Obsah

seberov.cz

Obsah

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V·ûenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Informace a n·zory zastupitel˘ ñ Projekt v˝stavby novÈ budovy

pro z·kladnÌ ökolu v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

UpozornÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ZruöenÌ mÌstnÌho oddÏlenÌ P»R JiûnÌ MÏsto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Arcibiskup Dominik Duka v naöÌ farnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Z·pis do Mate¯skÈ ökoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

RodinnÈ centrum Bar·Ëek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SËÌt·nÌ lidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zlat· bÏûeck· Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

SvÏtovÈ hodin·¯skÈ legendy zavÌtajÌ do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ZaËnÏte stepovat! TaneËnÌho partnera nepot¯ebujete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Zast·vky Ñna znamenÌì bez m·v·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

KoordinaËnÌ centrum k situaci v praûsk˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch . . . . . 27

Integrovan˝ z·chrann˝ systÈm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 1


⁄VODNÕK

V·ûenÌ

V·noce jsou uû nen·vratnÏ pryË, zima n·m

ukazuje, co vöechno dovede, dÏti majÌ za

sebou pololetnÌ vysvÏdËenÌ a plnÈ oËek·-

v·nÌ se tÏöÌ na pr·zdniny. My dospÏlÌ se zase

tÏöÌme, ûe s p¯ib˝vajÌcÌmi dny n·m jaro bude

st·le blÌû. Tak jako vloni i v tomto roce V·s

chce n·ö Zpravodaj informovat o tom, co

novÈho se v naöich mÏstsk˝ch Ë·stech p¯ipravuje,

co se dÏje u naöich nejbliûöÌch soused˘,

o zajÌmav˝ch akcÌch hlavnÌho mÏsta

Prahy, nevynech·me takÈ oûehavÈ tÈma

p¯ÌmÏstskÈ dopravy. P¯eji V·m vöem, aby

ten letoönÌ rok splnil vöechna oËek·v·nÌ

i tajn· p¯·nÌ.

Velmi r·di p¯ivÌt·me dotazy, p¯ipomÌnky

a podnÏty.

Adresa redakce z˘st·v· stejn·:

redakce@seberov.cz

Libuöe LÈvov·,

redakce

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

Zima pomalu ustupuje, nast·v· obdobÌ jara.

P¯Ìroda se probouzÌ k ûivotu. StejnÏ tak jako

nÏkte¯Ì naöi spoluobËanÈ. Z uplynul˝ch

dvou mÏsÌc˘ nemohu vynechat n·dhernou,

avöak ukonËenou, atmosfÈru V·noc, klidu

lidskÈho porozumÏnÌ. Je ökoda, ûe nÏkte¯Ì

obËanÈ si tuto atmosfÈru drûÌ pouze po dobu

v·noËnÌch sv·tk˘.

Koncem mÏsÌce ledna probÏhlo pravidelnÈ

zased·nÌ Zastupitelstva. DÌky projedn·vanÈ

dokumentaci EIA ñ vliv na ûivotnÌ prost¯edÌ

Exitu 4 d·lnice D1 byla na zastupitelstvu

hojn· ˙Ëast nejen naöich spoluobËan˘,

vÏtöinou odp˘rc˘ tÈto stavby. Bohuûel vÏtöina

z nich nepochopila, ûe nenÌ bodem

projedn·nÌ existence tÈto stavby, ale vyj·d-

¯enÌ se ke konkrÈtnÌ dokumentaci, ke kterÈ

jsme se museli vyj·d¯it. Kdo z v·s budete

ËÌst Zpravodaj d·le, v sekci informace ze

zased·nÌ se doËtete, ûe stanovisko je k tÈto

konkrÈtnÌ dokumentaci Z¡PORN…. SnaûÌme

se informovat v·s vöechny co nejvÌce,

d·v·me informace na internet, do v˝vÏsek

ñ to jsou ty aktu·lnÌ. Zpravodaj svoji povahou

o vÏtöinÏ dÏnÌ informuje n·slednÏ, nÏkdy

vöak takÈ dop¯edu. Proto mÏ p¯ekvapil

dotaz pana Rotta, jak to, ûe o zased·nÌ nebyl

dostateËnÏ informov·n. Nezlobte se na

mÏ, ale nelze kaûdÈho osobnÏ informovat

o vöem. Zp˘sob zve¯ejÚov·nÌ nap¯. programu

zased·nÌ je st·le stejn˝ a kaûd˝ obËan

m· samoz¯ejmÏ sv· pr·va, ale takÈ povinnosti.

Program zased·nÌ je zve¯ejnÏn na

˙¯ednÌ desce na budovÏ ˙¯adu, ve vöech

v˝vÏsk·ch po celÈm ˙zemÌ äeberova a Hrn-

Ë̯, na internetov˝ch str·nk·ch a p¯edbÏûn˝

termÌn vÏtöinou i ve Zpravodaji vûdy

s p¯edstihem. StaËÌ informace ËÌst.

S odchodem snÏhu jsem nucena se obr·tit

na majitele Ëty¯noh˝ch mazlÌËk˘ ñ uklÌzejte

po sv˝ch p¯·telÌch, co vyprodukujÌ bÏhem

vaöich proch·zek. Pokud V·m chybÌ

na vaöich proch·zk·ch n·doby na sbÏr psÌch

exkrement˘, nev·hejte a napiöte tip na pana

tajemnÌka na novotny@seberov.cz a my se

pokusÌme co nejd¯Ìve sjednat n·pravu.

V mÏsÌci lednu probÏhl z·pis do z·kladnÌ

ökoly a jiû se chyst· den otev¯en˝ch dve¯Ì

a z·pis do mate¯skÈ ökoly. Pokud o tyto informace

m·te z·jem, dozvÌte se vÌce v kapitole

ökolstvÌ.

S jarem se takÈ blÌûÌ ˙klid zahr·dek a ot·zka

kam s bioodpadem. M·te nÏkolik moûnostÌ.

Po¯Ìdit si bio-popelnici ñ provozov·no

Praûsk˝mi sluûbami. P¯ihl·öky lze

2

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

st·hnout na internetov˝ch str·nk·ch Praûsk˝ch

sluûeb, p¯ÌpadnÏ m·me p¯ihl·öky

v budovÏ ˙¯adu naöÌ M». TakÈ m·te moûnost

sv˘j bioodpad odvÈst do sbÏrn˝ch dvor˘,

po¯Ìdit si kompostÈry na sv˝ch zahr·dk·ch

nebo vyuûÌt velkoobjemov˝ kontejner

urËen˝ pro svoz bioodpadu. TermÌny svozu

naleznete na str. 16. TermÌny velkoobjemov˝ch

kontejner˘ na svoz Ñvöehoì ostatnÌho

do uz·vÏrky zpravodaje nebyly schv·leny

hl. m. Prahou. O jejich p¯istavenÌ budete

informov·ni prost¯ednictvÌm internetu a v˝vÏsek.

ChtÏla bych takÈ zmÌnit rozpoËet na rok

2011 a jeho zve¯ejnÏnÌ. Jelikoû do tÈto doby

jeötÏ hl. m. Praha neschv·lilo sv˘j rozpo-

Ëet, nem˘ûe ani naöe mÏstsk· Ë·st schv·lit

rozpoËet na rok 2011. N·ö rozpoËet se totiû

v·ûe na ten praûsk˝. RozpoËet naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti jiû byl projedn·n ve finanËnÌm

v˝boru a bÏhem mÏsÌce ˙nora jej zve¯ejnÌme

na internetu a v˝vÏsk·ch. K jeho n·vrhu

m·te moûnost se vyj·d¯it nejen po dobu

jeho zve¯ejnÏnÌ, coû je min. 30 dnÌ p¯ed jeho

projedn·nÌm v zastupitelstvu naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti, ale aû do jeho vlastnÌho projedn·nÌ

v zastupitelstvu. P¯edpoklad je, ûe hl. m. Praha

bude projedn·vat rozpoËet v ˙noru, coû

by znamenalo, ûe my jej budeme schvalovat

v b¯eznu. Pokud vöak Praha sv˘j rozpo-

Ëet schv·lÌ aû nap¯. v b¯eznu, posune se termÌn

schvalov·nÌ naöeho rozpoËtu o dalöÌ

zased·nÌ d·le, tedy na duben. Do tÈ doby

naöe mÏstsk· Ë·st hospoda¯Ì podle rozpoËtovÈho

provizoria. VÌce o tom v informacÌch

ze zased·nÌ, konkrÈtnÏ z prosincovÈho

zastupitelstva.

P¯eji v·m vöem kr·snÈ, barevnÈ jaro, kterÈ

na n·s vöechny bude mÌt pouze pozitivnÌ

vliv.

Petra Venturov·,

Starostka

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

3. ZASED¡NÕ ñ 22.12.2010

T¯etÌ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo ve st¯edu 22.12.2010 od 17 do 18

hodin v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu. P¯Ìtomno bylo 6 zastupitel˘. Pan TureËek byl omluven.

Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·

zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 6 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-

öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl na n·vrh starostky rozö̯en o dva body: R1 ñ

Petice za obnovenÌ p¯echodu pro chodce a p˘vodnÌ umÌstÏnÌ autobusovÈ zast·vky ñ jednohlasnÏ

schv·leno, R2 ñ KritÈria pro p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ do prvnÌ t¯Ìdy z·kladnÌ ökoly z¯ÌzenÈ

mÏstskou Ë·stÌ Praha-äeberov a kritÈria pro p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ do mate¯skÈ ökoly z¯ÌzenÈ mÏstskou

Ë·stÌ Praha-äeberov ñ jednohlasnÏ schv·leno. Za ovϯovatele z·pisu byli navrûeni

a schv·leni panÌ Vitvarov· a pan Kastner.

ÿ¡D POHÿEBIäTÃ

V letoönÌm roce byla na mÌstnÌm h¯bitovÏ

v HrnË̯Ìch vybudov·na a zprovoznÏna rozptylov·

louËka. Z tohoto d˘vodu je nutnÈ

do provoznÌho ¯·du poh¯ebiötÏ zapracovat

provoz rozptylovÈ louËky. ProvoznÌ ¯·d

bude zve¯ejnÏn na v˝vÏsce na h¯bitovÏ.

S ohledem na vandalismus, kter˝ se jiû projevuje

i v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a na mÌstnÌm

h¯bitovÏ se od novÈho roku bude h¯bitov

zamykat. ÿ·d poh¯ebistÏ je k dispozici na

˙¯adu naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, je souË·stÌ usnesenÌ

(tedy k dispozici na www.seberov.cz),

pop¯ÌpadÏ je umÌstÏn na h¯bitovÏ v HrnËÌ-

¯Ìch. Nov˝ ¯·d poh¯ebiötÏ byl jednohlasnÏ

schv·len vöemi p¯Ìtomn˝mi zastupiteli.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 3


RADNICE

ROZPO»TOV… PROVIZORIUM

MÃSTSK… »¡STI PRAHA-äEBEROV

Magistr·t hl. m. Prahy doposud neschv·lil

sv˘j rozpoËet na rok 2011 a proto do doby

jeho schv·lenÌ musÌ mÏstsk· Ë·st hospoda-

¯it podle rozpoËtovÈho provizoria.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schv·lilo rozpoËtovÈ provizorium do doby

schv·lenÌ rozpoËtu M» Praha-äeberov na

rok 2011, kter˝ nem˘ûe mÏstsk· Ë·st schv·-

lit d¯Ìve, neû hl. m. Praha schv·lÌ sv˘j rozpoËet.

Po dobu rozpoËtovÈho provizoria lze Ëerpat

mÏsÌËnÏ pouze 1/12 roËnÌho schv·lenÈho

rozpoËtu za rok 2010, tzn. nesmÌ p¯ekroËit

mÏsÌËnÌ Ëerp·nÌ Ë·stku 2123,1 tis. KË.

V jednotliv˝ch kapitol·ch rozpoËtu je Ëerp·nÌ

1/12 d·no:

ï kpt. 200 ñ ûivotnÌ prost¯edÌ 80,8 tis. KË

ï kpt. 300 ñ doprava 27,2 tis. KË

ï kpt. 400 ñ ökolstvÌ 181,00 tis. KË

ï kpt. 600 ñ kultura 9,2 tis. KË

ï kpt. 900 ñ vnit¯nÌ spr·va + MZ 572,4 tis. KË

ï kpt. 1000 ñ pokladnÌ spr·va 2,5 tis. KË

ï investice 1250,00 tis. KË

ï celkem 2123,1 tis. KË za mÏsÌc.

⁄PRAVY ROZPO»TU ». VI/2010

RozpoËtovÈ ˙pravy Ë. VI/2010 vych·zejÌ

z provoznÌch v˝daj˘ za obdobÌ leden aû listopad

roku 2010.

Zastupitelstvo M» Praha äeberov schv·lilo

n·sledujÌcÌ ˙pravy rozpoËtu Ë.VI/2010:

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 6310 2141P¯Ìjmy

z ˙rok˘ (Ë·st) o Ë·stku 18 000 KË, kterÈ

se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ na poloûku 5136

knihy, uËebnÌ pom˘cky a tisk ve v˝öi 16 tis.

KË, na poloûku 5164 N·jemnÈ ve v˝öi 1 tis.

KË a na poloûku 5167 Sluûby ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ

ve v˝öi 1 tis. KË, vöe v kapitole 6171

»innost mÌstnÌ spr·vy.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ 6409 2212 SankËnÌ platby

p¯ijatÈ od jin˝ch subjekt˘ ve v˝öi 9 tis.

KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole

6171»innost mÌstnÌ spr·vy na poloûce

5167 Sluûby ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ ve v˝öi

9 tis. KË.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 6171 »innost

mÌstnÌ spr·vy poloûka 5163 Sluûby penÏûnÌch

˙stav˘ o Ë·stku 40 tis. KË a z·roveÚ

zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ ve stejnÈ kapitole v poloûce

5171 Opravy a udrûov·nÌ ve stejnÈ v˝öi,

tedy o 40 tis. KË.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 6171 »innost

mÌstnÌ spr·vy poloûka 5901 NespecifikovanÈ

rezervy ve v˝öi 562 100 KË a z·roveÚ

zv˝öenÌ v˝daj˘ v kapitole 2212 Silnice poloûka

5169 N·kup ostatnÌch sluûeb o stejnou

Ë·stku, tedy o 562 100 KË.

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4111 ñ NeinvestiËnÌ

p¯ijatÈ transfery z vöeobecnÈ pokladnÌ

spr·vy st·tnÌho rozpoËtu, ostatnÌ vöeobecn·

vnit¯nÌ spr·va jinde neza¯azen· ⁄Z

00098005, ËÌslo dokladu 6093, kterÈ se

pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ na v˝daje spojenÈ

s p¯Ìpravou a provedenÌm sËÌt·nÌ lidu, dom˘

a byt˘ v roce 2011.

DODATEK ». 1 KE KUPNÕ SMLOUVÃ

ZE DNE 28.6.2005 SE SPOLE»NOSTÕ

IMPOST, S.R.O. ñ POZEMKY HOLE

U PRŸHONIC

SpoleËnost Impost, s.r.o., poû·dala mÏstskou

Ë·st o spl·tkov˝ kalend·¯ na doplacenÌ

poslednÌ spl·tky kupnÌ ceny za pozemek

Hole u Pr˘honic. Dodatek ke kupnÌ smlouvÏ

specifikuje spl·tkov˝ kalend·¯ na tuto

poslednÌ splatnou Ë·st, vËetnÏ ˙roku a zajiötÏnÌ

vymahatelnosti. Po konzultaci s pr·vnÌkem

doporuËuje panÌ starostka dodatek

schv·lit.

ZM» Praha äeberov:

1. schv·lilo dodatek ËÌslo 1 ke smlouvÏ

uzav¯enÈ dne 28.6.2005 se spol. Impost,

s.r.o., v souladu s navrûen˝m znÏnÌm,

2. povϯilo panÌ starostku podeps·nÌm tohoto

dodatku,

3. povϯilo panÌ starostku podeps·nÌm p¯ÌmÈ

vykonatelnosti, obsaûenÈ v navrûenÈm

dodatku ËÌslo 1, formou not·¯skÈho z·pisu.

4

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Dodatek ke kupnÌ smlouvÏ je p¯Ìlohou usnesenÌ.

UsnesenÌ v plnÈm znÏnÌ naleznete na

internetov˝ch str·nk·ch mÏstskÈ Ë·sti, pop¯ÌpadÏ

na ˙¯adu naöÌ M».

TERMÕNY ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

NA ROK 2011

Zased·nÌ budou probÌhat v nÌûe uveden˝ch

termÌnech. Pokud vznikne z·vaûn· situace

vyûadujÌcÌ schv·lenÌ zastupitelstvem mimo

uvedenÈ termÌny, svol· se zased·nÌ mimo-

¯·dnÈ. Zased·nÌ se budou konat st¯ÌdavÏ

v äeberovÏ na ⁄M» a v HrnË̯Ìch v Bar·ËnickÈ

rychtÏ. Pokud se zased·nÌ programovÏ

nenaplnÌ, nebude zastupitelstvo zasedat.

KaûdÈ zased·nÌ bude zaËÌnat v 17 hodin.

ZmÏny termÌnu a Ëasu zah·jenÌ jsou moûnÈ.

1) 24. ledna ñ Bar·Ënick· rychta, HrnË̯e

2) 28. ˙nora ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

3) 28. b¯ezna ñ Bar·Ënick· rychta, HrnË̯e

4) 2. kvÏtna ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

5) 20. Ëervna ñ Bar·Ënick· rychta, HrnË̯e

6) 19. z·¯Ì ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

7) 17. ¯Ìjna ñ Bar·Ënick· rychta, HrnË̯e

8) 21. listopadu ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

9) 19. prosince ñ Bar·Ënick· rychta, HrnË̯e

Zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ

R1 ñ PETICE ZA OBNOVENÕ PÿECHODU

PRO CHODCE A PŸVODNÕ UMÕSTÃNÕ

AUTOBUSOV… ZAST¡VKY

Starostka mÏstskÈ Ë·sti informovala zastupitele

o petici, kter· byla 13.12.2010 doru-

Ëena na ⁄M» Praha-äeberov. Jedn· se

o petici za obnovenÌ p¯echodu pro chodce

a p˘vodnÌ umÌstÏnÌ autobusovÈ zast·vky.

PanÌ starostka informovala, ûe jiû zaË·tkem

listopadu 2010 poû·dala o znovuobnovenÌ

p¯echodu odbor dopravy ⁄M» Prahy 11.

ReakcÌ na tuto û·dost bylo pÌsemnÈ vyj·d-

¯enÌ Policie »R, ûe z d˘vodu realizace svÏtelnÏ

¯ÌzenÈho p¯echodu pro chodce z hlediska

bezpeËnosti provozu na komunikaci

a zejmÈna bezpeËnosti chodc˘ zruöen˝ p¯echod

NELZE obnovit.

D·le panÌ starostka informovala, ûe poû·-

dala TSK k p¯esunu autobusovÈ zast·vky na

p˘vodnÌ mÌsto. Pokud to nebude moûnÈ,

aby nov· autobusov· zast·vka byla zast¯eöena.

OdpovÏÔ na tuto û·dost jeötÏ nep¯iöla.

Je st·le v jedn·nÌ.

V diskuzi k tomuto bodu se zastupitelÈ shodli,

ûe o svÏteln˝ p¯echod v ulici K HrnË̯˘m

u k¯iûovatky s ulicÌ V Ladech se usilovalo

delöÌ dobu. V˝slednÈ ¯eöenÌ nenÌ ide·lnÌ, ale

pro bezpeËnost chodc˘, zvl·ötÏ dÏtÌ, je svÏteln˝

p¯echod nutn˝.

P¯ed uz·vÏrkou p¯iölo vyj·d¯enÌ od DopravnÌho

podniku, spolu s Technickou spr·vou

komunikacÌ. Vöechny dotËenÈ organizace

s shodly, ûe p¯echod nelze obnovit a zast·vku

nelze p¯esunout do p˘vodnÌho mÌsta,

z d˘vodu splnÏnÌ z·konn˝ch odstupov˝ch

a v˝hledov˝ch norem.

V tomto smyslu odeöla odpovÏÔ inici·tor˘m

petice.

KRITERIA PRO PÿIJÕM¡NÕ DÃTÕ

DO PRVNÕ TÿÕDY Z¡KLADNÕ äKOLY

A†Mä ZÿÕZEN… MÃSTSKOU »¡STÕ

PRAHA-äEBEROV

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov je z¯izovatelem

dvou p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ, a to Z·kladnÌ

ökoly, Praha 4, V Ladech 6 a Mate¯skÈ

ökoly, Praha 4, Na P¯ÌËnÈ mezi 186. Mate¯sk·

ökola byla jiû z kapacitnÌch d˘vod˘ p¯istavÏna.

Vzhledem k tomu, ûe se naöe mÏstsk·

Ë·st st·le jeötÏ rozr˘st· a z·jem o umÌstÏnÌ

dÏtÌ do mate¯skÈ i z·kladnÌ ökoly je

velik˝, je nutnÈ stanovit kritÈria, podle kter˝ch

z¯izovatel doporuËuje postupovat ¯editel˘m

Zä a Mä p¯i rozhodov·nÌ o p¯ijetÌ

dÏtÌ do z·kladnÌ a mate¯skÈ ökoly v p¯Ìpadech,

kdy poËet û·dostÌ p¯ekroËÌ stanovenou

kapacitu poËtu û·k˘.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 5


RADNICE

KRITERIA PRO PÿIJÕM¡NÕ DÃTÕ

DO PRVNÕ TÿÕDY Z¡KLADNÕ äKOLY

ZÿÕZEN… MÃSTSKOU »¡STÕ

PRAHA-äEBEROV

Pro p¯Ìjem dÏtÌ do prvnÌ t¯Ìdy z·kladnÌ ökoly

z¯ÌzenÈ M» Praha-äeberov musÌ b˝t splnÏna

podmÌnka trvalÈho bydliötÏ dÌtÏte i

obou rodiˢ v M» Praha äeberov. Po splnÏnÌ

tÈto podmÌnky jsou dÏti p¯ijÌm·ny do

1. t¯Ìdy Zä v tomto po¯adÌ:

1. DÏti, jejichû sourozenec navötÏvuje Zä

nebo Mä, z¯Ìzenou M» Praha äeberov.

2. DÏti z ne˙pln˝ch rodin.

3. D·le rozhoduje dÈlka trvalÈho pobytu na

˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Praha äeberov, a to

dÈlka pobytu toho Ëlena rodiny, kter˝ bydlÌ

na ˙zemÌ M» nejdÈle.

V p¯ÌpadÏ, ûe po uspokojenÌ tÏchto dÏtÌ z˘stane

1. t¯Ìda nenaplnÏna lze p¯ijmout dÌtÏ:

a) DÏti s trval˝m bydliötÏm v jinÈ mÏstskÈ

Ë·sti hlavnÌho mÏsta Prahy, a to v po¯adÌ

podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1. a 2.

b) DÏti s mÌstem trvalÈho pobytu mimo

MÏstskou Ë·st Praha äeberov, pokud doloûÌ

pÌsemn˝ souhlas p¯ÌsluönÈho ⁄¯adu obce,

ûe budou M» Praha äeberov uhrazeny neinvestiËnÌ

n·klady spojenÈ se vzdÏl·v·nÌm

û·ka po dobu jeho doch·zky do Zä, z¯ÌzenÈ

M» Praha äeberov, a to v po¯adÌ podle

v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1. a 2.

Pozn·mka: U cizinc˘ se za trval˝ pobyt

povaûuje tÈû vÌzum s dÈlkou pobytu nad 90

dn˘ nebo povolenÌ k dlouhodobÈmu pobytu.

V dokladech musÌ b˝t uvedeno bydliötÏ

v M» Praha äeberov.

KRITERIA PRO PÿIJÕM¡NÕ DÃTÕ

DO MATEÿSK… äKOLY ZÿÕZEN…

MÃSTSKOU »¡STÕ PRAHA-äEBEROV

Pro p¯Ìjem dÏtÌ do mate¯skÈ ökoly z¯ÌzenÈ

M» Praha-äeberov musÌ b˝t splnÏna podmÌnka

trvalÈho bydliötÏ dÌtÏte i obou rodi-

ˢ v M» Praha äeberov a vÏk dÌtÏte minim·lnÏ

t¯i roky. Po splnÏnÌ tÈto podmÌnky

jsou dÏti p¯ijÌm·ny do Mä v tomto po¯adÌ.

1. Jeden rok p¯ed zaË·tkem povinnÈ ökolnÌ

doch·zky.

2. DÏti p¯ihl·öeny k celodennÌ pÈËi.

3. DÏti z ne˙pln˝ch rodin, kde rodiË je zamÏstn·n

nebo se systematicky p¯ipravuje na

zamÏstn·nÌ (nap¯. studentka, rekvalifikace

rodiËe).

4. Oba rodiËe jsou zamÏstn·ni.

5. DÏti, jejichû sourozenec navötÏvuje Mä

nebo Zä, z¯Ìzenou M» Praha äeberov.

6. Trval˝ pobyt pouze jednoho rodiËe v M»

Praha äeberov.

7. Matka (nebo otec) na mate¯skÈ dovolenÈ

s dalöÌm dÌtÏtem.

8. Matka (nebo otec) v dom·cnosti.

V p¯ÌpadÏ, ûe po uspokojenÌ tÏchto dÏtÌ z˘stane

ökolka nenaplnÏna lze p¯ijmout dÌtÏ:

a) DÏti s trval˝m bydliötÏm rodiˢ v jinÈ

mÏstskÈ Ë·sti hlavnÌho mÏsta Prahy a vlastnictvÌm

nemovitosti na ˙zemÌ naöÌ M» (doloûÌ

v˝pisem z KN) (nap¯. rodiËe majÌ trvalÈ

bydliötÏ v Praze v jinÈ M» a v M» äeberov

ûijÌ nebo zde pracujÌ, nebo je M» äeberov

pro nÏ dopravnÏ v˝hodn·), a to v po¯adÌ

podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1., 2., 3.,

4., 5., 7., 8.

b) DÏti s trval˝m bydliötÏm rodiˢ v jinÈ

mÏstskÈ Ë·sti hlavnÌho mÏsta Prahy, a to

v po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.

c) DÏti s mÌstem trvalÈho pobytu mimo

MÏstskou Ë·st Praha-äeberov, pokud doloûÌ

pÌsemn˝ souhlas p¯ÌsluönÈho ⁄¯adu obce,

ûe budou M» Praha-äeberov uhrazeny neinvestiËnÌ

n·klady spojenÈ se vzdÏl·v·nÌm

û·ka po dobu jeho doch·zky do Mä, z¯ÌzenÈ

M» Praha-äeberov, a to v po¯adÌ podle

v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1., 2., 3., 4., 5.,

7., 8.

KritÈria byla schv·lena, panÌ ¯editelka Hrub·

se hlasov·nÌ zdrûela.

6

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

4. ZASED¡NÕ ñ 25.1.2011

»tvrtÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v ˙ter˝ 25.1.2011 od 17 do 18 hodin

v Bar·ËnickÈ rychtÏ. P¯Ìtomno bylo vöech 7 zastupitel˘.

Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·

zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 7 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-

öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl jednohlasnÏ schv·len v navrûenÈm znÏnÌ. Za ovÏ-

¯ovatele z·pisu byli navrûeni a schv·leni p·novÈ TureËek a Chaloupka.

EIA ñ VLIV NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ ñ

EXIT 4 D¡LNICE D1

Na zaË·tku panÌ starostka p¯ÌtomnÈ upozornila

na jednacÌ ¯·d zastupitelstva, kter˝ stanovÌ,

ûe k projedn·vanÈmu bodu se nejd¯Ìve

vyjad¯ujÌ zastupitelÈ a potÈ ve¯ejnost.

O p¯ÌspÏvcÌch obËan˘, kte¯Ì nejsou z naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti hlasuje zastupitelstvo. Starostka

mÏstskÈ Ë·sti p¯edala slovo panu TureËkovi,

jako p¯edkladateli d˘vodovÈ zpr·vy.

Pan TureËek zd˘raznil, ûe d˘vodov· zpr·-

va se zakl·d· zejmÈna na p¯edloûenÈ dokumentaci

EIA Exitu 4 d·lnice D1, zpracovanÈm

oponentnÌm akustickÈm posudku a

ze stanovisek, kter· vydala M» k tomuto

Exitu jiû d¯Ìve. NÏkterÈ podmÌnky mÏstskÈ

Ë·sti byly do dokumentace zapracovanÈ,

nÏkterÈ nikoliv.

D¯ÌvÏjöÌ vyj·d¯enÌ M» k exitu jsou vÌcemÈnÏ

kladn·. JedinÈ p¯ipomÌnky byly k vy¯eöenÌ

samostatnÈho pr˘jezdu z budoucÌ VesteckÈ

spojky p¯es k¯iûovatku s komerËnÌmi

zÛnami, posouzenÌ vlivu na HrnË̯skÈ louky,

zakov·nÌ vöech limit˘ (hlukovÈ emisnÌ

a prachovÈ), vybudov·nÌ protihlukov˝ch

opat¯enÌ adekv·tnÏ spolu s protistranou d·lnice

D1 proti uvaûovan˝m protihlukov˝m

opat¯enÌm na stranÏ ⁄jezdu, podmÌnÏnost

v˝stavby po zprovoznÏnÌ ˙seku 512, 513

PraûskÈho obchvatu, z·kaz vjezdu kamionovÈ

dopravÏ, zapracov·nÌ dopravnÌ studie

s v˝hledy dopravy do roku 2030 spolu s r˘zn˝mi

variantami dopravnÌch ¯eöenÌ. NÏkterÈ

p¯ipomÌnky byly do novÈ EIA zapracovanÈ,

ale nÏkterÈ ne.

Nebyly akceptov·ny zejmÈna:

ï protihlukov· opat¯enÌ na stranÏ k. ˙. äeberov

oproti protihlukov˝m opat¯enÌm na

stranÏ ⁄jezdu,

ï vÏteln· k¯iûovatka do komerËnÌch zÛn,

bez samostatnÈho pr˘jezdnÈho pruhu z VesteckÈ

spojky na d·lnici D1 ñ podle projektant˘

je k¯iûovatka dostateËn·, s rezervou

5000 aut pro p¯Ìpadn˝ rozvoj k. ˙. äeberov.

Zapracov·ny byly n·sledujÌcÌ p¯ipomÌnky:

ï dopravnÌ studie s v˝hledy dopravy do

roku 2030 spolu s r˘zn˝mi variantami dopravnÌch

¯eöenÌ,

ï posouzenÌ vlivu na HrnË̯skÈ louky,

ï z·kaz vjezdu kamionovÈ dopravÏ ñ pouze

doporuËenÌ, nenÌ z·vaznÈ,

ï podle zpracovan˝ch podklad˘ zpracovatele

EIA byly splnÏny hlukovÈ a emisnÌ normy

na ˙zemÌ äeberova,

ï zpracovatel vzal v ˙vahu a propojil vliv

navazujÌcÌ VesteckÈ spojky.

Z·vÏry ze zadanÈho oponentnÌho akustickÈho

posudku jsou:

ï nejvÏtöÌm souËasn˝m i budoucÌm zdrojem

hluku na ˙zemÌ k. ˙. äeberov je d·lnice

D1 do Brna, naz˝van· tÈû Ñstar· hlukov·

z·tÏûì,

ï dalöÌ zhoröov·nÌ tohoto stavu nenÌ s ohledem

na ve¯ejnÈ zdravÌ p¯ÌpustnÈ,

ï p¯edkladatelÈ z·mÏru Exitu 4 d·lnice D1

a navazujÌcÌ VesteckÈ spojky musÌ navrhnout

opat¯enÌ, aby provoz obou z·mÏr˘ st·-

vajÌcÌ hlukovou z·tÏû na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov nezhoröil,

ï n·vrh technick˝ch opat¯enÌ, vedoucÌch ke

snÌûenÌ dopadu hluku z·mÏr˘ na mÏstskou

Ë·st Praha-äeberov musÌ b˝t koordinov·n.

⁄Ëinek technick˝ch opat¯enÌ pak musÌ b˝t

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 7


RADNICE

prok·z·n pro obÏ stavby hodnocenÈ z·roveÚ.

Po p¯edloûenÌ d˘vodovÈ zpr·vy pan Ture-

Ëek p¯eËetl n·vrh usnesenÌ.

N·vrh usnesenÌ:

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

1. m· k dokumentaci EIA ke k¯iûovatce

4 d·lnice D1 do Brna z·sadnÌ p¯ipomÌnky

a VRACÕ dokumentaci k dopracov·nÌ:

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

poûaduje zapracovat do dokumentace EIA

Exitu 4 d·lnice D1 z·vÏry akustickÈho posudku

zpracovanÈho Ing. Karlem änajdrem,

akustikem konzultantem, zpracovanÈho dne

24.1.2011 na z·kladÏ poûadavku M» Praha-äeberov,

vych·zejÌcÌ z dokumentace EIA

Exitu 4 d·lnice D1, kterÈ jsou n·sledujÌcÌ:

ï nejvÏtöÌm souËasn˝m i budoucÌm zdrojem

hluku na ˙zemÌ k. ˙. äeberov je d·lnice

D1 do Brna, naz˝vanÈ tÈû Ñstar· hlukov·

z·tÏûì,

ï dalöÌ zhoröov·nÌ tohoto stavu nenÌ s ohledem

na ve¯ejnÈ zdravÌ p¯ÌpustnÈ,

ï p¯edkladatelÈ z·mÏru Exitu 4 D1 a navazujÌcÌ

VesteckÈ spojky musÌ navrhnout takov·

opat¯enÌ, aby provoz obou z·mÏr˘ st·-

vajÌcÌ hlukovou z·tÏû na ˙zemÌ MÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nezhoröil,

ï n·vrh technick˝ch opat¯enÌ, vedoucÌch ke

snÌûenÌ dopadu hluku z·mÏr˘ na MÏstskou

Ë·st Praha-äeberov, musÌ b˝t mezi obÏma

stavbami koordinov·n. ⁄Ëinek technick˝ch

opat¯enÌ pak musÌ b˝t prok·z·n pro obÏ

stavby hodnocenÈ z·roveÚ.

2. Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

na z·kladÏ akustickÈho posudku zpracovanÈho

Ing. Karlem änajdrem, akustikem

konzultantem, zpracovanÈ dne 24.1.2011,

poûaduje vybudovat a zprovoznit protihlukov·

opat¯enÌ na stranÏ k. ˙. äeberov oproti

protihlukov˝m opat¯enÌm na stranÏ ⁄jezdu

jeötÏ p¯ed zapoËetÌm stavby. D·le na z·-

kladÏ uvedenÈho posudku a korespondence

z roku 2005 a 2007 (Ë. j. 350, 452, 622)

poûaduje po ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic splnÏnÌ

z·vazku, kter˝m je odhluËnÏnÌ MÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov, zp˘sobenÈ provozem

d·lnice D1 na Brno.

Pokud ÿSD nesplnÌ sv˘j z·vazek, vÌce neû

5 let star˝, bude se mÏstsk· Ë·st doûadovat

jeho splnÏnÌ soudnÌ cestou.

3. V d˘sledku zv˝öenÌ intenzity dopravy

dojde takÈ k n·r˘stu emisÌ, a proto mÏstsk·

Ë·st poûaduje z·kaz vjezdu n·kladnÌch automobil˘

od sjezdu do budoucÌ komerËnÌ

zÛny d·le na Vesteckou spojku.

4. Akustick˝ posudek je p¯Ìlohou tohoto

usnesenÌ.

Diskuse k tomuto bodu

Pan Z·potock˝ ñ K¯eslice ñ zastupitelÈ jednohlasnÏ

souhlasili s vystoupenÌm pana

Z·potockÈho v diskuzi.

Pan Z·potock˝ zastupitel˘m a ve¯ejnosti

p¯edloûil mapu, na kterÈ poukazoval, ûe M»

prosazuje b˝valou trasu JVK ñ nynÌ Vesteckou

spojku. Poukazoval na fakt, ûe pozemky

kolem VS byly zakoupeny se spekulativnÌmi

˙Ëely, kdy kolem VS vyrostou skladovÈ

haly a hypermarkety a tÌm se jeötÏ vÌce zahustÌ

doprava n·kladnÌmi auty a kamiony.

VS se stane zkratkou mezi v˝chodem a z·-

padem. D·le se domnÌv·, ûe posudky a v˝poËty

jsou zkreslenÈ. P¯edloûil kopii usnesenÌ

ZM» Praha-äeberov z roku 1999, ve

kterÈm zastupitelÈ z·sadnÏ nesouhlasÌ s trasou

JVK a upozornil, ûe toto usnesenÌ nebylo

nikdy zruöeno.

Pan Ranoö ñ ⁄jezd ñ vystoupenÌ v diskusi

jednohlasnÏ odsouhlaseno

Pan Ranoö upozornil pana Z·potockÈho, ûe

mapa, kterou p¯edloûil je zastaral· a jiû neplatÌ,

nap¯. ⁄P Pr˘honic v souËasnÈ dobÏ

nep¯ipouötÌ z·stavbu, na kterou pan Z·potock˝

ve svÈm p¯ÌspÏvku upozorÚoval a ûe

v novÈ EIA jsou jiû zapravovanÈ novÈ rozvojovÈ

zast·vby jako ⁄jezd, Nul·ky, »eslice

atd. D·le informoval p¯ÌtomnÈ, ûe zastupitelstvo

M» Praha-⁄jezd projedn·valo

p¯ipomÌnky k EIA na svÈm zased·nÌ 10.1.

2011 s v˝sledkem ñ zastupitelstvo nem·

8

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

p¯ipomÌnky. D·le ve svÈm diskusnÌm p¯ÌspÏvku

konstatoval. ûe rozdÌl mezi ˙jezdskou

stranou a stranou öeberovskou je dosti

velk˝, protoûe na stranÏ ⁄jezda jsou jiû delöÌ

dobu vybudov·na protihlukov· opat¯enÌ.

PanÌ starostce M» äeberov p¯edal vypo¯·-

d·nÌ vöech p¯ipomÌnek a n·mitek k VesteckÈ

spojce a informoval, ûe tyto p¯ipomÌnky

budou k dispozici na web str·nk·ch ⁄jezdu.

PanÌ P¯Ìhodov· ñ HrnË̯e

PanÌ P¯Ìhodov· z·sadnÏ nesouhlasÌ s jakoukoliv

variantou VesteckÈ spojky.

Pan Zeman ñ Vestec ñ vystoupenÌ v diskusi

jednohlasnÏ odsouhlaseno

DomnÌv· se, ûe p¯edstava, ûe se zak·ûe jezdit

kamiÛn˘m je naivnÌ, je absolutnÏ nesmyslnÈ

povolit Vesteckou spojku. PodÈl VesteckÈ

spojky jistÏ poroste v˝stavba skladovacÌch

ploch a doprava se tÌm jeötÏ vÌce

zahustÌ. Pokud bude VS povolena, p¯it·hne

k pl·novan˝m komerËnÌm ploch·m dalöÌ

dopravu.

PanÌ Pa¯Ìkov· ñ HrnË̯e

PanÌ Pa¯Ìkov· zd˘raznila, ûe jiû 15 let se

snaûÌ bojovat proti JVK.

Pan Janota ñ Vestec ñ vystoupenÌ v diskusi

jednohlasnÏ odsouhlaseno

Informoval p¯ÌtomnÈ, ûe od roku 2008 se

situace podstatnÏ zmÏnila, Metro bude protaûeno

aû do PÌsnice, u stanice metra bude

z¯Ìzeno parkoviötÏ a proto nevÌ proË by mÏla

VS pokraËovat, kdyû k metru, tudÌû k parkoviöti,

bude smϯovat veöker· doprava

z jihu.

PanÌ äteflov· ñ äeberov

PanÌ äteflov· ve svÈm p¯ÌspÏvku uvedla, ûe

r·no je situace na komunikacÌch mÏstskÈ

Ë·sti opravdu ne˙nosn·, nelze se napojit na

ulici K HrnË̯˘m vzhledem k tomu, ûe ze

z·stavby ve Vestci, ZdimϯicÌch o jin˝ch

vöechna auta jezdÌ p¯es katastr äeberova a

proto je obchvat nutn˝.

Pan Nov·k ñ »eslice ñ vystoupenÌ jednohlasnÏ

odsouhlaseno

Pan Nov·k p¯edal zastupitel˘m protin·vrh

usnesen ñ neschv·lenÌ, s tÌm, ûe zastupitelÈ

neberou v potaz hlasy lidÌ a ûe v podstatÏ

schvalujÌ JVK.

Pan Poslaneck˝ ñ HrnË̯e

Upozornil na hlukovou studii EIA, ve kterÈ

se hodnoty hluku pohybujÌ kolem 50 decibel˘,

hlukov· z·tÏû je na limitu, domnÌv·

se, ûe je umÏle spoËÌt·no. V hlukovÈ z·tÏûi

by mÏla b˝t urËit· rezerva. Podklady v EIA

jsou 20 let starÈ, nenÌ v tÏchto podkladech

zahrnuta nap¯. v˝stavba HrnË̯ za ulicÌ ZadnÌ.

Pan Z·potock˝ ñ K¯eslice ñ zastupitelÈ jednohlasnÏ

neodsouhlasili dalöÌ diskusnÌ p¯ÌspÏvek

pana Z·potockÈho.

Pan Rott ñ HrnË̯e

Pan Rott vystoupil s domnÏnkou, ûe obËanÈ

nebyli informov·ni o projedn·v·nÌ tohoto

bodu. ChtÏl b˝t informov·n o zased·-

nÌ osobnÏ do schr·nky.

PanÌ äafr·nkov· ñ HrnË̯e

Vystoupila s n·zorem, ûe jednou byl zastupitelstvem

schv·len nesouhlas, jak informoval

pan Z·potock˝, mÏlo by souËasnÈ zastupitelstvo

v tomto duchu pokraËovat.

D·le vznesla dotaz, proË nejsou na zast·vk·ch

MHD p¯Ìst¯eöky.

O slovo d·le poû·dal pan Ranoö z ⁄jezda

ñ zastupitelÈ jeho vystoupenÌ jednohlasnÏ

neschv·lili.

K p¯ÌspÏvk˘m vystoupila panÌ Archalousov·,

zastupitelka, kter· vöechny p¯ÌtomnÈ

upozornila, ûe Vesteck· spojka nenÌ na programu

dneönÌho zased·nÌ zastupitelstva.

ZastupitelÈ se vyjad¯ujÌ k Exitu 4 d·lnice D1.

D·le hovo¯ila o tom, ûe vöichni zastupitelÈ

kandidovali s tÌm povolit Vesteckou spojku,

ale minimalizovat jejÌ dopady. DopravnÌ

situace v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti je rok od roku

horöÌ a horöÌ. Situace se d·le zhoröujÌ z·-

stavbou ve ZdimϯicÌch, Vestci atd. Auta

z tÈto z·stavby zahlcujÌ dopravu v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti.

NejvÏtöÌ hluk, jak jiû bylo ¯eËeno na zaË·tku,

poch·zÌ z D1, kter˝ odr·ûejÌ valy na

protÏjöÌ stranÏ d·lnice, a proto jsou nutn·

protihlukov· opat¯enÌ kolem D1 z naöÌ strany.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 9


RADNICE

D·le reagovala na p¯ÌspÏvek pana Rotta, ûe

pozv·nka na zased·nÌ zastupitelstva byla

v dostateËnÈm p¯edstihu zve¯ejnÏna na web

str·nk·ch naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, na Infokan·le,

na ˙¯ednÌch v˝vÏsk·ch a ve vöech v˝vÏsk·ch

˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti. Ze strany ˙¯adu

M» jsou pro informov·nÌ o kon·nÌ zastupitelstva

pouûÌv·ny st·le stejnÈ sdÏlovacÌ prost¯edky.

NenÌ v kapacit·ch a moûnostech

mÏstskÈ Ë·sti o kaûdÈm zased·nÌ zastupitelstva

informovat vöechny obËany vhazov·nÌm

nap¯. programu zased·nÌ do vöech

poötovnÌch schr·nek.

PanÌ Kol·Ëkov· ñ äeberov

PanÌ Kol·Ëkov· se domnÌv·, ûe Vesteck·

spojka nenÌ jedin˝m ¯eöenÌm zklidnit dopravu.

M» by se mÏla spojit se st¯edoËesk˝m

krajem a dopravu odklonit.

PanÌ P¯Ìhodov· ñ HrnË̯e

Oslovila zastupitele, aby prosadili n·zor

50 % obËan˘, kte¯Ì jsou proti VS. D·le poûaduje,

aby bylo odpovÌd·no na petice ob-

Ëan˘.

PanÌ starostka reagovala slovy, ûe na veökerÈ

petice mÏstsk· Ë·st odpovÌd· v z·konnÈ

lh˘tÏ. é·dn· petice, kterou mÏstsk· Ë·st

obdrûela, nez˘stala bez odpovÏdi.

Pan äafr·nek ñ HrnË̯e

Auta z Vestce, Jesenice a ostatnÌch lokalit

blokujÌ dopravu pouze r·no, p¯es den je

doprava plynul·. VS nenÌ ¯eöenÌm, auta budou

jezdit d·l.

V diskuzi d·le vystoupila i zastupitelka panÌ

Hrub·, kter· se domnÌv·, ûe informace panÌ

P¯ÌhodovÈ, ûe 50 % obËan˘ Vesteckou spojku

nechce, je velmi zkreslen·.

Pan Paroulek ñ HrnË̯e

Vznesl dotaz, kdo bude respektovat poûadavky

M» ohlednÏ VS Poû·dal zastupitele,

aby vyslovili z·sadnÌ nesouhlas.

Pan P¯Ìhoda ñ HrnË̯e

Apeloval na zastupitele, aby svÈ rozhodnutÌ

zv·ûili, neboù rozhodnutÌ poznamen· M»

na dalöÌ roky a poûaduje zmÏnu jednacÌho

¯·du zastupitelstva.

Se sv˝m diskusnÌm p¯ÌspÏvkem na z·vÏr

vystoupil zastupitel pan TureËek, kter˝ p¯Ìtomn˝m

p¯edest¯el svÈ post¯ehy ohlednÏ

VesteckÈ spojky. Hovo¯il o tom, ûe jako

obËanovi se mu v˝stavba VS takÈ nelÌbÌ a

radÏji by volil, aby se VS nestavÏla. Jako

zastupitel vöak nÏkolik dnÌ studoval dokumentaci.

OpÏt upozornil na zpracovanou

oponentnÌ studii, kterou mÏstsk· Ë·st nechala

narychlo zpracovat. Po prostudov·nÌ

dokumentace zjistil, ûe M» m· velmi omezenÈ

mantinely a nem· p¯Ìliö mnoho z·konn˝ch

moûnostÌ, jak proces zastavit. Dokumentace

i oponentnÌ studie byly projedn·ny

dopravnÌ komisÌ i komisÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,

kterÈ se ztotoûÚujÌ s n·vrhem usnesenÌ

zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti. Na z·kladÏ prostudov·nÌ

dokumentace, oponentnÌ studie

a vyj·d¯enÌ komisÌ mÏstsk· Ë·st s EIA nesouhlasÌ

a û·d· o doplnÏnÌ. Proto n·vrh

usnesenÌ znÌ, ûe mÏstsk· Ë·st vracÌ EIU

k dopracov·nÌ.

Po vystoupenÌ pana TureËka starostka mÏstskÈ

Ë·sti diskuzi ukonËila a poû·dala pana

TureËka, aby opÏtovnÏ p¯eËetl n·vrhu usnesenÌ,

aby zastupitelÈ mohli o n·vrhu hlasovat.

P˘vodnÌ n·vrh, p¯eËten˝ v ˙vodu panem

TureËkem, zastupitelÈ jednohlasnÏ schv·lili.

Tento z·vÏr byl odesl·n na Ministerstvo

ûivotnÌho prost¯edÌ jako vyj·d¯enÌ mÏstskÈ

Ë·sti k dokumentaci EIA Exitu 4 D1.

Po hlasov·nÌ vÏtöina ve¯ejnosti hlasovacÌ

mÌstnost opustila.

ODMÃNY NEUVOLNÃN›CH »LENŸ

ZASTUPITELSTVA

D˘vodovou zpr·vu k tomuto bodu p¯ednesla

panÌ Archalousov·. Na¯ÌzenÌm vl·dy Ë.

375/2010 Sb., kter˝m se mÏnÌ na¯ÌzenÌ vl·-

dy Ë. 37/2003 Sb., o odmÏn·ch za v˝kon

funkce Ëlen˘m zastupitelstev, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘ jsou mÏsÌËnÌ odmÏny

z d˘vodu ˙sporn˝ch opat¯enÌ snÌûeny.

ZastupitelÈ schv·lili usnesenÌ, kterÈ prakticky

znamen· snÌûenÌ jejich plat˘ v souladu

10

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

s platnou legislativou. P¯i tomto hlasov·nÌ se

zdrûela hlasov·nÌ panÌ Hrub· a pan TureËek.

PRODEJ POHLED¡VKY

ZA ISLANDSK›MI FONDY GLITNIR

D˘vodovou zpr·vu p¯edloûila panÌ Archalousov·,

kter· zrekapitulovala historii a sezn·mila

p¯ÌtomnÈ se souËasnou situacÌ pohled·vek

za islandsk˝mi bankami.

Sezn·mila zastupitele s dopisem »SOB, kter·

m· pohled·vky pod spr·vou a ve kterÈm

»SOB sdÏluje, ûe pohled·vky obsaûenÈ

v naöem portfoliu jsou k 31.12.2010 ocenÏny

20 %. Podle informacÌ »SOB a cenov˝ch

nabÌdek lze jednat o prodejnÌ cenÏ

pohled·vek cca 23ñ26 % nomin·lnÌ hodnoty.

Protoûe p¯ÌleûitostÌ pro prodej tÏchto

pohled·vek nebude z¯ejmÏ mnoho, doporuËila

panÌ Archalousov·, na z·kladÏ citovanÈho

dopisu, zastupitel˘m pohled·vky

prodat.

Dotazy panÌ Kol·ËkovÈ a panÌ äteflovÈ k tÈto

problematice zodpovÏdÏla panÌ Archalousov·.

PanÌ Vitvarov· se ztotoûÚuje s n·zorem panÌ

ArchalousovÈ a domnÌv· se, ûe bude lepöÌ

dluhopisy prodat, neû dojde k dalöÌmu propadu.

Po diskuzi panÌ Archalousov· p¯eËetla n·-

vrh usnesenÌ, kter˝ by p¯ijat. Tohoto hlasov·nÌ

se zdrûela panÌ Hrub·, pan TureËek

hlasoval proti.

ZastupitelÈ souhlasili s prodejem pohled·vky

za islandsk˝mi bankami, obsaûenÈ v portfoliu

M» Praha-äeberov pod spr·vou »SOB

AMì Glitnir ñ ocenÏnÌ k 31.12.2010: 20 %,

p¯es·hne-li dostupn· cena ˙roveÚ cca 25 =

nomin·lnÌ hodnoty p¯ÌsluönÈho dluhopisu.

RŸZN…

PanÌ äteflov· upozornila na fek·lnÌ vozy,

kterÈ v ulici Mezi RybnÌky vypouötÏnÌ fek·lnÌ

vody do kanalizace. ⁄M» o tomto

problÈmu jiû vÌ, byla oslovena firma PVK,

a.s., aby tuto Ëinnost okamûitÏ zastavila.

TajemnÌk ⁄M» zaöle jeötÏ podnÏt na Prahu

11 ñ OéP. D·le bude upozornÏna mÏstsk·

policie, aby situaci kontrolovala.

Ve 20 hodin Ing. Venturov· zased·nÌ ukon-

Ëila.

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.phpclanek=12

Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovala

Petra Venturov·,

starostka

* * *

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ

obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou

se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ

rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se

naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na

˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ï 28. ˙nora ñ ˙¯ad M» Praha-äeberov

ï 28. b¯ezna ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu,

minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ

i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu:

www.seberov.cz/index.phpdeska

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 11


RADNICE

Informace a n·zory zastupitel˘

PROJEKT V›STAVBY NOV… BUDOVY PRO Z¡KLADNÕ äKOLU V äEBEROVÃ

HISTORIE PROJEKTU

Na poË·tku minulÈho volebnÌho obdobÌ

jsme uspo¯·dali dotaznÌkovou akci na tÈma

ökolstvÌ v mÏstskÈ Ë·sti a nechali zpracovat

demografickou studii. Z dotaznÌkovÈ akce

vyplynul poûadavek obËan˘ na rozö̯enÌ

z·kladnÌ ökoly o druh˝ stupeÚ p¯i zachov·-

nÌ jejÌho rodinnÈho charakteru. Z demografickÈ

studie bylo z¯ejmÈ, ûe se velmi brzy

zaËneme pot˝kat s nedostatkem mÌst v mate¯sk˝ch

ökol·ch, kter˝ se postupnÏ p¯elije i

do ökoly z·kladnÌ. Na z·kladÏ toho jsme

zaËali hledat moûn· ¯eöenÌ.

Mate¯skou ökolu se bÏhem minulÈho volebnÌho

obdobÌ poda¯ilo rozö̯it o t¯etinu p¯Ìstavbou

budovy v äeberovÏ. I to se ukazuje,

ûe nebude v p¯ÌötÌch letech staËit. Starou

budovu z·kladnÌ ökoly jiû nenÌ moûnÈ rozöi¯ovat,

protoûe kolem nÌ nenÌ k dispozici

û·dn˝ pozemek. Uû nynÌ je venkovnÌ h¯iötÏ

menöÌ, neû by bylo ide·lnÌ. Proto jsme za-

Ëali hledat pozemek jinde. Jedin˝ pozemek

urËen˝ pro ökolstvÌ, kter˝ m· mÏstsk· Ë·st

ve spr·vÏ, je pozemek na konci ulice K SafinÏ,

kter˝ je ovöem velk˝ pouze cca 8 tis. m 2

bez vhodnÈ dopravnÌ dostupnosti. Proto

jsme poû·dali hl. m. Prahu o poskytnutÌ

vhodnÈho pozemku.

⁄tvar rozvoje hl. m. Prahy nechal na svoje

n·klady v roce 2010 zpracovat studii vyuûitelnosti

pozemk˘ rozkl·dajÌcÌch se mezi

äeberovem a HrnË̯i od rybnÌku Jord·nek

k HrnË̯skÈmu h¯bitovu, kterÈ m· ve vlastnictvÌ

hl. m. Praha. Na tomto rozs·hlÈm ˙zemÌ

navrhl mimo novÈ budovy z·kladnÌ ökoly

takÈ velk· sportoviötÏ a are·l hipoterapie.

Jiû nynÌ jedn· Magistr·t hl. m. Prahy o pron·jmu

Ë·sti tÏchto pozemk˘ pro prvnÌ kriketov˝

klub v »eskÈ republice.

Zastupitelstvo se sezn·milo s touto studiÌ a

vyj·d¯ilo jÌ podporu. V˝stavba novÈ budovy

ökoly i sportoviöù by mÏstskÈ Ë·sti umoûnila

rozö̯it sluûby pro obËany. SouËasnÏ

jsme uvÌtali, ûe vlastnÌk pozemk˘ ñ hl. m.

Praha ñ neusiluje o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu

v tÈto lokalitÏ pro bytovou nebo rodinnou

v˝stavbu, k Ëemuû se tyto pozemky na okraji

mÏsta nabÌzejÌ a jistÏ by to bylo pro vlastnÌka

v˝nosnÏjöÌ. Pozemek je pro ökolu vhodn˝,

protoûe je mimo rodinnou z·stavbu,

s moûnostÌ vybudov·nÌ bezpeËnÈ p¯ÌstupovÈ

cesty, dostateËn˝ch parkovacÌch ploch

a p¯ÌmÈho autobusovÈho spojenÌ. Studie

byla publikov·na ve Zpravodaji a v z·¯Ì

2010 vystavena ve vestibulu Z·kladnÌ ökoly

v äeberovÏ.

SOU»ASN› STAV PROJEKTU

V roce 2010 se starostce Ing. Pet¯e VenturovÈ

poda¯ilo zÌskat ˙ËelovÏ v·zanou dotaci

z prost¯edk˘ Magistr·tu hl. m. Prahy ve

v˝öi 6 mil. KË na zpracov·nÌ projektovÈ

dokumentace pro ¯ÌzenÌ o umÌstÏnÌ stavby

budovy z·kladnÌ ökoly. Na uspo¯·d·nÌ v˝bÏrovÈho

¯ÌzenÌ pro tuto nadlimitnÌ ve¯ejnou

zak·zku mÏstsk· Ë·st uzav¯ela smlouvu

se spoleËnostÌ NOSTA-HERTZ spol. s r.o.,

kter· se tÌm zab˝v·. V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ bude

st·t 118 tis. KË a bude hrazeno ze zÌskanÈ

dotace. V souËasnÈ dobÏ probÌh· 2. kolo

tohoto v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ.

PÿEDPOKL¡DAN¡ BUDOUCNOST

PROJEKTU

N·klady na v˝stavbu novÈ budovy z·kladnÌ

ökoly jsou odhadov·ny na cca 200ñ250

mil. KË. MÏstsk· Ë·st vyuûÌv· ze sv˝ch zdroj˘

okolo 5ñ10 mil. KË roËnÏ na investice.

Z toho je z¯ejmÈ, ûe v˝stavba novÈ budovy

ökoly nebude financov·na z rozpoËtu mÏstskÈ

Ë·sti. PrvnÌm ˙kolem je tedy zÌsk·nÌ

dotacÌ a to z¯ejmÏ z r˘zn˝ch zdroj˘ poËÌ-

12

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

naje rozpoËtem hl. m. Prahy, st·tnÌm rozpoËtem,

konËe soukrom˝m sektorem. Tyto

dotace je moûnÈ sh·nÏt aû pro konkrÈtnÌ

projekt se schv·len˝m rozhodnutÌm o umÌstÏnÌ

stavby, proto se nynÌ zpracov·v· projektov·

dokumentace.

Po zÌsk·nÌ finanËnÌho p¯Ìslibu by mÏla b˝t

p¯edpokl·dan· doba projektovÈ p¯Ìpravy

pro stavebnÌ povolenÌ cca 24 mÏsÌc˘, z·leûÌ

na vyj·d¯enÌ dotËen˝ch org·n˘ st·tnÌ spr·-

vy. VlastnÌ realizace nav·ûe na projektovou

p¯Ìpravu a mÏla by trvat opÏt cca 24 mÏsÌc˘.

ODPOVÃDI NA NÃKTER… OT¡ZKY

OB»ANŸ

Koresponduje z·mÏr s populacÌ v obci

Nebude z vÏtöÌ Ë·sti slouûit p¯espolnÌm

V souËasnÈ dobÏ dÏti z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

naplnÌ jednu prvnÌ t¯Ìdu z·kladnÌ ökoly roËnÏ.

P¯espolnÌ jiû ökola nep¯ijÌm·. Uû nynÌ

se ale ukazuje, ûe to nestaËÌ. Proto jsou letos

doplnÏna kritÈria pro p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ do

prvnÌ t¯Ìdy o Ëasov˝ test dÈlky trvalÈho pobytu.

Tato opat¯enÌ jsou velmi nep¯Ìjemn·.

TakÈ naöe sp·dov· ökola v KunraticÌch je

na hranici svÈ kapacity a MÏstsk· Ë·st Praha-Kunratice

poû·dala o zmÏnu sp·dovosti.

Proto jsme zaËali zjiöùovat moûnosti pro

naöe dÏti. Na Praze 11 jsou jiû jen 2 ökoly,

kterÈ jsou schopny br·t naöe dÏti a i ty p¯edpokl·dajÌ

naplnÏnÌ do roku 2015. Uvaûujeme

takÈ, ûe v p¯ÌpadÏ rozö̯enÌ naöÌ ökoly

o druh˝ stupeÚ by se k n·m hl·sily i dÏti,

kterÈ nynÌ radÏji od prvnÌ t¯Ìdy navötÏvujÌ

jinÈ ökoly, aby nemusely po p·tÈ t¯ÌdÏ p¯estupovat

na jinou ökolu. Z toho usuzujeme,

ûe jsme schopni naplnit dÏtmi z naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti dvÏ prvnÌ t¯Ìdy roËnÏ. D·le jsme

vedli p¯edbÏûn· jedn·nÌ s obcÌ Vestec, kter·

nem· vlastnÌ z·kladnÌ ökolu, a dÏti dojÌûdÏjÌ

vÏtöinou do ökol v Praze, ûe bychom jÌ

v novÈ budovÏ mohli garantovat jednu prvnÌ

t¯Ìdu. V tom p¯ÌpadÏ je organizaËnÏ i finanËnÏ

vhodnÈ mÌt z·kladnÌ ökolu, kter· m·

na prvnÌm stupni 3 paralelnÌ t¯Ìdy a na druhÈm

stupni po odlivu dÏtÌ do gymn·ziÌ a na

jazykovÈ ökoly 2 paralelnÌ t¯Ìdy. V p¯ÌpadÏ

nedostatku mÌst v mate¯skÈ ökole by zde bylo

moûnÈ z¯Ìdit takÈ tzv. nult˝ roËnÌk pro p¯edökol·ky.

Nezv˝öÌ se doprava v obci

DopravnÌ zatÌûenÌ tahu p¯es HrnË̯e a äeberov

se vybudov·nÌm novÈ velkÈ ökoly

zv˝öÌ. Bude to ale z¯ejmÏ zv˝öenÌ velmi

malÈ, protoûe ökol·ci na druhÈm stupni se

m·lokdy nechajÌ vozit do a ze ökoly sv˝mi

rodiËi. P¯Ìmo u budovy novÈ ökoly je pro

nÏ pl·nov·na zast·vka autobusu. P¯ibudou

tedy auta vozÌcÌ p¯espolnÌ dÏti na prvnÌ stupeÚ,

kter· uû ale p¯es n·s z Ë·sti projÌûdÏjÌ

do jin˝ch praûsk˝ch ökol. Zv˝öenÌ dopravnÌho

zatÌûenÌ bude po v˝stavbÏ novÈ ökoly

takÈ mnohem niûöÌ, neû kdyby tyto pozemky

byly v budoucnu vyuûity nap¯. k bytovÈ

v˝stavbÏ.

Kdo bude z¯izovatelem novÈ ökoly

Z¯izovatelem Z·kladnÌ ökoly v äeberovÏ je

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov, coû by z˘stalo

zachov·no i po v˝stavbÏ novÈ budovy.

MÏstsk· Ë·st bude povinna poû·dat Ministerstvo

ökolstvÌ o rozö̯enÌ st·vajÌcÌ ökoly

o druh˝ stupeÚ a Magistr·t hl. m. Prahy

o nav˝öenÌ poËtu û·k˘. Oboje by pro zavedenou

z·kladnÌ ökolu mÏlo b˝t formalitou.

Kdo platÌ n·klady na provoz ve st·tnÌch ökol·ch

Financov·nÌ provozu z·kladnÌ ökoly probÌh·

po 2 liniÌch. St·t hradÌ mzdovÈ prost¯edky

a pom˘cky podle poËtu û·k˘ navötÏvujÌcÌch

ökolu. OstatnÌ provoz, tzv. neinvestiËnÌ

n·klady, hradÌ z¯izovatel, tedy mÏstsk· Ë·st.

Ta dost·v· z rozpoËtu hl. m. Prahy kaûdoroËnÏ

dotaci, kter· se mimo jinÈ odvÌjÌ od

poËtu û·k˘ ve ökolsk˝ch za¯ÌzenÌch z¯Ìzen˝ch

mÏstskou Ë·stÌ. Za p¯espolnÌ bychom

poûadovali, aby tyto neinvestiËnÌ n·klady

hradila jejich domovsk· obec. V p¯ÌpadÏ

obcÌ, kterÈ nemajÌ vlastnÌ z·kladnÌ ökolu,

coû je nap¯. Vestec, je ˙hrada neinvestiËnÌch

n·klad˘ dan· z·konem, v p¯ÌpadÏ obcÌ,

kterÈ majÌ z·kladnÌ ökolu, jako jsou nap¯.

Zdimϯice, je nutn· dohoda.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 13


Z NAäÕ »TVRTI

Bude nov· budova variabilnÌ, aby se v budoucnu

dala pouûÌt i pro jinÈ ˙Ëely Bude

slouûit pouze pro druh˝ stupeÚ

Cel˝ novÏ stavÏn˝ objekt bychom ve spolupr·ci

s projektanty r·di rozËlenili do nÏkolika

samostatn˝ch funkËnÌch celk˘, kterÈ by

se vz·jemnÏ neruöily. Jednak kv˘li moûnosti

oddÏlenÌ prvnÌho a druhÈho stupnÏ a zachov·nÌ

tak rodinnÈho charakteru ökoly, ale

takÈ pro moûnÈ budoucÌ vyuûitÌ jednotliv˝ch

Ë·stÌ pro jinÈ ˙Ëely nebo k pron·jmu.

Jsme si vÏdomi, ûe populaËnÌ k¯ivka m· svÈ

v˝kyvy a ûe jednou bude moûn· mÏstsk·

Ë·st vystavena situaci, kdy dÏtÌ bude ub˝vat.

V tÈto chvÌli by se nÏkter· z Ë·stÌ dala

vyuûÌt nap¯. jako dennÌ stacion·¯ pro seniory,

kulturnÌ za¯ÌzenÌ nebo prostÏ k pron·-

jmu jinÈmu subjektu. Pro ˙Ëely ökolstvÌ bychom

chtÏli zachovat i starou budovu ökoly.

Jak daleko bude projektovan· v˝stavba od

rybnÌku Jord·nek

RybnÌk Jord·nek a pozemky okolo nÏj nejsou

v majetku hl. m. Prahy, ale v soukromÈm

vlastnictvÌ. RybnÌk je navÌc souË·stÌ

chr·nÏnÈ p¯ÌrodnÌ pam·tky HrnË̯skÈ louky.

Z tÏchto d˘vod˘ v˝stavba novÈ ökoly

nebude zasahovat do bezprost¯ednÌho okolÌ

rybnÌka Jord·nek a p¯ÌrodnÌ charakter tÈto

lokality bude zachov·n.

Z Ëeho je projekt financov·n

Studie byla financov·na z prost¯edk˘ ⁄tvaru

rozvoje hl. m. Prahy. Zpracov·nÌ projektovÈ

dokumentace pro ¯ÌzenÌ o umÌstÏnÌ

stavby vËetnÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ bude financov·no

z ˙ËelovÏ v·zanÈ dotace od Magistr·tu

hl. m. Prahy. Na projektovou p¯Ìpravu

pro stavebnÌ povolenÌ a v˝stavbu novÈ budovy

bude t¯eba na z·kladÏ zpracovanÈ

projektovÈ dokumentace sehnat dotace.

MÏstsk· Ë·st nenÌ schopna tuto v˝stavbu

z vlastnÌch zdroj˘ financovat.

HrnË̯e, 12.1.2011

Michaela Archalousov·,

mÌstostarostka

14

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

ZruöenÌ mÌstnÌho oddÏlenÌ P»R JiûnÌ MÏsto

Dnem 31.12.2010 doölo ke zruöenÌ mÌstnÌho oddÏlenÌ P»R JiûnÌ MÏsto II se sÌdlem Praha 4,

Hr·zskÈho 2231, do jehoû mÌstnÌ p˘sobnosti spad· naöe mÏstsk· Ë·st.

Jeho policistÈ budou p¯evedeni k mÌstnÌmu oddÏlenÌ P»R JiûnÌ MÏsto I.

Od 1.1.2011 tak bude moûnÈ pod·vat ozn·menÌ pouze na mÌstnÌm

oddÏlenÌ P»R JiûnÌ MÏsto I., se sÌdlem Praha 4, Kaplanova 2056.

Telefon: 974 854 700, 272 917 575, fax: 974 854 708

E-mail: p4mopjm1@mvcr.cz

Arcibiskup Dominik Duka v naöÌ farnosti

V nedÏli 16. ledna 2011 navötÌvil Kunratickou

farnost nejvyööÌ p¯edstavitel ¯ÌmskokatolickÈ

cÌrkve v »eskÈ republice, arcibiskup

praûsk˝ Dominik Duka. RozmÌstÏnÌ farnostÌ

neodpovÌd· zcela ani katastr·lnÌm ˙zemÌm,

ani hranicÌm samospr·v, takûe i mÏstsk· Ë·st

Praha-äeberov je zahrnuta jako Kunratick·

farnost. Proto m˘ûeme prohl·sit, ûe J. E. Dominik

Duka byl n·vötÏvou i u n·s. Titulov·nÌ

arcibiskupa ÑJeho Excelenceì z˘stalo uû jen

form·lnÌ a procedur·lnÌ pro vzneöenou spoleËnost,

pro n·s ostatnÌ je to hlavnÏ Ñotec arcibiskupì.

N·vötÏva arcibiskupa ale v KunraticÌch

nebyla jen form·lnÌ. Uû rannÌ möe,

celebrovan· panem arcibiskupem, byla v˝znamnÏ

navötÌven·, z·jemci se do kostela Sv.

Jakuba staröÌho ani neveöli. V˝znam tÈto ud·-

losti byl takÈ podpo¯en ˙ËastÌ starostek obou

dotËen˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ: Kunratic i naöeho

äeberova. V˝znam möe d·le pov˝öilo i udÌlenÌ

sv·tosti bi¯mov·nÌ, kterÈ podstoupili vϯÌcÌ

z r˘zn˝ch Ë·stÌ Prahy (nejen äeberova a Kunratic)

a kte¯Ì pomaz·nÌm potvrdili ˙plnost k¯esùanskÈho

ûivota. P¯Ìprava na p¯ijetÌ sv·tosti

bi¯mov·nÌ trvala vÌce neû rok. Po slavnÈ möi

svatÈ n·sledovala na fa¯e ona neform·lnÌ Ë·st

n·vötÏvy, p¯·telskÈ hovory p¯ed objektivy fotoapar·t˘

a pak beseda s farnÌky. TÛn a zp˘sob

hovoru pana arcibiskupa uvolnil atmosfÈru

a tÈmatem nebyl jen vzhled kr·snÈho

kostela v KunraticÌch, majetkovÈ pomÏry cÌrkvÌ

a restituËnÌ poûadavky, doölo i na bÏûn˝ ûivot

v arcibiskupskÈm pal·ci a i smÌch p¯Ìtomn˝ch

zp˘sobilo pozv·nÌ na n·vötÏvu malÈho fili·lnÌho

kostela v HrnË̯Ìch. Na opakovan˝ dotaz

pan arcibiskup p¯ipustil moûnost n·vötÏvy

i v naöi mÏstskÈ Ë·sti, aËkoliv o termÌnu zatÌm

nem˘ûe b˝t ani zmÌnka. N·sledujÌcÌ beseda

s bi¯movan˝mi a pracovnÌ obÏd s knÏûÌmi farnosti

uû byly daleko d˘vÏrnÏjöÌ, jejich obsah

ponechejme jako tajemstvÌ jen z˙ËastnÏn˝m.

Vzhledem k poËtu farnostÌ v republice je kaûd·

n·vötÏva pana arcibiskupa velkou ud·lostÌ,

svou osobitostÌ si n·s zÌskal a teÔ uû m˘ûeme

doufat na slÌbenou n·vötÏvu v HrnË̯Ìch.

P¯ÌötÌ velikou akcÌ s v˝znamem nejen pro katolÌky

bude poutnÌ möe u kapliËky ve ZdimÏ-

¯icÌch, kterou p¯ipravuje Kunratick· farnost

p¯ev·ûnÏ rukama HrnË̯sk˝ch a äeberovsk˝ch

obËan˘. Letos bude v nedÏli 29. kvÏtna od 11

hodin.

Tom·ö Soukup, HrnË̯e

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 15


Z NAäÕ »TVRTI ñ äKOLSTVÕ A DÃTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

NEBEZPE»N› ODPAD V ROCE 2011

MÌsto

HrnË̯e k¯iûovatka ulic Ëtvrtek 3.3. 17,00ñ17,20

K äeberovu ◊ OsvÏtov·

HrnË̯e K äeberovu p¯ed h¯bitovem Ëtvrtek 3.3. 17,30ñ17,50

äeberov K HrnË̯˘m u Ë.160 u M⁄ Ëtvrtek 3.3. 18,00ñ18,20

»as

BIO-ODPAD V ROCE 2011

MÌsto

HrnË̯e ulice OsvÏtov· st¯eda 23.4. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech st¯eda 23.4. 13ñ16 hodin

»as

Zpr·viËky ze ökolky

PÿEDV¡NO»NÕ »AS VE TÿÕDÃ U RYBI»EK

zaËal jiû zaË·tkem prosince Mikul·öskou

dÌlnou, kdy n·m p¯iöli pomoci rodiËe s v˝robou

Mikul·ö˘, ËertÌk˘ a andÌlk˘. TakÈ

jsme se o nich nauËily pÌsniËky a b·sniËky,

kterÈ jsme jim p¯edvedly, kdyû k n·m p¯iöli

3.12. s nadÌlkou. Dlouh˝ Ëas Ëek·nÌ na JeûÌöka

n·m vyplnila hudebnÌ estr·da ÑKdyû

jsi kamar·d, tak si pojÔ hr·t ì a divadelnÌ

p¯edstavenÌ ÑJak HonzÌk a HaniËka slavili

V·noce ì.

A pak uû p¯iöel do ökolky ten prav˝ v·noËnÌ

Ëas. Na besÌdku, pro n·s dÏti, jsme si vyzdobily

t¯Ìdu i s v·noËnÌm stromeËkem,

maminky n·m daly cukrovÌ a panÌ kucha¯ky

pro n·s p¯ipravily sv·teËnÌ pohoötÏnÌ.

ZazpÌvaly jsme si koledy, rozkrojily jablÌËka,

v kter˝ch jsme naöly hvÏzdiËky pro ötÏstÌ,

pouötÏly po vodÏ sko¯·pkovÈ lodiËky a

zaprskaly prskavkami.

Ö a zazvonil zvoneËek. Pod stromkem jsme

naöly spoustu hraËek, se kter˝mi jsme si hr·-

ly celÈ dopoledne a jeötÏ odpoledne si

s n·mi p¯iöli pohr·t rodiËe. P¯i tomto v·noËnÌm

posezenÌ jsme jim jeötÏ uk·zaly, co

jsme si pro nÏ p¯ipravily ñ taneËky s pohybem,

pÌsniËky, koledy a d·reËek v podobÏ

zvoneËku. A u zvoneËku jsme jim na z·vÏr

p¯idaly b·sniËku

Cinky, cinky zvonek zvonÌ,

ve vanÏ se kapr honÌ,

z mÌsy vonÌ ovoceÖ

Cinky, cinky, cililinky

Uû jsou tady V·noce.

A teÔ jiû to hlavnÌ v·noËnÌ tajemstvÌ na n·s

Ëek· doma s rodiËi.

Vaöe dÏti z RybiËek

16

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·pis do Mate¯skÈ ökoly

Na P¯ÌËnÈ mezi 186, Praha 4

a odlouËenÈ pracoviötÏ U äkolky 655, Praha 4

Den otev¯en˝ch dve¯Ì bude probÌhat na obou ökolk·ch ve dnech:

23.2.2011 Mä äeberov 15ñ17 h

24.2.2011 Mä HrnË̯e 15ñ17 h

Vyd·v·nÌ pot¯ebn˝ch tiskopis˘:

28.2. a 1.3.2011 na obou ökolk·ch 13ñ17 h

P¯ijÌm·nÌ vyplnÏn˝ch tiskopis˘:

21.3. a 22.3.2011 na obou ökolk·ch 13ñ17 h

Vyd·v·nÌ rozhodnutÌ:

11.4. a 12.4.2011 na obou ökolk·ch 13ñ17 h

DÏti budou p¯ijÌm·ny podle kritÈriÌ schv·len˝ch zastupiteli M» Praha äeberov

dne 22.12.2010 na pravidelnÈm zased·nÌ zastupitelstva.

KRIT…RIA PRO PÿIJÕM¡NÕ DÃTÕ DO MATEÿSK… äKOLY

ZÿÕZEN… MÃSTSKOU »¡STÕ PRAHA-äEBEROV

Pro p¯Ìjem dÏtÌ do mate¯skÈ ökoly z¯ÌzenÈ M» Praha-äeberov musÌ b˝t splnÏna podmÌnka

trvalÈho bydliötÏ dÌtÏte i obou rodiˢ v M» Praha-äeberov a vÏk dÌtÏte minim·lnÏ t¯i

roky. Po splnÏnÌ tÈto podmÌnky jsou dÏti p¯ijÌm·ny do Mä v tomto po¯adÌ:

1. Jeden rok p¯ed zaË·tkem povinnÈ ökolnÌ doch·zky.

2. DÏti p¯ihl·öeny k celodennÌ pÈËi.

3. DÏti z ne˙pln˝ch rodin, kde rodiË je zamÏstn·n nebo se systematicky p¯ipravuje

na zamÏstn·nÌ (nap¯. studentka, rekvalifikace rodiËe).

4. Oba rodiËe jsou zamÏstn·ni.

5. DÏti, jejichû sourozenec navötÏvuje Mä nebo Zä, z¯Ìzenou M» Praha-äeberov.

6. Trval˝ pobyt pouze jednoho rodiËe v M» Praha-äeberov.

7. Matka (nebo otec) na mate¯skÈ dovolenÈ s dalöÌm dÌtÏtem.

8. Matka (nebo otec) v dom·cnosti.

V p¯ÌpadÏ, ûe po uspokojenÌ tÏchto dÏtÌ z˘stane ökolka nenaplnÏna lze p¯ijmout dÌtÏ:

a) DÏti s trval˝m bydliötÏm rodiˢ v jinÈ mÏstskÈ Ë·sti hlavnÌho mÏsta Prahy a vlastnictvÌm

nemovitosti na ˙zemÌ naöÌ M» (doloûÌ v˝pisem z KN) (nap¯. rodiËe majÌ trvalÈ bydliötÏ

v Praze v jinÈ M» a v M» äeberov ûijÌ nebo zde pracujÌ, nebo je M» äeberov pro nÏ

dopravnÏ v˝hodn·), a to v po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.

b) DÏti s trval˝m bydliötÏm rodiˢ v jinÈ mÏstskÈ Ë·sti hlavnÌho mÏsta Prahy, a to v po¯adÌ

podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.

c) DÏti s mÌstem trvalÈho pobytu mimo MÏstskou Ë·st Praha äeberov, pokud doloûÌ pÌsemn˝

souhlas p¯ÌsluönÈho ⁄¯adu obce, ûe budou M» Praha äeberov uhrazeny neinvestiËnÌ

n·klady spojenÈ se vzdÏl·v·nÌm û·ka po dobu jeho doch·zky do Mä, z¯ÌzenÈ M» Praha

äeberov, a to v po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch podmÌnek 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 17


äKOLSTVÕ A DÃTI

MIKUL¡äSK¡ DÕLNA

Ve t¯ÌdÏ ÑSl˘Úatì v HrnË̯Ìch

byl zah·jen adventnÌ Ëas jiû

tradiËnÏ Mikul·öskou dÌlnou.

ProbÌhala ve st¯edu 1.12.2010

odpoledne. P¯edch·zela ji v˝zdoba

t¯Ìdy a p¯Ìprava barevn˝ch

papÌr˘ a öablon.

DÏti se tÏöily, ûe mohou rodiËe, sourozenci i

prarodiËe p¯ijÌt za nimi do t¯Ìdy. Vöichni, kte¯Ì

p¯iöli s chutÌ vyr·bÏli Mikul·öe, vyst¯ihovali a

vybarvovali ËertÌky, lepili snÏhul·ky a oveËky.

V˝sledky byly hezkÈ. Vöichni z˙ËastnÏnÌ

mÏli radost nejen z vlastnoruËnÏ vyroben˝ch

mikul·ösk˝ch dekoracÌ, ale i ze spoleËnÏ proûitÈ

chvÌle v mate¯skÈ ökole. UbÏhly dva dny

a za dÏtmi p¯iöel do Mä skuteËn˝ Mikul·ö se

svou spoleËnostÌ a p¯inesl vöem s napÏtÌm

oËek·vanou nadÌlku.

Jana Dojavov·,

uËitelka z Mä HrnË̯e

* * *

PÿEDV¡NO»NÕ POSEZENÕ VE TÿÕDÃ

ÑSLŸ“ATì

Aby naöi rodiËe alespoÚ chvÌli

zapomnÏli na p¯edv·noËnÌ

shon, pozvaly jsme je my dÏti

ÑSl˘Úataì a panÌ uËitelky

Jana a D·öa do naöÌ ökoliËky

v HrnË̯Ìch jeötÏ jednou, a to

16.12. 2010. K p¯edv·noËnÌ

atmosfȯe p¯ispÏla i p¯Ìroda.

Napadlo spousta snÏhu a st¯echa

naöÌ mate¯skÈ ökoly byla ozdobena rampouchy

jako v poh·dce ÑO MrazÌkoviì.

Po p¯ivÌt·nÌ rodiˢ i prarodiˢ n·sledovaly

pÌsniËky, b·sniËky i pohybovÈ projevy n·s dÏtÌ.

Na z·vÏr vystoupenÌ obdrûeli rodiËe nebo prarodiËe

p¯·nÌËka a d·reËky n·mi vlastnoruËnÏ

vyrobenÈ. VÏtöina rodiˢ se snaûila zachytit

nezapomenutelnÈ chvilky na kamery a fotoapar·ty.

A teÔ uû p¯iölo to, co my dÏti m·me

nejradÏji ñ obËerstvenÌ donesen˝m cukrovÌm

a p¯ipraven˝mi n·poji. NechybÏlo ani chlubenÌ

n·s dÏtÌ hraËkami, kterÈ n·m donesl ÑJeûÌöekì.

A to jste mÏli vidÏt, jak se naöi rodiËe,

sourozenci a prarodiËe ochotnÏ rozprost¯eli

po koberci a spoleËnÏ si s n·mi pohr·li.

Se vz·jemn˝m pop¯·nÌm pohodov˝ch V·noc

a ˙spÏönÈho roku 2011 jsme se vöichni pomalu

rozch·zeli do sv˝ch domov˘. Mate¯sk· ökola

utichla, ale ne na dlouho, jen do p¯ÌötÌho r·na.

Vaöe dÏti ÑSl˘Úataì

Mä HrnË̯e

* * *

V¡NO»NÕ A MIKUL¡äSK¡ DÕLNA

Ve st¯edu 1. prosince se u n·s

ve ökolce, ve t¯ÌdÏ Mot˝lk˘, konala

Mikul·ösk· dÌlna. Mohli

p¯ijÌt rodiËe, babiËky, dÏdovÈ i

sourozenci a s dÏtmi tvo¯it v·-

noËnÌ a mikul·öskÈ dekorace.

Bylo p¯ipraveno i malÈ obËerstvenÌ.

Vöichni jsme mohli mlsat

a p¯itom kr·snÏ vyr·bÏt. NejvÌce si smlsly dÏti

na popcornu a suöenÈm ovoci. P¯i pr·ci byla

moc pÏkn· atmosfÈra, a tak jsme vöichni spoleËnÏ

str·vili p¯ÌjemnÈ odpoledne.

PanÌ uËitelky a dÏti

* * *

V¡NO»NÕ POSEZENÕ S RODI»I

Ve st¯edu 15. prosince se naöe t¯Ìda Mot˝lk˘

p¯ipravovala na slavnostnÌ vystoupenÌ pro rodiËe.

Ti se pak mohli podÌvat, co se dÏti pod

vedenÌm panÌ uËitelek nauËily. A dÏti se opravdu

Ëinily. P¯edvedly kr·snÈ taneËky a b·sniËky,

a samoz¯ejmÏ nesmÏly chybÏt ani v·noËnÌ

koledy, kterÈ si spoleËnÏ s dÏtmi zpÌvali i

vöichni p¯ÌtomnÌ. Po p¯edstavenÌ bylo pro maminky

p¯ipraveno takÈ velkÈ p¯ekvapenÌ

v podobÏ d·reËku. DÏti ve ökolce, s pomocÌ

n·s dospÏl˝ch, napekly a nazdobily pernÌËky

a vyrobily kr·sn· v·noËnÌ p¯·nÌ. OpÏt bylo p¯ipraveno

malÈ pohoötÏnÌ, na kterÈm se tentokr·t

podÌlely maminky a babiËky. Poslaly na

besÌdku kr·snÈ a velmi dobrÈ cukrovÌ, za coû

jim dÏkujeme. Odpoledne jsme tedy mohli ke

k·vÏ ochutn·vat i r˘znÈ v·noËnÌ sladkosti.

DÏti se mezi tÌm radovaly z nov˝ch d·reËk˘,

kterÈ dostaly ten den ve ökolce od JeûÌöka pod

stromeËek. Ani se n·m ten den nechtÏlo dom˘.

Kristina »ernock·

18

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·kladnÌ ökola V Ladech

V·ûenÌ rodiËe, milÌ û·ci,

v·noËnÌ vystoupenÌ, stejnÏ jako v·noËnÌ

pr·zdniny, jsou minulostÌ. Dny mÌjejÌ a nastal

Ëas z·pisu budoucÌch û·k˘ do prvnÌ t¯Ìdy a

pro naöe st·vajÌcÌ û·ky je zde jiû pololetnÌ

vysvÏdËenÌ. V n·sledujÌcÌch p¯ÌspÏvcÌch od

jednotliv˝ch t¯Ìd se dozvÌte informace ze ûivota

ökoly za uplynulÈ obdobÌ.

Ve spolupr·ci se z¯izovatelem byl p¯ipraven

ke schv·lenÌ v zastupitelstvu provoznÌ rozpo-

Ëet ökoly na rok 2011.

V pondÏlÌ dne 17.1.2011 se uskuteËnil z·pis

dÏtÌ do prvnÌ t¯Ìdy. Z·jem byl velik˝. S organizacÌ

pom·hali û·ci ËtvrtÈ t¯Ìdy. Uv·dÏli p¯ÌchozÌ

do herny, sledovali kdo je jiû hotov, vedli

pr˘bÏûnÈ po¯adÌ p¯ÌchozÌch. Za jejich ˙silÌ jim

pat¯Ì pochvala ¯editele ökoly. RodiËe byli spokojeni

s moûnostÌ rezervace hodiny z·pisu.

P¯edökol·ci byli dob¯e p¯ipraveni a v pr˘bÏhu

z·pisu p¯edvedli svÈ dovednosti. Celkem se

p¯ihl·silo 40 û·k˘. Bohuûel ne vöichni mohou

b˝t z kapacitnÌch d˘vod˘ p¯ijati.

NynÌ vyd·v·me rozhodnutÌ o p¯ijetÌ a ¯eöÌme

INFORMACE ÿEDITELE äKOLY

* * *

nÏkolik odklad˘ ökolnÌ doch·zky. Vzhledem

k naplnÏnÈ kapacitÏ ökoly nebudeme moci

letos uspokojit z·jemce s bydliötÏm mimo M».

RodiËe budou vyrozumÏni telefonicky a potÈ

obdrûÌ do 30 dn˘ pÌsemn· rozhodnutÌ.

PrvnÌ informaËnÌ sch˘zka rodiˢ naöich budoucÌch

prvÚ·Ëk˘ se bude konat 26. dubna

2011 od 16 hodin, kde se dozvÌte se vöechny

d˘leûitÈ informace o pom˘ck·ch, organizaci

v˝uky, ökolnÌ druûinÏ, stravov·nÌ apod.

SouËasnÏ bude otev¯ena tradiËnÌ ÑäkoliËkaì

pro p¯Ìpravu p¯edökol·k˘ ve spolupr·ci s naöimi

uËiteli. Tato v˝uka bude probÌhat od 26.

dubna kaûdÈ ˙ter˝ od 16 do 17 hodin aû do

24. kvÏtna 2011. Tato sluûba je hrazena rodi-

Ëi. Poplatek ve v˝öi 200 KË bude vybr·n na

˙vodnÌ sch˘zce 26.4.2011.

Z·kladnÌ informace o ökole najdete na naöich

webov˝ch str·nk·ch, v p¯ÌpadÏ jak˝chkoliv

dotaz˘ nev·hejte vyuûÌt uvedenÈ kontakty.

Velice n·s tÏöÌ V·ö z·jem o naöi ökolu. DÏkujeme

za d˘vÏru.

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel ökoly

1. TÿÕDA

Den 13. prosinec byl pro prvÚ·ky dnem slavnostnÌm

a radostn˝m a v˘bec ne smoln˝m.

Dokonce bych ¯ekla, ûe se n·m n·ramnÏ vyda¯il.

Vybrali jsme si ho spoleËnÏ pro Slavnost

Slabik·¯e. Moc jsme se tÏöili. DÏti pilnÏ

Ëetly vöechny ËtecÌ listy, aby obst·ly ve zkouöce

a mohly b˝t pasov·ny na skuteËnÈ Ëten·¯e

Slabik·¯e. Zvl·dly zkouöku skvÏle. MusÌm ¯Ìct,

ûe pohled na napnutÈ prvÚ·ky p¯istrojenÈ do

r˘zn˝ch masek, byl vskutku okouzlujÌcÌ. M˘ûete

se o tom sami p¯esvÏdËit na fotografiÌch

na Fotogalerii, kterÈ n·m laskavÏ po¯Ìdil pan

¯editel, kterÈho jsme na naöi Slavnost pozvali.

Pomohl n·m takÈ slavnostnÏ rozkr·jet n·dhern˝

dort, za kter˝ vdÏËÌme NelinËinÏ mamince,

a kterÈho jsme se spoleËnÏ s chutÌ p¯ecpali.

Byl vynikajÌcÌ. DÏti donesli kousky svÈho

oblÌbenÈho ovoce, Jirka hned plnou krabici

a Sabinka s Ondr·ökem naöe pohoötÏnÌ vylepöili

jeötÏ kousky v·noËnÌho cukrovÌ. Moc

jsme si pondÏlÌ spoleËnÏ uûili. A tak to m·

b˝t, za v˝bornÈ v˝kony v˝born· odmÏna.

Dne 14. ledna se uskuteËnilo odloûenÈ setk·-

nÌ s p¯edökolnÌmi dÏtmi z mate¯sk˝ch ökol.

PrvÚ·ci se moc tÏöili. Setk·nÌ mÏlo podtitul

Hudba ñ ËarodÏjka a musÌm, ¯Ìct, ûe byl v˝stiûn˝.

»arov·nÌ hudby uû se projevilo v tom,

ûe p¯i n·cviku pÌsnÏ 5 jeûibab se 5 chlapc˘

dobrovolnÏ rozhodlo, ûe by pÌsniËku v jeûibabÌm

h·vu zatanËili p¯edökol·Ëk˘m. Mile mÏ

p¯ekvapili. NacviËovali bez rept·nÌ a r·di. Do

role kluka, kter˝ do pÌsniËky taky pat¯Ì, jsme

pasovali Nelu. ProË ne, kdyû ËarodÏjnice jsou

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 19


äKOLSTVÕ A DÃTI

kluci. Z ostatnÌch dÏtÌ se stal sbor. DÏti p¯inesly

p¯evleËenÌ a barviËky, pan ökolnÌk dodal

koöùata. Naöe minivystoupenÌ se povedlo

a p¯edökol·ci i panÌ uËitelky byly opravdu p¯ekvapenÌ.

Po prohlÈdnutÌ uËebnic, hlavnÏ Slabik·¯e,

jsme se odebrali do tÏlocviËny, kde jsme

spoleËnÏ s druh·ky a t¯eù·ky vidÏli a slyöeli

Ëarovat opravdovÈ muzikanty. St·lo to za to.

Mgr. Eva Bedna¯Ìkov·, t¯ÌdnÌ uËitelka

* * *

2. TÿÕDA

Vûdycky m·m radost, kdyû dÏti samy nÏjakou

akci vymyslÌ a zrealizujÌ. Tak tomu bylo

tentokr·t. P¯iöly za mnou Sophinka s Verunkou

a pouze mi ozn·mily, ûe je v naöÌ t¯ÌdÏ

vyhl·öen· taneËnÌ soutÏû. Samy si takÈ nakreslily

plak·ty a pozvaly hosty ñ p. ¯editele, panÌ

z·stupkyni a panÌ hospod·¯ku. Spolu jsme jen

doladily termÌn. Ve Ëtvrtek 6.1.2011 jsme p¯ipravili

t¯Ìdu a soutÏû zaËala. TÌmto dÏkuji vöem

odv·ûn˝m soutÏûÌcÌm, kterÈ se neb·ly p¯edvÈst

svÈ umÏnÌ

N·vötÏvy knihovny na OpatovÏ se jiû staly

pÏknou tradicÌ. Tentokr·t si pro n·s pracovnice

dÏtskÈho oddÏlenÌ p¯ipravily putov·nÌ za

poh·dkou. NÏkdo z dÏtÌ byl vûdy Honza a

plnil r˘znÈ ˙koly na cestÏ do kr·lovskÈho z·mku.

Cestou jsme museli p¯echytraËit draka,

vodnÌka, ËarodÏjnici, obra, kouzelnÌka a loupeûnÌky.

A protoûe jsme dÏti öikovnÈ, dorazily

jsme öùastnÏ na z·mek, kde na n·s Ëekal

poklad v podobÏ plnÈho klobouku bonbon˘.

Mgr. Simona Ber·nkov·, t¯ÌdnÌ uËitelka

* * *

V p·tek 21.1. veËer jsme se vypravili do divadla

Minor na p¯edstavenÌ Klapzubova jeden·ctka.

Nebyli jsme ze ökoly sami. Druh·ci, jejich

sourozenci, rodiËe a panÌ uËitelka obsadili

v divadle nÏkolik ¯ad. P¯edstavenÌ bylo ˙ûasnÈ.

Div·k byl naprosto vtaûen do dÏje ñ chvÌli

jako by sedÏl na tribunÏ fotbalovÈho stadionu

nebo u Klapzub˘ v kuchyni, potom se zas ocitl

na rozbou¯enÈm mo¯i a v divokÈ dûungli.

Po p¯edstavenÌ jsme mohli projÌt i z·kulisÌ divadla.

Jen je ökoda, ûe p¯edstavenÌ konËilo na

dÏti tak pozdÏ a uû nebyl Ëas po divadle posedÏt

a popovÌdat.

DÏkujeme panÌ uËitelce Ber·nkovÈ za n·pad

a organizaci celÈ akce.

äimöovi, rodiËe û·ka 2. t¯Ìdy

* * *

3. TÿÕDA

25.11. jsme navötÌvili poboËku mÏstskÈ knihovny

na OpatovÏ. »ekali na n·s vst¯ÌcnÌ knihovnÌci

a knihovnice s programem Zv̯·tka v literatu¯e.

VÌc neû hodinu jsme sami i ve skupin·ch

¯eöili h·danky, kreslili, povÌdali si i naslouchali

vtipn˝m uk·zk·m. A co se n·m lÌbilo nejvÌc

ÑKdyû jsme si prohlÌûeli knÌûky.ì (Terka M.)

ÑLÌbilo se mi kreslenÌ a knihy.ì (Max K.) DozvÏdÏli

jsme se t¯eba, ûe Ñûraloci ûerou tulenÏ

a ûe existuje muölovnice podmo¯sk·ì (Luk·ö

T.) nebo ûe ÑknÌûky m˘ûou b˝t vöelijakÈì (Val-

Ëa M.). A co n·s napadalo T¯eba vzpomÌnka

na to, ÑËÌm jsem chtÏla b˝t, kdyû jsem byla mal·

ñ konÏmì (Nat·lka S.).

Mgr. ätÏp·nka PoupÏtov·,

uËitelka »J

* * *

22.12.2010 O chlapci, kter˝ nenalezl JeûÌöka.

Divadlo se poda¯ilo! Past˝¯i probudili Jakuba

a ten bÏhem svÈ cesty lesem sice nenaöel

JeûÌöka, ale pomohl vöem pot¯ebn˝m. Naöe

t¯Ìt˝dennÌ snaûenÌ nebylo marnÈ. St·lo to sice

spoustu sil p¯ipravov·nÌ a soust¯edÏnÌ. Kaûd˝

ze t¯Ìdy nÏËÌm p¯ispÏl. Vûdyù progr·mek, kter˝

byl takÈ neoddÏlitelnou souË·stÌ, je toho

dokladem.

Obchody se v Adventu plnÌ zboûÌm, vöude

nÏjakÈ reklamy, nabÌdky a my jako BadatelÈ

se v tom chceme vyznat. V hodinÏ prvouky

jsme si zahr·li na v˝mÏnn˝ obchod. Jak takovÈ

obchodov·nÌ bez penÏz vypad· Jak to d¯Ìve

fungovalo. Kaûd˝ si na lÌsteËek napsal dvÏ

vÏci, kterÈ by mohl nabÌdnout a dvÏ vÏci, kterÈ

by r·d zÌskal. Potom jsme si zahr·li na trûiötÏ,

kde se vÏci vz·jemnÏ nabÌzely a domlouvaly

se podmÌnky prodeje. ZpÏtnÏ jsme si

uvÏdomili, ûe je pot¯eba vöe potvrdit vz·jemnou

kupnÌ smlouvou, aby se p¯edeölo zbyteËn˝m

neshod·m a problÈm˘m. VÌme jiû takÈ,

ûe se d· nabÌzet zboûÌ, ale i sluûba a kdo

v obchodech zboûÌ nabÌzÌ a kdo ho chce zÌskat.

Mgr. Lenka Beranov·, t¯ÌdnÌ uËitelka

20

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

V lednu se soust¯eÔujeme na uËenÌ, pÌöeme

kontrolnÌ pr·ce, chceme uspÏt, co nejlÈpe.

P¯esto n·m zb˝v· Ëas na b·d·nÌ. Uû vÌme, co

to je VELI»INA, dok·ûeme zmϯit HMOT-

NOST, D…LKU a OBJEM, p¯i¯adÌme spr·vnÈ

jednotky. P¯iöli jsme na to, z jak˝ch sloûek se

potrava skl·d· a jak n·m jednotlivÈ sloûky

prospÌvajÌ. Na tuky a sacharidy si musÌme d·t

pozor!

BadatelÈ

* * *

4. TÿÕDA

Jiû od zaË·tku prosince jsme se spoleËnÏ p¯ipravovali

na V·noce. Kaûd˝ den jsme se zaposlouchali

do p¯ÌbÏhu na pokraËov·nÌ ÑV·-

noËnÌ koledaÑ od Charlese Dickense.

K doladÏnÌ atmosfÈry jsme si k poslechu zapalovali

svÌËky na adventnÌm vÏnci. K V·noc˘m

pat¯Ì takÈ v˝zdoba. Snad kaûd˝ p¯ispÏl

nÏjakou vlastnoruËnÏ vyrobenou ozdobou. Aù

uû to byly T·niny upletenÈ v·noËnÌ ponoûky,

nebo ozdoben· ramÌnka zelen˝mi vÏtviËkami

a kr·sn˝ svÌcen od AniËky, slamÏnÈ ozdoby

od BÏtky, jmelÌ od ätÏp·nky, pt·Ëek v kleci

od MÌöi a B·ry, Ëi z·stup snÏhul·k˘ nebo

n·dhern˝ betlÈm, kter˝ vyrobili û·ci naöÌ t¯Ìdy,

vöe na prvnÌ pohled vypovÌdalo o tom, ûe

se blÌûÌ V·noce. A do naöÌ t¯Ìdy p¯iöly s t˝dennÌm

p¯edstihem.

V p·tek 17.12. jsme vstoupili do t¯Ìdy, kde

znÏly v·noËnÌ pÌsnÏ. JeötÏ neû zaËala prvnÌ

hodina, pod stromeËkem leûelo tolik kr·snÏ

zabalen˝ch d·rk˘, aû oËi p¯ech·zely a na stole

p¯ed tabulÌ se objevila p¯Ìmo sladk· hostina.

Dokonce nechybÏlo ani öampaÚskÈ na v·noËnÌ

p¯Ìpitek. Na zaË·tku jsme si poslechli poslednÌ

Ë·st V·noËnÌ koledy a ochutnali jsme

r˘znÈ druhy cukrovÌ. Teprve potom jsme obr·tili

svoji pozornost k d·rk˘m. Rozbalov·nÌ

bylo vÌce Ëi mÈnÏ zu¯ivÈ, dle naöÌ zvÏdavosti.

Kdyû jsme se dostateËnÏ potÏöili s d·rky, rozdÏlili

jsme se do menöÌch skupinek, ve kter˝ch

jsme si zahr·li nÏjakou spoleËenskou hru

(Activity, Carcassonne, Ml˝n, Twister). A v poledne

jsme se rozeöli dom˘. Kaûd˝ si odn·öel

nÏjak˝ d·reËek a nebylo d˘leûitÈ, jestli byl

velk˝ nebo mal˝, drah˝ nebo levn˝, nejd˘leûitÏjöÌ

na tom bylo, ûe n·m udÏlal radost a byl

n·m d·n s l·skou. (Fotky z naöeho slavenÌ,

naleznete ve ökolnÌ galerii.)

P.S. DÏkuji û·k˘m 4. t¯Ìdy za milÈ p¯ekvapenÌ

v podobÏ d·rk˘ a spoleËnÈho d·rku Smlouvy

o spolupr·ci.

V ˙ter˝ 18. ledna n·s Ëekalo zajÌmavÈ dopoledne.

Z˙Ëastnili jsme se vzdÏl·vacÌho programu

na ToulcovÏ dvo¯e ÑPt·ci v zimÏì. Nejprve

jsme se o nich dozvÏdÏli z·kladnÌ informace,

jak se liöÌ od jin˝ch zv̯at, jak vypadajÌ

apod. Potom jsme se je pokusili pozn·vat podle

obr·zk˘. NÏkterÈ druhy jsme znali, jinÈ jsme

se nauËili. Po kr·tkÈ p¯est·vce n·s Ëekala ta

nejzajÌmavÏjöÌ Ë·st. Vyrazili jsme s dalekohledy

a atlasy do p¯Ìrody, kde jsme pozorovali

pt·ky p¯Ìmo v terÈnu. S dalekohledem na oËÌch

jsme vydrûeli celou hodinu. Zjistili jsme, ûe i

v zimÏ je vidÏt hodnÏ pt·k˘. ZahlÈdli jsme

nap¯Ìklad s˝korky (mod¯inky, koÚadry i babku),

kosy, zvonky, brhlÌky, kachny a kaËery.

V poslednÌ Ë·sti programu, kter˝ byl opÏt

uvnit¯, jsme rozezn·vali hlasy pt·k˘. P¯ekvapilo

n·s, ûe jsme jich poznali docela hodnÏ.

T˝den na to jsme nabytÈ vÏdomosti vyuûili p¯i

zpracov·nÌ projektu ÑPt·ci u krmÌtkaì. P¯i v˝tvarnÈ

v˝chovÏ jsme namalovali jednotlivÈ

druhy pt·k˘. Dali jsme si opravdu z·leûet.

D·le jsme o jednotliv˝ch pt·ËcÌch napsali p·r

informacÌ. Nakonec jsme se zkusili do k˘ûe

pt·k˘ vûÌt a popsat, jak se asi cÌtÌ a co si myslÌ.

Vöe jsme nalepili a celÈ naöe dÌlo povÏsili p¯ed

¯editelnu, aby se o pt·ËcÌch pouËili i ostatnÌ

û·ci naöÌ ökoly.

Mgr. Veronika äefËÌkov·,

t¯ÌdnÌ uËitelka

* * *

5. TÿÕDA

Od 1.12.2010 jsem se stala novou t¯ÌdnÌ uËitelkou

v tÈto t¯ÌdÏ. P¯ed tÌm jsem sem chodila

k p·ù·Ëk˘m suplovat a po kaûdÈ hodinÏ jsem

dÏti chv·lila, jak se mi s nimi hezky pracuje.

A tak jsem se na konec Ñprochv·lilaì aû k t¯ÌdnictvÌÖ

DÏti m·m na matematiku, vlastivÏdu,

p¯ÌrodovÏdu a z pracovnÌ v˝chovu. MyslÌm,

ûe si rozumÌme a docela si to spolu

uûÌv·me.

Mgr. Eliöka Rubeöov·,

t¯ÌdnÌ uËitelka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 21


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

V ˙ter˝ 18.1. se potkali v tÏlocviËnÏ p·ù·ci

s druh·ky. Vöichni jsme napjatÏ oËek·vali, jakÈ

to bude. Nejd¯Ìve jsme si zahr·li hru elektrick·

myö, potom jsme se rozcviËili, aby vybÌjen·

st·la zato. RozdÏlov·nÌ do druûstev bylo jednoduchÈ.

Vöichni p·ù·ci proti vöem druh·k˘m.

MusÌm ale doplnit, ûe toho dne v 5. t¯ÌdÏ byly

jen Ëty¯i dÏti. Z·pas byl zajÌmav˝ a chvÌli to

dokonce vypadalo, ûe druh·ci vyhrajÌ, dlouho

se stateËnÏ drûeli. Nakonec p¯ece jen zvÌtÏzili

staröÌ a zkuöenÏjöÌ, ale uûili si to vöichni.

Mgr. Simona Ber·nkov·,

uËitelka TV

* * *

V›UKA ANGLI»TINY

Na naöÌ ökole se vyuËuje angliËtina od 1. t¯Ìdy.

Klademe d˘raz na mezip¯edmÏtovÈ vztahy.

DÏtem se hodnÏ lÌbily projekty, spojenÈ

s v˝tvarnou a hudebnÌ v˝chovou:

1. t¯Ìda ñ Animal songs

2. t¯Ìda ñ Animal songs

3. t¯Ìda ñ My family

4. t¯Ìda ñ What can you read

5. t¯Ìda ñ Animals and her areas

Mgr. Ivana ätainerov·,

uËitelka

äKOLNÕ DRUéINA

V p·tek 10.12. jsme si uûili par·dnÌ »ertovskou

diskotÈku. Vyhl·öen zde byl takÈ vÌtÏz

SoutÏûe o nejorigin·lnÏjöÌho draka, stal se jÌm

Honza, kter˝ do soutÏûe p¯ispÏl hned nÏkolika

origin·lnÌmi draky. Protoûe vöichni z˙ËastnÏnÌ

draci byli moc hezcÌ a origin·lnÌ, tak

vöichni soutÏûÌcÌ zÌskali Ëestn· uzn·nÌ. Na diskotÈce

se kromÏ tancov·nÌ takÈ soutÏûilo,

h·zeli jsme brambory do Ëertovsk˝ch kotl˘,

zÌsk·vali ËertovskÈ oc·sky, tancovali limbu,

kroutili se s obruËemi, no zkr·tka jsme si to uûili

Veronika Markov·,

vychovatelka 1. oddÏlenÌ

* * *

Ve Ëtvrtek 20. ledna se dÏti ze ökolnÌ druûiny

mohly na vlastnÌ oËi p¯i divadelnÌm p¯edstavenÌ

PRINCEZNA NA HR¡äKU p¯esvÏdËit, jak

tÏûk˝ ˙kol m˘ûe mÌt princ, kter˝ hled· opravdovou

princeznu. Nakonec mu s v˝bÏrem tÈ

pravÈ princezny pomohl docela obyËejn˝ hr·-

öek. TakÈ na z·vÏr naöeho p¯edstavenÌ si kaûd˝

jeho ˙ËastnÌk odnesl dom˘ mal˝ hr·öek,

aby si na vlastnÌ k˘ûi mohl vyzkouöet jestli

t¯eba i v jeho ûil·ch nekoluje kr·lovsk· krev.

Romana Janouöov·,

vychovatelka 2. oddÏlenÌ

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

Naöe v˝roËnÌ hodnotÌcÌ sedÏnÌ se opravdu

vyda¯ilo. P¯es pades·t soused˘ a tetiËek ze

sp¯·telen˝ch OB se m·lem do ateliÈru v Bar·ËnickÈ

rychtÏ neveölo. Pochutnali si na jitrniËk·ch

pana Trejbala a kol·ËcÌch, kterÈ n·m

kaûdoroËnÏ vÏnuje pan Prus. LÌbila se n·m

hl·öka souseda rycht·¯e z Ond¯ejova, kter˝

¯ekl, ûe ze vöech stran slyöÌ chv·lu na HrnË̯e

a p¯esto nebyli pozv·ni Ñvet¯eliì se sem a moc

se jim tu lÌbÌ a douf·, ûe p¯ijedeme k nim na

100. v˝roËÌ jejich OB.

Soused äanda vöe natoËil na kameru a od

19.1.2011 to jde na infokan·lu. NÏco podobnÈho

se tu bude konat i 19.2.2011, kdy je letos

¯ada na n·s, abychom uspo¯·dali v˝roËnÌ

hodnotÌcÌ zased·nÌ II. ûupy, jejÌmû rycht·¯em

je soused Paducha. Dne 12.2.2011 po¯·d· III.

ûupa ples na Veleobci a StaroËesk˝ bar·Ënick˝

ples bude 12.3.2011 od 17 hodin do 23

hodin tentokr·t opÏt ve velkÈm s·le KulturnÌho

domu L·dvÌ, kam jste vöichni srdeËnÏ zv·-

ni. Velkou radost n·m udÏlala po dlouhÈ dobÏ

otev¯en· ÑHrnË̯sk· hosp˘dkaì. Je velmi kr·sn·

a podivili jsme se, ûe aË nebylo nikde ozn·-

menÌ o otev¯enÌ, byla ve chvilce pln· host˘.

N·poje i jÌdla jsou tam na ˙rovni a je to opravdu

to, co HrnË̯e pot¯ebovaly.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

22

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

RodinnÈ centrum Bar·Ëek

VYBÕR¡ME PRO V¡S NÃKTER… AKCE

Z PRAVIDELN…HO PROGRAMU RC BAR¡»EK

Pro dospÏlÈ:

PondÏlÌ

ï od 18 hod. ñ KERAMIKA

ï od 19 hod. ñ AEROBNÕ TR…NINK / EMP CVI-

»ENÕ ñ p¯ijÔte si zacviËit p¯irozenÏ a bez sloûitostÌ!

Vyzkouöejte efektivnÌ aerobnÌ trÈnink a

˙ËinnÈ posilov·nÌ! Budete mÌt radost z pohybu!

St¯eda

ï od 9,15 ñ ZUMBA ñ skupinovÈ taneËnÌ fitness

inspirovanÈ latinsko americk˝mi rytmy

(moûnost hlÌd·nÌ dÏtÌ)

»tvrtek

ï od 9,15 ñ POWERJ”GA ñ cviËenÌ vhodnÈ

pro vöechny vÏkovÈ kategorie (moûnost hlÌd·nÌ

dÏtÌ)

ï od 18 a 19 h ñ ZUMBA ñ skupinovÈ taneËnÌ

fitness inspirovanÈ latinsko americk˝mi rytmy

P·tek

ï od 17 hod. ñ ZUMBA ñ skupinovÈ taneËnÌ

fitness inspirovanÈ latinsko americk˝mi rytmy

Pro dÏti:

PondÏlÌ od 15,30 ñ TANE»NÕ RYTMIKA PRO

NEJMENäÕ (2,5ñ4 roky)

⁄ter˝ od 10,30 ñ BARVI»KA ñ v˝tvarn˝ krouûek

pro nejmenöÌ

A takÈ nepravidelnÈ akce, kterÈ jsme pro V·s

v Bar·Ëku p¯ipravili jsou zve¯ejnÏny na naöich

internetov˝ch str·nk·ch spolu s KreativnÌ

dÌlniËkou ¡jouÖ Najdete u n·s ale i jednor·zovÈ

akce pro dÏti, na kterÈ je t¯eba se

p¯edem p¯ihl·sit! TÏöÌme se na V·s!

RODINN… CENTRUM BAR¡»EK, O.S.

Adresa: Bar·Ënick· rychta

K äeberovu 805,

Praha 4-HrnË̯e

Internet: www.rcbaracek.cz

E-mail: info@rcbaracek.cz

Mobil: 777 352 520

KREATIVNÕ DÕLNA ¡JA

Od ˙nora 2011 pro V·s otevÌr·me v RC Bar·-

Ëek kreativnÌ dÌlniËku ¡JA. Najdete n·s nejen

v HrnË̯Ìch. V souËasnÈ dobÏ spolupracujeme

s rodinn˝m centrem BAR¡»EK, s dvÏmi

mate¯sk˝mi centry ve StraönicÌch a na JiûnÌm

mÏstÏ a na z·kladnÌ ökole.

CO V¡S BUDE V NAäÕ DÕLNI»CE »EKAT

A NA CO SE MŸéETE TÃäIT

Pro dÏtiËky a to od tÏch nejmenöÌch 2ñ4 roky,

p¯edökolnÌ 5ñ6 let, ökolnÌch dÏtÌ a teen¥s aû

po dospÏlÈ, m·me p¯ipraveny kurzy staröÌch

¯emesel, ale i novodobÏjöÌ techniky.

Ze staröÌch ¯emesel uvedu t¯eba dr·tkov·nÌ a dr·-

tov·nÌ, v˝robu slamÏn˝ch ozdob, dÌlka ze sena,

ruËnÌ malov·nÌ a zdobenÌ vajec, h·Ëkov·nÌ a to

nejen V·noËnÌch a VelikonoËnÌch ozdob.

Z novodobÏjöÌch styl˘ a technik uvedu decoupage,

öit˝ patchwork, quillting, patchwork bez

jehly, malov·nÌ a mramorov·nÌ hedv·bÌ, textilnÌ

techniky jako je t¯eba savov·nÌ a öablonov·nÌ,

odlÈv·nÌ svÌËek a jejich dekorace,

odlÈv·nÌ m˝del, smaltov·nÌ bez pÌcky, floristika

a mnoho dalöÌch technik.

Pro dÏti z mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol budou

od pondÏlÌ do p·tku vûdy dopoledne fungovat

kreativnÌ dÌlniËky, kterÈ p˘sobÌ i na rozvoj

drobnÈ motoriky.

Pro dÏti ze Zä budeme struËnÏ a vtipnÏ vysvÏtlovat

pranostiky, zvyky a obyËeje danÈho

mÏsÌce. TakÈ se nauËÌme nÏco ze staröÌch ¯emesel

a tÌm si p¯ed·me kulturnÌ dÏdictvÌ po

naöich p¯edcÌch.

VÌce se dozvÌte na naöich webov˝ch str·nk·ch

www.kreativni-dilnicka.webnode.cz.

Kontaktovat n·s m˘ûete i na telefonnÌm ËÌsle

+420 728 143 598 a +420 606 388 230.

R·di V·s v naöÌ dÌlniËce p¯ivÌt·me. M˘ûete se

p¯ijÌt jen i podÌvat a p¯esvÏdËit se, ûe to co

slÌbÌme je skuteËnÏ pravda.

Douf·m, ûe se V·m bude u n·s lÌbit. TÏöÌme

se na V·s.

Za kreativnÌ dÌlniËku ¡JA

Jana Stangelov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 23


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE ñ éIJEME V PRAZE

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

PravidelnÈ bohosluûby

se konajÌ v nedÏli od 11 hodin.

Kostel svatÈho Prokopa

v HrnË̯Ìch spad·

pod ÿÌmskokatolickou farnost

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho

Praha-Kunratice.

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

SËÌt·nÌ lidu

INFORMACE O S»ÕT¡NÕ

SËÌt·nÌ lidu, dom˘ a byt˘ pat¯Ì k nejrozs·hlejöÌm

statistick˝m zjiöùov·nÌm. P¯in·öÌ velkÈ

mnoûstvÌ cenn˝ch ˙daj˘, kterÈ nelze jin˝m

zp˘sobem efektivnÏ zjistit. N·sledujÌcÌ sËÌt·-

nÌ je p¯ipravov·no na b¯ezen 2011 ñ rozhodn˝m

okamûikem bude p˘lnoc z 25. na 26.

b¯ezna 2011.

D˘leûitou souË·stÌ p¯Ìpravy na SËÌt·nÌ lidu,

dom˘ a byt˘ 2011 bylo zkuöebnÌ sËÌt·nÌ, kterÈ

probÏhlo v dubnu 2010.

P¯Ìpravu, organizaci, samotnÈ provedenÌ sËÌt·nÌ,

zpracov·nÌ a zp¯ÌstupnÏnÌ jeho v˝sledk˘

zajiöùuje na z·kladÏ z·kona Ë. 296/2009 Sb.,

o sËÌt·nÌ lidu, dom˘ a byt˘ v roce 2011, »esk˝

statistick˝ ˙¯ad. SmluvnÌm partnerem pro

provedenÌ terÈnnÌch pracÌ p¯i sËÌt·nÌ je »esk·

poöta, s.p.

Novinky sËÌt·nÌ lidu 2011

SËÌt·nÌ lidu, dom˘ a byt˘ v roce 2011 p¯inese

celou ¯adu novinek, kterÈ souvisejÌ s tÌm, jak

se vyvÌjejÌ informaËnÌ technologie, ale takÈ se

zkuöenostmi z p¯edchozÌch sËÌt·nÌ:

ï Formul·¯e pruûnÏ reagujÌ na v˝voj ve spoleËnosti

a s tÌm souvisejÌcÌ legislativnÌ opat¯enÌ,

novÏ tak p¯ibude nap¯. dotaz na registrovanÈ

partnerstvÌ.

ï »esk˝ statistick˝ ˙¯ad p¯i sËÌt·nÌ lidu 2011

û·dn˝m zp˘sobem nezjiöùuje vybavenost dom·cnostÌ

ani jejich p¯Ìjmy a v˝daje. Ve sËÌtacÌch

formul·¯Ìch tak nejsou û·dnÈ ot·zky na

vlastnictvÌ ledniËky, automobilu, chaty, televizoru

ani dalöÌch vÏcÌ. Z hlediska vybavenÌ

dom·cnosti je pro statistiku d˘leûit· pouze

ot·zka, zda m· rodina moûnost vyuûÌvat osobnÌ

poËÌtaË a p¯ipojenÌ k internetu.

ï NovÏ bude moûnÈ vyplÚovat elektronickÈ

sËÌtacÌ formul·¯e na internetu a odesÌlat je online

nebo prost¯ednictvÌm datov˝ch schr·nek.

Tento zp˘sob p¯ed·v·nÌ informacÌ pat¯Ì v sou-

Ëasnosti mezi nejbezpeËnÏjöÌ v˘bec.

ï SËÌtacÌmi komisa¯i budou asi v 95 % p¯Ìpad˘

pracovnÌci »eskÈ poöty.

ï Pr·vnick˝m osob·m bude »S⁄ ve vÏtöinÏ

p¯Ìpad˘ posÌlat domovnÌ a bytovÈ listy prost¯ednictvÌm

datov˝ch schr·nek.

ï V dobÏ ostrÈho sËÌt·nÌ v roce 2011 bude

vöem k dispozici bezplatnÈ telefonnÌ centrum

s oper·tory, kte¯Ì budou p¯ipraveni pomoci se

vöemi dotazy o sËÌt·nÌ.

ï Na podzim 2010 se ve ökol·ch v celÈ republice

uskuteËnilo tzv. MinisËÌt·nÌ, ve kterÈm

si mohli û·ci a studenti z·bavnou formou vyzkouöet

pr·ci se statistick˝mi daty a takÈ zjistit,

jak jsou tyto ˙daje uûiteËnÈ a zajÌmavÈ.

24

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE

Zlat· bÏûeck· Praha

Maratony jiû d·vno nejsou jen bÏûeckou z·-

leûitostÌ. ⁄Ëast na nich znamen· p¯ihl·öenÌ se

k ûivotnÌmu stylu, kter˝ preferuje dynamiku,

formuje osobnost a o ËlovÏku mnohÈ vypovÌd·.

Ne nadarmo se p¯i v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch

v Japonsku ptajÌ z·jemc˘ o pr·ci, zda uû nÏkdy

v ûivotÏ absolvovali maraton. V poslednÌch

letech celosvÏtovÏ roste obliba bÏûeck˝ch

akcÌ.

VÌte, ûe jen v EvropÏ je p¯es 80 milion˘ bÏûc˘

a ûe se zde kaûdoroËnÏ po¯·d· vÌce neû 500

maraton˘ A vÌte, ûe na celÈm svÏtÏ je v letoönÌm

roce pouze 15 mÏst, ve kter˝ch se po-

¯·dajÌ maratony ocenÏnÈ tzv. Ñzlatou zn·mkuì

(IAAF Raod Race Gold Label) od Mezin·-

rodnÌ asociace atletick˝ch federacÌ A dokonce

pouze 6 mÏst, v nichû se konajÌ zlatÏ ocenÏnÈ

p˘lmaratony Zlat· zn·mka je nejvyööÌ

moûnÈ ocenÏnÌ, kterÈ m˘ûe silniËnÌ z·vod

obdrûet.

Cel˝ sportovnÌ svÏt tÏmto Ñzlat˝m z·vod˘mì

vÏnuje veökerou svoji pozornost. A pro kaûdÈho

bÏûce je snem postavit se na start alespoÚ

jednoho z nich a zaûÌt na vlastnÌ k˘ûi

neopakovatelnou atmosfÈru, kter· takov˝ z·-

vod prov·zÌ.

Praha bude v letoönÌm roce centrem veökerÈ

tÈto pozornosti, protoûe se v nÌ konajÌ dokonce

dva z·vody se zlatou zn·mkou: Hervis

1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton.

Hervis 1/2Maraton Praha

Z˙ËastnÏte se Hervis 1/2Maratonu Praha a objevte Prahu, jak ji nezn·te. Vynech·te obchody

se suven˝ry a pobÏûÌte skrze r˘zn· z·koutÌ Prahy, lemujÌcÌ ¯eku Vltavu. Z·vod se bude konat

v sobotu. Startuje i finiöuje se p¯Ìmo v historickÈm j·dru mÏsta, v blÌzkosti éidovskÈ Ëtvrti.

Datum Start Vzd·lenost CÌl Limit

2. dubna 2011 Rudolfinum, n·m. 21,097 km Rudolfinum 3

J. Palacha ve 12:00 n·m. J. Palacha

SvÏtovÈ hodin·¯skÈ legendy zavÌtajÌ do Prahy

NejvÏtöÌ v˝stava hodinek v historii

»eskÈ republiky

Pod n·zvem ÑUmÏnÌ ¯emesla hodin·¯skÈhoì

probÏhne od 5.2. do 29.3.2011 v historick˝ch

prostor·ch StaromÏstskÈ radnice v Praze doposud

nejvÏtöÌ v˝stava hodinek v historii »eskÈ

republiky. Pozv·nÌ p¯ijaly öv˝carskÈ a nÏmeckÈ

manufaktury, a takÈ nejv˝znamnÏjöÌ

ËeötÌ hodin·¯i.

Ty zastupujÌ LudÏk Seryn z Mohelnice, praûötÌ

Martina Broû a Martin Weichert. LudÏk

Seryn se specializuje na zhotovov·nÌ pouzder

ze 14 kt zlata. Martin Broû vynikne sv˝mi

solitÈrnÌmi modely na zak·zku, jeû zaujmou

tradiËnÌmi ËÌselnÌky a upravovan˝mi kalibry

ETA Unitas. Nez·vislÈ hodin·¯e podpo¯Ì i ikona

z NovÈho MÏsta nad MetujÌ ñ akciov· spoleËnost

Elton hodin·¯sk·, kter· p¯edstavÌ znaË-

ku Prim, potaûmo Prim Manufacture 1949. SvÈ

modely hodinek prezentuje takÈ mÛdnÌ n·vrh·¯ka

Be·ta Rajsk·.

V zahraniËnÌ expozici se poprvÈ na jednom

mÌstÏ v Praze p¯edstavÌ nejvÏtöÌ svÏtovÈ manufaktury

a hodin·¯skÈ legendy ñ IWC ze Schaffhausenu,

Girard-Perregaux, Armin Storm, Panerai,

Fortis, TAG Heuer, Aerowatch, Bulova,

Epos, Invicta, Raymond Weil, Fortis a dalöÌ.

V˝stava, nabÌzÌ i expozici vÏnovanou historii a

prezentuje jedinou naöÌ hodin·¯kou ökolu z Jihlavy.

Pro ve¯ejnost jsou p¯ipraveny odbornÈ p¯edn·öky,

uk·zky pr·ce hodin·¯˘ a rytc˘. JejÌm vyvrcholenÌm

bude charitativnÌ aukce origin·lnÌ

sady 12 ks mechanick˝ch hodinek PRIM s vyryt˝mi

jmÈny dvan·cti apoötol˘ praûskÈho orloje.

Unik·tnÌ v˝stava uzavÌr· oslavy öestistÈho

v˝roËÌ praûskÈho orloje.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 25


éIJEME V PRAZE ñ AUTOBUSY

ZaËnÏte stepovat! TaneËnÌho partnera nepot¯ebujete

Step je tanec pln˝ radosti a rytmu, kter˝ v tan-

ËÌcÌch i v p¯ihlÌûejÌcÌch vzbuzuje pocit ötÏstÌ.

Snad kaûd˝, kdo mÏl nÏkdy moûnost step sledovat,

zatouûil vyzkouöet si ho na vlastnÌ k˘ûi.

A nejlÈpe se mu rovnou nauËit. ZaËÌt stepovat

lze totiû v kaûdÈm vÏku!

Pokud i vy pat¯Ìte k tÏm, kterÈ l·k· tanec a

rytmus, m·me pro v·s dobrou zpr·vu. TaneËnÌ

studio SUNNY TAP dance studio otvÌr·

kurzy pro zaË·teËnÌky ve ZdimϯicÌch a DolnÌch

B¯eûanech, pro dospÏlÈ i pro dÏti!

Stepujte a tanËete pro radost

Ten, kdo stepu propadne, uû se ho tak snadno

nevzd·. NabÌzÌ n·dhernÈ uvolnÏnÌ, radost

z pohybu, psychick˝ odpoËinek, pohyb v rytmu,

hubnutÌ a relaxaci. KromÏ toho si takÈ uûijete

neuvϯitelnou variabilitu jak v tempu, tak

v rytmu. Oproti jin˝m tanc˘m nem· step jeden

z·kladnÌ krok, ale p¯ibliûnÏ dvacet v˝chozÌch,

tzv. jedno˙derov˝ch prvk˘, ze kter˝ch se po

technickÈm zvl·dnutÌ vytv·¯ejÌ vÌce˙derovÈ fr·-

ze, variace a kombinace, kterÈ si m˘ûe kaûd˝

taneËnÌk ozvl·ötnit podle vlastnÌ fantazie.

Step v rytmu disco ProË ne

DalöÌ v˝hodou stepu je, ûe nenÌ striktnÏ urËen

styl hudby, kter˝ jej doprov·zÌ. D¯Ìve se stepovalo

hlavnÏ na jazz, ale dnes jsou moûnosti

zcela neomezenÈ. Z·leûÌ na kaûdÈm taneËnÌkovi,

jakÈ hudbÏ d·v· p¯ednost. A je ˙plnÏ

jedno, jestli je to hip hop, disco, rock and roll

nebo t¯eba polka a valËÌk. Step je totiû hlavnÏ

tanec radosti, pocitu ötÏstÌ a uvolnÏnÌ. A kaûd˝

si ho m˘ûe uûÌt tak, jak mu nejlÈpe vyhovuje,

a s hudbou, kter· je jeho srdci nejbliûöÌ.

Tak kdy a kde

Nu, co tomu ¯Ìk·te NechtÏli byste si step vyzkouöet

na vlastnÌ k˘ûi Jestli ano, pr·vÏ nynÌ

m·te moûnost p¯ihl·sit se do kurzu stepu pro

zaË·teËnÌky. 7. ˙nora 2011 otevÌr·me kurzy

stepu pro zaË·teËnÌky ve ZdimϯicÌch a DolnÌch

B¯eûanech. PrvnÌ hodina je zdarma, abyste

mÏli moûnost step si vyzkouöet a rozhodnout

se, zda je to ten prav˝ tanec pro v·s.

Co pot¯ebujete

Na prvnÌ hodiny stepu v·m postaËÌ pohodln˝

odÏv, ve kterÈm se cÌtÌte dob¯e, a tenisky

s hladkou podr·ûkou. Aû pozdÏji si m˘ûete

po¯Ìdit boty s tzv. zvukovkami (plechy).

A co naopak nepot¯ebujete Nepot¯ebujete

taneËnÌho partnera! Step nenÌ p·rov˝ tanec,

takûe zastepovat si m˘ûe p¯ijÌt kaûd˝! A nezapomeÚte

ñ stepovat lze od 4 do 100 let.

Stepu se skuteËnÏ nemusÌte b·t. Pro ty z v·s,

kte¯Ì m·te r·di rytmus a r·di p¯i nÏm odpoËÌv·-

te, je to ta nejlepöÌ medicÌna. DalöÌ informace

o stepu a kurzech pro dÏti i dospÏlÈ naleznete

na www.sunnytap.cz nebo volejte 603 886 145.

TÏöÌ se na v·s majitelka taneËnÌho studia

Mirka Mach·Ëkov·

Zast·vky Ñna znamenÌì bez m·v·nÌ

Od 3.1.2011 doölo ke zmÏnÏ zp˘sobu zastavov·nÌ

v zast·vk·ch s charakterem Ñna znamenÌì

a n·slednÏ k rozö̯enÌ jejich poËtu.

Nov˝ systÈm, kter˝ ˙spÏönÏ funguje v mnoha

Ëesk˝ch mÏstech (nap¯. Brno, Ostrava, Olomouc,

Liberec, Jablonec nad Nisou) a takÈ

v okolnÌch evropsk˝ch zemÌch (NÏmecko,

Rakousko, MaÔarsko), p¯inese zv˝öenÌ plynulosti

a rychlosti dopravy a takÈ zlepöenÌ tepelnÈ

pohody v autobusech v zimnÌch mÏsÌcÌch.

NavÌc jiû nemusejÌ cestujÌcÌ na tÏchto zast·vk·ch

m·vat.

CestujÌcÌ na zast·vk·ch na znamenÌ budou mÌt

vÏtöÌ jistotu, ûe jim autobus zastavÌ a eliminu-

26

1/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕ

jÌ se p¯Ìpady, kdy cestujÌcÌ p¯ehlÈdl p¯ijÌûdÏjÌcÌ

autobus a ten mu n·slednÏ nezastavil. I kdyû

budou dÌky novÈmu systÈmu ¯idiËi autobus˘

zastavovat v zast·vk·ch na znamenÌ ËastÏji,

zv˝öenÌm poËtu takov˝ch zast·vek cca o 160

v Praze a cca o 50 mimo Prahu dojde k celkovÈmu

zrychlenÌ dopravy.

PraktickÈ rady, jak se chovat v zast·vk·ch na

znamenÌ

Chci nastupovat: nemusÌm na ¯idiËe m·vat,

staËÌ st·t na zast·vce tak, aby mÏ ¯idiË vidÏl

(¯idiË je povinen zastavit v zast·vce vûdy, nach·zÌ-li

se v jejÌm prostoru viditelnÏ jedna

nebo vÌce osob, z·roveÚ musÌ zastavit, pokud

jiû v zast·vce zastavil jin˝ autobus a cestujÌcÌ

by mohl b˝t p¯ehlÈdnut)

Chci vystupovat: stisknu

tlaËÌtko ÑznamenÌ k ¯idiËiì

umÌstÏnÈ na p¯idrûovacÌch

tyËÌch dostateËnÏ vËas, aby

¯idiË stihl bezpeËnÏ zastavit

(p¯ed kaûdou zast·vkou

na znamenÌ na ni upozor-

Úuje akustick˝ hl·siË, v p¯ÌpadÏ,

ûe hl·öenÌ zast·vek

z nÏjakÈho d˘vodu nefunguje, je povinen ¯idiË

zastavit v takovÈ zast·vce vûdy)

⁄pln˝ seznam nov˝ch zast·vek Ñna znamenÌì

je k dispozici na www.ropid.cz

KOORDINA»NÕ CENTRUM

k situaci v praûsk˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch

V souvislosti se situacÌ v praûsk˝ch nemocnicÌch a zajiötÏnÌm dostupnosti a kvality zdravotnÌ

pÈËe v Praze bylo na Magistr·tu hl. m. Prahy vytvo¯eno KoordinaËnÌ centrum, kde jsou soust¯e-

Ôov·ny informace o situaci v jednotliv˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch. NovÈ KoordinaËnÌ centrum

je p¯Ìmo napojeno na Ministerstvo zdravotnictvÌ »R.

V p¯ÌpadÏ jak˝chkoliv dotaz˘ v souvislosti s ohl·öen˝m odchodem lÈka¯˘ se obracejte na tyto

kontakty: ilona.vesela@cityofprague.cz nebo monika.ferdova@cityofprague.cz

Vznik koordinaËnÌho centra inicioval prim·tor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. SpoleËnÏ

s n·mÏstkem Ivanem Kabick˝m, kter˝ m· oblast zdravotnictvÌ ve svÈ kompetenci a kter˝ bude

mÌt toto centrum na starosti, se na jeho vzniku dohodli na spoleËnÈm jedn·nÌ s ministrem

zdravotnictvÌ Leoöem Hegerem a ¯editeli praûsk˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ.

Integrovan˝ z·chrann˝ systÈm

Integrovan˝ z·chrann˝ systÈm vznikl jako pot¯eba kaûdodennÌ spolupr·ce hasiˢ, zdravotnÌk˘,

policie a dalöÌch sloûek p¯i ¯eöenÌ mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ. Kontakty na sloûky IZS:

Zdravotnick· z·chrann· sluûba hl. mÏsta Prahy ñ tel. ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ 155

HasiËsk˝ z·chrann˝ sbor ñ tel. ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ 150

Policie »R ñ tel. ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ 158

ZPRAVODAJ. »Ìslo 1/2011 vyölo 21.2.2011. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.4.2010.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha

415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2011 27

More magazines by this user
Similar magazines