Zamor i lom konstrukcija - FSB - Sveučilište u Zagrebu

fsb.unizg.hr

Zamor i lom konstrukcija - FSB - Sveučilište u Zagrebu

HH

Mjesto održavanja: Fakultet strojarstva i brodogradnje,

Ivana Lučića 5, Zagreb

HH

Vrijeme održavanja

Srijeda, 7. studenoga, 2012. 08:30-16:30 sati

HH

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru: 1.100,00 kn + PDV

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Ctt-a:

Zagrebačka banka-broj: 2360000-1101430801

Svrha doznake: ZAMOR I LOM KONSTRUKCIJA

Poziv na broj: 1231

HH

Sudionici seminara koji uplaćuju kotizaciju izvan RH:

Zagrebačka banka, Savska cesta 66, Zagreb

Account number: 2100036681; SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR7623600001101430801

Prijavu i kopiju uplatnice poslati na e-mail: melita.zrilic@fsb.hr

ili poštom na: Ctt – Centar za transfer tehnologije

Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb

HH

Prijavu i potvrdu o uplati uputiti najkasnije do 5. 11. 2012.

HH

Za sve informacije možete se obratiti Meliti Zrilić:

tel: (01) 6168 567 ili e-mail: melita.zrilic@fsb.hr

Ime i prezime sudionika:

Naziv i adresa tvrtke:

Seminar je uvršten u plan stručnog

usavršavanja HKIS te sudionici pohađanjem

ostvaruju pravo na 8 bodova

Zamor i lom konstrukcija

Zavod za zrakoplovstvo uz potporu Centra za transfer tehnologije

Fakulteta strojarstva i brodogradnje organizira jednodnevni seminar

na temu zamora i loma konstrukcija. Na seminaru se izlažu metode

procjene životnog vijeka konstrukcija izloženih cikličkom radnom

opterećenju, te se izlažu konkretni primjeri analize mehaničkog integriteta

konstrukcija iz prakse.

U uvodnom dijelu daje se pregled trendova u modeliranju svojstava

i ponašanja materijala koristeći tzv. višerazinski pristup (Multiscale

Materials Modeling), s konkretnim primjerima utjecaja mikrostrukture

na mehanička svojstva raznih legura i čelika. U teorijskom dijelu izlažu

se modeli za analizu niskocikličkog i visokocikličkog zamora uslijed

mehaničkog i toplinskog opterećenja. Dan je pregled metoda za simulaciju

propagacije zamornih pukotina, te procjenu uvjeta nastupanja

loma u konstrukciji.

Na konkretnim primjerima konstrukcija plinskih turbina, motora s

unutarnjim izgaranjem ili okvirnim konstrukcijama tračničkih vozila,

izloženi su rezultati analize akumulacije oštećenja i vijeka trajanja konstrukcije

do inicijacije pukotina. Pokazano je kako se promjenom geometrije

detalja konstrukcije mogu smanjiti koncentracije naprezanja

na kritičnim mjestima i na taj način umanjiti akumulirano oštećenje, a

životni vijek konstrukcije dovesti na očekivanu razinu.

Gost predavač

Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder je istaknuti znanstvenik i stručnjak

u području modeliranja svojstava i ponašanja materijala primjenjujući

višerazinski pristup (Multiscale Materials Modeling). Sveučilišni

je profesor na Universität Stuttgart, gdje je direktor instituta za ispitivanje

svojstava materijala i čvrstoće konstrukcija, Institut für Materialprüfung,

Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF). Područje

njegova istraživanja uključuje: Računalne metode u primijenjenoj

znanosti i inženjerstvu; Metoda konačnih elemenata i analitičke metode;

Modeliranje ponašanja materijala na nano-, meso-, mikro- i makro

razini; Eksperimentalna istraživanja mikrostrukture i njenog utjecaja

na svojstva materijala. Prof. Schmauder je urednik vodećeg znanstvenog

časopisa u području „Computational Materials Science“. Autor je

više od 400 znanstvenih radova i napisao je dvije knjige.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Ctt

Centar za transfer tehnologije

organiziraju seminar

Zamor i lom

konstrukcija

Namjena i cilj seminara

OIB:

Tel./fax:

E-mail:

Seminar je posebno osmišljen za inženjere i tehničare iz industrije koji

se bave razvojem, projektiranjem, izradom i održavanjem konstrukcija.

Seminar je također namijenjen zaposlenicima vladinih institucija

kao i djelatnicima sveučilišta koji se bave ovim područjem ili se susreću

sa sličnim problemima.

Datum:

Potpis odgovorne osobe:

Voditelj seminara

Zagreb, 7. studenoga 2012.

Prof. dr. sc. Željko Božić


Program seminara

08:00 – 08:30 Registracija sudionika

08:30 – 08:45 Pozdravna riječ sudionicima i otvaranje seminara

Prof. dr. sc. Ivan Juraga, dekan FSB-a

Prof. dr. sc. Mladen Šercer, direktor CTT-a

08:45 – 09:45 Uvodno predavanje

Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder

Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre

(IMWF), Universität Stuttgart

Multiscale materials modeling

Multiscale Materials Modeling (MMM) of materials comprises several

length and time scales. Two principal strategies in this respect led to

the conclusion that sequential is superior to concomitant modeling.

In this overview, examples for MMM are presented and the history of

multiscale materials modeling is summarized.

09:45 – 10:25

Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović

Katedra za turbostrojeve, FSB-Zagreb

Određivanje životnog vijeka parnih i plinskih turbina

Oštećenja zbog niskocikličkog toplinskog zamora (NCTZ) su glavni

uzrok lomova (kvarova) dijelova parnih i plinskih turbina. NCTZ je

uglavnom rezultat iscrpljivanja raspoloživog područja plastične deformacije

uvjetovanog cikličkim toplinskim naprezanjima koja se pojavljuju

kod prijelaznih (nestacionarnih) režima kao što su npr. upuštanje

u pogon i zaustavljanje. Komponente konstrukcije turbina izložene

djelovanju toplinskih naprezanja vrlo često rade u području puzanja

(P), koje dodatno iscrpljuje raspoloživu plastičnu deformaciju. U svrhu

prevencije problema zamora potrebno je već u fazi konstruiranja

pažnju posvetiti proračunu i analizi životna vijeka u uvjetima NCTZ&P.

Prikazana metoda obuhvaća određivanje životnog vijeka dijela turbine

do pojave pukotine, te preostalog životnog vijeka nakon pojave

pukotine, tj. njene propagacije do kritičnih dimenzija.

10:25 – 10:40 Pauza za kavu

10:40 – 11:20

Prof. dr. sc. Branimir Matijašević

Katedra za turbostrojeve, FSB-Zagreb

Analiza naprezanja pri pobjegu parne turbine

Tijekom eksploatacije termoenergetskog postrojenja može doći do

havarijskih pojava uvjetovanih prekoračenjem brzine vrtnje turbine,

tzv. pobjegom parne turbine. U tim izvanrednim situacijama rotor je

mogao biti izložen nedopuštenim opterećenjima stoga je potrebna

naknadna provjera njegova stanja (prije svega noga rotorskih lopatica

i njihova učvršćenja u obodu diska), kako metodama bez razaranja

tako i proračunom stanja naprezanja. Pravovremeno utvrđivanje

nedopuštenog stanja lokalnih naprezanja ili čak otkrivanje pukotina

može spriječiti daljnje teške havarije. Razvojem numeričkih metoda

proračuna stanja naprezanja dobiven je pouzdani inženjerski alat: uz

korektno postavljeni matematički model mogu se dobiti vrlo pouzdani

rezultati proračuna. U izlaganju će biti prikazani rezultati provjere

naprezanja u rotorskim lopaticama i mjestu njihova učvršćenja u

obodu diska do kojih je došlo tijekom pobjega parne turbine.

11:20 – 11:50

Prof. dr. sc. Damir Markučič

Katedra za nerazorna ispitivanja, FSB-Zagreb

Pronalaženje pukotina nerazornim metodama

ispitivanja

Detekciju nepravilnosti u materijalu konstrukcija određuju različiti

tehnički zahtjevi i uvjetuju ograničenja specifična za ispitivane komponente.

U svrhu pronalaženja nepravilnosti primjenjuju se brojne

metode i tehnike nerazornih ispitivanja (NDT). Uz osvrt na temeljne

značajke uspješnosti NDT ispitivanja, na primjerima je prikazana i

analizirana problematika pouzdanosti primjene pojedinih NDT ispitnih

metoda i tehnika sa stanovišta uspješnog pronalaženja i/ili praćenja

propagacije pukotina.

11:50 – 12:20

Prof. dr. sc. Ivan Juraga, dr. sc. Vinko Šimunović

Katedra za zaštitu materijala, FSB-Zagreb

Korozijski procesi i njihovo djelovanje na trajnost

konstrukcija

Praktičan prikaz utjecaja korozijskih procesa na trajnost konstrukcija

na temelju realnih oštećenja. Razlike između općih i lokalnih korozijskih

pojava te osvrt na pojavu korozijskog zamora.

12:20 – 13:30 Pauza za ručak

13:30 – 14:25

Prof. dr. sc. Željko Božić

Zavod za zrakoplovstvo, FSB-Zagreb

Zamor i lom konstrukcija – metode analize i primjena

Izlažu se koncepti i metode analize zamora konstrukcija. U ukupnom

životnom vijeku konstrukcije razlikuje se razdoblje inicijacije pukotine,

razdoblje propagacije pukotine, te lom kao krajnji događaj koji nastupa

kad je dostignuta kritična duljina pukotine pri odgovarajućem

kritičnom opterećenju. Predstavljeni su modeli akumulacije oštećenja

u materijalu uslijed kojeg dolazi do inicijacije pukotina, kao i metode

simulacije rasta pukotina temeljene na primijenjenoj mehanici loma.

Izložene su metode i modeli za analizu loma krhkih materijala temeljeni

na linearno elastičnoj mehanici loma (LEML), kao i žilavih materijala

temeljeni na elastično plastičnoj mehanici loma (EPML).

14:25 – 14:55

Prof. dr. sc. Mirko Butković

Tehnički fakultet Rijeka; Veleučilište u Karlovcu; Alstom Karlovac (u

mirovini)

Utjecaj kugličenja na cikličku izdržljivost komponenata

strojeva i načini provjere

Kugličenje se koristi za povećanje cikličke čvrstoće komponenata

prvenstveno u zrakoplovnoj, automobilskoj i u industriji energetskih

strojeva. Prikazane su metode provjere povećanja cikličke čvrstoće

za razne procese kugličenja. Detaljnije je opisana metoda Locati koja

je primijenjena kod ispitivanja na epruvetama izrađenim od materijala

za turbinske i kompresorske lopatice.

14:55 – 15:10 Pauza za kavu

15:10 – 15:35

Mr. sc. Nikola Naranča, dipl. ing. brodogradnje,

Nedjeljko Bužak, dipl. ing. strojarstva

AVL-AST d.o.o. – Zagreb

Visokociklički zamor ispušnog sustava motora s

unutarnjim izgaranjem

Ispušni sustav motora s unutarnjim izgaranjem je uz toplinska opterećenja

i termomehanički zamor izložen i složenim dinamičkim

opterećenjima (vibracijama) koji mogu dovesti do značajnih porasta

naprezanja te posljedično do iniciranja pukotina na konstrukciji.

U izlaganju će biti opisan simulacijski proces predviđanja nastanka

visokocikličkih zamornih pukotina koji zahtijeva primjenu i kombinaciju

nekoliko različitih programskih alata i metoda. Prezentirani

su primjeri analize zamora iz prakse za konkretnu konstrukciju ispušnog

sustava.

15:35 – 16:00

Mario Domboš, dipl. ing. strojarstva, ALSTOM – Karlovac

Zamor nosača turbinskih lopatica velikih stacionarnih

plinskih turbina

Nosač turbinskih lopatica, kao sastavni dio konstrukcije plinske

turbine, izložen je toplinskim i mehaničkim opterećenjima koja dovode

do pojave neželjenih deformacija i zamornih pukotina, kako

se pokazalo u njihovoj eksploataciji. Numerička simulacija ovakvih

pojava složen je toplinsko mehanički proračun koji uključuje i analizu

zamora uslijed naprezanja niskih učestalosti (inicijacija pukotina),

analizu puzanja, te analizu propagacije pukotina. Pri tome se u

obzir uzima interakcija dijela s ostalim komponentama. Provedene

analize su temelj za optimiranje geometrije dijela.

16:00 – 16:25

Krešimir Šalamon, dipl. ing., Stevo Pribić, dipl. ing,

Jusuf Crnalić, dipl. ing

Analiza dinamičke izdržljivosti okvira okretnih postolja

niskopodnog EMV

Na konstrukciju okvira okretnog postolja tračničkih vozila postavljaju

se oprečni zahtjevi glede mase, oblika, opterećenja i čvrstoće,

gdje se s jedne strane zahtijeva da kostrukcija bude čim lakša,

a s druge strane da zadovolji rigorozne zahtjeve na sigurnost, izdržljivost

i pouzdanost vozila, propisane normama. Važeća norma,

EN 13749 je glede metodologije ispitivanja i definiranja vrste

opterećenja cjelovita, no nije uvijek eksplicitna u smislu iznosa

opterećenja. Za analizu integriteta i trajnosti konstrukcije nužno

je načiniti kompleksan 3D model konačnih elemenata, te pažljivo

definirati rubne uvjete i blokove opterećenja. Izlažu se rezultati numeričke

analize dinamičke izdržljivosti konstrukcije okvira postolja,

te dinamičkog ispitivanja u trajanju od 10 7 ciklusa.

16:25 Dodjela potvrda o sudjelovanju

More magazines by this user
Similar magazines