pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Sieć współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego,

warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego

w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL

Podsumowanie przebiegu i efektów V wizyty studyjnej

Toruń, 11 –13 maja 2011 r.

Notatka z wizyty studyjnej w ramach Sieci współpracy IP PO KL województw:

pomorskiego, łódzkiego, warmińsko – mazurskiego,

kujawsko – pomorskiego i śląskiego

w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL

W dniach 11-13 maja br. w Toruniu odbyło się kolejne, piąte spotkanie „Sieci

współpracy IP POKL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii

wykorzystywania środków PO KL”.

W trakcie pierwszego dnia wizyty, odbyło się spotkanie robocze przygotowane

przez Województwo Kujawsko-Pomorskie poświęcone tematom omawianym podczas

kolejnych dni wizyty. Poruszono kwestie dotyczące zapewnienia komplementarności

działań planowanych w ramach PO KL w odniesieniu do interwencji z innych

Programów Operacyjnych jak równieŜ do inicjatyw podejmowanych w ramach

komponentu centralnego. W wizycie obok przedstawicieli poszczególnych

województw, zagościli eksperci, którzy podzielili się swoim doświadczeniem

w zakresie występowania oraz realizacji zasady komplementarności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W trakcie pierwszego dnia wizyty uczestników spotkania powitała Pani Kamila

Siwak- Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która podzieliła się

z uczestnikami swoim doświadczeniem zdobytym przy powstawaniu regionalnych

Planów działania PO KL. Podkreśliła, Ŝe przygotowywanie Planów działania dla

realizacji zasady komplementarności powinno opierać się na współpracy wszystkich

komórek i instytucji samorządu wojewódzkiego. Nawiązała równieŜ do znaczenia

i przydatności spotkań z beneficjentami, które umoŜliwiają rozwiązywanie wielu

problemów i wątpliwości związanych z tą zasadą.

Pani Malwina Rouba – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich

ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zaprezentowała prezentację pt. „Mechanizmy

zapewnienia komplementarności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”. W swoim

wystąpieniu przedstawiła projekty realizowane na terenie powiatu toruńskiego

od 2008 roku, w tym projekty realizowane w partnerstwie, a takŜe komplementarne

z innymi Programami Operacyjnymi. Do podstawowych korzyści płynących z realizacji

zasady komplementarności według Pani Malwiny Rouby naleŜy zaliczyć pełne

wykorzystanie dostępnych środków i wiedzy zdobytej przy realizowaniu projektów,

a takŜe optymalizacja wykorzystania powstałej infrastruktury. Główne problemy,

które niesie za sobą osiągnięcie zasady komplementarności to przede wszystkim

skomplikowany system realizacji Programów Operacyjnych oraz brak koordynacji

pomiędzy nimi. Pani Malwina Rouba zwróciła równieŜ uwagę na potrzebę koncentracji

celów na określanych konkretnych obszarach. Do innych problemów zaliczyła brak

pewności realizacji poszczególnych komponentów oraz przesunięcia w czasie.

Na koniec jedną z sugestii było stworzenie interaktywnej mapy i wyszukiwarki dotacji,

która obrazowałaby obszary, które otrzymały środki na realizację projektów UE.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Moniki Kwiecińskiej-Zdrenka

z Pracowni Badań „SOMA” oraz Pana Kazimierza Suwały z Europejskiego Doradztwa

Projektowe nt. „Doświadczenie województwa kujawsko-pomorskiego w aspekcie

występowania komplementarności wsparcia między projektami dofinansowanymi

w perspektywie 2010-2013 na przykładzie wybranych powiatów i gmin”. Pan Kazimierz

Suwała zaprezentował m.in. system wyboru projektów oraz ich porównanie, trudności

realizacyjne w aspekcie komplementarności. Pani Katarzyna Kwiecińska-Zdrenka

podsumowała występowanie komplementarności w projektach, prezentując wyniki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


z badań i rekomendacje. Kolejne wystąpienie naleŜało do Pani Jolanty Konkel

z Departamentu Polityki Regionalnej Wydziału Zarządzania RPO w województwie

kujawsko-pomorskim. Pani Jolanta Konkel zaprezentowała rekomendacje dotyczące

komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. „Analiza efektów

komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach

programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim

na przykładzie wybranych powiatów i gmin”. Pokrótce omówiła wszystkie

rekomendacje z badania tj.: horyzontalne odnoszące się do szerszego kontekstu,

operacyjne, które dotyczą m.in. akcji informacyjno-promocyjnej kierowanej

do beneficjentów, Mapy Dotacji- narzędzia traktowanego jako jeden ze sposobów

odnalezienia informacji na temat działań w poszczególnych programach oraz

rekomendacje na przyszły okres programowania dotycząca konkretnych dokumentów.

Kolejne wystąpienie zaprezentowane przez Panią Jolantę Rudnicką z Departamentu

Programów Regionalnych, Wydziału Zarządzania RPO w województwie kujawskopomorskim,

dotyczyło komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Pani Jolanta Rudnicka przedstawiła przykłady komplementarności w opisach osi

priorytetowych, a następnie wskazała, gdzie moŜna znaleźć pojęcia

komplementarności w innych dokumentach programowych, np. – uszczegółowieniu,

wytycznych do studium wykonalności, instrukcji wypełniania wniosku, kryteriach

oceny projektów oraz metodologii oceny kryteriów wyboru projektów. Na koniec

swojego wystąpienia przestawiła elementy oceny projektów pozwalające na ustalenie

i weryfikację poziomu komplementarności.

Na koniec ostatni z zaproszonych prelegentów- Pani Monika Gawron z Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego przedstawiła prezentację na temat przyszłości Europejskiego

Funduszu Społecznego w kolejnej perspektywie finansowej. Pani Monika Gawron

zaprezentowała kontekst prac, w których znalazły się m.in.: konkluzje Rady

Europejskiej, wnioski z piątego sprawozdania ws. spójności gospodarczej, społecznej

i terytorialnej, wielkość budŜetu dla Polityki Spójności. Dodała, Ŝe pojawiła się

propozycja wyłączenie Europejskiego Funduszu Społecznego z polityki spójności. Mimo

pojawienia się wielu konfliktów, EFS udało się utrzymać w polityce spójności. Kolejna

kwestia dotyczyła Koncepcji ringfencingu dla EFS. Pani Monika Gawron dodała,

Ŝe wydzielenie alokacji dla EFS, prawdopodobnie na poziomie 20%, jest prawie

pewne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Druga część spotkania poświęcona została prezentacjom pozostałych parterów Sieci

współpracy. Pan Mirosław Zucholl reprezentant województwa pomorskiego

przedstawił prezentację pt. „Komplementarność między funduszami UE w woj.

pomorskim jako instrument przełamania sektorowych barier w rozwiązywaniu

problemów społeczno-gospodarczych”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ideę

partnerstwa, bez której komplementarność nie istnieje. Pan Mirosław Zucholl omówił

równieŜ mechanizmy i narzędzia zapewnienia komplementarności, a takŜe

zintegrowane załoŜenia i cele PO KL i RPO WP. Pani Milena Skopińska z województwa

kujawsko-pomorskiego omówiła bariery w realizowaniu zasady komplementarności do

których zaliczyła m.in. brak kompleksowości w zakresie polityki rozwoju regionalnego,

a takŜe jasności i spójnej koncepcji dotyczącej zasady komplementarności. Następnie

zaprezentowała przykłady projektów, które realizują przedmiotową zasadę. Kolejne

wystąpienie Pan Zbigniew Gwadera z województwa łódzkiego poświęcił „Korelacji

interwencji na rok 2010”. Zaprezentował komplementarność w Planach działania PO

KL 2010 oraz wykorzystywanie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań m.in.

w ramach PIW EQUAL, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnego Programu

Rewitalizacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego czy

Europejskiego Programu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej itp.

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja Pani Katarzyny Milewskiej

z województwa śląskiego, która omówiła mechanizmy zapewnienia

komplementarności w PO KL, do których zaliczyła m.in. komplementarność

występująca na poziomie kryteriów wyboru projektów, instytucjonalno-systemową, na

poziomie grup roboczych ds. komplementarności oraz na poziomie projektów

systemowych. Kolejna część dotyczyła narzędzi zapewniających komplementarność

PO KL w województwie śląskim - Podkomitet Monitorujący PO KL, Grupa robocza ds.

komplementarności, Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL, Grupa Sterująca

Ewaluacją, a takŜe konsultacje społeczne w zakresie kryteriów dostępu

i strategicznych w Planach działania. Na końcu przedstawiła obszary występowania

komplementarności w ramach komponentu regionalnego PO KL, a takŜe przykłady

komplementarności wewnątrzprogramowej oraz międzyfunduszowej. Ostatnie

wystąpienie członków Sieci Współpracy naleŜało do reprezentantów województwa

warmińsko-mazurskiego. Przedstawiono w nim mechanizmy zapewniające

komplementarność PO KL, kryteria strategiczne występujące w Planach działania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


i nawiązujące do przedmiotowego zagadnienia oraz zaprezentowanie przykładów

projektów komplementarnych występujących w województwie warmińsko-mazurskim.

13 maja br. podczas kolejnego dnia wizyty Pan Mirosław Zucholl przypomniał

o produkcie finalnym jakim będzie Podręcznik programowania i zarządzania środkami

PO KL. Poprosił instytucje o pomoc w tworzeniu publikacji. Pan Mirosław Zucholl

zaapelował równieŜ o ciągłość kontaktów w wymianie informacji, dokumentów czy

seminariów i konferencji. Następnie nawiązał do prowadzonych w województwie

pomorskim pre-konsultacjach z przyszłymi beneficjentami nad Planami działania.

Poinformował równieŜ o zaplanowanych spotkaniach z partnerami, a takŜe

planowanym zorganizowaniu spotkania z grupą roboczą ds. komponentu regionalnego,

na którym poruszona zostanie kwestia związana z PD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego