2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za ...

dalmacija.hr

2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za ...

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 023-05/12-03/04

URBROJ: 2181/1-02-12-1

Split, 1. veljače 2012.

PREDSJEDNIKU

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

g. Petroslavu Sapunaru

- o v d j e -

PREDMET: Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije

za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011.

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske

županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09), dostavljam Vam

prijedlog kako je navedeno u predmetu.

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik

Splitsko-dalmatinske županije, broj 11/09, 7/10 i 10/10)

STRAUČNA IZRADA: Tajništvo

PREDLAGATELJ: Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Župan Ante Sanader, dipl.ing.

S poštovanjem,

Ž U P A N

Ante Sanader, dipl.ing.


IZVJEŠĆE O RADU

ŽUPANA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE 1. srpnja – 31. prosinca 2011.

2


IZVJEŠĆE O RADU

ŽUPANA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE 1. SRPNJA – 31. PROSINCA 2011.

Sadržaj:

UVOD

Pristup i metodologija u izradi izvješća

Metodologija rada župana

PRVI DIO:

OSVRT ŽUPANA NA RAD IZVRŠNE VLASTI SPLITSKO-DALMATINSKE

ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 1. SRPNJA – 31. PROSINCA 2011.

Osvrt na gospodarska i društvena kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, za

razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011.

Stanje u gospodarstvu

Programi EU

Strateški projekti

Politika ravnomjernog razvoja

Suradnja s mladima

JAVNOST I UČINKOVITOST RADA ŽUPANIJSKE JAVNE UPRAVE

Upravljanje poslovnim procesima

Sustav za elektroničko upravljanje dokumentacijom SEUD

Racionalizacija troškova

Javnost rada

DRUGI DIO:

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNIH ODJELA SDŽ

Prilog 1. – Gospodarstvo, razvitak i EU integracije

Prilog 2. – Pomorstvo i turizam

Prilog 3. – Graditeljstvo, komunalni poslovi, infrastruktura i zaštita okoliša

Prilog 4. – Prostorno uređenje

Prilog 5. – Zdravstvo i socijalna skrb

Prilog 6. – Prosvjeta, kultura i šport

Prilog 7. – Proračun i financije

3


IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2011.

Prvi dio - OSVRT ŽUPANA

PRVI DIO

OSVRT ŽUPANA

NA RAD IZVRŠNE VLASTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

u razdoblju srpanj – prosinac 2011.

4


U V O D

Pristup i metodologija u izradi Izvješća

Izvješće o radu župana u vremenu od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. sastoji se od dva dijela i

to: Osvrta župana na proteklo razdoblje s naglascima na realizaciju kapitalnih projekata u

utvrđenoj politici ravnomjernog razvoja Splitsko-dalmatinske županije i drugog dijela

županijske izvršne vlasti predstavljenog kroz zasebna izvješća upravnih odjela.

Unatoč shvaćanju inokosne funkcije župana, kao neposredno izabranog čelnika, potrebno je

istaknuti kako koncipiranje ovog Izvješća, kao i prethodna četiri, polazi od stava kako je riječ

o djelovanju ukupne izvršne vlasti, koju dodatno čine zamjenici župana te radna, upravna i

savjetodavna tijela, koja je formirao, u skladu sa zakonskim nadležnostima. Također,

neovisno o ovlastima, ograničenih Zakonom, ne bježi se od očekivanja u pogledu šireg

shvaćanja uloge župana, a k tome i odgovornosti, u kontekstu cjelokupnog stanja i pozicije

Splitsko-dalmatinske županije.

U skladu s gore obrazloženim pristupom i metodologijom izlaganja, prvi dio ovog Izvješća o

radu župana pisan je u prvom licu jednine, odnosno množine, a drugi u trećem licu jednine.

Valja, također napomenuti, kako su u koncipiranju Izvješća o radu župana konzultirane i

uvažene primjedbe županijskih vijećnika, iznesene u raspravama o prethodna 4 izlaganja,

određeni dio primijenjen je već u ovom Izvješću, dok će se ostale nastojati razraditi u

narednom razdoblju.

Cilj je, dakle, i ovakvog tipa izlaganja, daljnjim, zajedničkim nastojanjima tijela izvršne i

predstavničke vlasti, unaprjeđivati učinkovitost i transparentnost u informiranju žitelja

Splitsko-dalmatinske županije o svim poduzetim radnjama u njihovo ime, u službi za njihovu

dobrobit.

Metodologija rada župana

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj

109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), župan je zakonski zastupnik i izvršno tijelo Županije, izabran

na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Svoju dužnost obavlja profesionalno,

sukladno sljedećim nadležnostima:

- zastupa županiju (članak 42. stavak 1.)

- obavlja izvršne poslove u županiji (članak 44.)

- priprema prijedloge općih akata (članak 48. stavak 1. točka 1.)

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela (članak 48. stavak 1.

točka 2.) na način i u postupku propisanom statutom jedinice područne (regionalne)

samouprave (članak 74.)

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne (regionalne)

samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom (članak

48. stavak 1. točka 4.)

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne (regionalne)

samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju

5


pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i

otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina

i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, u kojem slučaju o tome odlučuje

predstavničko tijelo (članak 48. stavak 1. točka 5.).

U odnosu na upravna tijela župan:

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u

obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga (članak 48. stavak 1. točka 3.)

- nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u

obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga (članak 48. stavak 1. točka 3. i

članak 74.)

- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela (članak 53a. stavak

1. i stavak 3.)

- odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u svezi s radom

pročelnika koja nisu uređena tim Zakonom, u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje

radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave (članak 53a. stavak 1., 2. i 4.).

Nadležnost župana u odnosu na upravu bliže su uređene Zakonom o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj

86/08).

* * *

U radu župana, svakodnevno se održavaju kolegiji najužeg tima suradnika. U odsutnosti

župana, vode ih zamjenici župana.

Zajednički kolegiji pročelnika sa županom i zamjenicima župana, pored dnevnih konzultacija,

održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Župan i zamjenici župana dnevno održavaju sastanke s radnim i savjetodavnim tijelima radi

planiranja i realizacije strateških projekata, praćenja stanja, izvršavanja propisa i ostvarivanja

utvrđene politike, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i

podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, usklađivanja djelovanja pojedinih tijela

Splitsko-dalmatinske županije te obavljanja drugih poslova iz djelokruga rada i nadležnosti

župana.

U svezi pitanja u nadležnosti županijske izvršne vlasti, župan, zamjenici župana i pročelnici

redovito održavaju sastanke i konzultacije, po potrebi, često i terenske, s predstavnicima

jedinica lokalne samouprave, sindikata i uprava tvrtki, zainteresiranim domaćim i stranim

ulagačima te korisnicima županijskog proračuna.

Također, najmanje jednom tjedno, radi realizacije strateških županijskih projekata, župan,

zamjenici župana i pročelnici održavaju sastanke i konzultacije u resornim državnim

ministarstvima.

U ovom polugodišnjem razdoblju, točnije od 30. lipnja do 31. prosinca 2011. Župan je donio

ukupno 142 akata, od toga 93 odluke, 2 plana, 2 pravilnika, 4 programa, 8 rješenja i 33

zaključaka.

6


OSVRT NA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA KRETANJA

U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE

SRPANJ – PROSINAC 2011. GODINE

Stanje u gospodarstvu

Globalna, svjetska kriza u proteklim je godinama imala značajan utjecaj i posljedice za

Republiku Hrvatsku i njezino gospodarstvo. Ni mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji nismo

mogli to izbjeći, no, činili smo maksimalno od onoga što je bilo u našim mogućnostima kako

bi se prilagodili novonastaloj situaciji te olakšali našim stanovnicima i gospodarstvenicima da

lakše zajednički prebrodimo ova izazovna vremena. Sve naše inicijative i nastojanja zasigurno

su pomogla umanjiti negativne učinke krize, ali ne ih u potpunosti eliminirati. Nažalost,

suprotno očekivanjima globalna kriza nije uspješno prevladana, dapače pojedine i to

gospodarski najrazvijenije države i njihove ekonomije našle su se pred novim iskušenjima i

još većim izazovima. Time se ostvaruju prognoze pojedinih svjetskih uglednih ekonomista da

se radi o globalnoj krizi s dvostrukim dnom i s dugotrajnijim posljedicama na svjetskom

gospodarstvu. Stoga su poduzetnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i ostali poduzetnici u

Republici Hrvatskoj i u drugoj polovici 2011. godine nastavili poslovati u složenim uvjetima

gospodarske krize.

U takvom okruženju i takvim uvjetima trebamo sagledavati i ovo Izvješće za drugo

polugodište 2011. godinu.

S tim u svezi u nastojanju ublažavanja i prevladavanja ovog stanja na moju inicijativu

održano je više sastanaka u Splitu i Zagrebu sa predstavnicima sindikata i poslovodstva s

nadležnim ministrima, trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države te je dogovoreno

restrukturiranje prema programu C. Do tada je Vlada Republike Hrvatske preuzela obvezu

određenih subvencija, kako bi se u prvom redu, nastavila proizvodnja i radnicima osigurale

plaće.

Uvjeren sam kako će i napori izvršne vlasti Splitsko-dalmatinske županije u stvaranju

povoljnog okružja za investicije doprinijeti većem zanimanju potencijalnih ulagača.

Uvijek pa i sad ističem važnost očuvanja tradicionalnih industrijskih grana među kojima je

brodogradnja jedan od prioriteta. I u ovom razdoblju redoviti dio mog mjesečnog radnog

rasporeda su razgovori s Upravom i sindikatima „Brodosplita“. Znajući da o „škveru“ prema

procjenama ovisi gotovo 10.000 obitelji, izborio sam se sa svojim suradnicima za odluku

Vlade Republike Hrvatske o davanju avansnih i činidbenih jamstava za praćenje izgradnje

brodova u „Brodosplitu“ u ukupnom iznosu od oko 109 milijuna €. Radi se o vrlo

sofisticiranim brodovima za nizozemskog naručitelja, odnosno o narudžbi jednog, a

potencijalno još dva broda, što će označiti novu orijentaciju „Brodosplita“ prema brodovima

veće vrijednosti.

Negativni trendovi u gospodarstvu, odnosno smanjenje ukupne gospodarske aktivnosti

rezultirali su smanjenjem broja zaposlenih (za ~5%) te posljedično povećanjem broja

nezaposlenih.

Krajem prosinca 2011. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područne službe Split

evidentirano je ukupno 43.225 nezaposlenih osoba, što je za 1.587 osoba ili 3,8% više nego u

studenom (41.638) i za 2.448 osoba, odnosno 6% više nego u prosincu 2010. godine kada je

7


evidentirano 40.777 nezaposlenih osoba. Udio žena u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 56,8%,

što je neznatno više u odnosu na studeni 2011. godine.

Ovim tmurnim gospodarskim kretanjima optimizam ulijeva izuzetno uspješna protekla

turistička sezona. Prema podacima Županijske turističke zajednice o turističkim kretanjima u

razdoblju od lipnja do prosinca 2011. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je

dolazak 1.562.110 turista, ukupno je ostvareno 9.724.045 noćenja. Udio stranih gostiju iznosi

1.422.660 dolazaka, a domaćih 1.394.500. U istom razdoblju 2010. godine ukupno je bilo

1.463.588 turista s ukupno ostvarenih 9.189.190 noćenja. Osobno kao predsjednik Skupštine

Županijske turističke zajednice nastojim potaknuti osmišljavanje i razvoj programa u potpori

našim djelatnicima u turizmu kako bi je učinili još izrazitijom, zanimljivijom i ugodnijom za

odmor naših gostiju. Sva ova nastojanja bit će još razvidnija kroz izvješće Upravnog odjela za

pomorstvo i turizam u drugom dijelu ovog Izvješća.

Ublažavanju negativnih posljedica recesijskih učinaka na gospodarstvo zasigurno su

doprinijeli programi Županije na poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva,

poljoprivrede i turizma. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva kontinuirano

potiču nova ulaganja i isti se namjenski koriste za nove investicije, s tim da je u posljednjih 6

godina ostvareno preko 1,0 milijarda kuna direktnih investicije u gospodarstvo Splitskodalmatinske

županije, a postignuti rezultati pokazuju opravdanost nastavka ulaganja u malo i

srednje poduzetništvo.

8


EU projekti - u provedbi

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju očekujemo i dočekujemo spremni educiranim i

ekipiranim kadrovima u upravnim tijelima kako bi projekti namijenjeni dugoročnom razvitku

bili na vrijeme pripravni za nominacije, što bi predstavljalo za gospodarstvo našeg područja

jednostavnije privlačenje stranih investicija kao i korištenje europskih strukturnih fondova.

Potvrda tim nastojanjima su prijavljeni projekti na natječaje u sklopu IPA prekograničnih

programa, kao i EU projekti koji se trenutno provode.

Splitsko- dalmatinska županija i Javna ustanova za koordinaciju i razvoj SDŽ RERA S.D.

provode slijedeće EU projekte:

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

1. SOLUTION- Sustainable Oriented and Long-lasting Unique Team for Energy

Self-suffIcient Communities (Sustavno gospodarenje energijom - održiv i

ekološki prihvatljiv način u funkciji energetske samostalnosti lokalne/regionalne

zajednice).

Početak provedbe projekta: 01. studenog 2009. godine

Završetak provedbe projekta: 31. listopada 2014. godine

Ukupna vrijednost projekta: 21.678.000 EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na otoku Hvaru: 2.687.929,00 EUR-a

Nepovratna sredstva za aktivnost Županije: 766.620,00 EUR-a

Svrha projekta SOLUTION je potaknuti javne i privatne kapacitete u cilju izgradnje pokaznih

primjera energetski samodostatnih zajednica, pri čemu je poseban naglasak na integraciji i

demonstraciji mjera i novih tehnologija na području energetike i zaštite okoliša.

Odobrena sredstva će se utrošiti na aktivnosti u unaprjeđenju sustava gospodarenja energijom

na otoku Hvaru. Partneri na projektu za otok Hvar su: Splitsko-dalmatinska županija, HEP-

OIE d.o.o., Končar-OIE, te koordinator i C consulting iz Austrije.

Tijekom 5 godina trajanja projekta, odnosno do studenog 2014. godine, planirana su ulaganja

u obnovu zgrada u vlasništvu županije (osnovne i srednje škole, te Domovi zdravlja) na

cijelom otoku Hvaru, te i objekti privatnih vlasnika.

Nadalje, izgradit će se sunčana elektrana snage 1 MW, te nabaviti pogoni za proizvodnju

bioplina iz komine, odnosno ostataka prerade maslina i vinove loze. Projekt uključuje i

istraživanje na razvoju i primjeni sustava pohranjivanja viška proizvedene energije

(primjerice, s komprimiranim zrakom ili vodikom).

Realizirano

U dosadašnjem tijeku realizacije izvršeni su energetski pregledi škola i domova zdravlja na

otoku Hvaru, definirane potrebne aktivnosti s troškovnicima za postizanje energetskog

certifikata, započeti su radovi na OŠ Jelsa, analizirana kvaliteta raspoložive biomase za

energetsko korištenje, odabrana lokacija za izgradnju sunčeve fotonaponske elektrane, te

započeta potrebna mjerenja za njenu realizaciju.

9


Izrađen model uređaja za pohranjivanje viškova proizvedene električne energije pomoću

komprimiranog zraka, čija se funkcionalnost testira u laboratorijskim uvjetima.

TRANSNACIONALNI PROGRAM JUGOISTOČNA EUROPA

2. ENER-SUPPLY- Energy Efficiency and Renewables Supporting Policies in Local

Level for Energy (Energetsko planiranje na lokalnoj razine – mjere za povećanje

udjela korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti)

Početak provedbe projekta: travanj 2009. godine

Završetak provedbe projekta: ožujak 2012. godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.758.461,00 EUR

U studenom 2009. godine na natječaju EU za Jugo-istočno Europu (SEE) odobren je projekt

ENER-SUPPLY (Energy Efficiency and Renewable Supporting Policies in Local Level for

Energy) gdje je Županija jedan od partnera. Projekt ENER-SUPPLY se financira sredstvima

programa Transnacionalne suradnje Jugoistočne Europe. To je zajednički projekt 14 partnera

iz 11 zemalja Jugoistočne Europe, na čelu sa Općinom Potenza iz Italije.

Glavna aktivnost u okviru projekta je poticanje ulaganja u projekte EE i OIE na odabranim

pilot područjima kroz provođenje pripremnih aktivnosti: izrada mapa potencijala OIE; studija

izvodljivosti za projekte EE i OIE; prijedlog mogućih modela financiranja; i predstavljanje

rezultata potencijalnim investitorima.

Partneri u projektu su istraživačke organizacije s dugim iskustvom u energetici, prije svega u

području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, s potrebnim znanjima i

kvalifikacijama, ali i lokalne zajednice koje imaju iskustva u planiranju projekata iz područja

EE i OIE te korištenju sredstava iz Europskih fondova za njihovu realizaciju. Za Hrvatsku

projekt će provoditi Energetski institut ''Hrvoje Požar'', a osim u našoj županiji projekt će se

implementirati još iu Međimurskoj županiji, te Gradu Labinu.

Cilj projekta ENER-SUPPLY je pomoć regionalnoj i lokalnoj samoupravi u poboljšanju

energetske bilance povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije i primjenom

mjera energetske učinkovitosti.

U projektu nije predviđeno financijsko sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije, no

rezultati i dokumenti iz projekta će poslužiti kao struktura za reviziju stanja, izradu

dokumenta i Akcijskih planova za EE i OIE.

IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA

3. ALTERENERGY- Energy Sustainbility for Adriatic Small Communities

(Energetska održivost lokalnih zajednica na Jadranu)

Početak provedbe projekta: prosinac 2011. godine

Završetak provedbe projekta: prosinac 2015. godine

Ukupna vrijednost projekta: 12.499.500,00 EUR

Sredstva za aktivnost Županije: 200.100,00 EUR-a, 85 % (€ 170.085,00) sufinancira EU

10


U okviru IPA Adriatic Cross-border_Cooperation Programme 2007-2013 odobren je strateški

projekt ALTERENERGY. Na projektu je 17 partnera, a iz Hrvatske sudjeluju: Splitskodalmatinska,

Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Temeljni zadatak mu je definirati energetsko planiranje na razini malih lokalnih

zajednica/samouprava (do 10.000 stanovnika), a obuhvaća izradu energetske bilance,

projekciju potrošnje, vrednovanje raspoloživih energetskih resursa (obnovljivi izvori energije,

energetska učinkovitost, ….) te izrada energetskih planova i njihova provedba temeljem

izrađenih studija izvedivosti koje će se izraditi u okviru predviđenih sredstava za odabranu

lokalnu samoupravu. Nadalje, u okviru Programa će se realizirati i pilot projekt korištenja

obnovljivih izvora energije.

Ova aktivnost u suglasju je s Zakonom o energiji i decentralizaciji obveza lokalne/regionalne

samouprave u svezi izrade energetskih bilanci i slijedno energetskih planova.

4. MEDPATHS- The Snapshot of Mediterranean Hinterlands Richness (Raskoš

mediteranskog zaleđa)

Početak provedbe projekta: 01. 03. 2011. godine

Završetak provedbe projekta: 28. 02. 2014. godine

Ukupna vrijednost projekta: 2.013.835 EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije: 1.390.675,00 EUR-a

Partneri projekta:

HR JU RERA S.D. Razvojna agencija SDŽ (Vodeći partner)

HR Splitsko-dalmatinska županija

HR Grad Omiš

HR Grad Sinj

HR Grad Vrlika

HR Općina Šestanovac

HR Općina Trilj

HR Općina Zadvarje

HR Općina Dugi Rat

IT Zajednica općina Basso Biferno (regija Molise, Italija)

IT Zajednica općina Sinello (regija Abruzzo, Italija)

Aktivnosti u projektu koje će se provoditi na području Splitsko-dalmatinske županije te na

području regija Molise i regije Abruzzo odnose se na:

Infrastrukturne radove u projektu:

- uređenje pješačkih i biciklističkih staza uz tok rijeke Cetine čime bi se obogatila

turistička ponuda ovog područja, postavljanje signalizacije, uređenje vidikovaca

- uređenje dijela istočnog krila tvrđave Klis

- uređenje pješačkih i biciklističkih staza na području pokrajina Molise i Abruzzo

- uređenje tzv. interpretativnog centra u jednoj od povijesnih tvrđava na području

regije Molise/Abruzzo

Ostale aktivnosti:

- objedinjavanje turističke ponude područja (povezivanje proizvođača tradicionalnih

gastronomskih proizvoda, ponuđača smještaja i sl.)

- postavljanje 6 projektnih info točaka (Split, Vrlika, Šestanovac, Trilj, Dugi Rat,

Zadvarje)

11


- prikupljanje podataka o turističkoj ponudi područja uključujući prirodno i kulturno

nasljeđe, digitalizacija podataka i postavljanje podataka na tzv. info-kioske

- organizacija seminara za poduzetnike u turističkom sektoru i ostale dionike u

turističkom sektoru

Realizirano

U dosadašnjem tijeku realizacije provedena su 3 natječaja kao bi se izabrali izvođači za

nekoliko aktivnosti, a u sljedećim mjesecima će se intenzivirati aktivnosti projektiranja i

uređenja staza.

5. SLID- Social and Labour Integration of the Disabled (Socijalna i radna inkluzija

osoba s invaliditetom)

Početak provedbe projekta: 01. ožujka 2011. godine

Završetak provedbe projekta: 31. kolovoza 2013. godine

Ukupna vrijednost projekta: 2.476.087,00 EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti Županije: 352.980,00 EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ: 884.373,00 EUR

Partneri projekta:

HR Splitsko- dalmatinska županija (Vodeći partner)

HR Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

HR Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

IT Provincija Ancona- Odjel za pravni ustav i politike rada

IT ZANZIBAR Onlus

IT Iselqui Technology srl

AL Fondacija za prava osoba s invaliditetom u Albaniji

CG Zavod za zapošljavanje Crne Gore

CG Udruga paraplegičara Crne Gore

BIH Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi (Hercegovačko neretvanski kanton)

BIH Los Rosales

Aktivnosti projekta:

- Istraživanja- provode se tri analize na području svih pet država i imaju za cilj utvrditi

postojeće zakonodavstvo vezano za osobe s invaliditetom, eventualne manjkavosti i

nedosljednosti te dobre primjere, zatim utvrditi kakvo je trenutno stanje zapošljivosti

OSI-a (postoje li agencije ili ustanove koje se time bave, kakvi su im rezultati, primjeri

dobre prakse i sl.) te za kraj utvrditi pristupačnost obrazovnog sustava odnosno

njegovu prilagođenost za OSI.

- Investicije- u okviru kojih će SDŽ opremiti jednu srednju školu u Splitu liftom

prilagođenim za OSI, DES će opremiti svoj radni centar dok će još jedna veća

investicija biti u susjednoj BiH gdje bi trebao biti postavljen funkcionalni Centar za

radnu rehabilitaciju

- Pilot programi- temeljem prikupljenih podataka iz analiza te nakon obavljenih radova

svaka država provodi pilot program prilagođen novim saznanjima. Programi su radnog

naziva 'obrazovanje i posredovanje u zapošljavanju OSI-a' a u HR će ga provoditi

DES. Integriran je i projekt jednog partnera iz Italije koji je vezan za praćenje fizičkog

stanja OSI-a za vrijeme učenja ili rada.

- Završni dokument: za čiju izradu je zadužena SDŽ će uključivati sve preporuke i

smjernice prikupljene iz istraživanja te primijenjene na pilot programima, kao i

12


Realizirano

U prvih deset mjeseci provedbe uspostavljen je sustav upravljanja projektnim aktivnostima te

razrađena koordinacija među državama i partnerima. Završeno je prvo od ukupno tri

istraživanja dok je drugo u fazi izvedbe. Obavljen je pregled stanja na terenu vezan za

investicije i SDŽ je nabavila tehničke specifikacije za izradu potrebnog lifta koji bi trebao biti

instaliran ove godine (vrijednost od 50.000,00 EUR).

Odrađen je niz promotivnih aktivnosti koje su imale za cilj senzibilizirati javnost za pitanja

OSI-a te su razrađeni modeli pilot programa (definiranje preduvjeta realizacije,

kompatibilnosti sustava i slično).

U ovoj godini se očekuje realizacija svih investicija te početak provedbe svih pilot programa.

6. ADRISTORICAL LANDS - History, culture, tourism, art and ancient crafts of

European Adriatic Territory (Povijest, kultura, turizam, umjetnost i

tradicionalni obrti Jadranske obale)

Početak provedbe projekta: 01. ožujka 2011. godine

Završetak provedbe projekta: 31. prosinca 2013. godine

Ukupna vrijednost projekta: 3.900.000 EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ: 500.000 EUR

Projektni partneri:

HR JU RERA S.D. Razvojna agencija SDŽ

IT Regija Molise Region

IT Regija Abruzzo Region

IT Abruzzo Trgovinska komora

IT Veneto Region

IT Udruženje utvrda i gradova regije Veneto

IT Friuli-Venezia Giulia – Informest

IT Regija Puglia – Provinzia di Bari

IT Regija Marche

IT Udruženje “Marche segrete” Regija Marche

IT Provincia di Ravenna

SLO Pomorski muzej Piran

BIH Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanske županije

ALB Općina Lezhe

CG Ministarstvo kulture, sporta i medija

Projekt je osmišljen i provodi se u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, jedinicama

lokalne samouprave na otoku Hvaru i Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom Split.

Cilj projekta je zajednička strategija valorizacije lokalne povijesne kulturne baštine, razvoj

kulturnog turizma, poticanje razvoja ruralnih područja na Jadranu.

Aktivnosti u SDŽ: revitalizacija i promocija etno-eko sela na otoku Hvaru (Humac, Velo

Grablje,Malo Grablje, Brusje, Zorače, Male Rudine)

13


Realizirano

Od početka provedbe projekta uspostavljeni su projektni timovi te sustav upravljanja

projektnim aktivnostima. Održano je 4 sastanka koordinacije među državama i partnerima na

kojima su definirane zajedničke aktivnosti u smislu osmišljavanja turističkih itinerera na

Jadranu i zajedničke turističke promocije. Za područje etno-eko sela na otoku Hvaru izvršen

je pregled stanja na terenu i analiza potreba za izradom projektne dokumentacije potrebne za

obnovu infrastrukture u selima. Procedura podugovaranja i izrade natječajne dokumentacije

za potrebe izrade dokumentacije je u tijeku.

7. AGRONET - Realisation of a permanent network of logistic, distribution and

services infrastructure in the food industry chain of the Adriatic area

(Uspostava mreže logističkih, distribucijskih i uslužnih infrastruktura za potrebe

lanca)

Početak provedbe projekta: 01. ožujka 2011. godine

Završetak provedbe projekta: 31. prosinca 2013.

Ukupna vrijednost projekta: 2.503.000 €

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ: 260.000 €

Projektni partneri:

HR JU RERA S.D. Razvojna agencija SDŽ

IT Regija Veneto

IT Regija Veneto - Informest

IT Regija Emilia-Romagna - Confcooperative Ravenna

IT Regija Abruzzo

IT Regija Puglia- Upravni odjel industrijskog sektora

IT CCIAA Bari- Gospodarska komora

IT Regija Marche

IT Provincija Campobasso / Isernia

BIH Hercegovačko-neretvanski kanton

ALB Drač /Tirana

Cilj projekta je unaprjeđenje mreže razvoja poljoprivredne proizvodnje hrane i distributivnih

sustava te razvoj inovacija i certificiranje proizvoda.

Realizirano

Radi provedbe aktivnosti „Uspostava trajne mreže za distribucijsku infrastrukturu i usluge u

proizvodnim linijama prehrambenih proizvoda na području Jadrana: - identificiranje lokalnih

struktura distribucije i infrastrukture; - provedba strategija, mjera i projekata vezanih uz

transnacionalni teritorijalni razvoj na području distribucije prehrambenih proizvoda, logistike

i referenci za SME“, Javna ustanova RERA S.D. kao jedan od projektnih partnera objavila je

na svojim Internet stranicama Upitnik za poduzetnike iz predmetnog sektora.

Popunjavanje Upitnika dio je procesa analize stanja u poljoprivrednom i prehrambenom

sektoru, a osnovna područja koje upitnik obrađuje su:

- Opće informacije

- Vanjsko-trgovinske informacije

- Strateško pozicioniranje

- Certificiranje i potrebe za kreditnim linijama

- Potrebe za edukacijom

14


Analizom popunjenih Upitnika utvrdit će se stanje i potrebe poduzetnika na projektnom

području.Uključivanjem/popunjavanjem Upitnika, poduzetnici ulaze u bazu podataka na

temelju koje će se u kasnijoj fazi realizirati i ostale projektne aktivnosti

(informiranje/edukacija, razvoj suradnje sa potpornim institucijama u sektoru SME-a i sl.).

Predviđeno je da se ova aktivnost provodi narednih 6 mjeseci.

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

8. STONE (Kamen)

Početak provedbe projekta: 21. veljače 2011.g.

Završetak provedbe projekta: 22. listopada 2012.

Ukupna vrijednost projekta: 561.589,84 €

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ: 283.359,84 €

Projektni partneri:

HR JU RERA S.D. Razvojna agencija SDŽ

HR Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split

HR Klesarska škola iz Pučišća

BIH Agencija za razvoj Zapadno – hercegovačke županije HERAG

BIH Privredna komora Hercegovačko-neretvanske županije

Suradnici:

HR HGK-ŽK Dubrovnik

HR Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA

HR Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Opći cilj projekta je doprinos razvoju gospodarstva u prekograničnom području Dalmacije i

Hercegovine kroz razvoj i promociju poduzetništva u sektoru eksploatacije i obrade kamena.

Realizirano

1. Održan međunarodni skup na temu Kamenarstva u Pučišćima na Braću

2. Uspostavljena WEB stranica projekta koja služi kao pomoć poduzetnicima u

dobivanju i razmjeni informacija, ali i kao oblik njihove promidžbe

3. Izvršena analiza stanja u sektoru kamenarstva u Dalmaciji

4. Nastup na sajmu SASO 2011.g. - predstavljanje analize stanja, okrugli stol na temu

kamenarstva, promocija poduzetnika

5. Promotivne aktivnosti za upis u strukovnu Klesarsku školu na Braču – kampanja po

osnovnim školama u Dalmaciji i Hercegovini

6. Osmišljen program stručnog usavršavanja za djelatnike klesarskih radionica (veljača,

ožujak 2012.g.)

15


EU projekti – novo prijavljeni

Splitsko- dalmatinska županija i Javna ustanova za koordinaciju i razvoj SDŽ RERA S.D. su

u drugoj polovici 2011. godine prijavile na natječaje u sklopu IPA prekograničnih programa

sljedeće projekte:

IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA

1. ADRICULT – Revitalizing history and cultural heritage of the Adriatic Coast-

(Revitalizacija kulturno-povijesne baštine Jadranskog pojasa)

Vodeći partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 3.076.792,15 €

Udio SDŽ i JU RERA S.D.: 873.495,00 €

Aktivnosti:

‐ Razmjena znanja i informacija o sadržajima s područja zaštite kulturno-povijesne

baštine Jadranskog pojasa (stručni seminari konzervatorskih odjela i ostale

zainteresirane stručne javnosti, stručni seminari turističkih djelatnika u sektoru

kulturnog turizma, zajednička konferencija i promocija, studijski posjeti)

‐ Virtualno objedinjavanje kulturno-povijesne građe Jadranskog pojasa (prikupljanje

podataka i katalogizacija, kreiranje zajedničkog informacijskog sustava,

digitalizacija)

‐ Uređenje prvog audiovizualnog (multimedijalnog/interaktivnog muzeja jadranskog

pojasa u tvrđavi Klis (izrada idejnog projekta uređenja i ponude, izrada audiovizualnih

i virtualnih sadržaja za postav, objedinjenje edukativnih i zabavnih

sadržaja za posjetitelje muzeja , izrada filmova i ostalih potrebnih sadržaja za

ovakvu vrstu muzej, nabava potrebne opreme, njena instalacija i testiranje)

2. SAVE - Sustainable Development of the Adriatic Area through Preservation and

Sustainable Use of Autochthonous Varieties and Breeds (Održivi razvoj

Jadranske regije kroz očuvanje i održivo korištenje autohtonih sorti i pasmina)

Vodeći partner:JU RERA S.D

Ukupna vrijednost projekta: 2.088.584,38 €

Udio JU RERA S.D.: 300.191,84 €

Aktivnosti:

‐ Izrada i promocija kataloga autohtonih proizvoda jadranskog područja

‐ Organiziranje zajedničkih sajmova, izložbi životinja i drugih javnih događaja

usmjerenih na ruralne zajednice, građane i turiste

‐ Uspostava zajedničkih protokola i metodologije rada za odabrane vrste voća i

povrća (badem, višnja, naranča, jabuka, rogač, bobičasto voće itd.)

‐ Uspostava kolekcijskih nasada autohtonih sorti voća i povrća u svrhu očuvanja

njihovog gen fonda

‐ Izrada nekoliko priručnika o novim tehnologijama uzgoja i prerade voća i povrća

(za određeni broj voća i povrća)

‐ Uspostava gen centara za očuvanje izvornih pasmina (u Veneto regiji za pernate

životinja i koze, te u Buhovu - Hercegovina za 7 pasmina što je ujedno i pilotprojekt

uspostave Centra za očuvanje genoma izvornih pasmina i edukaciju

Buhovo - Široki Brijeg)

‐ 12 radionica i 3 studijska posjeta za uzgajivače sorti i pasmina

16


‐ Brending autohtonih proizvoda: Izrada specifikacija za oznaku izvornosti

i/ili zemljopisnog podrijetla za 5 proizvoda Jadranske regije

3. IISS - Improving Innovation Support Systems in the Countries and Regions of

the Adriatic (Poboljšanje sustava inovacija u zemljama i regijama na Jadranu)

Vodeći partner: JU RERA S.D

Ukupna vrijednost projekta: 2.400.000,00 €

Udio JU RERA S.D.: 400.000,00 €

Aktivnosti:

- Analiza stanja u pogledu postojećih inovacija u okolini partnerskih regija

- Poticanje poduzetničke i inovacijske kulture organiziranjem studijskih posjeta

- Politika razvoja – definiranje mjera za poboljšanje inovacijskog okruženja

- Razvoj financijske sheme za potporu inovacija u poduzetništvu

- Razvoj lokalne infrastrukture u području inovacija

4. DREAM- Development of a Renewable & Eco-sustainable Aquaculture in the

Middle-Adriatic (Razvoj obnovljive i ekološki održive akvakulture na području

srednjeg Jadrana)

Vodeći partner: Polytechnic University of Marche

Projektni partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 1.900.000,00 €

Udio SDŽ: 150.000,00 €

Aktivnosti:

- Izdavanje priručnika za marikulturu sa zadatkom pripreme budućih marikulturista

za radnje koje ih čekaju u procesu rada uzgajališta (od izdavanja koncesije za

uzgajalište, tekućih poslova na uzgajalištu, mogućnosti zaštite proizvoda), kao i

pružiti pomoć dugogodišnjim uzgajivačima suočenih s čestim problemima u radu

uzgajališta (zootehnika, bolesti, prehrana, prodaja, nove tehnologije)

- Utvrđivanje interesa uzgajivača te upoznavanje s njihovim problemima

- Umrežavanje stručnjaka u marikulturi (core-experts grupa koja će biti

uzgajivačima na raspolaganju, a koja će sudjelovati i u izdavanju Priručnika)

- Organizacija javnih tribina o aktualnom problemu (npr. kako dobiti koncesiju,

tehnologija uzgoja, zaštita od predatora, korištenje lijekova, što je Anisakis...)

5. INTERMODAL- INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic

Littoral zone (Intermodalni model za razvoj zone Jadranske obale)

Vodeći partner: Conerobus (Regija Marche)

Projektni partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,01€

Udio SDŽ: 200.000,00 €

Aktivnosti:

- Provedba zajedničkih aktivnosti usmjerenih na iznalaženje najboljih modela za

uspostavljanje učinkovitih lokalnih prometnih sustava u skladu s potrebama

područja primjene. Na području Splitsko-dalmatinske županije projekt će se

provoditi u zaobalnom dijelu županije.

17


6. HAZADR- Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil,

toxic and hazardous substances in Adriatic Sea (Jačanje zajedničkih kapaciteta

za djelovanje u slučaju onečišćenja (izljev nafte, otrovi i sl.) na Jadranskom

moru)

Vodeći partner: Regija Apulia

Projektni partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 3.291.127,99 €

Udio SDŽ: 207.074,00 €

Aktivnosti:

- Povećanje/jačanje učinkovitosti u slučaju onečišćenja Jadrana, u prvom redu kroz

harmonizaciju postojećih planova intervencija partnera projekta

- Organizacija zajedničkih vježbi na području srednjeg Jadrana

- Uspostava centra za obuku i istraživanje

- Nabavka opreme nužne za praćenje razine onečišćenja u Jadranskom moru

7. PEDA- Prevention and preparedness regarding earthquake disasters in Adriatic

area (Prevencija i poboljšanje spremnosti za djelovanje u slučaju potresa na

području Jadrana)

Vodeći partner: Dubrovačko- neretvanska županija

Projektni partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 1.269.780,00€

Udio SDŽ: 259.920,00 €

Aktivnosti:

- Uspostava zajedničkog akcijskog plana za djelovanje u slučaju potresa

- Opremanje i obuka timova za spašavanje iz ruševina

- Organizacija edukacija i treninga za članove civilne zaštite

- Izrada brošura te edukacija javnosti o postupanju u slučaju potresa

8. PROVABIO – (Zaštita i valorizacija bioraznolikosti vrsta maslina u Jadranskom

području)

Vodeći partner: Regija Abruzzo

Projektni partner: JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 2.269.997 €

Udio JU RERA S.D.: 239.099,00 €

Aktivnosti:

‐ Razvoj upravljačkog modela za zaštitu bioraznolikosti i valorizaciju vrsta maslina

kroz poboljšanje institucionalnih sposobnosti za ispravno prepoznavanje genetskih

vrsta, razvoj modela očuvanja, i optimalnih procesa valorizacije lokalnih vrsta;

uspostava zajedničkog sustava i instrumenata za koordinaciju te razvijanje

međuregionalne sinergije

9. ROOF OF ROCK – Limestone as the common denominator of natural and

cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast (Vapnenci kao

prirodna i kulturna baština u krškom dijelu Jadranske obale)

Vodeći partner: Geološki institut iz Slovenije

Projektni partner: JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 2.278.133,31 €

18


Udio JU RERA S.D.: 202.309,00 €

Aktivnosti: Izrada geoloških podloga za nalazišta pločastog vapnenca, korištenje

pločastog vapnenca u obnovi tradicionalnih kuća i objekata, radionice i sl.

10. U – TRADE –Creation of an international barter exchange platform in the

Adriatic region (Kreiranje međunarodne platfome za tzv. „Barter“ razmjenu u

Jadranskoj regiji)

Vodeći partner: Trgovinska, industrijska, obrtnička i poljoprivredna komora Bari

Projektni partner: JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 882.850,00 €

Udio JU RERA S.D.: 103.700,00 €

Aktivnosti: promocija „barter“ razmjene u Jadranskoj regiji, predstavljanje

mogućnosti i prednosti „barter“ razmjene poduzećima i institucijama, edukacije i

stručna pomoć, jačanje partnerstva i suradnje između institucija i poduzetnika u

Jadranskom području.

11. REDS- euRope nEesDs BalkanS

Nositelj projekta Regija Veneto ( ured u Briselu)

Projektni partner: JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 2.610.730,24 €

Udio JU RERA S.D.: 186.927,16 €

Osnaživanje inovativnosti u administraciji s ciljem povećanja konkurentnosti kroz

institucionalnu suradnju, promoviranje tehničke i javne stručnosti i najboljih praksi u

području planiranja i provedbe EU projekata u koje su uključene jedinice javne

lokalne samouprave.

Aktivnosti: sudjelovanje u zajedničkom upravljačkom odboru projekta; sudjelovanje

u organizaciji zajedničke konferencije; izradi web site-a; sudjelovanje djelatnika

razvojne agencije u "open days" event in Brussels; sudjelovanje u zajedničkim

radionicama; sudjelovanje u radionici "Iniziativa Adriatico Ionica"; sudjelovanje u

studijskom putovanju s ciljem razmjene iskustava; razmjena djelatnika; zapošljavanje

jednog “juniora” u uredu u Bruxellesu.

12. FACT IN– Financial Accessibility and Technology incubators (Financijska

dostupnost i tehnološki inkubatori)

Vodeći partner: Regija Molise

Projektni partner: JU RERA S.D.

Udio JU RERA S.D.: 130.091,00 €

Umrežavanje postojećih inkubatora s ciljem da se potaknu inovacije, razmjena

tehnoloških iskustava, novi oblici financijskih potpora novim poduzećima koja koriste

u svom radu inovacije te poboljšati pristup informacijama kako bi se olakšao pristup

financijskoj pomoći te kako bi se dostigli europski standardi za kreditiranje malih i

srednjih.

Aktivnosti:

19


- Suradnja kako bi se razvila mreža inkubatora u sljedećim državama: Crnoj Gori,

Sloveniji, Albaniji, Hrvatskoj i Italiji kako bi se potaknulo otvaranje inovativnih

malih i srednjih poduzeća i njihov razvoj kroz transfer znanja, tehnologija,

financiranje inovativnih projekata, suradnju između pouzeća, savjetovanje, te u

isto vrijeme čuvajući okoliš

- Probna primjena financijske podrške poduzećima koja su savladala poteškoće

koristeći inovativne metode i transfer tehnologija, poduzećima koja temelje svoj

uspjeh na znanju, osnivanje klastera

- Ulaganje u razvoj ljudskog potencijala putem provedbe različitih obrazovnih

aktivnosti

13. SMART CITIES- Smart Cities– Compass for Adriatic Learning Labs (Pametni

gradovi- kompas za učeće laboratorije na Jadranu)

Nositelj projekta: Regija Molise

SDŽ je suradnik, partneri su Grad Omiš i Grad Makarska

Prioritet 1., mjera 1.4. Institucionalna suradnja

Ukupna vrijednost projekta: 1.295.000,00 €

Udio partnera iz SDŽ: 310.000,00 €

Aktivnosti:

- Primjena tzv. „pametnih“ tehnoloških rješenja namijenjenih urbanom razvoju (u

području kompetitivnosti-ekonomski razvoj, socijalnog i ljudskog kapitala,

transporta, prirodnih resursa, upravljanja te kvalitete života)

14. ICT HALO HELP- ICT HeALth service fOcusing tHe needs of ELderly

Population (ICT zdravstvena usluga usmjerena na zadovoljavanje potreba starije

populacije)

Nositelj projekta: Razvojna agencija Dubrovačko- neretvanske županije DUNEA

SDŽ je suradnik, partner je Udruga Sveti Jeronim)

Ukupna vrijednost projekta: 1.615.592,00 €

Udio partnera iz SDŽ: 158.240,00 €

Aktivnosti:

- Organiziranje „servisa“ za pomoć u kući starijim osobama

- Poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva,

- Poticanje volonterstva,

- Sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba,

- Poticanje međusobne suradnje tijela državne, regionalne i lokalne uprave te

umrežavanje zdravstvenih institucija

15. NEMOSA: NEtworking Multimodal Operations for Sustainable transport in the

Adriatic area (Umrežavanje multimodalnih aktivnosti radi održivog transporta u

području Jadrana)

Nositelj projekta: Regija Molise

Projektni partner: SDŽ

Ukupna vrijednost projekta: 4.424.257,74 €

Udio SDŽ: 338.556,20€

20


Aktivnosti:

- Povezivanje različitih vrsta prijevoza, u cilju ostvarenja vremenskih i

financijskih ušteda prilikom putovanja sa obale na otoke i u unutrašnjost

- Promocija korištenja prijevoznih sredstava prijateljskih za okoliš

- Poboljšanje prijevoznih usluga, u smislu prilagodbe prijevoznih sredstava

osobama s invaliditetom, starijih osoba i sl.

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

16. IM-BE Field- Sustainable use of water resources in Imotsko- Bekijsko field-

(Održivo korištenje vodnih zaliha u Imotsko- bekijskom polju)

Vodeći projektni partner s HR strane: SDŽ

Projektni partneri: Općina Grude, Razvojna agencija Zapadno-hercegovačke županije

HERAG i JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 689.224,37 €

Udio SDŽ: 361.800,00 €

Aktivnosti:

‐ Agro-ekonomska studija za Imotsko-Bekijsko polje

‐ Zajednički tehnički project sustava navodnjavanja

‐ Priprema CBA I studije izvodljivosti

‐ Priprema opisa zadatka za sustav navodnjavanja i melioracije

‐ Promocija zajedničkih poljoprivrednih proizvodnih sustava

‐ Čišćenje i označavanje rizičnih „točaka“ za onečišćenje

17. Razvoj prekograničnog etno-eko turizma

Vodeći projektni partner s RH strane: JU RERA S.D.

Projektni partneri: TZ Hercegovačko-neretvanske županije, DUNEA razvojna

agencija Dubrovačko-neretvanske županije

Suradnici: Grad Vrgorac, Grad Trilj, Općina Proložac, TZ Zapadno-hercegovačke

županije

Ukupna vrijednost projekta: 570.000,00 €

Udio JU RERA S.D.: 350.000,00 €

Aktivnosti:

‐ Uređenje javnih površina – prilazni putovi, trgovi, vidikovci, bunari i slični

sadržaji, uređenje zelenih površina, okolnih pješačkih, planinarskih, biciklističkih

staza

‐ Izrada dokumentacije potrebne za obnovu sela

‐ Izrada studije povezivanja eko etno sela s turističkim atrakcijama u širem ruralnom

prostoru i osmišljavanja turističkih itinerara te marketinškog plana

‐ Edukacije lokalnog stanovništva

‐ Edukacije za potencijalne investitore (poduzetnike)

‐ Kroz suradnju s turističkim agencijama uvrštavanje u turističku ponudu agencija

‐ Postavljanje turističke signalizacije – putokazi, info ploče

18. INNOVA MOBILITY HUB- Sustainable mobility planning hub connecting

research and practice (Unapređenje poduzetništva- Inovacije u planiranju

prometnih sustava kroz prekograničnu suradnju)

21


Projektni partneri: SDŽ, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u

Splitu, Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru.

Ukupna vrijednost projekta: 247.157,36

Aktivnosti:

‐ Poboljšanje konkurentnosti tvrtki, kao i cijelog sektora, u području građevinarstva

(projektiranje i izvedba prometnica) povezivanjem malih i srednjih poduzeća,

istraživačkih centara i tijela javne uprave

‐ Unapređenje metodologije planiranja prometnica sa ciljem razvoja holističkog i

koherentnog modela analize za planiranje optimalne prometne trase, koja

osigurava prvenstveno socio-ekonomski razvoja područja. Studija slučaja koju

projekt koristi je analiza cestovnog sustava Mostar-Split, sa posebnim fokusom na

centralnu dionicu

‐ Transfer znanja koji se ostvaruje bliskom suradnjom između dva velika obrazovna

centra (Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu i

Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru, te umrežavanjem privatnog

sektora i tijela javne uprave

19. Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i

uspostavu gen centara u Buhovu i Biokovu - Bio projekt

Vodeći projektni partner s RH strane: JU RERA S.D.

Projektni partneri: Ministarstvu gospodarstva - Vlada Zapadnohercegovačke županije,

PP Biokovo, Udruga za zastitu i ocuvanje izvornih pasmina domacih zivotinja

Ukupna vrijednost projekta: 302.701,73 €

Udio SDŽ: 161.199,74 €

Aktivnosti:

- Jačanje kapaciteta lokalnih uzgajivača čije poslovanje ovisi o agro-biološkoj

raznolikosti

- Uspostava gen. centara lokalnih rasa autohtonih pasmina

- Promocija osnovanih centara za očuvanje autohtonih pasmina u Buhovu i PP

Biokovo

- Jačanje kapaciteta za očuvanje poljoprivredno-biološke raznolikosti

TRANSNACIONALNI PROGRAM JUGOISTOČNA EUROPA

20. RailHeriDev - Railway Heritage Preservation and Promotion for Sustainable

Development in South East Europe (Očuvanje i promocija željezničke baštine za

održivi razvoj Jugoistočne Europe)

Vodeći partner: University of Thessaly, Department of Planning and Regional

Development Tourism Planning, Research and Policy Unit

Projektni partner u RH: JU RERA S.D.

Ukupna vrijednost projekta: 2.499.000,00 €

Udio JU RERA S.D.: 97.750,00 €

Aktivnosti:

- Uspostava zajedničkog tijela za provedbu projekta (članovi – predstavnici

Ministarstva, biciklističkih klubova, turističkih zajednica, ..)

- Studija prostorne valorizacije stare rute željeznice

- Čišćenje i označavanje rute

- Organizacija događanja i izložbi

22


- Promocija i informiranje

- Sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima vezano za zaštitu željezničke kulturne

baštine, stvaranja regionalnog identiteta, zajedničke promocije i prijave za

uvrštavanje u UNESCO kulturnu baštinu

21. BarsNet- BAllast wateRS network (Mreža balastnih voda)

Vodeći partner: Regional Health Authority of Marche Region

Projektni partner iz SDŽ: SDŽ, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Lučka uprava

Split

Ukupna vrijednost projekta: 2.845.897,00 €

Udio partnera iz SDŽ: 321.767,50 €

Aktivnosti:

- Uspostava zajedničkog tijela za provedbu projekta (znanstvene institucije, lučke

uprave, javne institucije,..)

- Prikupljanje informacija o dolascima stranih brodova u splitsku luku, paralelno sa

prikupljanjem uzoraka balastnih voda, u cilju izrade Izvještaja o balastnim

vodama, koji će poslužiti znanstvenim institucijama u različitim analizama

23


Međuregionalni projekti za strukturne fondove

Prve tri međuregionalne projektne ideje koje se pripremaju za financiranje kroz Strukturne i

Kohezijski fond EU predstavljene su 14. prosinca 2011. na završnoj konferenciji kao glavni

rezultat projekta MATRA 2010 u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog

gospodarstva.

Riječ je projektima iz tri statističke regije u RH - Projekt CABIN (Croatian Adriatic Business

Infrastructure Network) je projekt mreže poslovne infrastrukture Jadranske Hrvatske čiji je

koordinator Splitsko-dalmatinska županija.

Projekt Sjeverozapadne Hrvatske predstavlja stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju

konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u regiji, dok će se u

sklopu Projekta Panonske Hrvatske izgraditi regionalni edukacijski centar i Panonski zeleni

industrijski park.

Predstavljene tri projektne ideje iznimno su važan korak u susret Europi, odnosno, prvi su

međuregionalni projekti u RH koji će biti predloženi za financiranje kada Hrvatska postane

članica EU. Ministarstvo ih priprema uz pomoć Vlade Kraljevine Nizozemske, a u sklopu

zajedničkog projekta MATRA 2010. - Jačanje kapaciteta u strateškom planiranju i razvoju

partnerstva na županijskoj razini i razini statističkih regija.

Jednako tako, projekt CABIN ima veliki značaj za razvoj Splitsko-dalmatinske županije

budući da se njime planira financiranje izgradnje ZTP Vučevica koji je jedan od strateških

projekata ove županije.

Prvi korak projekta MATRA bio je, prema unaprijed utvrđenim kriterijima za ocjenu i odabir

regionalnih projekata, identifikacija i odabir jednog projekta u svakoj od tri statističke regije

koje su na koordinaciji župana predložile tri do pet projektnih ideja.

Tri statističke regije RH u narednom će razdoblju svaka zasebno potpisati međužupanijski

sporazum o suradnji te nastaviti s radom na daljnjim razradama koncepata projekata kako bi u

trenutku pristupanja EU bili spremni za financiranje.

Završnoj konferenciji MATRA osobno sam nazočio kao i predstavnici svih županija i

regionalni koordinatori.

24


Strateški projekti

Jedan od najznačajnijih akata koje je pod operativnim vodstvom Javne ustanove RERA S.D.

donijela Županijska skupština je Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011. –

2013.

Završena je prva faza ocjenjivanja projekata zaprimljenih po javnom pozivu za provedbu

Županijske razvojne strategije, obavljenom 3. listopada 2011. na stranicama Županije i

RERA-e, kao i u Slobodnoj Dalmaciji.

Prvom fazom ocjenjivanja pregledano je ukupno 207 pristiglih projektnih prijedloga te je

nakon analize zaprimljenih prijava utvrđeno da su u velikom broju slučajeva nepotpune ili

neodgovarajuće.

Kako bi projektni prijedlozi mogli ući u postupak evaluacije prema kriterijima ocjenjivanja

navedenim u Županijskoj razvojnoj strategiji, RERA S.D. pokrenula je proces prikupljanja

podataka koji su potrebni za ocjenu projekata, a koji nisu kvalitetno razrađeni u zaprimljenim

obrascima. Nakon što RERA S.D. zaprimi odgovore na sva pitanja/komentare u zadanom

roku od sedam dana od dana slanja upita, moći će se pristupiti postupku ocjenjivanja

projekata od strane stručnih evaluacijskih timova.

Želim posebno izdvojiti projekt Znanstveno-tehnologijskog parka Splitsko-dalmatinske

županije na području Vučevice koji je proglašen Projektom broj 1. na listi Ministarstva

gospodarstva rada i poduzetništva, a Fraunhofer Institut iz Berlina već je uputio pismo

namjere u kojem iskazuje interes za financiranje glavnine projekta, te za zauzimanje većine

prostora od 55 ha, koliko je u prvoj fazi projekta planirano graditi.

U ovom periodu temeljem projektnog zadatka za izradu idejnih i glavnih projekata

infrastrukturnih sustava za ZTP proveden je postupak javne nabave, te kao najpovoljniji

izvođač radova izabran je IGH d.d. Zagreb. Sukladno dinamici realizacije ugovora izrađen je

Elaborat optimalizacije troškova uređenja platoa s pratećim koncepcijskim rješenjem sustava

oborinske i fekalne odvodnje, a idejni projekti i elaborati za lokacijsku dozvolu, komunalnu

infrastrukturu su u završnoj fazi.

U rujnu je održana jednodnevna radionica na temu obnovljivih izvora energije, ulaganje u

poduzetničke zone i mogućnost korištenja EU fondova na kojoj je prezentiran automobil na

elektropogon i na pogon na vodik, djelo naših znanstvenika.

U rujnu je veleposlaniku Velike Britanije gospodinu Davidu Bluntu prezentiran cjelovit

koncept budućeg ZTP te potencijalna područja suradnje.

Naravno, od strateškog značaja za razvoj Županije je Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. o

čemu se Županijska skupština redovito informira zasebnim izvješćima kao i plinofikacija koju

očekujemo u rujnu 2012. u Dugopolju.

Poznato vam je da je u tijeku postupak izrade izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana

te da je prethodna rasprava po Nacrtu prijedloga održana u srpnju 2011. O svim fazama

postupka županijski vijećnici su permanentno upoznavani izvješćima ravnatelja Županijskog

zavoda za prostorno uređenje.

25


Važno je spomenuti da je vrlo živa gospodarska diplomacija iz prethodnog perioda rezultirala

potpisivanjem Sporazuma o međuregionalnoj suradnji s Kijevskom oblasnom državnom

administracijom iz Ukrajine te s Warninskog – Mazurskim vojvodstvom iz Poljske.

Dana 12. rujna 2011. godine u Splitu je održana jednodnevna Konferencija o hrvatskonjemačkoj

suradnji na razvojno-istraživačkim projektima. Na konferenciji su, pored

predstavnika Splitsko-dalmatinske županije i HGK Županijske komore Split, nazočili

veleposlanik SR Njemačke u Republici Hrvatskoj, eminentni predavači iz zemlje i

inozemstva, predstavnici državne uprave i institucija, predstavnici Sveučilišta u Splitu,

predstavnici općina i gradova, predstavnici tvrtki iz Splitsko-dalmatinske županije i šire

Hrvatske te predstavnici medija.

26


Politika ravnomjernog razvoja

Jedna od odrednica mog rada je svakako snažan i ravnomjeran razvoj svih područja naše

županije, zagore, obale i škoja. U svakodnevnim kontaktima s gradonačelnicima i načelnicima

kao i s nadležnim tijelima Hrvatske Vlade, nastojim odgovoriti na sve potrebe kojima bi se

osigurali uvjeti za kvalitetan život našeg stanovništva.

Jedan od elemenata ravnomjernog razvoja je realizacija Programa razvoja poduzetničkih zona

Splitsko-dalmatinske županije, koji se već potvrđuje odazivom ulagača i s oko 4.000 tako

stvorenih radnih mjesta.

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije početkom srpnja 2011. u Dugopolju je održano

prvo Nacionalno savjetovanje o poticanju izgradnje poduzetničkih zona u Republici

Hrvatskoj. U prigodi održavanja skupa, izdan je Katalog o poduzetničkim zonama Splitskodalmatinske

županije, koje su u cijelosti spremne za ulaganje.

U traženju dugoročnih rješenja razvoja otoka u proteklom razdoblju sa svojim suradnicima

održao sam niz sastanaka sa čelnicima jedinica lokalne samouprave i svim ostalima

zainteresiranim za otočnu problematiku.

Ističem posebice dovršenje projekta izgradnje operativne obale u luci Stari Grad čime je

spojeno trajektno pristanište s rivom u dužini od 140 m.

Dovršen je projekt dogradnje i rekonstrukcije operativne obale Sumartin u duljini 110 m kao i

proširenje operativne obale u luci Postira.

Osim sufinanciranja brzobrodskih linija, zašto se redovito izdvajaju sredstva Županijskog

proračuna, nastojimo potaknuti nadležne u osiguravanju odgovarajućeg broja brodskih linija

te prilagodbe satnice plovidbenog reda.

I nadalje su uloženi daljnji napori izgradnje cestovne komunalne infrastrukture na čitavom

području Županije. Posebno napominjem aktivnosti na izgradnji tunela Sveti Ilija kroz

Biokovo, te zaključenje nedavnog Sporazuma o rekonstrukciji lokalne ceste LC 67177 u cilju

realizacije spoja priključne ceste s objektima koja povezuje državnu cestu D8 s autocestom

A1 kroz čvor Zagvozd.

U općini Pučišća započeti su radovi na rekonstrukciji križanja županijskih cesta na ulazu u

mjesto odnosno izgradnja rotora s prilaznim cestama ukupne dužine 1,7 km, ukupne

vrijednosti radova oko 5.300.000, 00 kn.

U općini Milna započeti su radovi na mjesnoj zaobilaznici u duljini 2,4 km, ukupne

vrijednosti oko 3.500.000,00 kn.

U općini Postira završena je rekonstruirana cesta ulaza u poslovnu zonu ukupne vrijednosti

oko 2.000.000,00 kn.

U općini Nerežišća koncem studenog završena je izgradnja druge etape ceste Nerežišća –

uvala Farska duljine 6,6 km, ukupne vrijednosti 6.500.000,00 kn.

27


Obrazovanje kao i kulturni sadržaji te šport nazočni su kroz programe i projekte našeg

Upravnog odjela poglavito kroz izgradnju, uređenje i održavanje školskih zgrada, sportskih

igrališta i dvorana.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije trajna je briga ove županijske izvršne vlasti, te

traženje rješenja u unapređenju organizacije i ustroja sustava županijske zdravstvene skrbi, a

sve u sprječavanju gubitaka i osiguranja trajne dostupnosti zdravstvenih usluga svim našim

žiteljima.

Sanacija dugova Doma zdravlja SDŽ iz Proračuna SDŽ iznosi 69.000.000,00 kn iz

decentraliziranih i matičnih sredstava u razdoblju od 2010. - 2012. Prva i druga rata već su

isplaćene sa ukupno 60 mil. kuna, a iznos od 9 mil. kuna isplatit će se u 2012.

Od srpnja započelo je s radom rodilište u Sinju. Rad rodilišta u Makarskoj i Imotskom je

odgođen s obzirom da je Povjerenstvo za zdravlje utvrdilo nedostatke i ostavljeni su rokovi za

njihovo otklanjanje.

Ravnomjerni razvoj podrazumijeva i solidarnost i potporu starijim i nemoćnim te osobama s

invaliditetom i posebnim potrebama, u svim područjima Splitsko-dalmatinske županije na

čemu ustrajemo u ostvarivanju niza programa u okviru rada nadležnog Upravnog odjela.

28


Suradnja s mladima

U ostvarivanju politike ravnomjernog razvoja i regionalnog pozicioniranja Splitskodalmatinske

županije, nastojimo što više pružiti priliku mladima. U prilog tome ide i poziv

studenticama i studentima koji je uputila Splitsko-dalmatinska županija, kojim se pozivaju

predložili ime Znanstveno-tehnologijskog parka.

Savjet mladih, kroz svoje redovite aktivnosti i uz sudjelovanje županijskih čelnika i djelatnika

sudjeluje u životu Županije. U organizaciji Studenskog zbora te suorganizaciji Savjeta

mladih održana je tribina „Koruptivna kaznena djela“. Kao suorganizator Savjet mladih

izvršio je uslugu snimanja, montiranja i predstavljanje na festivalima dugometražnog filma

„Mjesto na kojem je umro posljednji čovjek“. U listopadu 2011. na inicijativu Savjeta mladih

održan sastanak Županijskih vijećnika i članova Savjeta mladih. Osnovni ciljevi ovog

sastanka, pored podizanje suradnje Županijske skupštine kao osnivača i Savjeta mladih na

novu razinu, kao i podizanje svijesti o zakonskoj potrebi osnivanja savjeta mladih u

jedinicama lokalne samouprave, te donošenje Programa djelovanja za mlade Splitskodalmatinske

županije koji bi se nastavio na strateški dokument Vlade Republike Hrvatske u

politici prema mladima, Nacionalni Program djelovanja za mlade od 2009. - 2013. godine i

pripadajući mu Provedbeni plan.

Savjeta mladih između ostalog poticao je pokretanje projekta Eurodyssee, koji omogućava

mladim ljudima mobilnost i stjecanje radnog i drugih iskustava izvan naših granica, te

dolazak mladih ljudi iz europskih regija koje pripadaju Assembley of Europen regions u našu

Županiju kako bi se upoznali s našim jezikom i kulturom.

Kako bi se olakšao rad i mlađoj populaciji Županija je omogućila Učeničkom vijeću Splitskodalmatinske

županije korištenje dvorane Županijske skupštine za potrebe održavanja

sastanaka i koordinacija Učeničkog vijeća.

Županija redovito, kroz dodjelu stipendija podupire mlade nadarene sportaše, kao i studente

koji potječu iz obitelji sa 5 i više djece.

29


JAVNOST I UČINKOVITOST RADA ŽUPANIJSKE JAVNE UPRAVE

Upravljanje poslovnim procesima

Kroz sustav upravljanja kvalitetom nastoji se pridonijeti boljoj analizi podataka i ključnih

parametara uspješnosti procesa. Imenovanjem tima za kvalitetu omogućena je izrada

procedura za potrebe svih ili pojedinih ustrojstvenih jedinica. Rezultat rada Tima potvrđen je

recertifikacijskim i nadzornim posjetom tvrtke Bureau Veritas, kada je certifikat Županiji

ponovo potvrđen, te vrijedi do 30. srpnja 2014. Tim se sastaje jednom tjedno, te kroz ove

koordinacije i dalje usavršava i definira poslovne procese. Također, članovi Tima za kvalitetu,

educirani su za interne auditore prema normi ISO 9001:2008. Kroz provođenje internih audita

(provjera) utvrđuju se nesukladnosti unutar procesa i kroz korektivne radnje, te u dogovoru sa

čelnicima ustrojstvenih jedinica te nesukladnosti uklanjaju.

Uvođenjem sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMS), omogućava se zakonito,

učinkovito i djelotvorno upravljanje proračunskim sredstvima.

Sustav za elektroničko upravljanje dokumentacijom SEUD

Do sada je projekt SEUD - sustav za elektroničko upravljanje dokumentacijom obuhvatio

poslovanje prijemne kancelarije i pisarnice te arhiva: gdje se svi dokumenti evidentiraju

elektronički te istodobno digitaliziraju. Ta aktivnost je podloga da se u svim daljnjim

obradama može uvoditi potpuno računalna obrada dokumenata, bez potrebe za kolanjem

papirnatih kopija. Pored toga, u sustav SEUD su uključene svih 10 ispostava Upravnog odjela

za prostorno uređenje, te umrežene s centralnom pisarnicom u Splitu. Upravni postupci za

izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja se obrađuju kompletno u SEUD sustavu

- elektronički te je na takav način sva dokumentacija lako i brzo dostupna. Osim toga na

ovakav način je ostvarena i digitalna arhiva, što pridonosi brzini pronalaska predmeta te

sigurnosti podataka. Pročelnik Upravnog odjela ima trenutno dostupne podatke o stanju

rješavanja upravnih predmeta svih djelatnika po ispostavama.

Unutar SEUD projekta razvijena je podrška i obavljena obuka djelatnika za postupke obrade

ulaznih računa. Naime, sam postupak kreiranja zahtjeva, izrada narudžbenica i naloga se

obavlja elektronički u jedinstvenoj aplikaciji vezanoj sa sustavom za elektroničko upravljanje

dokumentacijom. Sami računi se nakon zaprimanja digitaliziraju i pridružuju svom matičnom

predmetu, te se dalje također obrađuju elektronički. Na ovaj način računi se istodobno

evidentiraju i u Upravnom odjelu za proračun i financije, što u konačnici doprinosi sigurnosti

i bržoj obradi računa i isplata. Osim toga uvedeno je korištenje digitalnog potpisa, što je

omogućilo da se elektronički dokumenti ne moraju printati, nego se na odobravanje šalju

elektronički. Ovakav način obrade je znatno ubrzao proces obrade ulaznih računa i obaveza

jer je kolanje papirnatih kopija smanjeno na minimum. Skraćeno je vrijeme obrade, a

postignuto je potpuno praćenje dokumenata svih uključenih u postupak.

U tijeku je obuka djelatnika i širenje sustava u poslovne procese obrade zahtjeva za

financiranjima, donacijama, te postupaka izrade upravnih i neupravnih akata.

Pored navedenih aktivnosti Županiji se nastavilo s uvođenjem programa otvorenog koda (tzv.

Open source) u skladu s preporukama Vlade RH i EU. Kao platforma za rješenje Intranet

portala, umjesto Microsoft SharePoint komercijalnog rješenja, implementirano je rješenje

otvorenog koda Liferay.

30


Uz već postojeće korištenje CENT OS serverskog operativnog sustava, te Alfresco sustava za

upravljanje dokumentima to zaokružuje paletu programa otvorenog koda koje SDŽ namjerava

provoditi gdje god je to moguće. U pripremi je također obuka korisnika za korištenje

uredskog paketa OpenOffice koji bi kroz neko vrijeme u potpunosti trebao zamijeniti

komercijalno i zatvoreno Microsoft rješenje MS Office. Sve navedeno će pored otvorenosti

rješenja građanima omogućiti i znatne uštede u poslovanju Županije.

Racionalizacija troškova

Na planu racionalizacije troškova i nadalje se bilježe znatne uštede pa je tako u ovom

periodu zabilježeno samo na planu voznog parka tj. njegovog održavanja i goriva 150.000,00

uštede u odnosu na isti period 2010. godine.

Javnost rada

Svi natječaji i javni pozivi, koje raspisuje Splitsko-dalmatinska županija, neovisno o tome

podliježu li propisima Zakona o javnoj nabavi, provode se transparentno i objavljuju na

županijskoj web stranici.

U tijeku je izrada novih web stranica, kojima se nastoji građanima omogućiti još lakša

dostupnost informacijama koji se odnose na rad Županije.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u zakonski određenom roku

transparentno je fizičkim i pravnim osobama odgovarano na sve njihove upite, koji su upućeni

Splitsko-dalmatinskoj županiji kao tijelu javne vlasti poštom, e-mailom, telefonski ili putem

faksa. Ukupno je obrađen 31 predmet, a žalbe na uskraćivanje informacije, koje su upućene

nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, njih 3 odbačene su. Jedan predmet ustupljen

je drugom nadležnom tijelu javne vlasti.

Osim u županijskim izdanjima, o svim odlukama i aktivnostima župana i zamjenika župana,

od javnog značaja, informiranje javnosti provodi se, redovitom i otvorenom komunikacijom s

medijima.

31


Drugi dio – IZVJEŠĆE UPRAVNIH ODJELA

DRUGI DIO

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNIH ODJELA

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

u razdoblju srpanj – prosinac 2012.

32


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije

I Z V J E Š Ć E

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE

INTEGRACIJE ZA RAZDOBLJE

SRPANJ - PROSINAC 2011. GODINE

Split, siječanj 2012. godine

33


1. UVODNI DIO

U ovom izvješću objedinili smo sve aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i

europske integracije (u daljnjem tekstu UO) u periodu od 01. srpanja do 31. prosinac 2011.

godini, koje se temelje na provedbi aktualnih programa poticanja obrta, malog i srednjeg

poduzetništva, poljoprivrede i agroturizma, te ostale poslove iz nadležnosti UO.

U navedenom periodu UO je radio na slijedećim poslovima: kreditiranju malih i srednjih

poduzetnika; poticanju gradnje poduzetničke infrastrukture; kreditiranju poljoprivrednih

obiteljskih gospodarstava i agroturizma; programu sufinanciranja sadnog materijala;

programa navodnjavanja u SDŽ; aktivnosti na provedbi Zakona o lovstvu iz nadležnosti SDŽ;

kamenarstvu i eksploataciji mineralnih sirovina; organizaciji županijskog linijskog prijevoza

putnika na području SDŽ; programu sustavnog gospodarenja energijom; programu

plinofikacije; realizaciji odobrenih i pripremi novih programa za EU programe te stranim

ulaganjima.

2. PROGRAM POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U 2011. godini nastavljeno je operativno provođenje Programa poticanja malog i srednjeg

poduzetništva, koje je rezultiralo objavom Natječaja o uvjetima kreditiranja s naglaskom na

proizvodne djelatnosti.

U razdoblju srpanj – prosinac 2011. godine kroz tri povjerenstva je obrađeno 25 novih

zahtjeva za kredit ukupne vrijednosti 48,4 milijuna kuna kreditnih sredstava.

U promatranom razdoblju 2011. godine u bankama je realizirano novih 17 poduzetničkih

projekata u iznosu od 33,6 milijuna kuna (ukupno je u 2011. zaprimljeno 152 zahtjeva,

odbijeno njih 66, a odobreno 64 kredita u iznosu od 133,3 milijuna kuna).

3. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA

U drugoj polovici 2011. godine održana su dva Povjerenstva za odabir programa

poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno ako uzmemo u obzir čitavu

2011. godinu, održana su tri Povjerenstva na kojima je raspodijeljeno ukupno 2.740.000,00

kuna.

Ograničenost proračunskih sredstava nalagala je potrebu limitiranja visine pojedinačnih

alokacija do maksimalnog iznosa od 250.000,00 kuna. Od ukupno 20 prispjelih zahtjeva u

iznosu od 18.990.341,90 kuna pozitivno je riješeno 18, a u dva slučaja (Trogir i Dugi Rat)

predložena je odgoda za slijedeću godinu.

Osim vlastitih proračunskih sredstava Županija je posredovala kod Ministarstva gospodarstva,

rada i poduzetništva tako da je ukupno 9 zona iz SDŽ dobilo dodatnih 5.200.000,00 kuna.

Ukupnim učincima ulaganja u poticanje poduzetničkih zona doprinijelo je i Prvo nacionalno

savjetovanje o poticanju poduzetničkih zona koje je organizirala SDŽ u Dugopolju 30. lipnja i

01. srpnja 2011. godine. Naime, naša Županija se potvrdila kao vrstan organizator i kao lider

u poticanju izgradnje zona u RH.

34


4. ZNANSTVENO TEHNOLOŠKI PARK VUČEVICA

U promatranom razdoblju nastavljen su intenzivne pripreme za izgradnju Znanstvenotehnološkog

parka Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji Vučevica – općina Klis (ZTP).

Temeljem projektnog zadatak za izradu idejnih i glavnih projekata infrastrukturnih sustava za

ZTP proveden je postupak javne nabave, te kao najpovoljniji Izvođač radova izabran je IGH

d.d. Zagreb s kojim je sklopljen Ugovor početkom srpnja ove godine. Sukladno dinamici

realizacije Ugovora do kraja 2011. godine je:

izrađen Elaborat optimalizacije troškova uređenja platoa s pratećim koncepcijskim

rješenjem sustava oborinske i fekalne odvodnje, a

Idejni projekti i elaborati za lokacijsku dozvolu komunalne infrastrukture su u

završnoj fazi izrade.

Istodobno, dok su tekli pripremni radovi za izgradnju infrastrukture obavljani su intenzivni

kontakti s potencijalnim partnerima u inozemstvu. Između ostalog, u drugom dijelu

intenzivirana je suradnja s veleposlanikom Njemačke gosp. Dr. Bernd Fischer u svezi

pripreme konferencije o suradnji njemačkih razvojno-istraživačkih institucija i

gospodarstvenika s Županijom i Sveučilištem u Splitu. Ovi kontakti su rezultirali slijedećim

aktivnostima:

• u rujnu je održana jednodnevna radionica na temu obnovljivih izvora energije,

ulaganje u poduzetničke zone i mogućnost korištenja EU fondova za zajedničke

razvojne projekte. Tijekom konferencije prezentirani su automobili na elektro pogon i

na pogon na vodik (djelo naših znanstvenika).

• u prosincu je definiran sadržaj i način organizacije zajedničke konferencije u Splitu od

21. do 23. svibnja 2012. godine. Konferencija će se održavati na Fakultetu

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i na Ekonomskom fakultetu.

Nadalje, u rujnu je veleposlaniku Velike Britanije gosp. Davidu Bluntu prezentiran cjelovit

koncept budućeg ZTP, te definirana potencijalna područja suradnje s razvojno-istraživačkim

institucijama s područja Velike Britanije.

5. FOND ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA

Na temelju Odluke o osnivanju proračunskog fonda "Fonda za razvitak poljoprivrede i

agroturizma Splitsko-dalmatinske županije" utemeljena je "posebna kreditna linija" kojom se

omogućilo kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u zagori, priobalju i otocima. Korisnici

kreditnih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i trgovačka društva iz

djelatnosti poljoprivrede i agroturizma.

Na objavljeni natječaj, koji je raspisan 21. lipnja i otvoren je bi do 21. srpnja 2011 godine,

pristiglo je 25 zahtjeva. Povjerenstvo je na svojim sjednicama pregledalo i odobrilo 21 zahtjev

(za 1 zahtjev zatražena je nadopunu, a 3 zahtjeva su odbijena). Odobreni zahtjevi su upućeni u

poslovnu banku na daljnju obradu provjera kreditne sposobnosti tražitelja i njegovih

sudužnika i jamaca kao i procjenu nekretnine, te potpisivanje Ugovora o kreditu i vršenje

isplate kreditnih sredstava po predračunima i računima do iskorištenja kredita.

35


6. PROGRAM SUFINANCIRANJA PREMIJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

S obzirom da se postojećim zakonskim odredbama ne obeštećuje u cijelosti nastala šteta već

se dodjeljuje pomoć za ublažavanje koja je u većini slučajeva simbolična, nastale štete od

elementarnih nepogoda iz godine u godinu predstavljaju sve veći problem i poljoprivrednim

proizvođačima i jedinicama lokalne samouprave. Sukladno navedenom Županija je definirala

Program sufinanciranja premije police osiguranja i sustavno ga provodi od 2006. godine.

Programom se sufinancira do 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja.

U 2011 godini je na natječaj od 30. rujna pristiglo 57 zahtjeva za subvenciju police osiguranja

od čega je 54 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača ispunilo uvjete. Tri poljoprivredna

gospodarstva, zbog dugova prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi kreditiranja, nisu

ispunila uvjete sufinanciranja premije osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje.

Pristiglim policama osigurano je 311,26 ha poljoprivrednih površina zasađenim vinovom

lozom (214,5ha), maslinama (5,80ha), voćnjacima (64,41 ha), ostalim kulturama (26,55ha).

7. PROGRAM UREĐENJA POLJOPRIVREDNIH POLJSKIH PUTOVA

Program uređenja poljskih putova je nastavak „Programa uređenja postojećih zapuštenih

poljskih putova na otocima i priobalju“ od 2006. godine, kojega je provodila Splitskodalmatinska

županija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, a

temeljio se na udruživanju sredstava Ministarstva, županije i jedinica lokalne samouprave, u

suradnji sa Hrvatskim šumama d.o.o. Upravom za šume Split i Hrvatskim zavodom za

poljoprivredno savjetodavnu službu.

Na objavljeni poziv 24 svibnja 2011 godine gradovima i općinama za bespovratna sredstva iz

Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i

otocima pristiglo je 25 zahtijeva u ukupnom iznosu od 3.669.172,68 kuna čiji su zahtjevi

sufinancirani sa 1.080.000,00 kuna.

8. PROGRAM NAVODNJAVANJA U POLJOPRIVREDI

Po osnovi izrađenog Plana navodnjavanja Splitsko-dalmatinske županije u 2011 godini

provedene su sljedeće aktivnosti:

- Najznačajniji je Sustav navodnjavanja Kaštela – Trogir – Seget, koji je jedan od

četiri pilot projekta koji se financiraju izravno od strane Ministarstva. Ovaj projekt je

pred ishođenjem svih lokacijskih dozvola nakon čega će se završiti Glavni projekt I

faze. Nakon završetka glavnog projekta slijedi radovi na izvedbi, te priprema

projektne dokumentacije za drugu fazu, u kojoj je najznačajniji objekt akumulacija.

- Sustav navodnjavanja Dol - Postira (o. Brač) - Ovim projektom definirati će se

mogućnost osiguranja navodnjavanja na našim otocima, posebno onima gdje voda

dolazi sa kopna. Osnovna ideja je u prikupljanju vode tijekom godine kada je ima u

suvišku u akumulacije i ispuštanje u sustav, kada je potrebna poljoprivrednicima.

Programi se provode uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog

gospodarstva preko Hrvatskih voda.

36


9. PROGRAM PRIMJENJENIH ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI

Tržišni pristup u poljoprivrednoj proizvodnji zahtjeva kontinuitet znanstvenih istraživanja i

njihov transfer u poljoprivrednu proizvodnju gdje će biti primjenjiva proizvođačima i

prerađivačima.

U drugom dijelu 2011. godini provedena su istraživanja u stočarskom dijelu poljoprivredne

proizvodnje, te istraživanja iz područja vinogradarstva, maslinarstva, agrumarstva, ekologije i

plasteničke proizvodnje.

10. EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA

POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

U 2011. godini nastavljeno je s aktivnostima kojima se posebno želi potaknuti brži i

kvalitetniji razvitak poljoprivrede kroz različite oblike potpora (sufinanciranja, kreditiranja,

edukacije, sajmovi, ...). Sukladno postavljenom cilju UO sustavno potiče slijedeće aktivnosti:

- organiziranjem zajedničkih nastupa na domaćim sajamskim priredbama - u drugom

djelu 2011 godine županija je financirala zakup izložbenih prostora na Zagrebačkom

velesajmu (Ambienta), Sajmu Split – Saso; kao i sudjelovanje u sufinanciranju

znanstvenog skupa iz poljoprivrede i šumarstva u organizaciji Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti održanog u Splitu.

- djelatnost Poljoprivredno savjetodavne službe (HZPSS) kao i Hrvatske

poljoprivredne agencije (Hrvatskog stočarsko centra) - njihovi djelatnici su izravno

uključeni u provođenje programa kreditiranja u poljoprivredi, sudjelovanje u

edukativnim radionicama, izložbama (Brač, Split-pčelari) poljoprivrednih proizvoda,

pripremi poljoprivrednih proizvođača za razna natjecanja i ocjenjivanja njihovih

proizvoda u cilju podizanja kvalitete poljoprivrednog proizvoda.

- Aktivnosti "Edukacija u poljoprivredi" - u drugom dijelu 2011. godine izvršene su

edukacije poljoprivrednih proizvođača za zanimanje pčelar s područja Sinja i okolice,

kao i vinogradara i vinara s područja grada Vrgorca, te stočara s otoka Brača za

zanimanje ovčar, kozar i sirar.

- u 2011 godini nastavljen je kontinuitet u sufinanciranju rada Udruga

poljoprivrednih proizvođača (vinari, maslinari, ovčari, pčelari, mljekari, povrćari i

voćari) - U drugom djelu 2011 godine pristiglo je 9 novih zahtjeva, odnosno ukupno

u 2011. godini njih 27. U prvom dijelu je realizirano njih 7 u iznosu od 58.000,00

kuna, a u drugom dijelu realizirano je preostalih 19 zahtjeva u iznosu od 138.000,00

kuna.

11. PROGRAM RAZVOJA RIBARSTVA I RURALNOG PODRUČJA

Razvoj gospodarske infrastrukture

Ova aktivnost se odvijala kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje

ribarskih luka, rada ribolovnih asocijacija (športsko ribolovnih društava, ribarskih udruga) te

općenito projekata koji pridonose razvoju ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji

(znanstveni kongresi, edukacija, razvoj marikulture). Ukupna vrijednost izvršenih projekata

je 4.383.915,96 kn od čega su sufinancirani od strane županije u ukupnoj vrijednosti od

995.200,00 kn.

37


Sufinanciranjem je postignuto slijedeće:

- Izrađena je projektna dokumentacije za ribarsku luku Komiža-Glavni i Izvedbeni projekt

Rekonstrukcije državne ceste D117-Priključak ribarske luke na državnu cestu D117 u

Komiži te izvedbeni projekt ribarske luke s veletržnicom ribe u Komiži, 1. faza radova.

Ovim su ostvareni svi preduvjeti za započinjanje gradnje 1. faze radova.

- Dogradnja lukobranskog objekta luke u Postirama (I. faza) za potrebe ribarskog

iskrcajnog mjesta i privezišta.

- Sklopljen je Ugovor za izradu „Studije korištenja i zaštite mora i podmorja Splitskodalmatinske

županije s naglaskom na djelatnost marikulture“, kao stručne podloge za

izradu Izmjena i Dopuna prostornog plana Županije. Prepoznajući veliki trenutni značaj,

kao i još znatno veći potencijal sektora marikulture za održivi razvoj na svome

području, posebno u svom otočnom dijelu, županija pokreće proces planiranja i

upravljanja razvojem sektora sa sljedeća dva osnovna cilja: 1) dugoročno osiguravanje

sektorskih razvojnih – u prvom redu prostornih – pretpostavki, te 2) integracija

sektorskog razvoja u cjelinu održivog razvoja prostora unutar kojeg se on događa.

- Izvršeno je poribljavanje Cetine, Ruda i Graba potočnom pastrvom kao autohtonom

vrstom navedenog područja od strane Športsko ribolovne udruge „Cetina“ Sinj koja

okuplja 300-tinjak športskih ribolovaca.

- Održan je 15-ti međunarodni skup o bolestima riba i školjkaša (s naglaskom na

istraživanje bolesti čestih u akvakulturi) u organizaciji domaćina, Instituta za

oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Konferencija je pridonijela poboljšanju

razumijevanja nastanka i širenja uzročnika bolesti, kao i njihovom sprečavanju i

liječenju u akvakulturi.

- Održan je znanstveni kongres DEMaT'11 u organizaciji Sveučilišta u Splitu- Centra za

studije mora. Održani međunarodni kongres je pridonio upoznavanju ribarskog i

znanstvenog sektora sa najnovijim znanstveno inženjerskim metodama iz područja

pomorskih tehnologija sa posebnom primjenom u ribarskoj industriji.

- Sufinanciran je rad Udruge profesionalnih ribara „Naše more“ koja broji dvjestotinjak

ribara sa šireg područja primorja koja predstavlja brojčano značajnu ribarsku asocijaciju

koja aktivno sudjeluje u kreiranju ribarske politike

Program razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je 2011. godine donijela Program razvoja

konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje u Splitsko dalmatinskoj županiji. Na

objavljeni natječaj za mjere iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne

proizvodnje pristiglo je 32 zahtjeva od čega su 24 prijavitelja ispunila uvjete natječaja, a

preostalih osam nisu ispunila uvjete natječaja i to prvenstveno zbog nepotpune dokumentacije

odnosno i/ili dugovanja po osnovi kreditiranja prema županiji odnosno dugovanja prema

državi. Ukupna vrijednost odobrenih zahtjeva je 1.466.877,33 kn od čega su sufinancirani od

strane županije u ukupnoj vrijednosti od 520.947,50 kn.

Po mjerama ostvareno je slijedeće:

- Za mjeru izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili

preradi poljoprivrednih proizvoda odobreno je pet zahtjeva ukupne vrijednosti

648.061,80 kn koji su sufinancirani u iznosu od 206.131,70 kn.

- Za mjeru promidžbe i marketinške pripreme proizvoda odobreno je osam zahtjeva

ukupne vrijednosti 298.081,93 kn koji su sufinancirani u iznosu od 106.678,19 kn.

- Za mjeru mladi poljoprivrednici odobreno je pet zahtjeva ukupne vrijednosti

207.040,71 kn koji su sufinancirani u iznosu od 76.372,86 kn.

38


- Za mjeru sufinanciranja izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna

gospodarstva odobrena su dva zahtjeva ukupne vrijednosti 177.058,50 kn koji su

sufinancirani u iznosu od 81.764,75 kn.

- Za mjeru sufinanciranja rada udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva (LAGa)

odobreno je dva zahtjeva ukupne vrijednosti 113.012,79 kn koji su sufinancirani u

iznosu od 40.000,00 kn.

- Za mjeru potpore certificiranju i razvoju proizvodnje odobrena su dva zahtjeva ukupne

vrijednosti 23.621,60 kn koji su sufinancirani u iznosu od 10.000,00 kn.

Program razvoj ribarstva

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je 2011. godine donijela Program razvoja

ribarstva u Splitsko dalmatinskoj županiji, nakon čega je raspisan natječaj za sufinanciranje

izrade dokumentacije za sudjelovanje u natječajima za EU-fondove. Naime, dosadašnje

iskustvo iskorištenja sredstava IPA-e, SAPARDA i IPARDA ukazala je na nužnu pomoć

potencijalnim korisnicima u pripremi projektne dokumentacija, kako bi se raspoloživa

sredstva u što većoj mjeri iskoristila.

Na objavljeni natječaj za mjeru sufinanciranja projektne dokumentacije za objekte

namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki iz Programa razvoja

ribarstva pristigla su 2 zahtjeva prijavitelja.

Ukupna vrijednost odobrenih zahtjeva je 872.291,85 kn od čega su sufinancirani od strane

županije u ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 kn. Korisnici sredstava su u 2011. godini

dovršila izradu projektne dokumentacije, te s cjelovitom projektno-tehničkom

dokumentacijom izvršili prijavu na IPARD program.

12. PROVEDBA AKTIVNOSTI LOVSTVA U NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE

U razdoblju srpanj – prosinac na području lovstva napravljeno je slijedeće:

- Potpisani su ugovori o zakupu prava lova za lovišta XVII/128- Zagvozd , XVII/132-

„Zmijavci“ i XVII/146-„Runovići“ s ovlaštenicima prava lova, koji su uredno gospodarili

navedenim lovištima u prethodnih deset godina te su stekli zakonsko pravo na produljenje

ugovora o zakupu prava lova za narednih deset godina mimo natječajnog postupka.

- Proveden je postupak odabira projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava

lovozakupnina a koji su dostavljeni na temelju javnog poziva objavljenog u javnom

glasilu. Nadležno Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz

sredstava lovozakupnina, a u skladu sa Programom lovstva, odabralo je 57 projekata koji

će se sufinancirati s ukupno 703.638,00 kuna iz namjenskih sredstava. Potpisani su

ugovori s nositeljima projekata kao korisnicima sredstava za sufinanciranje odabranih

projekata. Ugovorima je predviđen postupak kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih

sredstava.

- Objavljen je Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova čije zemljište je ušlo u sastav

zajedničkih lovišta za povrat sredstava adekvatno zauzetoj površini. Na taj način je

ispunjena zakonska obveza prema vlasnicima lovištem zauzetog zemljišta da mogu u

zakonom predviđenom postupku dobiti adekvatnu naknadu za zauzimanje privatnih

posjeda lovištem. Postupak zaprimanja zahtjeva radi rješavanja istih je u tijeku.

39


13. ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

U periodu srpanj-prosinac 2011. godine Upravni odjel je :

odobravao izmjene voznog reda prije isteka roka važenja dozvole na postojećim

županijskim linijama kada se kod izmjene voznog reda mijenja itinerar bez promjene

vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje

učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja sa stalne na

sezonsku liniju;

izdavao suglasnost prijevozniku da privremeno na određenoj županijskoj liniji za

koju posjeduje dozvolu, neprekidno, ne dulje od 90 dana, tijekom jedne kalendarske

godine, povjeri obavljanje prijevoza drugom prijevozniku koji ispunjava uvjete

propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, na temelju pisanog ugovora

(podvozarstvo);

obavještavao autobusne kolodvore o izdanim dozvolama prijevoznicima za

obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu,

o izmjenama voznog reda prije isteka roka važenja dozvole, o trajnoj obustavi

prijevoza na županijskoj liniji–ukidanje dozvole;

tražio inspekcijski nadzor poradi provođenja daljnjih zakonom predviđenih

postupaka u odnosu na dostavljena izviješća od strane autobusnih kolodvora o

neobavljanju prijevoza na odobrenoj liniji, kao i predstavki od strane prijevoznika;

dostavljao izviješća, očitovanja i obavijesti po zahtjevima.

14. INDUSTRIJA I ENERGETIKA

U drugom dijelu 2011. godine niz aktivnosti se odnosio na provedbene Programe iz Strategije

gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije te na pripremi dokumentacije u svezi

nastavka plinofikacije na području Županije i korištenje obnovljivih izvora energije (lokacije

za vjetroelektrane i solarne fotonaponske elektrane), a za potrebe izmjene Prostornog plana

Županije. Osim opisanih aktivnosti UO je osobito radio na slijedećim poslovima:
Program korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti – u suradnji

s UNDP-Hrvatska i dalje se sukladno predviđenoj dinamici provodi projekt sustavnog

gospodarenja energijom u objektima županije (škole i domovi zdravlja). Tijekom

listopada i prosinca provedena je edukacija za praćenje potrošnje energije/energenata

na razini županijskih objekata uz pomoć ‘’Informacijskog sustava za gospodarenje

energijom’’. Nadalje, objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna

sredstva iz Programa „Poticanja ugradnje sunčevih sustava za pripremu potrošne tople

vode i grijanja u kućanstvima na području Splitsko-dalmatinske županije“. U roku su

pristigle tri prijave koje u cijelosti odgovaraju uvjetima natječaja.

Plinofikacija: uz redovne mjesečne sastanke s koncesionarom u cilju šire

popularizacije Projekta sudjelovali smo u radu 3. Plinske energetske konferencije, koja

je održana u Splitu 10. i 11. studenog te 25. studenog 2011. godine, a u suradnji s

koncesionarom, EVN-Croatia plin, i tvrtkom Vaillant na Fakultetu elektrotehnike,

strojarstva i brodogradnje smo organizirali radionicu u svezi plinofikacije na području

Županije.

Sajam SASO: aktivno učešće u pripremi i realizaciji Energetskog samita i Projekta

B2B@SASOfair, te u gospodarskim susretima s domaćim i stranim ulagačima.

40


Program brzobrodskog povezivanja otoka s kopnom (temeljem izrađene studije

izvedivosti pripremljena je natječajna dokumentacija za objavu natječaja za dodjelu

koncesije za županijsku brzobrodsku liniju Milna-Split-Milna)

UO je isto tako kroz rad Gospodarsko-socijalnog vijeća radio na iznalaženju rješenja

za poduzeća koja posluju s poteškoćama (Mils, Trimot, Imota, Dalmacijavino,

Kaštelanski staklenici, Vodoprivreda Imotski, Željezara Split, Salonit, …).

Nadalje, u cilju osiguranja kvalitetnog iskoraka prema realizaciji ZTP, UO je u suradnji sa

Sveučilištem/Fakultetima, te tvrtkama koje se bave istraživanjem i stranim partnerima

nastavio rad na započetim programima/projektima te ključnim tehnologijama kao jezgrom

novog gospodarstva u okruženju ZTP-a. Izdvajamo slijedeće Programe:

- Projekt razvoja specijalnih eko-vozila

- Laserske i robotske tehnologije (sufinancira se nabava stanice za robotizirano

zavarivanje)

- Novi materijali

- Tehnologija rasplinjavanja na bazi plazme

- Nano tehnologije

- Razvoj sustava za transkranijalnu magnetsku stimulaciju (TMS).

U cilju realizacije navedenih programa UO je sufinancirao i aktivno sudjelovao u pripremi i

realizaciji slijedećih međunarodnih konferencija:

• Međunarodna konferencija o ispitivanjima bez razaranja MATEST 2011,

• Međunarodna konferencija Strojarske tehnologije i konstrukcijski materijali – MTSM

2011, održana na FESB-u 29. i 30. rujna 2011. godine, s glavnim naglaskom na

razvoju i primjeni materijala koji upijaju energiju u cestovnim konstrukcijama, te tako

znatno doprinose pasivnoj sigurnosti sudionika u prometu.

• Konferencija - Zelena i Vitka proizvodnja (Green and Lean), održana 16. studenog

2011. godine u Zagrebu.

Organizacijom ovih skupova pružena je prilika našim institucijama da se razmjenom iskustva

u neposrednim kontaktima postave temelji buduće suradnje zainteresiranih znanstvenoistraživačkih

i gospodarskih subjekata.

15. MEĐUNARODNI ODNOSI I STRANA ULAGANJA

Tri su glavna pravca djelovanja u okviru međunarodnih odnosa i stranih ulaganja, a to su

razvojni programi Europske Unije te sastanci s potencijalnim stranim ulagačima, kao i

prezentacije razvojnih programa Županije za vrijeme gospodarskih susreta i sajmova kako na

području Županije tako i u inozemstvu.

15.1. Programi Europske Unije

Temeljem provedenih prethodnih aktivnosti u okviru objavljenih natječaja UO je u suradnji s

partnerima sukladno ugovornoj dokumentaciji nastavio realizaciju slijedećih projekata:

• SOLUTION (FP7 - Concerto III) – Sustainable Oriented and Long-lasting Unique

Team for Energy Self-sufficient Communities

41


Partneri: Austrija, Finska, Hrvatska, Švicarska

Trajanje projekta: 60 mjeseci

Ukupna sredstva: 21.678.000 €; Hrvatska: 5.062.388,40 €.

Lokacija realizacije: otok Hvar

Komponente projekta: energetska učinkovitost u zgradarstvu; solarna fotonaponska

elektrana ukupne snage 1MW; korištenje biomase

• ENER-SUPPLY (Energy Efficiency and Renewables Supporting Policies in Local

Level for Energy) - promocija energetske učinkovitosti u okviru South East Europe.

Predviđeno trajanje projekta: 36 mjeseci, a ukupna sredstva su 1.758.461,00 €.

U prosincu 2011. godine, u okviru IPA Adriatic Cross-border_Cooperation Programme 2007-

2013 započeta je realizacija projekta ALTERENERGY. U projektu sudjeluje 17 partnera, a iz

Hrvatske još sudjeluju Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Projektom će se izraditi energetski plan za manje općine/gradove (na području Županije

odabran je Vrgorac), te će se realizirati i jedan pilot projekt s područja energetske

učinkovitosti.

15.2. Privlačenje stranih ulaganja

U okviru ove aktivnosti održani su brojni sastanci s potencijalnim stranim ulagačima, koji su

iskazali interes za program ulaganja u poduzetničke zone, a ističemo sastanke održane s

veleposlanicima Njemačke i Velike Britanije te našu prezentaciju razvojnih programa

Županije (s naglaskom na ZTP) održanu od 26 do 30 rujna 2011. godine u Yorku, Engleska, u

okviru EMC Europe 2011 YORK (međunarodni simpozij na području elektromagnetske

kompatibilnosti, te tehnički sajam na kojem prisustvuju eminentne europske tvrtke s

proizvodima proizašlim iz primijenjene elektromagnetske kompatibilnosti).

U listopadu 2011. godine, posredstvom našeg Generalnog Konzulata u Stuttgartu,

predsjedniku uprave „Baden – Württemberg International„ društva za međunarodnu

gospodarsku i znanstvenu suradnju iz njemačke savezne pokrajine Baden – Württemberg je

održana prezentacija gospodarskog potencija Županije (ZTP; mogućnosti naše poljoprivrede i

ribarstva; našu kamenarsku industriju; vodno gospodarstvo na području naše županije;

mogućnosti naše sjeverne luke i naših gospodarskih zona). Nadalje, predstavnici Odbora

njemačkog gospodarstva za suradnju sa istočnoeuropskim zemljama, gospođi Antje Müller

predstavljene su mogućnosti suradnje s posebnim naglaskom na poljoprivredu.

U studenom 2011. godine djelatnici UO su zajedno s zamjenikom Župana gospodinom

Haladićem posjetili austrijsku saveznu pokrajinu Štajersku. Ministru gospodarstva Dr.

Christian Buchmann i njegovim suradnicima prezentiran je gospodarski potencijal Županije s

naglaskom na razvojno-istraživačkim projektima i ZTP-u. Obavljen je radni posjet njihovih

tehnološke parkove, te je razmatrana mogućnost suradnje po pitanju razvoja zelene industrije

(green industry).

U prosincu je s direktorom i vlasnikom njemačkog poduzeća MSB Elektronik und Geräbau

Gmbh, gospodinom dipl.ing Reinhard Braun, razmatrana mogućnost organiziranja

proizvodnje invertera (za potrebe sunčevih fotonaponskih elektrana) na području općine

Zmijavci. Prema predloženom programu očekuje se u 2012 obuka djelatnika, a sama

realizacija izgradnje pogona predviđa se u 2013. godini.

42


S obzirom na postojanje potrebnih zakonskih propisa u svezi poticanja proizvodnje električne

energije iz obnovljivih izvora energije i dalje postoji znatan interes potencijalnih investitora

(Austrija, Njemačka, Italija i Francuska) na programima vjetroelektrana i solarnih elektrana

na bazi fotonaponskih ćelija. Prema registru Obnovljivih izvora energije iskazan je slijedeći

interes:

- za gradnju vjetroelektrana na 43 lokacije ukupno instalirane snage 1581 MW

- za gradnju malih hidroelektrana na 15 lokacija ukupne instalirane snage 30,36 MW

- za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana na 24 lokacija ukupne instalirane snage

20,6 MW.

Nakon provedenih intezivnih priprema u prosincu ove godine španjolska korporacija Acciona

planira započeti gradnju vjetroelektrane Jelinak iznad Segeta, koja će imati dvadeset

vjetrenjača ukupno instalirane snage od 30 MW, a vrijednost investicije je oko 45 milijuna

eura. Početak proizvodnje električne energije je predviđen u prosincu 2012. Za istaknuti je da

će i prva domaća vjetroelektrana (Končar-Obnovljivi izvori d.o.o.) na lokaciji Pometeno brdo,

započeti s radom u prvom dijelu 2012. godine.

Nadalje, s obzirom na očekivani dolazak prirodnog plina na područje Županije (ljeto 2012.

godine) iskazan je i znatan interes investitora za gradnju kombinirane plinsko-parne elektrane

snage 400 MW i za izgradnju kogeneracijskih/trigeneracijskih postrojenja na bazi plinskih

motora, a koji predstavljaju prihvatljivo, kako ekološko tako i ekonomsko, rješenje opskrbe

gospodarskih zona energijom (električnom, toplinskom/rashladnom).

PROČELNIK

mr. oec. Ivan Udovičić, dipl. ing.

43


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za pomorstvo i turizam

I Z V J E Š Ć E

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA POMORSTVO I TURIZAM

Split, siječanj 2012. godine

44


UVODNI DIO

U Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam obavlja se i usklađuje obavljanje upravnih i

stručnih poslova i praćenja stanja u području pomorstva i turizma, izrađuju izvješća, stručne

podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela, a u cilju razvitka pomorstva i turizma

na području Županije.

Tijekom 2011. godine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca Upravni odjel za pomorstvo i

turizam obavljao je poslove za Županijsku skupštinu, Župana, zamjenike župana kao i

surađivao s drugim odjelima i uredima, ministarstvima, a naročito s Ministarstvom mora,

prometa i infrastrukture, Lučkom kapetanijom Split i njenim ispostavama, gradovima i

općinama, Županijskim državnim odvjetništvom, općinskim državnim odvjetništvima na

području Splitsko-dalmatinske županije, općinskim sudovima – zemljišnoknjižnim odjelima

na području Županije te Područnim uredom za katastar i njegovim ispostavama.

Aktivnosti Upravnog odjela za pomorstvo odnosile su se na:

- utvrđivanje granica pomorskog dobra,

- utvrđivanje granica lučkog područja (na sjednicama Povjerenstva za granice utvrđivani su

prijedlozi granica pomorskog dobra i lučkog području a nakon izvršenih očevida na terenu

te upućivani prijedlozi rješenja prema Povjerenstvu za granice pri Ministarstvu mora,

prometa i infrastrukture,

- izradu parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra

- ovjere elaborata i evidentiranje granica pomorskog dobra i lučkog područja za katastar i

zemljišnik,

- provođenje postupka za dodjelu koncesija, dopune odluka o koncesijama,

(priprema i održavanje sjednica Stručnog tijela za ocjenu koncesija, izrada prijedloga za

Županijsku skupštinu, objava namjere o davanju koncesija u Narodnim novinama i u

dnevnom listu Slobodna Dalmacija te na taj način su započeti postupci javnog prikupljanja

ponuda za dodjele koncesija na pomorskom dobru.

U ovom razdoblju donijete su odluke o dodjeli koncesija za:

- tri sidrišta

(uvala Vića Luka, uvala Bobovišća, uvala Osibova - Općina Milna)

- četiri plaže

( uvala Bačvice – Grad Split, uvala Kozja – Općina Sućuraj, zapadno od autokampa

Ribnjak – Općina Dugi Rat, Sutikla – Općina Podgora)

- jednu luku nautičkog turizma

(marina I kategorije Barbušinac, Općina Seget

- dvije športske luke

predio Toć – Općina Okrug, sportska luka Marjan – Grad Split,

- uređenje obalne šetnice – zapadna obala – Grad Split,

- praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

- naplate naknada za pomorsko dobro dodijeljeno u koncesiju od ovlaštenika koncesija

(izdavanje računa za fiksni dio naknade za nove ugovore, usklađivanje evidencije s

Ministarstvom financija, pokretanje ovršnih postupaka radi prisilne naplate,

obračun kamata, obavještavanje koncesionara o dospjelim a neizvršenim obvezama iz

ugovora o dodjeli koncesije)

- naplatu naknade za upotrebu pomorskog dobra koje plaćaju vlasnici brodica upisani u

očevidnike brodica i očevidnike jahti koje vode Lučka kapetanija Split i njene ispostave:

Trogir, Kaštela, Makarska, Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sućuraj, Bol, Sumartin, Supetar, Milna,

45


Vis, Komiža i Omiš (obilazak Lučke kapetanije Split i svih njenih ispostava radi

usklađivanja podataka važnih za izdavanje novih rješenja, priprema, izdavanje i dostava cca

4.000 opomena neurednim obveznicima kao i priprema postupaka ovrhe protiv vlasnika

brodica,

- ekologija mora

U skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području Županije,

i suradnjom s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sufinancira

se „hladni pogon“ dviju ekoloških brodica a kojima na temelju ugovora upravlja:

- trgovačko društvo „CIAN“ d.o.o. iz Splita za čistač mora EKO C1

- trgovačko društvo „DVD Kaštel Gomilica“ d.o.o. za čistač mora ECO 13/5

- sigurnost plovidbe

(održavanje lučkih svjetala, održavanje i najam svjetleće plutače u skladu s ugovorima

zaključenim s trgovačkim društvom „Plovput“ iz Splita)

- sufinanciranje/financiranje projekta općina i gradova na području Županije.

U ovom razdoblju sufinancirani su projekti lokalne samouprave (općine/gradovi)

prema odlukama Župana od 13. prosinca 2011. i 21. prosinca 2011. u iznosu od

1.626.300,00 kn rema dostavljenim projektima općina/gradova:

JELSA

sufinanciranje izrade projekta sanacije

lukobrana Pumpurela u luci Jelsa

HVAR

sufinanciranje projekta uređenja

šetnice od vile Kovač do hotela Amfora

GRADAC

izgradnja šetnice Kapeć-Podaca

SUPETAR

sufinanciranje uređenja mosta kod plaže Vrilo

i uređenje okoliša i prilaza plaža Prva vala i

Gustirna luka

MAKARSKA

sufinanciranje uređenja plaža

SELCA

sufinanciranje izrade razvojne studije

„Utvrđivanje potencijala obalnog pojasa uvale

Sumartin“

SUĆURAJ

sufinanciranje sanacije i uređenja rive u portu

ŠOLTA

sufinanciranje izrade potpornog zida u

Maslinici i Nečujmu uvala Šumpljivina

OMIŠ

sufinanciranje sanacije i održavanja

obale i plaža

90.000,00 kn

200.000,00 kn

80.000,00 kn

130.000,00 kn

200.000,00 kn

200.000,00 kn

160.000,00 kn

90.000,00 kn

476.300,00 kn

Aktivnosti odsjeka za turizam odnosile su se na razvoj Etno-eko sela, selektivnih oblika

turizma, sufinanciranje promotivnih aktivnosti u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko

dalmatinske županije, sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga ,razvoj rekreativnih i

drugih tematskih staza te provođenje Glavnog plana razvoja turizma i turističke signalizacije.

46


Razvoj Etno-eko sela

Nakon donošenja Zaključka o objavi Javnog poziva gradovima i općinama („Službeni

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 05/11) isti je objavljen u dnevnom listu Slobodna

Dalmacija 01. lipnja 2011. U roku od 30 dana koliko je bio otvoren javni poziv pristiglo je 24

zahtjeva. 09. studenoga 2011. održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Programa etnoeko

sela koje je raspravljalo o zahtjevima pristiglim na javni poziv te je predložilo Županu

donošenje Odluke o raspodijeli sredstava. Odlukom Župana od 14. studenoga 2011. sredstva

u iznosu od 720.000,00 raspoređena su na slijedeće korisnike:

- Grad Vrgorac (etno eko sela Veliki Godinj i Kokorići – 60.000,00 kn)

- Općina Jesla (etno eko selo Humac -102.000,00 kn)

- Općina Šolta (etno eko selo Ruića dvori – 270.000,00 kn)

- Općina Postira (etno eko selo Dol – 58.000,00 kn)

- Grad Omiš (etno eko selo Tugare Ume – 50.000,00 kn)

- Općina Podstrana (etno eko selo Gornja Podstrana – 60.000,00 kn) i

- Grad Hvar (etno eko sela Brusje i Zorače120.000,00 kn).

Sa korisnicima su sklopljeni Ugovori o namjenskom korištenju sredstava kojim su regulirana

međusobna prava i obveze.

Nakon dostave vjerodostojne dokumentacije nalozi su upućeni u Upravni odjel za proračun i

financije gdje su i obrađeni te isplaćeni.


Potpore turističkim manifestacijama i udrugama

Dana 23.ožujka 2011. objavljen je Javni poziv gradovima i općinama Splitskodalmatinske

županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim

manifestacijama i udrugama. Javni poziv je bio otvoren 30 dana te je pristiglo 158 zahtjeva.

21. srpnja 2011. održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Programa potpore turističkim

manifestacijama i udrugama koje je raspravljalo o zahtjevima pristiglim na javni poziv te

predložilo Županu donošenje Odluke o raspodijeli sredstava. Odlukom Župana od 25. srpnja

2011. sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama u iznosu od

540.000,00 raspoređena su na 82 korisnika, a to su sukladno Programu, turističke zajednice i

udruge građana. Minimalni iznos bespovratnih sredstava bio je 2.000,00 kn a maximalni

39.500,00 kn.

Sa korisnicima su sklopljeni Ugovori o namjenskom korištenju sredstava kojim su regulirana

međusobna prava i obveze.

Nakon dostave vjerodostojne dokumentacije nalozi su upućeni u Upravni odjel za proračun i

financije gdje su obrađeni te isplaćeni.


Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza

Dana 27. travnja 2011. objavljen je Javni poziv gradovima i općinama Splitskodalmatinske

županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze.

Javni poziv je bio otvoren 30 dana te je pristiglo 26 zahtjeva. 29. rujna 2011. održan je

sastanak Povjerenstva za provedbu Programa tematske staze koje je raspravljalo o zahtjevima

pristiglim na javni poziv te predložilo Županu donošenje Odluke o raspodijeli sredstava.

Odlukom Župana od 11. listopada 2011. sredstva u iznosu od 200.000,00 raspoređena na

slijedeće korisnike: Grad Stari Grad, Grad Imotski, Općina Postira, Općina Prgomet, Općina

Šestanovac, Općina Lokvičići, Općina Proložac, Općina Hrvace, Grad Vrlika, Općina Jelsa,

47


Općina Podstrana, Općina Šolta, Grad Vis, Grad Vrgorac, Grad Komiža, Grad Omiš, Grad

Hvar, Grad Trogir, Općina Lećevica. Minimalni iznos bespovratnih sredstava bio je 9.000,00

a maximalni 15.000,00.

Sa korisnicima su sklopljeni Ugovori o namjenskom korištenju sredstava kojim su regulirana

međusobna prava i obveze.

Nakon dostave vjerodostojne dokumentacije nalozi su upućeni u Upravni odjel za proračun i

financije gdje su obrađeni te isplaćeni.


Razvoj selektivnih oblika turizma

Svi oblici selektivnog turizma usmjereni su povećanju kvalitete, kvantitete i produženju

sezone turizma u našoj županiji. Aktivnost se realizira u suradnji s gradovima i općinama,

lokalnim turističkim zajednicama te Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije

vodeći računa o tome da se razviju oni selektivni oblici turizma koji će imati najveću korist za

lokalno stanovništvo. U razdoblju srpanj-prosinac 2011. sufinancirani su slijedeći projekti:

- sufinanciranje Projekta kulturno-turistička ruta „ Stopama sv. Martina“ -20.000,00 kn

- sufinanciranje Marketinga kulturno –povijesnih lokaliteta zagore – 30.000,00 kn

- sufinanciranje „Dani poljičkog soparnika“ – 10.000,00 kn

- sufinanciranje rada povijesne postrojbe „Kliški uskoci“ – 9.000,00 kn

- sufinanciranje postavljanja smeđe turističke signalizacije – 5.500,00 kn

- sufinanciranje nastupa Splitsko-dalmatinske županije na sajmu „Eko-etno Hrvatska

2011“ – 130.000,00 kn


Provođenje Glavnog plana razvoja turizma

Cilj ove aktivnosti je kroz obnovu i zaštitu te potpunije vrednovanje turističkih potencijala

Splitsko dalmatinske županije, te utvrđivanje novog identiteta turizma Splitsko - dalmatinske

županije i njezino pozicioniranje kao jedne od vodećih turističkih županija u Hrvatskoj a

posredstvom toga i na Mediteranu, osigurati kvalitetni turizam u suglasju s održivim

razvitkom. Aktivnost se realizira u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske

županije a sredstva su namijenjena implementaciji Glavnog plana u praksi, te su usmjerena na

one programe koji su izabrani iz Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske

županije.

- SUFINANCIRANJE REALIZACIJE „ TEMATSKOG INTERPRETATIVNOG

OKVIRA“ ( faza I I ) – 50.000,00 kn

Izradom i operacionalizacijom „Strategije razvoja kulturnog turizma Splitskodalmatinske

županije“ cilj je još kvalitetnije valorizirati kulturno – povijesnu baštinu kao poseban

turistički proizvod, za kojim sve više raste interes među posjetiteljima županije. U sklopu

strategije, jedan od predloženih projekata sa čijom se realizacijom započelo je i uspostavljanje

tematskog interpretativnog okvira. Tematski interpretativni okvir je struktura koja koristi

teme kako bi se lakše konceptualizirala prošla događanja te kako bi se lokaliteti, ljudi i

događaji postavili u njihov povijesni kontekst. Isticanjem, kvalitetnom prezentacijom i

interpretacijom najvrednijih kulturno-turističkih atrakcija trajno će se privlačiti interes širokog

spektra potencijalnih posjetitelja te doprinijeti produljenju sezone i postupnom tržišnom

(re)pozicioniranju županije na glavnim emitivnim tržištima.

48


- SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA OSNOVNE SIGNALIZACIJE

STAROGRADSKOG POLJA I POVIJESNE JEZGRE STAROG GRADA – 100.000,00 kn

U skladu sa Strategijom razvoja kulturnog turizma Splitskodalmatinske županije i Studije o

signalizaciji Starogradskog polja (Ager) i povijesne jezgre Starog Grada, pristupilo se

realizaciji postavljanja signalizacijskih tabli i uređenja odmorišta na području Starogradskog

polja.

Splitsko – dalmatinska županija je sufinancirala, unutar odmorišta Starogradskog polja i

povijesne jezgre Starog Grada, postavljanje signalizacijskih tabli te elemenata „urbane“

opreme.

PROČELNIK

______________________

Mate Ivanković, dipl. iur.

49


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Izvješće Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove,

infrastrukturu i zaštitu okoliša

I Z V J E Š Ć E

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE,

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

U RAZDOBLJU SRPANJ - PROSINAC 2011.

50


PODRUČJE KOMUNALNIH POSLOVA I INFRASTRUKTURE

1. Sufinanciranje pripreme, projektiranja, sanacije i rekonstrukcije i izgradnje objekata

vodoopskrbe gradova i općina na području Splitsko-dalmatinske županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju,

rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i

o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011.

ovaj Odjel ima na poziciji 360 iznos od 5.140.000,00 kn. Sredstvima ove pozicije

sufinancira:

Program iz točke I. ove Odluke sadrži:

1. Projektiranje vodoopskrbe i crpne stanice Sv.Tekla na području Grada Solina;

2. Izgradnja vodovodne mreže do novoizgrađenog naselja na području Općine Zmijavci;

3. Projektiranje, pripremne radnje i izgradnja cjevovoda zona Vinovac-Vinovac-spoj

sjevernog dijela Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika (zagorski

cjevovod ) na području Općine Marina;

4. Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Općine Lovreć (podmirenje

ranije dospjelih obveza, odnosno potpora u podmirenju duga);

5. Projektiranje i izgradnja vodoopskrbnog sustava turističkih zona i vodoopskrba uvale

Osibova na području Općine Milna;

6. Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda Ogorsko-Zelovskog platoa na području

Općine Muć;

7. Projektiranje i nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava budućeg Centra za

gospodarenje otpadom na području Općine Lećevica, što uključuje i potporu u

podmirenju duga;

8. Izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac;

9. Rekonstrukcija crpne stanice „Pizdica“na području Grada Komiže;

10. Izgradnja vodoopskrbne mreže zaseoka Pišćine u naselju Plano na području Grada

Trogira;

11. Izgradnja,vodovodne mreže na području Općine Lokvičići,

12. Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela II.zone naselja Kaštel Sućurac, predio iznad D8

na području Grada Kaštela;

13. Nastavak izgradnje vodovodne mreže na području Općine Proložac;

14. Projektiranje i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže (zamjena dotrajalih

instalacija i/ili povećanje profila odnosno uvezivanje mreže), odnosno izgradnja nove

vodovodne mreže na području Grada Supetra, te izgradnja vodospreme „Žedno-

Drage“ za potrebe istoimene gospodarsko-poslovne zone na području Grada Supetra;

15. Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Općine Zadvarje;

16. Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava radne zone na području Općine Primorski

Dolac;

17. Dogradnja vodovodne mreže u Otoku i Gali na području Općine Otok;

18. Izgradnja vodospreme i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava zaselka Šimići na

području Općine Tučepi;

19. Izgradnja objekata vodoopskrbe istočnog dijela (Krstatice, Biokovsko selo, Srednja

Župa i Rašćane) na području Općine Zagvozd;

20. Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava:Velić-Čačvina-Vrpolje,te izgradnja mreže

za naselja Kamensko,Nova Sela i Vrpolje na području Grada Trilja;

21. Dovršetak vodoopskrbnog sustava naselja Dobranje na području Općine Cista Provo;

22. Projektiranje sustava vodoopskrbe na području Općine Dugi Rat;

23. Rješavanje vodoopskrbe Nečujma i Podkamenica na području Općine Šolta;

51


24. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Grada Vrgorca i izgradnja vodoopskrbnog

sustava Mijaca-Žlibina-Poljica na području Grada Vrgorca;

25. Izrada idejnog rješenja projekta vodoopskrbe otoka Čiova;

26. Izgradnja vodoopskrbnog sustava uz brzu cestu Trogir-Omiš, gornjih dijelova Općine,

te vodovoda uz rijeku Žrnovnicu na području Općine Podstrana;

27. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava Zelovo i izgradnja

vodoopskrbnog sustava Zelovo (realizacija je u suradnji grada Sinja s općinama:

Hrvace i Muć) na području Grada Sinja, odnosno potpora u podmirenju duga,;

28. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Gudelj-Velaga na području Općine

Podbablje;

29. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Murvica u funkciji revitalizacije etno-eko

sela na području općine Bol;

30. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području grada Imotskog;

31. Izgradnja vodovodne mreže Sitno-Bogdanovići na području općine Prgomet i izrada

projektne dokumentacije (podmirenje ranije dospjelih obveza prema Vodovodu i

odvodnji d.o.o. Šibenik, odnosno potpora u podmirenju duga, te izrada projektne

dokumentacije za vodoopskrbu na potezu Trolokve-Prgomet-Seget;

32. Izgradnja vodovodnog ogranka za dio naselja Sušci (Rusići) na području općine

Dicmo,

2. Sufinanciranje pripreme, projektiranja,sanaciju, rekonstrukcije i izgradnje objekata

vodoopskrbe trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu na području Splitskodalmatinske

županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju,

rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije

namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava

Županijskog proračuna za te namjene u 2011., ovaj Odjel na poziciji 361 ima 500.000,00 kn,

kojima sufinancira:

1. Izgradnja procrpnica „Mirca“ i „Česminova vala“, telemetrija vodoopskrbnih objekata

otoka Brača, V.S. Mirca, CS „Trstena“ i vodoopskrba poslovne zone Ratac,

2. Nastavak dogradnje sustava dezinsekcije, te dogradnja i rekonstrukcija postojećih

glavnih vodoopskrbnih objekata na području Grada Omiša,

3. Nastavak izrade projektne dokumentacije i izgradnja objekata, ostali radovi na

vodoopskrbnom sustavu otoka Hvara (Jelsa – Poljica),

4. Sanacija cjevovoda V.S.Aržano – Studenci na području kojim upravlja Vodovod

Imotske Krajine,

5. Dogradnja i rekonstrukcija dijela vodoopskrbnog sustava sa izradom projektne

dokumentacije za naselja Milna, Rukavac i Podašpilje na području otoka Visa.

3. Sufinanciranje pripreme, projektiranja,sanacije i rekonstrukcije i izgradnje objekata

odvodnje gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje,sanaciju

rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o

raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011. ovaj

Odjel na poziciji 362 ima 6.190.000,00 kn kojima sufinancira:

1. Nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda kroz zatvoreni razdjelni sustav do

pročistača otpadnih voda i odvodnja otpadnih voda za Gospodarsku zonu Kukuzovac,

te odvodnja otpadnih voda naselja Brnaze na području Grada Sinja,

52


2. Projektiranje i izgradnja sustava odvodnje predjela „Valica“ na području Grada Visa,

3. Nastavak izgradnje sustava odvodnje (II.i III.faza) na području Općine Jelsa,

4. Izgradnje sustava odvodnje Puntinak na području Općine Selca,

5. Pripremne radnje i sanacija C.S.2.tlačnog cjevovoda i gravitacijskog kolektora,

uređaja za pročišćavanje, te kopnenog i podmorskog ispusta kanalizacijskog sustava

na području Grada Komiže,

6. Izmjena Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju sustava

odvodnje naselja Stomorska i dovršetak izrade projektne dokumentacije za

izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Maslenica,

7. Nastavak izgradnju sustava odvodnje oborinskih i fekalnih voda na području Grada

Vrgorca,

8. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Sv. Mihovila, Zvonimirovoj ulici i

Dalmatinskoj ulici u funkciji zaštite izvorišta rijeke Jadro i izgradnja fekalne

kanalizacije u zoni Podi – Zapad na području Općine Dugopolje,

9. Izgradnja sustava kanalizacijske mreže i projektiranje odvodnje Trilj-Košute-Vedrine

na području Grada Trilja,

10. Nabava opreme za objekte odvodnje na području Općine Gradac,

11. Izrada glavnih sustava odvodnje na području Općine Podbablje,

12. Izgradnja sustava odvodnje na području Grada Kaštela,

13. Izgradnja sustava odvodnje na području Općine Zadvarje,

14. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Murvici na području Općine Bol,

15. Pripremni radovi i izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada Solina,

16. Izrada glavnih projekata sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine

Hrvace,

17. Rješavanje izgradnje sustava odvodnje na području Općine Sutivan,

18. Izrada glavnog projekta odvodnje naselja Vinišće i izgradnja sustava odvodnje naselja

Marina na području Općine Marina,

19. Nastavak realizacije sustava odvodnje otpadnih voda u Ulicama: Put Dragulina, Put

Kapelice, te izgradnja razdjelne kanalizacije predjela Dragulin-Trogir na području

Grada Trogira,

20. Nastavak realizacije kanalizacijske mreže na području Općine Podstrana,

21. Izvedba građevinskih radova za rekonstrukciju fekalne kanalizacije u predjelu

Majerovica i Pod Glavicu i izrada idejnog i glavnog projekta sanacije dijela

kanalizacijskog kolektora na predjelu Podstine u Hvaru na području Grada Hvara,

22. Izgradnja sustava odvodnje i biološkog pročistača otpadnih voda na području Općine

Primorski Dolac,

23. Nastavak izgradnje fekalne odvodnje u radnoj zoni „Prisike 1“ na području Općine

Muć,

24. Pripremni radovi projektiranje sustava odvodnje na području Općine Dugi Rat,

25. Rekonstrukcija sustava odvodnje i izgradnja fekalne mreže gospodarsko poslovne

Zone „Ratac“ na području Općine Postira,

26. Izgradnja kanalizacijskog sustava i kolektora na području Grada Makarske

27. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja fekalne mreže na području Grada Imotskog;

28. Financiranje izrade dopune Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta rijeke Jadro

i rijeke Žrnovnice čije se zone zaštite nalaze i na području Općine Lećevica.

29. Projektiranje (usklađenje) i izgradnja sustava kanalizacije naselja Mimice, što

uključuje i podmirenje duga iz ranijeg razdoblje

53


4. Sufinanciranje pripreme, projektiranja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnju objekata

odvodnje namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu na

području Splitsko-dalmatinske županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i

izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih

trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog

proračuna za te namjene u 2011., ovaj Odjel na poziciji 363 ima 500.000,00 kn, kojima

sufinancira:

1. Pripremni radovi i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za

pročišćavanje na području Općine Otok i Hrvace, te izgradnja odvodnje dijela Grada

Sinja,

2. Izrada projekta odvodnje za kanalizacijski sustav Grada Imotskog i Općina Imotskog

polja, te nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, podsustava Vinjani Donji,

3. Dogradnja i sanacija postojećih kolektora sa priključcima (snimanje, projektiranje,

izgradnja) i proširenje sustava monitoringa, te daljinskog nadzora i upravljanja

sustavom odvodnje,

4. Rekonstrukcija crpnih stanica sa ugradnjom daljinskog upravljanja na području kojim

upravlja Vodovod i odvodnja Otoka Visa, te izgradnja kolektora u uvali Lučica na

području Grada Komiže i kolektora sa C.S. u uvali Žanićevo.

5. Sufinanciranje pripreme, projektiranja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata

prometne infrastrukture gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske

županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje,sanaciju,

rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture i o raspodjeli sredstava Županijskog

proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011. ovaj Odjel na poziciji 364 ima

4.505.000,00 kn kojima sufinancira:

A)

1. Izgradnja spojne ceste između Prološca Gornjeg i Donjeg, te asfaltiranje nerazvrstanih

cesta na području Općine Proložac,

2. Projektiranje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Marina,

3. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine

Gradac,

4. Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac,

5. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bol,

6. Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Nerežišća,

7. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Postira,

8. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Seget,

9. Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Pučišća,

10. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Zadvarje,

11. Projektiranje, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine

Podstrana,

12. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira,

13. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cista Provo,

14. Uređenje i asfaltiranje nerazvrstane ceste od Ž.C.6212 do naselja Oključna na

području Grada Komiže,

15. Izgradnja nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Općine Lokvičići,

54


16. Projektiranje nerazvrstane ceste do komunalno servisne zone na području Općine

Tučepi,

17. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada

Kaštela,

18. Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lećevica,

19. Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace,

20. Asfaltiranje nerazvrstane ceste na području Općine Lovreć,

21. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Okrug,

22. Izgradnja nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Trilja,

23. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Primorski Dolac,

24. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Otok,

25. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Zagvozd,

26. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta,

27. Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgora,

28. Izgradnja cestovne obilaznice (nerazvrstana cesta) naselja Milna i projektne

dokumentacije sanacije nerazvrstane ceste Butor Dolac na području Općine Milna,

29. Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Podbablje,

30. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Muć,

31. Sanacija i uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja,

32. Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste na području Grada Makarska,

33. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Vrlike,

34. Pripremne-geodetski poslovi na snimanju i izradi posebnih geodetskih podloga (PGP)

za potrebe projektiranja i ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije ceste Sv.

Nedjelja-Dubovica na području Grada Hvara,

35. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Runovići,

36. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog,

37. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grda Supetra;

38. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine

Zmijavci;

39. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Visa,

40. Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Prgomet,

41. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine

Dicmo,

B)

- Sufinanciranje izrade prostorno-prometne studije cestovno-željezničko-pomorskozračnog

prometnog sustava šireg područja Grada Splita

6. Ulaganje u Program izgradnje Regionalnih sustava vodoopskrbe na području

Splitsko-dalmatinske županije

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u Program izgradnje Regionalnih sustava

vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog

proračuna za te namjene u 2011. ovaj Odjel na poziciji 359 ima 1.035.000,00 kn, kojima

sufinancira:

I. -Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis, nastavak izrade projektne dokumentacije, zamjenu i

modernizaciju sustava dezinsekcije vode za područje koje pokriva Vodovod d.o.o. Omiš,

izgradnju C.S. Mirca koje pokriva Vodovod Brač d.o.o.Supetar i ugradnja opreme NUS-a za

područje otoka Visa

55


II. -Ruda,Kosinac - rekonstrukcija C.S.Kosinac

III. -Imotska krajina , izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnog

sustava Šestanovac i izgradnja cjevovoda C.S. Opačac-C.S. Ljuba

IV. –Tribistovo

Nadalje, valja istaći uspješnu suradnju Upravnog odjela sa svim institucijama, a poglavito s

Hrvatskim vodama jer su zajedničkim aktivnostima ostvareni programi razvitka vodoopskrbe

i odvodnje.

Ujedno se naglašava da je za ovo razdoblje realizacija navedenih programa zadovoljavajuća

budući su korisnici sredstava obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, koji postupci

vremenski dugo traju. Naime, tek kad korisnici dostave relevantna pravdanja (račune,

privremene ili okončane situacije i dr. ovjerene od nadzornog inženjera) Upravni odjel može

izdati naloge za prijenos proračunskih sredstava.

10. Rješavanje predmeta u drugom stupnju po žalbama na pojedinačne akte iz područja

komunalnih djelatnosti

U okviru komunalne problematike u ovom Odjelu rješavaju se i predmeti iz komunalnog

djelokruga. Uglavnom se to odnosi na rješavanje žalbi izjavljenih protiv pojedinačnih akata

upravnih tijela jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva. U okviru

te nadležnosti u drugih šest mjeseci 2011. godine zaprimljeno je 175 predmeta, a odluka je

donesena u 167 predmeta.

PODRUČJE ZAŠTITE OKOLIŠA

1. „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o.

Tvrtka „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o. osnovana je u svrhu poduzimanja svih

aktivnosti na realizaciji izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Splitskodalmatinske

županije.

Centar za gospodarenje otpadom je kapitalni višegodišnji projekt, pa je za realizaciju istog

osim navedene tvrtke potreban je angažman i jedinica lokalne samouprave, a posebice

jedinica lokalne samouprave na čijem području su planirane pretovarne stanice i Centar.

Realizaciju izrade projektne dokumentacije na izgradnji Centra i pretovarnih stanica u

značajnoj mjeri usporavaju nedostatak prostorno-planske dokumentacije, neriješeni

imovinsko – pravni odnosi na planiranim lokacijama pretovarnih stanica, neriješena

infrastruktura (pristupni putovi i dr.). Nabrojene aktivnosti su u nadležnosti jedinica lokalne

samouprave, koje je potrebito stalno poticati na obvezu rješavanja navedenih pitanja.

Nadalje, ističe se da zakonska regulativa iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

koja se usklađuje s pravnim stečevinama Europske Unije iziskuje dodatna usklađenja već

izrađene dokumentacije za predmetni projekt, što također znatno utječe na rok realizacije

istog.

56


Za aktivnosti „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o. u 2011. godini planirana su sredstva u

iznosu 2.000.000,00 kuna.

Ističe se da je 27. sjednici Županijske skupštine donošena Odluka kojom se daje suglasnost na

pripremne radnje za realizaciju beskamatnog zajma kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost u svrhu stjecanja nekretnina potrebitih za izgradnju Centra za gospodarenje

otpadom u Lećevici.

Pripremne radnje obavit će RCČO d.o.o. Split u suradnji s nadležnim upravnim odjelima

2. Ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama, vodovodnih voda iz javnih

vodoopskrbnih sustava, zraka i razine buke na području Splitsko-dalmatinske županije

Za predmetne aktivnosti u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije planiran je iznos od

460.000,00 kuna, te je 02. svibnja 2011. godine Župan na prijedlog Odjela donio Program

ulaganja u navedene aktivnosti. Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske

županije ova aktivnost je povećana za 200.000,00 i sada iznosi 660.000,00 kuna.

Aktivnosti provodi proračunski korisnik Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitskodalmatinske

županije

Ističe se da se ispitivanje kakvoće mora temelje na Odluci Županijske skupštine koja je

donesena u ožujku 2011. godine te su određene 144 točke na području Splitsko-dalmatinske

županije na kojima se ispituje kakvoća mora.

Naime, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ( NN 73/08. ), tijekom sezone kupanja

potrebno kontinuirano uzimati uzorke mora na morskim plažama na kojima se očekuje veliki

broj kupača a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja te pratiti kemijsko i biološko

zagađenje. Rezultati ovih ispitivanja dio su cjelovite baze podataka na razini RH, te čine dio

turističke promidžbe o našoj obali.

Nadalje, ističe se da za aktivnost ispitivanja vodovodnih voda iz javnih vodoopskrbnih

sustava na područje Splitsko-dalmatinske županije Upravni odjel sastavlja Plan mjesečni

ispitivanja, temeljem kojeg Nastavni zavod provodi ispitivanja i izviješća dostavlja Upravnom

odjelu.

3. Sanacija nelegalnih odlagališta

Na području Splitsko-dalmatinske županije postoji relativno velik broj nelegalnih odlagališta

otpada, a poglavito na lokacijama uz prometnice, uz morsku obalu i u zaštićenim područjima,

pa je njihovo saniranje od naročitog značaja za okoliš, kao i za turističku promidžbu ove

Županije.

Proračunom Splitsko-dalmatinske za 2011. planirano je 839.334,59 kuna za predmetne

aktivnosti, te je temeljem istog donesena je Odluka Programa sanacije nelegalnih odlagališta

na području Splitsko-dalmatinske županije.

Napominjemo da su sredstva povećana za 439.334,59 kuna, koja su raspoređena za sanaciju

odlagališta komunalnog otpada „Kozjačić“ i to Gradu Imotskom i Općinama: Runovići,

Lovreć, Zmijavci, Cista Provo, Lokvičići, Zagvozd, Proložac i Podbablje.

57


4. Podizanje razine svijesti u zaštiti okoliša

Podizanje razine svijesti o okolišu predstavlja trajnu aktivnost usmjerenu u postizanje

primjerene skrbi o okolišu na svim razinama.

Jedan od značajnih poticaja za očuvanje okoliša je edukacija učenika osnovnih škola. U tom

cilju su u svibnju 2011 godine donesene Odluke o Programu o podizanja razine svijesti u

okolišu za akcije prikupljanja starog papira i kartona i akcije uređenja školskih vrtova za što

je planirano 160.000,00 kuna Za uređenje školskih vrtova sklopljeni su ugovori sa osnovnim

školama koje su dostavile zahtjeve s projektima uređenja školskih vrtova: Vrgorac - Vrgorac,

Ostrog – K. Lukšić, Bijači – K. Novi, Kneza Mislava – K. Sućurac, Milana Begovića - Vrlika,

Kralja Zvonimira – Seget Donji, Bariše Granića Meštra – Baška Voda, I.G. Kovačića – Cista

Velika, DR. F. Tuđman – Brela, Dr. Fra Karla Balića – Šesdtanovac, Jelsa – Jelsa, Gradac –

Gradac, Vis – Vis, Tučepi – Tučepi, Ante Anđelinović – Sućuraj, Mejaši – Split, Kamen –

Šine Split, Žrnovnica – Žrnovnica.

Ova aktivnost obuhvaća akcije prikupljanja starog papira i kartona putem nadmetanja učenika

osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije koja je uspješno okončana, pa su

predviđena sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna dodijeljena najuspješnijim školama u ovoj

akciji.

Isto tako unutar ove aktivnosti sufinancirani su projekti i programi osam ekoloških udruga u ukupnom

iznosu od 100.000,00 kuna, a po prethodno provedenom javnom natječaju i to:

1. Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011.

2. Manje pričaj više radi – akcija sađenja 5000 stabala na području SDŽ

3. Naša čuvita na otoku Šolti

4. Zeleni telefon

5. Odgovornost za otpad je i moja

6. Ronilačko-ekološke aktivnosti čišćenja podmorja i edukacija mladih u zaštiti

prirodne i kulturne baštine podmorja.

7. Nenaseljene uvale dalmatinskog otočja – otpad u podmorju

8. Igraonica u prirodi.

5. Vođenje evidencije Planova gospodarenja otpadom onečišćivača

Proizvođač otpada koji godišnje proizvodi više od 150 tona neopasnog otpada i/ili više od 200

kilograma opasnog otpada, dužan je planirati gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri

godine te dostavljati Planove gospodarenja otpadom na propisanim obrascima PGO-PO,

nakon čega se provjerava točnost podataka u odnosu na dostavljene podatke Registra

onečišćivača. Od 01. srpnja – 31. prosinca 2011. godine pregledano i registrirano 185

Planova.

6. Registar onečišćenja u okoliš

Sukladno Zakonu i provedbenim propisima, svi potencijalni onečišćivači na području Splitsko

- dalmatinske županije dužni su do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu,

dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu.

58


Podaci se dostavljaju na zakonom propisanim obrascima u pisanom ili elektronskom obliku.

Obveznik dostave podataka dostavlja podatke u svezi ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak,

vodu, more i tlo, podatke o proizvodnji, prijenosu, oporabi, zbrinjavanju ili izvozu

proizvedenog opasnog ili neopasnog otpada.

Naime, zakonski obveznici dostave podataka dostavili su od srpnja 2011. godine u Registar

podatke za 708 tehnoloških jedinica na području Splitsko-dalmatinske županije od čega je 613

predmeta verificirano.

Sukladno zakonskim odredbama, obrađene podatke Upravni odjel je dostavio Agenciji za

zaštitu okoliša.

7. Provedba procjene utjecaja na okoliš

Procjena utjecaja na okoliš provodi se za zahvate u prostoru definirane provedbenim

propisom iz zaštite okoliša. Krajem svibnja 2008. godine donesene su dvije značajne uredbe i

to: Uredba o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš i Uredba o procjeni utjecaja

zahvata na okoliš. Navedene Uredbe na poseban način ističu obvezu Upravnog odjela kod

uključivanja javnosti kroz javne rasprave, te putem interneta i javnih medija, a sve u cilju da

se konkretni zahvati u prostoru sagledaju sa svih aspekata zaštite okoliša i prirode u najranijoj

fazi pripreme projekta. Za pojedine zahvate nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog

uređenja i graditeljstva, a za ostale zahvate Upravni odjel.

Od 01. srpnja – 31. prosinca 2011. godine organizirane su javne rasprave i javno izlaganje za

6 Studija utjecaja na okoliš za zahvate gdje rješenje donosi Ministarstvo, zaštite okoliša,

prostornog uređenja i graditeljstva, ujedno dano je mišljenja u 10 predmeta za koje je

nadležno Ministarstvo provodilo ocjenu o potrebi procjene konkretnog zahvata na okoliš.

8. Provođenje upravnog postupka izdavanja dozvola gospodarenja s neopasnim

otpadom

Sukladno Zakonu o otpadu i provedbenim propisima u nadležnost Upravnog odjela je

provođenje upravnog postupka izdavanja dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom.

U razdoblju srpanj-prosinac 2011.godine zaprimljeno je 4 zahtjeva za izdavanje dozvole za

gospodarenjem neopasnim otpadom. Predmeti su u radu.

9. Sudjelovanje u izdavanju lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola

Nadležna tijela koja izdaju lokacijske i građevne i uporabne dozvole za pojedine zahvate u

prostoru tijekom provedbe upravnih postupaka traže očitovanje glede zaštite okoliša za konkretan

zahvat.

Po tim zahtjevima ovaj Upravni odjel se očitovao u razdoblju u drugih šest mjeseci 2011. godine.

godine u 224 predmeta. Nadalje, ovo Upravno tijelo sudjeluje u tehničkim pregledima objekata za

koje se traži uporabna dozvola u postupku kod nadležnog Upravnog tijela.

10. Izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode i potvrda o prihvatljivosti zahvata na

ekološku mrežu ili rješenje o neprihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Upravni odjel, kao nadležno tijelo u drugih šest mjesec izdao je 7 posebnih uvjeta zaštite

prirode sukladno odredbama članka 38., stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i

59


39/08), te 2 potvrde o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili rješenje o neprihvatljivosti

zahvata na ekološku mrežu, sukladno odredbama članka 37.a., stavka 2. Zakona o zaštiti

prirode (NN 70/05 i 139/08), i članka 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i

zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09).

OSTALE AKTIVNOSTI

Osim gore navedenih temeljnih aktivnosti ovaj Upravni odjel obavlja i druge poslove kao što

su:

- prati aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na

području Splitsko-dalmatinske, te drugih pravnih subjekata kojih je osnivač Županije,

a za koje je po djelatnostima koje obavljaju nadležan ovaj Upravni odjel;

- suradnja sa drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave iz svoje nadležnosti;

- obavljanje aktivnosti vezane za realizaciju proračunskih sredstava namijenjenih za

komunalnu infrastrukturu, djelatnosti zaštite okoliša i zaštite prirode;

- osiguravanje sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o

određenim djelovanjima i djelatnostima vezano za pitanja zaštite.

- sudjeluje u povjerenstvima, seminarima, radionicama i radnim sastancima iz nadležnih

područja.

60


SPLISKO-DALMATINSKA ŽUPANJA

Upravni odjel za prostorno uređenje

IZVJEŠĆE O RADU

UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2011. GODINE

Split, siječanj 2012. godine

61


UVODNI DIO

Upravni odjel za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije započeo je s radom

1. siječnja 2008. godine preuzevši poslove, djelatnike, predmete, opremu i prostorije Službe

za prostorno uređenje Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

Nakon provedenih aktivnosti u protekle tri godine možemo zaključiti slijedeće:

1. RJEŠAVANJE ODGOVARAJUĆEG PROSTORA ZA RAD SLUŽBE

- U ovoj godini planiramo ugraditi nove zatvore u sjedištu u Splitu jer su postojeći

potpuno dotrajali, te osvježiti ispostavu u Vrgorcu.

- Svi prostori površinom, smještajem i uređenjem zadovoljavaju potrebe službi

smještenih u njima, osim s gledišta arhiva.

2. MATERIJALNO – TEHNIČKO OPREMANJE SLUŽBE

- Sve ispostave (osim ispostava Vis i Vrgorac koje imaju premali broj predmeta i samo

po jednog djelatnika) opremljene su vozilima, fotokopirnim aparatima, fotoaparatima i

računalnom opremom te potrebnim namještajem.

3. KADROVSKO POPUNJAVANJE SLUŽBE

- I nadalje je upražnjeno jedno mjesto na Braču, za koje u dva puta raspisanom

natječaju nismo pronašli odgovarajuću osobu.

- Tijekom godine održana su 4 kolegija s voditeljima Ispostava, te nekoliko

savjetovanja u Zagrebu poradi primjene novih propisa. Na taj način postigli smo

jednoobraznost i ujednačenost u rješavanju.

4. RAČUNALNI PROGRAM ZA RAD SLUŽBE

- Računalni program za evidenciju, praćenje i vođenje predmeta provedbe dokumenata

prostornog uređenja je dovršen i njegova primjena je otpočela u svim ispostavama, a i

svi djelatnici su prošli dvije faze obuke za rad na tom programu.

Napominjem da je postojanje ovakvog programa temelj za značajnije pomake u radu i za

potpunu kontrolu rada djelatnika.

5. NERIJEŠENI ARHIV

Niti u jednoj Ispostavi kao niti u sjedištu u Splitu problem arhiviranja i izuzimanja

dovršenih predmeta nije riješen, arhivi nisu preuzeti, nisu uredni niti su na odgovarajući način

dostupni. Bez stručne osobe zadužene za arhiv, a u potpuno nesređenom arhivu za takav

posao trebat će nam mjeseci rada. U proteklom razdoblju kvalitetno smo riješili prostorije za

smještaj arhiva u sjedištu u Splitu te u ispostavama u Makarskoj, Supetru, Hvaru i Trogiru,

dok je problem prostora arhiva izrazito velik u ispostavama u Solinu i Omišu, gdje su

predmetni smješteni potpuno neuvjetno. U preostalim ispostavama arhivski prostori su

nedovoljno veliki.

U kolovozu su donesene izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji te potpuno

novi Zakon o „legalizaciji“. Zbog potpune nepripremljenosti za provedbu ovih zakona

(nepostojanje kvalitetnih uputstava, nemogućnost pristupa digitalnoj ortofoto karti, nejasne i

dvosmislene odredbe, itd.) zahtjevi se praktično samo zaprimaju, bez mogućnosti rješavanja.

Većina zahtjeva stigla je koncem godine tako da je to pokvarilo ukupni dojam o broju

neriješenih predmeta.

62


Unatoč svim problemima koje smo prethodno naveli (i mnogim drugim kojima Vas

nećemo detaljnije umarati) djelatnici ovog Upravnog odjela ostvarili su značajne rezultate koji

su vidljivi u slijedećoj tablici:

63


Broj predmeta

Ispostava

Preuzeto

1.1.2008

.

Zaprimlj

eno u

2008.

Zaprimlj

eno u

2009.

Zaprimlj

eno u

2010.

Zaprimlj

eno u

2011.

Riješe

no

u

2008.

Riješe

no

u

2009.

Riješe

no

u

2010.

Riješe

no u

2011.

U radu

1.1.2012

.

Broj

djelatnik

a

U radu

po djel.

1.1.2012

.

SJEDIŠTE

U SPLITU 635 631 618 959 1424 897 824 1245 1385 249 9+3*** 27,7

HVAR 674 672 594 786 973 761 1005 991 1006 95 6+1 15,8

IMOTSKI 32 340 310 531 486 341 306 562 462 39 3+1 13,0

OMIŠ 319 1008 911 954 1149 1042 836 1218 1248 107 5+1 21,4

SINJ 101 733 548 768 812 637 700 855 826 25 4+1 6,3

SOLIN**** 623 1158 903 678 907 960 1821 882 967 144 7+1** 20,6

TROGIR 517 1312 788 945 813 1281 1221 944 849 65 4+1 16,3

VIS 74 126 111 289 314 152 126 289 285 67 1 67,0

VRGORAC 4 213 199 386 251 214 199 394 251 6 1 6,0

SUPETAR 385 1281 1094 1079 1061 1223 983 1560 1099 152 5+1 30,4

MAKARSKA 675 1236 2304 1391 1249 1483 2052 1770 1490 256 7+1 36,6

UKUPNO 4039* 8710 8380 8809 9439 8991 10075 10454 9868 1205 52+12* 23,2

*Neupravni predmeti prilikom preuzimanja nisu bili evidentirani iako ih je bilo nekoliko tisuća

64


**Djelatnici koji su navedeni iza znaka + su administrativni djelatnici koji rade na prijemu i otpremi pošte , te arhiviranju predmeta

***U sjedištu u Splitu obavlja se dio poslova i za druge ispostave

****U ispostavi Solin jedna djelatnica je do kolovoza obavljala poslove na samo 4 sata.

*****Veći dio godine dvije djelatnice (1u Trogiru a 1 u Supetru) su na porodnom dopustu. Nismo uzimali zamjenu za njih.

65


Činjenice koje nisu vidljive iz prethodne tablice, a koje su vrlo značajne za ukupno stanje:

- Većina ispostava očistila je neriješene predmete a druge su na dobrom putu da to

konačno urade,

- Trenutno je sva naša pažnja usmjerena na ispostavu u Makarskoj u kojoj su u tijeku

brojne mjere koje bi morale rezultirati bitnim smanjenjem broja neriješenih predmeta

već do polovice tekuće godine. Veliki broj zaprimljenih i riješenih predmeta u toj

ispostavi tijekom 2009. odnosi se na zahtjeve državnog odvjetništva o statusu

poljoprivrednog zemljišta što su predmeti uglavnom manje složenosti ali traže puno

vremena referenata,

- Svi predmeti koji se nalaze u Ispostavama danas su aktivni. Dakle nema nijednog

predmeta koji još stoji neotvoren, a kakvih je bilo gotovo 1/3 preuzetih predmeta

- Nema nijednog predmeta starijeg od 2011. koji nije riješen (osim predmeta u

ponovnom postupku)

- Svi predmeti za javne objekte (elektroopskrba, vodovod, škole, crkve, javne ceste i sl.)

i proizvodne objekte imaju potpuni prioritet i rješavaju se maksimalno žurno tako da

nema takvih predmeta starijih od 6 mjeseci.

- Nijedna stranka ne području Županije nije ostala bez odgovora na pitanje, pojašnjenje

ili primjedbu te nije upućena na nadležno Ministarstvo bez odgovora (naravno, uvijek

ima i onih nezadovoljnih dobivenim odgovorom)

- Više od 3/4 aktivnih predmeta su oni koji čekaju neki dokument koji treba dostaviti

stranka (parcelacija, imovinska pitanja, donošenje planova itd.).

- Opći dojam koji izražavaju građani i pravne osobe svakodnevno je znatno povoljniji

nego ranije.

Nakon svega navedenog možemo sebi postaviti sagledive ciljeve za tekuću godinu:

1. Svesti broj neriješenih predmeta po djelatniku ispod 20, što je po našem iskustvu više

nego uredan broj predmeta u radu, kada referent može kontrolirati svaki predmet

2. Riješiti sve predmete starije od 2011. godine do konca 2012.

3. U svakom zaprimljenom predmetu uputiti prve pozive (za susjede, javna poduzeća,

druge stranke u postupku) ili obavijesti o potrebi izmjena i dopuna zahtjeva u roku od

10 dana od dana zaprimanja zahtjeva

4. Nijedan predmet neće u tijeku postupka „mirovati“ dulje od 15 dana, a da se u njemu

ne donese potreban akt (zahtjev za dopunu, izmjenu i sl.) osim ako se čeka na neku od

aktivnosti stranaka u postupku

5. Riješiti svaki predmet u roku od 30 dana od dana kompletiranja predmeta

6. Svi predmeti u kojima stranke nisu ispunile svoje obveze u danom im roku biti će

odbijeni za najviše 5 dana od istog ostavljenog im roka

7. Prilikom podnošenja zahtjeva svaka stranka će dobiti svoj „bar-kod“ pomoću kojeg će

putem interneta ili na terminalima u Ispostavama moći provjeriti svakodnevno stanje

svog predmeta i predstojeće korake u rješavanju predmeta.

8. Sve Ispostave Upravnog odjela izdavat će rješenja na potpuno istim obrascima, na

potpuno isti način i u potpuno istoj proceduri.

66


Iskreno se nadamo da će nam i sve druge županijske službe, o čijem radu smo u

potpunosti ovisni, omogućiti da ostvarimo planirano.

PROČELNIK

Marijo Radevenjić, dipl.ing.građ.

67


SPLITSKO-DALLMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

IZVJEŠĆE

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2011. GODINE

Split, siječanj 2011. godine

68


IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od 01.srpnja-31.prosinca 2011.

I. ZDRAVSTVO :

USTANOVE KOJIMA

JE SPLITSKO-

DALMATINSKA

ŽUPANIJA VLASNIK I

OSNIVAČ :

DOM ZDRAVLJA

SPLITSKO-

DALMATINSKE

ŽUPANIJE

Zaposlenih 480

- na neodređeno = 436

- na određeno = 44

A K T I V N O S T I :

- sanacija dugova Doma zdravlja SDŽ iz Proračuna SDŽ u

ukupnom iznosu od 69.000.000,00 kn iz decentraliziranih i

matičnih sredstava u periodu 2010. - 2012. Prva i druga rata već

su ispaćene sa ukupno 60 mil. kn, a iznos od 9 mil. kn isplatit će

se u 2012. Ovim je izbjegnuto kreditno zaduženje koje bi po

osnovu kamata na iznos od 69 mil. kn koštalo dodatnih 40 mil. kn

(simulacija izračuna kamata od strane Splitske banke)

- sporazumno (uz otpremnine od 4.000 kn po godini staža

provedenog u ustanovi) otpuštena 47 djelatnika DZ – tehnološki

višak (administrativni djelatnici) kako bi se plaćanje DZ uprave

ubuduće učinilo ekonomski održivim, ukupan iznos sredstava za

isplatu otpremnina osiguran u Proračunu je 6.322.125,88 kn,

isplaćeno u dvije rate –u svibnju i prosincu 2011.

- od srpnja započelo s radom rodilište u Sinju, a kod rodilišta u

Makarskoj i Imotskom po nalogu Povjerenstava za zdravlje

pronađeni nedostaci i ostavljeni rokovi za njihovo otklanjanje

- održano niz internih sastanak između DZ SDŽ i SDŽ (UO

zdravstvo i UO financije) radi financijskih izvješća / kontrola

u cilju utvrđivanja stvarnog izvora svih „gubitaka“ DZ po

djelatnostima, po ispostavama i dr. te radi svih ostalih nužnih

„inventura“ (evidencija) pri DZ SDŽ (objekti / z.k. stanja /

dužnici / sudski sporovi / stanje opreme /…) sve radi uspostave

buduće racionalne organizacije poslovanja DZ SDŽ

- sklopljen Sporazum o poslovno tehničkoj suradnji između DZ

SDŽ i Zavoda za hitnu med. pomoć SDŽ radi nastavka

obavljanja

djelatnosti sanitetskog prijevoza od strane Zavoda za HMP u

prijelaznom periodu. Po zakonu / Pravilniku sanitetski prijevoz

ubuduće

će se obavljati pri DZ SDŽ

NAPOMENA:

po novoj Vladinoj Uredbi o izmjeni i dopunama Zakona o

69


zdravstvenoj zaštiti (NN br.154/11), Zavod za hitnu medicinsku

pomoć može obavljati djelatnost sanitetskog prijevoza sukladno

odluci osnivača

- nova ambulanta u Podgori započela s radom u prosincu

2011. godine (općina Podgora dala svoj prostor na besplatno

korištenje DZ; HZZO ugovorio plaćanje tima koji je u mreži ;

Županija kroz decentralizirana i matična sredstva osigurala

uređenje ambulante u vrijednosti 200.000,00 kn, a DZ zaposlio

liječnika (tim)

- izvršena zamjena poslovnih prostora DZ SDŽ i NZZJZ SDŽ

Odlukom o davanju na korištenje NZZJZ SDŽ dijela poslovnog

prostora DZ SDŽ u objektima Supetar, Solin, Imotski, Vrgorac i

Hvar te povrata DZ-u do sada korištenih prostora u objektima

Supetar, Solin, Imotski od NZZJZ SDŽ-usvojila Županijska

skupština

- dodjela koncesija u javno zdravstvenoj službi- svi postupci

dodjele koncesija su završeni, koncesionari redovito uplaćuju

koncesijsku naknadu u iznosu od 1250 kn mjesečno, osim kod

zdravstvene njege kod koje je utvrđeni iznos za plaćanje150 kn

mjesečno po medicinskoj sestri

- sklopljen Ugovor između Županije i DZ SDŽ o prijenosu

koncesijskih naknada DZ SDŽ radi podmirenja troškova uprave

i sufinanciranje redovne djelatnosti

- naknadno u Podstrani (radi popunjavanja mreže) sklopljena dva

nova ugovora s koncesionarima

- u tijeku procedura oko raspisivanja natječaja za medicinu

rada (novom Vladinom Uredbom o izmjeni i dopunama Zakona

o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/2011) produženi rokovi za

raspisivanje natječaja za medicinu rada)

- donesena Odluka o kriterijima i mjerilima za davanje suglasnosti

zaposlenicima Doma zdravlja SDŽ za obavljanje zdravstvene

djelatnosti na primarnoj razini na osnovi koncesija-usvojila

Županijska skupština

- iz matičnih sredstava:

-klimatizacija ambulante Runović u vrijednosti 60.000,00 kn

-RTG dijagnostika Trogir, Solin, Split i Makarska (ulaganja u

prostor i opremu) u vrijednosti 250.000,00 kn

-nabava informatičke opreme, najam programa za djelatnost

dentalne medicine u vrijednosti 140.000,00kn

- iz decentraliziranih sredstva :

nabavljena medicinska i laboratorijska oprema za:

-Oftamološku ordinaciju Sinj (ukupna vrijednosti cca 280.000,00

kn),

-ordinacije medicine rada Split-Kaštela (ukupna vrijednost cca

130.000,00 kn)

-ordinacije opće medicine, stomatologije,patronaže (ukupna

vrijednost cca 120.000,00 kn)

-ispostave Kaštela i Hvar RTG oprema (ukupna vrijednost cca

70


510.000,00 kn)

dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

-rekonstrukcija i adaptacija dvaju stomatoloških ordinacija i

dodatni sanitarni čvor u objektu Supetar, prostora patronaže i

prostorije za kompresor u vrijednosti 303.930,93 kn,

-građevinski radovi za ugradnju dizala za bolesnike na vanjskoj

strani objekta u Imotskom-hemodijaliza u vrijednosti 85.274,79

kn,

-izrada pristupne ab rampe i otvaranje novog ulaza za pristup

invalida Komiži, i za pristup kola HMP, predulaz u ambulantu,

uređenje prostorije za liječnika u Visu u vrijednosti 147.788,30

kn,

-u zgradi ex „Staro rodilište“, adaptacija 3 ordinacije medicine

rada, uređenje čekaonice medicine rada i uređenje prijemne

kancelarije u vrijednosti 119.813,19 kn,

-adaptacija prostora kotlovnice i rekonstrukcija lifta u

Kavanjinovoj- Split u vrijednosti 126.100,00 kn,

-uređenje prostora uprave u Imotskom, projektiranje ugradnje

dizala za novu hemodijalizu u Imotskom i rampe za invalide u

Komiži, te nadzor nad izvođenjem radova u Splitu, Sinju,

Imotskom i Komiži- ukupna vrijednost 146.292,74

NASTAVNI ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

SPLITSKO-

DALMATINSKE

ŽUPANIJE

Zaposlenih 319

- na neodređeno = 290

- na određeno = 29

- i druge proračunske i izvanproračunske aktivnosti…

- prethodnim kreditnim zaduženjem NZZJZ riješio je dugove

za PDV čime mu je omogućeno sudjelovanje na tržištu radi

pružanja svojih usluga te povećan „tržišni“ udio u ukupnom

dohotku na 58% (dakle 42% od HZZO-a)

- iz matičnih sredstava:

- realizirana isplata po sklopljenom Sporazumu između Županije i

NZZJZ SDŽ o osiguranju proračunskih sredstava za prevenciju

ovisnosti, za uzorkovanja (sanitarna inspekcija) i prevenciju

bolesti – sveukupno 3.000.000,00 kn.

- osigurano 300.000,00 kn za otplatu kredita za pokriće PDV-a

- uređenje ambulante Školske medicine Kman u vrijednosti

85.000,00 kn

- iz decentraliziranih sredstava:

- otplata kredita podignutog 2010 godine na rok od 8 godina za

pokriće PDV-a u iznosu od 3.000.000,00 kn

- uređenje ambulante Školske medicine Supetru u vrijednosti

83.000,00 kn

- izvršena zamjena poslovnih prostora DZ SDŽ i NZZJZ SDŽ

Odlukom o davanju na korištenje NZZJZ SDŽ dijela poslovnog

prostora DZ SDŽ u objektima Supetar, Solin, Imotski, Vrgorac i

Hvar te povrata DZ-u do sada korištenih prostora u objektima

Supetar, Solin, Imotski od NZZJZ SDŽ- usvojila Županijska

skupština

- sastanci u Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu

71


ZAVOD ZA HITNU

MEDICINSKU POMOĆ

SPLITSKO-

DALMATINSKE

ŽUPANIJE

Zaposlenih 371

- na neodređeno = 339

- na određeno = 32

zdravstva i soc. skrbi, a u svezi izdavanja ovlasnica za

obavljanje laboratorijskih analiza-pitanje ovlasnica još uvijek

nije konačno riješeno

- i druge proračunske i izvanproračunske aktivnosti…

- ravnatelj, predsjednik UV i pročelnica UO sudjelovali na

sastanku pri Zavodu za hitnu medicinu RH radi izrade nove

mreže HMP te su date i primjedbe odnosno zahtjevi Županije u

pogledu buduće mreže,

- nakon sastanka u Ministarstvu zdravlja odnosno davanja

primjedbi udovoljeno traženju Županije za dobivanje statusa

Tima T1 u mreži HMP u Vrgorcu,

- nakon pismenog reagiranja prema svim nadležnim institucijama

radi zadržavanja broja 194 u sustavu pozivanja HMP, dobiveno

očitovanje o mogućnosti daljnjeg korištenja istog,

- započete aktivnosti oko preustroja djelatnosti sanitetskog

prijevoza odnosno njegovog izdvajanja iz Zavoda za hitnu

medicinsku pomoć i pripajanja Domu zdravlja SDŽ,

NAPOMENA:

po novoj Vladinoj Uredbi o izmjeni i dopunama Zakona o

zdravstvenoj zaštiti (NN br.154/11), Zavod za hitnu medicinsku

pomoć može obavljati djelatnost sanitetskog prijevoza sukladno

odluci osnivača

- mrežom za sanitetski prijevoz od početna 24 tima u mreži,

nakon reagiranja Županije, odobreno 36 timova.

- preuzeto 5 novih, potpuno opremljenih vozila za Zavod za

hitnu medicinsku pomoć-donacija Ministarstva zdravlja putem

kredita Svjetske banke

- iz matičnih sredstava:

- za rad dodatnih timova HMP-a tijekom turističke sezone –

realizirano 421.000,00 kn iz matičnog dijela Proračuna i

361.060,00 kn iz pomoći dobivene od Ministarstva turizma)

STOMATOLOŠKA

POLIKLINIKA SPLIT

Zaposlenih 51

- na neodređeno = 47

- na određeno = 4

- iz decentraliziranih sredstava:

- nabava uredske opreme i namještaja u vrijednosti 81.710,00 kn

- nabava medicinske i laboratorijske opreme u vrijednosti

345.760,00kn

- nabava informatičke opreme (računala, prijenosno računalo,

monitori, printeri i ruter) u vrijednosti 104.540,00 kn

- omogućeno obavljanje nastave za studente dentalne medicine

unutar Stomatološke poliklinike kao i rad liječnika dentalne

medicine na fakultetu Dentalne medicine

- iz decentraliziranih sredstava:

- pokriće dugovanja iz 2010. godine u vrijednosti 750.000,00 kn

- popravak i servis anesteziološkog uređaja u vrijednosti od

70.000,00 kn

- početkom travnja započela s radom Služba za pomoć djeci sa

72


POLIKLINIKA ZA

REHABILITACIJU

OSOBA SA

SMETNAJMA U

RAZVOJU

Zaposlenih 47

- na neodređeno = 45

- na određeno = 2

LJEKARNA

SPLITSKO-

DALMATINSKE

ŽUPANIJE

Zaposlenih 204

- na neodređeno = 186

- na određeno = 18

SPECIJALNA

BOLNICA ZA

MEDICINSKU

REHABILITACIJU

„BIOKOVKA“

MAKARSKA

Zaposlenih 180

- neodređeno = 140

- određeno = 40

LJEČILIŠTE „DJEČJE

SELO“ PROMAJNA

BAŠKA VODA

Zaposlenih 1

- neodređeno = 1

- određeno = /

psihičkim poteškoćama pri Poliklinici za što je u Proračunu

SDŽ izdvojeno 150.000,00 kn te cca 530.000,00 od strane Grada

Splita (tim od 3 djelatnika ; prostor ;oprema)

- zakup nove lokacije za Ljekarnu od strane Grada Trogira na

adresi Obala bana Berislavića 15

- Ljekarna promijenila sjedište (nova adresa- Ljudevita

Posavskog 12a) što je usklađeno u Statutu- Županijska skupština

dala suglasnost,

- Upravno vijeće Ljekarne donijelo odluku o prodaji stana na

adresi Velebitska 26, Split- Županijska skupština dala suglasnost

- zapošljavanje nove magistrice farmacije na Visu radi odlaska

prijašnje u mirovinu, te osiguranje navedenoj djelatnici stana

putem najma

- iz decentraliziranih sredstava:

- rekonstrukcija ventilacijskog sustava u kuhinji u vrijednosti cca.

600.000,00 kn

- održano nekoliko ročišta tijekom 2011. godine pri

Trgovačkom sudu u Splitu radi utvrđivanja vlasništva

zemljišta i uknjižbe – protivna stranka Državno odvjetništvo

(dugogodišnji problem dvojnog zahtjeva za uknjižbom i od

strane Lječilišta i od strane Hrvatskih šuma zastupanih po

Državnom odvjetništvu RH (ODO Makarska , ODO Split)

- zadnje ročište održano 12 listopada 2011. godine na kojem je

naloženo tužitelju ( Lječilište „Dječje selo“) dostaviti Povijesni

ZK izvadak za predmetne čest.zemlje po čemu postupaju

punomoćnici Županije.

- 2006. sporazumno otpušteno svih 33 djelatnika ustanove,

ujedno i povukli sve tužbe sa sudova protiv ustanove i

Županije – cca 6,2 mil kn za otpuštanje djelatnika

- 2007. iz Proračuna SDŽ jednokratno isplaćeni svi vjerovnici

(sanirani dugovi) Lječilišta (HEP, Vodovod, PDV, HT, Croatia

osiguranje…) za iznos od cca 3,8 mil. kn te na taj način spašeno

cca 4 mil. duga sa osnova kta jer su svi vjerovnici oprostili kta

- 2008. pokrenuti postupci u cilju revitalizacije ustanove

(lokaliteta)

(JPP / koncesija / prostorni plan / konzultantske usluge /

73


kontakti sa Agencijom za JPP) – nastavak aktivnosti sijedi

nakon razrješenja vlasništva nad zemljištem (cca 70.000 m2) –

spor u tijeku pred Trgovačkim sudom u Splitu

- i druge proračunske i izvanproračunske aktivnosti…

OSTALO IZ

DJELATNOSTI

UPRAVNG ODJELA

(RAZNO) :

UDRUGE ZA POMOĆ

OBOLJELIMA

„POVJERENSTVA“:

- savjet za zdravlje

- za zaštitu prava

pacijenata

- za koncesije

- za ravnopravnost

spolova

- za suzbijanje

zlouporabe opojnih

droga

A K T I V N O S T I :

- sastanci s udrugama, preporuke, sudjelovanja na događanjima

udruga i dr.; 17. listopada 2011. objavljen u Slobodnoj

Dalmaciji Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih

zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalnohumanitarnoj

i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti

zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i

organizacija u 2012. godini, zaprimljene 60 prijave udruga za

pomoć oboljelima, obrada u tijeku

- održavani sastanci (sjednice); rasprave po točkama Dnevnog

reda, (vođeni zapisnici) upućena odgovarajuća očitovanja prema

nadležnim institucijama i druge aktivnosti ;

- Savjet za zdravlje

-održane 2 sjednice, izabran novi predsjednik Savjeta dr.Denis

Nenadić

Povjerenstvo za prava pacijenata

-održane 3 sjednice, izrađeno Izvješće o radu za Ministarstvo

zdravlja

Povjerenstvo za koncesije

-održane 4 sjednice, otvarane ponude za djelatnost obiteljske

medicine općini Podstrana i Županu dostavljen prijedlog Odluke

za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za predmetnu djelatnost,

-odrađene pripremne radnje za raspisivanje natječaja za

medicinu rada i zatraženo očitovanje od Ministarstva zdravlja

(status poliklinika koje u svojoj djelatnosti imaju navedenu

medicinu rada)

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

-održane 3 sjednice,

-u listopadu održana Koordinacija Povjerenstva, te sjednica s

udrugom „Slivanjka“ u Slivnu povodom Međunarodnog dana

Seoskih žena

-u studenom održano predstavljanje knjige „Sunčica“ o

prešućenim ratnim zločinima u Domovinskom ratu

-u prosincu sastanak Povjerenstava s gđom. Višnjom Ljubičić

novoizabranom pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, te

održana tiskovna konferencija pod nazivom „Položaj žena u

SDŽ s

osvrtom na protekle parlamentarne izbore“

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

-održana 1 sjednica , provedene aktivnosti prema Vladinom

74


Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

MRTVOZORSTVO

ZAJEDNICA UDRUGA

CRVENOG KRIŽA

ŽUPANIJSKA LIGA

PROTIVA RAKA

DOM ZA PSIHIČKI

BOLESNE OSOBE U

TROGIRU

KOMUNIKACIJA SA

RESORNIM

MINISTARSTVIMA I

DRUGIM

INSTITUCIJAMA

- redovito financiranje (očevidi smrti / obdukcije)

- i druge aktivnosti ( procedura imenovanja mrtvozornika )

- stupio na snagu novi Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te

utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 46/11)

- donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstava za

nadzor nad radom mrtvozornika u Splitsko-dalmatinskoj

županiji -usvojila Županijska skupština

- donesen Zaključak o utvrđivanju potrebnog broja mrtvozornika

te načinu vođenja Evidencije mrtvozornika u SDŽ-usvojila

Županijska skupština-usvojila Županijska skupština

- redovito financiranje – služba traženja + ostalo – zakonska

obveza i odgovarajući Ugovor

- isplata izvršena u dva obroka po 165.000,00 kn i jedan od

120.000,00 kn

- redovito financiranje (Ugovor između Lige i Županije)

- financijska pomoć ustanovi- realizirana u prvoj polovici godini

- usuglašavanje oko prijedloga nacrta odluka o

decentraliziranim sredstvima

- i druge aktivnosti

II. SOCIJALNA SKRB :

USTANOVE KOJIMA

JE SPLITSKO-

DALMATINSKA

ŽUPANIJA VLASNIK I

OSNIVAČ :

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

SPLIT

2 objekta:Zenta

,Vukovarska

( 642 korisnika / 176

djelatnika + 36 na

određeno)

A K T I V N O S T I :

- redovito financiranje sukladno osiguranim decentraliziranim

sredstvima (plaće, materijalni troškovi, investicije)

- druge redovite proračunske i izvanproračunske aktivnosti

(Pravilnici o unutarnjem redu / sistematizacija – zakonsko

usklađenje ; pravna pomoć i dr.)

- iz decentraliziranih sredstva:

- nabava računalne opreme u vrijednosti 60.924,85 kn,

- opremanje zajedničkih prostorija u vrijednosti 176.601,68 kn,

- hitne intervencije-sanacija vodovodne cijevi u kuhinji u

vrijednosti 52.548,06 kn i izmjena bojlera u kotlovnici u

75


DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

MAKARSKA

2 objekta: Makarska ,

Runovići

( 104 korisnika / 35

djelatnika + 13 na

određeno)

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

VIS

( 80 korisnika / 28

djelatnika + 6 na

određeno)

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

LOVRET

( 107 korisnika / 64

djelatnika + 15 na

određeno)

OSTALO IZ

DJELATNOSTI

UPRAVNG ODJELA

(RAZNO) :

CENTRI ZA

SOCIJALNU SKRB

7. CZSS U ŽUPANIJI

vrijednosti 79.844,72 kn

- redovito financiranje sukladno osiguranim decentraliziranim

sredstvima (plaće, materijalni troškovi, investicije)

- druge redovite proračunske i izvanproračunske aktivnosti

(Pravilnici o unutarnjem redu / sistematizacija – zakonsko

usklađenje ; pravna pomoć i dr.)

- iz decentraliziranih sredstava:

- nabava uredske opreme i računalne opreme u vrijednosti

33.791,75 kn

- hitne intervencije- nabava kuhinjske opreme, perilice rublja i

usisivača u vrijednosti cca 50.000,00 kn

- hitne intervencije-izmjena stolarije u vrijednosti 86.079,09 kn

- redovito financiranje sukladno osiguranim decentraliziranim

sredstvima (plaće, materijalni troškovi, investicije)

- druge redovite proračunske i izvanproračunske aktivnosti

(Pravilnici o unutarnjem redu / sistematizacija – zakonsko

usklađenje ; pravna pomoć i dr.)

- iz matičnih sredstava:

- dovršeno uređenje i opremanje potkrovlja (kapelica, dnevni

boravak za korisnike, povećanje standarda prostora na donjim

etažama) u vrijednosti 320.000,00 kn

- iz decentraliziranih sredstava:

- sanacija soba na drugom katu u vrijednosti 297.346,90 kn

- sanacija kuhinje i blagovaonice u vrijednosti 39.608,95 kn

- hitne intervencije-instaliranje centralnog grijanja u vrijednosti

42.382,11 kn, ograda oko Doma u vrijednost 17.306,10 kn,

- hitne intervencije-nabava perilice u vrijednosti 43.325,52 kn

- redovito financiranje sukladno osiguranim decentraliziranim

sredstvima (plaće, materijalni troškovi, investicije)

- druge redovite proračunske i izvanproračunske aktivnosti

(Pravilnici o unutarnjem redu / sistematizacija – zakonsko

usklađenje ; pravna pomoć i dr.)

- iz decentraliziranih sredstava:

- nabava i montaža PVC stolarije u vrijednosti 61.356,00 kn

- hitne intervencije-ugradnja stolarije u vrijednosti 48.904,80 kn

A K T I V N O S T I :

- redovito financiranje sukladno osiguranim decentraliziranim

sredstvima (materijalni troškovi)

- druge redovite proračunske i izvanproračunske aktivnosti

- NAPOMENA:

sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 57/11) u

prosincu 2011. godine osnovan je Zavod za socijalnu skrb koji

76


POMOĆ ZA OGRIJEV

KORISNICIMA

POMOĆ DJECI

POGINULIH

HRVATSKIH

BRANITELJA

„JEDNOKRATNE

NOVČANE POMOĆI“

VETERANSKE

UDRUGE

SOCIJALNO

HUMANITARNE

AKTIVNOSTI

je objedinio prijašnje centre za socijalnu skrb na području

Županije

- redovita isplata pomoći za ogrjev korisnicima koji se griju na

drva prema evidenciji općina i gradova ( pravo po Zakonu o

socijalnoj skrbi ) u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim

standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za

socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju

na drva za 2011. godinu

- isplaćene pomoći za 4.493 korisnika u ukupnom iznosu

4.268.350,00 kn

- redovita isplata pomoći djeci do 18. g. i dalje ako se redovno

školuju (350,00 kn mjesečno)

- pomoć socijalno ugroženim osobama koje ostvaruju pravo na

pomoć po Pravilniku (odluku donosi Povjerenstvo); najčešće

su u pitanju bolesti, skupa liječenja, teška materijalna i socijalna

stanja i dr.

- riješeno cca 909 korisnika (socijalno ugroženih obitelji ili

samaca)

- sastanci s udrugama, preporuke, sudjelovanja na događanjima

udruga i dr.; 17. listopada 2011. objavljen u Slobodnoj

Dalmaciji Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih

zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalnohumanitarnoj

i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti

zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i

organizacija u 2012. godini, zaprimljena 21 prijava veteranskih

udruga, obrada u tijeku

- financijska i druga pomoć općinama / gradovima/ udrugama i dr.

u provođenju različitih socijalno-humanitarnih aktivnosti:

- sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomoći u kući

starijim i nemoćnim osobama:

udruzi Sv.Jeronim iz Kaštel Gomilice u iznosu od 244.143,96 kn

Gradu Starom Gradu u iznosu od 70.000,00 kn

Gradu Komiži u iznosu od 26.000,00 kn

Općini Muć u iznosu od 50.000,00 kn

humanitarnoj udruzi „Imotsko srce“ u iznosu od 20.000,00 kn

- sufinanciranje Programa „Sklonište za žene i djecu – žrtve

obiteljskog nasilja“ u iznosu 60.000,00 kn kojeg provodi

Caritas Nadbiskupije Split

- sufinanciranje programskih aktivnosti Mreže udruga osoba s

invaliditetom Dalmacije u 2011. godini u ukupnom iznosu

60.000,00 kn

- donesena Odluka o osiguravanju sredstva za police životnog

osiguranja za četvero korisnika Doma za djecu „Maestral“ iz

Splita za razdoblje 2011.-2014. god. (za 2011. godinu osigurana

sredstava u iznosu od 58.486,04 kn)

- donacija Centru za rehabilitaciju Samaritanac iz Splita

sredstava u iznosu od 49.545,63 kn potrebnih za nabavu sušilice

rublja (Centar Samaritanac je ustanova koja skrbi o 36 korisnika

77


KOMUNIKACIJA SA

RESORNIM

MINISTARSTVIMA I

DRUGIM

INSTITUCIJAMA

s najtežim stupnjem psihičke i fizičke retardacije)

- sufinanciranje programskih aktivnosti Obiteljskog centra

Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 20.000,00 kn

(prvenstveno programa koji imaju za cilj poboljšanje kvalitete

roditeljstva, poticanje razvoja socijalnih, komunikacijskih i

životnih vještina kod djece i mladih, te sprječavanje razvoja

psihičkih komplikacija kao posljedica izloženosti kriznom

događaju)

- pomoć Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ za

opremanje prostorija za provođenje individualnih

rehabilitacijskih postupaka u iznosu od 30.000,00 kn (rad se

organizira kroz pružanje usluga iz osnovnoškolskog obrazovanja,

radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije)

- pomoć Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ u

financiranju izobrazbe djelatnika Centra za psihodramatskog

psihoterapeuta u iznosu od 7.000,00 kn

- pomoći Općini Otok, Općini Lovreć i Gradu Trilju u

realizaciji socijalnih programa u ukupnom iznosu od 23.000, 00

kn

- donacija udruzi Sv. Jeronim kao doprinos u prikupljanju

sredstava za sanaciju obiteljske kuće potpuno ne uvjetne za

stanovanje Milke Sokol Pavić u iznosu od 6.000,00 kn

- donaciju Centru za socijalnu skrb Split, kao pomoć u

opremanju novih prostorija Centra u iznosu od 20.000,00 kn

- pomoći Gradu Trilju (i zajednici „Cenacolo“), Gradu Omišu

i Općini „Otok“ u realizaciji socijalnih programa u ukupnom

iznosu od 19.000,00 kn

- usuglašavanje oko prijedloga nacrta odluka o

decentraliziranim sredstvima

- i druge aktivnosti

P R O Č E L N I C A

Helena Bandalović, dipl.iur

78


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

IZVJEŠĆE

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU,

KULTURU I ŠPORT

Split, siječanj 2012. godine

79


UVODNI DIO

Vezano za predmetno traženje od 01. prosinca 2012. godine, dajemo kratak pregled

najvažnijih aktivnosti za vrijeme od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., čiji stručni nositelj je

ovaj Odjel:

PROSVJETA

o Nastavljeno financiranje radova na izgradnji nove građevine osnovne škole u

KAŠTEL NOVOM. U protekloj godini isplaćeno ukupno 9.400.000,00 kn što je

manje od planirane dinamike,

Pripremljen Investicijski elaborat i troškovnik za potrebe javne nabave radova na II.

fazi izgradnje OŠ K: NOVI, odnosno dvorane, bez čije izgradnje škola nije

funkcionalna cjelina.

Također, plaćena elektroenergetska suglasnost i dogovoreni uvjeti gradnje trafostanice

za potrebe ovih objekata.

o Nastavljeni radovi na dogradnji OŠ VRGORAC za što je isplaćeno ukupno

3.000.000,00 kn, odnosno bržom dinamikom od planirane čime je financiranje ovog

projekta gotovo završeno

Za potrebe uređenja okoliša ove škole osigurana sredstva za otkup zemljišta

(150.000,00 od potrebnih 175.000,00 kn)

o Završeni radovi na nadogradnji ( u organizaciji MZOIŠ iz kredita Svjetske banke) te

rekonstrukciji OŠ STROŽANAC (u organizaciji Županije). Ukupna vrijednost

ulaganja je cca 12.000.000,00 kn. Važno je istaknuti da od rujna 2011. ova škola radi u

normalnim uvjetima, odnosno u dvije smjene (umjesto gotovo četiri). U tijeku je

ishođenje uporabne dozvole i najnužnije uređenje okoliša.

o Izvršeno najnužnije opremanje nadogradnje škole u Šestanovcu, tako da je ista počela

rad u jednoj smjeni. Preostaju još radovi na uređenju okoliša (obvezni parking prostor,

protupožarni put, spremnik goriva…), Inače ukupan projekt vrijedan je cca

8.000.000,00 kn.

o Nastavljeno sufinanciranje izgradnje školske dvorane u Solinu, koju Županija

sufinancira s 6.800.000,00 kn u tri godine, od kojih je u protekloj godini isplaćeno

3.440.000,00 kn, odnosno bržom dinamikom od ugovorene.

o Za sufinanciranje dvorane u Primorskom Docu, od ukupno 2.990.000,00 kuna (u tri

proračunske godine), isplaćeno je 1.440.000,00 kn, također bržom dinamikom od

ugovorene.

Oba ova projekta financiraju se i sredstvima Ministarstva mora te jedinica lokalne

samouprave.

o Izvršene su pripreme za početak radova na izgradnji školske dvorane na Šolti za što se

Županija obvezala sudjelovati s iznosom od 5.200.000,00 kn u tri proračunske godine. U

planiranim sredstvima Županije su i 1.240.000,00 kuna Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost. Naručitelj radova je Općina.

80


o U sklopu sufinanciranja uređenja okoliša nove građevine škole te izgradnje nove

školske dvorane Obrtno tehničke škole u Splitu, isplaćena sredstva u iznosu od

450.000,00 kuna. Radi se o projekt koji se financira iz Državnog proračuna vrijednom

cca 84.000.000,00 kuna. Građevina škole dovršena i opremljena, a za stavljanje u

funkciju nužno je uređenje okoliša i izgradnja školske dvorane koju će koristiti još tri

srednje škole u Splitu (Tehnička, Elektrotehnička i Prometna škola). U ukupnom

projektu Županija sudjeluje s 4.500.000,00 kn. Naručitelj radova je Ministarstvo

znanosti i obrazovanja.

o Nastavljeno sufinanciranje radova na izgradnji nove Zdravstvene škole s ciljem

osiguravanja novih pedagoških standarda. Projekt se financira iz kredita Svjetske banke

u vrijednosti 40.000.000,00 kn. Županija je od ukupno 2.300.000,00 kn u protekloj

godini osigurala 800.000,00 kuna. Za potrebe škole isporučena je i oprema. Očekuje se

završetak radova u prvoj polovici 2012. godine.

o Nastavljeno sufinanciranje izgradnje školske dvorane u Supetru . Isplaćeno 800.000,00

kuna. Naručitelj radova je Grad Supetar, a projekt sufinancira i Ministarstvo mora.

Naručitelj radova Grad.

o Izvršena plaćanja za radove na investicijskom održavanju osnovnih i srednjih škola

sukladno donesenim Planovima rashoda za investicijsko održavanja u 2012. godini

ukupno 7.500.000,00 kuna za potrebe osnovnih (ulagano u ukupno 38 objekata) te

3.800.000,00 kuna za srednje škole (35 objekata).

o Izvršeno prikupljanje i kontrola relevantne dokumentacije za plaćanje i izvršeno

plaćanje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola (ukupno 114).

U ovom razdoblju za ove namjene isplaćeno 46.000.000,00 kn .

o Usvojena odluka o kriterijima i isplaćena sredstva sufinanciranja škola s pravom

javnosti (200.000,00 kn)

o Prikupljeni i obrađeni podaci u vezi s prijedlozima javnih potreba u osnovnom i

srednjem školstvu te predškolskom odgoju u 2012. godini

o Usklađeni i predloženi financijski planovi škola za razdoblje 2012.- 2014. godine, za

potrebe Ministarstva.

o Usvojene izmjene i dopune Planova financiranju radova i usluga investicijskog

održavanje osnovnih škola kojima su usklađena planirana i stvarno utrošena sredstva

o Usvojene odluke o dodijeli i isplaćena sredstava za realizaciju usvojenih programa

javnih potreba u područjima prosvjete (opremanje i sanacija prostora škola i

predškolskih ustanova, sufinanciranje unapređenja standarda predškolskog odgoja

jedinicama lokalne samouprave…) kojima je raspoređeno više od 50% planiranih

sredstava , 1.500.000,00 kn.

o Sklopljeni ugovori o žurnoj nabavi prijevoza učenika za škole u kojima je došlo do

promjena uvjeta prijevoza (četiri)

81


o Imenovano Povjerenstvo i izvršene pripremne radnje za provedbu natjecanja učenika u

2012./2013 šk. godini

o Sklopljeno 3 nova sporazuma i 5 dodataka ranije sklopljenim sporazumima te osigurana

i isplaćena sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi , 130 000 kn.

Za Skupštinu izrađeni nacrti prijedloga:

- Izvješća o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola

- Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu

Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu

- Odluka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora

- Programa javnih potreba u 2012. godinu u

- osnovnom školstvu

- srednjem školstvu

- predškolskom odgoju

KULTURA

- Izvršena raspodjela sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa iz

područja udruga građana u kulturi u visini od 491.000,00 kuna,

- izvršena raspodjela sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa iz

područja kulture u visini od 5.059.437,64 kuna,

- izvršena raspodjela sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih

zajednica u visini od 643.272,35 kuna,

- usvojeni zaključci o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga

građana, kulture i vjerskih zajednica (23),

- usvojeni zaključci o očitovanju na ponude na pravo prvokupa kulturnih dobara (21),

- izrađeno 22 ugovora o svezi korištenja sredstava kulture.

ŠPORT

1. Aktivnost Županijska zajednica školskog športa

- kroz redovno financiranje izdvojeno je 30.000,00 kn za potrebe održavanja školskih

sportskih natjecanja u razdoblju od 1. 7. - 31. 12. 2011.

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 430.000,00 kn realizirana u potpunosti

2. Aktivnost Organiziranje športskih manifestacija

- sufinanciranje i pomoć u organizaciji onih manifestacija koje su od županijskog značaja

- financijski se pomoglo 50-tak sportskih udruga koje organiziraju te manifestacije

- popis svih korisnika nalazi se u pismohrani te se može dobiti na uvid po zahtjevu

- predviđena sredstva u drugom dijelu godine realizirana su u iznosu od 498.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 770.000,00 kn izvršena u cijelosti

3. Aktivnost Zajednica športskih saveza

- redovito financiranje županijske zajednice športskih saveza

- u drugom dijelu godine realizirano 330.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 830.000,00 kn realizirana u cijelosti

82


4. Aktivnost Pomoći športskim društvima

- kao i obično Odjel financijski pomaže djelovanje sportskih udruga koje djeluju isključivo

na amaterskoj osnovi i bez naše pomoći teško bi realizirale minimum programa

- kroz ovu aktivnost pomoglo se 60-tak sportskih udruga čiji se popis kao i iznos dobivenih

sredstava može dobiti na uvid

- predviđena sredstva u drugom dijelu godine realizirana u iznosu od 464.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. u iznosu od 780.000,00 kn realizirana u cijelosti

5. Aktivnost Škole sportova za djecu i mladež

- Kroz ovu aktivnost potpomognute su dvije udruge za realizaciju programa rada

- u drugom dijelu godine realizirano je 8.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 20.000,00 kn realizirana u cijelosti

6. Uređenje i izgradnja sportskih objekata

- kroz ovu poziciju financijski se pomažu sportska društva i jedinice lokalne samouprave u

cilju održavanja i izgradnje sportskih objekata u njihovim sredinama

- predviđena sredstva u drugom dijelu godine realizirana uz iznosu od 188.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. godinu od 350.000,00 kn realizirana su u cijelosti

7. Aktivnost Stipendiranje mladih nadarenih sportaša

- Županijsko Povjerenstvo donijelo odluku o korisnicima sportskih stipendija

- stipendija dodijeljena za 25 korisnika od kojih su 2 stipendije za osobe s invaliditetom

- za ovu svrhu je realizirano 150.000,00 kn

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 150.000,00 kn realizirana u cijelosti

8. Nagrade zaslužnim športašima

- odlukom Župana nagrađeno je 7 sportaša za postignute rezultate u 2011. godini

- za ovu svrhu realizirano je 100.000,00 kn

- previđena sredstva za 2011. godinu realizirana u cijelosti

9. Muzej športa

- kroz ovu aktivnost sufinancira se Udruga za osnivanje Muzeja sporta

- predviđena sredstva za 2011. godinu u iznosu od 50.000,00 kn realizirana u cijelosti

PROČELNIK

Zdravko Omrčen, prof.

83


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije

IZVJEŠĆE

O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2011. GODINE

Split, siječanj 2012. godine

84


UVODNI DIO

Ustrojstvo i poslovi Upravnog odjela za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz izradu

proračunskih dokumenata, financijskih izvještaja, realizaciju i računovodstvo proračuna, te

obavlja druge poslove sukladno zakonu, odlukama Župana, Skupštine Splitsko-dalmatinske

županije, te njihovih radnih tijela. Prati se ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka,

obavlja analitičko-planski poslovi, obrađuje informacije i izrađuje analize, te druge akte koje

raspravlja Županijska skupština, a koji su potrebni Županu kao nositelju izvršne vlasti ili

nadležnom ministarstvu.

Provodi naloge odgovornih izvršitelja proračuna, obrađuje primljene naloge za prijenos

sredstava, vrši cjelovitu kontrolu izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te prikuplja i

obrađuje prateće dokumentacijske podloge, programe javnih potreba, odluke Župana i

Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a vezano za područje decentraliziranih i drugih

proračunskih korisnika.

Evidentira sve poslovne događaje u glavnoj i pomoćnim knjigama Proračuna. Elektronski

obrađeni knjigovodstveni podaci, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Proračuna,

omogućavaju poštivanje temeljnih načela točnosti, istinitosti, pouzdanosti, pojedinačnog

iskazivanja svih prihodnih i rashodnih kretanja, te nadasve ažurnosti u pružanju informacija o

ostvarenim proračunskim veličinama.

Nadalje, Upravni odjel za proračun i financije utvrđen je kao nadležno drugostupanjsko tijelo

Splitsko-dalmatinske županije u odlučivanju po žalbama izjavljenim na prvostupanjska

rješenja o razrezu gradskih ili općinskih poreza za jedinice lokalne samouprave koje nisu

zaključile ugovor sa nadležnom Poreznom upravom.

Upravni odjel za proračun i financije je u razdoblju srpanj – prosinac 2011. obavljao poslove

određene proračunskim propisima u propisanim rokovima izrade kao i poslove utvrđene

Planom rada Skupštine Splitsko-dalmatinske županije kako slijedi:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za

razdoblje siječanj-lipanj 2011.

U skladu sa člankom 109. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije u obvezi je dostaviti

Županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 5. rujna, a Župan je dužan Izvještaj

dostaviti predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje

siječanj-lipanj 2011. usvojen je na 25. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske

županije održanoj 26. rujna 2011.

Izvještajem je utvrđeno da su ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj-lipanj

2011. iznosili 189,5 milijuna kuna ili 43,7% plana, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci 187,2

milijuna kuna ili 41,4% plana. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka prema izvorima

pokazala je da su matični izvori ostvareni sa 43%, decentralizirani izvori sa 45,5%, a ostali

85


namjenski izvori sa 40,7% plana. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima

pokazala je da su matični rashodi i izdaci ostvareni sa 39,8%, decentralizirani sa 47,6%,

namjenski sa 36,6%, a rashodi financirani iz viška prethodne godine sa 13,1% plana. Ukupni

prihodi i primici su u razdoblju siječanj – lipanj 2011. bili ostvareni u iznosu od 189,5

milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje

razdoblje.

Porezni prihodi imali su udio od 52,9%, a neporezni 47,1% u ukupno ostvarenim prihodima i

primicima. Najznačajniji županijski prihod od poreza i prireza na dohodak (županijski i

decentralizirani) je bio ostvaren u iznosu od 96,3 milijuna kuna što je 6,5 milijuna kuna ili

6,4% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Pad ovog prihoda je ublažen manjim

povratima poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama građana, koji su ostvareni za

3,7 milijuna kuna ili 33,6% manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, radi

zakonskih izmjena kojima su smanjene određene olakšice građanima.

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 89,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna kuna ili

2,5% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010., od čega su se pomoći ostvarile 5,3%,

prihodi od imovine 11,6% i primici od financijske imovine i zaduživanja 17,7% više od

ostvarenja u istom razdoblju 2010., dok su se prihodi od administrativnih pristojbi i ostali

prihodi ostvarili 11,1% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 187,2 milijuna kuna što je 35,4 milijuna kuna ili

23,3% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2010. Udio rashoda djelatnosti u

ukupnim rashodima i izdacima je bio 12,9%, raznih programa 40,2%, a decentraliziranih

rashoda 46,8%.

Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima pokazala je da su matični rashodi i

izdaci ostvareni sa 39,8%, decentralizirani sa 47,6%, namjenski sa 36,6%, a rashodi

financirani iz viška prethodne godine sa 13,1% plana;

Upravni odjeli su svoje programe u razdoblju siječanj – lipanj 2011. ostvarili u prosjeku sa

41,4% plana, od čega su najnižu dinamiku imali programi UO za graditeljstvo, komunalne

poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša sa 8,7% plana i to radi odgođene dinamike provođenja

postupaka javne nabave kod općina i gradova s kojima je Županija sklopila ugovore o

sufinanciranju, a najbolju Ured župana radi financiranja provođenja poslova oko popisa

stanovništva.

U odnosu na realizaciju u istom razdoblju 2010. evidentno je prosječno povećanje od 23,3%,

sa najvišim indeksom od 414,7% kod programa Ureda župana (popis stanovništva), te

najnižim indeksom od 45,9% kod UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i

zaštitu okoliša (odgođena dinamika javne nabave kod općina i gradova).

2. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za

2010.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske

županije za 2010. usvojen je na 24. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske

županije održanoj 2. kolovoza 2011.

86


Državni ured za reviziju je obavio reviziju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010.

Revizija se provodila u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih

revizijskih institucija INTOSAI, te je o nalazu o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i

poslovanja izviještena Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županje. Državni ured za

reviziju je dao uvjetno mišljenje radi nekoliko utvrđenih nepravilnosti.

Županija je prihvatila primjedbu u vezi načina iskazivanja prihoda domova za starije i

nemoćne osobe uz obrazloženje da je ovakav način knjiženja preduvjet za uvođenje lokalne

riznice, te da Županija u cijelosti financira sve rashode domova za starije i nemoćne osobe,

dok domovi vlastite prihode i prihode po posebnim namjenama uplaćuju u Proračun

početkom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec radi lakše konsolidacije financijskih

izvještaja.

Primjedbu Državnog ureda za reviziju oko načina financiranja izdataka Fonda za

poljoprivredu i agrikulturu Županija je obrazložila na slijedeći način. Sukladno Ugovorima o

poslovnoj suradnji između Ministarstva poljoprivrede i šumarstava iz 2001.,2002., i 2003.

godine Županija je prihvatila provođenje Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede na

svim područjima. Sredstva koja su doznačena Županiji za provođenje Programa po povratu

odobrenih kredita iz tih namjenskih sredstava nisu vraćena Ministarstvu već su dalje

udruživana sa sredstvima Županije i sredstvima gradova i općina, i ponovno plasirana u

poljoprivrednu proizvodnju kroz kreditiranje, a s čim je nadležno Ministarstvo bilo upoznato

putem godišnjih izvješća. Kako je Županija realizirala 506 kredita u razdoblju 2001.-2010. i

kako Ministarstvo poljoprivrede do 07. travnja 2011. nije tražilo povrat sredstava to su sva

sredstva od povrata kreditnog dijela Ministarstva plasirana u kreditnoj masi te nije moguće

izvršiti povrat sredstava . Zatražit će se odgoda povrata ovih sredstava.

Županija je prihvatila nalaz revizije u kojem se navodi da je izvršila rashode za premije

osiguranja zaposlenika te da na iste nije obračunala i uplatila propisane doprinose za obvezno

osiguranje te porez i prirez na dohodak što je u lipnju 2011. godine i učinjeno za isplate u

2011. godini a preostalo je obračunato krajem 2011.

Rashodi za subvencije brodarske linije povezivanja otoka s kopnom izvršeni su temeljem

Aneksa postojećeg Ugovora o održavanju postojeće linije (raspisan je javni natječaj koji je

poništen zbog pristigle jedne ponude koja je bila nevažeća). Županija je zbog izmjene Zakona

o koncesijama bila u obvezi izraditi Studiju ekonomske opravdanosti što je i učinjeno u 2011.,

a temeljem koje je raspisan javni natječaj za dodjelu koncesija za brzo brodsku liniju koji je

u tijeku.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. i

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske

županije za 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. i Odluka

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za

2011. usvojena je na 26. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 11.

studenoga 2011.

Izmjene i dopune Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. bile su nužne radi

usklađenja planiranih prihoda i primitaka sa realnim kretanjima u tekućoj godini i procjenama

87


do kraja proračunske godine (umanjenje matičnih prihoda i primitaka i pomoći te uvećanje

prihoda za posebne namjene), usklađenja planiranih rashoda i izdataka sa izmijenjenim

prihodima i primicima, usklađenja pojedinih planiranih rashoda i izdatka sa dinamikom

provođenja postupaka javne nabave kako kod korisnika tako i kod općina i gradova na

području Županije, usklađenja planiranih rashoda sa stvarnom potrošnjom po financijskim

planovima proračunskih korisnika u decentralizaciji, usklađenja planiranih rashoda i izdataka

sa računskim planom, odnosno ekonomskom klasifikacijom i ostalo.

Ukupni prihodi i primici planirali su se u iznosu od 432 milijuna kuna, što je što je 1,8

milijuna kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 8 milijuna

kuna ili 1,8% manje od početnog Proračuna u 2011. Prihod od poreza i prireza na dohodak –

županijski dio 15,5% planirao se u iznosu od 135 milijuna kuna što je milijun kuna ili 0,7%

manje u odnosu na planirano u 2011. (nesamostalni rad je bio manji za 7,9%, povrati po

godišnjoj prijavi građana za 39%, a naplata poreza i prireza na dohodak u postupku nadzora

veća za 663,8% u odnosu na 2010.). Pomoći (pomoći EU, pomoći iz proračuna i

decentralizirane pomoći izravnanja) su se planirale u iznosu od 145,8 milijuna kuna što je

613 tisuća kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 7,1 milijun

kuna ili 4,6% manje od planiranog u početnom Proračunu 2011. (integralni protupožarni

sustav, Slid, program navodnjavanja). Prihodi od imovine su se planirali u iznosu od 15

milijuna kuna što je 1,9 milijuna kuna ili 14,4% više od planiranog u 2011. (prihodi od

koncesija u zdravstvu rastu za 195,1%, a koncesije na vodama i naknade za eksploataciju

mineralnih sirovina padaju za 66,7% odnosno 27,3%). Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i ostali prihodi su se planirali u iznosu

od 38,1 milijun kuna, što je 352 tisuće kuna ili 0,9% manje od planiranog u prvom Rebalansu

2011., odnosno 58 tisuća kuna ili 0,2% manje u odnosu na početni Proračun u 2011.(eko

renta). Primici od financijske imovine i zaduživanja su se planirali u iznosu od 6 milijuna

kuna što je 1,8 milijuna kuna ili 22,7% manje od planiranog u 2011. (Fond za poljoprivredu i

agroturizam i dionice);

Ukupni rashodi i izdaci su se planirali u iznosu od 450,2 milijuna kuna, što je 1,8 milijuna

kuna ili 0,4% manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 10,2 milijuna kuna ili

2,3% više od početnog Proračuna u 2011. Rashodi djelatnosti su se planirali u iznosu od 52

milijuna kuna što je 506 tisuća kuna ili 1% više od planiranog u prvom Rebalansu 2011.,

odnosno 1,4 milijuna kuna ili 2,7% više od planiranog u početnom Proračuna u 2011.

(premije osiguranja djelatnika, usluge telefona, pošte i prijevoza i kapitalna ulaganja). Razni

programi su se planirali u iznosu od 214,1 milijuna kuna što je 2,3 milijuna kuna ili 1,1%

manje od planiranog u prvom Rebalansu 2011., odnosno 15,5 milijuna kuna ili 7,8% veći u

odnosu na početni Proračun u 2011. (umanjenje rashoda za provođenje Sporazuma sa

Hrvatskim vodama za izgradnju regionalnih sustava vodoopskrbe Dalmacije na području

SDŽ Vrpolje – Vučevica za što su potrebna sredstva osigurana iz Proračuna Šibenskokninske

županije i 1,3 milijuna kuna za financiranje programa u gospodarstvu radi uštede kod

provođenja postupaka javne nabave). Decentralizirani rashodi su se planirali u istom iznosu, s

obzirom da su usklađeni sa odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima kod

izrade prvog Rebalansa u 2011.

88


4. Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. i Odluka

o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

Temeljem Zakona o proračunu, Smjernica o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za 2012.-

2014., Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za

razdoblje 2012.-2014., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostalih propisa, na 27. sjednici Županijske

skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 16. prosinca 2011. usvojen je Proračun Splitskodalmatinske

županije za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. i Odluka o izvršavanju Proračuna

Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

Ukupni prihodi i primici za 2012. su se planirali za 3,5% manje od 2011., za 2,2% manje u

2013. u odnosu na 2012. i 0,4% više u 2014. u odnosu na 2013. Ukupni prihodi i primici su se

planirali u iznosu od 416,7 milijuna kuna što je 15,3 milijuna kuna ili 3,5% manje od

Rebalansa II. u 2011., odnosno 47,7 milijuna kuna ili 10,3% manje od ostvarenja u 2010. kao

rezultat uvećanja poreznih i umanjenja neporeznih prihoda. Porezni prihodi su se planirali u

iznosu od 230,8 milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,6% više od Rebalansa II. u 2011.,

odnosno 1,6 milijuna kuna ili 0,7% više od ostvarenja u 2010. (uvećanje poreza i prireza na

dohodak i umanjenje županijskih poreza).

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak se planirao u iznosu od 208,4 milijuna kuna što

je 4,2 milijuna kuna ili 2,1% više od planiranog u Rebalansu u 2011., odnosno 1,3 milijuna

kuna ili 0,6% više od ostvarenja u 2010. U skladu s uputama Ministarstva financija

procjenjuje se da će u narednom trogodišnjem razdoblju porasti prihod od poreza i prireza na

dohodak i to radi pojačanog postupka nadzora naplate od obveznika za prethodne godine i

radi pozitivnog utjecaja izmjena propisa po kojem su smanjene određene olakšice građanima.

Neporezni prihodi i primici su se planirali u iznosu od 186 milijuna kuna što je 18,9 milijuna

kuna ili 9,2% manje od Rebalansa II. u 2011., odnosno 49,3 milijuna kuna ili 21% manje od

ostvarenja u 2010. (umanjenje namjenskih pomoći, pomoći za financiranje decentraliziranih

funkcija kao i prihoda za posebne namjene od domova za stare i nemoćne osobe, a uvećanje

prihoda od pomoći EU, prihoda od imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja).

Ukupni rashodi i izdaci za 2012. su se planirali za 7,4% manje od 2011. u 2013. za 2,2%

manje od 2012., a u 2014. 0,4% više od 2013.;

Ukupni rashodi i izdaci su se planirali u iznosu od 416,7 milijuna kuna što je 33,5 milijuna

kuna ili 7,4% manje od Rebalansa II. u 2011., odnosno 46,1 milijun kuna ili 10% manje od

ostvarenja u 2010. (ovakav plan je velikim dijelom posljedica isključivanja dijela rashoda

domova za stare i nemoćne osobe, umanjenja decentraliziranih standarda, umanjenja

namjenskih pomoći i isključivanja KBC Split iz sustava financiranja u odnosu na 2010., ali i

uvećanja izdataka radi kupnje zemljišta za izgradnju RCČO za gospodarenje otpadom u

Lećevici).

Rashodi djelatnosti su se planirani u iznosu od 52,3 milijuna kuna što je 253 tisuće kuna ili

0,5% više od Rebalansa II. u 2011., odnosno 4,5 milijuna kuna ili 9,4% više od ostvarenja u

2010. Razvojni programi su se planirali u iznosu od 184,4 milijuna kuna što je 29,7 milijuna

kuna ili 13,9% manje od Rebalansa II. u 2011.,odnosno 17,5 milijuna kuna ili 8,7% manje od

ostvarenja u 2010. Decentralizirani rashodi su se planirali u iznosu od 180,1 milijun kuna što

89


je 4 milijuna kuna ili 2,2% manje od Rebalansa II. u 2011., odnosno 33,1 milijuna kuna ili

15,5% manje od ostvarenja u 2010.

Plan razvojnih programa je iznosio u iznosu od 146,2 milijuna kuna što je 35% ukupnog

Proračuna SDŽ za 2012. i veći je za 35,8 milijuna kuna ili 32,4% u odnosu na 2011.

5. Ostali poslovi

5.1. Vođenje poslovnih knjiga

Poslovne knjige koje su se vodile prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i

računskom planu proračuna su osnovne (glavna knjiga i dnevnik) i pomoćne knjige

(evidencija dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza,

knjiga blagajni, evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila, popis potraživanja,

knjiga ulaznih računa, evidencija danih jamstava, evidencije pojedinih prihoda te ostale

pomoćne evidencije prema posebnim propisima i uočenim potrebama). Knjige su vođene

ažurno i u skladu sa propisima iz područja proračunskog računovodstva.

Poslovi na izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac

2011. provodili su se kontinuirano u skladu sa propisima i internim aktima. Proračun je

izvršavan ažurno tijekom cijele godine na temelju dostavljenih i provjerenih naloga te

dokumentacije neophodne za prijenos proračunskih sredstava krajnjim korisnicima, u skladu s

Odlukom o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. Isplate su se vršile

prema fizičkim i pravnim osobama, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima,

jedinicama lokalne samouprave i drugima u skladu s ostvarenim prihodima i primicima.

5.2. Računovodstveni izvještaji

U razdoblju srpanj-prosinac 2011. izrađeni su propisani financijski izvještaji proračuna prema

Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu za polugodišnje,

devetomjesečno i godišnje razdoblje (u tijeku) i to: Izvještaj o prihodima i rashodima,

primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama i Bilješke.

Izvještaji su se podnosili u zakonski utvrđenim rokovima i to za tromjesečna razdoblja. Propis

je utvrdio i polugodišnju i godišnju izradu konsolidiranog izvještaja za sve proračunske

korisnike. Sva izvješća su izvršena i dostavljena nadležnim institucijama u propisanom roku.

5.3. Izrada obrazaca i statistike

5.3.1. Godišnja izvješća

- Rekapitulacija isplaćenih plaća i naknada i doprinosa za mirovinsko osiguranje na

osnovi generacijske solidarnosti za sve zaposlenike - dostavljeno Hrvatskom zavodu za

mirovinsko osiguranje

5.3.2. Mjesečna izvješća

- Izvješće o primicima od nesamostalnog rada porezu na dohodak i prirezu te

doprinosima za obvezno osiguranje (ID) - dostavljalo se Poreznoj upravi;

90


- Izvještaj o primicima po drugim osnovama, obveznim doprinosima, porezu na

dohodak i prirezu u mjesecu (IDD) - dostavljalo se Poreznoj upravi;

- Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezno

mirovinsko osiguranja (RSM) – dostavljalo se REGOS-u uz svaku plaću i oporezivu

isplatu;

- Mjesečni izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći (RAD-1) – dostavljalo se

Državnom uredu za statistiku.

5.4. Drugostupanjski postupak

U razdoblju srpanj-prosinac 2011. odlučivano je o 157 žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih

rješenja o razrezu poreza i to na kuće za odmor (104), porez na tvrtku (28), javne površine

(12) i ovrhe (13). Pored vođenja upravnog postupka i rješavanja upravnih stvari iz navedene

oblasti, vršili su se i drugi pravni poslovi.

5.5. Ostalo

- Upute za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2012.- 2014.;

dostavljene su svim proračunskim korisnicima;

- Sudjelovanje u izradi Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije za 2011.-

2013.;

- Razne analize i izvješća na zahtjev Župana i Županijske skupštine;

- Koordiniranje kod primjene odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

91

More magazines by this user
Similar magazines