Views
3 years ago

Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE

Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE

Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w

W chwili uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii w naszym kraju zacznie obowi¹zywaæ system limitowania produkcji mleka. Dlatego 1 stycznia 2002 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Zgodnie z ni¹, Rada Ministrów corocznie bêdzie ustalaæ w drodze rozporz¹dzenia tzw. krajow¹ kwotê mleczn¹. Jest to maksymalna iloœæ mleka o ustalonej zawartoœci t³uszczu, jak¹ mo¿na wytworzyæ i sprzedaæ w Polsce podczas roku kwotowego, to jest od 1 kwietnia do 31 marca. Po raz pierwszy krajowa kwota mleczna wprowadzona bêdzie 1 kwietnia 2004 r. Jej wysokoœæ Rada Ministrów ustali na podstawie danych z tzw. roku referencyjnego, trwaj¹cego od 1 kwietnia 2002 r. do 31 marca 2003 r. Dostawcy hurtowi i dostawcy bezpoœredni z³o¿¹ do dyrektorów oddzia³ów terenowych Agencji Rynku Rolnego (ARR) - w terminie do dnia 31 paŸdziernika 2003 r. - wnioski o przyznanie im indywidualnych kwot mlecznych. Nastêpnie dyrektorzy terenowych oddzia³ów ARR przydziel¹ zainteresowanym dostawcom hurtowym i bezpoœrednim indywidualne kwoty mleczne (IKM). Innymi œrodkami regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce bêd¹: zakupy interwencyjne mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku; dop³aty do przechowania i konsumpcji przetworów mlecznych (np. do spo¿ycia przez uczniów w szko³ach podstawowych czy zakupu mas³a przez podobnego typu placówki); utworzenie rezerwy krajowej produkcji mleka - dziêki niej bêdzie mo¿na na przyk³ad zwiêkszyæ indywidualne kwoty mleczne pocz¹tkuj¹cym rolnikom, nie maj¹cym wiêcej ni¿ 35 lat. Ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych przewiduje powo³anie Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych jako przedstawicielstwa ca- ³ej bran¿y mleczarskiej. Jej cz³onków powo³a minister rolnictwa i rozwoju wsi spoœród kandydatów przedstawionych przez organizacje producentów mleka i zak³adów przetwórczych. GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa info@mail.ukie.gov.pl, www.ukie.gov.pl Centrum Informacji Europejskiej UKIE ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa tel. +22 455 54 54, fax +22 455 54 53 cie@mail.ukie.gov.pl Regionalne Centra Informacji Europejskiej www.ukie.gov.pl Ogólnopolski Program Informacji o Unii Europejskiej Infolinia 0 800 387 672 inaczej 0 800 EUROPA www.infoeuropa.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul Wspólna 30, 00-930 Warszawa www.minrol.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Paw³a II 70, 00-175 Warszawa Infolinia o Programie SAPARD 0 800 38 00 84 info@arimr.gov.pl, www.arimr.gov.pl Fundacja Fundusz Wspó³pracy ul. Górnoœl¹ska 4A, 00-444 Warszawa tel. +22 622 84 64, 622 97 01, fax +22 450 98 03 cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl Program AGRO-INFO tel./ fax +22 625 13 73 agro2000@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl/agro-info Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel. +22 623 15 15, 623 16 55, fax +22 628 93 87 fapa@fapa.com.pl, www.fapa.com.pl Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa tel. +22 622 52 55, fax +22 622 52 45 fdpa@fdpa.org.pl, www.fdpa.org.pl Oœrodki Doradztwa Rolniczego adresy na stronie internetowej www.minrol.gov.pl PRODUKCJA ROLNA W UNII EUROPEJSKIEJ Mleko i przetwory mleczne mleko_1 URZ¥D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ¥D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

PRODUKCJA ROLNA W UNII EUROPEJSKIEJ ... - Polska w UE
PRODUKCJA ROLNA W UNII EUROPEJSKIEJ ... - Polska w UE
UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE
USŁUGI bANKOwE w REGULACJACh UNII EUROPEJSKIEJ
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
AGROTURYSTYKA: Nowe możliwości dla wsi - Polska w UE
Małopolska Wieś 3 lata członkostwa w Unii Europejskiej
POMOC DLA ROLNIKÓW Renty strukturalne Zalesianie - Polska w UE
Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE - produkcja ...
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane ...
kariera w Unii Europejskiej
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
Budżet Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Zdrowie w UE - Centrum Informacji Europejskiej
Bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej. Szanse i ...
Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej na przykładzie
zrodla prawa UE - Centrum Informacji Europejskiej
Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna
Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - Instytut Spraw ...
Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej - Ministerstwo Spraw ...
Inter Parts - Skuteczne pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE PRAWA UNII ...
Równość płci w Unii Europejskiej - wup rzeszow.pl - Wojewódzki ...
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
Polska Prezydencja w Unii Europejskiej - Krajowa Federacja Sportu ...
System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii ...