Obecná pravidla a postupy

d1oskr95l6kkqh.cloudfront.net

Obecná pravidla a postupy

Obecná pravidla a postupy

1.0 MISE / VIZE / HODNOTY

1.1 MISE

Sisel je zkratka, která vznikla z anglických slov Science (věda), Innovation (inovace),

Success (úspěch), Energy (energie) a Longevity (dlouhověkost). Název naší společnosti

popisuje naši misi. Společnost Sisel International se na základě poznatků nejnovějších

výzkumů a technologií snaží zkoumat pravou podstatu zdraví a zdravého životního

stylu, a také poskytovat alternativní produkty z oblasti výživy, osobní péče a

kosmetických výrobků, které lidem pomáhají žít zdravěji. Náš neutuchající výzkum

nově vznikajících biologických věd je věnován našim zákazníkům, kteří díky našemu

jedinečnému distribučnímu modelu předávají naše inovativní produkty a poselství

naší mise celému světu.

1.2 VIZE

Žijeme ve společnostech, které jsou na jedné straně sužovány chronickými nemocemi

a obezitou a na straně druhé extrémní chudobou a podvýživou. Ve společnostech,

kde jsou léky na předpis používány mnohem častěji, než tomu bylo v minulosti,

zatímco pro ostatní jsou léky zcela nedostupné. Nebo žijeme v takových společnostech,

které buď podporují zdravotní systémy, které na prvním místě upřednostňují zisky

farmaceutických firem a zisky z péče o nemocné, nebo naopak v takových, jejichž

zdravotní péče je pouze malá nebo žádná. Společnost Sisel International představuje

budoucnost ve výživě a v osobní péči, která na první místo klade lidské tělo a která

používá vědu a inovace pro podporu dlouhověkosti a života naplněného energií, a

to v kombinaci se světským a duchovním úspěchem. A to je přesně to, co nabízejí

naše produkty a náš obchodní model. Snažíme se podporovat přirozenou schopnost

lidského těla udržovat se v dobrém stavu prostřednictvím správné výživy, tělesného

cvičení a odstranění toxických látek. Rovněž podporujeme prevenci formou zdravého

životního stylu místo pouhého řešení projevů nemocí. A to vše činíme s obchodním

modelem, který byl navržen pro posílení a odměňování podnikání ve vzkvétajícím a

udržitelném systému, místo toho, abychom jen maximalizovali Vaše krátkodobé zisky.

83


1.3 HODNOTY

Při sledování všech našich zainteresovaných stran, kterými jsou společnost, zákazníci,

nezávislí distributoři a další obchodní partneři, se snažíme rozvíjet struktury, ve

kterých vlastní zájmy přinášejí prospěch všem, zatímco současně tyto zainteresované

strany podporujeme v tom, aby braly v úvahu přínosy druhých, a také aby náležitě

mírnili své jednostranné snahy o dosažení jednotlivých zájmů. Snažíme se vštěpovat

kulturu spolupráce a podporovat sdílení celosvětově osvědčených postupů, a to

při zachování místní ohleduplnosti a respektu k původním kulturám. Oceňujeme

a vážíme si kulturních jedinečností našich členů týmu a rovněž oceňujeme jejich

přínosy. Za žádných okolností nechceme ohrozit mravní nebo etické zásady! Jsme

odhodlání pochopit a splnit očekávání našich zákazníků, Distributorů a zaměstnanců.

Podporujeme kulturu, která podporuje změny a inovace. Ve společnosti Sisel

informujeme, poučujeme, pozvedáváme, motivujeme a inspirujeme lidského ducha.

Nekontrolujeme, nediktujeme, nevyžadujeme, nenutíme, nemanipulujeme ani

neponižujeme. Usilujeme o udržitelný růst v souladu s globálním prostředím. Hrdě

světu nabízíme řešení společnosti Sisel pro zdravý životní styl.

2.0 ÚVOD

2.1 PRAVIDLA A KOMPENZAČNÍ PROGRAM ZAHRNUTÝ DO

DISTRIBUTORSKÉ SMLOUVY

Tato obecná pravidla a postupy ve své současné podobě a ve znění pozdějších předpisů

dle uvážení Sisel International, LLC, Sisel International AG a jejích poboček (dále jen

“Sisel” nebo “Společnost”) představují obchodní praxi, která je v souladu s nejlepšími

zájmy společnosti a porušení těchto pravidel by dle Distributorské smlouvy mohlo

znamenat porušení Distributorských povinností. Při použití termínu „Smlouva“ v

těchto obecných pravidlech a postupech se tento termín rovněž vztahuje na přihlášku

Distributora a na Distributorskou smlouvu u společnosti Sisel, dále také na tato

obecná pravidla a postupy, distributorský kompenzační program společnosti Sisel,

a také na formulář společnosti Sisel o přínosném zájmu (pokud lze uplatnit), a ve

veškerých dalších dokumentech nebo smlouvách mezi společností Sisel a nezávislými

Distributory. Je povinností každého Distributora přečíst, pochopit, dodržovat a zajistit,

že si je vědom a zároveň, že svou činnost vykonává na základě nejnovější verze těchto

obecných pravidel a postupů. Při sponzorování nebo registraci nového Distributora

je povinností sponzorujícího Distributora žadateli poskytnout nejnovější verzi těchto

obecných pravidel a postupů a distributorského kompenzačního programu společnosti

Sisel, a to ještě před podepsáním Distributorské smlouvy.

2.2 ÚČEL TĚCHTO PRAVIDEL

Sisel je přímá prodejní společnosti, která prodává výrobky prostřednictvím nezávislých

Distributorů. Pro účely jasné definice vztahu, který existuje mezi nezávislými

Distributory a společností Sisel, a také pro explicitní stanovení standardu přijatelného

obchodního chování, společnost Sisel sepsala smlouvu. Sisel je globální společnost a

zákony, jimiž se řídí obchodní vztahy se v jednotlivých zemích liší. Proto se společnost

Sisel v případech kdy je to možné, snaží o sjednocení způsobu podnikání po celém

světě, ovšem v případech, kdy místní právní předpisy vyžadují provedení změn,

jsou tyto změny popsány ve zvláštním dodatku pro danou zemi. Pokud podnikáte v

zemi, ve které jsou vyžadovány místní změny, Vaše smlouva se společností Sisel bude

upravena tak, jak je uvedeno v dodatku pro Vaši zemi. Tyto dodatky jsou uvedeny

na konci těchto obecných pravidel a postupů. Podmínku pro výkon podnikání u

společnosti Sisel je, že nezávislí Distributoři společnosti Sisel jsou povinni jednat v

souladu s podmínkami smlouvy, aby bylo chráněno dobré jméno a pověst společnosti

Sisel. Společnost Sisel také vyžaduje, aby její nezávislí Distributoři dodržovali

všechny federální, státní, provinční, územní a místní právní předpisy upravující jejich

podnikání se společností Sisel, a také jejich chování ve vztahu k němu. Nezávislí

Distributoři společnosti Sisel nejsou zaměstnanci společnosti Sisel, jsou nezávislými

84


obchodními subjekty. Tato obecná pravidla a postupy jsou navržena tak, aby jasně

vymezovala smluvní podmínky a podmínky pro podnikání mezi společností Sisel a

nezávislými Distributory, ale neupravují každodenní obchodní záležitosti nezávislého

Distributora. Tato obecná pravidla a postupy spíše upravují ochranu práv duševního

vlastnictví společnosti Sisel (a to včetně použití ochranných známek a dalšího

marketingového nehmotného majetku) a stanovují přijatelné obchodní praktiky, v

případech, kdy je nezbytné chránit vzájemné obchodní zájmy jak společnosti Sisel, tak

i nezávislých Distributorů.

Sisel se pokusí pro své nezávislé Distributory vytvořit obchodní příležitost tzv. „na

klíč“, která nezávislým Distributorům umožňuje provozovat úspěšné nezávislé

podnikání, aniž by museli vynaložit náklady na skladování zásob, řízení zaměstnanců,

nebo aby museli vyvíjet bezpečné a inovativní výrobky k prodeji. Přesto, úspěch

nezávislých distributorů bude záviset na jejich vlastních schopnostech komunikovat

jasně a efektivně, na jejich silné pracovní etice a jejich čestnosti v jednání s ostatními.

Úspěch nezávislých distributorů bude také záviset na obeznámení se s podmínkami,

za kterých jsou oprávněni prodávat produkty Sisel, používat ochranné známky

společnosti Sisel a jakkoliv využívat výhod toho, co společnost Sisel svým nezávislým

Distributorům nabízí. Důkladná znalost těchto obecných pravidel a postupů pomůže

nezávislým Distributorům dodržovat podmínky jejich smlouvy, ale také jim pomůže

uspět na trhu.

2.3 ZMĚNY SMLOUVY

Federální, státní, provinční, teritoriální a místní zákony, stejně jako obchodní prostředí,

se pravidelně mění. Společnost Sisel si vyhrazuje právo na změnu této Smlouvy a

jejích cen na základě svého vlastního uvážení. Podpisem Distributorské smlouvy

Distributor souhlasí s dodržováním všech změn nebo úprav, které se společnost Sisel

rozhodne udělat. Změny nabudou platnosti po tom, co bude všem Distributorům

oznámeno, že ve Smlouvě došlo ke změnám. Oznámení změn bude zveřejněno v

oficiálních materiálech společnosti Sisel. Společnost všem Distributorům poskytne

nebo zpřístupní kompletní kopii pozměněných ustanovení, a to jedním či více z

následujících způsobů: (1) zveřejněním na oficiálních webových stránkách společnosti,

(2) elektronickou poštou (e-mailem), (3) faxem na vyžádání, (4) prostřednictvím

systému hlasové schránky, (5) zařazením do tiskovin společnosti, (6) zařazením do

objednávek produktů nebo kontroly bonusů, nebo (7) prostřednictvím speciálních

poštovních zásilek. Pokračování v distributorské podnikatelské činnosti u společnosti

Sisel nebo přijetí distributorských bonusů či provizí znamená souhlas s veškerými

změnami.

2.4 ZPOŽDĚNÍ

Sisel nenese odpovědnost za zpoždění nebo selhání při plnění svých povinností v

případě, kdy je výkon těchto povinností komerčně neproveditelný vlivem okolností

mimo rámec jejich přiměřené kontroly. To bez omezení zahrnuje stávky, pracovní

komplikace, nepokoje, války, oheň, smrt, omezení zdroje zásobování společnosti, nebo

vládní nařízení či vyhlášky.

2.5 ROZDĚLITELNÁ PRAVIDLA A USTANOVENÍ

Pokud jakékoliv ustanovení této Smlouvy, jak v současné, tak i v pozměněné podobě,

je shledáno neplatným nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelným, pak by měly

být vyjmuty pouze neplatné části a zbylé podmínky a ustanovení musí zůstat v plné

platnosti a účinnosti a být vykládány tak, jako by tato neplatná nebo nevymahatelná

ustanovení nikdy nebyla součástí této Smlouvy.

2.6 ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Společnost Sisel se nikdy nevzdá svého práva trvat na dodržování Smlouvy a

platných zákonů, které upravují výkon podnikání. Žádné selhání společnosti Sisel v

uplatňování jakéhokoliv práva nebo pravomoci na základě Smlouvy, nebo trvání na

85


striktním dodržování jakékoliv povinnosti nebo ustanovení této Smlouvy ze strany

Distributora, a rovněž žádné chování obou zúčastněných stran, které by bylo v rozporu

s podmínkami této Smlouvy, nebude mít za následek zřeknutí se práva společnosti

Sisel požadovat přesné dodržování Smlouvy. Zřeknutí se práv společnosti Sisel

může být provedeno pouze písemnou formou oprávněným zástupcem společnosti

Sisel. Zřeknutí se práv společnosti Sisel při konkrétním porušení Smlouvy ze strany

Distributora se netýká ani nenarušuje práva společnosti Sisel ve vztahu k jakémukoli

následnému porušení, a dále žádným způsobem neovlivňuje práva nebo povinnosti

kteréhokoli jiného Distributora. Rovněž jakékoli zpoždění nebo opomenutí společnosti

Sisel v uplatnění jakéhokoliv práva vyplývajícího z porušení Smlouvy neovlivňuje ani

nenarušuje práva společnosti Sisel v případě tohoto, nebo jakékoli dalšího porušení

Smlouvy. Existence jakéhokoli nároku, nebo důvodu jednání Distributora proti

společnosti Sisel, nesmí představovat obranu vůči prosazování jakýchkoliv podmínek

nebo ustanovení této Smlouvy ze strany společnosti Sisel.

3.0 JAK SE STÁT DISTRIBUTOREM

3.1 POŽADAVKY NA DISTRIBUTORA

Každý uchazeč, který se chce stát Distributorem společnosti Sisel, musí:

a) mít zákonný věk plnoletosti v místě trvalého pobytu v jeho zemi, státu, nebo

provincii;

b) mít bydliště v zemi, v níž nezávislý Distributor může prodávat výrobky společnosti

Sisel nebo se jakkoli podílet na obchodní příležitosti u společnosti Sisel v souladu s

místními zákony;

c) mít platný občanský průkaz, popřípadě IČ a DIČ;

d) koupit si Distributorskou sadu (nevztahuje se na Severní Dakotu)

e) odevzdat společnosti Sisel řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku Distributora a

Distributorskou Smlouvu.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv přihlášky nových Distributorů,

nebo žádosti o obnovení členství (včetně automatického obnovení členství, jak je

uvedeno níže v bodu 3.5).

3.2 NENÍ VYŽADOVÁN ŽÁDNÝ NÁKUP

U žádných osob není vyžadován nákup produktů, služeb nebo prodejních pomůcek

společnosti Sisel, rovněž není vyžadována platba jakýchkoli poplatků či příspěvků

za tím účelem, aby se daná osoba stala nezávislým Distributorem společnosti Sisel.

Bez ohledu na výše uvedené tam, kde to místní zákon umožňuje, jsou noví nezávislí

Distributoři povinni si zakoupit sadu nezávislého Distributora na své „náklady“.

Tato sada nezávislého Distributora obsahuje informace o produktech, prodejních

pomůckách a dalších záležitostech, které se týkají obchodní příležitosti společnosti

Sisel. Společnost Sisel bude vykupovat znovu prodejné, nepoužité a neotevřené

Distributorské sady od jakéhokoliv Distributora, který dle podmínek uvedených v

sekci 8.2 řádně ukončí svou Distributorskou smlouvu.

3.3 REGISTRACE NOVÉHO DISTRIBUTORA

V oblastech, kde to místní zákony umožňují, společnost Sisel nabízí čtyři skvělé

způsoby registrace nových Distributorů. Žadatel může: a) zaslat poštou přihlášku

Distributora, Distributorskou smlouvu a platbu za Distributorskou sadu tzv:

„Distributor Kit“, a to na adresu kanceláře společnosti Sisel, která je uvedena na

přihlášce, b) provést on-line registraci na webových stránkách společnosti Sisel,

nebo na osobních webových stránkách Vašeho Sisel sponzora, c) odeslat přihlášku

Distributora a Distributorskou smlouvu faxem, nebo d) zavolat do kanceláře

společnosti Sisel během pracovní doby, kde žadatel dostane dočasné distributorské

identifikační číslo “DIN” a dočasné povolení činnosti jako nový Distributor. (Na

86


přední straně přihlášky Distributora a Distributorské smlouvy naleznete telefonní

čísla a pracovní dobu kanceláře společnosti Sisel.) Pokud se žadatel zaregistruje

prostřednictvím faxu, je nutné, aby odfaxoval jak přední, tak i zadní stranu přihlášky

Distributora a Distributorské smlouvy na faxové číslo společnosti Sisel, které je

uvedené na přihlášce i Smlouvě. Při registraci prostřednictvím faxu musí být

platba za Distributorskou sadu provedena kreditní kartou. Pokud žadatel provede

registraci telefonicky, je nutné poskytnout telefonicky všechny potřebné informace

pro Distributorskou smlouvu a objednat si Distributorskou sadu použitím platné

kreditní karty. Nové distributorské identifikační číslo “DIN” a povolení činnosti

budou platné po dobu 30 dnů do obdržení originálů vyplněné a podepsané přihlášky

Distributora a Distributorské smlouvy společností Sisel. Jakmile společnost Sisel obdrží

originály přihlášky Distributora a Distributorské smlouvy, dojde k prodloužení nové

Distributorské smlouvy na jeden celý rok ode dne, kdy bylo vydáno distributorské

identifikační číslo “DIN” a Distributorovi bude poštou zaslána identifikační karta.

Pokud přihláška nového Distributora a Distributorská smlouva není obdržena v 30-ti

denní lhůtě, dojde k vypršení dočasného povolení činnosti, distributorské identifikační

číslo “DIN” bude zrušeno a přihláška Distributora a Distributorská smlouva bude

automaticky ukončena.

3.4 DISTRIBUTORSKÉ VÝHODY

Jakmile byla přihláška Distributora a Distributorská smlouva přijata společností Sisel,

nový Distributor může čerpat všechny výhody, které jsou uvedené v Distributorské

smlouvě.

Tyto výhody zahrnují právo:

a) maloobchodně prodávat produkty společnosti Sisel a mít z tohoto prodeje zisk;

b) účastnit se Kompenzačního programu společnosti Sisel;

c) sponzorovat další jednotlivce jako preferované zákazníky nebo Distributory v oblasti

Sisel podnikání;

d) získávat periodické tiskoviny a další sdělení společnosti Sisel;

e) podílet se na funkcích sponzorovaných společností Sisel v oblastech podpory, služeb,

školení, motivace a poznání (mohou se na to vztahovat další poplatky) a

f) podílet se na propagačních a motivačních soutěžích a programech pro nezávislé

Distributory sponzorovaných společností Sisel.

3.5 PRODLOUŽENÍ VAŠEHO SISEL PODNIKÁNÍ

Platnost Distributorské smlouvy je jeden rok ode dne jejího přijetí společností Sisel.

Distributoři musí obnovovat svou Distributorskou smlouvu každý rok prostřednictvím

platby ročního administrativního poplatku v hodnotě $ 15 amerických dolarů

za prodloužení smlouvy, nebo před datem výročí své Distributorské smlouvy.

Pokud zmíněný administrativní poplatek za prodloužení smlouvy není zaplacen

do 30 dnů po uplynutí platnosti Distributorské smlouvy, dojde k jejímu zrušení.

Distributoři se mohou rozhodnout využít možnosti automatického programu

prodloužení „Automatic Renewal Program“, podle kterého poplatek za prodloužení

smlouvy může být: a) odečten z Distributorova bonusu v tom měsíci, ve kterém je

výročí Distributorské smlouvy, nebo b) strhnut z kreditní karty nebo běžného účtu

Distributora. Pro zapojení se do automatického programu prodloužení stačí zaškrtnout

políčko “ANO” pod nápisem Program automatického prodloužení (Automatic

Renewal Program) na přihlášce Distributora.

87


4.0 PROVOZOVÁNÍ SISEL PODNIKÁNÍ

4.1 DODRŽOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI Sisel

Distributoři musí dodržovat podmínky marketingového programu společnosti

Sisel, jak je stanoveno v oficiální literatuře společnosti Sisel. K tomu, aby společnost

chránila svá práva duševního vlastnictví, je Distributorům zakázáno nabízet obchodní

příležitost společnosti Sisel přes, nebo v kombinaci s jiným systémem, programem

nebo způsobem marketingu, který je v rozporu nebo porušuje to, co je výslovně

uvedeno v oficiální literatuře společnosti Sisel. Distributoři nesmí vyžadovat nebo

podporovat další současné nebo potencionální preferované zákazníky či Distributory

k účasti ve společnosti Sisel jakýmkoliv jiným způsobem, který by se lišil od programu

stanoveného oficiální literaturou společnosti Sisel. Distributoři nesmí vyžadovat nebo

podporovat další současné nebo potencionální preferované zákazníky či Distributory

k provádění jakýchkoliv dohod či smluv, které by se lišily od oficiálních dohod a smluv

společnosti Sisel s cílem stát se Distributorem společnosti Sisel. Stejně tak Distributoři

nesmí vyžadovat nebo podporovat další současné nebo budoucí preferované zákazníky

či Distributory k provádění nákupu nebo plateb jakékoliv osobě nebo jinému subjektu

za účelem účasti na kompenzačním programu společnosti Sisel, které by byly jiné,

než nákupy či platby identifikované oficiální literaturou Sisel jako doporučené nebo

požadované.

4.2 REKLAMA

4.2.1 OBECNĚ

Nezávislým Distributorům společnosti Sisel je dovoleno používat ochranné známky

Sisel, značky, obchodní modely, distributorské informace a další duševního vlastnictví,

ovšem jen na základě omezené licence popsané v této Smlouvě. Z tohoto důvodu

jsou všichni Distributoři povinni chránit a podporovat dobré jméno společnosti Sisel

a jejích produktů, což je podmínkou pro to, aby se uchazeč mohl stát nezávislým

Distributorem. Kromě toho by marketing a propagace, obchodní příležitost,

kompenzační program a produkty společnosti Sisel měly být v souladu s veřejným

zájmem a musí zabránit veškerému nezdvořilému, podvodnému, zavádějícímu,

neetickému nebo nemorálnímu chování či praktikám. Jakákoli činnost nebo materiál,

který propaguje produkty společnosti Sisel nebo obchodní příležitost společnosti

Sisel musí používat pouze prodejní pomůcky a podpůrné materiály vyrobené nebo

schválené společností Sisel (schválení činností nebo materiálů může být z jakéhokoliv

důvodu odepřeno). Kromě právních otázek, které se zabývají ochranou práv

duševního vlastnictví společnosti Sisel, přísné dodržování těchto pravidel pomáhá

rovněž chránit i nezávislé Distributory společnosti Sisel. Společnost Sisel má pečlivě

navržené produkty, etikety, Kompenzační plán, obchodní modely a propagační

materiály, jejichž cílem je zajistit, že každý aspekt obchodní příležitosti společnosti Sisel

je férový, pravdivý, řádně doložený, a také že je v souladu s rozsáhlými a komplexními

požadavky právních předpisů různých jurisdikcí. Distributoři, kteří se snaží rozvíjet

své vlastní prodejní pomůcky a propagační materiály (včetně internetové reklamy), bez

ohledu na jejich poctivost a dobré úmysly, mohou neúmyslně porušovat mnoho stanov

a předpisů, které se vztahují jak na společnost Sisel, tak i na spolupracující nezávislé

Distributory. Distributoři, kteří porušují práva duševního vlastnictví společnosti Sisel,

provádí neschválené prodeje a produkují marketingové pomůcky (včetně internetové

reklamy), mají neoprávněné nároky na produkty společnosti Sisel, nebo se jakkoliv

zapojují do nezákonné nebo nevhodné činnosti, mohou být potrestáni sankcemi

nebo disciplinárně, a to dle stanov společnosti Sisel (což je podrobněji popsáno níže v

oddílu 9.1), rovněž podléhají občanským poplatkům ze strany společnosti Sisel nebo

třetích stran, či občanským nebo trestním obviněním ze strany kompetentních úřadů.

Distributoři nesmí vkládat videa vyrobená společností Sisel na stránky určené pro

sdílení souborů nebo videí, což se vztahuje i na YouTube.

88


4.2.2 DISTRIBUTORSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Pokud chce Distributor využít internetovou stránku k propagaci svého podnikání,

může tak učinit prostřednictvím programu replikovaní stránek společnosti Sisel (v

místech, kde je to dostupné). Tento program Distributorům umožňuje inzerovat

na internetu a vybrat si z několika různých vzhledů domovské stránky, kterou lze

přizpůsobit přidáním zprávy či poselství Distributora a kontaktních údajů. Tyto

webové stránky jsou skrytě odkazovány přímo na oficiální webové stránky společnosti

Sisel, což Distributorovi poskytuje možnost mít profesionální a společností Sisel

schválenou prezentaci na internetu. Žádný Distributor nesmí nezávisle vytvořit

webové stránky, kde by používal názvy, loga nebo popisy produktů Sisel, nebo jinak

propagoval (přímo či nepřímo) produkty nebo obchodní příležitost společnosti Sisel.

Distributor rovněž nesmí používat internetové inzeráty, které nabízí produkty nebo

finanční příjmy, které jsou spojené s produkty společnosti Sisel, obchodní příležitostí

společnosti Sisel nebo Kompenzačním programem společnosti Sisel. Použití jiné

internetové stránky nebo webové stránky (což bez omezení zahrnuje aukční stránky

jako např. eBay nebo Aukro) k jakékoli propagaci prodeje produktů společnosti

Sisel, nebo obchodní příležitosti společnosti Sisel, nebo Kompenzačního plánu

je považováno za porušení Smlouvy a může mít za následek použití jakýchkoliv

disciplinárních sankcí společnosti Sisel uvedených v oddílu 9.1. Společnost Sisel

umožňuje Distributorům inzerovat na internetu na svých osobních stránkách za

předpokladu, že jsou v souladu se všemi souvisejícími pravidly. Všechna použití

ochranných známek společnosti Sisel (včetně internetového použití), log nebo jiného

duševního vlastnictví, musí být v souladu s pravidly společnosti Sisel a před jejich

použitím musí dojít ke schválení ze strany společnosti Sisel. Distributorské webové

stránky nesmí být před obdržením souhlasu z Oddělení pro dodržování pravidel

společnosti Sisel na internetu zveřejněny. Jakmile ze strany společnosti Sisel dojde ke

schválení webových stránek, jakékoliv další změny těchto webových stránek, nebo

jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sisel, může dle uvážení

společnosti Sisel vést k pozastavení nebo ukončení činnosti daného Distributora.

Je přísně zakázáno použití jakéhokoliv materiálu, který je dle uvážení společnosti

Sisel považován za pornografický, diskriminační nebo jiným způsobem urážlivý, a

toto použití bude mít za následek okamžité ukončení činnosti daného Distributora.

Odkazy z webové stránky, která obsahuje informace o společnosti Sisel nebo o jejich

produktech, na stránku obsahující takové nevhodné informace, budou mít rovněž

za následek okamžité ukončení činnosti daného Distributora. Pro schválení webové

stránky Distributora společnost Sisel vyžaduje elektronickou kopii, která obsahuje

všechny zdrojové HTML a podpůrná aktiva. Elektronické kopie musí být předloženy

přímo Oddělení pro dodržování pravidel společnosti Sisel. Jakmile Oddělení pro

dodržování pravidel společnosti Sisel stránky obdrží a je zaplacen registrační poplatek

za internetové stránky, dojde k převedení webové stránky do formátu PDF a označení

všech požadovaných změn, které musí být provedeny. Poznámka: poplatek ve výši $

200 (amerických dolarů) je Vám za Vaše webové stránky účtován ročně.

4.2.2.1 Pravidla webových stránek společnosti Sisel zahrnují

následující:

1. Rozdělení mezi webovými stránkami nezávislého Distributora a oficiálními

webovými stránkami společnosti Sisel

1.1 Webová stránka musí mít v záhlaví a zápatí každé stránky nápadným způsobem

napsáno „nezávislý Distributor“.

1.2 Osobní webové stránky Distributora nemusí být přesnou kopií oficiálních

webových stránek společnosti Sisel International a musí být vizuálně rozlišitelné.

89


2. Ochranné známky společnosti Sisel a obchodní dokumenty

2.1 Webové stránky musí mít na záhlaví a zápatí každé stránky uvedenou větu: „Sisel,

FuCoyDon, FuCoyDon UFG, SupraMaxx a Spectra AO jsou ochranné známky

společnosti Sisel International, LLC a/nebo jejích dceřiných společností.” (Distributoři

musí odkazovat pouze na ty značky, které se skutečně objeví na jejich webových

stránkách). Webová stránka musí zmínit první použití ochranné známky na každé

stránce.

2.2 Veškeré používání ochranných známek v jakékoli podobě, v URL internetových

stránek a doménových jménech je bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Sisel zakázáno. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na ochranné známky společnosti

Sisel, jako Sisel , FuCoyDon , FuCoyDon UFG , SupraMaxx a Spectra AO , a to

buď jednotlivě, nebo v kombinaci s jinými slovy. Distributoři nesmí bez předchozího

písemného souhlasu společnosti Sisel používat ochranné známky Sisel, obchodní

jména, loga, nebo materiály chráněné autorskými právy.

2.3 Veškeré používání ochranných známek v jakékoli podobě, ať už jako skryté kódy

nebo metatagy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sisel zakázáno,

stejně jako u použití všech ostatních ochranných známek.

2.4 Webová stránka nesmí obsahovat PDF verze obchodních dokumentů společnosti

Sisel. Distributoři mohou zobrazovat a tisknout obchodní dokumenty z oficiální

webové stránky společnosti Sisel.

3.0 Reklamní texty a tvrzení

3.1 Webová stránka nesmí tvrdit, že je „oficiální“ nebo „schválenou“ stránkou.

3.2 Při použití názvu Sisel v textu je vždy nutné použít velká písmena. Sisel se píše

velkými písmeny, protože náš název je tvořen zkratkou — každé písmeno představuje

jeden z principů na kterém je založena naše společnost: věda (Science), inovace

(Innovation), úspěch (Success), energie (Energy), dlouhověkost (Longevity). Jednotlivé

webové stránky Distributorů by měly tento styl dodržovat.

3.3 Skryté kódy a metatagy nesmí obsahovat žádné explicitní nebo implicitní zdravotní

tvrzení, nebo používat slova, která se vztahují na nemoci nebo choroby.

3.4 Internetové stránky musí být v souladu s pravidlem společnosti Sisel o

neznevažování. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na tvrzení, která mohou

nepřímo znevážit jiné Distributory, jako jsou např. „jediný legitimní“ nebo „jediný

certifikovaný“ Distributor.

4 Provozování webové stránky nezávislého Distributora

4.1 Distributoři nesmí prodávat výrobky Sisel na internetových stránkách, což

zahrnuje (a není omezeno pouze na) online nákupní střediska, online aukce, online

obchody, nebo virtuální nákupní webové stránky. Tyto stránky jsou společností Sisel

považovány za zařízení pro maloobchod nebo služby, a to na základě pravidel o

Komerčních prodejních místech (Commercial Outlets policy). Osobní webové stránky

Distributora nejsou považovány za zařízení pro maloobchod nebo služby, pokud jsou

tyto webové stránky v soukromém vlastnictví Distributorů společnosti Sisel, a pokud

jsou výrobky prodávané na těchto webových stránkách omezeny na osobní produkty

majitele stránek.

5 Odkazy

5.1 Distributorské webové stránky mohou odkazem propojit stránku o produktech

společnosti Sisel na domovskou stránku, která obsahuje více produktů k prodeji, nebo

reklamu. Jak stránky o produktech Sisel, tak i domovská stránka musí být v souladu s

pravidly o reklamě a musí být schváleny společností Sisel. Stránka o produktech Sisel

90


musí inzerovat pouze produkty Sisel a nesmí odkazovat na jakékoliv jiné produkty.

Společnost Sisel si vyhrazuje právo zamítnout stránky, které produkty společnosti Sisel

zobrazují relativně nepříznivým způsobem. Společnost Sisel si rovněž vyhrazuje právo

odmítnout souhlasit s umístěním produktů Sisel na domovské stránce s výrobky či

službami pochybného nebo urážlivého charakteru.

5.2 Distributorské webové stránky nesmí být odkazem propojeny na jakékoliv webové

stránky, které společnost Sisel považuje za stránky pochybného nebo urážlivého

charakteru. Distributorské webové stránky nesmí být odkazem propojeny na stránky,

které obsahují léčebná tvrzení nebo tvrzení o finančních příjmech v souvislosti s

ochrannými známkami společnosti Sisel.

5.3 Distributorské webové stránky musí být odkazem propojeny na internetové

stránky společnosti na adrese www.Siselinternational.com a mohou odkazovat i na jiné

stránky, které byly schváleny Oddělením pro dodržování pravidel společnosti Sisel.

5.4 Distributorské webové stránky mohou být odkazem propojeny na jiné stránky,

které obsahují legitimní vědecký výzkum. Při odkazování na tyto stránky musí být

vložena přechodná stránka, na které bude uvedeno zřeknutí se zodpovědnosti. Tato

stránka musí být zařazena mezi osobními stránkami domovské stránky a webovou

stránkou třetí strany zaměřenou na výzkum a nesmí obsahovat nic jiného, než

oznámení o zřeknutí se zodpovědnosti. Zřeknutí se zodpovědnosti by mělo znít

následovně:

„Webová stránka, na kterou budete přesměrováni, není schválena ani provozována

společností Sisel. Informace a názory uváděné na dané stránce patří výhradně majiteli

této webové stránky a nejedná se o ‚propagaci‘ produktů Sisel. Pokud jste si přečetli a

pochopili toto oznámení o zřeknutí se odpovědnosti, prosím, pokračujte kliknutím

níže.“

Jakmile uživatel klikne na tlačítko „pokračovat“, bude přesměrován na webovou

stránku třetí strany. Webová stránka třetí strany musí být na samostatné webové

doméně a nesmí obsahovat reciproční zpětný odkaz na webové stránky Distributora.

Tyto podmínky se vztahují jak na webové stránky Distributora, tak i na internetovou

reklamu, příspěvky Distributora na blogu, do knihy hostů nebo na fórech.

4.2.3 DOMÉNOVÁ JMÉNA A EMAILOVÉ ADRESY

Distributoři nesmí používat, nebo se pokoušet registrovat, žádný obchodní název

společnosti Sisel, ochranné známky, názvy služeb, ochranné známky služeb, názvy

produktů, název společnosti, či jakoukoli slovní odvozeninu na jakékoli jméno

internetové domény. Distributoři rovněž nesmí zahrnovat, nebo se pokoušet

zahrnovat, jakékoli obchodní názvy společnosti Sisel, ochranné známky, názvy služeb,

ochranné známky služeb, názvy produktů, název společnosti, či jakoukoli slovní

odvozeninu do jakékoli adresy elektronické pošty.

4.2.4 OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost Sisel nedovolí žádné osobě používat své obchodní názvy, ochranné známky,

designy nebo symboly, a to včetně Distributorů Sisel, bez předchozího písemného

povolení společnosti. Rovněž bez písemného souhlasu Distributor nesmí pořizovat

za účelem prodeje nebo distribuce žádné nahrávky z akcí společnosti Sisel, nebo

nahrávky projevů. Distributoři rovněž nesmí reprodukovat za účelem prodeje nebo

pro osobní použití jakékoliv nahrávky audio nebo video prezentací vyrobených

společností Sisel. Název Sisel a jiné názvy, které mohou být společností Sisel osvojeny

jsou ochranné obchodní názvy, ochranné známky a ochranné známky služeb ve

vlastnictví společnosti Sisel. Tyto známky mají pro společnost Sisel velkou hodnotu

a jsou Distributorům poskytnuty k použití pouze konkrétně schváleným způsobem.

Používání názvu Sisel na jakémkoliv předmětu, který nebyl vyroben společností Sisel je

zakázáno, s výjimkou následujících:

91


Distributorovo Jméno

Nezávislý Sisel Distributor

Všichni Distributoři se mohou svým vlastním jménem uvádět v zlatých stránkách

telefonního seznamu jako „nezávislí Distributoři společnosti Sisel“. Žádný Distributor

nesmí v telefonním seznamu zveřejnit inzerát s použitím názvu a loga společnosti Sisel.

Distributoři nesmí po zvednutí telefonu odpovídat slovy: „Sisel“, „Sisel International“

nebo jakýmkoli jiným způsobem, který by zapříčinil, že by se volající mohl domnívat,

že se dovolal do oficiální kanceláře společnosti Sisel.

4.2.5 MÉDIA A MEDIÁLNÍ DOTAZY

Distributoři se nesmí pokoušet odpovídat na mediální dotazy týkající se produktů

společnosti Sisel. Všechny dotazy jakýchkoli médií musí být okamžitě oznámeny

Právnímu oddělení společnosti Sisel, aby bylo zajištěno, že veřejnost dostane přesné a

odpovídající informace a že bude zajištěna správná veřejná image společnosti.

4.2.6 SPAMOVÁNÍ A NEVYŽÁDANÉ FAXY

S výjimkou případů uvedených v tomto oddíle, Distributoři nesmí používat nebo

posílat nevyžádané faxy, distribuovat hromadné e-maily, zasílat nevyžádané e-maily a

nesmí „spamovat“, ve vztahu k provozování svého podnikání Sisel. Pojmy „nevyžádané

faxy“ a „nevyžádaný e-mail“ znamenají zasílání jakýchkoliv materiálů nebo informací

telefonním faxem nebo elektronickou poštou, které by propagovaly společnost Sisel,

její produkty, kompenzační plán, nebo jakýkoli jiný aspekt společnosti, který je

zasílán jakékoliv osobě. Tyto podmínky však nezahrnují zaslání faxu nebo e-mailu:

(a) jakékoliv osobě, která dala své předchozí výslovné svolení, či pozvání nebo (b)

jakékoliv osobě, s níž má Distributor obchodní nebo osobní vztah. Tím se myslí

předchozí nebo existující vztah vytvořený na základě dobrovolné obousměrné

komunikace mezi Distributorem a osobou, a to na základě: (a) dotazu, přihlášky,

nákupu nebo transakce osoby, a to ve vztahu k produktům, které tento Distributor

nabízí, nebo (b) osobní nebo rodinný vztah, který dosud nebyl kteroukoliv ze stran

ukončen.

4.3 ZÁKAZ NÁKUPU BONUSŮ

Nákup bonusů je přísně zakázán. „Nákup bonusů“ zahrnuje: (a) registraci osob

nebo subjektů bez jejich vědomí, a/nebo provádění přihlášky a smlouvy nezávislého

Distributora ze strany těchto osob či subjektů, (b) podvodná registrace osoby

nebo subjektu jako Distributora nebo Preferovaného zákazníka, (c) registrace

nebo pokus o registraci neexistujících osob nebo subjektů jako Distributory nebo

Preferované zákazníky (tzv. „fantomy“;) (d) používání kreditní karty Distributorem

nebo Preferovaným zákazníkem, či jejich jménem, v případě, kdy Distributor nebo

Preferovaný zákazník nejsou majiteli účtu pro danou kreditní kartu, pokud nebyla

přijata předchozí opatření pro Distributora nebo Preferovaného zákazníka za účelem

obdržení produktu nebo služby, aby v daných termínech byla uhrazena dlužná

finanční částka majiteli kreditní karty, a to v případech, kde je kupujícímu který

nevlastní vlastní kreditní kartu po vzájemné dohodě poskytována pomoc při jeho

nákupu a nikoli pouze za účelem urychlení nákupu do daného období nebo cyklu

provizí či odměn. (e) Při nákupu zboží společnosti Sisel jménem jiného Distributora

nebo Preferovaného zákazníka, nebo pod jiným ID číslem Distributora nebo

Preferovaného zákazníka za účelem získání nároku na provize nebo bonusy.

4.4 PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Korporace, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), společnictví a trust (které v tomto

oddíle budeme souhrnně nazývat jako „Podnikatelské subjekty“;) mohou požádat o to,

aby se staly Distributory společnosti Sisel po předložení osvědčení o zápisu společnosti

do obchodního rejstříku, stanov organizace, Partnerské dohody nebo dokumentů

trustu (tyto dokumenty jsou souhrnně označovány jako „Dokumenty subjektu“ ;)

92


společnosti Sisel, spolu s řádně vyplněným Prohlášením o přínosném typu zájmu.

Pokud se Distributor zaregistruje online, musí společnosti Sisel dodat Dokumenty

subjektu a Prohlášení o přínosném typu zájmu do 30 dnů od jeho online registrace.

(Pokud je společnost Sisel neobdrží ve lhůtě 30 dnů, dojde k automatickému ukončení

Distributorské smlouvy). Podnikání Sisel může změnit svůj status pod stejným

sponzorem z podnikání jednotlivce na partnerství, s. r. o., korporaci nebo trust, nebo

může dojít ke změně z jednoho typu subjektu na další. Za každou požadovanou změnu

je účtován poplatek $25 amerických dolarů, který musí být součástí písemné žádosti a

vyplněné přihlášky Distributora a Distributorské smlouvy.

Prohlášení o přínosném typu zájmu musí být podepsáno všemi akcionáři, členy,

partnery či správci. Členové nebo majitelé daného subjektu jednají jako osobní

garanti Podnikatelského subjektu ve vztahu ke společnosti Sisel a jsou tak společně

a nerozdílně odpovědní za jakoukoli zadluženost nebo jiné závazky vůči společnosti

Sisel.

4.5 ZMĚNY V SISEL PODNIKÁNÍ

4.5.1 OBECNÉ

Každý Distributor musí ihned společnosti Sisel oznámit veškeré změny údajů v jeho

přihlášce Distributora a Distributorské smlouvě. Distributoři mohou pozměnit svou

stávající Distributorskou smlouvu (tzn. změnit číslo občanského průkazu, nebo změnit

formu vlastnictví z individuálního vlastnictví na podnikatelský subjekt ve vlastnictví

Distributora) podáním písemné žádosti, řádně vypsané přihlášky Distributora a

Distributorské smlouvy a příslušných podpůrných dokladů. Změny se zpracovávají

pouze jednou za rok. Všechny změny musí být předloženy nejpozději do 30. listopadu,

aby vstoupily v platnost 1. ledna následujícího roku.

4.5.2 PŘIDÁNÍ SPOLUŽADATELŮ

Při přidávání spolužadatelů (ať už se jedná o jednotlivce nebo podnikatelský subjekt)

do existujícího podnikání Sisel, společnost Sisel vyžaduje jak písemnou žádost, tak

i řádně vyplněnou přihlášku Distributora a Distributorskou smlouvu obsahující

žadatelovo a spolužadatelovo číslo občanského průkazu (nebo daňové identifikační

číslo) a podpisy. Za účelem zabránění obcházení oddílu 3.27 (který se vztahuje na

převody a postoupení Sisel podnikání) musí původní žadatel zůstat jako účastník

původní přihlášky Distributora a Distributorské smlouvy. Pokud původní Distributor

chce ukončit svůj vztah vůči společnosti Sisel, pak musí převést nebo postoupit své

podnikání v souladu s oddílem 3.27. Pokud tento proces není dodržen, podnikání

bude po odstoupení původního Distributora zrušeno. Všechny bonusy a provize

budou zaslány na uvedenou adresu původního Distributora. Vezměte prosím na

vědomí, že změny povolené v rámci tohoto odstavce nezahrnují změnu sponzorství.

Změny sponzorství jsou řešeny níže, a to v oddíle 4.5.3. Za každou požadovanou

změnu je účtován poplatek $25 amerických dolarů, který musí být součástí písemné

žádosti a vyplněné přihlášky Distributora a Distributorské smlouvy. Před provedením

jakýchkoli změn v Sisel podnikání může společnosti Sisel na základě vlastního uvážení

požadovat notářsky ověřené dokumenty. Prosím, pro zpracování změn počítejte s

třiceti (30) denní lhůtou po obdržení žádosti společností Sisel.

4.5.3 ZMĚNA SPONZORA

K ochraně integrity všech marketingových organizací a pro zajištění tvrdé práce

všech Distributorů, společnost Sisel silně odrazuje od změn sponzorství. Zachování

integrity sponzorství je rozhodující pro úspěch každého Distributora a marketingové

organizace. Proto je převod podnikání Sisel od jednoho sponzora k druhému povolen

jen zřídka.

93


Žádosti o změnu sponzorství musí být podány písemně na Oddělení Distributorských

služeb a musí obsahovat důvod převodu. Převody budou zohledněny pouze v

následujících dvou (2) případech:

1) V případech týkajících se podvodného podnětu nebo neetického sponzoringu

může Distributor požádat o převedení k jiné organizaci s celou jeho neporušenou

marketingovou organizací. Všechny žádosti o převod vycházející z podvodných

registračních praktik by měly být v každém případě vždy posuzovány jednotlivě.

2) Distributor, který požaduje převod, předloží řádně vyplněný a provedený Formulář

pro převod sponzorství, který obsahuje písemný souhlas všech stran, jejichž příjem

bude tímto převodem ovlivněn. Fotokopie podpisů nebo podpisy zaslané faxem

jsou nepřijatelné, a proto všechny podpisy Distributora musí být notářsky ověřeny.

Distributor, který žádá o převod, musí zaplatit administrativní poplatek ve výši $50

amerických dolarů za zpracování dat. Pokud Distributor žádající o převod chce

rovněž převést i svou marketingovou organizaci, pak každý Distributor ve spodní

linii musí obdržet řádně vyplněný Formulář pro převod sponzorství a doručit ho zpět

společnosti Sisel, a to spolu s $ 50 americkými dolary na zaplacení poplatku za převod

(tzn. Distributora a žádajícího o převod a každého Distributora v jeho marketingové

organizaci vynásobíme $50 americkými dolary, a tím získáme cenu za převod

podnikání Sisel). Distributoři ve spodní linii nebudou převedeni s Distributorem

žádajícím o převod, pokud nebudou splněny všechny požadavky v tomto odstavci.

Distributoři žádající o převod musí počítat s 30 (třiceti) denní lhůtou společnosti Sisel

na ověření a zpracování žádostí o změnu.

4.5.4 ZRUŠENÍ A ZNOVUPŘIHLÁŠENÍ

Distributor může legitimně změnit organizace dobrovolným zrušením svého Sisel

podnikání a může zůstat neaktivní (tzn. žádné nákupy výrobků Sisel pro další prodej,

žádný prodej výrobků Sisel, žádný sponzoring, žádná účast v jakýchkoli funkcích

společnosti Sisel, nebo provozování jakékoliv formy distributorské činnosti, nebo

provozování jakéhokoliv podnikání Sisel) po dobu celých šesti (6) kalendářních

měsíců. Po uplynutí období šestiměsíční nečinnosti se bývalý Distributor může znovu

přihlásit pod novým Sponzorem.

4.6 NEOPRÁVNĚNÉ TVRZENÍ A JEDNÁNÍ

4.6.1 Odškodnění

Distributor je plně odpovědný za všechna ústní a písemná tvrzení, která učiní o

produktech, Marketingovém a Kompenzačním plánu společnosti Sisel a která nejsou

výslovně uvedena v oficiálních materiálech společnosti Sisel. Oficiální materiály

společnosti Sisel nezahrnují ústní tvrzení v průběhu telefonního hovoru, nebo na

schůzkách, kterých se účastní zaměstnanci společnosti Sisel. Pokud Distributor

pronese výrok nebo tvrzení, které není zmíněno v oficiálních firemních materiálech,

což zahrnuje i opakování tvrzení, která slyšel od někoho jiného (i od managementu

společnosti Sisel), Distributor za tyto výroky nebo tvrzení přebírá plnou odpovědnost.

Jedná se o nepovolené výroky nebo tvrzení. Distributoři souhlasí, že odškodní

společnost Sisel a ředitele společnosti Sisel, vedoucí pracovníky, zaměstnance a

agenty, a že těmto lidem nezpůsobí žádné závazky, což se týká rozsudků, občanských

trestů, finančních náhrad, poplatků za advokáta, soudních výloh nebo ušlých

zisků z podnikání vzniklých společnosti Sisel v důsledku neoprávněného způsobu

reprezentace a jednání Distributora. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení

Distributorské smlouvy.

4.6.2 Tvrzení týkající se produktů

Nesmí být sdělována žádná tvrzení (což zahrnuje i osobní reference) týkající se

terapeutických, léčebných nebo přínosných vlastností jakýchkoliv výrobků nabízených

společností Sisel s výjimkou těch, které jsou obsaženy v oficiální literatuře společnosti

94


Sisel. Zejména žádný Distributor nesmí tvrdit, že produkty společnosti Sisel jsou

prospěšné při léčbě, ošetření, diagnostice, zmírnění nebo prevenci jakékoliv nemoci.

Takové výroky mohou být chápány jako lékařská nebo lékárenská tvrzení. Tato tvrzení

nejen že porušují pravidla společnosti Sisel, ale potenciálně porušují národní, státní

nebo provinční zákony a předpisy, a to včetně zákona Amerického úřadu pro potraviny

a léčiva, Zákona o kosmetice a Zákona Federální obchodní komise, nebo zákonů

a předpisů ministerstva zdravotnictví v té zemi, ve které k vyřčení neoprávněných

tvrzení došlo.

4.6.3 Tvrzení týkající se příjmů

Při svém nadšení registrovat potenciální Distributory, jsou někteří Distributoři občas

v pokušení sdělovat či znázorňovat tvrzení týkající se příjmů nebo výdělků, a to za

účelem ukázky síly síťového marketingu. To je ale kontraproduktivní, protože noví

Distributoři mohou být velmi rychle zklamaní, pokud jejich výsledky nebudou tak

rozsáhlé, nebo tak rychlé, jako výsledky kterých dosáhli ostatní. Potenciál příjmů

z podnikání Sisel by měl být pro potenciální Distributory dostatečně atraktivní na

základě oficiální literatury společnosti Sisel bez sdělování příjmů ostatních.

Navíc, americká Federální obchodní komise a několik zemí a států/provincií

má zákony nebo právní předpisy, které regulují či dokonce zakazují určité druhy

tvrzení týkajících se příjmů a referencí ze strany osob zapojených do síťového

marketingu. Zatímco Distributoři mohou věřit, že je přínosné poskytovat kopie

šeků, nebo zveřejňovat své zisky ostatním, takové přístupy nesou právní následky,

které mohou negativně zasáhnout společnost Sisel, stejně jako Distributor, který

poskytuje tvrzení, pokud odpovídající požadavky na zveřejnění požadované zákonem

jsou také provedeny současně s tvrzeními týkajícími se zisku nebo znázorněním

výdělku. Vzhledem k tomu, že Distributoři společnosti Sisel nemají údaje nezbytné

pro vyhovění právním požadavkům při pronášení tvrzení týkajících se příjmů, tak

Distributor při představování nebo projednávání obchodní příležitosti společnosti

Sisel, nebo Marketingového a Kompenzačního plánu potenciálnímu Distributorovi,

nesmí odhadovat příjmy, pronášet tvrzení týkající se příjmů nebo zveřejňovat své

příjmy ze Sisel podnikání (a to včetně ukazování šeků, kopií šeků, bankovních

výpisů, nebo daňové evidence). Hypotetické příklady příjmů, které jsou použity k

vysvětlení fungování Marketingového a Kompenzačního plánu, a které jsou založeny

výhradně na matematických předpokladech, mohou být poskytnuty potenciálním

Distributorům za předpokladu, že Distributor, který tyto hypotetické příklady používá,

jasně budoucímu Distributorovi vysvětlí, že se jedná pouze o hypotetické příjmy.

4.7 OBCHODNÍ PRODEJNA

Společnost Sisel velmi podporuje maloobchodní prodej a prodej svých výrobků

prostřednictvím osobního kontaktu. Ve snaze posílit tento způsob marketingu a

pomoci zajistit standard spravedlivosti pro okruh svých nezávislých Distributorů bylo

stanoveno, že Distributoři nesmí vystavovat nebo prodávat produkty společnosti Sisel,

nebo její literaturu v žádném zařízení pro maloobchod nebo služby. Společnost Sisel

umožní Distributorům zažádat a provozování obchodního prodeje po předchozím

písemném souhlasu společnosti. Pro účely těchto pravidel a postupů, termín

„obchodní prodej“ znamená prodej: a) produktů společnosti Sisel, který se rovná nebo

převyšuje částku $ 150 amerických dolarů v jedné objednávce, a b) třetí osobě, která

hodlá přeprodávat produkty společnosti Sisel koncovému spotřebiteli.

4.8 VELETRHY, VÝSTAVY A DALŠÍ PRODEJNÍ FÓRA

Distributoři mohou vystavovat a/nebo prodávat produkty společnosti Sisel na

veletrzích a odborných výstavách. Před odesláním zálohy organizátorovi výstavy

musí Distributoři písemně kontaktovat Oddělení služeb pro Distributory, aby získali

podmíněné schválení, jelikož pravidlem společnosti Sisel je povolit pouze jedno Sisel

podnikání na danou akci. Konečné schválení bude uděleno prvními Distributorovi,

který předloží oficiální propagační materiály dané události a vyhovující žádost

95


k vystavování na dané akci. Schválení je uděleno pouze pro konkrétní událost.

Veškeré žádosti o účast na budoucích akcích musí být znovu předloženy Oddělení

služeb pro Distributory. Sisel si dále vyhrazuje právo odmítnout povolení účasti v

jakékoliv funkci, kterou nepovažuje za vhodné fórum pro propagaci svých výrobků

nebo obchodní příležitosti společnosti Sisel. Schválení nebude vydáno pro směnné

obchodování, garážový prodej, bleší trhy nebo farmářské trhy, jelikož tyto události

nepřispívají k profesionální image, o kterou společnost Sisel usiluje.

4.9 STŘET ZÁJMŮ

4.9.1 Nenavádění

Stějně jako nezávislí Distributoři, se i Distributoři společnosti Sisel mohou účastnit

i jiného přímého prodeje nebo síťového marketingu, nebo multi-levelových

marketingových aktivit (souhrnně nazýváno jako „síťový marketing“); Distributoři se

v případě zájmu mohou zapojit do činností souvisejících s prodejem výrobků a služeb,

které nebyly vyrobeny společností Sisel. Pokud se však Distributor rozhodne zapojit se

i do jiného síťového marketingu, tak za účelem předcházení střetu zájmů a loajality, je

Distributorům zakázán jakýkoliv neoprávněný nábor, který zahrnuje následující:

a) Po dobu trvání této smlouvy, nesmí dojít k žádnému pokusu nebo faktickému

náboru či registraci Preferovaných zákazníků společnosti Sisel nebo Distributorů

do jiných podniků zaměřených na podnikání v oblasti síťového marketingu, a to ani

přímým způsobem, ani prostřednictvím třetí strany. To zahrnuje (ale není omezeno

pouze na) prezentování, nebo pomoc při prezentaci jiných podniků zaměřených

na podnikání v oblasti síťového marketingu jakýmkoliv Preferovaným zákazníkům

společnosti Sisel nebo Distributorům, dále to zahrnuje implicitní či explicitní

podporování jakéhokoliv Preferovaného zákazníka společnosti Sisel nebo Distributora

k tomu, aby se připojil k jiným obchodním podnikům. Protože existuje extrémní

pravděpodobnost, že dojde ke vzniku střetu zájmů v případě, že Distributor provozuje

dva programy síťového marketingu, je povinností Distributora nejprve určit, zda je

potenciální zákazník Preferovaný zákazník společnosti Sisel nebo Distributor, a to před

náborem nebo registrací tohoto potenciálního zákazníka do jiného podnikání v oblasti

síťového marketingu.

b) Po dobu šesti měsíců od zrušení Distributorské smlouvy bývalý Distributor

nesmí provádět nábor nebo registraci žádného Distributora společnosti Sisel nebo

Preferovaného zákazníka do jiného programu síťového marketingu.

c) Výroba nebo nabízení jakékoliv literatury, pásků nebo propagačních materiálů

jakékoliv povahy pro jiné podnikání v oblasti síťového marketingu, které používá

Distributor či jakákoliv třetí strana k náboru Preferovaných zákazníků společnosti Sisel

nebo Distributorů do daného obchodního podniku;

d) Prodej, nabízení k prodeji, nebo propagace jakýchkoliv konkurenčních

produktů, které nebyly vyrobeny společností Sisel Preferovaným zákazníkům nebo

Distributorům společnosti Sisel. Jakýkoliv produkt ve stejné obecné kategorii jako

produkt společnosti Sisel je považován za konkurenční, např.; jakýkoli doplněk

stravy, který je ve stejné obecné kategorii jako doplňky stravy společnosti Sisel je tedy

konkurenčním výrobkem, a to bez ohledu na rozdíly v ceně, kvalitě, ingrediencích

nebo obsah živin.

e) nabízení produktů společnosti Sisel, nebo propagace Kompenzačního programu

společnosti Sisel ve spojení s produkty, službami, obchodním plánem, příležitostí či

pobídkou, které nebyly navrženy společností Sisel; nebo

f) nabízení jakýchkoliv produktů, služeb, obchodního plánu, příležitosti či pobídky,

které nebyly navrženy společností Sisel, na jakékoliv schůzce, semináři, akci na

uvedení nových výrobků do prodeje, konvenci nebo jiné akci společnosti Sisel, nebo

bezprostředně po ukončení takových událostí společnosti Sisel.

96


4.9.2 Přehled činností spodní linie (genealogie)

Na oficiálních webových stránkách společnosti Sisel mají Distributoři přístup k

prohlížení Přehledu činností spodní linie. Přístup Distributora do Přehledu činností

spodní linie je chráněn heslem. Všechny Přehledy činností spodní linie a informace

v nich obsažené jsou tajné a představují důvěrné informace a obchodní tajemství

ve vlastnictví společnosti Sisel. Přehledy činností spodní linie jsou Distributorům

poskytovány přísně důvěrně a Distributorům jsou k dispozici pouze za účelem

pomoci při práci s Distributory svých organizací ve spodní linii na rozvoji jejich Sisel

podnikání. Distributoři by měli používat přehledy činností spodní linie k podpoře,

motivaci a tréninku Distributorů ve své spodní linii. Distributor a společnost Sisel

se dohodli, že pro tuto dohodu o důvěrnosti a mlčenlivosti společnost Sisel nebude

Distributorovi poskytovat Přehledy činností spodní linie. Distributor nesmí jménem

svým či jménem jakékoli jiné osoby, partnerství, sdružení, korporace nebo jiného

subjektu:

a) Přímo či nepřímo odhalovat jakékoliv informace obsažené v jakémkoli Přehledu

činností spodní linie jakékoliv osobě, partnerství, sdružení, korporaci nebo jinému

subjektu;

b) Přímo či nepřímo odhalovat heslo nebo jiný přístupový kód ke svému Přehledu

činností spodní linie jakékoliv osobě, partnerství, sdružení, korporaci nebo jinému

subjektu;

c) Používat informace obsažené v jakémkoli Přehledu činností spodní linie za účelem

konkurování společnosti Sisel, nebo pro jakýkoli jiný účel než pro propagaci nebo

podporování svého Sisel podnikání; nebo

d) Provádět nábor nebo navádět Distributora nebo Preferovaného zákazníka, kteří

jsou uvedeni na jakémkoli přehledu činností spodní linie, nebo se jakýmkoli jiným

způsobem pokoušet ovlivňovat nebo přesvědčovat kteréhokoli Distributora společnosti

Sisel nebo Preferovaného zákazníka ke změně svého obchodního vztahu vůči

společnosti Sisel.

Na základě žádosti ze strany společnosti Sisel kterýkoli současný nebo bývalý

Distributor vrátí originál a všechny kopie přehledu činností spodní line společnosti

Sisel.

4.10 CÍLENÍ JINÝCH PŘÍMÝCH PRODEJCŮ

Společnost Sisel nebude tolerovat, aby Distributoři zvláště nebo vědomě cílili své

prodejce jiné společnosti zabývající se přímým prodejem na prodej produktů

společnosti Sisel, nebo se stali Distributory společnosti Sisel. Společnost Sisel rovněž

nebude tolerovat, aby Distributoři naváděli nebo lákali členy prodejců jiné společnosti

zabývající se přímým prodejem k porušování podmínek jejich smlouvy s touto jinou

společností. V případě, že se Distributoři zapojí do takové činnosti, vystavují se riziku,

že budou žalováni druhou společností zabývající se přímým prodejem. Pokud je

jakákoli soudní pře, arbitráž nebo vyjednávání vznesena proti Distributorovi s tím, že

se zabýval nevhodnou náborovou činnosti svých prodejců nebo zákazníků, společnost

Sisel Distributorovi nezaplatí žádné náklady na obhajobu či právní poplatky.

Společnost Sisel rovněž Distributora neodškodní za jakýkoli rozsudek, náhradu nebo

vypořádání.

4.11 CROSS-SPONSORING

Provedení nebo pokus o provedení cross-sponzoringu je přísně zakázán. „Crosssponzoring“

je definován jako registrace osoby (nebo subjektu), která již má

evidovanou aktuální smlouvu Preferovaného zákazníka nebo Distributorskou

smlouvu, nebo během předchozích šesti kalendářních měsíců takovou smlouvu

měla v rámci jiné sponzorské linie. Použití jména manžela nebo manželky, či jména

příbuzného, obchodních názvů, DBA, falešných jmen, korporací, partnerství, trustů,

97


čísel občanských průkazů, nebo fiktivních identifikačních čísel za účelem obcházení

tohoto pravidla je zakázáno. Distributoři nesmí ponížit, zdiskreditovat nebo pomluvit

ostatní Distributory společnosti Sisel ve snaze nalákat dalšího Distributora k tomu,

aby se stal součástí marketingové organizace prvního distributora. Toto pravidlo

nezakazuje převod podnikání Sisel v souladu s postupem popsaným v oddílu 4.27.

Každé případné odhalení cross-sponzoringu musí být okamžitě oznámeno společnosti

Sisel. Společnost Sisel může provést disciplinární opatření vůči Distributorovi, který

změnil organizace a/nebo vůči těm Distributorům, kteří cross-sponzoring podporovali

nebo se na něm podíleli. Společnost Sisel může přesunout celou nebo část spodní linie

daného problémového Distributora do původní organizace spodní linie v případě,

že vykonání tohoto úkonu společnost Sisel považuje za spravedlivé a proveditelné.

Nicméně, společnost Sisel není povinna přesunout organizaci spodní linie Cross-

Sponzorovaného Distributora a konečné uspořádání organizace záleží na vlastním

uvážení společnosti Sisel. Distributoři se vzdávají veškerých nároků a kroků vůči

společnosti Sisel vyplývajících nebo vztahujících se k uspořádání organizace spodní

linie Cross-Sponzorovaného Distributora.

4.12 CHYBY NEBO OTÁZKY

Pokud má Distributor otázky, nebo se domnívá, že se staly chyby v provizích,

bonusech, Přehledech činností spodní linie, nebo v poplatcích, pak v takovém případě

musí Distributor informovat společnost Sisel písemně do 60 dnů ode dne údajné chyby

nebo incidentu. Společnost Sisel nenese odpovědnost za případné chyby, opomenutí

nebo problémy, které nebyly společnosti nahlášeny do 60 dnů.

4.13 ZÁKAZ NÁKUPU NADBYTEČNÝCH ZÁSOB

Společnost Sisel nepožaduje, aby Distributoři měli zásobu produktů nebo prodejních

pomůcek. Distributorům, kteří tak činí, může maloobchodní prodej a budování

marketingové organizace připadat poněkud snazší, a to díky zkrácení reakční doby

při plnění objednávek zákazníků, nebo při plnění potřeb nového Distributora. Každý

Distributor musí s ohledem na tyto záležitosti učinit své vlastní rozhodnutí. Pro

zajištění toho, aby Distributoři nebyli zatíženi nadměrným počtem zásob, které nejsou

schopni prodat, mohou být takové zásoby vráceny společnosti Sisel na základě zrušení

Distributorské smlouvy, a to podle podmínek uvedených v oddílu 8.2.

Společnost Sisel přísně zakazuje nákup produktů v nepřiměřeném množství především

za účelem kvalifikace na provize, bonusy, nebo za účelem postupu v Kompenzačním

plánu. Distributoři nesmí nakupovat více zásob, než mohou dále přeprodat nebo

spotřebovat v rámci jednoho měsíce, ani nesmí k takovému jednání nabádat ostatní.

Distributorům je zakázán nákup převyšující $ 500 amerických dolarů v produktech

za měsíc, pokud společnosti Sisel nepotvrdí, že mají nevyřízené maloobchodní

objednávky převyšující tuto částku, nebo pokud společnosti Sisel neposkytnou jiný

písemný důvod, proč je takový nákup nutný.

4.14 VLÁDNÍ SCHVÁLENÍ NEBO SOUHLAS

Státní regulační úřady nebo úředníci neschvalují nebo nedávají souhlas žádným

společnostem zaměřeným na přímý prodej nebo společnostem či programům

na síťový marketing. Proto by Distributoři neměli reprezentovat ani naznačovat,

že společnost Sisel nebo její Marketingový či Kompenzační plán byl „schválen“,

„odsouhlasen“, nebo jinak povolen jakoukoli vládní agenturou.

4.15 DRŽENÍ PŘIHLÁŠEK A OBJEDNÁVEK

Distributoři nesmí manipulovat s registracemi nových uchazečů a s nákupy výrobků.

Všechny přihlášky Distributorů, Distributorské smlouvy a objednávky produktů

musí být společnosti Sisel zaslány do 72 hodin od okamžiku, kdy jsou podepsány

Distributorem nebo učiněny zákazníkem, a to v tomto pořadí.

98


4.16 IDENTIFIKACE

Všichni Distributoři společnosti Sisel jsou povinni v přihlášce Distributora a v

Distributorské smlouvě uvést své rodné číslo, číslo občanského průkazu, nebo daňové

či jiné identifikační číslo. Ihned po provedení registrace společnost Sisel Distributorovi

udělí jedinečné identifikační číslo, kterým se bude identifikovat. Toto číslo bude

používáno k zadávání objednávek a ke sledování provizí a bonusů.

4.17 DANĚ Z PŘÍJMŮ

Každý Distributor je povinen platit zákonné daně z jakékoli finančního příjmu, který

získal díky své činnosti nezávislého Distributora. Pokud je Sisel podnikání osvobozeno

od daně, pak musí být společnosti Sisel poskytnuto daňové identifikační číslo. Každý

rok bude společnost Sisel poskytovat americkým nekorporátním Distributorům

IRS formulář 1099 MISC (nezaměstnanecká kompenzace), což je přehled příjmů

pro každého rezidenta USA, který: 1) měl v předchozím kalendářním roce výdělky

přesahující $ 600 amerických dolarů, nebo 2) v průběhu předchozího kalendářního

roku prováděl nákupy v hodnotě přesahující $ 5000 amerických dolarů. Společnost

Sisel poskytne přehled příjmů příslušnému finančnímu úřadu pro obyvatele zemí, kde

je tento přehled vyžadován.

Poznámka: Pokud jste americkým nezávislým Distributorem, pak svým podpisem na

přihlášce Distributora potvrzujete následující (v souladu s požadavky na formuláři

W-9):

1) Vaše uvedené daňové identifikační číslo je správné;

2) Nepodléháte „zadržování záloh“ kvůli nenahlášeným úrokům a dividendovým

příjmům;

3) Pro účely amerických federálních daní jste americkým občanem.

4.18 STATUT NEZÁVISLÉHO DODAVATELE

Distributoři společnosti Sisel jsou nezávislí dodavatelé, kteří si nekoupili franšízu ani

obchodní příležitost. Smlouva mezi společností Sisel a jejími Distributory nevytváří

vztah zaměstnavatel / zaměstnanec, agenturu, obchodní partnerství ani společný

podnik mezi Společností a Distributorem. S Distributory nesmí být pro jejich služby,

anebo pro federální nebo státní daňové účely, nakládáno jako se zaměstnanci. Všichni

Distributoři jsou povinni platit místní, státní a federální daně ze všech finančních

příjmů, které jako Distributoři společnosti Sisel vydělali. Distributor nemá žádnou

pravomoc (vyjádřenou nebo odvozenou), zavazovat Společnost k jakýmkoli závazkům.

Každý Distributor si stanoví své vlastní cíle, pracovní hodiny a metody prodeje,

ovšem v souladu s podmínkami Distributorské smlouvy, těmito Pravidly a postupy a

platnými zákony. Distributorská smlouva a tato Pravidla a postupy jsou navrženy tak,

aby prosazovaly práva Společnosti s ohledem na její duševní vlastnictví a podobné

obchodní zájmy a práva a nejsou navrženy za účelem řízení činností nezávislých

Distributorů, jak bylo výslovně uvedeno a je nezbytné k ochraně Společnosti.

4.19 POJIŠTĚNÍ

4.19.1 Pojistné krytí provozu podnikání

Můžete si sjednat pojištění Vašeho podnikání. Vaše pojištění domácnosti nepokývá

úrazy zapříčiněné provozováním, rovněž se nevztahuje na krádeže nebo poškození

skladových zásob či vybavení firmy. Obraťte se proto na pojišťovacího agenta, abyste

si byli jisti, že je Vaše podnikání chráněno. Často postačuje provést dodatek k Vašemu

stávajícímu pojištění domácnosti.

4.19.2 Pojistné krytí odpovědnosti za produkty

Společnost Sisel má sjednáno pojištění k ochraně Společnosti proti nárokům z

odpovědnosti za vadné výrobky. Pojištění společnosti Sisel obsahuje také „schválené

99


prodejce“, což rozšiřuje pojistné krytí i na nezávislé Distributory v případě, že tito

Distributoři prodávají produkty společnosti Sisel v souladu s pravidly Společnosti

a platnými zákony a předpisy. Politika odpovědnosti společnosti Sisel za výrobek

se nevztahuje na nároky pojistného krytí nebo na akce, které vznikají v důsledku

Distributorova pochybení při uvádění produktů na trh.

4.20 MEZINÁRODNÍ MARKETING

Vzhledem k velmi závažným právním a daňovým důvodům musí společnost Sisel

omezit přeprodej produktů společnosti Sisel a prezentování obchodní příležitosti

společnosti Sisel potenciálním zákazníkům a Distributorům, kteří se nacházejí v

jurisdikcích, ve kterých tyto činnosti mohou podléhat zákonu. Některé jurisdikce

umožňují obyvatelům jejich regionů dovážet produkty pro svou vlastní potřebu (ale

ne za účelem prodeje) a zakazují jakýkoli domácí prodej těchto produktů. Proto jsou

Distributoři oprávněni prodávat produkty Sisel a registrovat Preferované zákazníky

nebo Distributory pouze v těch zemích, ve kterých je to v souladu s místními zákony

možné. Distributoři rovněž nejsou oprávněni odesílat nebo prodávat produkty nebo

prodejní pomůcky Sisel do zemí, do kterých to není povoleno (tzv. do „neotevřených

zemí“) z jiných zemí, pokud nemají výslovné písemné povolení tak učinit, nebo pokud

schválení takové činnosti není publikováno v oficiální literatuře společnosti Sisel. Navíc

žádný Distributor v jakékoli neoprávněné zemi nesmí: (a) provádět prodej, registraci

nebo tréninková setkání, (b) registrovat nebo se pokoušet registrovat potenciální

zákazníky nebo Distributory, nebo (c) vykonávat jakoukoli jinou činnost za účelem

prodeje produktů společnosti Sisel, zřízení marketingové organizace nebo propagace

obchodní příležitosti společnosti Sisel.

4.21 DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ

4.21.1 Místní předpisy, které se vztahují na podnikání z domova

Mnoho měst a zemí má zákony, které upravují jisté druhy podnikání z domova. V

mnoha případech tato nařízení nemohou být pro Distributory použita, a to vzhledem

k povaze jejich podnikatelské činnosti. Je však nutné, aby Distributoři dodržovali ty

zákony, které se jich přímo týkají. Distributoři, kteří se dozvědí o jakýchkoli místních

zákonech nebo nařízeních, které omezují provozování jejich podnikání nezávislého

Distributora, mohou zaslat kopii tohoto nařízení Oddělení pro dodržování pravidel

společnosti Sisel za účelem přezkoumání a případné pomoci při hledání možností

nebo výjimek daného nařízení.

4.21.2 Dodržování národních, federálních, státních, provinčních a místních zákonů

Distributoři souhlasí, že se budou řídit všemi platnými zákony a předpisy při

provozování jejich podnikání, což je podmínkou k tomu, aby mohli být nezávislými

Distributory společnosti Sisel.

4.22 NEZLETILÍ

Osoba žijící v zemi, státu nebo provincii ve které je klasifikována jako nezletilá nesmí

být Distributorem společnosti Sisel. Distributoři nesmí do programu společnosti Sisel

registrovat nebo náborem vybírat nezletilé osoby.

4.23 POUZE JEDNO SISEL PODNIKÁNÍ NA DISTRIBUTORA A DOMÁCNOST

Distributor může provozovat nebo mít majetkovou účast (právní, nebo věcnou podle

ekvity) jako jednotný vlastník, společník, akcionář, správce trustu nebo příjemce,

ale pouze v jednom Sisel podnikání. Žádná osoba nesmí provozovat nebo získávat

kompenzaci z více než z jednoho podnikání Sisel. Osoby ze stejné rodiny nesmí

vstoupit nebo mít podíl ve více než jednom podnikání Sisel. „Rodinná jednotka“ je

definována jako manželé a nezaopatřené děti žijící z podnikání Sisel nebo provozující

Sisel podnikání na stejné adrese.

V zájmu zachování jednotnosti Kompenzačního programu společnosti Sisel, manželé

a manželky či druhové a družky (souhrnně nazýváni jako „manželé“), kteří se chtějí

100


stát Distributory Sisel, musí být společně sponzorováni jako jedno podnikání Sisel.

Manželé, a to bez ohledu na to, zda jen jeden nebo oba jsou signatáři přihlášky

Distributora a Distributorské smlouvy, nesmí vlastnit nebo provozovat jiné podnikání

Sisel, a to ani jednotlivě ani společně a rovněž nesmí být přímými nebo nepřímými

vlastníky jiného podnikání Sisel (jako např.: akcionář, společník, správce trustu nebo

příjemce, mít právní vlastnictví či vlastnictví podle věcné ekvity), nebo se jakýmkoli

způsobem podílet na řízení jiného podnikání Sisel.

Udělení výjimky z pravidla jednoho podnikání na jednoho Distributora bude vždy

posuzováno jednotlivě případ od případu, pokud dojde ke sňatku dvou Distributorů,

anebo v případě, kdy Distributor získá podíl v jiném podnikání Sisel prostřednictvím

dědictví. Žádosti o výjimku z tohoto pravidla musí být podány písemně na Oddělení

pro dodržování pravidel společnosti Sisel.

4.23.1 Činy uskutečněné členy domácnosti nebo Přidruženými osobami

Pokud se některý člen Distributorovy domácnosti zapojí do jakékoli činnosti, která

by v případě provedení Distributorem porušovala jakékoliv ustanovení této Smlouvy,

bude tato činnost považována za Distributorovo porušení Smlouvy a společnost

Sisel může vůči tomuto Distributorovi provést disciplinární opatření na základě

Přehledu pravidel. Podobně tomu je i v případě, kdy jakákoli osoba, která je jakýmkoli

způsobem spojena s korporací, obchodním partnerstvím, trustem nebo jiným

subjektem (souhrnně nazývána jako „přidružená osoba“) poruší tuto Smlouvu, pak

bude takový čin považován za porušení ze strany subjektu a společnost Sisel může vůči

tomuto subjektu provést disciplinární opatření.

4.24 ZÁKAZ PŘEBALOVÁNÍ DO JINÝCH OBALŮ NEBO PŘELEPOVÁNÍ ETIKET

Distributoři v žádném případě nesmí přebalovat do jiných obalů, přelepovat etikety,

znovu naplňovat nebo jakkoliv měnit etikety nebo štítky na jakýchkoli produktech

společnosti Sisel, informacích, materiálech nebo programech společnosti Sisel.

Produkty Sisel musí být prodávány pouze v původních obalech. Přebalování do jiných

obalů a přelepování etiket by pravděpodobně porušilo národní, federální, státní nebo

provinční zákony a mohlo by vyústit ve vážné tresty. Také byste si měli být vědomi

občanskoprávní odpovědnosti, pokud by v důsledku přebalování produktů do jiných

obalů a přelepování jejich etiket osoby používající tyto produkty utrpěly jakékoliv

zranění nebo poškození jejich majetku.

4.25 ŽÁDOSTI O ZÁZNAMY

Jakákoli žádost Distributora o kopie faktur, přihlášek, Přehledů činností lidí ve spodní

linii, nebo jiných záznamů bude provedena za poplatek $ 1 americký dolar za stránku

kopie. Tento poplatek zahrnuje náklady na poštovné, čas potřebný k vyhledání

požadovaných záznamů a pořízení jejich kopií.

4.26 ZMĚNA UMÍSTĚNÍ V MARKETINGOVÉ ORGANIZACI

Když se z důvodu ukončení Sisel podnikání objeví volné místo v Marketingové

organizaci, tak každý Distributor v první úrovni přímo pod Distributorem, který

ukončil svou činnosti, bude ke dni ukončení této činnosti přesunut do první úrovně

(“přední linie”) sponzora toho Distributora, který svou činnosti ukončil. Například

pokud sponzor A sponzoruje b a b sponzoruje C1, C2 a C3 a pokud b ukončí své

podnikání, pak C1. C2 a C3 budou přesunuti k A a stanou se součástí první linie A. V

případech, kdy Distributor společnosti způsobil škodu, si společnosti Sisel vyhrazuje

právo držet pozici Distributora, který ukončil svou činnost, a to až do doby úplné

úhrady vzniklých škod zabavením provizí, které náleží k jeho pozici. Dále si společnost

Sisel vyhrazuje právo tuto pozici prodat, nebo ji převést na další osobu. .

4.27 PRODEJ, PŘEVOD NEBO PŘENOS VLASTNICTVÍ SISEL PODNIKÁNÍ

4.27. Obecně

101


Přestože je Sisel podnikání soukromě vlastněné, nezávisle provozované podnikání, tak

prodej, převod nebo přenost vlastnictví Sisel podnikání podléhá určitým omezením.

Pokud Distributor chce své Sisel podnikání prodat, pak musí splnit následující kritéria:

a) Vždy musí být provedena ochrana stávající linie sponzorství, aby Sisel podnikání

bylo i nadále provozováno ve stejné linii sponzorství.

b) Sisel podnikání musí být nejprve prodávajícím Distributorem nabídnuto ke koupi

Distributorům ve vyšší linii, jak je stanoveno níže v oddílu 4.27.2;

c) Kupující osoba nebo osoba, na kterou je podnikání převáděno, musí být (nebo se

musí stát) kvalifikovaným Sisel Distributorem. Pokud je osoba kupující podnikání Sisel

aktivním Distributorem Sisel, tak nejprve musí ukončit své Sisel podnikání současně

s nákupem, převodem, přenosem vlastnictví nebo akvizicí jakéhokoli podílu v novém

Sisel podnikání.

d) Dříve než může být prodej, převod nebo přenos vlastnictví dokončen a schválen

společností Sisel, musí být splaceny veškeré případné dluhy, které prodávající

Distributor má vůči společnosti Sisel.

e) Aby bylo Distributorovi umožněno prodat, převést nebo přenést vlastnictví jeho

Sisel podnikání je nutné, aby Distributor splňoval a žádným způsobem neporušoval

podmínky Smlouvy.

4.27.2 Předkupní právo

Pokud chce Distributor prodat své Sisel podnikání, pak Sponzorovi prodávajícího

Distributora musí být nabídnuto předkupní právo a možnost volby koupě tohoto

podnikání, a to písemnou formou v dopise zaslaným doporučeně do vlastních rukou

Sponzora. Pokud se Sponzor rozhodne toto podnikání odkoupit, dojde ke sloučení

koupeného podnikání se stávajícím a bude vytvořeno jedno jednotné Sisel podnikání.

Pokud Sponzor neoznámí prodávajícímu Distributorovi svůj záměr toto podnikání

odkoupit do 10 pracovních dnů po obdržení dopisu s oznámením Distributorova

záměru prodat Sisel podnikání, pak prodávající Distributor musí nabídnout (v

pořadí počínaje Distributorem, který je bezprostředně nad Sponzorem prodávajícího

Distributora) své podnikání prvním třem nejbližším Distributorům ve vyšší linii

Sponzora prodávajícího Distributora, a to za stejných podmínek uvedených v nabídce

pro Sponzora prodávajícího Distributora. Pokud se Distributor z vyšší linie rozhodne

odkoupit Sisel podnikání prodávajícího Distributora, tak před koupí jiného podnikání

musí kupující Distributor nejprve prodat své vlastní Sisel podnikání, nebo zrušit svou

Distributorskou smlouvu.

Pokud žádný ze zmíněných tří Distributorů z vyšší linie neoznámí prodávajícímu

Distributorovi svůj zájem o odkoupení jeho Sisel podnikání do 10 pracovních dnů po

obdržení dopisu s oznámením Distributorova záměru prodat Sisel podnikání, může

prodávající Distributor přejít k prodeji třetí straně, která je ochotna odkoupit stávající

podnikání za stejných podmínek uvedených v nabídce pro Sponzora prodávajícího

Distributora. Kupující osoba nebo osoba, na kterou je proveden převod či přenos

vlastnictví, musí vyplnit Distributorskou smlouvu (nebo Převodní smlouvu, pokud

se jedná o současného Distributora společnosti Sisel) a být dostatečně schopná

uspokojivě plnit povinnosti Distributora společnosti Sisel, který má stejné postavení

nebo statut jako prodávající Distributor.

Po úplném provedení nákupní a prodejní smlouvy a nové Distributorské smlouvy

musí obě strany předložit totožné kopie Oddělení pro dodržování pravidel společnosti

Sisel za účelem jejich prověření a schválení. Sisel si vyhrazuje právo vyžádat si

dodatečnou dokumentaci, která může být nezbytná k analyzování převodu mezi

kupujícím a prodávajícím. Oddělení pro dodržování pravidel společnosti Sisel daný

102


prodej, převod nebo přenos vlastnictví schválí nebo zamítne do 30 dnů po obdržení

všech potřebných dokumentů od obou stran.

Pokud prodávající prodává, převádí nebo přenáší vlastnictví nebo se pokusí prodat,

převést nebo přenést vlastnictví svého Sisel podnikání na základě podmínek, které se

liší od těch, které byly obsaženy v nabídce pro Sponzora prodávajícího Distributora,

pak takový typ převodu bude na základě rozhodnutí společnosti Sisel považován

za neplatný. Pokud obě strany nezískají souhlas společnosti Sisel k převodu, pak

takový typ převodu bude na základě rozhodnutí společnosti Sisel považován za

neplatný. Kupující stávajícího podnikání převezme závazky a postavení prodávajícího

Distributora. Distributor, který prodává své Sisel podnikání, se nebude moci znovu

zaregistrovat jako Distributor společnost Sisel, a to po dobu nejméně šesti celých

kalendářních měsíců ode dne prodeje.

4.28 ROZDĚLENÍ SISEL PODNIKÁNÍ

Distributoři společnosti Sisel někdy provozují své Sisel podnikání jako obchodní

partnerství mezi manželem a manželkou, klasické obchodní partnerství, nebo jako

korporaci či trust. V době, kdy manželství může skončit rozvodem nebo může dojít k

zániku korporace, obchodního partnerství nebo trustu (poslední tři zmíněné subjekty

jsou souhrnně dále nazývány jako „subjekty“) musí být přijata určitá opatření, aby

bylo zajištěno, že nedojde k žádnému rozdělení podnikání, a také aby nedošlo k

negativnímu ovlivnění zájmů a výnosů jiného Sisel podnikání v horní nebo spodní

linii sponzorství. Pokud strany, které prochází rozdělením, nezajistí ochranu nejlepších

zájmů ostatních Distributorů a Společnosti, pak společnost Sisel nedobrovolně ukončí

Distributorskou smlouvu a přeřadí celou organizaci podle postupu uvedeného v

oddílu 4.26. Během doby projednávání rozvodu nebo zániku subjektu si musí strany

zvolit jednu z následujících metod provozu podnikání a řídit se jí:

a) Jedna ze stran může se souhlasem druhé strany (nebo dalších stran) provozovat

Sisel podnikání na základě přenosu vlastnictví v písemné formě, kde zříkající se strana,

kterou může být manžel nebo manželka, akcionáři, obchodní partneři nebo správci, dá

svůj souhlas společnosti Sisel, aby jednala přímo a výhradně s druhým z manželů, nebo

s nezříkajícím se akcionářem, obchodním partnerem nebo správcem.

b) Strany mohou nadále společně provozovat Sisel podnikání obvyklým způsobem,

ovšem všechny kompenzace společnosti Sisel budou vypláceny na společná jména

Distributorů nebo na název subjektu, aby byly rozděleny tak, jak se strany mezi sebou

dohodnou.

c) Pokud se strany nemohou vzájemně dohodnout na tom, jak by mělo být jejich

podnikání rozděleno během doby projednávání rozvodu nebo zániku subjektu, tak

by Společnost podle statusu quo měla s tímto podnikáním nakládat tak, jak s ním

nakládala před tím, než byla podána žádost o rozvod nebo o zánik subjektu.

4.29 SPONZOROVÁNÍ

Všichni aktivní Distributoři, kteří jsou důvěryhodní, mají právo sponzorovat ostatní

jako nové Distributory společnosti Sisel. Každý potenciální Preferovaný zákazník

nebo Distributor má nejvyšší právo vybrat si svého vlastního Sponzora. Pokud

dva Distributoři tvrdí, že jsou Sponzorem stejného nového Distributora nebo

Preferovaného zákazníka, pak Společnost považuje první přihlášku obdrženou

Společností jako rozhodující, pokud nový Distributor písemně do 30 dnů nepotvrdí, že

původní žádost byla podána omylem.

4.30 STOHOVÁNÍ

„Stohování“ je přísně zakázáno. Termín „stohování“ zahrnuje: (a) nepředání či držení

přihlášky nezávislého Distributora a Distributorské smlouvy společnosti Sisel do

dvou pracovních dnů od jejich provedení (b) sepsání přihlášek Distributorů nebo

Distributorských smluv nebo manipulace s nimi za účelem maximalizace finanční

103


kompenzace na základě Marketingového a Kompenzačního plánu společnosti Sisel,

nebo (c) poskytování finanční pomoci novým Distributorům za účelem maximalizace

finanční kompenzace na základě Marketingového a Kompenzačního plánu společnosti

Sisel; (d) porušování pravidla jednoho Sisel podnikání na jednu domácnost, a/nebo (e)

registraci fiktivních osob nebo subjektů do Kompenzačního plánu společnosti Sisel.

4.31 DĚDĚNÍ

V případě smrti nebo prokázané duševní nesvéprávnosti Distributora může Společnost

takové distributorství ukončit, pokud nebyla provedena předchozí opatření, která

by dané Sisel podnikání převedla na dědice nebo nástupce, nebo pokud dědic nebo

nástupce není ochoten převzít všechny zde popsané povinnosti Distributora. Kdykoli

je Sisel podnikání převedeno na základě závěti nebo jiného postupu poslední vůle,

příjemce má právo získat všechny bonusy a provize z marketingové organizace v

případě, že jsou splněny následující předpoklady. Nástupce (i): a) nesmí být aktuální

Distributor společnosti Sisel b) musí podepsat Distributorskou smlouvu, c) musí se

řídit podmínkami a ustanoveními Smlouvy a d) musí splňovat všechny předpoklady,

které byly kladeny na statut zesnulého Distributora. Převedené bonusy a provize ze

Sisel podnikání budou podle tohoto oddílu vyplaceny jednorázově a společně všem

dědicům. Dědicové musí společnosti Sisel poskytnout oficiální adresu, na kterou

budou následně zaslány všechny bonusy a provize. Pokud bylo Sisel podnikání

odkázáno společným dědicům, musí vytvořit obchodní subjekt a získat identifikační

číslo daňového poplatníka. Sisel převede tomuto podnikatelskému subjektu všechny

bonusy a provize a také daňový formulář č. 1099.

4.31.1 Převod z důvodu úmrtí Distributora

Pro provedení převodu Sisel podnikání na základě poslední vůle musí nástupce

společnosti Sisel poskytnout následující: (1) originál úmrtního listu, (2) ověřenou kopii

závěti nebo jinou listinu, která nástupci dává právo na převod Sisel podnikání; a (3)

vyplněnou a správně uzavřenou Distributorskou smlouvu.

4.31.2 Převod z důvodu prokázané duševní nesvéprávnosti Distributora

Pro provedení převodu Sisel podnikání z důvodu prokázané duševní nesvéprávnosti

Distributora musí nástupce společnosti Sisel poskytnout následující: (1) ověřenou

kopii dokumentu, ve kterém je soudem (nebo podobnou právní institucí mimo

území Spojených států) jmenován jako správce nebo jako opatrovník; (2) ověřenou

kopii dokumentu, který dává správci nebo zákonnému zástupci právo spravovat Sisel

podnikání, a (3) správcem vyplněnou a správně uzavřenou Distributorskou smlouvu.

4.32 TELEMARKETING

Mnohé právní jurisdikce mají zákony a předpisy, které omezují praktiky

telemarketingu. „Telemarketing“ stručně řečeno znamená používání telefonu za

účelem prodeje nebo propagace. Distributoři musí dodržovat zákony a předpisy

upravující telemarketing každé jednotlivé země, státu nebo provincie, ve které

podnikají. [Distributoři, kteří žijí v USA, by si například měli být vědomi toho,

že jak Federální obchodní komise, tak i Federální komunikační komise (stejně

jako mnoho států) mají jisté předpisy o „netelefonování“ začleněné do svých

zákonů o telemarketingu. Zatímco Distributor sám sebe nesmí považovat za

„telemarketingového prodejce“, v tradičním slova smyslu tyto předpisy obecně

definují pojem „telemarketing“ a „telemarketingový prodej“ tudíž tím, že Distributor

neúmyslně zatelefonuje někomu, jehož telefonní číslo je uvedeno v seznamu, na

který se nesmí telefonovat, může tímto činem porušit zákon. Kromě toho nelze tyto

předpisy brát na lehkou váhu, protože jsou spojeny s vysokými sankcemi, a to až do

výše $ 11000 amerických dolarů za jejich porušení.] Nezávislí Distributoři společnosti

Sisel jsou za své marketingové činnosti jednotlivě odpovědní. Společnost nenařizuje

prostředky nebo metody, kterými Distributoři provádí své každodenní podnikatelské

činnosti, s výjimkou nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví. Na základě toho

104


Společnost sestavila následující pokyny k Telemarketingu a předpokládá se, že se

jimi budou nezávislí Distributoři řídit (což ovšem nezprošťuje Distributory jejich

individuální povinnosti zjistit, zdali místní zákony nejsou případně přísnější než ty,

které jsou uvedeny zde).

1. Uskutečňování neočekávaných telefonních hovorů vůči potenciálním zákazníkům

nebo Distributorům za účelem propagace produktů společnosti Sisel, nebo obchodní

příležitosti společnosti Sisel je výslovně zakázáno, a tento zákaz se vtahuje i na

používání systémů pro automatické telefonní vytáčení.

2. Telefonní hovor(y) uskutečněné vůči potencionálnímu zákazníkovi nebo

Distributorovi („potencionální zájemce“;) je přípustné pouze v následujícíh situacích:

Pokud má Distributor s tímto potencionálním zájemcem vytvořen obchodní vztah.

„Vytvořený obchodní vztah“ je vztah mezi Distributorem a potencionálním zájemcem

založený na nákupu potencionálního zájemce, či na jeho pronájmu výrobků nebo

služeb od Distributora, nebo na finanční transakci mezi potencionálním zájemcem a

Distributorem, a to během osmnácti (18) měsíců, které bezprostředně předcházejí datu

uskutečnění telefonního hovoru za účelem přimění potencionálního zájemce k nákupu

výrobku nebo služby.

Potencionální zájemce podal písemný osobní dotaz nebo žádost ohledně výrobku

nebo služby, které Distributor nabízí, a to v rámci tří (3) měsíců bezprostředně před

datem provedení takového hovoru.

Můžete volat rodinným příslušníkům, osobním přátelům a známým. „Známý“ je

někdo, s kým máte alespoň nedávný osobní vztah (tj. osobně jste se s touto osobnou

v nedávné době setkal) a promluvili jste si společně dostatečně do hloubky, a tudíž se

předpokládá, že tato osoba si setkání s Vámi vybaví.

Můžete volat i na doporučení z první ruky od těch osob, které byly výše povoleny, ale

jen za předpokladu, že osoba poskytující doporučení umožňí použití svého jména v

souvislosti s uskutečněním hovoru doporučené osobě.

5.0 POVINNOSTI DISTRIBUTORŮ

5.1 ZMĚNA ADRESY A TELEFONNÍHO ČÍSLA

Pro zajištění včasného dodání produktů, podpůrných materiálů a provizí je nezbytně

nutné, aby byly záznamy společnosti Sisel aktuální. Uvedení adresy příjemce je nutné

pro přepravu, protože doručovací služba nemůže doručovat zásilky do poštovní

přihrádky (P.O.Box). Distributoři, kteří mají v plánu se přestěhovat, musí zaslat své

nové adresy a telefonní čísla do kanceláře společnosti Sisel na Oddělení služeb pro

distributory. Pro zaručení řádného doručení je nutné společnosti Sisel poskytnout

oznámení o všech změnách s dvoutýdenním předstihem. Pokud dojde k podání

více než jednoho oznámení o změně adresy, pak oznámení s nejaktuálnějším datem

nahradí všechna předchozí oznámení. Počítejte, prosím, s třiceti (30) denní lhůtou od

okamžiku obdržení oznámení o změnách společností Sisel na jejich zpracování.

5.2 POVINNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE PRO DISTRIBUTORY A SPONZORY

5.2.1 Průběžný trénink

Každý Distributor, který sponzoruje jiného Distributora společnosti Sisel musí v

dobré víře poskytovat pomoc a odborné vzdělávání, aby zajistil, že osoby v jeho

spodní linii řádně provozují své Sisel podnikání. Distributoři musí mít stálý kontakt

s Distributory v jejich organizacích ve spodní linii a pravidelně s nimi komunikovat.

Příklady takového kontaktu a komunikace mohou zahrnovat (ale neomezují se pouze

na): bulletiny, písemnou korespondenci, osobní setkání, telefonní kontakt, hlasový

záznamník, elektronickou poštu a doprovázení Distributorů Sisel ze spodní linie na

setkání, tréninky a další funkce. Distributoři z vyšší linie jsou také zodpovědní za

motivaci a trénink nových Distributorů společnosti Sisel, nebo za předávání znalostí

105


o produktech a o efektivních prodejních technikách a dynamickém Kompenzačním

programu společnosti Sisel, a také jsou zodpovědní za dodržování firemních pravidel

a postupů. Komunikace s Distributory ve spodní linii a jejich trénink ovšem nesmí

porušovat oddíl 3.2 (který se týká vývoje a výroby vlastních prodejních pomůcek a

propagačních materiálů ze strany Distributora). Distributoři musí sledovat prodejce

ve svých organizacích ve spodní linii, aby zajistili, že Distributoři ve spodní linii

nebudou mít nevhodné produktové nebo obchodní nároky, nebo aby nebyli zapojeni

do jakékoli nezákonného nebo nevhodného jednání. Na základě žádosti by měl být

každý Distributor schopen poskytnout společnosti Sisel zdokumentované důkazy o

průběžném plnění povinností Sponzora.

5.2.2 Zvýšené tréninkové povinnosti

Jak Distributoři postupně prochází různými úrovněmi vedení, získávají více zkušeností

v prodejních technikách, znalostech produktů a lépe chápou program společnosti Sisel.

Proto mohou být vyzváni, aby své znalosti sdíleli s méně zkušenými Distributory v

rámci jejich organizace.

5.2.3 Stálé prodejní povinnosti

Distributoři mají bez ohledu na míru jejich úspěchu stálou povinnost pokračovat

v osobní podpoře prodeje prostřednictvím získávání nové generace zákazníků a

prostřednictvím péče o stávající zákazníky, a také mají každý měsíc povinnosti jako

Sponzoři z vyšší linie vůči osobám v nižší linii. Neschopnost správně pečovat o stávající

zákazníky a o Distributory z nižší úrovně může vést společnost Sisel k rozhodnutí o

ukončení nebo pozastavení distributorské činnosti daného Distributora.

5.3 NEZNEVAŽOVÁNÍ

Společnost Sisel vítá konstruktivní připomínky ovšem negativní komentáře a

připomínky, které Distributoři případně vznesou o Společnosti, jejích produktech,

nebo o Kompenzačním plánu neslouží k jinému účelu, než ke snížení nadšení

ostatních Distributorů společnosti Sisel. Z tohoto důvodu, a také za účelem stanovení

patřičného příkladu pro osoby ve spodních liniích, Distributoři nesmí znevažovat,

hanit nebo mít negativní poznámky o společnosti Sisel, jiných Distributorech,

produktech společnosti Sisel, Marketingovém a Kompenzačním plánu, nebo o

ředitelích, vedoucích pracovnících nebo zaměstnancích společnosti Sisel.

5.4 POSKYTOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJEMCŮM

Distributoři musí poskytnout nejnovější verzi Pravidel a postupů a Kompenzačního

plánu těm osobám, které tito Distributoři sponzorují za účelem toho, aby se stali

novými Distributory, a to dříve, než daný zájemce podepíše Distributorskou smlouvu.

Další kopie Pravidel a postupů lze získat přímo od společnosti. Navíc pro sponzorování

nových Distributorů, objednávky produktů nebo pro pomoc při objednávání produktů

maloobchodním zákazníkům nebo Preferovaným zákazníkům, musí Distributoři

použít pouze ty formuláře, které jim byly poskytnuty společností Sisel. Potřebné

formuláře, mezi které patří Přihláška nezávislého Distributora (formulář 101),

Objednávkový formulář pro Distributora (formulář 102), Objednávkový formulář

pro Preferovaného zákazníka (formulář 103), přihláškový formulář ACH (Automatic

Clearing House - Automatická zúčtovací banka) (formulář 104) a Prohlášení o

přínosném zájmu (formulář 105) jsou součástí této Distributorské Sady. Další

formuláře je možné získat přímo od společnosti Sisel.

5.5 OHLÁŠENÍ PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL

Distributoři, kteří si všimnou porušení pravidel jiným Distributorem, by o tomto

porušení měli společnosti Sisel podat písemné oznámení, a to přímo na Oddělení

pro dodržování pravidel. V oznámení by měly být zahrnuty podrobnosti o daných

incidentech jako: data, počet porušení, zúčastněné osoby a jakékoliv další podpůrné

dokumenty. Všechny stížnosti musí být podány Oddělení pro dodržování pravidel v

písemné formě.

106


6.0 PRODEJNÍ POŽADAVKY

6.1 PRODEJ PRODUKTŮ

Kompenzační program společnosti Sisel je založen na prodeji produktů Sisel

konečným spotřebitelům. Distributoři musí plnit osobní požadavky a maloobchodní

prodejní požadavky organizace ve spodní linii (stejně jako musí plnit i jiné povinnosti

stanovené ve Smlouvě), aby měli nárok na bonusy, provize a na postup do vyšších

úrovní podnikatelského úspěchu. Aby Distributoři měli nárok na provize, musí splnit

následující prodejní požadavky: a) Distributoři musí splňovat požadavky na Objem

osobního prodeje (PV) a Objem skupinového prodeje (PGV), aby splnili požadavky

spojené s jejich pozicí, jak je stanoveno v Kompenzačním programu společnosti Sisel.

PV zahrnuje Distributorovy nákupy a nákupy Distributorem osobně zaregistrovaných

Preferovaných zákazníků. PGV musí zahrnovat údaj o Celkové objemu prodeje

všech Distributorů v jeho marketingové organizaci, a to včetně nerozděleného

Objemu prodeje Výkonných Distributorů. b) Minimálně sedmdesát procent (70%)

osobních objednávek Distributora musí být prodáno jeho osobním maloobchodním

zákazníkům. Distributoři nesmí kupovat produkty navíc, pokud alespoň sedmdesát

procent (70%) z předchozí objednávky nebylo prodáno koncovým spotřebitelům.

Znovuobjednáním Distributor potvrzuje, že jedná v souladu s tímto pravidlem. c)

Distributoři musí získat nebo pečovat alespoň o pět zákazníků každý měsíc. Tito

zákazníci mohou být buď osobními maloobchodními zákazníky, nebo Preferovanými

zákazníky.

6.2 ŽÁDNÁ VÝHRADNÍ ÚZEMÍ

Neexistují žádná výhradní území, která by mohla být někomu přiřazena. Nejsou

požadovány žádné poplatky za franšízu.

6.3 CENY PRODUKTŮ

Společnost Sisel prodává produkty Distributorům a zákazníkům za stejné

maloobchodní ceny. Neexistují žádné velkoobchodní ceny pro Distributory nebo

zákazníky. Poštovné: poštovné a manipulační poplatky budou kalkulovány na základě

dodávaného množství, hmotnosti a požadavků na dodání.

6.4 PRODEJNÍ DOKLADY

S výjimkou případů, kdy jsou objednávky prováděny přes internet, jsou všichni

Distributoři v okamžiku prodeje povinni předat svým maloobchodním zákazníkům

dvě kopie oficiálního prodejního dokladu společnosti Sisel. Tyto oficiální prodejní

doklady stanovují záruku spokojenosti klienta na produkty společnosti Sisel, rovněž

i veškerá práva na ochranu spotřebitele, které poskytují příslušné platné zákony.

Distributoři musí archivovat všechny maloobchodní prodejní doklady po dobu dvou

let a na základě žádosti je poskytnout společnosti Sisel. Záznamy, které dokládají

nákupy Preferovaných zákazníků od jednotlivých Distributorů, budou archivovány

společností Sisel. Distributoři musí zajistit, že na každém prodejním dokladu budou

uvedeny následující informace:

(1) Datum uskutečnění prodeje;

(2) Datum, do kterého kupující může oznámit odstoupení od prodeje v souladu s

platnými zákony a předpisy

(3) Jméno a adresa prodávajícího Distributora.

Mějte na paměti, že zákazník musí dostat dvě kopie prodejního dokladu. Kromě toho

Distributoři musí ústně informovat kupujícího o jeho právu odstoupení od koupě.

7.0 BONUSY A PROVIZE

7.1 KVALIFIKACE NA BONUSY A PROVIZE

107


Aby měl Distributor nárok na bonusy a provize, musí být v souladu se stanovami

Smlouvy považován za aktivního Distributora. Dokud Distributor jedná v souladu s

podmínkami Smlouvy, tak společnost Sisel danému Distributorovi vyplácí provize na

základně Kompenzačního plánu.

7.2 ÚPRAVY BONUSŮ A PROVIZÍ

7.2.1Úprava za vrácené produkty

Distributoři získávají bonusy a provize na základě skutečných prodejů produktů

koncovým spotřebitelům. Pokud dojde k vrácení produktu společnosti Sisel a k

vrácení peněz nebo k odkoupení Společností, budou veškeré bonusy a provize, které

jsou vypláceny Distributorům, a které se vztahují na daný vrácený nebo odkoupený

produkt(y), odečteny z následné výplaty bonusů a provizí, dokud nedojde ke

znovuzískání provize.

7.2.2 V závislosti na vybrané metodě přijímání platby bonusu a provize se mohou

na určité transakce vztahovat manipulační poplatky, jak je uvedeno v aktuální verzi

Kompenzačního plánu.

7.3 NEUPLATNĚNÉ PROVIZE A ZŮSTATEK NA ÚČTU

Preferovaní zákazníci a Distributoři, kteří na svém účtu mají kladný zůstatek, jej musí

využít do šesti měsíců ode dne, kdy byl kladný zůstatek na jejich účet připsán. Pokud

zůstatek z účtu nebude použit do šesti měsíců, společnost Sisel se každý měsíc pokusí

Distributora nebo Preferovaného zákazníka upozornit zasláním písemného oznámení

s informacemi o kladném zůstatku na účtu na poslední známou adresu. Za každé

jednotlivé zaslané oznámení bude účtován poplatek $10 amerických dolarů. Tento

poplatek bude odečten ze zůstatku na účtu daného Distributora nebo Preferovaného

zákazníka. V případě, že se Preferovaný zákazník rozhodne stát se Distributorem, jeho

účet Preferovaného zákazníka bude automaticky zrušen. Body získané Preferovaným

zákazníkem není možné převést. Zůstatek bodů získaných Preferovaným zákazníkem

musí být vybrán před zrušením jeho účtu. Jakýkoliv zbylý zůstatek bude zrušen.

7.4 PŘEHLEDY

Veškeré informace poskytované společností Sisel v online nebo telefonických

Přehledech činností spodní linie, a to včetně (ale neomezuje se pouze na) osobního

a skupinového objemu prodejů (nebo jeho části) a sponzorské činnosti pro spodní

linii, jsou považovány za přesné a spolehlivé. Nicméně vlivem různých faktorů, a to

včetně možnosti lidské či mechanické chyby, společnost Sisel ani žádná osoba, která

vytváří nebo předává informace nezaručuje správnost poskytovaných informací,

které se týkají správnosti, úplnosti a aktuálnosti objednávek, odmítnutí kreditní karty

a elektronických plateb, vrácených produktů, zpětného zúčtování kreditních karet a

elektronických platebních příkazů.

Všechny informace o osobním a skupinovém objemu prodeje jsou poskytovány

takové, jaké jsou – tedy bez záruk, výslovných či naznačených, nebo jakéhokoliv

druhu. Zejména (ale bez omezení) v nich nesmí být uváděny žádné záruky

prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní použití či záruky neporušení práv duševního

vlastnictví.

Společnost Sisel a/nebo jiné osoby, které vytváří nebo předávají informace, dle plného

rozsahu, který je přípustný platným právem, v žádném případě nesmí být odpovědné

žádnému Distributorovi nebo komukoli jinému za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné,

speciální nebo trestné škody, které vyplývají z přístupu k informacím z osobního

a skupinového objemu prodeje (což zahrnuje, ale neomezuje se pouze na: ztráty

zisku, bonusů nebo provizí, ztráty příležitostí a také škody, které mohou vyplynout z

nepřesnosti, neúplnosti, nevhodnosti, zpoždění nebo ztráty použitých informací), i

když společnost Sisel nebo jiné osoby, které vytváří nebo předávají informace, měly být

upozorněny na možnost vzniku takových škod. V plném rozsahu povoleném zákonem

společnost Sisel nebo jiné osoby, které vytváří nebo předávají informace, nenesou

108


žádnou odpovědnost vůči vám, ani vůči nikomu jinému v rámci jakéhokoli přečinu,

smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti a odpovědnosti za produkt nebo v rámci

jiné teorie vztahující se k jakémukoli předmětu této smlouvy nebo k všeobecným

obchodním podmínkám, které s ní souvisí. Přístup a používání on-line a telefonních

služeb společnosti Sisel týkajících se přehledů, a to, že se na tyto podané informace

spoléháte, je na Vaše vlastní riziko. Všechny informace jsou Vám poskytovány takové,

jaké jsou. Pokud nejste spokojeni s přesností nebo kvalitou informací, Vaší jedinou

a výhradní možností je přestat používat přístup k online a telefonickým službám

společnosti Sisel, které se týkají přehledů a rovněž se přestat na tyto poskytované

informace spoléhat.

8.0 PRODUKTOVÉ ZÁRUKY, VRATKY, A JINÉ

8.1 PRODUKTOVÁ ZÁRUKA

Sisel nabízí 100% 30-ti denní záruku vrácení peněz (bez poštovného a 10% poplatku

za doskladnění) všem Preferovaným zákazníkům, maloobchodním zákazníkům

a Distributorům. Provize vyplacené na vrácené zboží bude odečtena z provizí

Distributora a provizí, bonusů, rabatů, refundací nebo z jiných pobídek vyšší linie.

8.1.1 VRATKY OD PREFEROVANÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Společnost Sisel svým Preferovaným zákazníkům nabízí bezpodmínečnou 30-ti

denní záruku vrácení peněz. Pokud je z jakéhokoli důvodu Preferovaný zákazník

nespokojený s jakýmkoli produktem společnosti Sisel, může tento produkt společnosti

do 30 dnů vrátit, a žádat o náhradu, výměnu nebo vrácení plné kupní ceny (bez

poštovného a 10% poplatek za doskladnění).

8.1.2 VRATKY OD DISTRIBUTORŮ (PRODUKTY ZAKOUPENÉ PRO OSOBNÍ

SPOTŘEBU)

Pokud je Distributor nespokojen s jakýmkoliv produktem společnosti Sisel, který si

zakoupil pro svou osobní spotřebu, tak Společnost nabízí 100% 30-ti denní záruku

vrácení peněz (bez poštovného a 10% poplatku za doskladnění). Pokud si Distributor

přeje vrátit zboží v hodnotě vyšší než $300 amerických dolarů, v jakémkoli období 12

měsíců, bude vrácení považováno za vratku skladových zásob a Společnost by měla

odkoupit tyto skladové zásoby v souladu s podmínkami uvedenými v oddílu 8.2, čímž

dojde ke zrušení Distributorské smlouvy.

8.1.3 VRATKY OD DISTRIBUTORŮ (PRODUKTY VRÁCENÉ OSOBNÍMI

MALOOBCHODNÍMI ZÁKAZNÍKY)

Pokud osobní maloobchodní zákazník vrátí produkt tomu Distributorovi, od kterého

daný produkt zakoupil, pak Distributor může tento produkt vrátit Společnosti za

účelem výměny nebo vrácení peněz (bez poštovného a 10% poplatku za doskladnění).

Všechny produkty vrácené osobními maloobchodními zákazníky musí být vráceny

Společnosti do 10 dnů ode dne, kdy byly vráceny Distributorovi, a to spolu s prodejním

dokladem, který Distributor maloobchodnímu zákazníkovi vystavil.

8.2 VRATKY SKLADOVÝCH ZÁSOB A PRODEJNÍCH POMŮCEK OD

DISTRIBUTORŮ

Po zrušení Distributorské smlouvy Distributor může vrátit skladové zásoby a prodejní

pomůcky za finanční refundaci, pokud není schopen dané zboží prodat nebo použít.

Distributor může vrátit pouze takové produkty a prodejní pomůcky, které si sám

zakoupil a které jsou ve stavu vhodném pro další prodej. Po obdržení produktů a

prodejních pomůcek bude Distributorovi vráceno 100% čistých nákladů na původní

kupní cenu(y), bez poštovného a 10% poplatku za doskladnění. Pokud tyto nákupy

byly provedeny kreditní kartou, tak dojde k zaslání finanční náhrady zpět na stejný

účet. Společnost z této finanční úhrady pro Distributora odečte jakékoliv provize,

bonusy, rabaty nebo jiné finanční pobídky, které Distributor získal a které byly spojené

se zbožím, které je vráceno.

109


8.2.1 OBYVATELÉ MONTANY

Obyvatel Montany může zrušit svou Distributorskou smlouvu do 15 dnů ode dne

registrace a v rámci této lhůty může vrátit i svou Distributorskou Sadu za plnou

finanční náhradu, a to včetně nákladů na poštovné.

8.3 POSTUPY PRO VŠECHNY VRATKY

Následující postupy se vztahují na všechny typy vratek za finanční náhradu, odkup

nebo výměnu: a) všechno zboží musí být vráceno Distributorem nebo zákazníkem,

který si jej zakoupili přímo od společnosti Sisel, b) Všechny výrobky, které jsou

vraceny, musí mít Autorizační číslo pro vrácení, které získáte zavoláním na Oddělení

služeb pro Distributory. Toto Autorizační číslo pro vrácení musí být napsáno na každé

vracené krabici. c) vratka musí obsahovat: i) vyplněný a podepsaný Formulář pro

vrácení zboží spotřebitele, ii) kopii originálu maloobchodního prodejního dokladu,

a iii) nepoužitý kus výrobku v jeho původním obalu. d) Při balení zboží, které

chcete vrátit a vyměnit za jiné, je nutné použít správné přepravní kartony a obalové

materiály, a také doporučujeme použít nejlepší a nejekonomičtější způsob přepravy.

Všechny vratky musí být společnosti Sisel zaslány s předem zaplacenými náklady na

poštovné. Sisel nepřijímá balíčky na dobírku. Riziko ztráty vraceného zboží během

přepravy nese Distributor. Pokud nebude vracený produkt obdržen Distribučním

Centrem společnosti Sisel, je odpovědností Distributora danou zásilku dohledat. e)

Pokud Distributor vrací zboží společnosti Sisel, které mu bylo vráceno jeho osobním

maloobchodním zákazníkem, musí být daný produkt společností Sisel obdržen do

deseti (10) dnů ode dne, kdy maloobchodní zákazník dané zboží vrátil Distributorovi

a součástí musí být i prodejního doklad, který Distributor zákazníkovi předal v

okamžiku prodeje.

8.4 PRAVIDLA VRACENÍ PRODUKTŮ

a) Výrobek by neměl být použit pokud je pojistný kroužek přetržený, nebo s ním

bylo jakkoli neoprávněně manipulováno. b) Produkt, který je poškozen při přepravě

nesmí být při dodání převzat. Pokud poškozený produkt nelze vrátit přímo přepravní

společnosti, pak by měl Distributor okamžitě informovat Oddělení péče o zákazníky

společnosti Sisel International (nejpozději do 10 dnů) a požádat o Autorizační číslo

pro vrácení. c) pokud dojde k nesprávnému dodání produktu kvůli chybě Společnosti,

prosím, informujte okamžitě Oddělení péče o zákazníky společnosti Sisel International

(nejpozději do 10 dnů) a požádejte o Autorizační číslo pro vrácení. d) kdykoli to

bude možné, společnost Sisel International bude poskytovat náhradu nebo výměnu

poškozeného nebo nesprávně dodaného produktu za nový produkt. Ovšem pokud

výměna není možná, společnost Sisel vrátí částku za vrácený produkt bez nákladů na

zpracování a přepravu. Pokud nebudou splněny podmínky těchto pravidel, pak nebude

poskytnuta možnost výměny za nový produkt a ani vrácení peněz nebude možné.

9.0 ŘEŠENÍ SPORŮ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

9.1 DISCIPLINÁRNÍ SANKCE

Porušení této Smlouvy, těchto Pravidel a postupů, nebo jakékoli nezákonné, podvodné,

klamné nebo neetické podnikatelské jednání Distributora může mít dle vlastního

uvážení společnosti Sisel za následek použití jednoho (nebo více) z níže uvedených

nápravných opatření:

a) Vydání písemného varování nebo napomenutí;

b) Požadavek, aby Distributor přijal okamžitá nápravná opatření;

c) Uložení pokuty, která může být stržena z výplaty bonusu a provize;

d) Ztráta práva na jednu či více výplat bonusů a provizí;

e) Společnost Sisel může zadržet některé Distributorovy bonusy a provize během doby,

kdy společnost Sisel vyšetřuje jakékoli jednání, které by porušovalo Smlouvu. Pokud

je Distributorovo podnikání z disciplinárních důvodů zrušeno, pak v takovém případě

110


Distributor není oprávněn vymáhat žádné provize, které mu byly zadrženy Společností

během doby vyšetřování;

f) Pozastavení Distributorské smlouvy dané osoby na jedno či více platebních období;

g) Nedobrovolné ukončení Distributorské smlouvy pachatele;

h) Jakákoli jiná opatření výslovně povolená v rámci kteréhokoliv ustanovení

této Smlouvy, nebo které společnost Sisel považuje za proveditelné a vhodné pro

spravedlivé vyřešení zranění, která byla způsobena částečně nebo výhradně následkem

Distributorova porušení těchto pravidel, nebo následkem porušení Smlouvy;

i) V situacích, kdy to bude společnost Sisel považovat za vhodné, může Společnost

podat žalobu za účelem získání peněžního a/nebo spravedlivého odškodnění.

9.2 STÍŽNOSTI A REKLAMACE

Pokud má Distributor stížnost či reklamaci týkající se jiného Distributora ohledně

jakéhokoli postupu nebo chování ve vztahu k jejich Sisel podnikání, pak by v takovém

případě Distributor, který má stížnost, měl nejdříve nahlásit tento problém svému

Sponzorovi, který by měl danou stížnost posoudit a pokusit se o její vyřešení se

Sponzorem protistrany. Pokud daná stížnost nelze vyřešit, pak musí být písemně

oznámena Oddělení služeb pro Distributory společnosti Sisel. Oddělení služeb pro

Distributory přezkoumá fakta dané stížnosti a pokusí se situaci vyřešit. Pokud nedojde

k jejímu vyřešení, pak bude daná stížnost předložena Radě pro řešení sporů za účelem

závěrečného přezkoumání a rozhodnutí.

9.3 RADA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Účelem Rady pro řešení sporů je: (1) přezkoumání odvolání vůči disciplinárním

sankcím, a (2) přezkoumání záležitostí mezi Distributory společnosti Sisel. Po tom, co

byla odpověď nebo řešení navržené Oddělením služeb pro Distributory odmítnuto,

nebo stížnost zůstala nevyřešena, rada znovu prověří důkazy, uváží a zareaguje na

aktuální nevyřešené problémy na kolektivním základě. Distributor může podat

písemnou žádost o telefonické nebo osobní slyšení do sedmi pracovních dnů od data:

(1) písemného oznámení společnosti Sisel o disciplinárním řízení, nebo (2) písemného

rozhodnutí Oddělení služeb pro Distributory v souvislosti se spory mezi Distributory.

Veškerá komunikace mezí společností Sisel a Distributorem při řešení sporů musí

mít písemnou formu. Záleží na uvážení rady, zda stížnost přijme k přezkoumání.

Pokud rada souhlasí s tím, že danou záležitost přezkoumá, musí naplánovat slyšení

do 30 dnů od obdržení Distributorovy písemné žádosti. Všechny důkazy (např.

dokumenty, předměty doličné atd.), které si Distributor přeje, aby byly brány DRB

v úvahu, musí být předloženy společnosti Sisel nejpozději do sedmi pracovních dnů

před stanoveným dnem slyšení. Distributor hradí veškeré náklady spojené s jeho

účastí a s účastí jakýchkoli svědků, které si Distributor přeje mít přítomné na daném

slyšení. Rozhodnutí rady bude konečné a nebude předmětem již žádného dalšího

přezkoumávání. Během doby projednávání stížnosti před radou se Distributor

vzdává svého práva usilovat o arbitráž, nebo o jakýkoliv jiný opravný prostředek. Po

stanovení sankce se potrestaný Distributor může proti uvalené sankci odvolat u rady.

Distributorovo odvolání musí mít písemnou formu a Společnost jej musí obdržet

do 15 dnů ode dne oznámení společnosti Sisel o zrušení. Pokud společnost Sisel

odvolání neobdrží ve lhůtě 15 dnů, pak je sankce považovaná za konečnou. Distributor

musí předložit veškerou podpůrnou dokumentaci s jeho odvolací korespondencí.

Pokud Distributor podá odvolání zrušení včas, pak DRB toto zrušení přezkoumá

a přehodnotí, zváží jakákoli jiná vhodná opatření a své rozhodnutí Distributorovi

oznámí písemnou formou.

9.4 ARBITRÁŽ

Jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý nebo týkající se této Smlouvy, nebo její porušení,

bude řešen arbitráží vykonanou u Mezinárodní obchodní komory pro pravidla

arbitráže a rozhodnutí vydané rozhodcem v dané věci může být zapsáno u

111


kteréhokoliv soudu v téže jurisdikci. Distributoři se vzdávají všech práv na proces

před porotou nebo u kteréhokoliv soudu. Veškerá arbitrážní řízení se budou konat

v Curychu ve Švýcarsku. Všechny strany musí být oprávněné ke všem právům o

zpřístupnění dokumentů podle Mezinárodní obchodní komory pro pravidla arbitráže.

Musí být určen jeden rozhodce, advokát, který musí mít odborné znalosti v oblasti

transakcí obchodního práva a bude silně upřednostňován takový advokát, který je

znalý v oboru přímého prodeje a který bude schválen oběma stranami. Vítězná strana

má nárok získat od poražené strany plnou kompenzaci nákladů a výdajů na arbitráž,

a to včetně právních a evidenčních poplatků. Rozhodnutí arbitra je konečné a závazné

pro všechny strany a případně může být omezeno na rozsudek u jakéhokoli soudu

kompetentní jurisdikce. Tato dohoda o arbitráži bude zachována i po ukončení nebo

vypršení platnosti Smlouvy. Nic v těchto Pravidlech a postupech nezabrání společnosti

Sisel podat žádost na kterýkoli soud a získat od kteréhokoli soudu, který má příslušnou

jurisdikci, soudní příkaz k obstavení, dočasný soudní příkaz, trvalý soudní příkaz, či

jiná opatření, která jsou k dispozici za účelem zabezpečení a ochrany zájmu společnosti

Sisel před, během nebo po zaevidování jakékoliv arbitráže nebo jiného soudního

řízení, nebo před vydáním rozhodnutí nebo výroku v souvislosti s jakoukoli arbitráží,

nebo jiným soudním řízením.

9.5 PLATNÝ ZÁKON, JURISDIKCE A MÍSTO KONÁNÍ SOUDU

Jurisdikce a místo konání soudu v případě jakékoliv záležitosti, která není předmětem

arbitráže, by měly být v okrese Utah ve státě Utah, pokud zákony státu, v němž má

Distributor své bydliště, výslovně nevyžadují uplatňování svých vlastních zákonů.

Všechny ostatní záležitosti, které se týkají Smlouvy, nebo které z ní vyplývají, se řídí

zákony státu Utah ve Spojených státech amerických, pokud zákony státu, v němž má

Distributor své bydliště, výslovně nevyžadují uplatňování svých vlastních zákonů.

9.5.1 Obyvatelé Louisiany,

Bez ohledu na výše zmíněné informace, obyvatelé Louisiany mohou podat žalobu

proti Společnosti s jurisdikcí a místem konání soudu, jak je stanoveno zákonem státu

Louisiana.

10 OBJEDNÁVÁNÍ

10.1 PREFEROVANÍ ZÁKAZNÍCI

Distributoři jsou vyzýváni, aby mezi maloobchodními zákazníky propagovali Program

pro Preferované zákazníky společnosti Sisel. Za účelem objednávky mohou zákazníci

jednoduše zavolat na bezplatnou telefonní linku společnosti Sisel, nebo mohou jít

na webové stránky společnosti Sisel, nebo na replikované webové stránky jejich Sisel

Distributora a takto mohou provést své objednávky, které mohou zaplatit svou kreditní

kartou. Společnost Sisel objednané produkty zašle přímo zákazníkovi. Pro zajištění, že

Distributoři získají odpovídající objem prodeje, zákazníci nesmí provádět objednávky

bez identifikačního čísla (ID) svého Distributora. Navíc se Preferovaný zákazník

může zaregistrovat a může dostávat předvybrané produktové balíčky společnosti Sisel,

které mu budou každý měsíc automaticky zasílány domů („Program automatického

nákupu“).

10.2 PRODUKTOVÉ BODY

Preferovaní zákazníci obdrží jeden produktový bod za každých $20 amerických dolarů

ze zakoupených produktů společnosti Sisel, které mohou vyměnit za produkty zdarma.

Směnná hodnota jednoho produktového bodu se rovná hodnotě $3 amerických

dolarů. V případě, že se Preferovaný zákazník rozhodne stát se Distributorem

společnosti Sisel dojde k automatickému ukončení jeho účtu Preferovaného zákazníka.

Body získané tímto Preferovaným zákazníkem jsou nepřenosné. Zůstatek bodů

získaných Preferovaným zákazníkem musí být vyčerpán před jeho ukončením.

Jakýkoliv nevyčerpaný zůstatek bude zrušen.

112


10.3 PRODUKTY ZÍSKANÉ ZA PRODUKTOVÉ BODY

Produkty zdarma získané směnou za produktové body se nenakupují, a proto

nespadají do provizního programu a nemají PV nebo WBV hodnotu.

10.4 NÁKUP PRODUKTŮ SISEL

Každý Distributor musí zakoupit produkty přímo od společnosti Sisel. Pokud si

Distributor zakoupí produkty od jiného Distributora nebo z jiného zdroje, tak kupující

Distributor neobdrží osobní objem prodeje, který je s tímto nákupem spojen.

10.5 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA OBJEDNÁVEK

U objednávek zaslaných poštou, které mají neplatnou nebo nesprávnou platbu, se

společnost Sisel pokusí kontaktovat Distributora telefonicky a/nebo poštou, aby se

pokusila získat další platbu. Pokud jsou tyto pokusy během pěti pracovních dnů

neúspěšné, bude objednávka vrácena zpět jako nezpracovaná. Žádné objednávky na

dobírku nebudou akceptovány. Sisel nemá žádné požadavky na minimální objednávku.

Objednávky produktů a prodejních pomůcek je možné kombinovat.

10.6 PROGRAM „MAKE A CHANGE“

Jako součást našeho trvalého odhodlání dělat svět bezpečnějším a zdravějším místem,

společnost Sisel International zavedla program „Make a Change“ ( česky: „Udělej

změnu“). Při každé provedené objednávce (registraci, jednorázovém nákupu, nebo

automatickém nákupu) bude konečná částka zaokrouhlena na nejbližší celý americký

dolar a tento finanční výtěžek půjde přímo do nadace Earth Stewardship Foundation/

Whole Child International. Objednávky budou zaokrouhleny na nejbližší celou

dolarovou částku po provedení odečtu daně a poplatku za dopravu. Distributoři a

Preferovaní zákazníci obdrží e-mail s přehledem jejich finančních darů pro nadaci ESF

pokaždé, když provedou objednávku. Chcete-li se dozvědět více o programu „Make

a Change“ a o nadaci Earth Stewardship Foundation/Whole Child International,

navštivte:

http://www.siselinternational.com/en/US/Make_A_Change_Program.htm.

10.7 PRAVIDLA ZASÍLÁNÍ PRODUKTŮ A PRAVIDLA NEVYŘÍZENÝCH

OBJEDNÁVEK

Společnost Sisel obvykle dodává výrobky do 7 dnů ode dne, kdy obdržela objednávku.

Společnost Sisel bude promptně zasílat jakoukoliv část objednávky, která je

momentálně na skladě. Pokud však objednaná položka není skladem, pak bude

zařazena jako nevyřízená objednávka a odeslána poté, co společnost Sisel obdrží další

zásoby. Distributoři získají Osobní objem prodeje na zboží z nevyřízené objednávky,

pokud na faktuře uvedou, že produkt se již nevyrábí. Společnost Sisel bude informovat

Distributory a Preferované zákazníky, pokud jsou položky přemístěny na zpětnou

objednávku a neočekává se, že budou odeslány do 30 dnů ode dne provedení

objednávky. Rovněž bude uveden i odhadovaný termín odeslání. Položky přesunuté na

zpětnou objednávku mohou být zrušeny na základě žádosti Preferovaného zákazníka

nebo Distributora. Za zrušení zpětné objednávky Preferovaní zákazníci a Distributoři

mohou požadovat vrácení peněz, kladného zůstatku na účet, nebo náhradní zboží.

Pokud je požadováno vrácení peněž, bude Distributorův Osobní objem prodeje snížen

o částku ve výši vrácených peněz, a to v tom měsíci, kdy k vrácení peněz došlo.

10.8 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Distributor a/nebo příjemce objednávky musí potvrdit, že obdržený produkt odpovídá

produktu, který je uvedený na zásilkové faktuře, a také musí potvrdit, že obdržený

produkt není žádným způsobem poškozený. Neoznámení jakékoli nesouladu nebo

poškození produktu společnosti Sisel ve lhůtě třiceti dnů od převzetí zásilky bude mít

za následek zrušení Distributorova práva na požadování nápravy.

113


114

11 PLATBA A PŘEPRAVA

11.1 ZÁLOHY

Žádné peníze nesmí být placeny nebo přijaty Distributorem za prodej osobnímu

maloobchodnímu zákazníkovi, s výjimkou v okamžiku dodání produktu. Distributoři

nesmí přijímat peníze od maloobchodních zákazníků a mít je jako zálohu v očekávání

budoucích dodávek produktů.

11. NEDOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Je odpovědností každého Distributora, který se účastní Programu automatického

nákupu, aby zajistil, že má na svém účtu k dispozici dostatečné finanční prostředky

nebo úvěr na zaplacení měsíční objednávky Automatického nákupu. Společnost Sisel

nebude kontaktovat Distributory v souvislosti se zrušením objednávek Automatického

nákupu kvůli nedostatku finančních prostředků nebo úvěru. To může mít za následek,

že Distributor v daném měsíci nesplní požadavky potřebné pro svůj Osobní objem

prodeje.

11.3 VRÁCENÉ ŠEKY

Všechny šeky vrácené bankou Distributora z důvodu nedostatku finančních

prostředků budou znovu zaslány k provedení platby. Poplatek v hodnotě $25

amerických dolarů za vrácený šek bude zaúčtován na účet Distributora. Po obdržení

vráceného šeku od zákazníka nebo Distributora musí být všechny následující budoucí

objednávky placeny kreditní kartou, peněžní poukázkou nebo pokladním šekem.

Jakýkoliv dlužný zůstatek Distributora vůči společnosti Sisel za bankovní šeky a

poplatky za vrácené šeky budou srtrhnuty z následné výplaty bonusu a provize.

11.4 OMEZENÍ PRO TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍCH

KARET A PŘÍSTUPU K BĚŽNÉMU ÚČTU

Distributor nesmí dovolit jiným Distributorům nebo zákazníkům používat jeho

kreditní kartu, nebo povolit platby z jeho běžného účtu za účelem registrace nebo

nákupu od Společnosti.

11.5 DANĚ Z PRODEJE

Když jsme vytvářeli obchodní příležitost Sisel jednou z našich hlavních filozofií

bylo osvobodit Distributory od tolika administrativních, provozních a logistických

povinností, jak je to jen možné. Takto se Distributoři mohou soustředit na ty

činnosti, které přímo ovlivňují jejich příjmy, a to prodej produktů a provádění

registrací. Za tímto účelem společnost Sisel osvobozuje své Distributory od zátěže,

kterou představuje vybírání a úhrada daní z prodeje, podávání daňového přiznání a

vedení evidence, která se týká daní z prodeje. Společnost Sisel musí na základě svých

obchodních operací účtovat daně z prodeje na všechny nákupy provedené Distributory

a Preferovanými Zákazníky a hradit daně účtované jednotlivými státy. Z těchto

důvodů bude společnost Sisel vybírat a platit daně za Distributory, a to na základě

maloobchodních cen produktů a dle platných daňových sazeb v dané zemi, státu

nebo provincii, kam je zásilka určena. Pokud Distributor společnosti Sisel předložil

aktuální Osvědčení o osvobození od daní z prodeje a Licenci o registraci daní z obratu

a společnost Sisel je přijala, pak daně z obratu nelze zařadit do faktury a odpovědnost

za vybírání a placení daní z prodeje příslušným orgánům nese sám Distributor.

Osvobození od placení daní z prodeje se vztahuje pouze na ty objednávky, které

jsou dodávány do státu nebo provincie, ve kterém byly zaevidovány a akceptovány

řádné dokumenty pro osvobození od daní. Uplatnitelné daně z prodeje budou

účtovány na objednávky, které jsou zákazníkovi dodavatelem zasílány do jiného státu/

provincie. Veškerá osvobození od placení daní z prodeje přijímaná společností Sisel

nejsou retroaktivní. Zdanitelnost produktů a sazby daní z prodeje se v jednotlivých

zemích, státech a provinciích mohou lišit. Navíc v různých jurisdikcích se zvyšuje

počet místních daní (krajských a městských). To by mohlo vést k rozdílům v tom, co

společnost Sisel účtuje Distributorovi a co Distributor může účtovat maloobchodnímu

zákazníkovi podle toho, kde dojde k prodeji. Rozdíl by měl být nahlášen Oddělení


služeb zákazníkům společnosti Sisel za účelem provedení úprav. Distributoři musí

poskytnout datum prodeje, stát, provincii, kraj, město a sazbu daně v místě, kde

uskuteční prodej zboží, dále musí poskytnout celkovou výši maloobchodních tržeb,

jakož i dodatečně splatnou daňovou částku, respektive slatný daňový dobropis. Je

povinností každého Distributora vědět, jaké produkty jsou zdanitelné a za jaké sazby.

Pokud máte dotazy týkající se zdanitelnosti a sazeb, prosím, obraťte se s žádostí o

pomoc na příslušný úřad.

12 NEAKTIVITA A ZRUŠENÍ

12.1 PROVEDENÍ ZRUŠENÍ

Dokud Distributor zůstává aktivní a jedná v souladu s podmínkami Distributorské

smlouvy a v souladu s těmito Pravidly a postupy, tak společnost Sisel bude takovému

Distributorovi na základě Marketingového a Kompenzačního plánu vyplácet

provize. Distributorovy bonusy a provize představují celý základ pro posouzení

Distributorova úsilí při uskutečnování prodeje a provádění všech činností, které souvisí

s produkcí tržeb (včetně budování organizace ve spodní linii). Na základě neobnovení

Distributorské smlouvy, nebo zrušení z důvodu nečinnosti, nebo na základě

úmyslného či neúmyslného zrušení Distributorské smlouvy (všechny tyto metody

jsou souhrnně označovány jako „zrušení“) bývalý Distributor nesmí mít žádné právo,

vlastnické právo, nárok, nebo zájem vůči marketingové organizaci, kterou provozoval,

nebo žádné provize či bonusy z prodejů uskutečněných organizací. Distributor, jehož

podnikání je natrvalo zrušeno, ztratí veškerá Distributorská práva. To zahrnuje právo

na prodej produktů společnosti Sisel, jakož i právo přijímat následné provize, bonusy,

nebo jiné příjmy vyplývající z prodeje a dalších činností Distributorovy bývalé prodejní

organizace ve spodní linii. Distributoři souhlasí, že v případě zrušení se vzdávají

všech práv, která mohou mít, a to včetně (ale bez omezení) vlastnických práv ke

svým bývalým organizacím ve spodní linii a včetně jakýchkoli bonusů, provizí nebo

jiných odměn získaných z prodeje a dalších jejich činností nebo činností jejich bývalé

organizace ve spodní linii. Po tom, co Distributor zruší svouDistributorskou smlouvu,

takový bývalý Distributor nesmí nadále vystupovat jako Distributor společnosti Sisel a

nesmí mít právo prodávat produkty společnosti Sisel. Distributor, jehož Distributorská

smlouva byla zrušena, obdrží provize a bonusy pouze za poslední plné platební období,

ve kterém byl před zrušením ještě aktivní (bez jakýchkoliv částek strhnutých během

šetření, které předcházelo nedobrovolnému zrušení).

12.2 ZRUŠENÍ KVŮLI NEAKTIVITĚ

Je povinností Distributora vést svou obchodní organizaci s náležitým osobním

příkladem v oblasti osobní produkce prodeje koncovým spotřebitelům. Bez tohoto

řádného příkladu a vedení Distributor ztratí své právo na zisk provizí z prodejů, které

byly uskutečněny prostřednictvím jeho marketingové organizace.

12.2.1 Nedostatečný Osobní objem prodeje pro zajištění požadavku Aktivity

Distributoři, kteří osobně produkují méně než $ 100 amerických dolarů ve svém

osobním objemu prodeje za jakékoliv platební období, nedostanou pro dané

platební období provizi za prodeje uskutečněné prostřednictvím jejich marketingové

organizace. Pokud Distributor nezakoupil nějaké zboží po dobu šesti po sobě jdoucích

kalendářních měsíců (čímž se stává „neaktivním“), jeho Distributorská smlouva musí

být zrušena z důvodu neaktivity. Zrušení vstoupí v platnost dnem po posledním dni

šestého měsíce jeho nečinnosti.

12.2.2 Selhání zajištění osobně sponzorovaného Distributora nebo Preferovaného

zákazníka.

Pokud Distributor nemá ve své prodejní organizaci spodní linie alespoň jednoho

osobně sponzorovaného aktivního Distributora nebo Preferovaného zákazníka po

dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, bude jeho Distributorská smlouva zrušena z důvodu

neaktivity.

115


116

12.3 NEDOBROVOLNÉ ZRUŠENÍ

Distributorovo porušení jakýchkoliv podmínek Smlouvy, včetně případných dodatků,

které mohou být společností Sisel provedeny dle jejího vlastního uvážení, může mít za

následek uvalení některých sankcí uvedených v oddílu 9.1, a to včetně nedobrovolného

zrušení Distributorské smlouvy. Zrušení vstoupí v platnost v den, kdy je písemné

oznámení zasláno poštou, faxem nebo doručeno expresní zásilkovou službou na

poslední známou adresu (nebo faxové číslo) Distributora, nebo jeho právního

zástupce, nebo v okamžiku, kdy Distributor obdrží dané oznámení o zrušení, podle

toho, co nastane dříve.

12.4 DOBROVOLNÉ ZRUŠENÍ

Účastník tohoto plánu síťového marketingu má právo kdykoliv zrušit svou účast, a to

bez ohledu na důvod. Zrušení musí být Společnosti dodáno v písemné formě na hlavní

adresu firmy. Písemné oznámení musí obsahovat Distributorův podpis, vytištěné

jméno, adresu a ID Číslo Distributora. Prosím, počítejte s 10 pracovními dny od dne,

kdy Společnost obdrží toto oznámení a provede zrušení distributorství.

12.5 NEOBNOVENÍ ČLENSTVÍ

Distributor také může dobrovolně zrušit svou Distributorskou smlouvu tak, že

neobnoví Smlouvu v den jejího výročí. Společnost může rovněž rozhodnout o tom, že

dobu platnosti Distributorovy smlouvy v den jejího výročí již nadále neprodlouží.

13 DEFINICE

Aktivní Distributor (Active Distributor) – Distributor, který splňuje minimální

požadavky na Osobní objem prodeje, jak je stanoveno v 5-Hvězdičkovém globálním

jednotném hybridním kompenzačním programu, aby bylo zajištěno, že má nárok na

bonusy a provize.

Aktivní pozice (Active Rank) – Pojem „aktivní pozice“ odkazuje na aktuální pozici

Distributora, který je stanoven v 5-Hvězdičkovém globálním jednotném hybridním

kompenzačním programu, a to pro jakékoli obratové období. Pokud chce být

Distributor považován za „aktivního“ vzhledem k dané pozici, pak musí splnit kritéria

stanovená pro příslušnou pozici, která jsou uvedená v 5-Hvězdičkovém globálním

jednotném hybridním kompenzačním programu. (Viz definice slova Pozice (Rank)

níže.)

Smlouva (Agreement) – Smlouva mezi Společností a každým jednotlivým

Distributorem zahrnuje přihlášku Distributora a Distributorskou smlouvu, Pravidla

a postupy společnosti Sisel, Dynamický kompenzační program společnosti Sisel,

a formulář o Přínosném zájmu (v případě potřeby), a to v jejich aktuální podobě

a ve znění pozdějších předpisů dle uvážení společnosti Sisel. Tyto dokumenty jsou

souhrnně označovány jako „Smlouva“.

Zrušení (Cancel) – Ukončení Distributorova podnikání. Zrušení může být buď

dobrovolné, nebo nedobrovolné, a to důsledkem neobnovení členství nebo nečinnosti.

Provizní produkty (Commissionable Products) – Všechny produkty společnosti Sisel

na které jsou vypláceny provize a bonusy. Distributorská sada a prodejní pomůcky

nejsou považovány za provizí produkty.

Společnost (Company) – Pojem „Společnost“, který je používán v rámci celé Smlouvy

znamená: Sisel International, LLC., Sisel International AG, a jejich přidružené

společnosti.

Distributorská sada (Distributor Kit) – Výběr tréninkových materiálů společnosti

Sisel a literatury k podpoře podnikání, kterou si je každý nový Distributor povinen

zakoupit.


Spodní linie (Downline) – viz níže „Marketingová organizace“.

Přehled činností spodní linie (Downline Activity Report) – Měsíční přehled

generovaný společností Sisel, který poskytuje důležitá data týkající se identit

Distributorů, informací o prodeji a ragistračních aktivit každé Distributorovy

Marketingové organizace. Tento přehled obsahuje důvěrné informace a informace

týkající se obchodního tajemství, které jsou vlastnictvím společnosti Sisel.

Odnož spodní linie (Downline Leg) – Odnož Vaší marketingové organizace

představují jakékoliv osoby zapsané bezprostředně pod Vámi, které Vy osobně

Sponzorujete, a také jejich příslušné marketingové organizace.

Koncový spotřebitel (End Consumer) – Osoba, která nakupuje produkty společnosti

Sisel pro účely osobní spotřeby, ale ne pro účely dalšího prodeje jiným osobám.

Osobní skupinový objem (Personal Group Volume) (PgV) – Provizí hodnota

produktů společnosti Sisel vytvořená neoddělenou skupinou Marketingové organizace

Výkonného (nebo výše postaveného) Distributora nezahrnuje Osobní objem prodeje

daného Distributora. (Distributorská sada a prodejní pomůcky nejsou zahrnovány do

Objemu prodeje.)

Bezprostřední domácnost (Immediate household) – Hlavy domácnosti a závislí

rodinní příslušníci žijící ve stejném bytě nebo domě.

Úroveň (Level) – Úrovně Preferovaných zákazníků a Distributorů spodní linie

v Marketingové organizaci daného Distributora. Tento termín se týká vztahu

Distributorova příbuzného k určitému Distributorovi ve vrchní linii, což je určeno

podle počtu Distributorů mezi nimi, které k sobě pojí sponzorství. Například pokud A

sponzoruje b, který sponzoruje C, který sponzoruje D, který sponzoruje E, pak E je na

čtvrté úrovni sponzora A.

Marketingová organizace (Marketing Organization) – Preferovaní zákazníci a

Distributoři sponzorovaní určitým Distributorem, který má jakoukoli pozici.

Oficiální materiály splečnosti Sisel (Official Sisel Material) – Literatura, audio nebo

videokazety a další materiály vyvinuté, vytištěné, vydané a distribuované společností

Sisel jednotlivým Distributorům.

Osobní objem prodeje (Personal Sales Volume) (PV) – Provizím hodnota produktů

prodaných v kalendářním měsíci: (1) Společností Distributorovi, a (2) Společností

Preferovaným zákazníkům osobně zaregistrovaným daným Distributorem.

Preferovaný zázník ( Preferred Customer) – zákazník, který podepsal Smlouvu

Preferovaného zákazníka společnosti Sisel. (Viz výše oddíl 10.1). A takový zákazník,

který používá výrobky pro svou osobní spotřebu a který nevytváří distributorskou

organizaci ve spodní linii.

Pozice (Rank) – Je titul, kterého Distributor dosáhl podle 5-Hvězdičkového globálního

jednotného hybridního kompenzačního programu společnosti Sisel. Povýšení na vyšší

pozici vstupuje v platnost 1. den v tom měsíci, který následuje po splnění kvalifikace. V

rámci Dynamického kompenzačního program společnosti Sisel existují dvě základní

pozice, a to: Distributorská pozice a Výkonná pozice. Podrobnosti o každé pozici a o

kvalifikacích s nimi spojenými jsou uvedeny v brožuře 5-Hvězdičkového globálního

jednotného hybridního kompenzačního programu společnosti Sisel .

Nábor (Recruit) – Pro účely Pravidel střetu zájmů společnosti Sisel (oddíl 4.9) se

termínem „nábor“ rozumí uskutečnění nebo pokus o žádost, registraci, podporu nebo

117


snahu ovlivnit jiného Distributora nebo Preferovaného zákazníka jakýmkoli jiným

způsobem, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, aby se zaregistroval nebo

účastnil jiného multilevel marketingu, síťového marketingu, nebo příležitosti přímého

prodeje. Toto jednání představuje nábor i v případě, že Distributor jedná na základě

žádosti jiného Distributora nebo Preferovaného zákazníka.

Znovuprodejné (Resalable) – Produkty a prodejní pomůcky se považují za

„znovuprodejné“, pokud je splněn každý z těchto bodů: 1) nejsou otevřené a použité,

2) obaly a etikety nebyly změněny nebo poškozeny; 3) produkty a jejich obaly jsou

v takovém stavu, který odpovídá obchodní praxi v rámci obchodu, aby bylo možné

prodat zboží za plnou cenu, 3) produkty jsou vráceny společnosti Sisel do jednoho

roku od data zakoupení, 5) datum spotřeby daného produktu dosud neuplynulo, a 6)

produkt má aktuální etiketu, kterou společnost Sisel v dané době používá. Jakékoliv

zboží, které je v době prodeje jasně označeno jako nevratné, nebo jako produkt z

ukončené výroby, nebo jako sezónní zboží, není považováno za znovuprodejné.

Maloobchodní zákazník (Retail Customer) – Osoba, která nakupuje produkty Sisel od

Distributora.

Přeřazení (Roll-Up) - metoda, která se používá k zaplnění volné pozice v marketingové

organizaci Distributora, jehož Distributorská smlouva byla zrušena.

Sponzor (Sponsor) – Distributor, který zaregistruje Preferovaného zákazníka nebo

jiného Distributora do Společnosti a který je uveden jako Sponzor na Přihlášce

Distributora a na Distributorské smlouvě. „Sponzoring“ představuje úkon registrace

dalších členů a jejich trénink, aby se stali Distributory.

Doporučená maloobchodní cena (Suggested Retail Price) (SRP) – Cena, za kterou

společnost Sisel navrhuje Distributorovi prodávat určitý produkt maloobchodním

zákazníkům. Distributoři však bez ohledu na doporučenou maloobchodní cenu

mohou prodávat produkty Sisel za jakoukoliv cenu, kterou si zvolí.

Vyšší linie (Upline) – Tento termín se vztahuje na Distributora nebo Distributory,

kteří jsou v rámci Společnosti nad určitým Distributorem ve sponzorské linii. Opačně

řečeno je to linie sponzorů, která spojuje jakéhokoliv Distributora se Společností.

© 2007 Sisel; International, LLC. & Sisel International AG Všechna práva vyhrazena.

www.Siselinternational.com -03/14/2007 - REVISED 11-14-12

14423:0003\982514.01

118

More magazines by this user
Similar magazines