściwie. Zamknij pokrywę.

Wymiana

• Zawsze wymieniaj wszystkie baterie naraz. Pomieszanie nowych i starych baterii, lub

pomieszanie różnych typów, zmniejszy ogólną wydajność i może spowodować wyciek i

zwarcie.

- 5 -


Klawisze i ich funkcje

1. Włączenie / czuwanie. Włącza odbiornik i wyłącza w stan czuwania. W trybie wyłączenia

odbiornik jest w stanie czuwania I nie jest wyłączony całkowicie z sieci elektrycznej. Dla pełnego

odłączenia z sieci należy użyć przycisku „POWER” na panelu czołowym ( zobacz więcej w

punkcie 4.2)

2. EPG (Elektroniczny Przewodnik po programach)

Pokazuje przewodnik po stacjach TV/radiowych. Ta informacja pokazywana jest tylko wtedy,

jeżeli jest nadawana

3. Klawisz “BACK”

Umożliwia powrót do poprzedniego statusu lub menu.

4. Klawisz “LAST” .

Przełącza pomiędzy bieżącym a poprzednim kanałem TV lub radiowym

5. Klawisz “TIMER”

Wejście do nastawiania nagrań czasowych.

6. Klawisz “AUDIO”

Wybiera dostępne tryby dźwięku.

7. Klawisze “PAGE” góra / dół

Zmienia kanały na liście, szybciej niż kursory góra/dół.

8. Klawisze kursorów GÓRA/DÓŁ, LEWO/PRAWO

Służą do poruszania się po menu i do zmiany kanałów.

9.Klawisz FREEZE ( stopklatki )

Powoduje „zamrożenie” obrazu na ekranie telewizora. Powtórne naciśnięcie powoduje powrót

do oglądania audycji.

10. Klawisz “RADIO”

Klawisz ten, oznaczony symbolem nuty, przełącza pomiędzy trybami pracy TV a Radio.

11. Klawisz MUTE.

Jego użycie wyłącza czasowo fonię. Powtórne przyciśnięcie powoduje jej przywrócenie.

12. Klawisz MENU.

Służy do wejścia do menu głównego.

13. Klawisz EXIT.

Powraca do poprzedniego statusu lub menu. Także kasuje lub przerywa bieżący proces.

14. Klawisz INFO.

Wyświetla pasek informacyjny w dole ekranu i pozwala przeglądać informacje o bieżącym i

następnym programie, w trybie EPG ( jeżeli jest nadawana)

15. Klawisz napisów ( SUBT. )

Wyświetla napisy w standardzie DVB ( wł. / wył. ), jeżeli są nadawane na danym programie.

16. Głośność (-) / (+)

Zmienia poziom głośności dźwięku.

17. OK (Enter) .

Potwierdza wybór pozycji i opcji w menu. W trybie oglądania wyświetla listę kanałów (TV lub

radio)

18.Klawisze numeryczne (0 ~ 9)

Używane do wprowadzania numeru kanału i wyboru opcji w menu.

19. TELETEKST.

Włącza teletekst.

- 6 -


.

4.2. Panel przedni

1. Wyświetlacz alfanumeryczny

2.Gniazdo na moduł dostępu ( tylko w modelu DT-X7), lub

czytnik kart kodowych ( tylko w modelu DT-X9 )

3.Klawisze kursorów LEWO / PRAWO, GÓRA/DÓŁ

4.Wyłącznik sieciowy

Podstawowe funkcje sterowania tym odbiornikiem (menu, exit, kursory), mogą być obsługiwane

przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Na panelu czołowym występują klawisze GÓRA/DÓŁ,

którymi można zmieniać kanał.

Mechaniczny wyłącznik sieciowy (4) całkowicie odłącza urządzenie od napięcia 230V.

Kiedy włączamy ten guzik ten pozycję WŁĄCZONY, zużycie mocy jest minimalne, a także kiedy

urządzenie jest w trybie “czuwania”. Ten stan jest wymagany aby tuner reagował na pilota, a

także podtrzymania pracy zegara. Jeżeli odbiornik nie będzie używany przez dłuższy okres

czasu, to zalecane jest wyłączenie go przyciskiem POWER, znajdującym się na panelu

przednim.

Uwaga: Kiedy ponownie włączymy odbiornik tym samym przyciskiem, funkcja zegara nie będzie

dostępna od razu. Po włączeniu odbiornika w tryb pracy , czerwonym klawiszem ON /

STANDBY na pilocie zdalnego sterowania, oraz odebraniu stacji TV lub radiowej, aktualny czas

zostanie wzięty z sygnału nadajnika. Normalnie, synchronizacja czasu zajmie zaledwie kilka

sekund.

Sygnały podczerwieni (IR) są odbierane przez czujnik podczerwieni, znajdujący się na panelu

przednim. Diodowy wyświetlacz wskazuje numer oraz nazwę aktualnego kanału TV/radiowego,

zgodnie z listą kanałów.

- 7 -


4.3.Panel tylny – złącza.

1. Przelotka sygnału satelitarnego.

2. Wejście sygnału satelitarnego.

3. Złącze SCART dla magnetowidu/ nagrywarki

4. Złącze SCART do podłączenia telewizora

5. Wyjście dźwięku cyfrowego (coaxial)

6. Wyjście analogowe audio (kanał prawy)

7. Port danych RS-232.

8. Wyjście wizyjne CVBS

9. Wyjście analogowe audio (kanał lewy)

10.Złącze zasilające.

1. Przelotka sygnału satelitarnego (IF OUTPUT)

Jeżeli posiadasz inny odbiornik satelitarny ( analogowy lub cyfrowy) i chcesz używać tego

samego konwertera, to wtedy możesz podłączyć go do tego przelotowego gniazda

wyjściowego.

2. Wejście sygnału satelitarnego (IF INPUT)

Podłącz zestaw satelitarny ( konwerter, multiswitch) do tego gniazda.

UWAGA: Podłączając sygnał satelitarny, nie pomyl wejścia i wyjścia przelotowego !

3. Złącze SCART (magnetowid lub nagrywarka)

Służy do podłączenia wszystkich sygnałów wizyjnych i dźwiękowych z tego odbiornika do

magnetowidu lub nagrywarki DVD.

4. Złącze SCART (Telewizor)

Służy do podłączenia wszystkich sygnałów wizyjnych i dźwiękowych z tego odbiornika do

telewizora. Dostępne rodzaje sygnału to CVBS, RGB i COMPONENT (zmiana odbywa się z

poziomu menu )

5. Wyjście dźwięku cyfrowego ( coaxialne)

Wyjście dźwięku Dolby Digital i liniowego stereo PCM dla wejść cyfrowych w zestawach H-iFi

lub Audio/Video, posiadających dekoder cyfrowy ( Dolby Digital i liniowy PCM stereo )

6 i 9. Wyjście dźwięku analogowego (stereo)

Sygnał dźwięku stereo L/P do podłączenia Twojego telewizora, zestawów Hi-Fi lub kina

domowego

7. Port danych RS-232.

Port danych tylko dla stacji serwisowych i zaawansowanych użytkowników. Używany jest do

aktualizacji oprogramowania i transferu listy kanałów z innego odbiornika (master/ slave )

- 8 -


8. Analogowe wyjście wizyjne

Służy do podłączania zestawów kina domowego lub monitorów. Dostępny format sygnału wizji to

CVBS.

10. Złącze zasilające (95 ~ 250V).

Odbiornik ten może być zasilany ze wszystkich powszechnie używanych gniazd zasilających,

bez konieczności pre-selekcji napięcia. Kabel zasilający nie jest demontowalny.

.

5. Struktura Menu.

Menu główne

1. Ustawienia główne

2. Edycja list ulubionych

3. Wyszukiwanie kanałów

4. Blokada rodzicielska

5. Ustawienia obrotnicy

6. Informacje systemowe

7. Ustawienia modułu

1. Ustawienia główne

1. Strefa czasowa

2. Czas letni

3. Format obrazu

4. Sygnału TV

5. Język Menu

6. Język audio

7. Język napisy

8. Czas uśpienia

9.DiseqC

10. Wyświetl. Zegara

11.Wyszukiwanie kanałów

12.VFD slide

13.VFD bright

14.Zakończenie czasu bannera

2. Edycja list ulubionych

1. Zmień nazwę listy

2. Dodaj / usuń kanały

3. Zmień nazwę kanału

4. Przesuń kanał

5. Usuń kanały z głównej listy

- 9 -


3. Wyszukiwanie kanałów

1. Automatyczne wyszukiwanie

2. Wyszukiwanie ręczne

3. Edycja transpondera

4. Transfer listy kanałów

5.Powrót do ustawień fabrycznych

6. Kasowanie wszystkich kanałów

7.SatcoDX

4. Blokada rodzicielska

1. Blokada kanału

2. Aktywacja blokady

3. Blokada menu

5. Zmiana kodu

5.Ustawienia obrotnicy.

1. Ustaw limity

2. Wybierz satelitę.

3. Jazda Wschód / Zachód

4. Zapisz satelitę

5. Poprawiona pozycja

6. Informacje o systemowe

Aktualizacja oprogramowania.

7. Ustawienia modułu ( tylko DT-X7 )

Gniazdo 1

B- 10 -


6. Zanim zaczniesz

Ten rozdział objaśnia pewne ustawienia, których będziesz musiał dokonać, zanim zaczniesz

używać odbiornika po raz pierwszy. Dla łatwiejszej obsługi, najpopularniejsze kanały telewizyjne

i radiowe zostały zaprogramowane fabrycznie. Kolejność kanałów została ustawiona pod kątem

preferencji użytkownika polskojęzycznego.

Listę kanałów lub ich kolejność można zmienić w każdej chwili.

6.1 Podłączanie odbiornika satelitarnego.

Zasilanie sieciowe.

To urządzenie zostało zaprojektowane dla każdego powszechnie stosowanego zasilania

sieciowego ( 95 ~ 250 V - bez konieczności regulacji )

Telewizor

Podłącz złącze SCART TV w Twoim tunerze satelitarnym do złącza SCART w Twoim odbiorniku

telewizyjnym. Użyj powszechnie dostępnego 21-pinowego złącza SCART.

Antena

Połącz kabel koncentryczny z Twojego zestawu satelitarnego do wejścia sygnału satelitarnego

( IF INPUT ) w tunerze.

Szczegóły w rozdziale 4.3 – „Panel tylny – złącza.

6.2 Pierwsze kroki

Wciśnij włącznik “POWER(I/O)” (1) na panelu przednim, aby

Włączyć tuner. Tak samo oznaczonym klawiszem na pilocie,

możesz przełączać pomiędzy trybem czuwania a trybem

pracy. W trybie pracy, wyświetlacz na panelu przednim

pokazuje aktualny numer kanału telewizyjnego lub

radiowego. Kiedy przycisk POWER(I/O) (1), znajdujący się

na przednim panelu, jest wyłączony, to wyświetlacz nie

świeci. W trakcie pierwszego podłączenia, na ekranie

pojawia się menu wyboru języka. Użyj klawiszy na pilocie

aby wybrać język i zatwierdź klawiszem OK. Kiedy

wybierzesz POLSKI , na ekranie pojawi się powitanie:

Twój tuner satelitarny został fabrycznie zaprogramowany.

Kiedy

dokonasz kilku ustawień w USTAWIENIACH GŁÓWNYCH, wciśnij

[EXIT], aby wgrać fabryczną listę kanałów.

Jeżeli nie chcesz używać tej listy, wciśnij [MENU] i wybierz

Zarządzanie kanałami aby rozpocząć wyszukiwanie samodzielnie.

Naciśnij OK, aby wejść do „Ustawień głównych”.

W „Ustawieniach głównych” możesz dokonywać indywidualnych ustawień, które są związane z

strefą czasową ( także czasem letnim ), Twoim odbiornikiem telewizyjnym a także wyborem

pożądanych języków. Dla regulacji użyj klawiszy „góra/dół” I “lewo/prawo” i patrz na objaśnienia,

znajdujące się u dołu ekranu z menu.

• Naciśnij EXIT, aby załadować fabryczną listę kanałów. Może to zająć ok.30sekund.

(poczekaj)

lub

• Wciśnij MENU, aby wybrać „Menu główne”. Następnie wybierz „3.Wyszukiwanie

kanałów” i wybierz pozycję „1.Automatyczne wyszukiwanie” lub pozycję

„2.Wyszukiwanie ręczne”, w zależności od Twoich potrzeb.

- 11 -


7. Telewizja płatna.

Audycje telewizji satelitarnej dzielą się na “ogólnodostępne” (FTA)

i “kodowane” (płatne). Odbiorniki DT-X7 oraz DT-X9 umożliwiają

korzystanie z kanałów telewizji płatnej. Aby oglądać kanały płatne, musisz

nabyć kartę kodową, oraz moduł dostępu warunkowego (CAM), od

nadawcy danych kanałów. Karta kodowa musi być włożona w szczelinę

modułu.

7.1 Złącza CI.

Odbiornik DT-X7 jest wyposażony w gniazdo CI służące do instalacji

modułu dostępu warunkowego. Aby odczytać informacje o

zainstalowanym module i związaną z nim kartą musisz wejść do menu i

wybrać pozycję nr.7 „Ustawienia modułu” . Wciśnij OK. na napisie

GNIAZDO 1. Menu modułu pojawi się na ekranie i poprosi Cię o

dokonanie następnych wyborów (jeżeli są dostępne). Zawartość menu

modułu zależy w znacznym stopniu od modułu, którego aktualnie

używasz.

8. Wybór kanałów telewizyjnych i radiowych.

Poniższe kroki są dla oglądania zaprogramowanych stacji. Aby wybrać

kanał, który chcesz oglądać, użyj jednej z podanych metod.

• Wybierz kanał, używając klawiszy numerycznych

• Wybierz kanał, używając kursorów na pilocie lub panelu przednim

• Wciśnij klawisz OK i wybierz kanał z listy która wówczas pojawi.

Następnie naciśnij klawisz OK.

8.1. Pasek informacyjny.

Wybrany przez Ciebie kanał pojawi się na ekranie telewizora wraz z

“paskiem informacyjnym”, który będzie widoczny przez kilka sekund.

Aby przywołać “pasek informacyjny”, naciśnij niebieski klawisz INFO na

pilocie i EXIT, aby go usunąć z ekranu. Pasek informacyjny wyświetla

informacje takie jak tytuły bieżącego i następnego programu, a także

wskaźniki siły i jakości sygnału. Dla bardziej szczegółowej informacji o

bieżącym programie, wciśnij ponownie klawisz INFO.

Możesz wyświetlić wszystkie informacje o transponderze dowolnego

kanału telewizyjnego lub radiowego.

• Wciśnij OK, aby wyświetlić listę kanałów

• Wybierz kanał, używając klawiszy na pilocie lub odbiorniku

• Wciśnij klawisz INFO

- 12 -


8.2 Lista kanałów i sortowanie.

Telewizja cyfrowa oferuje mnóstwo kanałów. Dlatego więc,wszystkie

dostępne kanały są zarządzane listami.

• Aby wyświetlić “Listę główną”, wciśnij klawisz OK

w czasie oglądania kanału telewizyjnego lub

słuchania stacji radiowej.

• Do zarządzania listą kanałów używamy trzech kolorowych

klawiszy

Klawisz CZERWONY:

Sortowanie kanałów można przeprowadzić na kilka sposobów:

- Alfabetycznie (A-Z)

- Alfabetycznie (Z-A)

- ogólnodostępne / kodowane kanały

- Satelity (Astra - HotBird lub inne)

- nadawca

- Tematyka (Wiadomości, Sport, itd.)

Zapamiętaj, że po indywidualnym sortowaniu ( innym niż wymienione

powyżej ), nie można powrócić do poprzedniego układu kanałów.

Klawisz ZIELONY:

Wciśnij zielony klawisz na pilocie, aby zmieniać listy kanałów spomiędzy list ulubionych. ( Takie

listy kanałów ulubionych mogą być tworzone poprzez „Menu główne” i podmenu “edycja list

ulubionych”).

Klawisz ŻÓŁTY:

Możesz dodawać kanały do “list ulubionych” (A~E), używając żółtego klawisza. Wciśnij żółty

klawisz na pilocie, aby wyświetlić nazwę listy kanałów w dole ekranu. Wybierz listę i wciśnij OK.

8.3 Informacje o programie (EPG).

Zapamiętaj, że nie wszyscy nadawcy zapewniają EPG. Tak więc, zależnie od nadawcy,

informacje o programie nie zawsze są dostępne. Możesz używać klawiszy EPG i INFO aby

zobaczyć rozszerzoną informację o programie. Użyj klawisza EPG aby zobaczyć tytuły

nadawanych programów, wykaz programów, streszczenia audycji etc.,które są zapewniane

przez nadawcę bieżącego kanału.

• Wybierz kanał, o którym chcesz się dowiedzieć więcej

• Wciśnij klawisz EPG. Pojawi się zestawienie kanałów na 7dni.

• Użyj klawiszy “góra/dół” na pilocie, dla nawigacji pomiędzy poszczególnymi audycjami i

klawiszy “lewo/prawo” aby zmieniać dni tygodnia. Aktualnie nadawana audycja będzie

wyświetlona w małym oknie.

• Wciśnij klawisz OK. Pojawi się streszczenie wybranej audycji.

• Aby powrócić do trybu oglądania wciśnij EXIT

Użyj klawisza INFO, aby uzyskać informację o bieżącej audycji.

• Wciśnij klawisz INFO podczas oglądania telewizji lub słuchania radia.

• Jeżeli wciśniesz raz, informacja o programie wyświetli się na pasku informacyjnym.

• Wciśnij klawisz INFO ponownie, aby uzyskać dodatkowe informacje, takie jak

streszczenie bieżącej audycji, tematyka, itd.

• Aby wyświetlić informacje o następnej audycji, użyj klawiszy „lewo/prawo”

• Aby powrócić do trybu oglądania wciśnij klawisz EXIT

- 13 -


8.4 Napisy ( Subtitles )

Ten odbiornik jest w stanie obsługiwać napisy w standardzie DVB, które są nadawane wraz z

daną stacją TV . Zapamiętaj, że dostępność napisów zależy od nadawcy danego kanału.

• Aby wyświetlić napisy, wciśnij klawisz SUBT na pilocie

• Aby wyłączyć napisy, wciśnij ponownie klawisz SUBT

8.5 Telegazeta

Odbiornik ten umożliwia korzystanie z telegazety na dwa sposoby.

• Jeden z nich jest nazywany „OSD Text” i wykorzystuje dekoder telegazety zabudowany

w tym odbiorniku. Może być obsługiwany pilotem tego odbiornika. Zazwyczaj jest

szybszy niż zwykły sposób odbioru telegazety. Może być używany zarówno w

monitorach, jak i projektorach, nieposiadających zabudowanego dekodera telegazety.

• Inny sposób jest nazywany "VBI Text" I pozostawia odbiór telegazety dekoderowi, który

znajduje się w telewizorze. W tym wypadku, wszystkie funkcje telegazety są sterowane

przy pomocy pilota z telewizora.

• Aby włączyć "OSD Text" wciśnij klawisz TTX na pilocie odbiornika satelitarnego

• Aby wybrać strony telegazety użyj klawiszy numerycznych lub „góra/dół”. Zastosowanie

kolorowych klawiszy jest objaśnione w dolnej linii ekranu telegazety.

• Aby wyłączyć telegazetę, wciśnij klawisz EXIT lub ponownie klawisz TTX

8.6 Słuchanie radio.

Ten odbiornik umożliwia również słuchanie wielu stacji radiowych, zapewniających wysoką ,

cyfrową jakość dźwięku HiFi, zbliżoną do standardów wykonań CD.

• Aby słuchać radio, wciśnij klawisz RADIO na pilocie

• Aby powrócić do oglądania telewizji, wciśnij klawisz RADIO ponownie

• Kanały radiowe mogą być również zarządzane w listach kanałów, w sposób opisany dla

stacji telewizyjnych

• Wiele stacji radiowych jest odbieranych razem z rozszerzoną informacją, w taki sam

sposób jak opisany dla kanałów telewizyjnych

• Aby zobaczyć te informacje, wciśnij klawisz EPG i/lub INFO

9. Ustawianie czasu załączenia.

9.1.Nagrywanie czasowe.

• Możesz użyć funkcji timera aby odbiornik włączył i wyłączył się o określonych porach i na

określonym kanale

• Sygnał audiowizualny wysyłany przez tuner, może być nagrany na magnetowid lub też

nagrywarkę podłączoną do gniazda VCR SCART w tym tunerze.

• Funkcja „Timer” może być również stosowana do automatycznego włączania/wyłączania

odbiornika, lub też zmiany kanału o zaprogramowanym czasie. Pozwoli Ci to nie

przegapić początku programu, w czasie kiedy patrzysz na inny.

• Funkcja TIMER pozwala na ustawienie listy z wszystkimi koniecznymi danymi, takimi jak:

data godzina włączenia i wyłączenia odbiornika i numer kanału, a także, jeżeli jest taka

potrzeba, powtórzenia nagrania (codziennie, co tydzień)

• Jeżeli oglądasz jakiś program i spodziewane jest uruchomienie timera, to odbiornik

przypomni Ci o tym, wyświetlając wiadomość, że timer włączy się za minutę. Kiedy

nadejdzie właściwy czas, odbiornik przełączy się na odpowiedni kanał, a na

wyświetlaczu odbiornika pojawi się napis REC. Kiedy ustawiony czas dobiegnie końca,

odbiornik przełączy się z powrotem na kanał, który był załączony przedtem.

UWAGA! Chcąc nagrać jakiś program przy użyciu TIMERA nie zapomnij ustawić również

urządzenia nagrywającego.

- 14 -


9.2. Jak nastawić timer.

• Wciśnij klawisz TIMER na pilocie

• Jeżeli jeszcze nie wprowadziłeś jeszcze aktualnego czasu, to

zostaniesz teraz o to poproszony. Użyj klawiszy

numerycznych i zatwierdź klawiszem OK. Jak to zrobisz,

wyświetli się następująca plansza:

• W tym menu możesz wprowadzić wszystkie ustawienia dla

pracy timera

• Na końcu wybierz pozycję nr.9 i zatwierdź „OK” aby powrócić

do listy

• Ta lista pokazuje wszystkie zaprogramowane nagrania.

Wszystkie ustawienia mogą być zmienione lub wykasowane.

• Naciśnij klawisz OK., jeżeli chcesz wprowadzić nową pozycję

• W kolumnie „Typ” możesz ustawić funkcję timera dla

jednorazowego, codziennego lub cotygodniowego użytku

• Aby usunąć pozycję z listy, wybierz ją, używając kursorów

GÓRA/DÓŁ , a następnie naciśnij LEWO/PRAWO. Potwierdź

swój wybór klawiszem „OK”

• Wciśnij EXIT, aby powrócić do oglądania TV

9.3. Nagrywanie EPG.

Używanie funkcji “nagrywania EPG” jest najbardziej wygodną metodą

na nastawienie sesji nagraniowej.

• Naciśnij klawisz EPG na pilocie, aby wyświetlić elektroniczny

przewodnik po programach (EPG)

• Wybierz program, który chciałbyś nagrać, używając kursorów

GÓRA/DÓŁ i naciśnij klawisz „Timer”

• Gdy wyświetli się informacja „ nagrywanie EPG”, naciśnij „OK”,

aby przeznaczyć program do nagrania. Wybrana audycja

pojawi się w „Liście nagrań”

- 15 -


10. Dodatkowe funkcje użytkowe.

Oprócz podstawowych I najczęściej używanych funkcji, ten odbiornik oferuje również dodatkowe

udogodnienia, które zostaną opisane pokrótce w tej części.

10.1 Regulacja głośności / Wyciszenie

Używając klawiszy VOL (+) I VOL ( - ) na pilocie, można kontrolować podstawowy poziom

głośności w telewizorze. Kiedy którykolwiek z w/w klawiszy jest wciśnięty, na ekranie pojawia się

wskaźnik poziomu głośności. Kiedy zakończysz regulację głośności, wskaźnik zniknie

automatycznie z ekranu.

Wciśnij klawisz MUTE na pilocie, aby wyłączyć czasowo dźwięk.

• Pojawi się następująca ikona na ekranie:

• Powtórne przyciśnięcie klawisza MUTE przywróci dźwięk.

10.2 Ostatnio wybrany kanał.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego kanału, wciśnij klawisz LAST na pilocie.

10.3 Tryb dźwięku.

Język dźwięku i tryb dźwięku mogą być zmienione, jeżeli nadawca danego programu oferuje

taką możliwość.

• Naciśnij klawisz AUDIO na pilocie

• Aby zmienić język dźwięku użyj klawiszy LEWO / PRAWO, aby wybrać jeden z języków,

oferowanych przez nadawcę

• Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby wybrać tryb dźwięku który chcesz. Możesz wybrać

analogowe tryby STEREO, MONO(L), MONO (P), a także cyfrowy dźwięk AC3 (dla

Dolby Digital / liniowego stereo PCM )

• Kiedy wybierzesz „AC3” i podłączysz sprzęt z Dolby Digital, lub Stereo PCM do

cyfrowego wyjścia audio w tunerze, to analogowe wyjścia dźwięku zostaną wyłączone

• Aby powrócić do normalnego trybu oglądania, naciśnij ponownie klawisz AUDIO lub EXIT

10.4 Tworzenie / Edycja list kanałów ulubionych

Lista ulubionych jest zbiorem Twoich ulubionych kanałów. Swoje specjalne kanały możesz

zgrupować w jedną lub kilka list.

• Wejdź do menu “edycja list ulubionych”

• Wybierz „dodaj/ usuń kanały”

• Dodaj kanały z listy głównej do listy ulubionych

• Możesz też usunąć kanały z listy ulubionych

• Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

• Możesz zmienić nazwy list ulubionych. Wejdź na „zmień nazwę listy”.

10.5 Blokada rodzicielska.

Ta funkcja umożliwia Ci zablokowanie poszczególnych kanałów lub całego

odbiornika. Np. możesz w ten sposób chronić swoje dzieci przed dostępem

do kanałów dla dorosłych.

• Wybierz pozycję “Blokada rodzicielska” w menu głównym

• Kiedy pojawi się napis „podaj hasło”, to wprowadź kod. Fabrycznie

jest on ustawiony na „0000”.

• Wybierz „Blokada kanału”, jeżeli chcesz zablokować jakiś kanał

• Wybierz listę kursorami LEWO/PRAWO, która zawiera kanał, który

chcesz zablokować, a następnie potwierdź wybór przyciśnięciem

OK.

• Wybierz kursorami GÓRA/ DÓŁ nazwę kanału który chcesz zablokować I naciśnij OK.

Przy nazwie kanału wyświetli się symbol kłódki. Zdjęcie blokady następuje poprzez

powtórne przyciśnięcie OK.

- 16 -


• Możesz też zablokować całkowicie odbiornik. Kursorami LEWO/PRAWO Musisz

włączyć opcję „Aktywacja blokady” w menu „Blokada rodzicielska”. Odbiornik po

włączeniu go, będzie mógł być tylko użytkowany po podaniu hasła.

10.6 Zmiana kodu.

Hasło użytkownika jest fabrycznie ustawione na “0000”. Dla poprawy bezpieczeństwa

sugerujemy stworzenie własnego hasła (jeżeli jest taka potrzeba)

• Wybierz pozycję “Blokada rodzicielska” w menu głównym

• Wybierz „Zmiana hasła”

• Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, musisz wprowadzić kod serwisowy, który odblokuje system.

W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

10.7 Wyświetlacz czołowy.

Odbiorniki satelitarne Radix typu DT-X5, DT-X7, oraz DT-X9 są

wyposażone w rozbudowany wyświetlacz punktowy, znajdujący się na

panelu czołowym odbiornika. W podmenu „Ustawienia główne” znajduje

się kilka opcji, które umożliwiają wygodne korzystanie z w/w

wyświetlacza.

Wyświetlanie zegara. Po wyłączeniu tunera w stan czuwania, na

wyświetlaczu pojawia się aktualny czas. Wyłącznie tej funkcji

spowoduje, że wskazanie czasu nie będzie widoczne

11. Czynności zaawansowane.

W tej części zostały opisane ustawienia i czynności które wymagają pewnej znajomości techniki

satelitarnej. Dla większości użytkowników nie powinna się pojawić potrzeba ich używania,

modyfikowania lub regulacji. W przypadku problemów poproś sprzedawcę o pomoc.

11.1 Ustawienia LNB.

Ten odbiornik został zaprogramowany na potrzeby najczęściej używanych typów konwerterów.

Dostępnych jest kilka typowych wartości oscylatora, a także UNICABLE – konwerterów dla

szeregowych instalacji satelitarnych.

Możesz sprawdzać lub zmieniać ustawienia w menu “Wyszukiwanie kanałów” , podmenu

„Automatyczne wyszukiwanie” lub “Wyszukiwanie ręczne” . W przypadku, jeżeli chcesz zmienić

parametry w „wyszukiwaniu automatycznym” musisz wpierw wcisnąć ZIELONY klawisz. Te

ustawienia są następujące:

• LNB Universal

• DiSEqC OFF

• 22 kHz AUTO

• 0 / 12 V Control 0 V

Te ustawienia mogą wymagać pewnych zmian, jeżeli używasz specyficznego konwertera lub

sprzętu z systemem DiseqC (np. przełączniki i/lub obrotnice, pozycjonery ). Zastosuj się do

instrukcji, dołączonych do tego w/w sprzętu, lub zapytaj sprzedawcę.

11.2 Ustawienia DiSEqC w menu głównym.

W menu głównym znajdują się opcje systemu DiseqC. Upewnij się, że wybrałeś opcję "DiSEqC

1.0", jeżeli nie używasz sprzętu działającego w standardzie "DiSEqC 1.2" lub "USALS". Zmian

dokonuje się przy użyciu kursorów LEWO/PRAWO.

11.3 DiSEqC 1.0

Z reguły na rynku są sprzedawane dwa rodzaje zewnętrznych przełączników DiseqC. Jeden z

nich jest dla podłączenia dwóch konwerterów, a drugi maksimum czterech konwerterów. W

podmenu “Auto wyszukiwanie” masz do dyspozycji cztery wejścia (1/2/3/4), i możesz przypisać

dla każdego konwertera odpowiednie wejście na przełączniku DiseqC.

Szczegóły znajdziesz w instrukcji dołączanej wraz z urządzeniem DiseqC.

- 17 -


11.4 Ustawienia obrotnicy / DiSEqC 1.2

Funkcja “pozycjoner antenowy” daje Ci możliwość oglądania wielu satelitów, przy użyciu

ruchomej anteny. Większość anten tego typu jest sterowana sygnałem DiseqC 1.2.

Dla ustawienia takiego systemu , konieczne jest zmiana pozycji DiseqC w ustawieniach

głównych na jeden z poniższych:

• DiseqC 1.2

lub

• USALS

W zależności od potrzeb.

Następnie przejdź do podmenu „Pozycjoner antenowy” w „Menu głównym”.

GB

Aby ustawić antenę, używając DiseqC 1.2, musisz wpierw ustawić limity obrotu. Powodem tego

jest zmniejszenie ryzyka, że antena wejdzie w kontakt z obiektem stanowiącym przeszkodę dla

ruchu anteny. Kiedy ustawione są limity, antena będzie poruszała się tylko do ustalonych granic.

• Wybierz “Ustaw limity” i naciśnij OK

• Wybierz „Obracaj antenę na wschód/zachód” używając

kursora LEWO, aby obrócić antenę do krańca

wschodniego

• Wybierz “Ustaw limit wschodni” i naciśnij OK, aby

zapamiętać limit wschodni, który ustawiłeś poprzednio..

• Wybierz ponownie „Obracaj antenę na wschód/zachód”

używając kursora PRAWO, aby obrócić antenę do krańca

zachodniego

• Wybierz “Ustaw limit zachodni” i naciśnij OK, aby

zapamiętać limit zachodni, który ustawiłeś poprzednio.

Uwagi:

• Aby skasować ustawienia limitów wybierz “wyłącz limity” i

naciśnij klawisz OK.

• Aby ustawić antenę w pozycji środkowej wybierz „Pozycja

zerowa” i naciśnij OK. Kiedy ustawisz limity, znajdź satelitę

w pozycji wyjściowej

• Na ekranie „Ustawienia obrotnicy” wybierz „wybierz

satelitę” i używając klawiszy LEWO/PRAWO” ustaw

odpowiedniego satelitę

• Wybierz „jazda wschód/zachód” i używając kursorów

LEWO/PRAWO obracaj antenę. Znajdź pozycję , gdzie

sygnał jest najsilniejszy

Kiedy robisz to i antena jest dosyć daleko od docelowej satelity,

użyj “Obracaj na wschód/zachód” w podmenu “Ustaw limity”, aby

ruszyć najpierw antenę.

• Kiedy już znajdziesz satelitę, wybierz „zapamiętaj satelitę” i naciśnij klawisz OK. Pozycja

satelity jest już zapamiętana.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz satelitę, która już jest w pamięci, antena zaczyna się obracać w

stronę tej właśnie pozycji. Po zlokalizowaniu satelity wykonaj „poprawienie pozycji”. Pozwoli Ci

to na znalezienie innych satelitów, używając pozycji obecnie wybranego satelity, jako punktu

odniesienia. Jednakże , zapewni Ci to tylko znalezienie pozycji przybliżonej, dlatego więc

będziesz musiał ustawić antenę precyzyjnie.

• Wybierz “Poprawiona pozycja” i naciśnij OK

• Kiedy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru, naciśnij OK.

Uwaga: Pozycje satelitarne są zapamiętane w “Pozycjonerze antenowym”. Dlatego więc

będziesz musiał ustawić ręcznie pozycje satelitów, których ta funkcja obecnie nie obejmuje.

- 18 -


11.5 USALS

Ta bardzo wygodna funkcja lokalizuje pożądane satelity przy pomocy sytemu USALS. Należy

oczywiście znać szerokość i długość geograficzną miejsca odbioru, i położenie satelitów.

• Wybierz kursorami LEWO/PRAWO opcję USALS na pozycji

“DiseqC” w “Ustawieniach głównych”

• Przejdź do „wyszukiwania automatycznego” lub „wyszukiwania

ręcznego” aby wyszukać pożądane kanały w trybie USALS

• Kliknij na pozycję „ustawienia obrotnicy” w menu automatycznego

wyszukiwania, aby otworzyć wyskakujące menu USALS

• Wprowadź długość i szerokość geograficzną miejsca odbioru.

Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartości i kursorów

LEWO/PRAWO aby przemieniać WSCHÓD i ZACHÓD

• Kliknij na „Zapamiętaj” aby wprowadzić informacje. Antena

skieruje się sama w miejsce obliczone przez system USALS

Jeżeli jest fizycznie niemożliwe, aby obrócić antenę w danym kierunku, wyświetli się komunikat

o błędzie. Naciśnij klawisz „Back” i wprowadź nowe informacje, jeżeli zdarzy się coś takiego.

Użyj paska informacyjnego o sile sygnału, jeżeli sygnał jest odbierany z nowego położenia

anteny.

• Użyj opcji „rusz na wschód/zachód” lub „Punkt zerowy” aby antena zadziałała.

11.6 Funkcja automatycznego szukania.

Wyszukiwanie automatyczne jest jedną z najczęściej stosowanych

metod wyszukiwania kanałów. Jest przeznaczona do wyszukiwania

wszystkich kanałów z wybranego satelity.

• Wybierz “wyszukiwanie automatyczne” i naciśnij klawisz OK

• Wybierz satelitę, naciskając klawisz OK.

• Ustaw właściwy typ konwertera (LNB) i DiseqC dla danego

satelity. Możesz skorzystać z gotowych ustawień. Zmienić

ustawienia możesz kursorami LEWO/PRAWO.

• Ustaw DiseqC na „Wył.” (lub podaj numer wejścia, jeżeli jest

przełącznik)

• Typ wyszukiwania (niekodowane lub wszystkie ) ustawia się w

podmenu „ustawienia główne”

• Rozpocznij wyszukiwanie używając wybranych ustawień. Trzeba

w tym nacisnąć klawisz OK. na pilocie, na pozycji „rozpocznij

wyszukiwanie”

• Kanały telewizyjne i radiowe zostaną wyszukane

• Nazwy kanałów zostaną wyświetlone

• Naciśnij klawisz EXIT, aby powrócić do trybu oglądania i

sprawdź czy odbiór kanałów jest wybranych kanałów jest prawidłowy

UWAGA! Odbiornik przeszukując automatycznie skanuje tylko te transpondery, które są w jego

pamięci. Jeżeli dana częstotliwość jest po prostu nowa, to należy dodać transponder do listy, lub

wyszukać dany kanał ręcznie. Obie czynności są opisane w dalszej części instrukcji.

- 19 -


11.7 Funkcja wyszukiwania ręcznego.

Funkcji tej używa się poprzez ręczne wprowadzenie informacji o

transponderze do odbiornika. Ten sposób wyszukiwania jest często

stosowany do wyszukiwania poszczególnych kanałów lub też tych

kanałów, które nie zostały znalezione przy wyszukiwaniu

automatycznym. Niestety , wymaga to większego znawstwa.

• Wybierz “Wyszukiwanie ręczne” i naciśnij OK

• Wybierz satelitę, z której chcesz coś wyszukać

• Wybierz rodzaj konwertera i wejście DiseqC

• Możesz skorzystać z istniejących ustawień, aby je zmienić

użyj klawiszy LEWO/PRAWO

• Ustaw polaryzację konwertera, odpowiednio dla danego

transpondera (pozioma lub pionowa)

• Po dokonaniu ustawień wybierz ”Dalej” i naciśnij OK.

• Ustaw częstotliwość transpondera

• Ustaw Symbol Rate transpondera

• naciśnij klawisz OK. aby rozpocząć wyszukiwanie, wg. wprowadzonych parametrów

UWAGA! Typ wyszukiwanego kanału ( niekodowane / wszystkie ) ustawia się w menu głównym,

w podmenu „Ustawienia główne )

UWAGA! Odbiornik wyszukując kanały z danej częstotliwości może nie zapisać ich na liście

głównej. Dzieje się tak w przypadku, jeżeli taki sam kanał istnieje już w pamięci odbiornika. Nie

chodzi tutaj o nazwę kanału, ale o parametry, na których dany kanał jest nadawany. Biorąc pod

uwagę to, że kanały satelitarne często zmieniają swoje parametry sytuacje takie nie należą do

rzadkości.

Inną metodą wyszukiwania jest “wyszukiwanie zaawansowane” . Używaj tego wyszukiwania,

jeżeli chcesz wyszukać tylko pojedynczego kanału, lub nie znalazłeś danego kanału nawet na

„wyszukiwaniu ręcznym”. Wprowadź wartości PID dla danego kanału.

• Wprowadź wartość Video PID kanału

• Wprowadź wartość Audio PID kanału

• Wprowadź wartość PCR PID kanału

• Naciśnij OK na “Rozpocznij wyszukiwanie”. Nazwy kanałów będą wyświetlane.

• Naciśnij klawisz EXIT aby powrócić do trybu oglądania i sprawdzić odbiór kanałów

11.8 Edycja Transpondera

Edycja transpondera pozwala Ci na zmianę, dodawanie lub wykasowywanie informacji o

satelicie.

• Idź do “Menu głównego”, wybierz “wyszukiwanie kanałów” i wybierz “Edycję

transpondera”, po czym naciśnij OK.

- 20 -


1.Dodaj satelitę.

• Używając kursorów GÓRA/DÓŁ przesuń się na ostatnie pole na liście

• Naciśnij OK. Obraz się zmieni i umożliwi Ci wprowadzenie nazwy satelity, którego

dodajesz

• Użyj kursorów GÓRA/DÓŁ aby zmieniać litery i kursorów LEWO/PRAWO przeskoczyć

na kolejną literę.

• Jeżeli skończysz wprowadzanie nazwy satelity, naciśnij OK.

• Naciśnij OK., aby wprowadzić informacje o transponderach z dodanego satelity

• Kiedy po prawej stronie pojawi się pole do wprowadzania informacji o transponderze,

naciśnij OK.

• Wprowadź dane transpondera, takie jak: częstotliwość, polaryzacja, Symbol Rate, itd. Do

wprowadzania danych o częstotliwości i SR użyj klawiszy numerycznych, a polaryzację

możesz zmieniać kursorami LEWO/ PRAWO

• Aby wykasować dane pozycje, wciśnij klawisz BACK , lub EXIT

2. Usuwanie satelity.

Używaj tej funkcji do wykasowania wybranej satelity. Jednakże, nie będziesz w stanie

wykasować satelitów, które zostały wprowadzone fabrycznie.

• Użyj klawiszy KANAŁ GÓRA/KANAŁ DÓŁ aby wybrać satelitę, którego chcesz

wykasować

• Naciśnij klawisz fgf . Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.

• Jeżeli chcesz wykasować, wciśnij klawisz OK.

• W innym przypadku: wciśnij klawisz BACK, lub EXIT


Edycja transponderów.

• Aby zmodyfikować informacje o transponderze, najedź na satelitę z którego ma to

nastąpić I naciśnij OK

• Informacje o transponderze pojawią się po prawej stronie ekranu

• Wybierz transponder, który chcesz zmodyfikować I naciśnij OK

• Zmień dane, takie jak: częstotliwość, polaryzacja , Symbol Rate itd. I naciśnij klawisz OK

Do wprowadzania danych o częstotliwości i SR użyj klawiszy numerycznych, a

polaryzację możesz zmieniać kursorami LEWO/ PRAWO

• Po dokonaniu zmian, naciśnij OK, aby zatwierdzić dane

• Aby przerwać proces zmiany danych, naciśnij OK.

4. Dodawanie transponderów.

• Przejdź na dół ekranu, gdzie są wyświetlane informacje o transponderach I naciśnij OK

• Wprowadź dane transpondera, takie jak: : częstotliwość, polaryzacja , Symbol Rate itd. I

naciśnij klawisz OK Do wprowadzania danych o częstotliwości i SR użyj klawiszy

numerycznych, a polaryzację możesz zmieniać kursorami LEWO/ PRAWO

• Po dokonaniu zmian, naciśnij OK, aby zarejestrować dane

• Aby przerwać proces dodawania danych, naciśnij klawisz BACK

5. Usuwanie transponderów.

• Przejdź na transponder , który chcesz usunąć

• Naciśnij kursor W LEWO. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie.

• Jeżeli chcesz usunąć to naciśnij ok. Jeżeli nie – naciśnij klawisz BACK lub EXIT

- 21 -


2411.9 Transfer danych. Ta opcja jest pomyślana po to, aby

można było transferować dane z jednego odbiornika do drugiego.

Musi być to oczywiście ten sam model I wersja. Możesz także

przenieść dane z komputera do odbiornika.

1. Odbiornik z odbiornikiem.

• Użyj kabla RS232C (z przeplotem, czyli tzw. „null-modem” ) , aby połączyć dwa

odbiorniki ze sobą.

• Wejdź do menu głównego, wybierz „Wyszukiwanie kanałów” i wybierz opcję „transfer

danych”

• Wybierz MASTER (tuner-tuner) w odbiorniku, który ma

wysyłać dane

• Wybierz SLAVE (tuner-tuner) w odbiorniku, który ma dane

odbierać

• Naciśnij OK. w obu odbiornikach, aby rozpocząć proces

transferu danych

• „wysyłanie” pojawi się na tunerze wysyłającym i

„Odbieranie” na tunerze odbierającym

• Pasek postępu transferu pokazuje stan procesu

ładowania/wysyłania danych. Kiedy się zakończy, pokaże się napis „Gotowe”

• możesz teraz sprawdzić, czy dane na obu odbiornikach są identyczne

2. Z komputera do tunera.

Będziesz potrzebował odpowiedniego oprogramowania, aby móc przetransferować dane z

tunera do komputera i vice versa. Oprogramowanie to jest dostarczane na życzenie.

Odwiedź stronę www.eltech.net.pl

• użyj kabla RS-232C (z przeplotem, tzw.”null-modem”) do podłączenia tunera z

komputerem

• w twoim programie komputerowym ustaw twój komputer jako MASTER. Określa to

komputer jako urządzenie wysyłające dane o kanałach

• w tunerze wejdź do menu głównego, wybierz “wyszukiwanie kanałów”, a następnie

„transfer kanałów”

• ustaw swój tuner jako SLAVE (tuner-pc)

• resztę czynności zakończ wg. instrukcji do programu komputerowego

11.10 Usuń wszystkie kanały.

Ta funkcja usuwa wszystkie kanały z tunera. Wszystkie inne ustawienia zostaną zachowane.

• Wejdź do “Menu głównego”, wybierz “wyszukiwanie kanałów” I wybierz “usuń wszystkie

kanały”

• Podaj hasło na żądanie

• Pojawi się komunikat ostrzegawczy

• Naciśnij EXIT, aby przerwać, lub OK aby potwierdzić

• Pojawi się ekran „powitalny”. Wybierz odpowiedni język i naciśnij OK.

• Postępuj wg. instrukcji na ekranie: albo załadujesz listę fabryczną, albo rozpoczniesz

indywidualne wyszukiwanie

- 22 -


11.11 Ustawienia fabryczne.

• Ta funkcja usuwa wszystkie kanały I osobiste ustawienia z tunera. Zostanie załadowana

lista fabryczna, a także ustawienia fabryczne. Wejdź do “menu głównego” I wybierz

“reinstalacja”

• Na żądanie podaj hasło

• Pojawi się komunikat ostrzegający

• Naciśnij EXIT, aby przerwać, lub OK aby potwierdzić

• Pojawi się ekran „powitalny”. Wybierz odpowiedni język i naciśnij OK.

• Postępuj wg. instrukcji na ekranie: albo załadujesz listę fabryczną, albo rozpoczniesz

indywidualne wyszukiwanie

11.12 Aktualizacja oprogramowania.

Jeżeli się pojawi nowe oprogramowanie do tego odbiornika, to może być ono załadowane do

jego pamieci operacyjnej. Są dwie metody akualizacji oprogramowania: Aktualizacja

oprogramowania przez satelitę (ASTRA 19st. WSCHÓD ). Ta metoda

jest także znana jako "OTA" ("On The Air"). Drugą metodą jest

aktualizacja oprogramowania przez komputer, przy użyciu portu

danych, znajdującego się na tylnej ściance tunera.

1. Aktualizacja oprogramowania przez satelitę

Wejdź do menu głównego I wybierz “informacje systemowe”. Zanim

przystąpisz do aktualizacji, możesz sprawdzić jakie obecnie

oprogramowanie znajduje się w tunerze i kiedy zostało wydane. Ekran

informacyjny systemu pokazuje wersję oprogramowania, datę jego

wydania a także wersję firmware’u.

Wersja oprogramowania jest aktualizowana poprzez załadowanie

nowego oprogramowania przez satelitę. Warunkiem wstępnym do tego

jest dostępność nowszej wersji oprogramowania.

• Naciśnij OK, aby wprowadzić hasło

• Pojawi się menu aktualizacji oprogramowania

• Wszystkie parametry transpondera z danymi są ustawione

fabrycznie

• Ustawienia konwertera / DiseqC są też ustawione, ale w razie

potrzeby można je zmienić

• Wybierz ładowanie oprogramowania i naciśnij OK.

• Wyświetli się komunikat „Aktualizacja w toku”

• Odbiornik najpierw sprawdza, czy nowsza wersja

oprogramowania jest dostępna

• Jeżeli nie, to wyświetli się komunikat „ Nie znaleziono. Proszę

spróbuj później”

• Po pomyślnym wgraniu nowej wersji oprogramowania, pojawi

się napis „Aktualizacja zakończona!!!” i odbiornik automatycznie

zostanie zrestartowany

2. Aktualizacja oprogramowania przez komputer.

Do zastosowania tej metody, niezbędne jest posiadanie najnowszego

pliku zwanego specjalnym “loaderem” dla Twojego komputera.

Będzie on dostępny na stronie www.eltech.net.pl . Sprawdź na stronie. G

B

- 23 -


2611. Rozwiązywanie problemów.

Cyfrowa komunikacja niesie z sobą jednoczesny transfer I przetwarzanie dużych ilości danych.

Zmiana kanałów może zająć więcej czasu, niż w odbiornikach analogowych. Odbiorniki telewizji

cyfrowej są blisko związane z komputerami osobistymi I ich „sposób zachowywania się” jest

bardzo podobny. Oznacza to , że tuner cyfrowy może zawiesić się tak jak komputer PC, bez

żadnego uprzedzenia i widocznego powodu. Jeżeli zdarzyłoby się coś takiego, to rozłącz

odbiornik od gniazdka sieciowego, (lub wyłącz używając wyłącznika sieciowego na panelu

przednim) . Po powtórnym włączeniu odbiornika, wszystkie funkcje zostaną przywrócone.

NR. PROBLEM ROZWIĄZANIE

1 Brak obrazu. -Zmieniły się parametry kanału

-powróć do ustawień fabrycznych lub zrób

wyszukiwanie ręczne / automatyczne

2 Brak dźwięku -sprawdź kontrolę głośności i wyciszenie

-sprawdź język dźwięku, naciśnij klawisz audio, aby

zmienić język

-sprawdź ustawienia dźwięku w Menu głównym

3 Odbiornik nie włącza

się.

-odłącz zasilanie i podłącz je ponownie

-skontaktuj się z serwisem , jeżeli problem będzie

występował częściej

4 Nie znaleziono kanału -sprawdź przewody połączeniowe i ustawienia DiseqC

- sprawdź , czy kanał, którego szukałeś nie znajduje się

już na liście

5 Na ekranie wyświetla

się „Brak sygnału.”

-sprawdź ustawienia DiseqC i połączenie przewodów

-ustaw DiseqC właściwie, spróbuj wyszukiwania

ręcznego kanału

6 Obraz zatrzymuje się -słaby sygnał z anteny

-sprawdź ustawienia anteny i warunki pogodowe

7 Nie działa pilot -wyceluj pilota w stronę przedniego panelu tunera

-podejdź bliżej (poniżej 7 metrów)

-sprawdź, czy baterie są dobre

8 Nie pojawia się

fabryczna lista

kanałów

-wykonaj jeszcze raz powrót do ustawień fabrycznych

-sprawdź, czy odbiornik wyszukuje kanały

(ręcznie/automatycznie)

9 Moduł dostępu nie

inicjuje się

-sprawdź, czy moduł właściwie jest włożony

-sprawdź, czy nie jest włożony „do góry nogami”

-wyłącz i załącz tuner

10 Nie można oglądać

kanałów kodowanych.

11 Nie wyświetla się

grafika ekranowa.

12 Nie można wgrać

oprogramowania z

komputera.

NO Problem Solution

27

-niewłaściwy moduł dla danych kanałów

nieważna karta kodowa

-sprawdź połączenie telwizora z tunerem

-sprawdź port RS232 i kabel połączeniowy

-sprawdź konfigurację oprogramowania ( np.ustawienia

portu, prędkość transmisji)

GB- 24 -


13. Specyfikacja techniczna.

Tuner

IF Input Frequency

950 ~ 2.150 MHz

IF Loop through output

950 ~ 2.150 MHz

IF Input Impedance

75 ohm

Antenna Input Signal Level -65dbm ~ -25dbm

LNB Polarization SwitchingVoltage 13/18 V DC @ Max 400mA, short circuitprotected

Band Switching

22 kHz tone, DiSEqC,1.2, USALS

I/Q Output

Unbalanced Output,Controlled by AGC Input

Demodulator

QPSK

Symbol Rate

1 ~ 45 Msps

FEC Viterbi Decoding Rates 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Reed Solomon Decoding : FEC 204,188, t=8

Transport Demultiplexer

De-multiplex According to ISO /IEC 13818-1

PID Handling Capability

32 PID

SI Filtering According to DVB-SIspec (ETS 300 468)

Video Decoding Parameters

Video Decoding

ISO / IEC 13818-2MP@ML

Aspect Ratio 4:3, 16:9

Resolution

Max.720 x 576 dots

Audio Decoding Parameters

Audio Decoding

Operating Mode

Sampling Frequency

ISO / IEC 13818-3Layer I & II

Mono, Stereo

32, 44.1, 48 kHz

Base band Video/Audio Output

Video Output Impedance 75 ohm

Video Output Level

1Vp_p

Audio Output Impedance 600 ohm (unbalanced)

Audio Output Level 3.0 Vp_p (with volume control)

Digital Audio Output Level 0.5 Vp-p (across 75 ohm)

Microprocessor and Main Memories

Microprocessor Type ST20 -C2 (STi 5518)

Flash ROM (for program memory) 2 MB (16-bit)

SDRAM (for decoding)

8 MB (16-bit)

EEPROM

64 KBit

Data Service Port

Connector

9 Pin D-sub FemaleType

Protocol

RS-232 (asynchronous)

Data Rate

115,200 bps (max.)

Front Panel

8 character VFD ( alphanumeric )

Display Channel number / clock time display / channel name

8 Buttons Power, Down, Up, Left, Right

IR Sensor

38 kHz

- 25 -


Rear Panel

IF Input

F-type, female

IF Loop-ThroughOutput F-type, female

AUDIO (left, right) Cinch (RCA)

VIDEO

Cinch (RCA)

Digital Out(SPDIF) Cinch (RCA)

TV SCART

(21 pole)

VCR SCART

(21 pole)

S-VIDEO

Hosiden connector

RS-232 Serial Port 9 Pin D-sub FemaleType

Remote Control Unit

Type IR

(Carrier Freq.38 kHz)

Battery

2 x 1.5 V (AAA size)

32 keys Power, Mute, 0~9,Page-up / down, Del,Exit, Menu, subtitle, UP/DN,

Left/Right,OK, Info,EPG,List Timer, Vol-Up/Down,Radio,

Last, Teletext,Freeze, Audio,Back

General Data

Power Supply

95 ~ 250 volts AC

Power Consumption 30 watts (max.)

Dimension (W x D x H) 275 x 160 x 50 mm

Weight

1.0 kg

All rights reserved

f Conts

– 26 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!