Diapozitiv 1 - Zavod RS za Å¡olstvo

zrss.si

Diapozitiv 1 - Zavod RS za Å¡olstvo

RAZVOJ ZGODNJE PISMENOSTI

TER INDIVIDUALIZACIJA IN

DIFERENCIACIJA DELA V 1.

RAZREDU OŠ

Dr. Sonja Pečjak, FF v Ljubljani

Dr. Nataša Potočnik, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj


Razvoj zgodnje (bralne) pismenosti

Model razvoja zgodnje pismenosti (Barone, Mallette in Xu, 2005)

porajajoča se

pismenost

začetna

pismenost

prehodna

pismenost

nima predstave besed ima predstavo besede tekoče branje

pretvarja se, da bere/piše zveza črka-glas brez subvokalizacije

subvokalizacija

porast razumevanja

kazanje s prstom

1. branje “ni lepo”

11/8/2011 2


Elementi zgodnje BP

OSBZ

ZAČETNO BRANJE (tehnika)

“KLJUČI”

FONOLOŠKO

ZAVEDANJE

- glasovno-črkovni - prvi glas

- semantični - zadnji glas

- sintaktični - slušna analiza

- slušna sinteza

- razlikovanje 1. glasu

11/8/2011 3


Rezultati slovenskih učencev – razvitost “ključev”

1. glasovno-črkovni ključ

100%

90%

91% 92%

94%

80%

70%

74%

77% 77%

74%

Začetek 1. razreda

Konec 1. razreda

% učencev

60%

50%

40%

30%

60%

56%

OSBZ:

Prepoznavanje črk (slušna vidna pod.)

41%

34%

Poimenovanje črk (vidna

32%

29%

38%

slušna pod.)

20%

10%

0%

prepoz črk poimen črk ident prvi glas ident zadnji glas sluš analiza sluš sinteza razloč prvi glas

Črke

Fonološko zavedanje

Sposobnost

11/8/2011 4


točke (max. = 5)

semantični in sintaktični ključ

Podporni ključi ob koncu 1. razreda

6

5

4

3

- Sintaktični ključ

- Semantični ključ

2

1

0

5. perc 25. perc 50. perc 75. perc 95.perc

percentili

11/8/2011 5


Fonološko zavedanje

Razpršenost v rezultatih fonološkega zavedanja pri učencih na začetku 1. razreda

5

4

3,5

3,5

3

2,2

2,8

2,5

2

1

0

prvi

glas

zadnji

glas

slušna

analiza

slušna

sinteza

razlikovanje

prvega

glasu

11/8/2011 6


število besed na minuto

Razlike med učenci v hitrosti glasnega branja

Hitrost glasnega branja

140

120

100

80

60

konec 2. raz

konec 3. raz

40

20

0

5.perc 25.perc 50.perc 75.perc 95.perc

percentili

11/8/2011 7


Individualizacija in diferenciacija

opismenjevanja

otrokove značilnosti

organizacija

pouka

11/8/2011 8


O

P

T

I

M

A

L

N

I

število otrok

predpisi, pravilniki

šolskega polja

R

A

Z

V

O

J

≠ zunanja

diferenciacija

11/8/2011 9


Kako diferencirati

• Didaktično-metodično ali vsebinskotematsko

• Poučevanje temeljnih elementov branja in

pisanja – večji vpliv na pismenost,

• vsakodnevni in visokokvalitetni pouk

temeljev začetne pismenosti glede na

posameznikovo raven znanja.

11/8/2011 10


Temelji začetne pismenosti – eksplicitno

poučevanje in opora

• Govorni razvoj,

• razvijanje bralnega interesa,

• slušno razumevanje,

• glasovno zavedanje,

zavedanje koncepta tiska,

• poznavanje črk – glasovno-črkovni ključ,

• poimenovalna zmožnost za hitro prepoznavanje

besed,

• bralno razumevanje,

• tekoče branje,

• natančno pisanje.

11/8/2011 11


Stopenjski pouk

3. stopnja:

intervencijski program,

izven pouka

2. stopnja:

diferencirano delo v

manjših skupinah

1. stopnja:

visokokakovosten

pouk za vse učence

11/8/2011 12


Organizacija pouka

• Delo v heterogenih skupinah, občasno v

homogenih (z učiteljem),

• heterogene skupine samostojno izvajajo

dejavnosti za razvoj pismenosti,

• homogena skupina dela z učiteljem

(nujnost prehajanja iz skupine v skupino)

11/8/2011 13


• Učenci niso ves čas v eni skupini

(zunanja diferenciacija).

• Prehajajo glede na napredek, glede na

vsebine in interes.

• Skupine so neučinkovite, če so otroci

razvrščeni samo po enem kriteriju.

• Delo v skupini, ki dela z učiteljem, pa je

najučinkovitejše, če so v njej otroci s

podobnimi značilnostmi.

11/8/2011 14


Centri dejavnosti

• Namen: samostojno delo, medvrstniško

učenje/sodelovanje; razvoj temeljnih

gradnikov,

• izvajanje obveznih (povezanih s skupnim

delom) in izbirnih dejavnosti,

• učitelj med tem dela samo z eno skupino

(sistematično opismenjevanje, glasovno

zavedanje, grafomotorika …);

• ključno – kvalitetno diferencirano gradivo

11/8/2011 15


11/8/2011 16


Centri dejavnosti

• slušno zaznavanje – začetno (poslušajo

naravne glasove, iščejo rime, zaznavajo

dolžino besed, zloge, iščejo 1. glas …) in

napredno (glaskovanje daljših,

zapletenejših besed – lahko ob stavnici;

odstranjevanje glasov, dodajanje glasov,

pomoč učencem na začetni stopnji;

• poslušanje z razumevanjem, pisanje,

grafomotorika, vidno zaznavanje, branje.

More magazines by this user
Similar magazines