Views
3 years ago

Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên ...

Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên

Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu Harvey B. King Dịch viên: Võ Hồng Long Ở phần trước chúng ta đã thảo luận chi tiết về cách thức kết hợp của tăng trưởng và các chu kỳ trong thất nghiệp, lạm phát và GDP thực tế. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu một cách đầy đủ những yếu tố này, và có thể giải thích được điều gì gây nên sự tăng trưởng, những chu kỳ, và lạm phát, chúng ta cần một mô hình kinh tế vĩ mô. Chúng ta đang nói về một mô hình tổng cung, tổng cầu cơ bản, một mô hình mà chúng ta sẽ nghiên cứu xuyên suốt trong phần còn lại của khoá học này. Một mô hình kinh tế vĩ mô, như chúng tôi đã đề cập trước đó, đó là một sự trừu tượng từ thực tế. ● Chúng khác xa so với hiện thực của thế giới, và chúng ta chỉ chú tâm vào những yếu tố quan trọng. ● Trong bất cứ một mô hình nào cũng đều tồn tại những yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. ● Biến nội sinh là những yếu tố mà giá trị của nó được giải thích bởi mô hình của chúng ta. ● Biến ngoại sinh là những yếu tố mà giá trị của chúng được quyết định ở ngoài mô hình, và chúng được đưa vào mô hình để sử dụng. ● Nhận thức được rằng chúng ta sẽ có một mô hình với rất nhiều yếu tố, và đôi khi chúng ta phải tiếp xúc với những biến ngoại sinh ở trong mô hình này, nhưng lại là yếu tố nội sinh trong mô hình khác. ● Một trong những mục tiêu chủ yếu của chúng ta trong việc xây dựng mô hình là có thể sử dụng nó để giải thích được sự thay đổi của các biến ngoại sinh sẽ tác động lên giá trị của các biến nội sinh như thế nào. ● Ví dụ như, làm thế nào mà sự suy thoái ở Hoa Kỳ (ngoại sinh) lại có thể tác động đến GDP thực tế ở Canada (nội sinh). Những mô hình được sử đụng để giải mô phỏng và giải thích những gì diễn ra trong thực tế. ● Đôi khi những mô hình này lại tỏ ra không hiệu quả, trong trường hợp đó chúng cần được bỏ đi hoặc thay thế. ● Chúng "hoạt động" khi chúng có được sự khách quan trong việc giải thích quá khứ và dự đoán được tương lai, và được thể hiện bởi rất nhiều kiểm tra về mặt thống kê. Mô hình đầu tiên của chúng ta là mô hình của tổng cung và tổng cầu

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông liên tỉnh hàng đầu của ... - Amdocs
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN 1 - Mientayvn.com
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q2/2013 - CBRE
bài giảng cung cấp điện - Mientayvn.com
B¯ng Thµu HÖnh Mèi Nh¶t Cða Thanh H¨i Vá Thõìng Sõ
bài giảng cung cấp điện - Mientayvn.com
ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý ung thư - Moodle YDS
Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc - Alive & Thrive
Tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng - Esco
12 cạnh tranh & người tiêu dùng
khung theo dõi, đánh giá chương trình phòng chng hiv/aids quc gia
Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc - Alive & Thrive
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 9.2010 - Buildviet.info
ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ M«i trêng - Giáo dục bảo vệ môi trường
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
B¯ng Thµu HÖnh Mèi Nh¶t cða Thanh H¨i Vá Thõìng Sõ
Hướng dẫn Xây dựng Quy tắc Hành động Bom mìn
Tủ an toàn sinh học cấp II, loại B2 ( Tổng xả) - Esco
Những Quan sát về Hiện trạng Giáo dục trong các Ngành Khoa học ...
Công ty Dt May Thái Tun CHƯƠNG TRÌNH HP MT KHÁCH HÀNG ...
HợP đồng KInH Tế TrOng xây dựng... - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng ...
Cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam Tổng ...
Chöông trình truyeàn hình cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ...
Hướng dẫn cho Hành khách Muni - San Francisco Municipal ...
PGS.TS. Bảo Huy - Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp
Xem tiếp - Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp
Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...
Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ Harvey B. King Dịch viên