Views
3 years ago

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Przejrzano dnia: 11-kwi-2006 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU Kod wyrobu: 203854 Nazwa wyrobu: EUGENOL Synonimy: 4-Allylguaicol; 4-Allyl-1-Hydroxy-2-Methoxy Benzene Dostawca: MP Biomedicals, LLC Parc d'Innovation BP 50067 67402 ILLKIRCH CEDEX France Numer telefonu w sytuacji krytycznej: "n° ORFILA" (01-45-42-59-59) 2. SKŁAD I IFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki Numer CAS cieżar % Nr EINECS. Klasyfikacja Uwagi Nr Annex: EUGENOL 97-53-0 > 25% 202-589-1 Xn -- -- Symbol ostrzegawczy: Xn - Substancja szkodliwa. 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ R -zdanie(a): R22 - Działa szkodliwie w przypadku spożycia. Kategoria niebezpieczeństwa substancji: szkodliwy 4. PIERWSZA POMOC Porady ogólne: Wdychanie: Kontakt ze skórą: Kod wyrobu: 203854 W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miare możliwości pokazać etykiete). Przenieść na świerze powiatrze. Niezwłocznie wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza Nazwa wyrobu: EUGENOL Strona 1 na 5

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji ... - MP Biomedicals
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Proauto
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Proauto
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Proauto
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ... - Distrelec
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Ciech
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Proauto
karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej
Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Hart
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu ...
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Castor
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Castor
Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Hart
karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Ciech
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Castor
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - Castor