Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

buderus.sk

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie

Vydanie 08/2008

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

s výkonom 2,7 až 100 kW

Teplo je náš element


Obsah

Obsah

1 Kondenzačné vykurovacie systémy Buderus...........................................................................................................................3

1.1 Charakteristické znaky a oblasť použitia plynových kondenzačných kotlov.............................................................................3

1.2 Typy plynových kondenzačných kotlov.................................................................................................................................................5

2 Technický popis..............................................................................................................................................................................6

2.1 Vybavenie plynových kondenzačných kotlov......................................................................................................................................6

2.2 Princíp funkcie plynových kondenzačných kotlov............................................................................................................................10

2.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzačných kotlov....................................................................................................13

2.4 Rozmery a technické údaje zásobníkových ohrievačov vody......................................................................................................19

2.5 Montážne rozmery plynových kondenzačných kotlov..................................................................................................................22

3 Predpisy a prevádzkové podmienky.........................................................................................................................................25

3.1 Výňatky z predpisov..................................................................................................................................................................................25

3.2 Požiadavky na spôsob prevádzky.........................................................................................................................................................25

4 Regulácia vykurovania................................................................................................................................................................26

4.1 Ciele regulačného systému Logamatic..............................................................................................................................................26

4.2 Regulačná koncepcia Logamatic EMS...............................................................................................................................................26

4.3 Druhy regulácie..........................................................................................................................................................................................27

4.4 Kotlové a ovládacie komponenty v regulačnom systéme Logamatic EMS.............................................................................29

4.5 Funkčné moduly pre rozšírenie regulačného systému Logamatic EMS..................................................................................33

4.6 Pomoc pri výbere možného vybavenia komponentmi regulačného systému Logamatic EMS.........................................37

4.7 Regulátory Logamatic 4121 a 4122......................................................................................................................................................38

5 Ohrev pitnej vody.........................................................................................................................................................................41

5.1 Pomoc pri výbere vhodného (integrovaného alebo separátneho) ohrevu pitnej vody.........................................................41

5.2 Rozsah použitia zásobníka s vrstvovým plnením u kotlov Logamax plus GB162-25 T40S................................................42

5.3 Funkčný modul FM445 pre ohrev pitnej vody so systémom plnenia zásobníka (LAP, LSP)

v kombinácii s Logamax plus GB162...................................................................................................................................................42

5.4 Separátny ohrev pitnej vody pomocou trojcestného prepínacieho ventilu u kotlov Logamax plus GB162-45,

GB162-65 a GB162-80.............................................................................................................................................................................43

5.5 Výber vhodného zásobníkového ohrievača vody pre rodinné domy a jednopodlažné byty.............................................45

5.6 Cirkulačné potrubie teplej vody pre zásobníkový ohrievač vody...............................................................................................46

6 Príklady zariadení........................................................................................................................................................................47

6.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení..................................................................................................................................................47

6.2 Dôležité hydraulické komponenty zariadenia...................................................................................................................................50

6.3 Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným trojcestným prepínacím ventilom........................................................58

6.4 Kotlové hydrauliky pre zariadenia bez trojcestného prepínacieho ventilu..............................................................................66

7 Odvod kondenzátu.......................................................................................................................................................................74

7.1 Odvod kondenzátu....................................................................................................................................................................................74

8 Montáž...........................................................................................................................................................................................76

8.1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35

a GB162-25 T40S.......................................................................................................................................................................................76

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 1


Obsah

8.2 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-45................................................................80

8.3 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100................83

8.4 Rýchlomontážne systémy vykurovacích okruhov...........................................................................................................................87

8.5 Súpravy výmenníkov tepla pre nástenné kotly................................................................................................................................89

8.6 Maximálny prenášateľný vykurovací výkon so súpravou pre systémové oddelenie v kombinácii

s rýchlomontážnou súpravou vykurovacích okruhov.....................................................................................................................91

8.7 Súprava počítadla množstva tepla......................................................................................................................................................91

8.8 Rýchlomontážny systém vykurovacích okruhov..............................................................................................................................92

8.9 Kaskádové jednotky Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100..............................................................................94

9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru............................................................96

9.1 Základné pokyny pre prevádzku závislú na nasávaní vzduchu z vnútorného priestoru....................................................96

9.2 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou súpravou GA

pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW..................................................................................................................102

9.3 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou súpravou GA

pre kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100....................................................................................................104

9.4 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín závislé na nasávaní vzduchu z vnútorného priestoru

so stavebnou súpravou GA-X v spojení so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K

(LAS – viacnásobné osadenie) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 35 kW....................................................106

9.5 Vedenie spalín flexibilným spalinovým potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou ÜB-Flex

v spojení so stavebnou súpravou GA alebo so stavebnými súpravami GA-X a GA-K......................................................108

9.6 Vedenie spalín komínom odolným proti vlhkosti so stavebnou súpravou GN.....................................................................110

9.7 Vedenie spalín spalinovým zberným potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

spalinovej kaskády...................................................................................................................................................................................112

10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru....................................................118

10.1 Základné pokyny pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru.................................................................118

10.2 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO (DN80/125)

pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW..................................................................................................................124

10.3 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO (DN110/160)

pre kotly Logamax plus GB162-45, GB162-65, GB162-80 a GB162-100..............................................................................126

10.4 Vedenie vzduchu a spalín koncentrickým potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou DO-S

pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW..................................................................................................................128

10.5 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou súpravou GA-K

(DN80/125) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW........................................................................................130

10.6 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou súpravou GA-K

(DN110/160) pre kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100..........................................................................132

10.7 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín flexibilným spalinovým potrubím a šachtou so spojenými

stavebnými súpravami ÜB-Flex a GA-K............................................................................................................................................134

10.8 KKoncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K

pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW..................................................................................................................136

10.9 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K

pre kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100....................................................................................................138

10.10 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín samostatným potrubím na prívod vzduchu

do miestnosti inštalácie a spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte

so stavebnou súpravou GAL-K............................................................................................................................................................140

10.11 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín vzduchovým a spalinovým systémom so stavebnou

súpravou LAS-K.......................................................................................................................................................................................142

11 Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín......................................................................................................................144

11.1 Rozmery vybraných samostatných súčiastok................................................................................................................................144

12 Príloha.........................................................................................................................................................................................................149

Register.......................................................................................................................................................................................................149

2

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Kondenzačné vykurovacie systémy Buderus 1

1 Kondenzačné vykurovacie systémy Buderus

1.1 Charakteristické znaky a oblasť použitia plynových kondenzačných kotlov

1.1.1 Vybrané zvláštnosti plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162

Charakteristické znaky

Doporučená oblasť použitia

Doporučené miesto pre montáž

Výkony

Výmenník tepla

Emisie

Normovaná účinnosť

Hospodárnosť

Optimálne využitie energie a minimalizované celkové

prevádzkové náklady so systémom ETA-plus

Vybrané osobitosti plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162

• rodinné domy pre jednu, dve a viac rodín, nízkoenergetické domy, priemyselné zariadenia,

remeselnícke dielne

• v pivnici a pod strechou

• vyhotovenia v siedmich veľkostiach: 15 kW, 25 kW, 35 kW, 45 kW, 65 kW,

80 kW a 100 kW

• výkon modulovateľný od 15 do 100 %

• výmenník tepla ALUplus s vykurovacou a kondenzačnou plochou vyrobenou z ušľachtilej

ocele s plazmovou polymerizáciou pre dlhšiu životnosť a nižšie nároky na údržbu

• nízke emisie škodlivých látok a nízka hlučnosť

• do 110,5 %

• nízky elektrický príkon do 45 kW prostredníctvom vysoko účinných čerpadiel

• príkon iba 5,4 W pri pohotovostnej prevádzke

• modulovaný horák pre tepelný výkon kúrenia od 17% do 100% čoho výsledkom sú dlhé

doby chodu a ideálne prispôsobovanie sa potrebe vykurovacieho tepla a teplej vody.

• s vysoko efektívnym výmenníkom tepla možnosť celoročnej kondenzačnej prevádzky

Hydraulika so systémom FLOW-plus

Jednoduchá a komfortná obsluha

Rýchla montáž,

uvedenie do prevádzky a údržba

Vybavenie (základné vybavenie)

Ohrev pitnej vody

• ekonomické a jednoduché hydrauliky bez prepúšťacieho ventilu, pretože nie je potrebný

minimálny prietok

• maximálne využitie kondenzačného tepla a nehlučná prevádzka vďaka regulácii prevádzky

modulovaného vysoko účinného obehového čerpadla v závislosti od tlakového rozdielu

alebo od výkonu

• regulačná funkcia je prispôsobená použitej hydraulike zariadenia

• všetky funkcie regulátorov možno nastaviť s minimálnou ručnou manipuláciou

• redukcia nákladov na montáž a údržbu s rozsiahlym pripojovacím príslušenstvom

a spalinovými stavebnými súpravami, voliteľne dodávaný poistný ventil 4 bar

• zjednodušené uvádzanie do prevádzky a servis prostredníctvom servisného menu

v ovládacej jednotke RC35, nie sú potrebné žiadne minimálne odstupy po stranách

kotla

• dostatok miesta a prehľadná konštrukcia pre jednoduchú a nenákladnú údržbu a servis

• modulované obehové čerpadlo, poistný ventil (3 bary), trojcestný ventil s krokovým

motorom (do 35 kW), FDS-systém (systém detekcie prietoku), snímač tlaku, kotlový pripojovací

diel, digitálny manometer, automatický odvzdušňovač

GB162-45: modulované obehové čerpadlo je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo

(kotol je dodávaný bez čerpadla)

• v kombinácii so separátnymi zásobníkovými ohrievačmi vody Logalux S135 RW,

S160 RW, S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W (neplatí pre GB162-65/80/100)

Horák

• keramický plošný horák s predzmiešavaním pre minimalizovanie emisií

3/1 Charakteristické znaky plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162 s vybranými zvláštnosťami

1.1.2 Pomoc pri výbere plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162

3/2 Pomoc pri výbere plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 3


1 Kondenzačné vykurovacie systémy Buderus

1.1.3 Vybrané zvláštnosti plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-25 T40

Charakteristické znaky

Doporučená oblasť použitia

Doporučené miesto pre montáž

Výkony

Výmenník tepla

Emisie

Normovaná účinnosť

Hospodárnosť

Hydraulika so systémom FLOW-plus

Jednoduchá montáž

Rýchla montáž,

uvedenie do prevádzky a údržba

Vybavenie (základné vybavenie)

Ohrev pitnej vody

Horák

Vybrané osobitosti plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-25 T40

• rodinné domy a radové domy (nízkoenergetické domy)

• budovy s nízkou potrebou tepla

• poschodia a obytné priestory

• v pivnici alebo na poschodí prípadne pod strechou

• vyhotovenie v jednej veľkosti (25 kW) ako kompaktný vykurovací prístroj s integrovaným

zásobníkovým ohrievačom vody:

- vrstvovo dobíjaný zásobník s objemom 40 l

• výkon modulovateľný od 15 do 100 % pre ohrev pitnej vody

• výmenník tepla ALUplus s vykurovacou a kondenzačnou plochou vyrobenou z ušľachtilej

ocele s plazmovou polymerizáciou pre dlhšiu životnosť a nižšie nároky na údržbu

• nízke emisie škodlivých látok

• do 110,5 %

• nízky elektrický príkon použitím vysoko účinného čerpadla

• príkon iba 5,4 W pri pohotovostnej prevádzke

• ekonomické a jednoduché hydrauliky bez prepúšťacieho ventilu, pretože nie je potrebný

minimálny prietok

• maxim. využitie kondenzačného tepla a nehlučná prevádzka vďaka regulácii prevádzky modulovaného

vysoko účinného obehového čerpadla v závislosti od tlakového rozdielu alebo od výkonu

• kompaktný vykurovací prístroj sa dodáva v rozdelenom vyhotovení

• kompaktný vykurovací prístroj pozostávajúci z plynového kondenzačného kotla a zásobníkového

ohrievača vody

• redukcia nákladov na montáž a údržbu s rozsiahlym pripojovacím príslušenstvom a spalinovými

stavebnými súpravami, voliteľne dodávaný poistný ventil 4 bar

• dostatok miesta a prehľadná konštrukcia pre jednoduchú a nenákladnú údržbu a servis

• zjednodušené uvádzanie do prevádzky a servis prostredníctvom servisného menu v ovládacej

jednotke RC35, nie sú potrebné žiadne minimálne odstupy po stranách kotla

• modulované obehové čerpadlo, poistný ventil (3 bary), trojcestný ventil s krokovým motorom

(do 35 kW), potrubie pre prepojenie kotla a zásobníka, FDS-systém (systém detekcie

prietoku), vrstvovo dobíjaný zásobník s objemom 40 l a doskovým výmenníkom tepla s výkonom

33 kW, plniace čerpadlo vrstvovo dobíjaného zásobníka, snímač množstva vody,

kotlový pripojovací diel, automatický odvzdušňovač

• integrovaný ohrev pitnej vody prostredníctvom zásobníka s vrstvovým dobíjaním s vysokým

komfortom teplej vody a s využitím kondenzačného tepla pri prevádzke ohrevu teplej vody

• cirkulačné napojenie možné v rámci stavených prác

• funkcia „booster“ pre teplú vodu u kotla 25 kW -> 33 kW

• keramický plošný horák s predzmiešavaním pre minimalizovanie emisií

4/1 Charakteristické znaky plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S s vybranými zvláštnosťami

1.1.4 Pomoc pri výbere plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S

4/2 Pomoc pri výbere plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S

4

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Bi te Reinigungshinweise in

den Produktunterlagen beachten!

Wärme ist unser Element

Bi te Reinigungshinweise in

den Produktunterlagen beachten!

Wärme ist unser Element

Kondenzačné vykurovacie systémy Buderus 1

Bi te Reinigungshinweise in

den Produktunterlagen beachten!

Wärme ist unser Element

1.2 Typy plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus

ALUplus

Für einfache

und schnelle

Reinigung

Keine mechanische Reinigung

ALUplus

Für einfache

und schnelle

Reinigung

Keine mechanische Reinigung

ALUplus

Für einfache

und schnelle

Reinigung

Keine mechanische Reinigung

GB162-15/25/35/45

GB162-25 T40S

GB162-65/80/100

5/1 Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB162

5/2 Typový kľúč

5/3 Výkony plynových kondenzačných plynových kotlov Logamax plus GB162

1) pri prevádzke ohrevu teplej vody

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 5


2 Technický popis

2 Technický popis

2.1 Vybavenie plynových kondenzačných kotlov

2.1.1 Prehľad vybavenia kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

Kontrola nástenných plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162-15/25/35/45 bola vykonaná podľa

smerníc pre plynové zariadenia 90/396/EWG. Zohľadnené

boli požiadavky noriem EN 483 a EN 677. Vykurovacie

kotly Logamax plus GB162-15/25/35/45 možno prevádzkovať

so zemným a kvapalným plynom kategórie 21

II 2ELL3P .

20

1

2

3

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spaľovací priestor

keramický horák s predzmiešavaním

výmenník tepla ALUplus z nehrdzavejúcej špeciálnej

hliníkovej zliatiny s plazmovou polymerizáciou pre

- vysoký výkon pri malých rozmeroch

- dlhá životnosť dosiahnutá zvýšením odolnosti

- trvalý maximálny stupeň účinnosti, vďaka absencii

znečistenia

- nenáročný na údržbu, možnosť rýchlej a jednoduchej

údržby

- optimalizovaná technika prúdenia v potrubí výmenníka

tepla vďaka použitiu nového tvaru vnútra

kombinovaná jednotka plyn – vzduch VENT s tlakovým

ventilátorom, plynovou armatúrou, plynovou tryskou

a Venturiho trubicou

monitorovanie ionizácie

zapaľovanie 120 Volt

Hydraulické komponenty GB162-15/25/35

obehové čerpadlo, trieda účinnosti A

- Bosch OEM – vysoko účinné čerpadlo 15-60 regulované

v závislosti od tlakového rozdielu a výkonu

digitálny manometer na základnom regulátore BC10

automatické odvzdušňovanie

poistný ventil (reakčný tlak 3,0 bar) - voliteľne 4,0 bar

integrovaný trojcestný prepínací ventil

sifón

pripájacie skrutkovanie na výstupe, spiatočke ako aj

na výstupe a spiatočke zásobníka

19

18

17

16

15

14

13

12

11

GAS AKO VS RS VK RK

6/1 Vybraté konštrukčné prvky a zostavy plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35

a GB162-45 (zakryté prípoje → 10/1)

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

GAS pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatočka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

RS spiatočka zásobníkového ohrievača vody (zakryté)

VS výstup zásobníkového ohrievača vody (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 keramický plošný horák

3 identifikačný modul kotla

4 výmenník tepla s technológiou ALUplus

5 havarijný termostat

6 tlakový ventilátor

7 snímač teploty spiatočky

8 snímač tlaku

9 modulované vysoko účinné obehové čerpadlo, trieda účinnosti A

(pre GB162-45 k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo)

10 miesto pripojenia pre napr. ovládaciu jednotku RC35

11 sifón (zakrytý)

12 trojcestný prepínací ventil (zakrytý)

13 nádržka na kondenzát

14 snímač výstupu

15 plynové potrubie

16 plynová armatúra

17 sacie potrubie

18 Venturiho trubica

19 ionizačná elektróda

20 žhaviaca zapaľovacia elektróda

21 automatický odvzdušňovač

4

5

6

7

8

9

10

6

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

Hydraulické komponenty GB162-45

vykurovací kotol sa dodáva bez integrovaného obehového

čerpadla s medzikusom

použiť možno nasledovné čerpadlá:

- obehové čerpadlo – trieda účinnosti A (možnosť zabudovať

do kotla):

vysoko účinné čerpadlo Grundfos UPM 15-70 2W,

regulované v závislosti od tlakového rozdielu a výkonu

- externé obehové čerpadlo:

Wilo TOP-E 25/1-7 alebo Grundfos Magna 25-100

poistný ventil (reakčný tlak 3,0 bar) - voliteľne 4,0 bar

Regulačné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3.5

základný regulátor Logamatic BC10

2.1.2 Prehľad vybavenia kotlov Logamax plus GB162-25 T40S

1

25

24

2

3

23

4

22

5

21

6

20

19

7

18

8

17

9

16

10

15

14

13

12 11

GAS AKO VS RS VK RK

AW

EK

7/1 Vybraté konštrukčné prvky a zostavy plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S (zakryté pripojenia → 10/1)

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

AW výstup teplej vody (zakryté)

EK prívod studenej vody (zakryté)

GAS pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatočka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

RS spiatočka zásobníkového ohrievača vody (zakryté)

VS výstup zásobníkového ohrievača vody (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 keramický plošný horák

3 identifikačný modul kotla

4 vrstvovo dobíjaný zásobník

5 havarijný termostat

6 tlakový ventilátor

7 snímač tlaku

8 snímač teploty spiatočky

9 doskový výmenník tepla

10 snímač teploty na prívode studenej vody

11 vypúšťací kohút

12 sifón (zakrytý)

13 trojcestný prepínací ventil (zakrytý)

14 modulované vysoko účinné obehové čerpadlo, trieda účinnosti A

15 nádržka na kondenzát

16 poistný ventil

17 snímač výstupu

18 plynové potrubie

19 plynová armatúra

20 sacie potrubie

21 Venturiho trubica

22 výmenník tepla s technológiou ALUplus

23 ionizačná elektróda

24 žhaviaca zapaľovacia elektróda

25 automatický odvzdušňovač

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 7


2 Technický popis

Skúšky nástenných plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162-25 T40S boli vykonané podľa

smerníc pre plynové zariadenia 90/396/EWG. Zohľadnené

boli požiadavky noriem EN 483 a EN 677. Vykurovacie

kotly Logamax plus GB162-25 T40S možno prevádzkovať

so zemným a kvapalným plynom kategórie II 2ELL3P .

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spaľovací priestor

horák z ušľachtilej ocele s predzmiešavaním

výmenník tepla ALUplus z nehrdzavejúcej špeciálnej

hliníkovej zliatiny s plazmovou polymerizáciou pre

- vysoký výkon pri malých rozmeroch

- dlhá životnosť dosiahnutá zvýšením odolnosti

- trvalý maximálny stupeň účinnosti, vďaka absencii

znečistenia

- nenáročný na údržbu, možnosť rýchlej a jednoduchej

údržby

- optimalizovaná technika prúdenia v potrubí výmenníka

tepla vďaka použitiu nového tvaru vnútra

kombinovaná jednotka plyn – vzduch KombiVENT

s tlakovým ventilátorom, plynovou armatúrou, plynovou

tryskou a Venturiho trubicou

monitorovanie ionizácie

zapaľovanie 120 Volt

Ohrev pitnej vody

integrovaný nepriamo vykurovaný zásobníkový ohrievač

vody v prevedení s vrstvovým dobíjaním podľa

normy DIN 4753-3 s objemom 40 l z ušľachtilej ocele

potrubie z ušľachtilej ocele (bez obsahu medi)

meďou spájaný doskový výmenník tepla z ušľachtilej

ocele s trvalým výkonom 33 kW

snímač množstva vody pre zisťovanie množstva vody

Regulačné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3.5

základný regulátor Logamatic BC10

Hydraulické komponenty

obehové čerpadlo, trieda účinnosti A

- Bosch OEM – vysoko účinné čerpadlo 15-60 regulované

v závislosti od tlakového rozdielu a výkonu

digitálny manometer na základnom regulátore BC10

automatické odvzdušňovanie

poistný ventil (reakčný tlak 3,0 bar) - voliteľne 4,0 bar

integrovaný trojcestný prepínací ventil

prepojovacie potrubia medzi kotlom a zásobníkom

8

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.1.3 Prehľad vybavenia kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-

65/80/100 určené pre montáž na stenu sú preskúšané

podľa smernice pre plynové zariadenia 90/396/EWG.

Zohľadnené boli požiadavky noriem EN 483 a EN 677.

Tieto vykurovacie kotly možno prevádzkovať so zemným

plynom kategórie II 2ELL .

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spaľovací priestor

keramický horák s predzmiešavaním

výmenník tepla ALUplus z nehrdzavejúcej špeciálnej

hliníkovej zliatiny s plazmovou polymerizáciou pre

- vysoký výkon pri malých rozmeroch

- dlhá životnosť dosiahnutá zvýšením odolnosti

- trvalý maximálny stupeň účinnosti, vďaka absencii

znečistenia

- nenáročný na údržbu, možnosť rýchlej a jednoduchej

údržby

- optimalizovaná technika prúdenia v potrubí výmenníka

tepla vďaka použitiu nového tvaru vnútra

kombinovaná jednotka plyn – vzduch VENT s tlakovým

ventilátorom, plynovou armatúrou, plynovou tryskou

a Venturiho trubicou

monitorovanie ionizácie

zapaľovanie 120 Volt

Hydraulické komponenty

pripojovacia skupina čerpadla - pre priame pripojenie

ku kotlu, vrátane

- modulovateľného čerpadla UPER 25-80

- poistného ventilu 3 bar, plynového kohúta, uzatváracích

kohútov

- spätnej klapky, manometra, prípoja pre externú membránovú

expanznú nádobu (MAG), kohúta KFE, izolácie

možné čerpadla:

- pri zabudovaní do zariadenia:

UPER 25-80, regulované v závislosti od výkonu

- externé čerpadlá:

WILO TOP E 25/1-7

Grundfos Magna 25-100

poistný ventil (reakčný tlak 4,0 bar) – voliteľne meniteľný

v pripojovacej skupine čerpadla

sifón (súčasťou dodávky kotla)

VK

AKO

GAS

9/1 Vybraté konštrukčné prvky a zostavy plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

(zakryté prípoje a súčiastky → 10/1)

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

GAS pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatočka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 plynová armatúra

3 tlakový ventilátor

4 Venturiho trubica

5 keramický plošný horák

6 ionizačná elektróda

7 žhaviaca zapaľovacia elektróda

8 výmenník tepla s technológiou ALUplus

9 miesto pripojenia pre napr. ovládaciu jednotku RC35

(vo dverách)

10 univerzálny horákový automat UBA 3.5

RK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regulačné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3.5

základný regulátor Logamatic BC10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 9


2 Technický popis

2.2 Princíp funkcie plynových kondenzačných kotlov

2.2.1 Výmenník tepla a horáková jednotka kotlov Logamax GB162

10/1 Schéma funkcie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 (vysvetlivky k obrázku → strana 11)

10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

Vysvetlivky k obrázku (→ 10/1)

AKO výstup kondenzátu

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

GAS plynová prípojka

RK spiatočka vykurovacieho kotla

VK výstup vykurovacieho kotla

RS spiatočka zásobníkového ohrievača vody

VS výstup zásobníkového ohrievača vody

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 keramický plošný horák

3 havarijný termostat

4 výmenník tepla s technológiou ALUplus

5 snímač teploty spiatočky

6 snímač tlaku

7 modulované vysoko účinné obehové čerpadlo, trieda účinnosti A

8 základný regulátor BC10

9 univerzálny horákový automat UBA 3.5

10 trojcestný prepínací ventil

11 sifón

12 poistný ventil

13 snímač teploty výstupu

14 automatický odvzdušňovač

15 nádržka na kondenzát plynová armatúra

16 Venturiho trubica

17 tlakový ventilátor

18 žhaviaca zapaľovacia a ionizačná elektróda

19 medzikus pre čerpadlo (UPM 15-70 2W - zabudovateľné

príslušenstvo)

20 vrstvovo dobíjaný zásobník (objem 40 l)

21 snímač teploty na prívode studenej vody

22 výmenník tepla s technológiou ALUplus

23 obmedzovač množstva vody

24 doskový výmenník tepla

25 snímač množstva vody

26 plniace čerpadlo zásobníka

27 napúšťací a vypúšťací kohút kotla

Systém ETA-plus v kotloch Logamax plus GB162

Systém ETA-plus použitý u plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162 minimalizuje celkové prevádzkové

náklady prostredníctvom optimálneho využívania

energie.

Súčasťou systému ETA-plus je vysoko efektívny výmenník

tepla s rebrovanou rúrou s technológiou ALUplus. Má extrémne

veľkú plochu, aby umožňoval optimálne

prenášanie tepla (→ 10/1, poz. 4).

Táto mnohokrát osvedčená koncepcia umožňuje:

vďaka silnému ochladzovaniu spaľovaných plynov

celoročné využívanie kondenzačného tepla

maximálny normovaný stupeň využitia až 110,5 %.

Okrem toho sú plynové kondenzačné kotly Logamax plus

GB162 vybavené keramickými plochými horákmi s úplným

predzmiešavaním. Tieto horáky majú modulovateľný

výkon a to v oblasti od 15 do 100 %. Horák je upevnený vo

vyklápacej polohe nad rebrovanou rúrou (→ 10/1, poz. 2).

Modulačné vysoko účinné obehové čerpadlo regulované

prostredníctvom tlakového rozdielu je u zariadení s výkonom

do 45 kW súčasťou kompletného systému ETA-plus

(pre GB162-45 je čerpadlo ako voliteľné príslušenstvo). Je

tak umožnená realizácia jednoduchej hydrauliky zariadenia

bez minimálneho prietoku (→ kapitola 6).

Hydraulika kotla Logamax plus GB162-65/80/100

Kotly Logamax plus GB162-65/80/100 sa dodávajú bez

integrovaného obehového čerpadla. Možno ich skombinovať

s pripojovacou skupinou čerpadla (príslušenstvo).

Pripojovacia skupina čerpadla je vybavená čerpadlom

UPER 25-80 regulovaným v závislosti od výkonu. Okrem

toho možno tieto kotly skombinovať s externými čerpadlami

regulovanými na základe tlakového rozdielu (v rámci

stavebných prác). Tieto by mali byť prevádzkované s variabilným

nastavením Δp-v.

2.2.2 Zapaľovanie horáka a monitorovanie plameňa u kotlov Logamax plus GB162

Zapaľovanie horáka

Na rozdiel od bežných vykurovacích kotlov s elektrickým

zapaľovaním pomocou iskry alebo zapaľovacieho plameňa

pracujú plynové kondenzačné kotly Logamax plus

GB162 so žhaviacou zapaľovacou elektródou (→ 10/1,

poz. 18).

Výhodami sú:

optimálne zapaľovanie plynovej zmesitiché zapaľovanie, hlavne u nízkokalorických plynov

žiaden hluk spôsobený taktovaním ako je tomu u konvenčných

zapaľovaní

Monitorovanie plameňa

Ak sa horák nezapáli alebo ak plameň zhasne, tak horákový

automat UBA 3.5 (→ 10/1, poz. 9) nedostáva žiadnu

indikáciu o plameni z ionizačnej elektródy (→ 10/1, poz.

18). UBA 3.5 okamžite preruší prívod plynu na plynovej armatúre,

vypne horák a hlási poruchu.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 11


2 Technický popis

2.2.3 Obehové čerpadlo a hydraulika

Systém FLOW-plus u kotlov Logamax plus GB162

So systémom FLOW-plus možno u zariadení s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 optimálne

využívať kondenzačné teplo. Zariadenie môže byť prevádzkované

s nízkou hlučnosťou.

Keďže nie je potrebný minimálny prietok, možno realizovať

jednoduchú a cenovo výhodnú hydrauliku bez prepúšťacieho

ventilu.

V kotloch Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25

T40S je zabudované modulačné vysoko účinné obehové

čerpadlo. To môže byť nastavené podľa špecifických požiadaviek

zariadenia tak, aby bolo regulované v závislosti

od tlakového rozdielu (výrobné nastavenie) alebo podľa

výkonu. Takto možno vždy dosahovať maximálne využitie

kondenzačného tepla. Automatická regulácia obehového

čerpadla umožňuje optimálne prispôsobenie plynových

kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 použitej hydraulike

zariadenia.

Kotly Logamax plus GB162-65/80/100 sa dodávajú bez

integrovaného obehového čerpadla. Čerpadlo sa vyberie

podľa hydrauliky zariadenia. Čerpadlo pripojovacej skupiny

čerpadla je regulované v závislosti od výkonu. Umožňuje

využívanie kondenzačného tepla v kombinácii s hydraulickou

výhybkou. Ako externé čerpadlá sa môžu použiť

normálne čerpadlá regulované v závislosti od tlakového

rozdielu (→ strana 83). Externé čerpadlá sa nastavia na variabilnú

hodnotu Δp. Takto možno pre priamo pripojený vykurovací

okruh využívať variabilný zostatkový dopravný

tlak.

Hydraulika u kotlov Logamax plus GB162-45

Kotol Logamax plus GB162-45 je dodávaný bez integrovaného

obehového čerpadla. Do kotla môže byť ako príslušenstvo

zabudované vysoko účinné obehové čerpadlo

UPM 15-70 2W, ktoré môže byť regulované v závislosti od

tlakového rozdielu alebo výkonu.

2.2.4 Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín

Tlakový ventilátor (→ 10/1, poz. 17) nasáva spaľovací

vzduch, ktorý je potrebný pre spaľovací proces. Pretlak

spôsobený spaľovacím vzduchom dopraví do spalinového

systému spaliny, ktoré vznikajú pri spaľovaní.

Ak ventilátor nepracuje alebo ak je upchaný prívod vzduchu

resp. odvod spalín, zariadenie regulujúce pomer vzduchu

a plynu prívod plynu priškrtí alebo úplne uzavrie.

Ak zhasne plameň, integrované zariadenie na monitorovanie

plameňa vypne plynový kondenzačný kotol Logamax

a univerzálny horákový automat UBA 3.5 ohlási poruchu.

Poznámky k ukazovateľom stavu prevádzky a poruchy

zobrazovaným na základnom regulátore Logamatic BC10

→ strany 29 a 30.

2.2.5 Združená regulácia plynu a vzduchu

Združená regulácia plynu a vzduchu KombiVENT

Združená regulácia vzduchu a plynu KombiVENT, použitá

v plynových kondenzačných kotloch Logamax plus

GB162 pozostáva z tlakového ventilátora, plynovej armatúry

a Venturiho trubice (→ 10/1, poz. 15 až 17). Je namontovaná

priamo na horáku. V závislosti od počtu otáčok

tlakového ventilátora a výsledného množstva prúdiaceho

vzduchu vzniká vo Venturiho trubici definovaný podtlak.

Podľa tohto podtlaku sa dávkuje potrebné množstvo plynu.

Plyn a spaľovací vzduch sa zmiešavajú v tlakovom ventilátore.

Výsledkom regulácie pomeru plynu a vzduchu je konštantne

vysoký obsah CO 2 v spalinách v rámci celého rozsahu

modulácie horáka.

Priebeh regulácie

V závislosti od vonkajšej teploty a charakteristiky vykurovania

vypočíta regulácia požadovanú hodnotu teploty výstupnej

vody. Táto hodnota sa odovzdáva univerzálnemu

horákovému automatu UBA 3.5 a porovnáva sa s výstupnou

teplotou nameranou snímačom teploty kotlovej vody.

Ak je medzi hodnotami diferencia, tzv. regulačná odchýlka,

nasleduje prispôsobenie výkonu prostredníctvom modulácie

horáka.

12

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzačných kotlov

2.3.1 Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

AKO výstup kondenzátu ∅ 30

GAS plynová prípojka R½

VK výstup vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

RK spiatočka vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

RS spiatočka zásobníkového ohrievača

vody

VS

výstup zásobníkového ohrievača vody

1) pri zabudovaní do skrine môže byť

odstup 0 mm

13/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45 (rozmery v mm)

13/2 Technické údaje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 13


2 Technický popis

13/2 Technické údaje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35 a GB162-45

1) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

2) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

3) poistný ventil (4 bary) k dispozícii ako príslušenstvo

4) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín podľa EN 13384-1

5) merané na hrdle odvodu spalín

6) bez obehového čerpadla

7) merané vo zvukotesnej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od kotla (s koncentrickým spalinovým systémom)

14

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.3.2 Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB162-25 T40S

AKO výstup kondenzátu ∅ 30

AW výstup teplej vody ∅ 15

(svorkový skrutkový spoj R¾)

EK výstup teplej vody ∅ 15

(svorkový skrutkový spoj R¾)

GAS plynová prípojka R½

VK výstup vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

RK spiatočka vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj R1)

15/1 Rozmery a prípoje plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S (rozmery v mm)

RS

VS

spiatočka zásobníkového ohrievača vody

výstup zásobníkového ohrievača vody

1) pri zabudovaní do skrine môže byť

odstup 0 mm

15/2 Technické údaje plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 15


2 Technický popis

15/2 Technické údaje plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162-25 T40S

1) pri prevádzke ohrevu teplej vody

2) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

3) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

4) poistný ventil (4 bary) k dispozícii ako príslušenstvo

5) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín podľa EN 13384-1

6) merané na hrdle odvodu spalín

7) merané vo zvukotesnej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od kotla (s koncentrickým spalinovým systémom)

16

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.3.3 Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

AKO výstup kondenzátu vonkajší

priemer matice 24 mm

GAS A plynová prípojka, súprava pre pripojenie

G1 (vnútorný závit)

GAS K plynová prípojka kotla G1

(vnútorný závit)

VK výstup vykurovacieho kotla G1½

(vnútorný závit)

RK spiatočka vykurovacieho kotla G1½

(vnútorný závit)

VA súprava pre pripojenie výstupu G1½

(vonkajší závit)

RA súprava pre pripojenie spiatočky G1½

(vonkajší závit)

1) pripojovacia skupina čerpadla

pripojenie pre MAG G¾ (vonkajší závit)

17/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100 (rozmery v mm)

17/2 Technické údaje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100 pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 17


2 Technický popis

17/2 Technické údaje plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

1) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

2) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

3) poistný ventil (4 bary) k dispozícii ako príslušenstvo

4) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín podľa EN 13384-1

5) merané na hrdle odvodu spalín

6) pri obmedzení vykurovacieho výkonu na 50 kW

7) bez obehového čerpadla

8) merané vo zvukotesnej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od kotla (s koncentrickým spalinovým systémom)

18

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.4 Rozmery a technické údaje zásobníkových ohrievačov vody

2.4.1 Zásobníkové ohrievače vody Logalux S135 RW a S160 RW

Pohľad zhora

1) ponorné puzdro pre snímač teploty teplej vody EL vypúšťací kohút

19/1 Rozmery a prípoje zásobníkových ohrievačov vody Logalux S135 RW a S160 RW (rozmery v mm)

19/2 Technické údaje zásobníkových ohrievačov vody Logalux S135 RW a S 160 RW v kombinácii s kotlami Logamax plus GB162

1) výška vrátane krytu zásobníka (príslušenstvo), bez nastaviteľných nožičiek

2) pri teplote zásobníka 65 °C a teplote v miestnosti 20 °C (podľa normy DIN V 4753-8)

3) hmotnosť s obalom je o cca. 5 % vyššia

4) výstupná teplota vykurovacej vody / výstupná teplota teplej vody / vstupná teplota studenej vody

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 19


2 Technický popis

2.4.2 Zásobníkové ohrievače vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W

Pohľad zhora na Logalux S120

1) ponorné puzdro pre snímač teploty teplej vody EL vypúšťací kohút

20/1 Rozmery a prípoje zásobníkových ohrievačov vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W (rozmery v mm)

20/2 Technické údaje zásobníkových ohrievačov vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W v kombinácii s kotlami Logamax plus GB162

20

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

20/2 Technické údaje zásobníkových ohrievačov vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W v kombinácii s kotlami Logamax plus GB162

1) minimálna výška miestnosti pre výmenu magnéziovej anódy

2) pre Logalux S120 sa odporúča pripojiť cirkulačné potrubie v prívode studenej vody (→ 46/1)

3) pri teplote zásobníka 65 °C a teplote v miestnosti 20 °C (podľa normy DIN V 4753-8)

4) hmotnosť s obalom je o cca. 5 % vyššia

5) výstupná teplota vykurovacej vody / výstupná teplota teplej vody / vstupná teplota studenej vody

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 21


2 Technický popis

2.5 Montážne rozmery plynových kondenzačných kotlov

2.5.1 Kotly Logamax plus GB162-15, GB162-25 a GB162-35 so zásobníkovými ohrievačmi vody

Logalux S135 RW a S160 RW

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R1)

AW výstup teplej vody Rp½ (na omietku) resp. R¾

zásobníkový ohrievač vody)

EK prívod studenej vody Rp½ (na omietku) resp. R¾

(zásobníkový ohrievač vody)

EZ

GAS

RK

RS

VK

VS

prívod cirkulácie R¾ (zásobníkový ohrievač vody)

plynová prípojka R½

spiatočka vykurovacieho kotla R1

spiatočka zásobníkového ohrievača vody G¾

výstup vykurovacieho kotla R1

výstup zásobníkového ohrievača vody G¾

Kotly Logamax plus GB162 so

zásobníkovými ohrievačmi vody

Minimálne výšky

1) vzdialenosť k hornej hrane krytu zásobníka

2) u Logalux S135 RW

3) u Logalux S160 RW

4) voliteľný bočný kryt (príloha → strana 76)

5) Odporúča sa 100 mm. Podľa DVGW-TRGI 2008 nie je potrebné dodržiavať

žiadne odstupy od horľavých stavebných materiálov.

22/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku (príslušenstvo → strana 76) a umiestnenie

zásobníkového ohrievača vody Logalux S135 RW alebo S160 RW pod plyn. kondenz. kotlom Logamax plus GB162-15/25/35 (rozmery v mm)

22

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Technický popis 2

2.5.2 Kotly Logamax plus GB162-15, GB162-25 a GB162-35 so zásobníkovými ohrievačmi vody

Logalux S120

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R1)

AW výstup teplej vody Rp½ (na omietku) resp. R¾

zásobníkový ohrievač vody)

EK prívod studenej vody Rp½ (na omietku) resp. R¾

(zásobníkový ohrievač vody)

GAS

RK

RS

VK

VS

plynová prípojka R½

spiatočka vykurovacieho kotla R1

spiatočka zásobníkového ohrievača vody G¾

výstup vykurovacieho kotla R1

výstup zásobníkového ohrievača vody G¾

Kotly Logamax plus GB162 so

zásobníkovými ohrievačmi vody

Minimálne výšky

1) Odporúča sa 100 mm. Podľa DVGW-TRGI 2008 nie je potrebné

dodržiavať žiadne odstupy od horľavých stavebných materiálov.

23/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku (príslušenstvo → strana 76) a umiestnenie

zásobníkového ohrievača vody Logalux S120 pod plynovým kondenzačným kotlom Logamax plus GB162-15/25/35 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 23


2 Technický popis

2.5.3 Kotly Logamax plus GB162-15, GB162-25 a GB162-35 so zásobníkovými ohrievačmi vody

Logalux SU160 W, SU200 W a SU300 W

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R1)

AW výstup teplej vody Rp1½ na omietku) resp. R¾

(zásobníkový ohrievač vody)

GAS plynová prípojka R½

RK spiatočka vykurovacieho kotla R 1

RS

VK

VS

VK

spiatočka zásobníkového ohrievača vody G¾

(vykurovací kotol) resp. G1 (zásobníkový ohrievač vody)

výstup vykurovacieho kotla R1

výstup zásobníkového ohrievača vody G¾

(vykurovací kotol) resp. G1 (zásobníkový ohrievač vody)

kotlový výstup R1

Kotly Logamax plus GB162 so

zásobníkovými ohrievačmi vody

Minimálne výšky

1) prípoje na zadnej strane zásobníka (→ 20/1);

Požadovaná vzdialenosť medzi stenou a prípojmi zásobníka na

zadnej strane je 100 mm.

2) Odporúča sa 100 mm. Podľa DVGW-TRGI 2008 nie je potrebné

dodržiavať žiadne odstupy od horľavých stavebných materiálov.

Rozmer H 2 zohľadňuje minimálnu a maximálnu použiteľnú dĺžku vrúbkovaných

hadíc z pripojovacieho príslušenstva N-Flex (→ strana 76)

24/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku (príslušenstvo → strana 76) a umiestnenie

zásobníkového ohrievača vody Logalux SU160 W, SU200 W alebo SU300 W vpravo alebo vľavo od plynového kondenzačného kotla Logamax

plus GB162-15/25/35 (rozmery v mm)

24

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Predpisy a prevádzkové podmienky 3

3 Predpisy a prevádzkové podmienky

3.1 Výňatky z predpisov

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 spĺňajú

požiadavky smernice pre plynové zariadenia 90/396/

EWG. Zohľadnené boli aj normy EN 483 a EN 677. Pri inštalácii

a prevádzke zariadení je nutné dodržať:

technické predpisy stavebného dozoru,

zákonné ustanovenia a

krajské právne ustanovenia.

Montáž, pripojenie plynu a spalín, prvé uvedenie do prevádzky,

pripojenie elektrickej energie ako aj údržba môže

byť vykonaná len odbornými pracovníkmi autorizovanej

firmy.

Povolenie

Inštalácia plynových kondenzačných kotlov musí byť oznámená

príslušnému plynárenskému podniku a ten ju musí

povoliť.

Plynové kondenzačné kotly môžu byť prevádzkované iba

so špeciálnym, pre daný typ kotla koncipovaným a povoleným

systémom odvodu spalín. Ak sa má vykurovací kotol

nachádzať v miestnosti, kde sa nepretržite zdržiavajú

ľudia, musí sa použiť príslušný systém odvodu spalín.

Pred začatím montáže musí byť informovaný okresný kominár

a úrad pre odpadové vody. Regionálne je potrebné

povolenie pre systém odvodu spalín a pre odvod kondenzátu

do verejnej siete odpadových vôd.

Údržba

Podľa § 10 nariadenia o úspornom využívaní energie

(EnEV) musí byť zariadenie ovládané, ošetrované a udržiavané

príslušným spôsobom.

Prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia odporúčame uzavrieť

s vykurovacou firmou zmluvu o vykonávaní pravidelnej

každoročnej revízii a o vykonávaní údržby v potrebnom

rozsahu. Pravidelná revízia a údržba sú základnými predpokladmi

pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

3.2 Požiadavky na spôsob prevádzky

Prevádzkové podmienky uvedené v tabuľke 25/1 sú dôležitou

súčasťou záručných podmienok, platných pre plynové

kondenzačné kotly Logamax plus GB162.

Prevádzkové podmienky sú zabezpečené vhodným hydraulickým

zapojením a reguláciou kotlového okruhu

(Hydraulické zapojenie → str. 48).

25/1 Prevádzkové podmienky pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

1) regulácia vykurovacieho okruhu prostredníctvom zmiešavacieho ventilu zlepšuje regulačnú reakciu; odporúča sa hlavne u zariadení

s viacerými vykurovacími okruhmi

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 25


4 Regulácia vykurovania

4 Regulácia vykurovania

4.1 Ciele regulačného systému Logamatic

Regulačný systém Logamatic bol špeciálne vyvinutý pre

regulačné potreby moderných vykurovacích zariadení nachádzajúcich

sa v rodinných a generačných domoch.

Cieľom tejto modernej regulačnej koncepcie je:

optimálne využitie fosílnej a elektrickej energie,

používanie rovnakých regulačných komponentov pre

nástenné i stacionárne vykurovacie kotly

jednoduchá obsluha

Ďalším ťažiskom sú údržba a servis. Komponenty v regulačnom

systéme Logamatic sú sčasti skonštruované tak,

že sa dokážu vzájomne monitorovať a samostatne hlásiť

poruchy resp. nepravidelnosti. Servisné funkcie, sériovo

integrované v ovládacej jednotke uľahčujú uvádzanie do

prevádzky, údržbu a vyhľadávanie porúch.

K dispozícii je aj servisný nástroj pre pripojenie laptopu,

ktorý rozširuje možnosti servisných prác.

univerzálny horákový

automat

UBA3.5 + BCM

zbernica EMS

ovládacia jednotka

RC35

ovládacia jednotka

1) RC20

zmieš. modul 1)

MM10

solár. modul

SM10

modul výhybky

WM10

modul indikácie

porúch EM10

riadiaci modul

VM10

1) počet voliteľný v závislosti od konfigurácie zariadenia

26/1 Prehľad regulačnej koncepcie Logamatic

4.2 Regulačná koncepcia Logamatic EMS

Jadrom regulačného systému Logamatic EMS je digitálny

univerzálny horákový automat UBA 3.5, ktorý okrem regulovania

a monitorovania horáka preberá aj bezpečnostné

funkcie vykurovacieho kotla. Prostredníctvom komunikačného

kanála, ktorým je zabezpečené prepojenie so

základným regulátorom Logamatic BC10 (→ 26/1), sú pokryté

rozličné základné funkcie regulácie (→ strana 29).

Druhým komunikačným kanálom je zbernica EMS, ku ktorej

sú prostredníctvom dvojžilového kábla pripojené regulačné

komponenty a moduly bez špecifických kotlových

funkcií (→ 26/1). Sem patrí ovládacia jednotka RC35,

ovládacia jednotka RC20 ako aj funkčné moduly (zmiešavací,

modul výhybky a solárny).

Do plynových kondenzačných kotlov Logamax plus

GB162 možno nainštalovať až dva moduly. Ďalšie moduly

je možno pomocou držiaka namontovať na stenu.

Pre aktiváciu, nastavenie a určenie parametrov funkčných

modulov regulačného systému Logamatic EMS je vždy

potrebná ovládacia jednotka RC35 (→ 26/1).

S regulačným systémom Logamatic EMS možno prevádzkovať

reguláciu v závislosti od priestorovej teploty ako

aj v závislosti od vonkajšej teploty.

Regulačný systém Logamatic EMS je prispôsobený pre

použitie v štandardných zariadeniach a má pevne definovaný

rozsah funkcií (→ príklady zariadení na stranách 58

až 72). Tento rozsah funkcií nesmie byť prekročený.

26

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.3 Druhy regulácie

4.3.1 Regulácia v závislosti od priestorovej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie, alebo

vykurovací okruh riadený v závislosti od teploty v referenčnej

miestnosti. Pre tento druh regulácie je vhodné použiť

ovládaciu jednotku RC20 alebo ovládaciu jednotku

RC35. Tieto zariadenia majú zabudovaný snímač priestorovej

teploty. Z tohto dôvodu sa tieto regulačné prístroje

pre regulovanie v závislosti od priestorovej teploty vždy inštalujú

v referenčnej miestnosti (→ 27/1).

K ovládacej jednotke RC35 možno pripojiť aj externý snímač

priestorovej teploty. Táto možnosť je určená pre prípady,

keď sa ovládacia jednotka RC35 nedá nainštalovať

v referenčnej miestnosti tak, aby bola jej pozícia vhodná

pre meranie priestorovej teploty a zároveň aj dostupná

pre manipuláciu užívateľom.

Poloha snímača priestorovej teploty

Aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvňovaniu regulačného

prístroja, nesmie sa snímač teploty v miestnosti nachádzať

:

- na vonkajšej stene,

- v blízkosti okien a dverí,

- pri tepelných alebo chladiacich zdrojoch,

- v rohoch bez cirkulácie vzduchu,

- nad vyhrievacím telesom,

- na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu,

- v priamej blízkosti tepelného vyžarovania elektrických

prístrojov alebo iných prístrojov.

voľné

miesto

27/1 Poloha ovládacej jednotky RC20 alebo ovládacej jednotky

RC35 resp. externého snímača teploty v referenčnej miestnosti

(rozmery v m)

4.3.2 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie riadené

v závislosti od vonkajšej teploty.

Pre tento druh regulácie je potrebné použiť ovládaciu jednotku

RC35. Snímač vonkajšej teploty je súčasťou dodávky

ovládacej jednotky RC35. Ovládacia jednotka

RC35 môže byť namontovaná vo vykurovacom kotle.

Poloha snímača vonkajšej teploty

Snímač vonkajšej teploty musí byť nainštalovaný tak, aby

meranie vonkajšej teploty nebolo ovplyvňované (→ 27/2).

Preto musí byť umiestnený vždy na severnej strane budovy.

nesprávne

správne

Snímač vonkajšej teploty nesmie byť namontovaný :

- nad oknami, dverami a vetracími otvormi,

- pod žalúziami, balkónom alebo strechou.

27/2 Rozmiestnenie snímačov vonkajšej teploty

4.3.3 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním podľa priestorovej teploty

V prípade regulácie v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním

podľa priestorovej teploty sú skombinované výhody

oboch vyššie opísaný základných druhov regulácie.

Tento druh regulácie si vyžaduje montáž ovládacej jednotky

RC35 resp. externého snímača priestorovej teploty

alebo dodatočnej ovládacej jednotky RC20 v referenčnej

miestnosti (→ 27/1).

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 27


4 Regulácia vykurovania

4.3.4 Externý snímač priestorovej teploty

Ak z hľadiska optického alebo z hľadiska užívateľského

komfortu nie je možná inštalácia ovládacej jednotky na regulačno-technicky

vhodné miesto, je v danom prípade

možné použiť externý snímač priestorovej teploty (iba pri

použití ovládacej jednotky RC35).

Odstrániť premostenie a pripojiť externý

snímač priestorovej teploty

Pri pripojení externého snímača priestorovej teploty na

ovládaciu jednotku RC35 je integrovaný snímač priestorovej

jednotky deaktivovaný.

Externý snímač priestorovej teploty musí byť namontovaný

do užívateľsky vhodnej miestnosti. Nesmie byť vystavený

priamemu vplyvu zdrojov tepla alebo chladu.

Vedenie pre externý snímač priestorovej teploty nesmie

presiahnuť dĺžku 50 m. Ako kábel pre snímač môže byť

použitý napr. kábel YR 2 x 0,8 mm.

28/1 Montáž externého snímača priestorovej teploty

28/2 Externý snímač priestorovej teploty pre externú montáž ako

alternatíva integrovaného snímača priestorovej teploty v ovládacej

jednotke RC35 (rozmery v mm)

28

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.4 Kotlové a ovládacie komponenty v regulačnom systéme Logamatic EMS

4.4.1 Univerzálny horákový automat UBA 3.5

Digitálny univerzálny horákový automat UBA 3.5 je zabudovaný

v nástennom vykurovacom kotle a nie je vybavený

žiadnymi indikačnými a ovládacími prvkami. Jeho súčasťou

je kotlový identifikačný modul BCM, ktorý poskytuje

špecifické informácie o kotle a technické informácie o

spaľovaní. Svetelná dióda potom signalizuje funkčnú pohotovosť.

Ako centrálna inteligentná jednotka regulačného systému

monitoruje všetky elektrické a elektronické komponenty

nástenného vykurovacieho kotla. Týmto spôsobom zabezpečuje

aj optimálne zladenie nastavení všetkých komponentov

kotla.

Regulačné funkcie UBA 3.5 v celom systéme

monitorovanie a regulovanie všetkých funkcií v spaľovacom

proceseregulácia teploty kotlovej vody na úrovni zodpovedajúcej

hodnote požadovanej od pripojených komponentov

regulácia ohrevu pitnej vody s termickou dezinfekciou

a reguláciou cirkulačného čerpadla

- Táto funkcia sa aktivuje pomocou základného

regulátora Logamatic BC10 alebo pomocou

ovládacej jednotky RC20 resp. ovládacej jednotky

RC35.

- V kombinácii s ovládacou jednotkou RC35 možno

použiť vlastnú funkciu časovania pre ohrev pitnej

vody.

- V kombinácii s trojcestným prepínacím ventilom

má ohrev pitnej vody v zásade prednosť pred prevádzkou

vykurovania.

4.4.2 Základný regulátor BC10

Základný regulátor Logamatic BC10 slúži ako základná

ovládacia jednotka pre každé zariadenie na výrobu tepla,

vybavené regulačným systémom Logamatic EMS. Z tohto

dôvodu patrí do základného vybavenia plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162.

Regulátor Logamatic BC10 má v sebe zakomponované

všetky prvky, ktoré sú potrebné pre základné ovládanie

vykurovacieho zariadenia, vybaveného systémom Logamatic

EMS. Okrem toho sa na základnom regulátore

Logamatic BC10 nachádza miesto pre pripevnenie ovládacej

jednotky RC35, ktorá disponuje ďalšími funkciami

pre komfortné regulovanie (→ 29/1, poz. 2).

Na zadnej strane základného regulátora Logamatic BC10

je umiestnený premosťovací konektor (jumper), pomocou

ktorého možno vytiahnutím obmedziť vykurovací výkon

plynového kondenzačného kotla na 11 kW resp. 50 kW

(u GB162-65; → 29/2, poz. 3). V dodávanom stave je jumper

zastrčený tak, aby kotlový výkon nebol obmedzený.

29/1 Základný regulátor Logamatic BC10 s pripevnenou ovládacou

jednotkou RC35

Vysvetlivky k obrázkom (29/1 a 29/2)

1 základný regulátor Logamatic BC10 (→ strana 30)

2 ovládacia jednotka RC35 (→ strana 32)

3 jumper (premosťovací konektor)

29/2 Zadná strana základného regulátora Logamatic BC10 s jumperom

pre obmedzenie výkonu vykurovania na 11 kW resp. 50 kW

(u GB162-65)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 29


4 Regulácia vykurovania

Funkcie a ovládacie prvky základného regulátora Logamatic BC10

zapínanie a vypínanie vykurovacieho kotla a všetkých

zabudovaných modulov pomocou prevádzkového spínača

(→ 30/1, poz. 1)

indikácia (LED) pre aktivovaný „ohrev pitnej vody“

(→ poz. 2 )

nastavenie teploty teplej vody pomocou otočného

voliča (→ poz. 3)

- V polohe „0“ je požadovaná hodnota pre prípravu

teplej vody nastavená na 15 °C.

- V polohe „Eco“ je požadovaná hodnota pre ohrev

teplej vody nastavená na 60 °C.

- Ak je otočný regulátor medzi 30 °C a 60 °C, bude

požadovaná hodnota teploty teplej vody obmedzená

týmto otočným regulátorom.

- V polohe „Aut sa teplota teplej vody nastavuje

prostredníctvom priestorového regulátora RC20

alebo ovládacej jednotky RC35.

Indikácia stavu a diagnostika porúch na displeji LED

(→ poz. 4)

- zobrazenie teploty kotlovej vody, tlaku v zariadení

a prípadne aj chybového resp. servisného kódu

indikácia (LED) „požiadavky na teplo, teplú vodu a kúrenie“

(→ poz. 5)

obmedzenie maximálnej hodnoty pre teplotu kotlovej

vody (→ poz. 6)

indikácia (LED) „horák v prevádzke“ (→ poz. 8)

zdierka pre pripojenie diagnostického konektora pre

pripojenie notebooku (→ poz. 9)

tlačidlo „stav zobrazenia“ pre prepínanie rôznych zobrazovacích

funkcií displeja (→ poz. 10)

tlačidlo „kominár“ pre spalinový test a manuálnu prevádzku

(→ poz. 11)

tlačidlo „Reset“ pre odblokovanie horáka po jeho zablokovaní

pri poruche (→ poz. 12)núdzová prevádzka

obmedzenie vykurovacieho výkonu pre vykurovací kotol

a nastavenie parametrov zariadenia s použitím softvéru

30/1 Indikátory a ovládacie prvky základného regulátora Logamatic

BC10

Vysvetlivky k obrázku

1 prevádzkový spínač (zapnúť / vypnúť)

2 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu ohrevu pitnej vody

3 otočný volič pre nastavenie teploty teplej vody

4 displej LED pre indikáciu stavu a tlaku ako aj pre diagnostikovanie

porúch

5 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu „požiadavky na teplo, teplú vodu

a kúrenie“

6 otočný volič pre nastavenie maximálnej teploty kotlovej vody

7 ovládacia jednotka RC35 (voliteľne namiesto krytu)

8 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu „prevádzky horáka (zapojený /

odpojený)“

9 zdierka pre diagnostický konektor

10 tlačidlo „stav zobrazenia“

11 tlačidlo „kominár“ pre spalinový test a manuálnu prevádzku

12 tlačidlo „reset" (reštartovacie tlačidlo)

30

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.4.3 Ovládacia jednotka RC20

Priestorový regulátor RC20 (→ 31/1) je prostredníctvom

dvojžilového kábla zbernice napojený k zariadeniu

Logamatic EMS a taktiež aj napájaná elektrickou energiou.

Používa sa buď ako priestorový regulátor alebo ako

diaľkové ovládanie. Nástenný držiak pre montáž ovládacej

jednotky RC20 v obytných priestoroch je súčasťou dodávky.

Pre zariadenie s reguláciou jedného priamo pripojeného

vykurovacieho okruhu (bez zmiešavacieho ventilu) v závislosti

od priestorovej teploty stačí použiť iba samostatnú

ovládaciu jednotku RC20. Snímač priestorovej teploty je

integrovaný v ovládacej jednotke RC20. Okrem toho možno

prostredníctvom ovládacej jednotky RC20 regulovať

okruh teplej vody s termickou dezinfekciou a s cirkulačným

čerpadlom. Taktiež možno pomocou tohto prístroja

nastavovať na spínacích hodinách spínanie štandardných

programov počas týždňa.

Ak sa ovládacia jednotka RC20 používa ako diaľkové ovládanie,

tak reguláciu vykurovacích okruhov a plynového

kondenzačného kotla preberie v regulačnom systéme

Logamatic EMS ovládacia jednotka RC35. Ovládacia jednotka

RC20 potom zabezpečuje nevyhnutné informácie

z miestnosti a o druhu prevádzky. V oboch prípadoch použitia

zobrazuje displej LCD nameranú priestorovú teplotu

(→ 31/1, poz. 1). Okrem toho je na displeji LCD zobrazený

presný čas a aktuálny deň v týždni.

S pomocou tlačidiel možno nastavovať rôzne druhy prevádzky

vykurovania ako „automatika“, „nepretržité kúrenie“

a „nepretržitý útlm“ (→ poz. 3 až poz. 5). Integrované

diódy LED slúžia pre indikáciu aktuálneho druhu prevádzky.

Prístup k funkciám ovládacej jednotky RC20 bol skonštruovaný

podľa osvedčenej a jednoduchej koncepcie

„stlačiť a otočiť". Funkcie sú rozdelené do dvoch úrovní

ovládania. V prípade potreby možno využiť kalibračnú

funkciu pre priestorovú teplotu. Táto funkcia je prístupná

v servisnej úrovni, ktorá sa aktivuje postranným, zapusteným

tlačidlom. V servisnej úrovni odborný pracovník nastaví

pri uvádzaní do prevádzky rôzne parametre zariadenia

ako napr. aktiváciu ohrevu pitnej vody s pevným regulovaním

cirkulačného čerpadla alebo definovanie funkcie

termickej dezinfekcie.

31/1 Indikátory a ovládacie prvky ovládacej jednotky RC20

Vysvetlivky k obrázku

1 LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt a teplôt (trvalé zobrazenie:

nameraná priestorová teplota)

2 otočný volič pre menenie hodnôt, ktoré sa zobrazia na displeji po

stlačení tlačidla alebo pre vyvolanie menu servisnej úrovne

3 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie automatickej prevádzky vykurovania

podľa spínacích hodín

4 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie normálnej prevádzky vykurovania

(denná prevádzka - „nepretržité kúrenie“)

5 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie redukovanej prevádzky vykurovania

(nočná prevádzka - „nepretržitý útlm“)

6 tlačidlo s diódou LED pre aktivovanie dodatočného ohrevu pitnej vody

alebo pre nastavenie teploty teplej vody

7 kryt druhej úrovne ovládania

8 tlačidlo pre výber programu vykurovania

9 tlačidlo pre nastavenie hodín a dňa v týždni

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 31


4 Regulácia vykurovania

4.4.4 Ovládacia jednotka RC35

Ovládacia jednotka RC35 (→ 32/1) je prostredníctvom

dvojžilového kábla zbernice napojená k zariadeniu

Logamatic EMS a taktiež aj napájaná elektrickou energiou.

Môže sa pripevniť k základnému regulátoru Logamatic

BC10, ktorý je namontovaný priamo na nástennom vykurovacom

kotle, alebo sa nainštaluje s použitím nástenného

držiaka v obytných priestoroch. V prípade montáže

v obytných priestoroch možno použiť ovládaciu jednotku

RC35 aj ako komfortný regulátor priestorovej teploty.

Základné vybavenie ovládacej jednotky RC35 umožňuje

regulovanie jedného vykurovacieho okruhu bez zmiešavacieho

ventilu v závislosti od vonkajšej alebo priestorovej

teploty alebo aj v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním

podľa priestorovej teploty. V prípade použitia regulácie

alebo spínania podľa priestorovej teploty musí byť ovládacia

jednotka RC35 nainštalovaná v referenčnej miestnosti.

Keď sa miesto inštalácie ovládacej jednotky RC35

nenachádza v referenčnej miestnosti, možno k jej nástennému

podstavcu pripojiť externý snímač priestorovej teploty.

Ovládacia jednotka RC35 je vybavená programovateľnými

šesťkanálovými digitálnymi spínacími hodinami s ôsmimi

štandardnými programami pre grafické zobrazenie spínacích

cyklov ako aj vonkajšej teploty (s integrovanou

„meteorologickou stanicou“). V kombinácii s regulačným

systémom Logamatic EMS a/alebo s modulmi WM10

a MM10 možno dodatočne pre každý vykurovací okruh vytvoriť

aj vlastný program. Pre ohrev pitnej vody s regulovaním

cirkulačného čerpadla je k dispozícii vlastný časový

kanál. K základným funkciám patrí aj termická dezinfekcia,

ktorej nastavenie je taktiež variabilné a jednorazový ohrev

teplej vody. Všetky dôležité informácie o vykurovacom zariadení

vrátane chybových hlásení, priestorovej

teploty, presného času a aktuálneho dňa v týždni možno

zistiť prostredníctvom ovládacej jednotky RC35, ktorá

umožňuje aj ich zobrazenie v podobe „dekódovaného textu

(→ 32/1, poz. 1)

S pomocou tlačidiel možno nastavovať rôzne druhy prevádzky

vykurovania ako „automatika“, „nepretržité kúrenie“

a „nepretržitý útlm“ (→ poz. 3 až poz. 5). Diódy LED,

ktoré sú integrované v každom takomto tlačidle, slúžia pre

indikáciu aktuálneho druhu prevádzky.

Ovládacia jednotka RC35 dokáže v kombinácii s modulom

výhybky regulovať hydraulickú výhybku a jeden priamo

pripojený vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu,

v kombinácii so zmiešavacím modulom MM10 ďalšie tri vykurovacie

okruhy a v kombinácii so solárnym modulom

SM10 (príklad zariadenia → strana 64) aj solárny ohrev

pitnej vody.

Ovládacia jednotka RC35 je vybavená aj niektorými špeciálnymi

funkciami ako napr. „dovolenková funkcia“ pre celé

zariadenie alebo v kombinácii s funkčnými modulmi

WM10 a MM10 aj pre každý vykurovací okruh osobitne.

Okrem toho má k dispozícii množstvo servisných funkcií

ako „monitorovacia funkcia“, „test funkcií“, „test LCD“,

„monitorovanie porúch“, „indikácia porúch“, „indikácia

charakteristiky vykurovania atď.

Prístup k funkciám ovládacej jednotky RC35 bol skonštruovaný

podľa osvedčenej a jednoduchej koncepcie „stlačiť

a otočiť”. Funkcie sú rozdelené do viacerých úrovní ovládania.

Dve úrovne ovládania pre koncového užívateľa sú

rozdelené na základné a rozšírené funkcie. K dispozícii je

aj servisná úroveň, kde môže odborný pracovník vykonať

nastavenia napr. vykurovacích okruhov alebo ohrevu pitnej

vody.

32/1 Indikátory a ovládacie prvky ovládacej jednotky RC35

Vysvetlivky k obrázku

1 LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt a teplôt (trvalé zobrazenie:

nameraná priestorová teplota)

2 otočný volič pre menenie hodnôt, ktoré sa zobrazia na displeji po

stlačení tlačidla alebo pre vyvolanie menu servisnej úrovne

3 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie automatickej prevádzky vykurovania

podľa spínacích hodín (automatické prepínanie medzi dennou

a nočnou priestorovou teplotou)

4 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie normálnej prevádzky vykurovania

(denná prevádzka - „nepretržité kúrenie“), prerušenie počas

letnej prevádzky

5 tlačidlo s diódou LED pre nastavenie redukovanej prevádzky vykurovania

(nočná prevádzka - „nepretržitý útlm“)

6 tlačidlo s diódou LED pre aktivovanie jednorazového ohrevu pitnej

vody alebo pre nastavenie teploty teplej vody

7 kryt druhej úrovne ovládania

8 tlačidlo pre menenie menu alebo úrovní ovládania

9 tlačidlo pre zobrazenie hodnôt (menu informácie)

10 tlačidlo pre nastavenie priestorovej teploty

11 tlačidlo pre nastavenie dňa v týždni

12 tlačidlo pre nastavenie hodín

13 tlačidlo pre ovládanie menu

32

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.5 Funkčné moduly pre rozšírenie regulačného systému Logamatic EMS

4.5.1 Moduly pre nástenné vykurovacie kotly

Pre dodávané moduly existujú dve možnosti montáže.

1. Variant s montážou vo vykurovacom kotle

Do kotlov Logamax plus GB162 možno zabudovať

maximálne dva moduly.

2. Variant s montážou na stenu mimo vykurovacieho kotla

Všetky dodávané typy modulov sú vybavené zbernicovým

káblom, sieťovým konektorom a podstavcom pre montáž

na stenu (vrátane hmoždiniek a skrutiek). Vďaka tomu môžu

byť bez problémov nainštalované aj mimo vykurovacieho

kotla.

Rýchlomontážne súpravy bez integrovaných modulov

Dodávané sú nasledovné rýchlomontážne súpravy s vysoko

účinným čerpadlom s triedou účinnosti A

Rýchlomontážna súprava so zmiešavacím ventilom

- HSM 20 E plus

- HSM 25 E plus

Rýchlomontážna súprava bez zmiešavacieho ventilu

- HS 25 E plus

33/1 Funkčné moduly: možnosť pre zabudovanie do plynového kondenzačného

kotla Logamax plus GB162 zaveseného na stene

Rýchlomontážne súpravy s integrovanými modulmi

Dodávané sú nasledovné rýchlomontážne súpravy s integrovanými

modulmi

Rýchlomontážna súprava s modulom výhybky

- HS 25 E (EMS Inside)

- HS 32 E (EMS Inside)

Rýchlomontážna súprava so zmiešavacím modulom

- HSM 15 E (EMS Inside)

- HSM 20 E (EMS Inside)

- HSM 25 E (EMS Inside)

- HSM 32 E (EMS Inside)

Moduly sú dodávané z výroby s kompletnou kabelážou.

Pre uvedenie do prevádzky treba moduly pripojiť k sieťovému

napätiu 230 V.

33/2 Funkčný modul pri variante s montážou na stenu

Vysvetlivky k obrázku (→ 33/1)

1 základný modul

2 miesto pre pripojenie

Vysvetlivky k obrázku (→ 33/2)

1 kryt so svorkami

2 základný modul

3 nástenný držiak s odľahčením pnutia pre pripojovací kábel

33/3 Rýchlomontážny set pre vykurovací okruh s vysoko účinným

čerpadlom s triedou účinnosti A

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 33


4 Regulácia vykurovania

4.5.2 Prípojný modul ASM10

Prípojný modul ASM10 je zbernicový rozvádzač pre rozšírenie

zbernice EMS s viacerými účastníkmi (napr. zmiešavacie

moduly MM10 alebo priestorové regulátory

RC20), ku ktorému možno pripojiť až šesť účastníkov zbernice.

Používa sa v regulačnom systéme Logamatic EMS

a voliteľne ho možno inštalovať do vykurovacieho kotla

resp. regulačného systému alebo aj na stenu.

Modul má tieto ďalšie vlastnosti:

1 vstup zbernice EMS a 5 výstupov zbernice EMS

kódované a farebne označené prípojné konektory
interná komunikácia prostredníctvom dátového protokolu

zbernice EMS

nástenný držiak pre uchytenie modulu systému EMS

odľahčenie pnutia pre pripojovací kábel

kryt svoriek

druh krytia modulu v súprave pre nástennú montáž

IP 40

vrátane montážneho materiálu

počet modulov v jednom zariadení podľa potreby

4.5.3 Zmiešavací modul MM10

Zmiešavací modul MM10 rozširuje regulačný systém

Logamatic EMS o jeden vykurovací okruh so zmiešavacím

ventilom. V kombinácii s ovládacou jednotkou RC35 možno

použiť až tri takéto moduly. Použiť ho možno iba pri hydraulickom

oddelení plynového kondenzačného kotla pomocou

hydraulickej výhybky v kombinácii s modulom výhybky

WM10 a rozdeľovačom vykurovacích okruhov pre

dva vykurovacie okruhy (Príklady zariadení → strany 61 a

62). Pre vykurovacie okruhy 2, 3 a 4 možno nastaviť v servisnej

úrovni ovládacej jednotky RC35 systémy vykurovania

„vykurovacie teleso“, „konvektor“ alebo „podlaha“.

Tieto sú automaticky regulované v závislosti od vonkajšej

teploty. Keď je u vykurovacích okruhov nastavený systém

vykurovania „podlaha“, možno regulovať aj funkciu „sušenie

podlahy“. Okrem toho môžu byť vykurovacie okruhy

prevádzkované ako čistý priestorový regulátor.

Systém vykurovania „priestorový výstup“ je regulovaný

v závislosti od priestorovej teploty a pre jeho použitie je

nutná inštalácia diaľkového ovládania v referenčnej miestnosti

(→ 27/1). Pripojiť ho možno priamo k zmiešavaciemu

modulu MM10. Ako diaľkové ovládanie možno použiť

ovládaciu jednotku RC35 alebo RC20.

4.5.4 Solárny modul SM10

Solárny modul SM10 ponúka možnosť integrácie solárneho

ohrevu pitnej vody do regulačného systému Logamatic

EMS (Príklady zariadení → strany 64).

Solárny modul SM10 nie je jednoduchou reguláciou teplotného

rozdielu. Má v sebe zakomponovanú funkciu pre

variabilnú reguláciu prietoku čerpadla solárneho okruhu.

S touto prevádzkou s veľkým/malým prietokom (High-

Flow/Low-Flow) možno optimalizovať ohrev pitnej vody

v závislosti od potreby. Pri studenom stave zariadenia sa

najprv rýchlo kvôli zachovaniu komfortu vyrobí teplá voda

pomocou solárnej energie. Ak už je k dispozícii dostatočné

množstvo teplej vody, prepne regulácia na prevádzku

„optimalizovanú pre zemný plyn“.

Okrem toho je solárny modul SM10 vybavený aj funkciou

pre optimalizáciu dodatočného ohrevu, ktorá prispieva

k zviditeľneniu inteligentného prepojenia regulácie vyku-

rovacieho kotla a solárnej regulácie. Táto regulačná funkcia

potláča (v závislosti od plniacej kapacity zásobníka pitnej

vody) pri dostatočnom množstve solárnej energie dodatočný

ohrev pitnej vody prostredníctvom plynového

kondenzačného kotla. Týmto spôsobom sa dá optimalizovať

využitie solárnej energie a ušetriť až 10 % primárnej

energie.

Pre aktiváciu solárneho ohrevu pitnej vody treba v servisnej

úrovni ovládacej jednotky RC35 nastaviť pre vykurovací

okruh „solárne zariadenie“.

Solárny modul SM10 je možné použiť v kombinácii s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162. Pri

použití bivalentných zásobníkových ohrievačov vody alebo

termosifónových zásobníkov je funkcia termickej dezinfekcie

na ovládacej jednotke RC35 automaticky deaktivovaná.

34

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.5.5 Modul výhybky WM10

Modul výhybky WM10 reguluje hydraulické oddelenie medzi

kotlovým okruhom a okruhmi spotrebičov. Hydraulické

oddelenie možno realizovať hydraulickou výhybkou alebo

prostredníctvom výmenníka tepla. Okrem toho môže

modul výhybky WM10 regulovať sekundárne čerpadlo

pre vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu (vykurovací

okruh 1; Príklady zariadení → strana 61). Modul výhybky

WM10 umožňuje realizovať ohrev pitnej vody

s použitím plniaceho čerpadla zásobníka. Pri regulovaní

plniaceho čerpadla zásobníka je možná paralelná prevádz-

ka vykurovania v jednom vykurovacom okruhu so zmiešavacím

ventilom a ohrevu pitnej vody Príklad zariadenia →

strana 62).

V zariadeniach s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax

plus GB162 treba vykonať hydraulické oddelenie vtedy,

keď sa majú pripojiť dva vykurovacie okruhy s vlastnými

čerpadlami.

Vysvetlivky k obrázku

1 základný modul

2 poistka prístroja

3 prístup k náhradnej poistke

4 dióda LED pre prevádzkovú a poruchovú indikáciu

5 konektorová lišta pre riadiace napätie

6 pripojovací konektor pre ďalšie komponenty v zariadení Logamatic

EMS (cez zbernicu EMS)

7 pripojovací konektor pre ovládaciu jednotku resp. priestorový regulátor

RC...

8 pripojovací konektor pre snímač teploty kotlovej vody (tu FK pre

hydraulickú výhybku)

9 konektorová lišta pre výkonové napätie

10 pripojovací konektor pre obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

11 miesto pre pripojenie sieťového napájania ďalších funkčných modulov

(sieťový výstup)

12 pripojovací konektor pre sieťovú prípojku 230 V AC, 50 Hz

35/1 Modul výhybky WM10 (základný modul)

4.5.6 Modem diaľkového ovládania Logamatic Easycom

Spoločnosť Buderus ponúka cenovo výhodný modem

diaľkového ovládania Logamatic Easycom pre diaľkové

monitorovanie a nastavovanie parametrov u malých

a stredných vykurovacích zariadení. Dodáva sa aj v modulovom

variante EM vrátane softvéru pre nastavovanie

parametrov a kábla pre parametrizáciu. Základné vlastnosti

modemu diaľkového ovládania:

univerzálna možnosť pripojenia k regulátorom systému

Logamatic 2000, 4000 alebo EMS; s možnosťou

komunikácie s účastníkmi zbernicového systému;

s dodatočným beznapäťovým signalizačným vstupom

pripojenie prostredníctvom analógovej telefónnej prípojky

alebo s adaptérom prostredníctvom siete ISDN,

vysoká rýchlosť prenosu dát (56 kBit/s)

kompletné diaľkové získavanie údajov a nastavovanie

parametrov pripojeného zariadenia pomocou servisného

softvéru pre PC Logamatic ECO-SOFT s prepínaním

druhov prevádzky cez telefón (funkcia rekreačný

dom)

diaľkové monitorovanie pripojeného zariadenia s automatickou

signalizáciou porúch prenášanou do troch

ľubovoľne nastaviteľných cieľov signalizácie; možnými

cieľmi signalizácie sú fax, mobilný telefón (SMS cez

D1, D2 alebo E-Plus), riadiaci terminál (so softvérom

ECO-MASTERSOFT) alebo e-mail adresa.

pripravený pre aktualizáciu softvéru (Firmware--Updates)

prostredníctvom stiahnutia novej verzie (Software-Download)

35/2 Modem diaľkového ovládania Logamatic Easycom

(modulový variant EM)

Vysvetlivky k obrázku

1 prevádzkový spínač (zapnúť / vypnúť)

2 indikátor prevádzkovej pohotovosti

3 indikátor „hlásenie“

4 indikátor „obsadená telefónna linka“

5 indikátor „údržba“

6 tlačidlo „údržba“ resp. „nový štart“

7 kryt so svorkami modulového variantu EM

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 35


4 Regulácia vykurovania

4.5.7 Modul indikácie porúch EM10

Modul indikácie porúch EM10 možno použiť ako rozhranie

medzi vykurovacím kotlom a napr. riadiacou technikou budovy.

S použitím signálu 0-10VDC možno zabezpečiť regulovanie

prostredníctvom teploty výstupu alebo prostredníctvom

výkonu (→ 36/1).

V kombinácii s nástennými vykurovacími kotlami Logamax

plus GB162 plní modul indikácie porúch EM10 dve základné

funkcie.

vysielanie indikácie poruchy cez napäťový signál 230 V

(max. 1 A) (húkačka, signalizačná dióda) a cez beznapäťový

kontakt pre signalizačné nízke napätia. Indikácia

poruchy je generovaná z nasledovných príčin:

- vykurovací kotol má poruchu s poistkou

- tlak vody v zariadení je príliš nízky

- komunikácia s vykurovacím kotlom bola prerušená

dlhšie ako päť minút

regulovanie vykurovacieho kotla prostredníctvom externého

signálu s rovnakým napätím 0-10 V. Prostredníctvom

tohto signálu sa vykurovaciemu kotlu stanovuje

teplota výstupu (viď diagram → 36/1).

Použiť možno iba jednu z dvoch základných funkcií.

Regulovanie prostredníctvom teploty výstupu

Modul EM10 prenáša signál 0-10 V z riadiacej techniky budovy

do bodu nastavenia teploty výstupu. Ide tu o lineárny

vzťah (tabuľka → 36/2).

Vstupné napätie

Bod nastavenia teploty

výstupu (vykur. kotol)

36/2 Regulovanie prostredníctvom teploty výstupu

Stav vykurovacieho

kotla

vypnuté

vypnuté

zapnuté

zapnuté

zapnuté/maximálne

Regulovanie prostredníctvom výkonu

Modul EM10 prenáša signál 0-10 V z riadiacej techniky budovy

pre setpoint (nastavenie) výkonu. Ide tu o lineárny

vzťah (tabuľka → 36/3).

Vstupné napätie

Setpoint výkonu

(vykurovací kotol)

Stav vykurovacieho

kotla

teplota výstupu ϑ v v °C

vstupné napätie U vo V

36/1 Charakteristika modulu indikácie porúch EM10 (požadované

hodnoty)

vypnuté

vypnuté

nízke zaťaženie 1)

čiastočné zaťaženie

plné zaťaženie

36/3 Regulovanie prostredníctvom teploty výstupu

1)Výkon pri nízkom zaťažení závisí od typu zariadenia. Ak je nízke

zaťaženie zariadenia rovné napr. 20 % a riadiaci signál je

1 V (= 10 %), tak potom bude požadovaný výkon nižší ako nízke

zaťaženie. V takomto prípade dodáva zariadenie 10 % prostredníctvom

cyklu zapnuté / vypnuté pri nízkom zaťažení.

V tomto príklade sa vykurovací kotol prepne do nepretržitej

prevádzky pri setpointe (nastavení) 2 V.

4.5.8 Riadiaci modul VM10 pre externý magnetický ventil

V kombinácii s nástennými vykurovacími kotlami Logamax

plus GB162 preberá riadiaci modul VM10 regulovanie

a sieťové napájanie externého magnetického ventilu pri

prevádzke zariadení so skvapalneným plynom pod povrchom

zeme.

Pri požiadavke na teplo z vykurovacieho kotla sa externý

magnetický ventil otvorí o dve sekundy skôr ako plynový

ventil zariadenia.

Keď neexistuje požiadavka na teplo z vykurovacieho kotla,

tak ostane externý magnetický ventil zatvorený. Pri poruchách

a chybách na vykurovacom kotle ostáva externý

magnetický ventil zatvorený.

36/4 Riadiaci modul VM10

36

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

4.6 Pomoc pri výbere možného vybavenia komponentmi regulačného systému Logamatic EMS

Regulačné komponenty a funkcia

Plynový kondenzačný kotol Logamax plus

Kotlové komponenty

Univerzálny horákový automat UBA 3.5

Základný regulátor Logamatic BC10

Ovládacia jednotka RC20

Ako regulácia podľa priestorovej teploty

Ako diaľkové ovládanie v kombinácii s ovládacou jednotkou RC35 1)

Ovládacia jednotka RC35

Ako regulácia podľa vonkajšej teploty

Ako regulácia podľa priestorovej teploty 2)

Pripojenie externého snímača priestorovej teploty

Ako diaľkové ovládanie 2)

Súprava pre pripojenie zásobníka AS-E 3)

Funkčné moduly

Modul výhybky WM10 4)

Zmiešavací modul MM10 6)

Solárny modul SM10 7)

Modem diaľkového ovládania Logamatic Easycom

Možnosti rozšírenia regulačného systému

Zabudovateľná solárna regulácia pre druhý spotrebič

(podpora vykurovania)

Externé blokovanie (beznapäťový kontakt)

Externá požiadavka na teplo (beznapäťový kontakt)

Externá požiadavka na teplo 0-10 V (modul indikácie porúch EM10)

Napojenie EIB

Súhrnná signalizácia porúch (modul indikácie porúch EM10)

Diaľkové monitorovanie

Diaľkové nastavovanie parametrov

Flexibilné rozšírenie systému pomocou zbernicovej techniky

2. magnetický ventil napr. pre kvapalný plyn (riadiaci modul VM10)

Vysvetlivky:

37/1 Pomoc pri výbere možného vybavenia plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 s komponentmi regulačného systému Logamatic

EMS

1) Ako diaľkové ovládanie pre vykurovací okruh 1, keď je ovládacia jednotka RC35 namontovaná v kotle alebo ako diaľkové ovládanie pre

vykurovací okruh 2.

2) V zariadení môže byť namontovaná iba jedna ovládacia jednotka RC35: Keď je ovládacia jednotka RC35 namontovaná v kotle alebo

ak existuje druhý vykurovací okruh, tak treba použiť dodatočne pre každý vykurovací okruh ako diaľkové ovládanie ovládaciu jednotku RC20.

3) AE-S obsahuje snímač teploty teplej vody pre ohrev teplej vody s prípojným konektorom a výplňami snímača

4) Integrovaný zásobníkový ohrievač vody dodávaný z výroby v zapojenom stave.

5) V jednom zariadení môžu byť integrované maximálne dva moduly.

6) Funkčný modul možno použiť v zariadení v kombinácii s ovládacou jednotkou RC35 tri krát.

7) Funkčný modul pre solárne zariadenia, pre jeden spotrebič (solárny ohrev pitnej vody s optimalizáciou využitia solárnej energie)

8) Moduly môžu byť namontované iba mimo vykurovacieho kotla.

Modul výhybky WM10 a solárny modul SM10 môžu byť

v jednom regulátore použité iba raz.

Zmiešavací modul možno v regulátore použiť maximálne

trikrát.

základné vybavenie;

voliteľne; - nie je možné

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 37


4 Regulácia vykurovania

4.7 Regulátory Logamatic 4121 a 4122

Regulátor Logamatic 4121

Regulátor Logamatic 4121 patrí do modulového regulačného

systému Logamatic 4000. Základné vybavenie obsahuje

kontrolný modul CM 431, ovládaciu jednotku

MEC2 a centrálny modul ZM 424.

Logamatic 4121 (číslo výrobku 6303 6162)

Nasledovné komponenty sú regulovateľné:

nástenný vykurovací kotol s modulovateľnou prevádzkou

horáka (v kombinácii s univerzálnym horákovým

automatom UBA 3.5 alebo UBA1.5)jeden vykurovací okruh s regulačným prvkom

voliteľná funkcia (len jedna funkcia):

- druhý vykurovací okruh bez regulačného prvku

a regulácia teploty teplej vody prostredníctvom

plniaceho čerpadla zásobníka s regulovaním

cirkulačného čerpadla prostredníctvom systému

Logamatic 4000 alebo

- druhý vykurovací okruh s regulačným prvkom

a regulácia teploty teplej vody prostredníctvom

systému Logamatic EMS (s trojcestným prepínacím

ventilom) alebo plniace čerpadlo zásobníka

a cirkulačné čerpadlo.

38/1 Regulátor Logamatic 4121 v základnom vybavení

Vysvetlivky k obrázkom (→ 38/1 a 39/1)

1 centrálny modul ZM424

2 kontrolný modul CM431

3 ovládacia jednotka MEC2

4 spínač pre zapínanie a vypínanie regulácie

5 poistka

38

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Regulácia vykurovania 4

Regulátor Logamatic 4122

Základné vybavenie regulátora Logamatic 4122 obsahuje

len kontrolný modul CM 431 a ovládaciu jednotku MEC2

(→ 39/1). V základnom vybavení vlastné funkcie nemá. Až

po inštalácii rôznych modulov získava regulátor svoje

funkcie (→ 39/2).

Logamatic 4122 s MEC (č. výrobku 6303 7474)

Logamatic 4122 s displejom (č. výrobku 6303 5463)

Alternatívne možnosti použitia:

regulátor Logamatic 4122 v kombinácii s funkčnými

modulmi FM 441, FM 442, FM 443, FM 444, FM 445,

FM 446 a FM 448 pre rozšírenie regulačných funkcií

(maximálne 56 vykurovacích okruhov)

regulátor Logamatic 4122 v kombinácii s funkčnými

modulmi FM 456 KSE2 resp. FM 457 KSE4 pre regulovanie

kaskády pozostávajúcej z maximálne 8 nástenných

vykurovacích kotlov.

39/1 Regulátor Logamatic 4122 v základnom vybavení ako variant

s ovládacou jednotkou MEC 2; voliteľne s displejom

(vysvetlivky k obrázku → 38/1)

39/2 Regulačné a rozširovacie možnosti pre regulátory Logamatic 4121 a 4122

1) pri použití funkčného modulu FM 445 je ohrev pitnej vody centrálneho modulu ZM 424 deaktivovaný

Moduly EMS v princípe nie je možné regulovať.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 39


4 Regulácia vykurovania

Funkčné moduly FM 456 KSE2 a FM 457 KSE4

V kombinácii s regulátorom Logamatic 4121 a 4122 možno

pomocou týchto funkčných modulov regulovať kaskádu

vytvorenú z dvoch resp. maximálne 8 nástenných vykurovacích

kotlov Buderus s UBA 1.5 a/alebo UBA 3.5

(EMS). K dispozícii sú nasledovné funkcie:

plne modulovateľná prevádzka všetkých vykurovacích

kotlov

sériová prevádzka dvoch resp. štyroch vykurovacích

kotlov v kaskáde

pevne stanovené alebo inteligentné menenie poradia

kotlov v prevádzke

automatické ohraničenie zaťaženia pri letnej prevádzke

S jedným regulátorom Logamatic 4122 možno použiť maximálne

dva funkčné moduly FM 456 pre regulovanie štyroch

nástenných vykurovacích kotlov resp. dva funkčné

moduly FM 457 pre regulovanie 8 nástenných vykurovacích

kotlov.

Komunikačná ovládacia jednotka MEC2

Pomocou digitálnej ovládacej jednotky MEC2 (→ 40/1)

možno ovládať všetky dôležité parametre regulátorov

Logamatic 4121 a 4122. Koncepcia obsluhy je založená na

osvedčenom princípe „stlačiť a otočiť". Komunikácia s užívateľom

pritom zabraňuje zadaniu odporujúcich si parametrov

a tým zabezpečuje bezporuchové uvádzanie do

prevádzky. Všetky informácie, ktoré sú k dispozícii, možno

nechať zobraziť ako „dekódovaný text". Snímač priestorovej

teploty a prijímač rádiového signálu sú sériovo zabudované.

Ovládaciu jednotku MEC2 možno umiestniť na regulátor,

na opláštenie kotla pomocou súpravy On-line alebo

v obytných priestoroch s použitím priestorovej sady pre

MEC2. Nástenný držiak priestorovej sady je spojený s regulátorom

Logamatic 4121 resp. 4122 jednoducho pomocou

dvojžilového kábla.

Ak má plniť ovládacia jednotka MEC2 s priestorovou sadou

funkciu diaľkového ovládania, namontuje sa do regulátora

na jej miesto kotlový displej. Tento prevádzkový displej

potom zobrazuje výstupné údaje zariadenia.

Priestorová sada s nástenným držiakom a kotlovým

displejom - č. výr. 5720 812

Ďalšie pokyny sú uvedené v Podkladoch pre projektovanie

modulového regulačného systému Logamatic 4000.

40/1 Ovládacia jednotka MEC2 so zabudovaným snímačom priestorovej

teploty a nástenným držiakom

Vysvetlivky k obrázku (→ 40/1)

1 ovládacia jednotka MEC2 so zabudovaným snímačom priestorovej

teploty a prijímačom rádiového signálu

2 nástenný držiak pre ovládaciu jednotku MEC2

voľné

miesto

40/2 Poloha nástenného držiaka pre ovládaciu jednotku MEC2 v referenčnej

miestnosti (rozmery v m)

40

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Ohrev pitnej vody 5

5 Ohrev pitnej vody

5.1 Pomoc pri výbere riešenia ohrevu pitnej vody

Plynové kondenzačné kotly majú veľmi vysokú účinnosť.

Preto je z energetického a ekologického hľadiska ohrev

pitnej vody plynovým kondenzačným kotlom Logamax

plus GB162 zmysluplný. Je vhodný pre použitie v kombinácii

so separátnymi zásobníkovými ohrievačmi vody

(Logamax plus GB162, pomoc pri výbere → strana 45).

Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia a rozhodovaní

o variante ohrevu pitnej vody treba brať do úvahy niektoré

faktory.

K nim patria:

súčasné využívanie rôznych odberových miest

potreba teplej vody a požiadavka komfortu

dĺžka potrubia (s alebo bez cirkulačného potrubia)

priestorové podmienky

náklady

výmena systémových komponentov

Kritéria pre projektovanie

Možné varianty

len jedno odberové miesto

so separátnym

zásobníkovým

ohrievačom vody

kompaktná

vykurovacia

centrála

využitie odberových miest

viac odberových miest, ale nie súčasne

viac odberových miest súčasne

domácnosť pre jednu osobu

(centrálny ohrev pitnej vody pre jeden byt)

požiadavka na teplú vodu

domácnosť pre štyri osoby

(centrálny ohrev pitnej vody

pre jeden byt alebo rodinný dom)

dĺžka potrubia

požiadavka na priestor

náklady

výmena systémových

komponentov

mnoho užívateľov

(centrálny ohrev pitnej vody pre rodinný dom

s viacerými rodinami)

až do osem metrov (bez cirkulačného potrubia)

viac ako osem metrov (s cirkulačným potrubím)

nenáročný, malý

dostatočný priestor (väčší)

cenovo výhodné riešenie

existuje kombinovaný prístroj

existuje zásobník

41/1 Pomoc pri výbere integrovaného alebo separátneho ohrevu pitnej vody

+ odporúčaný; odporúčaný s podmienkou; - neodporúčaný

1) pri dostatočnej výške miestnosti sa odporúča zásobníkový ohrievač vody Logalux S120 (postavený pod kotlom)

nie je možné

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 41


5 Ohrev pitnej vody

5.2 Rozsah použitia zásobníka s vrstvovým plnením u kotlov Logamax plus GB162-25 T40S

Pri celkovej tvrdosti vody od 15° dH do 20° dH sa odporúča

nastaviť teplotu zásobníka na ≤ 55°C. Alternatívne

možno použiť zariadenie na úpravu vody.

V prípade celkovej tvrdosti nad 21 °dH je nutné počítať

s tvorbou vodného kameňa v doskovom výmenníku tepla.

Odporúčame použiť zásobník so špirálovou rúrou alebo

alternatívne úpravu vody.

5.3 Funkčný modul FM445 pre ohrev pitnej vody so systémom plnenia zásobníka (LAP, LSP)

v kombinácii s Logamax plus GB162

Vykurovacie kotly Logamax plus GB162 možno s funkčným

modulom FM445 skombinovať dvoma spôsobmi:

napojením systému plnenia zásobníka za hydraulickú

výhybku

- v tomto prípade možno v plnej miere používať funkciu

regulácie obehového čerpadla (PS1) primárneho

vykurovacieho okruhu alebo funkciu regulácie regulačného

prvku (SK) primárneho okruhu prostredníctvom

modulu FM445


pripojenie systému plnenia zásobníka prostredníctvom

trojcestného ventilu v prevádzke s prioritou teplej

vody

- obehové čerpadlo integrované v kotli pracuje ako

čerpadlo systému plnenia zásobníka primárneho vykurovacieho

okruhu.

- čerpadlo integrované v nástenných vykurovacích

kotloch je regulované priamo kotlom, teda nie modulom

FM445. Pracuje na maximálne otáčky.

42

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Ohrev pitnej vody 5

5.4 Separátny ohrev pitnej vody pomocou trojcestného prepínacieho ventilu u kotlov Logamax

plus GB162-45, GB162-65 a GB162-80

Prednostné zapínanie ohrevu pitnej vody

Univerzálny horákový automat UBA 3.5 plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162 je vybavený

funkciou prednostného zapínania ohrevu pitnej vody. Táto

reguluje trojcestný prepínací ventil. Zabudovateľné obe-

Rozmery a technické údaje trojcestných prepínacích ventilov

hové čerpadlo plynového kondenzačného kotla potom

pracuje alternatívne buď ako čerpadlo vykurovacieho

okruhu alebo ako plniace čerpadlo zásobníka. Trojcestný

prepínací ventil sa montuje mimo kotla v rámci stavebných

prác.

Vysvetlivky k obrázkom

A(VS) výstup zásobníka (teplá voda)

B(VK) výstup vykurovacieho okruhu

AB (VK) výstup z vykurovacieho kotla

1) rozmer pri vonkajšom závite 1”

2) rozmer pri čeľusťovom skrutkovom spoji 22 mm

Pri zabudovaní ventilu treba dbať na správnu

pozíciu. Motor nesmie visieť nadol.

43/1 Rozmery trojcestných prepínacích ventilov pre kotly Logamax plus GB162-45 a GB162-65

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus

trojcestný prepínací ventil

čerpadlo 1)

zostatkový dopravný tlak

cól

v rámci stavebných prác v rámci stavebných prác

napätie

frekvencia

príkon

dĺžka elektrického prípojného vedenia

vodovodné prípoje

rozdielový tlak

statický tlak

K VS - hodnota

prípustná teplota okolia

teplota média

43/2 Technické údaje trojcestných prepínacích ventilov

1) regulácia kotlom

cól

Vysvetlivky k obrázkom (→ 43/3)

a prietoková charakteristika Taconova, 32 mm / 1¼”

b prietoková charakteristika Honeywell typ VC8010, 28 mm / 1”

c prietoková charakteristika Honeywell typ VC8010, 22 mm / ¾”

K VS kapacita prietoku ventilu (v m 3 /h)

Prietok vody

Tlaková strata

43/3 Prietoková charakteristika trojcestných prepínacích ventilov

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 43


5 Ohrev pitnej vody

Ohrev pitnej vody prostredníctvom skupiny čerpadla s integrovaným trojcestným prepínacím ventilom u Logamax plus

GB162-65

Montáž trojcestného prepínacieho ventilu je možná len vľavo pri pripojovacej skupine čerpadla.

Pripojovacia skupina čerpadla so súpravou trojcestných ventilov je uspôsobená len pre použitie s Logamax plus GB162-65,

nie je použiteľná pre kotly s výkonmi 80 kW a 100 kW, pretože výkon integrovaného čerpadla nie je dostatočný.

44/1 Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB162-65 s pripojovacou skupinou čerpadla so súpravou trojcestných ventilov

Vysvetlivky k obrázkom (→ 44/1)

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

EZ prívod cirkulácie

FS havarijný termostat

GAS plynová prípojka

HK vykurovací okruh

KR spätná klapka

MAG membránová expanzná nádoba

PZ cirkulačné čerpadlo

RK spiatočka vykurovacieho kotla

RS spiatočka zásobníkového ohrievača vody

SMF zachytávač nečistôt

SV poistný ventil

THV termostatický ventil vykurovacieho telesa

VK výstup vykurovacieho kotla

VS výstup zásobníkového ohrievača vody

Tlaková strata

Prietok vody

44/2 Zostatkový dopravný tlak GB162-65 so skupinou čerpadla s integrovaným

trojcestným ventilom

Vysvetlivky k obrázkom (→ 44/2)

a malé zaťaženie

b plné zaťaženie

44

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Ohrev pitnej vody 5

5.5 Výber vhodného zásobníkového ohrievača vody pre rodinné domy a jednopodlažné byty

Veľkosť potrebného zásobníkového ohrievača vody sa určuje

podľa potreby teplej vody.

Ku kotlom Logamax plus GB162 možno pripojiť rozličné

zásobníkové ohrievače vody.

Príklad

Pri súčasnom používaní vane a normálnej sprchy sa

pre plynový kondenzačný kotol s maximálnym kotlovým

výkonom 25 kW odporúča použiť zásobníkový ohrievač

vody Logalux S160 RW .

Podmienka: zásobníkový ohrievač vody je zohriaty na

60 °C.

Rozdelené políčka znázorňujú dimenzovanie zásobníka

len pre jeden z dvoch rovnakých spotrebičov.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 45


5 Ohrev pitnej vody

5.6 Cirkulačné potrubie teplej vody pre zásobníkový ohrievač vody

Každé cirkulačné potrubie vody spotrebováva teplo. Dlhé,

nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tepelne

odizolované vedenia spôsobujú straty tepla. Preto by sa

mali inštalovať krátke potrubia teplej vody bez cirkulačného

potrubia.

Pripojenie cirkulačného potrubia sa však odporúča pri teplovodnom

potrubí, ktoré je dlhé 8 a viac metrov.

Ak je cirkulácia nevyhnutná, dodržujte nasledujúce pravidlá:Cirkulačné potrubie môže byť u zásobníkových ohrievačov

vody Logalux S120 nainštalované pri prívode

studenej vody. V kombinácii s kotlom Logamax plus

GB162 možno namontovať prípojku pre cirkulačné

čerpadlo ZP na poistnú skupinu sanitárnej pripojovacej

súpravy S-Flex. Pri kombinácii s kotlami Logamax

plus GB162 sa musí prepojenie potrubím nainštalovať

v rámci stavebných prác (→ 46/1).

Cirkulujúce množstvo vody je nutné minimalizovať.

K tomu je potrebné vypočítať tlakové straty potrubia,

poprípade dimenzovanie čerpadla. Rozdiely teplôt medzi

výstupom teplej vody a prívodom vody do cirkulačného

potrubia väčšie ako 5 K musia byť znížené

Na základe EnEV je potrebné použiť bežne spínacie

hodiny alebo obdobné automatické zariadenie pre vypínanie

cirkulačného čerpadla. Ovládacia jednotka

RC35 v systéme manažmentu energie (EMS) má k dispozícii

vlastný časový kanál pre ohrev pitnej vody. To

umožňuje naprogramovanie rôznych spôsobov prevádzky

aj pre cirkulačné čerpadlo.

Za normálnych okolností stačí, keď je cirkulačné čerpadlo

v prevádzke ráno, na obed a večer, po dobu približne 5 minút.

Vysvetlivky k obrázkom: (→ 46/1 až 46/3):

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody podľa DIN 1988-2

EZ prívod cirkulácie

KR spätná klapka

PZ cirkulačné čerpadlo

46/1 Variant cirkulačného potrubia pre zásobníkový ohrievač vody

Logalux S120

46/2 Variant cirkulačného potrubia pre zásobníkové ohrievače vody

Logalux S135 RW a S160 RW

46/3 Variant cirkulačného potrubia pre zásobníkové ohrievače vody

Logalux SU...W

46

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6 Príklady zariadení

6.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení

Príklady zariadení, ktoré sú opísané v tejto časti poskytujú

informácie o štandardných zariadeniach, ktoré možno

realizovať s regulačným systémom Logamatic EMS.

Zariadenia, ktoré nie sú uvedené v konfigurácii, nie je momentálne

možné realizovať s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162 regulovanými prostredníctvom

systému Logamatic EMS.

Pri praktickom vyhotovení platia základné technické pravidlá.

Bezpečnostné zariadenia musia byť vyhotovené

v súlade s miestnymi predpismi.

Význam skratiek použitých pri hydraulike kotlov a zariadení

Skratka

význam

základný regulátor Logamatic BC10

priestorový regulátor RC20

ovládacia jednotka RC35

zmiešavací modul

solárny modul

modul výhybky

výstup teplej vody

odvzdušňovanie

prívod studenej vody

systém manažmentu energie

komunikačné vedenie k EMS

vstup cirkulácie

snímač vonkajšej teploty (súčasť dodávky ovládacej

jednotky RC35 pre reguláciu v závislosti od vonkajšej

teploty)

kotlový plniaci a vypúšťací kohút

snímač teploty studenej vody

snímač teploty kotlovej vody

snímač teploty dobíjacieho zásobníka

havarijný termostat

snímač teploty v kolektore

snímač teploty solárneho zásobníka

snímač teploty výstupu

snímač teploty teplej vody

plynová prípojka

vykurovací okruh

rozvádzač vykurovacieho okruhu

súprava pre rýchlu montáž vykurovacieho okruhu

47/1 Prehľad najčastejšie používaných skratiek

Skratka

význam

spätná klapka

membránová expanzná nádoba

obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

plniace čerpadlo zásobníka

čerpadlo solárneho okruhu

cirkulačné čerpadlo

regulátor tlakového rozdielu

spiatočka vykurovacieho okruhu

spiatočka vykurovacieho kotla

spiatočka zásobníkového ohrievača vody

škrtiaci a uzatvárací ventil

regulačný prvok vykurovacieho okruhu

filter pre zachytávanie nečistôt

trojcestný prepínací ventil

poistný ventil

termostatický ventil vykurovacieho telesa

pitná voda

zariadenie pre monitor. teploty okruhu podlah. vykur.

ochrana proti prepätiu

prepúšťací ventil

výstup vykurovacieho okruhu

výstup vykurovacieho kotla

výstup zásobníkového ohrievača vody

hydraulická výhybka

snímač množstva vody

výmenník tepla

termostatický zmiešavací ventil teplej vody

pásmový ventil

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 47


6 Príklady zariadení

MAG

(v rámci stavebných prác)

Referenčná miestnosť

Plyn

Plyn

1) s pripojovacou skupinou čerpadla

2) v kotle nie je poistný ventil

48/1 Vzorová schéma zapojenia pre hydrauliku a reguláciu všetkých zariadení s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162

(Pokyny pre plánovanie → 49/1)

Referenčná miestnosť

48/2 Hydraulika plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-45 a GB162-25 T40S (Pokyny pre plánovanie → 49/1)

48

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

Poz.

Základné pokyny pre projektovanie hydrauliky a regulácie zariadenia s plynovým kondenzačným kotlom

Logamax plus GB162

Je nutné dodržiavať stavebné predpisy platné pre miestnosti inštalácie (DVGW-TRGI 2008). Plynovú prípojku treba vyhotoviť

podľa technických pravidiel pre inštaláciu plynu. Prípadné funkcie na zvýšenie výkonu pri zariadeniach na ohrev vody

treba zohľadniť pri dimenzovaní snímača prúdenia plynu. Plynovú prípojku smie vyhotoviť iba autorizovaná odborná firma.

Okrem toho sa odporúča zabudovanie plynového filtra do prívodného plynového potrubia podľa DIN 3386.

Ďalšie poznámky

→ strana 25

→ strana 97

Prevádzka v priestoroch, kde sa často zdržujú ľudia, je možná s vetracím a spalinovým systémom, nezávislým na vzduchu

z vnútorného priestoru alebo za určitých predpokladov aj so systémom GA-X, závislým na vzduchu z vnútorného priestoru.

Pri odvode kondenzátu je nutné dodržiavať komunálne predpisy pre odpadové vody. Často sa postupuje podľa pracovného

listu ATV-DVWK A 251.

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 sa môžu prevádzkovať iba v uzavretých vykurovacích zariadeniach.

Otvorené zariadenia musia byť prestavané podľa noriem DIN EN 12828.

Skratovacie vedenie medzi výstupom a spiatočkou zásobníkového ohrievača vody treba použiť vtedy, keď sa k plynovým

kondenzačným kotlom Logamax plus GB162-15/25/35 neplánuje pripojiť separátny zásobníkový ohrievač vody.

→ strana 97

→ strana 98

→ strana 74

→ strana 25

→ strana 50

→ strana 60

→ strana 76

Aby sa zabránilo škodám z korózie, nesmú byť na výpuste teplej vody použité pozinkované prípojky alebo armatúry.

Inštaláciu treba vykonať podľa DIN 1988 a DIN 4753 (ako aj DIN EN 1717). Treba dodržiavať predpis o pitnej vode. V plynovom

kondenzačnom kotli Logamax plus GB162-25 T40S je použitý meďou spájaný doskový výmenník tepla z ušľachtilej

ocele.Pri pripájaní kotla Logamax plus GB162-25 T40S na studenovodné alebo teplovodné potrubie z plastu, treba dbať

na dodržanie pripájacích techník odporúčaných výrobcom daného plastového potrubia.

V plynovom kondenzačnom kotli Logamax plus GB162-25 T40S je integrovaný vrstvovo dobíjaný zásobník z ušľachtilej

ocele s objemom 40 l.

Pre všetky plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 je k dispozícii rozsiahle príslušenstvo.

Vhodné skupiny potrubí sú k dispozícii pre kombinácie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 so zásobníkovými

ohrievačmi vody Logalux S135 RW, S160 RW, Logalux S120 ako aj Logalux SU160 W až SU300 W.

Je potrebné dodržať charakteristiku čerpadla kvôli kontrole zvyškového dopravného tlaku. Kotly Logamax plus GB162-

45/65/80/100 sa dodávajú bez integrovaného obehového čerpadla. Pre zabudovanie do zariadenia sú dodávané čerpadlá

UPM 15-70 2W (GB162-45) príp. pripojovacia skupina čerpadla (GB162-65/80/100) s UPER 25-80. Tieto čerpadlá môžu

byť prevádzkované v závislosti od výkonu a pri 45 kW aj s konštantným Δp. Okrem toho možno mimo vykurovacieho

kotla použité normálne čerpadlá regulované v závislosti od výkonu. Maximálny prietok vody vo vykurovacích kotloch je:

45 kW = 2500 l/h

65/80/100 kW = 5700 l/h

Ten treba zaistiť prostredníctvom škrtiaceho vyrovnávacieho ventilu

Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB162 môže byť prevádzkovaný aj bez minimálneho prietoku, teda nie je potrebný

prepúšťací ventil.

Pri regulácii závislej na priestorovej teplote alebo pri regulácii závislej na vonkajšej teplote so spínaním podľa priestorovej

teploty musí byť k používanej jednotke v referenčnej miestnosti pripojený snímač priestorovej teploty. Snímač priestorovej

teploty sa nachádza v ovládacej jednotke RC35 a RC20. Termostatické ventily vykurovacieho telesa v referenčnej miestnosti

musia byť úplne otvorené.

Pri inštalácii plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162 ako strešnej vykurovacej centrály, nie je potrebná poistka

proti nedostatku vody. Funkcia termického zabezpečenia proti nedostatku vody je zaistená prostredníctvom kontrolného

senzora minimálneho tlaku v prístroji a preukázaná typovým testom.

Ak sa nové zariadenie pred uvedením do prevádzky dôkladne prepláchne a vyčistí od nečistôt, uvoľnených v dôsledku oxidácie,

nie je montáž filtra na zachytávanie nečistôt nutná. Pri starých zariadeniach sa použitie filtra odporúča.

→ strany 76-92

→ strana 53

→ strana 52

→ strana 27

→ strana 31

→ strana 32

→ strany 6-11

→ strana 50

V súpravách pre pripojenie vykurovacieho okruhu (príslušenstvo) je integrovaný kotlový vypúšťací a plniaci kohút (KFE).

Dodatočne sa odporúča nainštalovať vypúšťanie v najnižšom bode vykurovacieho zariadenia.

Výfukové potrubia vedúce z poistných ventilov musia byť vyhotovené podľa normy DIN EN 12828 tak, aby mohla vypustená

vykurovacia voda bezpečne odtekať. Táto požiadavka je splnená pretože u plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus GB162-15/25/35/45 je výfukové potrubie vedúce z integrovaného poistného ventilu vyústené do sifónu zariadenia.

Pri kotloch Logamax plus GB162-65/80/100 je poistný ventil súčasťou skupiny čerpadla. Odtokový lievik so sifónom je súčasťou

dodávaného prípojného príslušenstva.

Výfukové potrubia vedúce z poistných ventilov separátneho zásobníkového ohrievača vody musia byť napojené na kanalizáciu

taktiež cez odtokový lievik so sifónom. Pre kotol Logamax plus GB162-25 T40S je pre vrstvovo dobíjaný zásobník

s objemom 40 l k dispozícii poistná skupina (8 barov).

Dimenzovanie membránovej expanznej nádoby treba overiť podľa noriem DIN 4807-2 a DIN EN 12828. Vhodne dimenzovanú

expanznú nádobu treba nainštalovať v rámci stavebných prác.

→ strany 76-92

→ strana 17

→ strany 22-24

→ strany 76-92

→ strana 56

49/1 Poznámky k vzorovej schéme zapojenia (→ 48/1 a 48/2) pre všetky zariadenia s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 49


6 Príklady zariadení

Poz.

Základné pokyny pre projektovanie hydrauliky a regulácie zariadenia s plynovým kondenzačným kotlom

Logamax plus GB162

Prenášaný výkon plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162 je v prípade priamo zapojeného podlahového vykurovania

ohraničený. Pre prenos vyšších výkonov treba do projektu zahrnúť hydraulickú výhybku so snímačom teploty

kotlovej vody. Pre systémy podlahového vykurovania s potrubiami, ktoré nie sú utesnené proti prenikaniu kyslíka, je potrebné

vykonať systémové oddelenie. Pri kombinácii s podlahovým vykurovaním sa kvôli zotrvačnosti pri rozkurovaní odporúča

použiť reguláciu podľa vonkajšej teploty.

Pri prevádzke plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162 závislej od vzduchu z vnútorného priestoru zodpovedá

elektrický typ istenia IP40. Pri prevádzke plynového kondenzačného kotla Logamax plus GB162 nezávislej od vzduchu

z vnútorného priestoru zodpovedá elektrický typ istenia IP X4 D. Kotly Logamax plus GB162 sú vybavené prípojnou

lištou s konektormi. Tá obsahuje aj vhodný konektor pre kábel sieťovej prípojky. V kabeláži je naplánovaný ďalší prípoj ako

výstup pre sieťové napájanie funkčného modulu regulačného systému Logamatic EMS, ktorý môže byť umiestnený vo vykurovacom

kotle. Ku každému z týchto funkčných modulov patrí pripravená pripojovacia svorka a príslušná zásuvka pre

sieťový výstup pre zabezpečenie sieťového napájania ďalšieho funkčného modulu vo vykurovacom kotle. Prepojenie sieťového

výstupu a funkčného modulu namontovaného na stene alebo v existujúcej skupine potrubí treba vykonať v rámci

stavebných prác.

Sieťové napätie musí byť 230 V AC, 50 Hz. Vedenie sieťovej prípojky musí byť opatrené odpojovacím zariadením (vypínač

10A, typ B s minimálnou vzdialenosťou otvorených kontaktov 3 mm). Pripojenie na sieť smie vykonať iba autorizovaný odborník.

Pri elektroinštalácii treba dodržiavať predpisy VDE a taktiež aj smernice dodávateľa elektrickej energie.

Ďalšie poznámky

→ strana 52

→ strany 61-62

→ strana 64

→ strany 34-40

→ strany 61-92

Pre prevádzku regulačného systému EMS je (okrem základného ovládania prostredníctvom základného regulátora

Logamatic BC10) potrebná ovládacia jednotka RC20 alebo RC35. Flexibilita regulačného systému EMS umožňuje voliteľné

umiestnenie ovládacej jednotky RC35 buď na stenu v obytnej miestnosti alebo do vykurovacieho kotla. Ak sa ovládacia

jednotka RC35 namontuje do vykurovacieho kotla, môže sa ako diaľkové ovládanie dodatočne použiť ovládacia jednotka

RC20. Ovládacia jednotka RC35 sa môže v zariadení použiť iba raz. Priradená môže byť k ľubovoľnému vykurovaciemu

okruhu. Ako diaľkové ovládanie pre iný resp. ďalší vykurovací okruh (možné len s ovládacou jednotkou RC35 v kombinácii

so zmiešavacím modulom MM10 a modulom výhybky WM10) možno použiť dodatočnú ovládaciu jednotku RC20

nainštalovanú v obytnej miestnosti druhého vykurovacieho okruhu. Ovládaciu jednotku RC20 možno použiť pre každý vykurovací

okruh, tzn. maximálne dvakrát v jednom zariadení.

Ovládacia jednotka RC35 dokáže regulovať v kombinácii s prídavnými funkčnými modulmi ďalšie regulačné komponenty.

Flexibilita regulačného systému Logamatic umožňuje voliteľnú montáž funkčných modulov buď vo vykurovacom kotle

(dve miesta pre inštaláciu) alebo na stene v blízkosti príslušnej skupiny potrubí. Pre komplexnejšie hydraulické zariadenia

treba použiť regulátor Logamatic 4121. To platí hlavne pre:

- zariadenia s viac ako jedným vykurovacím okruhom so zmiešavacím ventilom

- zariadenia so solárnou podporou vykurovania

- zariadenia s plniacim systémom

- kaskádové zariadenia

Kotly Logamax plus GB162-45/65/80/100 nemajú integrovaný trojcestný prepínací ventil. Ten je dodávaný ako príslušenstvo

a jeho montáž treba vykonať v rámci stavebných prác.

→ strana 26

→ strany 29-32

→ strana 37

→ strany 61-92

→ strana 26

→ strany 32-37

→ strany 62-92

49/1 Poznámky k vzorovej schéme zapojenia (→ 48/1 a 48/2) pre všetky zariadenia s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162

6.2 Dôležité hydraulické komponenty zariadenia

6.2.1 Vykurovacia voda

Zlá kvalita vykurovacej vody spôsobuje tvorbu kalu

a korózie. To môže spôsobovať poruchy a poškodenie výmenníka

tepla. Pred naplnením je preto nutné vykurovacie

zariadenie prepláchnuť vodou z vodovodnej siete.

Aby sa zabránilo vzniku škôd spôsobených tvorbou kotlového

kameňa, je potrebné v závislosti od stupňa tvrdosti

plniacej vody, objemu a celkového výkonu zariadenia, zabezpečiť

úpravu vody.

Celkový výkon kotla

Koncentrácia alkalických zemín / celková

tvrdosť plniacej a doplňovacej vody v °dH

žiadne požiadavky 2)

viď diagram → 51/1 a 51/2

Maximálne plniace a dopĺňané množstvo vody V max v m 3

V max : žiadne požiadavky

viď diagram → 51/1 a 51/2

50/1 Tabuľka pre zariadenia na výrobu tepla skonštruované z hliníkových materiálov

1) U zariadení s ≥ 20 l/kW platia požiadavky najbližšej vyššej skupiny.

50

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

Objem vody a životnosť kotla

Oblasť pod krivkami: použiť neupravenú

vodu z vodovodnej siete

Oblasť nad krivkami:

použiť plne demineralizovanú vodu,

vodivosť ≤ 10 mikrosiemens/cm

Tvrdosť

51/1 Hranice pre úpravu vody u jednokotlových zariadení

Objem vody a životnosť kotla

Oblasť nad krivkami:

použiť plne demineralizovanú vodu,

vodivosť ≤ 10 mikrosiemens/cm.

Od 600 kW používať zásadne len

plne demineralizovanú vodu!

Tvrdosť

51/2 Hranice pre úpravu vody u viackotlových kaskád

Aktuálna smernica VDI 2035 "Zabránenie škodám v teplovodných

vykurovacích zariadeniach" (vydanie 12/2005)

má prispieť k zjednodušeniu používania kompaktných zariadení

s vyššími výkonmi prenosu tepla, zohľadňujúc tak

momentálne trendy v oblasti. V diagramoch 51/1 a 51/2

možno v závislosti od tvrdosti vody (°dH) a výkonu kotla

odčítať prípustný plniaci a dopĺňaný objem vody, ktorý

možno počas celej doby životnosti kotla používať bez nutnosti

špeciálnych opatrení. Ak sa objem vody nachádza

v diagrame nad uvedenou hraničnou krivkou, je potrebné

dodržiavať stanovené opatrenia na úpravu vody.

Stanovené opatrenia sú:

používanie plne demineralizovanej plniacej vody s vodivosťou

≤ 10 mikrosiemens/cm. Požiadavky na

pH-hodnotu plniacej vody nie sú stanovené.

systémové oddelenie pomocou výmenníka tepla, v kotlovom

okruhu použiť na plnenie iba neupravenú vodu

(bez chemikálií a zmäkčovania)

Aby sa nedostal do vykurovacej vody kyslík musí byť membránová

expanzná nádoba dostatočne dimenzovaná (→

strana 56).

Pri inštalácii potrubí, ktoré prepúšťajú kyslík, ako napr.

podlahové vykurovanie, treba do projektu zahrnúť systémové

oddelenie pomocou výmenníka tepla (→ 53/2).

V zmodernizovaných starých zaradeniach musí byť nástenný

vykurovací kotol chránený pred zanesením kalom

z existujúceho vykurovacieho zariadenia. Odporúča sa namontovanie

filtra na zachytávanie nečistôt do zberného

potrubia spiatočky. Ak sa nové zariadenie pred uvedením

do prevádzky dôkladne prepláchne a vyčistí od nečistôt,

uvoľnených v dôsledku oxidácie, nie je montáž filtra na zachytávanie

nečistôt nutná.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 51


6 Príklady zariadení

6.2.2 Hydrauliky pre maximálne využitie kondenzačného tepla

Systém FLOW plus v kotloch Logamax plus GB162

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 sú vybavené

systémom FLOW plus. Ten nepotrebuje minimálny

prietok, takže je možné realizovať jednoduché hydrauliky

bez prepúšťacieho ventilu.

V kotloch Logamax plus GB162-15/25/35 je už integrované

vysoko účinné obehové čerpadlo. Pre kotol Logamax

plus GB162-45 je k dispozícii vysoko účinné obehové čerpadlo

ako príslušenstvo. Toto čerpadlo možno zabudovať

do kotla.

Čerpadlá pre kotly Logamax plus GB162 do 45 kW môžu

byť prevádzkované v závislosti od výkonu alebo tlakového

rozdielu. Prevádzka regulovaná v závislosti od tlakového

rozdielu sa odporúča u zariadení s priamo pripojeným vykurovacím

okruhom. U zariadení s vykurovacím okruhmi

pripojenými pomocou hydraulickej výhybky sa odporúča

použiť regulácia obehového čerpadla vykurovania v závislosti

od výkonu. Spôsob regulácie čerpadla možno nastaviť

na ovládacej jednotke RC35 (→ 55/5).

Pri prevádzke čerpadla v závislosti od výkonu a použití hydraulickej

výhybky môže zariadenie pracovať s maximálnym

využitím kondenzačného tepla.

Pre kotle Logamax plus GB162-65/80/100 je k dispozícii

skupina čerpadla s čerpadlom regulovaným v závislosti od

výkonu. Pri použití externého čerpadla (napr. Wilo TOP-E

25/1-7 alebo Grundfos Magna 25-100) je v prípade priamo

pripojeného vykurovacieho okruhu možná aj prevádzka

s konštantným Δp. Externé čerpadlá je treba inštalovať

v rámci stavebných prác.

6.2.3 Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je kvôli svojim nízkym dimenzovaným

teplotám ideálne pre kombináciu s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162. Kvôli zotrvačnosti

pri rozkúrení sa odporúča použitie prevádzkovej regulácie

závislej od vonkajšej teploty v kombinácii so separátnou

reguláciou priestorovej teploty závislou od prietoku.

Použiť možno regulačný systém Logamatic EMS s

ovládacou jednotkou RC35.

Pre zaistenie podlahového vykurovania je potrebný snímač

teploty (THW). Pripojí sa na svorkovnicu pre elektrické

prípoje (prípoj s označením EV – externé blokovanie)

prostredníctvom beznapäťového kontaktu. Na monitorovanie

teploty je možné použiť napr. termostat AT 90,

číslo výr. 80155 200.

Pre priamo zapojený vykurovací okruh je v kombinácii s

ovládacou jednotkou RC35 možný aj program sušenia

podlahy.

1. Priamo pripojené podlahové vykurovanie

Priamo pripojené podlahové vykurovanie možno realizovať

iba s použitím potrubia, ktoré je odolné proti prenikaniu

vzdušného kyslíka (podľa normy DIN 4726). Zabraňuje

sa tým poškodeniu výmenníka tepla oxidáciou. Maximálny

prenášaný výkon kotla Logamax plus GB162 pri tomto type

podlahového vykurovania je obmedzený (→ 52/1 ako

aj strana 61).

2. Podlahové vykurovanie bez priameho pripojenia

Ak má byť prenášaný väčší tepelný výkon, treba použiť

podlahové vykurovanie bez priameho pripojenia.

Zapojenie si vyžaduje použitie hydraulickej výhybky so snímačom

teploty kotlovej vody a taktiež aj sekundárne čerpadlo

pre vykurovací okruh (→ 53/1).

Plynový kondenzačný

kotol Logamax plus

Maximálny prenášaný výkon

pri teplotnom rozdiele 10 K

Zostatkový dopravný

tlak 150 mbar

Zostatkový dopravný

tlak 200 mbar

52/1 Prenášateľný výkon kotlov Logamax plus GB162 s priamo pripojeným

podlahovým vykurovaním

1) so skupinou čerpadla

Ak nie je objem vody prečerpanej interným čerpadlom alebo

skupinou čerpadla dostatočný, musí sa použiť hydraulická

výhybka.

52

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

3. Podlahové vykurovanie so systémovým oddelením

U podlahových vykurovaní s potrubím bez odolnosti proti

prenikaniu vzdušného kyslíka treba naplánovať systémové

oddelenie. Podlahový vykurovací okruh musí byť za výmenníkom

tepla osobitne zaistený membránovou expanznou

nádobou, poistným ventilom a zariadením na monitorovanie

teploty (→ 53/2). Dimenzovanie výmenníka tepla

treba vykonať podľa zvolených systémových teplôt. Strata

tlaku z primárneho okruhu (kotlový okruh) musí byť menšia

ako zvyškový dopravný tlak obehového čerpadla integrovaného

v kotloch Logamax plus GB162.

Vysvetlivky k obrázkom (→ 53/1 a 53/2)

PH obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu(sekundárne čerpadlo)

WT výmenník tepla na systémové oddelenie

53/1 Príklad podlahového vykurovania bez priameho pripojenia

→ ďalšie skratky viď. 47/1

1) prepúšťací ventil (UV) nie je potrebný pri použití čerpadla s regulovaným

počtom otáčok (porovnaj → 53/2)

2) ventil SA sa odporúča použiť (pri použití s GB162-65/80/100 a pripojovacej

skupiny čerpadla nie je potrebný)

3) možnosť použitia dodatočnej ovládacej jednotky RC20 ako diaľkového

ovládania, keď je ovládacia jednotka RC35 namontovaná vo vykurovacom

kotle

4) modul výhybky WM10 možno alternatívne namontovať do vykurovacieho

kotla

5) odporúča sa použitie zachytávača nečistôt

Schémy zapojenia sú len schematickým zobrazením poskytujúcim nezáväzné

pokyny pre možné hydraulické zapojenie.

53/2 Príklad podlahového vykurovania so systémovým oddelením

pomocou výmenníka tepla pri potrubí neodolnom proti prenikaniu

vzdušného kyslíka

6.2.4 Obehové čerpadlá vykurovacieho okruhu pre kotly Logamax plus GB162

Zvyškový dopravný tlak u Logamax plus

Logamax plus GB162-15

GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S

Zvyškový dopravný tlak interného obehového čerpadla je

rozdiel medzi dopravným tlakom čerpadla a odporom výmenníka

tepla vo vykurovacom kotle. Označuje maximálny

tlak, ktorý môže obehové čerpadlo ešte využiť vo vykurovacom

okruhu (využiteľný dopravný tlak).

Interné obehové čerpadlo vykurovania integrované v plynových

kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 je

pre bežné použitie dostatočne dimenzované. Využiteľný

zvyškový dopravný tlak je znázornený v grafoch 53/3,

53/4 a 54/1. V týchto grafoch je zohľadnený aj trojcestný

prepínací ventil integrovaný vo vykurovacom kotle.

53/3 Zvyškový dopravný tlak GB162-15

Pre kotol Logamax plus GB162-45 je k dispozícii vysoko Logamax plus GB162-25 a GB162-25 T40S

účinné obehové čerpadlo ako príslušenstvo. Toto čerpadlo

možno zabudovať do kotla (→ 54/3).

Vysvetlivky k obrázkom (→ 53/3 a 53/4)

V prietok (prietokové množstvo)

Δp zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

a maxim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovládacej jednotke RC35 (→ 55/5)

b minim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovládacej jednotke RC35 (→ 55/5)

1 až 4 zvyškový dopravný tlak pri prevádzke regulovanej v závislosti

od tlakového rozdielu s nastavením 1...4 na ovládacej

jednotke RC35 (→ 55/5)

53/4 Zvyškový dopravný tlak GB162-25 a GB162-25 T40S

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 53


6 Príklady zariadení

Modulácia čerpadiel u kotlov Logamax plus

GB162-15/25/35/45 a GB162-25 T40S

Pomocou ovládacej jednotky RC35, ktorá je súčasťou systému

manažmentu energie (EMS) je možné v závislosti od

zariadenia nastaviť obehové čerpadlá kotlov Logamax

plus GB162 do 45 kW tak, že môžu byť prevádzkované pri

rozličných zvyškových dopravných tlakoch Δp alebo v závislosti

od výkonu (→ 53/3 až 54/2).

Logamax plus GB162-45 a GB162-65/80/100 bez integrovaného

obehového čerpadla vykurovania

Kotol Logamax GB162-45 a GB162-65/80/100 sa z výroby

dodáva bez nainštalovaného obehového čerpadla vykurovania.

To umožňuje použiť flexibilné hydraulické zapojenie.

Zapojenie s interným obehovým čerpadlom kotla resp. pripojovacou

skupinou čerpadla je vhodné v nasledovných

prípadoch:

pri použití hydraulickej výhybky (napr. pri viacerých vykurovacích

okruhoch, kaskádach a veľkom prietoku zariadenia).

V takýchto prípadoch sa odporúča použiť regulovanie

v závislosti od výkonu.

pri použití externého trojcestného prepínacieho ventilu

u GB162-45 a prevádzke s prednostným ohrevom

pitnej vody

pri priamo pripojenej skupine čerpadla so súpravou

trojcestných ventilov a prevádzke s prednostným ohrevom

pitnej vody pri použití kotla GB162-65

pri dodatočných požiadavkách na obzvlášť nízku hlučnosť

prevádzky sa odporúča použitie regulátora tlakového

rozdielu s nastavením 100 až 150 mbar.

Pre priamo pripojený vykurovací okruh možno použiť čerpadlá

vykurovacieho okruhu, ktoré sú regulované v závislosti

od Δp (odporúčané spoločnosťou Buderus). Čerpadlo

treba nastaviť na druh prevádzky Δp-v (variabilne).

Odporúčané nastavenie umožňuje dosiahnutie nízkej prevádzkovej

hlučnosti ako aj maximálny možný prietok zariadenia.

Charakteristiky sú znázornené na grafoch 55/1

až 55/4.

Maximálny prípustný prietok v závislosti od výkonu kotla

je:

GB162-45 = 2500 l/h

GB162-65/80/100 = 5700 l/h

Tieto prietoky možno eventuálne obmedziť pomocou

škrtiaceho vyrovnávacieho ventilu.

Obehové čerpalo

V prípade, že pri malých teplotných spádoch (napr. 40/

30 °C u podlahového vykurovania) nie je zvyškový dopravný

tlak integrovaného obehového čerpadla dostatočný

na prekonanie ďalších odporov v zariadení, treba v rámci

stavebných prác nainštalovať druhé externé prepínacie

čerpadlo. Kvôli hydraulickému oddeleniu treba v takýchto

prípadoch naplánovať aj hydraulickú výhybku.

Logamax plus GB162-35

54/1 Zvyškový dopravný tlak GB162-35

Vysvetlivky . k obrázkom (→ 54/1 a 54/2)

V prietok (prietokové množstvo)

Δp zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

a maxim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovládacej jednotke RC35 (→ 55/5)

b minim.modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovládacej jednotke RC35 (→ 55/5)

1 až 4 zvyškový dopravný tlak pri prevádzke regulovanej v závislosti

od tlakového rozdielu s nastavením 1...4 na ovládacej jednotke

RC35 (→ 55/5)

54/2 Zvyškový dopravný tlak s integrovaným obehovým čerpadlom

UPM 15-70 2W

54/3 Zvyškový dopravný tlak s externým obehovým čerpadlom Wilo

TOP-E 25/1-7

Vysvetlivky k obrázku (→ 54/3)

a výsledný dopravný tlak 5 m

b výsledný dopravný tlak 4 m

54

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

Tlaková strata

Prietok

Tlaková strata

Prietok

55/1 Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla 55/2 Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla

Tlaková strata

Prietok

Tlaková strata

Prietok

55/3 Zvyškový dopravný tlak za pripojovacou súpravou so spätnou

klapkou

Vysvetlivky k obrázkom (→ 55/3)

1 GB162-65 so skupinou čerpadla s trojcestným prepínacím ventilom

a malé zaťaženie

b plné zaťaženie

55/4 Zvyškový dopravný tlak s externým obehovým čerpadlom Wilo

TOP-E 25/1-7

Vysvetlivky k obrázkom (→ 55/4)

a výsledný dopravný tlak 6 m

b výsledný dopravný tlak 5 m

c výsledný dopravný tlak 4 m

55/5 Možnosti nastavenia modulácie čerpadiel pomocou ovládacej jednotky RC35 pre rôzne prípady použitia

(výrobné nastavenie je zvýraznené šedou)

Antiblokovacie zapojenie

Nezávisle od prevádzky interného obehového čerpadla v

plynových kondenzačných kotloch Logamax plus GB162

zapne UBA 3.5 skúšobnú prevádzku obehového čerpadla,

ak počas 24 hodín regulácia vykurovania nepožaduje

teplo. Preto sa nemôže obehové čerpadlo zablokovať.

Dodatočné externé obehové čerpadlo

Hlavne pri nízkych dimenzovaných systémových teplotách

(napr. 40/30 °C u podlahového vykurovania) môže

vzniknúť situácia, keď interné obehové čerpadlo plynových

kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 nepostačuje.

V takomto prípade treba naplánovať zapojenie cez

hydraulickú výhybku so sekundárnym čerpadlom (→

53/1).

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 55


6 Príklady zariadení

6.2.5 Membránová expanzná nádoba

Podľa normy DIN EN 12828 musia byť vodné vykurovacie

zariadenia vybavené membránovou expanznou nádobou

(MAG). Možné varianty vybavenia membránovou expanznou

nádobou pre prevádzku plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162 sú uvedené v tabuľke 56/1.

56/1 Hraničné podmienky pre membránovú expanznú nádobu

1) Membránovú expanznú nádobu treba nastaviť v rámci stavebných prác

2) poistný ventil (4 bary) dodávaný ako príslušenstvo

Kontrola integrovanej alebo výber separátnej membránovej expanznej nádoby

1. Tlak MAG

56/2 Vzorec pre výpočet tlaku MAG (minimálne 0,5 bar)

1. Tlak MAG

56/3 Vzorec pre výpočet plniaceho tlaku zariadenia (minimálne

1,0 bar)

Veličiny výpočtu (→ 56/2 a 56/3)

p a plniaci tlak zariadenia v bar

p 0 tlak MAG v bar

p st statický tlak vykurovacieho zariadenia v bar

(závislý od výšky budovy)

3. Objem zariadenia

V závislosti od rôznych parametrov vykurovacieho zariadenia

možno z diagramu 56/4 odčítať jeho objem.

Príklad 1

Dané

výkon kotla Q K = 18 kW

doskové vykurovacie telesá

Odčítať

Celkový objem vody v zariadení = 175 litrov

(→ 56/4, krivka d)

56/4 Smerodajné hodnoty pre priemerný objem vody vo vykurovacích

zariadeniach (podľa smernice ZVH 12.02)

Vysvetlivky k obrázku (→ 56/4)

V.

A priemerný celkový objem vody v zariadení

Q K menovitý tepelný výkon zariadenia

a podlahové vykurovanie

b oceľové radiátory podľa DIN 4703

c liatinové radiátory podľa DIN 4703

d doskové vykurovacie telesá

e konvektory

56

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

4. Maximálny prípustný objem zariadenia

Na základe stanovenej maximálnej teploty výstupu ϑ V a

vypočítaného tlaku p 0 MAG (podľa vzorca 56/2) možno

pomocou nižšie uvedenej tabuľky zistiť prípustný maximálny

objem zariadenia pre rôzne typy MAG.

Objem zariadenia zistený z diagramu 56/4 (bod 3) musí

byť menší ako maximálny prípustný objem zariadenia. Ak

toto pravidlo nie je splnené, musí sa použiť väčšia membránová

expanzná nádoba.

Príklad

Dané

teplota výstupu (→ 57/1) ϑ V = 50 °C

tlak MAG

(→ 57/1) p 0 = 1,00 bar

objem zariadenia (→ 56/4) V A = 175 l

Odčítať

Potrebná je MAG s objemom 18 litrov(→ 57/1), pretože

v tomto prípade je objem zariadenia zistený z diagramu

56/4 menší ako maximálny prípustný objem zariadenia.

57/1 Maximálny prípustný objem zariadenia v závislosti od teploty výstupu a od potrebného tlaku pre MAG

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 57


6 Príklady zariadení

6.3 Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným trojcestným prepínacím ventilom

6.3.1 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB162-15/25/35, s ovládacou jednotkou RC20 alebo

RC35 pre jeden vykurovací okruh, so separátnym ohrevom pitnej vody

Vykurovací okruh bez zmiešavacieho

ventilu

Vykurovacie teleso

Vykurovací okruh bez zmiešavacieho

ventilu

Priamo pripojené podlahové

vykurovanie 4)

Pri tomto hydraulickom zapojení treba

dodržať odpor zariadenia a zvyškový

dopravný tlak integrovaného čerpadla

Skratky → 47/1

1) Keď je zariadenie regulované prostredníctvom ovládacej jednotky RC35 v závislosti od vonkajšej teploty

2) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na nastaviteľných termostatických ventiloch vykurovacích telies

3) Prípoj zariadenia na monitorovanie teploty v kotloch Logamax plus GB162

4) Prenášaný výkon pri priamo zapojenom podlahovom vykurovaní (→ 52/1)

58/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

plynový kondenzačný kotol Logamax s modulačnou

prevádzkou a separátnym ohrevom pitnej vody

Regulácia závislá od priestorovej teploty ako štandardné

použitie v kombinácii s ovládacou jednotkou

RC20 príp. RC35. S prídavným modulom FA pre ovládaciu

jednotku RC35 je možná aj regulácia závislá od

vonkajšej teploty.

Modulačná prevádzka kotla Logamax plus je regulovaná

univerzálnym horákovým automatom UBA 3.5.

UBA 3.5 reguluje prostredníctvom integrovaného trojcestného

prepínacieho ventilu aj prednostný ohrev

teplej vody pre separátny zásobníkový ohrievač vody.

V kombinácii s ovládacou jednotkou RC35 možno nastaviť

časový profil pre vykurovaciu prevádzku s nepretržitou

pohotovosťou pre ohrev pitnej vody (24 hodinový

režim). Alternatívne možno ohrev pitnej vody

naviazať na časy spínania vykurovacej prevádzky.

Potom bude ohrev pitnej vody možný iba počas nastavených

časových intervalov pre vykurovaciu resp.

udržiavaciu prevádzku (Stand-by).

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Keď nie je pripojený žiadny zásobníkový ohrievač vody,

musia sa prípoje výstupu a spiatočky - pre zásobník -

prepojiť skratovacím potrubím G-KS (príslušenstvo).

Ohrev pitnej vody má zásadne prednosť (prostredníctvom

trojcestného prepínacieho ventilu buď dobíjanie

zásobníka, alebo vykurovacia prevádzka)

58

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.3.2 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB162-25 T40S, s ovládacou jednotkou RC20 alebo

RC35 pre jeden vykurovací okruh, so separátnym ohrevom pitnej vody

Vykurovací okruh bez zmiešavacieho

ventilu

Vykurovacie teleso

Vykurovací okruh bez zmiešavacieho

ventilu

Priamo pripojené podlahové

vykurovanie 6)

Pri tomto hydraulickom zapojení treba

dodržať odpor zariadenia a zvyškový

dopravný tlak integrovaného čerpadla

Skratky → 47/1

1) Keď je zariadenie regulované prostredníctvom ovládacej jednotky RC35 v závislosti od vonkajšej teploty

2) Poistný ventil 8-10 barov

3) V danom prípade je potrebný redukčný ventil

4) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na nastaviteľných termostatických ventiloch vykurovacích telies

5) Prípoj zariadenia na monitorovanie teploty v kotloch Logamax plus GB162

6) Prenášaný výkon pri priamo zapojenom podlahovom vykurovaní (→ 52/1)

59/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

plynový kondenzačný kotol Logamax s modulačnou

prevádzkou a integrovaným vrstvovo dobíjaným zásobníkom

Regulácia závislá od priestorovej teploty ako štandardné

použitie v kombinácii s ovládacou jednotkou

RC20 príp. RC35. S prídavným modulom FA pre ovládaciu

jednotku RC35 je možná aj regulácia závislá od

vonkajšej teploty.

Modulačná prevádzka kotla Logamax plus je regulovaná

univerzálnym horákovým automatom UBA 3.5.

UBA 3.5 reguluje prostredníctvom integrovaného trojcestného

prepínacieho ventilu aj prednostný ohrev

teplej vody pre vrstvovo dobíjaný zásobník. V kombinácii

s ovládacou jednotkou RC35 možno nastaviť časový

profil pre vykurovaciu prevádzku s nepretržitou

pohotovosťou pre ohrev pitnej vody (24 hodinový režim).

Alternatívne možno ohrev pitnej vody naviazať na

časy spínania vykurovacej prevádzky. Potom bude

ohrev pitnej vody možný iba počas nastavených časových

intervalov pre vykurovaciu resp. udržiavaciu prevádzku

(Stand-by).

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Ohrev pitnej vody prostredníctvom vrstvovo dobíjaného

zásobníka, výkonový ukazovateľ N L = 1,5

Zásobníkový ohrievač vody z ušľachtilej ocele s objemom

40 l

Funkcia cirkulačného čerpadla nie je podporovaná prístrojovým

softvérom

Maximálna tvrdosť vody 21 °dH

Meďou spájaný doskový výmenník tepla vo vrstvovo

dobíjanom zásobníku

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 59


6 Príklady zariadení

6.3.3 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB162-15/25 a GB162-25 T40S, s ovládacou jednotkou

RC35 pre jeden nezmiešavaný a jeden zmiešavaný vykurovací okruh s rovnakým časovým

kanálom (voliteľne so systémovým oddelením)

z výroby otvorený

pre oddelenie

čerpadiel

systémové oddelenie

ako možná alternatíva

(nastavené z výroby)

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na nastaviteľných termostatických ventiloch (zónových ventiloch) vykurovacích telies

2) Max. výkon 8 kW pri ΔT = 10 K pri použití súpravy pre systémové oddelenie

60/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Táto hydraulika v kombinácii s EMS je vhodná pre tieto

kotly s maximálnym výkonom 25 kW: Logamax plus

GB162-15/24

Výkon okruhu podlahového vykurovania je obmedzený

na 50% výkonu zariadenia.

Výrobné nastavenie rozdeľovacieho ventilu je 1/3 objemu

vody do podlahového vykurovania a 2/3 do vykurovacieho

okruhu s radiátormi. Za normálnych okolností

(max. 50% podlahové vykurovanie, podlahové

vykurovanie 40/30 °C, radiátory 70/50 °C) už nie je

v tomto prípade nutné vykonať vyrovnanie.

Ohrev pitnej vody môže byť pri tejto hydraulike realizovaný

len prostredníctvom trojcestného prepínacieho

ventilu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Potrebná je iba ovládacia jednotka RC35 a zmiešavací

modul MM10.

Zmiešavaný okruh treba aktivovať pre podlahové

vykurovanie (HK2).

Nezmiešavaný okruh treba aktivovať pre vykurovacie

teleso (HK1).

Treba zabezpečiť, aby bol pre nezmiešavaný vykurovací

okruh nastavený rovnaký časový kanál ako

pre zmiešavaný vykurovací okruh.

Ako zariadenie na monitorovanie teploty podlahového

vykurovania sa použije AT90 pre Logamatic

4000 (č. v. 80155 200)

Ak sa nepoužije žiaden zásobníkový ohrievač vody, tak

treba na základnom ovládači BC10 vykonať príslušné

nastavenia (odhlásenie).

Pri použití systémového oddelenia môže byť prevádzkované

podlahové vykurovanie s max. výkonom 8 kW

pri ΔT = 10 K

Nie je možné prevádzkovať iba samotný zmiešavaný vykurovací

okruh. Časové okno nezmiešavaného okruhu

musí byť rovnaké alebo väčšie ako u zmiešavaného okruhu.

60

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.3.4 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-15/25 s hydraulickou výhybkou, jedným vykurovacím

okruhom bez zmiešavacieho ventilu, okruhom podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom a separátnym alebo ohrevom pitnej vody prostredníctvom trojcestného prepínacieho

ventilu

Skratky → 47/1

1) rozvádzač s integrovanou hydraulickou výhybkou, maximálne 2000 l/h

61/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Regulácia hydraulickej výhybky (oddelenie) a jedného

vykurovacieho okruhu bez zmiešavacieho ventilu (vykurovací

okruh 1) prostredníctvom modulu výhybky

WM10.

Regulácia okruhu podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom (vykurovací okruh 2) prostredníctvom

zmiešavacieho modulu MM10.

Obidva vykurovacie okruhy možno regulovať v závislosti

od vonkajšej teploty alebo priestorovej teploty

a taktiež aj v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním

podľa priestorovej teploty.

Prevádzku čerpadla regulovanú v závislosti od výkonu

treba nastaviť na ovládacej jednotke RC35 (nastavená

hodnota 0.

Separátny ohrev pitnej vody s kotlom Logamax plus

GB162 cez integrovaný trojcestný prepínací ventil na

primárnej strane hydraulického oddelenia.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Voliteľná možnosť ohrevu pitnej vody s vlastným časovým

kanálom, s regulovaním cirkulačného čerpadla

teplej vody a s termickou dezinfekciou.

Ohrev pitnej vody má zásadne prioritu a to kvôli nastaveniu

výstupu teplej vody na ovládacej jednotke RC35

(cez trojcestný prepínací ventil buď dobíjanie zásobníka

alebo vykurovacia prevádzka).

Potrubie výstupu a spiatočky vedúce k hydraulickej výhybke

treba dimenzovať podľa maximálneho kotlového

výkonu.

Rozvádzač s integrovanou hydraulickou výhybkou je

dimenzovaný pre maximálne 2000 l/h. Použitie tohto

rozvádzača pri zariadeniach s výkonom nad 25 kW preto

nemá zmysel.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 61


6 Príklady zariadení

6.3.5 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-15/25/35 s hydraulickou výhybkou, jedným vykurovacím

okruhom bez zmiešavacieho ventilu, okruhom podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom a ohrevom pitnej vody pomocou plniaceho čerpadla zásobníka (maximálne vybavenie

s ovládacou jednotkou RC35 alebo RC20)

Skratky → 47/1

62/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Regulácia hydraulickej výhybky (oddelenie) a jedného

vykurovacieho okruhu bez zmiešavacieho ventilu (vykurovací

okruh 1) prostredníctvom modulu výhybky

WM10.

Regulácia okruhu podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom (vykurovací okruh 2) prostredníctvom

zmiešavacieho modulu MM10.

Regulácia ohrevu pitnej vody prostredníctvom funkcie

plniaceho čerpadla zásobníka.

Vykurovací okruh možno regulovať v závislosti od vonkajšej

teploty alebo priestorovej teploty a taktiež aj

v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním podľa

priestorovej teploty.

Prevádzku čerpadla regulovanú v závislosti od výkonu

treba nastaviť na ovládacej jednotke RC35 (nastavená

hodnota 0).

Separátny ohrev pitnej vody s kotlom Logamax plus

s použitím plniaceho čerpadla zásobníka na sekundárnej

strane hydraulického oddelenia; pripojenie plniaceho

čerpadla zásobníka k svorkovnici kotla Logamax

plus (označenie prípoja PS).

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Ohrev pitnej vody pomocou plniaceho čerpadla zásobníka

umožňuje nastavenie paralelnej prevádzky

(súčasné dobíjanie zásobníka a prevádzkovanie vykurovania)

alebo priority teplej vody (buď dobíjanie zásobníka

alebo prevádzkovanie vykurovania) na ovládacej

jednotke RC35.

Voliteľná možnosť ohrevu pitnej vody s vlastným časovým

kanálom, s regulovaním cirkulačného čerpadla

teplej vody a s termickou dezinfekciou.

Potrubie výstupu a spiatočky vedúce k hydraulickej výhybke

treba dimenzovať podľa maximálneho kotlového

výkonu.

Veľkosť hydraulickej výhybky treba určiť podľa prípustných

maximálnych prietokov.

V kombinácii s hydraulickou výhybkou musí byť čerpadlo,

ktoré je integrované v GB162 regulované v závislosti

od výkonu (nastavenie hodnoty 0 na ovládacej

jednotke RC35).

62

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.3.6 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-15/25/35 s jedným priamo pripojeným vykurovacím

okruhom bez zmiešavacieho ventilu, solárnym ohrevom pitnej vody a dodatočným ohrevom

pitnej vody pomocou trojcestného prepínacieho ventilu

Skratky → 47/1

63/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Regulácia prevádzky kotlového čerpadla Logamax

plus GB162 v závislosti od tlakového rozdielu

Regulácia solárneho ohrevu pitnej vody s bivalentným

zásobníkovým ohrievačom vody prostredníctvom solárneho

modulu SM10; v tomto prípade je funkcia termickej

dezinfekcie na ovládacej jednotke RC35 automaticky

deaktivovaná.

Dodatočný ohrev pitnej vody prostredníctvom trojcestného

prepínacieho ventilu v kotle Logamax plus.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Funkčný modul SM10 možno voliteľne umiestniť vo vykurovacom

kotle GB162 alebo namontovať do solárnej

stanice. Solárna stanica sa môže dodávať aj s integrovaným

solárnym modulom SM10 z výroby.

Inteligentné prepojenie regulácie vykurovacieho kotla

a solárnych komponentov so solárnym modulom

SM10 umožňuje dosahovanie optimálneho využitia solárnej

energie a prispieva k úspore energie potrebnej

na dodatočné kúrenie.

Voliteľná možnosť ohrevu pitnej vody s použitím vlastného

časového kanálu s regulovaním cirkulačného

čerpadla teplej vody.

Ohrev pitnej vody má kvôli nastaveniu na ovládacej

jednotke RC35 zásadne prednosť (prostredníctvom

trojcestného prepínacieho ventilu buď dobíjanie zásobníka

alebo vykurovacia prevádzka).

Nastavenie čerpadla (v kotloch Logamax plus GB162),

ktoré je regulované v závislosti od tlakového rozdielu

treba prípadne prispôsobiť špecifickým vlastnostiam

zariadenia (→ 55/5).

Výrobné nastavenie modulácie čerpadiel

Δp = konštantné

- 150 mbar (Logamax plus GB162-15)

- 200 mbar (Logamax plus GB162-25/35)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 63


6 Príklady zariadení

6.3.7 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-15/25/35 so solárnou podporou vykurovania

a jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

64/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Podpora vykurovania pomocou dobíjacieho zásobníka

so solárnym ohrevom pitnej vody

Dodatočný ohrev pitnej vody prostredníctvom integrovaného

trojcestného ventilu v prioritnej prevádzke

Regulácia solárneho ohrevu pitnej vody prostredníctvom

solárneho modulu FM433

Rozpoznávanie tepla z iného zdroja pomocou kotlového

snímača regulátora Logamatic 4121; Ak existuje

dostatočné množstvo tepla z dobíjacieho zásobníka,

tak sa okrem horáka odstaví aj interné čerpadlo zariadenia.

Regulácia vykurovacích okruhov prebieha prostredníctvom

trojcestného zmiešavacieho ventilu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Regulácia prevádzky interného čerpadla zariadenia

v kombinácii s hydraulickou výhybkou musí byť závislá

od výkonu (nastavenie 0).

Ak je teplota dobíjacieho zásobníka vyššia ako teplota

spiatočky vykurovania, tak sa bude dobíjací zásobník

využívať prostredníctvom solárneho modulu a súpravy

HZG aj pre vykurovanie.

Pre ohrev pitnej vody možno prostredníctvom regulátora

Logamatic 4121 nastaviť aj vlastný časový kanál.

Odporúča sa použitie vyrovnávacieho ventilu Tacosetter

pred hydraulickou výhybkou.

Priečna výhybka nie je použiteľná pre túto hydrauliku.

Použiť sa musia výhybky WHY 80/60 alebo

WHY 120/80.

Snímač teploty teplej vody FW je pripojený ku svorkovnici

kotla. S regulátorom Logamatic 4121 možno

v tomto prípade realizovať maximálne dva zmiešavané

vykurovacie okruhy.

64

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.3.8 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-15/25/35/45 s Logamatic 4121, kotlom na tuhé

palivo a jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom

Skratky → 47/1

Dobíjací zásobník

Logalux PR...

Kotol na tuhé palivo

Logano S151

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) v GB162-45 nie je integrovaný trojcestný prepínací ventil

65/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Hydraulika s jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom,

teplou vodou prostredníctvom plniaceho čerpadla

zásobníka a napojením kotla na tuhé palivo s dobíjacím

zásobníkom

Regulácia prostredníctvom regulátorov Logamatic

4000 a Logamatic 2114

Rozpoznávanie tepla z iného zdroja pomocou snímača

v hydraulickej výhybke

Pre teplú vodu je k dispozícii vlastný časový kanál

Regulátor Logamatic 2114 riadi prepínací ventil SU

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Pre veľkosti kotlov do 35 kW je potrebné skratovacie

potrubie G-KS.

Ak je teplota dobíjacieho zásobníka vyššia ako teplota

spiatočky vykurovania, bude spiatočka vedená cez dobíjací

zásobník.

Ak je teplota dobíjacieho zásobníka vyššia ako teplota

spiatočky vykurovania, bude spiatočka vedená priamo

k hydraulickej výhybke.

Ak je prostredníctvom tepla z iného zdroja teplota na

snímači hydraulickej výhybky FK dostatočne vysoká,

tak sa okrem horáka vykurovacieho kotla odstaví aj interné

čerpadlo zariadenia.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 65


6 Príklady zariadení

6.4 Kotlové hydrauliky pre zariadenia bez trojcestného prepínacieho ventilu

6.4.1 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-45 s interným čerpadlom, ovládacou jednotkou

RC35, trojcestným prepínacím ventilom a priamym nezmiešavaným vykurovacím okruhom

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických ventiloch

2) Obehové čerpadlo dodávané ako príslušenstvo

3) potrebný pri požiadavke na prevádzku s nízkou hlučnosťou

66/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Hydraulika s jedným nezmiešavaným vykurovacím

okruhom s priamym napájaním cez čerpadlo kotla.

Ohrev pitnej vody s prednostnou prevádzkou cez

externý trojcestný prepínací ventilPotrebná je iba ovládacia jednotka RC35.

Možnosť nastavenia vlastného časového kanálu pre

teplú vodu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Dodržať treba charakteristiky čerpadiel jednotlivých

zariadení.

Najnižší tlakový rozdiel Δp = konštantný, ktorý možno

nastaviť pre interné čerpadlo je u kotlov Logamax plus

GB162-45 250 mbar.

Ak sa požaduje prevádzka termostatických ventilov

vykurovacích telies s nízkou hlučnosťou, tak treba

použiť regulátor tlakového rozdielu (RDD).

Vykurovací kotol nepotrebuje zabezpečenie minimálneho

obehového množstva vody.

Pre kotly Logamax plus GB162-45 treba objednať interné

obehové čerpadlo, keďže sa tieto kotly dodávajú

bez takéhoto čerpadla.

Snímač teploty teplej vody FW je pripojený ku svorkovnici

kotla.

66

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.4.2 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-45 s hydraulickou výhybkou, maximálny variant

s ovládacou jednotkou RC35 alebo RC20

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Odporúča sa použiť Tacosetter pre vyrovnanie maximálneho množstva vody - nie je potrebné pri použití pripojovacej skupiny čerpadla

67/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Maximálne vybavenie s ovládacou jednotkou RC35

resp. RC20 v kombinácii s modulom výhybky WM10

a zmiešavacím modulom MM10, jeden neregulovaný

a jeden zmiešavaný vykurovací okruh ako aj plniace

čerpadlo zásobníka a cirkulačné čerpadlo

Možnosť časovo závislej regulácie cirkulačného čerpadla

a plniaceho čerpadla zásobníka prostredníctvom

ovládacej jednotky RC35

Ovládacia jednotka RC35 môže byť nainštalovaná

voliteľne vo vykurovacom kotle alebo v referenčnej

miestnosti

Možnosť paralelnej prevádzky ohrevu pitnej vody

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

U kotlov Logamax plus GB 162-45 možno do jedného

kotla zabudovať aj dva moduly.

Regulácia prevádzky interného čerpadla kotla

GB162 v kombinácii s hydraulickou výhybkou musí byť

závislá od výkonu (nastavenie 0 na ovládacej jednotke

RC35).


Pre kotly Logamax GB162-45 sa musí integrované čerpadlo

objednať ako príslušenstvo.

Odporúča sa použitie vyrovnávacieho ventilu

Tacosetter pred hydraulickou výhybkou.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 67


6 Príklady zariadení

6.4.3 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-65 s prípravou teplej vody prostredníctvom

súpravy trojcestných prepínacích ventilov, ovládacou jednotkou RC35 a priamym nezmiešavaným

vykurovacím okruhom

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických ventiloch

2) Potrebný pri požiadavke na prevádzku s nízkou hlučnosťou

68/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Táto hydraulika s pripojovacou skupinou čerpadla so

súpravou trojcestných prepínacích ventilov je určená

len pre Logamax plus GB162-65

Skupina čerpadla s integrovaným trojcestným ventilom

nie je použiteľná pre kotly s výkonmi 80kW a

100 kW, pretože výkon integrovaného čerpadla nie

je dostatočný.

Priorita teplej vody prostredníctvom trojcestného

prepínacieho ventilu

Čerpadlo UPER 25-80 regulované v závislosti od výkonu

je integrované v pripojovacej skupine čerpadla

Možnosť nastavenia vlastného časového kanálu pre

teplú vodu prostredníctvom ovládacej jednotky RC35.

Zvyškový dopravný tlak pripojovacej skupiny čerpadla,

ktorý je k dispozícii

- pri 3000 l/h = 200 mbar

ΔT vykurovacieho kotla pri 3000 l/h

- 65 kW = 19 K

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Treba dbať na charakteristiky čerpadiel jednotlivých

zariadení.

Ak sa požaduje prevádzka termostatických ventilov

vykurovacích telies s nízkou hlučnosťou, treba použiť

regulátor tlakového rozdielu (RDD).

Vykurovací kotol nepotrebuje zabezpečenie minimálneho

obehového množstva vody.

Snímač teploty teplej vody FW je pripojený ku

svorkovnici kotla.

68

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.4.4 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-65/80/100 s prípravou teplej vody prostredníctvom

trojcestného prepínacieho ventilu, ovládacou jednotkou RC35 a priamym nezmiešavaným

vykurovacím okruhom

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických ventiloch

2) Externé čerpadlo Wilo TOP-E 25/1-7 dodávané ako príslušenstvo, alternatívne možno použiť aj čerpadlo Grundfos Magna 25-100

3) DN32, K VS = 18 m 3 /h

69/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Priorita teplej vody prostredníctvom externého trojcestného

prepínacieho ventilu, DN32

Možnosť nastavenia vlastného časového kanálu pre

teplú vodu.

Externé čerpadlo Wilo TOP-E 25/1-7 pre umiestnenie

pod kotlom

Zvyškový dopravný tlak, ktorý je k dispozícii

- pri 4000 l/h = 175 mbar

Tlaková strata trojcestného prepínacieho ventilu

- pri 4000 l/h = 50 mbar

ΔT vykurovacieho kotla pri 4000 l/h

- 65 kW = 14 K

- 80 kW = 18 K

- 100 kW = 21 K

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Snímač teploty teplej vody FW je pripojený ku svorkovnici

kotla.

Možno použiť zásobníky Buderus od objemu 400 l.

Treba dbať na tlakovú stratu vykurovacích hadov!

Pri zásobníkoch s objemom menším ako 400 l treba

kontrolovať trvalý výkon zásobníka pri zníženom objemovom

prietoku. Trvalý výkon zásobníka by pri zníženom

prietoku vykurovacej vody mal byť minimálne

35 kW. Ak toto nie je zabezpečené, môže v rámci prípravy

teplej vody dochádzať k častému taktovaniu kotla.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 69


6 Príklady zariadení

6.4.5 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-65/80/100 s hydraulickou výhybkou a ovládacou

jednotkou RC35, jedným nezmiešavaným a dvoma zmiešavanými vykurovacími okruhmi

a ohrevom pitnej vody pomocou plniaceho čerpadla zásobníka

PH = čerpadlo regulované

podľa tlakového rozdielu

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Čerpadlo a poistný ventil sú zabudované v pripojovacej skupine čerpadla (→ 48/1)

70/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

Ovládacia jednotka RC35 v kombinácii s modulom výhybky

WM10 a dvoma zmiešavacími modulmi MM10,

jeden neregulovaný a jeden zmiešavaný vykurovací

okruh ako aj plniace čerpadlo zásobníka a cirkulačné

čerpadlo

Možnosť časovo závislej regulácie cirkulačného čerpadla

a plniaceho čerpadla zásobníka prostredníctvom

ovládacej jednotky RC35

Ovládacia jednotka RC35 môže byť nainštalovaná voliteľne

vo vykurovacom kotle alebo v referenčnej

miestnosti

Možnosť paralelnej prevádzky ohrevu pitnej vody

S RC35 sú možné maximálne tri zmiešavané a jeden

nezmiešavaný vykurovací okruh s kotlami Logamax

plus 162.

Možnosť nastavenia vlastného časového kanálu pre

teplú vodu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

U kotlov Logamax plus GB 162-65/80/100 možno do

jedného kotla zabudovať aj dva moduly.

Regulácia prevádzky interného čerpadla zariadenia

GB162 v kombinácii s hydraulickou výhybkou musí byť

závislá od výkonu (nastavenie 0 na ovládacej jednotke

RC35).

Pre kotly Logamax GB162-65/80/100 sa musí integrované

čerpadlo objednať ako príslušenstvo (pripojovacia

skupina čerpadla ).

70

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.4.6 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-45 a GB162-65/80/100 s regulátorom Logamatic

4121, maximálny variant základného vybavenia s dvoma zmiešavanými vykurovacími okruhmi

PH = čerpadlo

regulované podľa

tlakového rozdielu

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Čerpadlo a poistný ventil sú u kotlov GB162-65/80/100 zabudované v pripojovacej skupine čerpadla (→ 48/1) - ak sa nepoužije

pripojovacia skupina čerpadla, tak treba naplánovať inštaláciu poistného ventilu v rámci stavebných prác.

71/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

možnosť použitia dvoch zmiešavaných vykurovacích

okruhov so separátnymi časovými kanálmi, keď je snímač

teploty teplej vody pripojený k svorkovnici vo

vykurovacom kotle.

ohrev pitnej vody s použitím plniaceho čerpadla zásobníka

pripojenie cirkulačného čerpadla pre teplú vodu

vlastný časový kanál pre teplú vodu

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Snímač teploty teplej vody a plniace čerpadlo zásobníka

sa pripoja k svorkám v zariadení a nakonfigurujú

pomocou ovládacej jednotky MEC2.

V ovládacej jednotke MEC2 musí byť pre vykurovací

kotol aktivované nastavenie "kotol s čerpadlom

a výhybkou”.

Regulácia prevádzky integrovaného čerpadla kotla

GB162 v kombinácii s hydraulickou výhybkou musí byť

závislá od výkonu (nastavenie 0).

Pre kotly Logamax GB162-45 sa musí integrované

čerpadlo objednať ako príslušenstvo.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 71


6 Príklady zariadení

6.4.7 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-65/80/100 (kaskáda 2 kotlov) s jedným zmiešavaným

a jedným nezmiešavaným vykurovacím okruhom, ohrevom pitnej vody pomocou plniaceho

čerpadla zásobníka a s použitím skupiny čerpadla

PH = čerpadlo

regulované podľa

tlakového rozdielu

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Čerpadlo a poistný ventil sú zabudované v pripojovacej skupine (→ 48/1) - ak sa nepoužije pripojovacia skupina čerpadla,

tak treba naplánovať inštaláciu poistného ventilu v rámci stavebných prác.

72/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

S regulátorom Logamatic 4121 a modulom FM 456

(KSE2) môžu byť regulované maximálne tri vykurovacie

kotly zapojené do kaskády.

Ohrev pitnej vody môže prebiehať v prioritnej alebo

v paralelnej prevádzke, s vlastným časovým kanálom.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Použité zariadenia musia byť vybavené integrovaným

čerpadlom.

Ak sú zariadenia vybavené modulovateľnými čerpadlami,

tak musia byť regulované v závislosti od výkonu.

Konštrukčné prvky potrebné pre zaistenie kotla, napr.

poistný ventil a spätná klapka, sú už integrované

v skupine čerpadla.

S modulom FM457 (namiesto modulu FM456) možno

regulovať až päť vykurovacích kotlov zapojených do

kaskády.

Potrubie výstupu a spiatočky vedúce k hydraulickej

výhybke treba dimenzovať podľa maximálneho výkonu

kaskády. Veľkosť hydraulickej výhybky treba stanoviť

podľa prípustného prietokového množstva (→ kapitola

8).

72

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príklady zariadení 6

6.4.8 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB162-65/80/100 s kaskádou 2 kotlov a s dvoma

zmiešavanými vykurovacími okruhmi

PH = čerpadlo

regulované podľa

tlakového rozdielu

Skratky → 47/1

1) Odporúča sa vykonať hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Čerpadlo a poistný ventil sú zabudované v pripojovacej skupine (→ 48/1) - ak sa nepoužije pripojovacia skupina čerpadla,

tak treba naplánovať inštaláciu poistného ventilu v rámci stavebných prác.

73/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

S regulátorom Logamatic 4121 a modulom FM 456 môžu

byť regulované maximálne štyri vykurovacie kotly

zapojené do kaskády.

Kaskádové zariadenie s prípravou teplej vody prostredníctvom

pripojovacej skupiny čerpadla so súpravou

trojcestných prepínacích ventilov na 1. kotle

Pripojovacia skupina čerpadla so súpravou trojcestných

prepínacích ventilov je určená len pre Logamax

plus GB162-65. Pre prípravu teplej vody môže byť preto

použitý iba kotol GB162-65.

Zariadenie je obzvlášť vhodné pri vysokej spotrebe

vykurovacieho tepla a nízkej spotrebe teplej vody.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Možná je regulácia dvoch zmiešavaných vykurovacích

okruhov

Snímač teploty teplej vody FW je pripojený ku svorkovnici

1. kotla.

Pri použití pripojovacej skupiny čerpadla nie je u kotlov

potrebný vyrovnávací ventil Tacosetter.

Výkon kotlov je požadovaný sériovo. Ak pre dosiahnutie

požadovanej hodnoty nestačí výkon prvého kotla,

bude spustený druhý kotol.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 73


7 Odvod kondenzátu

7 Odvod kondenzátu

7.1 Odvod kondenzátu

Kondenzát z kondenzačných kotlov sa musí odvádzať do

siete odpadových vôd presne podľa predpisov. Rozhodujúce

je, či musí byť kondenzát pred odtokom neutralizovaný.

Závisí to od výkonu kotla a od platných nariadení

úradu pre odpadové vody (→ 74/1). Pre výpočet množstva

kondenzátu odvádzaného počas jedného roku platí

pracovný list A 251 združenia odpadových vôd (ATV).

Tento pracovný list udáva ako empirickú hodnotu špecifické

množstvo kondenzátu maximálne 0,14 kg/kWh.

Pred inštaláciou je vhodné sa informovať o miestnych

ustanoveniach pre odvod kondenzátu na komunálnom

úrade pre odpadové vody.

Povinnosť neutralizácie

Ak je pomer zmiešavania kondenzátu a domácich odpadových

vôd 1:25 (→ 74/2), môžu byť použité:

rúra z vláknitého cementu

liatinová alebo oceľová rúra podľa noriem

DIN 19522-1, DIN 19530-1 a 19530-2.

Nevhodné sú pre odvod kondenzátu medené potrubia.

Dostatočné zmiešavanie

Dostatočné zmiešavanie kondenzátu a domácich odpadových

vôd sa dosiahne pri dodržaní podmienok uvedených

v tabuľke 74/2. Údaje sa vzťahujú na 2000 hodín maximálneho

využívania podľa smernice VDI 2067 (maximálna

hodnota).

74/1 Povinnosť neutralizácie pri plynových kondenzačných kotloch

1) Neutralizácia kondenzátu je potrebná pri odtoku domácich

odpadových vôd do malých čističiek odpadových vôd a pri

budovách a pozemkoch, kde odvodňovacie potrubie nespĺňa

materiálové požiadavky ATV A 251.

2) Neutralizácia kondenzátu je potrebná pri budovách, ktoré

nespĺňajú podmienku dostatočného zmiešavania (→ 74/2)

s domácimi odpadovými vodami (v pomere 1 : 25)

U malých zariadení s výkonom menším ako 25 kW sa nemusí

vykonávať neutralizácia (→ 74/1), keď odpadové

vody netečú do malých čističiek odpadových vôd, alebo

keď odvodňovacie potrubie zodpovedá materiálovým

požiadavkám ATV A 251.

74/2 Podmienky dostatočného zmiešavania kondenzátu s domácimi

odpadovými vodami

1) tepelný výkon spaľovania

2) maximálne hodnota pri teplotnom spáde 40/30 °C a 2000

prevádzkových hodinách

Materiály pre potrubia na odvod kondenzátu

Vhodné materiály pre potrubie na odvod kondenzátu

podľa ATV A 251 sú:

kameninová rúra (podľa DIN EN 295-1)

rúra z tvrdeného PVC

rúra z PVC (polypropylén)

rúra z PE-HD (polypropylén)

rúra z PP

rúra z ABS-ASA

nehrdzavejúca oceľová rúra

rúra z bórsilikátového skla

74

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Odvod kondenzátu 7

7.1.1 Odvod kondenzátu z plynového kondenzačného kotla a systému odvodu spalín

Aby odtekal kondenzát cez plynový kondenzačný kotol,

musí mať potrubie odvodu spalín v miestnosti inštalácie

malý sklon k plynovému kondenzačnému kotlu (≥ 3°, tzn.

rozdiel výšky 5 cm na každom metri).

Príslušné predpisy pre domové odpadové potrubia

a miestne predpisy treba dodržiavať. Obzvlášť je potrebné

zabezpečiť, aby bolo odpadové potrubie vetrané podľa

predpisov a aby ústilo voľne (→ 75/1) do odpadového

lievika so sifónom. Takto je zabezpečené, že výstupný

uzáver nebude sať naprázdno a že sa kondenzát nezastaví

v prístroji.

Neutralizačné zariadenie

75/1 Odvod kondenzátu z plynového kondenzačného kotla a systému

odvodu spalín cez neutralizačné zariadenie

7.1.2 Odvod kondenzátu z komína odolného voči vlhkosti

Odvod kondenzátu z komína odolného voči vlhkosti musí

byť vyhotovený v súlade z podkladmi od výrobcu komína.

Kondenzát z komína možno odviesť spolu s kondenzátom

z plynového kondenzačného kotla nepriamo do domového

odpadového potrubia cez výstupný uzáver s lievikom.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 75


8 Montáž

8 Montáž

8.1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25,

GB162-35 a GB162-25 T40S

Pripojovacie príslušenstvo

Číslo výrobku

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-15/25/35, GB162-25 T40S

bez

so zásobníkovým ohrievačom vody

s vrstvovo

zásobníka

dobíjaným

zásobníkom

stojaci pod

kotlom

stojaci pod

kotlom

stojaci vedľa

kotla

Príslušenstvo pre pripojenie vykurovacích okruhov a plynu

HKA – súprava pre pripojenie vykurovacieho okruhu

GA-BS – plynový kohút

Montáž na omietku

G-TA – súprava vypúšťacieho lievika so sifónom

G-KS – skratovacie potrubie

MAG 18/25/35/50

externá MAG, bielej farby 1)

nástenný držiak pre MAG 18/25

AAS prípojná súprava pre MAG

Príslušenstvo pre externý zásobníkový ohrievač vody

AS E – prípojná súprava zásobníka

U-Flex GB162-S120

U-Flex GB162-S135 RW/S160 RW

N-Flex GB162-SU160 W/SU200 W/SU300 W

Postranný kryt 2)

pre Logalux S135 RW

pre Logalux S160 RW

Sanitárne príslušenstvo pre zásobníkový ohrievač vody

S-Flex –

prípojná súprava GB162-S120/S135 RW/S160 RW

Cirkulačná súprava GB162-S135 RW/S160 RW

U-DM - obmedzovač tlaku 3)

ZP – prípoj cirkulačného čerpadla 4)

Poistná skupina studenej vody 8 bar

GB162-25 T40S

Voliteľné príslušenstvo

G-BL 135 – kryt prepojení

Vysvetlenie značiek:

základné vybavenie; voliteľne; - nie je možné

76/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-15, GB162-25, GB162-35

a GB162-25 T40S (obrázok → 77/1)

1) potrebná membránová expanzná nádoba sa určí podľa špecifík zariadenia

2) montáž vzadu na boku

3) pre dodatočnú montáž do S-Flex, keď v dome nie je žiaden redukčný ventil

4) pre dodatočnú montáž do S-Flex

76

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S

Označenie

Popis

Príslušenstvo pre pripojenie vykurovacích okruhov a plynu

súprava pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HKA

- 2 servisné guľové kohúty Rp1

- T-kus s uzáverom pre prípoj externej MAG

- T-kus s kohútom KFE

- 2 skrutkové spoje Rp1

- montáž na omietku

plynový kohút GB-BS

- R½

- montáž na omietku

- s integrovanou protipožiarnou ochranou

súprava vypúšťacieho lievika

so sifónom G-TA

- kompletný sifón R1 s výfukovým potrubím a rozetou

skratovacie potrubie G-KS

- potrebné pri montáži, keď nie je pripojený žiaden

zásobníkový ohrievač vody

- skratovacie potrubie s prevlečnými maticami

- tesnenia

expanzná nádoba MAG

- menovitý objem 18 l, 25 l, 35 l a 50 l

- montáž v rámci stavebných prác

- farba: biela

nástenný držiak pre expanznú nádobu

- pre MAG s objemom18/25 litrov

čiapočkový ventil

(nie je potrebný, ak je použitá prípojná

súprava AAS)

- PN 10

- pre MAG ¾"

AAS

prípojná súprava pre MAG

- flexibilné potrubie z ušľachtilej ocele ¾", dĺžka 1 m

- čiapočkový ventil pre expanznú nádobu

- tesnenia

- KFE-ventil

- pre MAG ¾" alebo 1"

filter pre zachytávanie nečistôt z

vykurovacej siete

- pre zabudovanie do spiatočky vykurovania

- filtračná jednotka 500 μm

- jadro z ušľachtilej ocele

- Rp1 – objemový prietok < 3200 l/h

- Rp1 ¼ - objemový prietok < 5000 l/h

77/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S (priradenie → 76/1; montážne rozmery → 22/1 až 24/1)

pokračovanie na ďalšej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 77


8 Montáž

Označenie

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S

Popis

Príslušenstvo pre externý zásobníkový ohrievač vody

pripojovacia súprava zásobníka ASE

- snímač teploty teplej vody Ø 6 mm pre ohrev pitnej

vody s konektorom pre pripojenie k lište so svorkami vo

vykurovacom kotle.

- vrátane štvrťových odsekov (výplň) a upínacej pružiny

(plastická špirála) pre snímač Ø 6 mm pri kombinácii so

zásobníkovými ohrievačmi s väčším objemom ako 120

litrov.

- konektor pre plniace čerpadlo zásobníka a cirkulačné

čerpadlo

pre S120 pod kotlom

súprava pre prepojenie vykurovacím

potrubím U-Flex

- pre zásobníkový ohrievač vody S120 namontovaný pod

vykurovacím kotlom

- montáž na omietku

- flexibilná vrúbkovaná hadica s tepelnou izoláciou a tesneniami

pre výstup a spiatočku zásobníkového ohrievača

vody.

- uhlové skrutkové spoje G¾ x G¾

pre S135 RW a S160 pod kotlom

súprava pre prepojenie vykurovacím

potrubím U-Flex

- pre zásobníkové ohrievače vody S135 RW a S160 RW

namontované pod vykurovacím kotlom

- montáž na omietku

- flexibilná vrúbkovaná hadica s tepelnou izoláciou a

tesneniami pre výstup a spiatočku zásobníkového

ohrievača vody.

- uhlové skrutkové spoje G¾ x G¾

postranný kryt pre S135 RW

- montáž vzadu na boku

- kryt pre potrubia

- montáž na omietku

postranný kryt pre S160 RW

- montáž vzadu na boku

- kryt pre potrubia

- montáž na omietku

pre SU160 W, SU200 W a SU300 W vedľa kotla

súprava pre prepojenie flexibilným

vykurovacím potrubím N-Flex

- pre zásobníkové ohrievače vody SU160 W, SU200 W

a SU300 W namontované vedľa vykurovacieho kotla

- montáž na omietku

- krátka a dlhá flexibilná vrúbkovaná hadica s tepelnou

izoláciou, tesneniami a skrutkovým spojom G1 x G¾

pre výstup a spiatočku zásobníkového ohrievača vody.

- uhlové skrutkové spoje G1x G1

78/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S (priradenie → 76/1; montážne rozmery → 22/1 až 24/1)

78

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S

Označenie

Popis

Sanitárne príslušenstvo pre zásobníkový ohrievač vody S120, S135 RW a S160 RW

S-Flex

flexibilná sanitárna pripojovacia

súprava

cirkulačná súprava

S135 RW/S160 RW

- pre zásobníkové ohrievače vody S120, S135 RW

a S160 RW

- flexibilné vrúbkované hadice s tepelnou izoláciou a tesneniami

pre studenú a teplú vodu

- poistná skupina armatúr s uzatváracím ventilom, obmedzovačom

spätného toku a poistným ventilom 10 bar

- uhlové skrutkové spoje G¾ x Rp¾

- pre studenú a teplú vodu vrúbkované hadie zo strany

zásobníka

- skrutková vsuvka pre prípoje vrúbkovaných hadíc

studenej a teplej vody od steny (na omietku)

- pre pripojenie cirkulačného čerpadla teplej vody

- v kombinácii s S135 RW a S160 RW

- uhlový skrutkový spoj G¾ x Rp¾

- cirkulačné potrubie

- tesnenie

U-DM

obmedzovač tlaku

- dodatočná montáž do S-Flex

- redukcia tlaku na 4 bar

ZP

prípoj cirkulačného čerpadla

- v kombinácii s S120

- pre pripojenie cirkulačného čerpadla teplej vody

- pre dodatočnú montáž do S-Flex

- prípojný uholník so skrutkovým spojom

- redukčná vsuvka

- tesnenia

Sanitárne príslušenstvo pre GB162-25 T40S

Poistná skupina studenej vody 8 bar

- poistný ventil 8 bar

- obmedzovač spätného toku

- odtok s hadicou dĺžky 1 m

- možnosť odstavenia studenej vody

Voliteľné príslušenstvo

kryt prepojení G-BL 135

- pre zakrytie plynových a vodovodných prípojov pri montáži

zásobníkového ohrievača S135 RW a S160 RW pod

vykurovací kotol

- montáž na omietku

- farba: svetlošedá

poistný ventil 4 bar

- pre zabudovanie do prístroja

- prestavenie na prevádzkový tlak 4 bary

77/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-15/25/35 a GB162-25 T40S (priradenie → 76/1; montážne rozmery → 22/1 až 24/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 79


8 Montáž

8.2 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-45

80/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-45 (obrázok → 81/1)

1) možná alternatíva k UPM 15-70 2 W, montáž mimo vykurovacieho kotla

2) možná alternatíva k Wilo Stratos ECO 25/1-5, montáž mimo vykurovacieho kotla

3) potrebná membránová expanzná nádoba sa určí podľa špecifík zariadenia

4) buď plniace čerpadlo zásobníka alebo trojcestný prepínací ventil

5) možná alternatíva k 7095 581 (G-SU 1")

80

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

Pripojovacie príslušenstvo kotla Logamax plus GB162-45

Označenie

Popis

Príslušenstvo interného čerpadla zariadenia

Čerpadlo UPM 15-70 2 W

- čerpadlo s triedou účinnosti A

- pre zabudovanie do zariadenia

- modulačná prevádzka v závislosti od výkonu alebo pri

Δp = konštantné

- potrebné v spojení s hydraulickou výhybkou

- použiteľné aj pre zariadenia s jedným vykurovacím

okruhom

Príslušenstvo externého čerpadla vykurovacieho okruhu regulovaného podľa tlakového rozdielu (pre jeden priamo pripojený vykurovací okruh)

Čerpadlo Wilo TOP-E 25/1-7

- externé obehové čerpadlo pre jeden priamo pripojený

vykurovací okruh

- spôsob prevádzky Δp (variabilne)

Príslušenstvo pre pripojenie vykurovacieho okruhu a plynu

HKA – súprava pre pripojenie

vykurovacieho okruhu

- 2 servisné guľové kohúty Rp1

- T-kus s uzáverom pre prípoj externej MAG

- T-kus s kohútom KFE

- 2 skrutkové spoje Rp1

- montáž na omietku

GA-BS – plynový kohút

- R ½

- montáž na omietku

- s integrovanou protipožiarnou ochranou

G-TA – súprava vypúšťacieho lievika

so sifónom

- kompletný sifón s výfukovým potrubím a rozetou

MAG – membránová expanzná nádoba

- menovitý objem 35 l a 50 l

- montáž v rámci stavebných prác

- farba: biela

Škrtiaci vyrovnávací ventil

- pre obmedzenie maximálneho prípustného prietoku pri

externom čerpadle

- DN 32

- G1¼ (vnútorný) x G1¼ (vnútorný)

- rozsah nastavenia 1200 – 4200 l/h

Príslušenstvo teplej vody – externé plniace čerpadlo zásobníka

Čerpadlo Logafix BU 25/6

- trojstupňové prepínanie počtu otáčok

81/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-45 (priradenie → 80/1; montážne rozmery → 22/1 až 24/1)

pokračovanie na ďalšej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 81


8 Montáž

Označenie

Pripojovacie príslušenstvo kotla Logamax plus GB162-45

Popis

Príslušenstvo teplej vody – trojcestný ventil (použiteľný iba v kombinácii s interným čerpadlom zariadenia)

G-SU 1"

trojcestný ventil

- montáž na omietku

- pre varianty bez clony, 1" vnútorný závit

- regulácia 24 Volt AC

- K VS = 7,7 m 3 /h

G-SU 1 ¼", DN32

trojcestný ventil

- montáž na omietku

- pre varianty bez clony, 1"

- regulácia 24 Volt AC

- K VS = 18 m 3 /h

Príslušenstvo externého zásobníkového ohrievača vody

AS-E pripojovacia súprava zásobníka

- snímač teploty teplej vody Ø 6 mm pre ohrev pitnej

vody s konektorom pre pripojenie k lište so svorkami vo

vykurovacom kotle.

- vrátane štvrťových odsekov (výplň) a upínacej pružiny

(plastická špirála) pre snímač Ø 6 mm pri kombinácii so

zásobníkovými ohrievačmi s väčším objemom ako

120 litrov.

- konektor pre plniace čerpadlo zásobníka a cirkulačné

čerpadlo.

Voliteľné príslušenstvo

poistný ventil 4 bar

- pre zabudovanie do prístroja

- prestavenie na prevádzkový tlak 4 bary

Regulátor tlakového rozdielu ASV-PV

(len v kombinácii s ASV-M)

- pre priškrtenie

- rozsah nastavenia 0,05 – 0,25 bar

- DN 20, Rp ¾“, do 500 l/h

- DN 25, Rp 1“, do 900 l/h

Škrtiaci a merací ventil ASV-M

(len v kombinácii s ASV-PV)

- DN 20, Rp ¾

- DN 25, Rp 1

Filter pre zachytávanie nečistôt

z vykurovacej siete

- pre zabudovanie do spiatočky vykurovania

- filtračná jednotka 500 μm

- s nerezovými tkanivami

- Rp1 – prietok < 3200 l/h

- Rp1¼– prietok < 5000 l/h

82/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-45 (priradenie → 80/1; montážne rozmery → 22/1 až 24/1)

82

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

8.3 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-65, GB162-80

a GB162-100

81/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-65/80/100 (obrázok → 84/1)

1) výber odpovedajúceho čerpadla

2) Použiť možno iba jedno čerpadlo.

3) Potrebné iba pri použití výhybky Sinus 120/80

4) Potrebnú expanznú nádobu treba dimenzovať osobitne pre každé zariadenie.

-

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 83


8 Montáž

Označenie

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100

Popis

Príslušenstvo pripojovacej skupiny čerpadla

pripojovacia skupina čerpadla pre kotly

Logamax plus GB162-65/80/100

skupina čerpadla s trojcestným prepínacím

ventilom pre GB162-65

- pre priame pripojenie ku kotlu

- vrátane modulovaného čerpadla UPER 25-80,

poistného ventilu 3 bar, plynového kohúta, uzatváracích

kohútov, spätnej klapky, manometra,

prípoja pre externú membránovú expanznú nádobu

(MAG), kohúta KFE, izolácie

- pre priame pripojenie ku kotlu GB162-65

- vrátane modulovaného čerpadla UPER 25-80,

poistného ventilu 3 bar, plynového kohúta s TAS,

uzatváracích kohútov, prípoja ¾“ pre externú

membránovú expanznú nádobu (MAG), kohúta

KFE, izolácie, trojcestného prepínacieho ventilu

K VS = 18 m 3 /h

súprava pre pripojenie vykurovacieho okruhu

AS HKV 32

- pre ďalšiu montáž pod pripojovaciu skupinu čerpadla,

keď nie je použitá kaskádová jednotka

Príslušenstvo externého čerpadla vyk. okruhu regulovaného podľa tlakového rozdielu (pre jeden priamo pripojený vykurovací okruh, voľná montáž)

čerpadlo WILO TOP-E 25/1-7

- externé obehové čerpadlo pre jeden priamo

pripojený vykurovací okruh

- spôsob prevádzky Δp (variabilne)

čerpadlo Grundfos Magna UPE 25-100

- externé obehové čerpadlo pre jeden priamo

pripojený vykurovací okruh

- spôsob prevádzky Δp (variabilne)

Príslušenstvo pre pripojenie vykurovacieho okruhu a plynu (voľná montáž)

súprava pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HKA DN 32

- pre montáž kotla GB162-65 na omietku bez

clony

- 2 servisné kohúty

- 1 T-kus pre inštaláciu membránovej expanznej

nádoby

- 2 skrutkové spoje Rp1

plynový kohút GA-BS ¾"

- R¾

- montáž na omietku

- s integrovaným protipožiarnym ventilom

- pre GB162-65

plynový kohút GA-BS 1"

- R1

- priechodzí tvar

- montáž na omietku

- s integrovaným protipožiarnym ventilom

poistná skupina armatúr 3 bar

(potrebná keď sa nepoužije pripojovacia

skupina čerpadla)

- poistný ventil 3 bar

- manometer

- automatický odvzdušňovač

- izolácia

MAG

membránová expanzná nádoba

- montáž v rámci stavebných prác

- farba: biela

- 50 litrov, dopravný tlak 1,5 bar, maximálne 6 bar

- 80 litrov, dopravný tlak 1,5 bar, maximálne 6 bar

84/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100 (priradenie → 83/1)

84

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100

Označenie

Popis

Príslušenstvo pre pripojenie vykurovacieho okruhu a plynu (voľná montáž)

Regulátor prúdenia plynu

- prípoje s vonkajším / vnútorným závitom

- tlaková strata menej ako 0,5 mbar

- do 16 m 3 /h, DN50, 2“

- do 10 m 3 /h, DN40, 1½“

Škrtiaci vyrovnávací ventil Tacosetter

- pre vyrovnávanie maximálneho množstva vody

prostredníctvom kotla

- G1½ (vnútorný) x G1½ (vnútorný )

- rozsah nastavenia 1800 – 7200 l/h

Príslušenstvo externého zásobníkového ohrievača vody

AS-E pripojovacia súprava zásobníka

- snímač teploty teplej vody Ø 6 mm

- konektor pre plniace čerpadlo zásobníka a cirkulačné

čerpadlo

- vrátane ¼-kruhových výplní a upínacej pružiny

pre zásobníky s väčším objemom ako 120 litrov.

G-SU 1 ¼", DN32

trojcestný ventil

- montáž na omietku pre GB162-65

- pre varianty bez clony, 1"

- regulácia 24 Volt AC

Voliteľné príslušenstvo

poistný ventil 4 bar

- poistný tlak 4 bary

- pre zabudovanie do pripojovacej skupiny čerpadla

Regulátor tlakového rozdielu ASV-PV

(len v kombinácii s ASV-M)

- pre priškrtenie

- rozsah nastavenia 0,05 – 0,25 bar

- DN 32, K VS = 6,3; Rp 1¼“

- DN 40, K VS = 10; Rp ½“

Škrtiaci a merací ventil ASV-M

(len v kombinácii s ASV-PV)

- DN 32, K VS = 6,3; Rp 1¼“

- DN 40, K VS = 10; Rp ½“

Filter pre zachytávanie nečistôt

z vykurovacej siete

- pre zabudovanie do spiatočky vykurovania

- filtračná jednotka 500 μm

- s nerezovými tkanivami

- do 5000 l/h

84/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100 (priradenie → 83/1) pokračovanie na ďalšej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 85


8 Montáž

Označenie

Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100

Popis

Príslušenstvo pre neutralizáciu

Zariadenie pre neutralizáciu NE 0.1

- pozostáva z plastovej nádrže s neutralizačnou

časťou

- vrátane granúl

Zariadenie pre neutralizáciu NE 1.1

- pozostáva z plastovej nádrže s neutralizačnou

časťou, vzdúvacou zónou a čerpadlom kondenzátu

regulovaným v závislosti od hladiny (s dopravnou

výškou cca. 2 m )

- vrátane granúl

Zariadenie pre neutralizáciu NE 2.0

Modul zvyšovania tlaku pre NE 2.0

Neutralizačný prostriedok

- s automatickým monitorovaním, pozostáva z plastovej

nádrže s neutralizačnou časťou, vzdúvacou

zónou a čerpadlom kondenzátu regulovaným

v závislosti od hladiny (s dopravnou výškou cca

2 m)

- vrátane granúl

- so svetelnými diódami pre indikáciu porúch

a dopúšťania

- možnosť odovzdávania signálu do napr. regulácie

DDC

- certifikovaný podľa DVGW

- pre zvýšenie dopravnej výšky na cca. 4,5 m

- 10 kg vedro, postačujúce pre NE 0.1, NE 1.1

a NE 2.0

84/1 Pripojovacie príslušenstvo kotlov Logamax plus GB162-65/80/100 (priradenie → 83/1)

86

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

8.4 Rýchlomontážne systémy vykurovacích okruhov

Kombinácie rýchlomontážnych systémov spolu s hydraulickou výhybkou WHY... a rozdeľovačom vykurovacích okruhov

Možnosť voliteľnej montáže vpravo alebo vľavo od

nástenného vykurovacieho kotla

1 pripojovacie potrubie

1) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

Pre pripojenie súpravy DN 25 k rozdeľovaču

DN 32 treba použiť súpravu ES0,

č. výr. 6790 0475.

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatočku (RH):

Rp 1“ u HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

Rp 1¼“ u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre hydraulickú

výhybku WHY 80/60:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatočke (RK)

max. prietok 2,5 m 3 / h (→ 92/1)

priemer pripojenia pre hydraulickú

výhybku WHY 120/80:

R 1½“ pri výstupe (VK) a spiatočke (RK)

max. prietok 5,0 m 3 / h (→ 92/1)

Ďalšie informácie napr. o charakteristike čerpadiel sú

obsiahnuté v aktuálnych podkladoch pre projektovanie

„Rýchlomontážne systémy vykurovacích okruhov

pre stacionárne a nástenné vykurovacie kotly

87/1 Rozmery kombinácií rýchlomontážnych systémov RK 2/25 a RK 2/32 pre dva vykurovacie okruhy ako aj RK 3/32 pre tri vykurovacie okruhy;

skratky → 47/1 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 87


8 Montáž

Kombinácie rýchlomontážnych systémov spolu s priečnou hydraulickou výhybkou (DN25)

Systémové kombinácie spolu s priečnou hydraulickou výhybkou a s rozdeľovačom vykurovacích okruhov

Možnosť voliteľnej montáže vpravo alebo vľavo od nástenného vykurovacieho kotla

1) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 32(-E) a HS 32(-E)

Pre pripojenie súpravy DN 32 k rozdeľovaču

DN 25 treba použiť prechodovú súpravu ÜS1,

č. výr. 6301 2309.

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatočku (RH):

Rp 1“ u HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

Rp 1¼“ u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre priečnu hydraulickú

výhybku DN 25:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatočke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 92/1)

Systémové kombinácie spolu s priečnou hydraulickou výhybkou pre priame prepojenie so súpravou pre pripojenie vykurovacieho okruhu

Možnosť voliteľnej montáže vpravo alebo vľavo od nástenného vykurovacieho kotla

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatočku (RH):

Rp 1“ u HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

priemer pripojenia pre priečnu hydraulickú

výhybku DN 25:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatočke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 92/1)

88/1 Rozmery kombinácií rýchlomontážnych systémov s hydraulickou výhybkou pre jeden alebo dva vykurovacie okruhy; skratky → 47/1

(rozmery v mm)

88

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

8.5 Súpravy výmenníkov tepla pre nástenné kotly

Použitie u podlahových vykurovaní s potrubiami, ktoré nie sú odolné proti prenikaniu kyslíka alebo u zariadení, kde sa má používať u niektorých

vykurovacích okruhov prostriedok na ochranu proti zamrznutiu.

Vykurovací okruh za výmenníkom tepla je zabezpečený pomocou poistnej súpravy.

MAG treba dimenzovať podľa DIN 4807 a DIN EN 12828 v rámci stavebných prác.

1) inštalácia MAG v rámci stavebných prác

Súprava s integrovaným obehovým čerpadlom

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho okruhu

(VH) a spiatočku (RH):

Rp 1" u HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

Rp 1¼" u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre priečnu

hydraulickú výhybku DN 25:

R 1" pri výstupe (VK) a spiatočke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 92/1)

Súprava pre systémové oddelenie so súčiastkami DN 25 s integrovanou hydraulickou výhybkou

Súprava pre použitie dvoch vykurovacích okruhov

1) MAG treba nainštalovať v rámci stavebných prác

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacích okruhov

HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

ÜS1 - prechodová súprava G ¼" na G 1½"

ÜS3 - prechodová súprava G 1½" na G 1¼"

89/1 Rozmery súpravy výmenníka tepla pre nástenné vykurovacie kotly s integrovaným obehovým čerpadlom; skratky → 47/1 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 89


8 Montáž

Súprava pre systémové oddelenie s pripojením DN 32

1) MAG treba nainštalovať v rámci stavebných prác

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacích okruhov

HSM 32(-E) a HS 32(-E)

ÜS1 - prechodová súprava G ¼" na G 1½"

Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla

Skupina potrubí pre systémové oddelenie obsahuje výmenník

tepla z ušľachtilej ocele s medeným spájkovaním, poistný ventil

2,5 bar, manometer, kohút KFE a prípoj G ¾" pre membránovú

expanznú nádobu, namontovanú v rámci stavebných prác.

Ako tepelná izolácia sa použije izolácia priečnej hydraulickej

výhybky.

Tlaková strata

Hmotnostný tok

90/1 Rozmery súpravy výmenníka tepla pre nástenné vykurovacie kotly s integrovaným obehovým čerpadlom; skratky → 47/1 (rozmery v mm)

90

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

8.6 Maximálny prenášateľný vykurovací výkon so súpravou pre systémové oddelenie v kombinácii

s rýchlomontážnou súpravou vykurovacích okruhov

91/1 Maximálny prenášateľný vykurovací výkon

1) hraničná podmienka: tlaková strata pre vykurovací okruh max. 150 mbar

8.7 Súprava merača množstva tepla

pre kompaktné merače množstva tepla od firiem Pollux a Deltamess:

110 mm / ¾"

130 mm / ¾"

Iné merače množstva tepla nie je možné použiť, keďže ich izolácia je prispôsobená výrobkom Pollux a Deltamess.

1) výška súpravy pre pripojenie

vykurovacich okruhov

HSM 15(-E), HSM 20(-E),

HSM 25(-E) a HS 25(-E)

2) výška súpravy pre pripojenie

vykurovacích okruhov

HSM 32(-E) a HS 32(-E)

91/2 Rozmery súpravy merača množstva tepla; Skratky 47/1 (rozmery v mm)

Súprava merača množstva tepla sa vyrába vo dvoch variantoch.

Prvá pre konštrukčnú dĺžku merača množstva

tepla 110 mm, ¾" s plochým tesnením a druhá pre konštrukčnú

dĺžku merača množstva tepla 130 mm, 1" s plochým

tesnením. Súprava sa môže namontovať priamo pod

rýchlomontážnu súpravu vykurovacieho okruhu. Ako izolácia

sa použije tepelná izolácia výhybky a to tak, že vznikne

dizajn prispôsobený rýchlomontážnej súprave vykurovacích

okruhov.

Použiť možno kompaktné merače množstva tepla od firiem

Pollux a Deltamess (viď katalóg tovarov strany 7012).

Počítadlo množstva tepla nie je súčasťou dodávky súpravy.

91/3 Príslušenstvo pri rôznych kombináciách

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 91


8 Montáž

8.8 Rýchlomontážny systém vykurovacích okruhov

92/1 Príslušenstvo

92

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

92/1 Príslušenstvo

1) maximálne GB162-80

Všetky čerpadlá E môžu byť prevádzkované aj stupňovo Pri ΔT = 20 K možno použiť:

(manuálne prestavenie). HSM 15 E - K VS = 2,5 m 3 /h až 15 kW

HSM 20 E/ HS 25 E - K VS = 6,3 m 3 /h až 30 kW

HSM 25 E

- K VS = 8,0 m 3 /h až 40 kW

HSM 32 E/ HS 32 E - K VS = 18,0 m 3 /h až 65 kW

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 93


8 Montáž

8.9 Kaskádová jednotka Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

A umiestnenie vedľa seba

B umiestnenie chrbtom k sebe

1 montážny stojan

2 zberné potrubie kaskády

3 GB162-65/80/100

4 pripojovacia skupina čerpadla

(pripojenie membránovej expanznej nádoby

MAG v rámci stavebných prác, v pripojovacej

skupine čerpadla je k dispozícii prípoj ½")

5 otvorený rozdeľovač súpravou oblúkových

potrubí

6 otvorený rozdeľovač rovný

7 dodávaná navarovacia príruba

Stojany kaskádovej jednotky sa priskrutkujú

k podlahe. Stena nie je k inštalácii potrebná.

94/1 Rozmery kaskádovej jednotky

94

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Montáž 8

95/1 Umiestnenie vedľa seba (tolerancia rozmerov ± 5 %) 95/2 Umiestnenie chrbtom k sebe (tolerancia rozmerov ± 5 %)

95/3 Rozmery otvoreného rozdelovača

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 95


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.1 Základné pokyny pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.1.1 Predpisy

Pred začatím inštalačných prác na systéme odvodu spalín

musí byť inštalácia prejednaná s príslušným miestnym

kominárskym podnikom (BSM) presne podľa Technických

pravidiel pre inštaláciu plynu DVGW-TRGI 2008, alebo

musí byť písomne oznámená kominárskemu podniku. Pri

tom musia byť dodržané predpisy platné v príslušnej krajine.

Písomne si nechajte potvrdiť účasť kominárskeho

podniku na inštalačných prácach.

Plynové spaľovacie zariadenia nainštalované v rámci

rovnakého poschodia musia byť napojené na systém

odvodu spalín.

9.1.2 Systémová certifikácia

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 sú systémovo

certifikované pre prevádzku závislú na vzduchu

z vnútorných priestorov spolu so stavebnými súpravami

Buderus GA, ÜB-Flex s GA, GA-X s GA-K, ÜB-Flex s GA-

X, GA-K a GA-X s LAS-K, ktoré sú určené pre pripojenie

k systému odvodu spalín odolnému voči vlhkosti (viacnásobné

osadenie) a GN.

Táto systémová certifikácia zodpovedá normám

90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Spoločné povolenie pre

kombinácie stavebných súprav Buderus so zariadeniami

je zdokumentované prostredníctvom čísla CE. Toto číslo

CE je uvedené v podkladoch pre projektovanie príslušných

plynových kondenzačných kotlov . Dodatočné povolenie

DIBt pre systém odvodu spalín nie je potrebné.

Dôležité normy, nariadenia, predpisy a smernice na určenie

rozmerov a montáž systému odvodu spalín:

- EN 483

- EN 677

- DIN EN 13384-1 a DIN EN 13384-2

- DIN 18160-1 a 18160-5

- Technické pravidlá pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 2008

- stavebný poriadok (LBO)

- vykurovacie nariadenie (MuFeVO)

- protipožiarne predpisy (FeuVO) platné v príslušnej

krajine

Hranice použitia stavebných súprav Buderus, ktoré sú

určené pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162 závislú od vzduchu z vnútorných

priestorov boli stanovené. Špeciálne ustanovenia pre vyhotovenie

vzduchových a spalinových potrubí, maximálna

prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového potrubia

a počet oblúkov v spalinových potrubiach sú zhrnuté

na stranách 102 až 112.

Výpočet systému odvodu spalín podľa normy DIN EN

13384-1/2 nie je potrebný. Odporúča sa, aby určenie rozmerov

komínu odolného proti vlhkosti v spojení so stavebnými

súpravami Buderus GN a LAS-K vykonal staviteľ

komína FU resp. spalinového a vzduchového systému.

96

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

9.1.3 Všeobecné požiadavky na miesto inštalácie

Pri inštalácii je potrebné dodržať stavebné predpisy a požiadavky

Technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 2008 pre miestnosť inštalácie. Miesto inštalácie

musí byť chránené voči mrazu.

Spaľovací vzduch nesmie obsahovať vysokú koncentráciu

prachu alebo halogénové zlúčeniny resp. iné agresívne

látky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu

horáka a plochy výmenníka tepla.

Halogénové zlúčeniny spôsobujú koróziu. Nachádzajú sa

v rozprašovacích nádobách, riedidlách, čistiacich a odmasťovacích

prostriedkoch, rozpúšťadlách.

Ľahko zápalné materiály ako aj výbušné látky alebo tekutiny

nesmú byť skladované ani používané v blízkosti plynového

kondenzačného kotla.

Maximálna teplota povrchu plynových kondenzačných

kotlov ako aj systému odvodu spalín je nižšia ako 85°C.

Preto nie sú potrebné žiadne ochranné opatrenia alebo

bezpečnostné odstupy od horľavých látok alebo nábytku.

Kotol môže byť inštalovaný napr. na drevenú stenu

(DVGW-TRGI 2008, odsek 8.1.6).

Kotol môže byť nainštalovaný bez nutnosti akýchkoľvek

minimálnych postranných odstupov, keďže všetky

údržbárske a servisné práce možno vykonať z prednej

strany.

Neprípustné miestnosti inštalácie

Pre inštaláciu plynových kondenzačných kotlov nie je

možné použiť miestnosti ako schodiská (napr. únikové

cesty), všeobecne prístupné chodby, využívané ako východy.

Toto neplatí v budovách kategórie 1 a 2.

V miestnostiach alebo častiach miestností, v ktorých je

požadované nevýbušné prostredie, nemožno takisto inštalovať

plynové zariadenia.

Neprípustnými miestnosťami inštalácie pre plynové zariadenia

s konštrukčného typu B sú:

kúpeľne a záchody bez okna do vonkajšieho priestoru,

ktoré sú vetrané prostredníctvom zbernej šachty bez

ventilátora

miestnosti alebo byty, z ktorých je ventilátorom nasávaný

vzduch

Výnimky:

- miestnosť inštalácie má dostatočne veľké otvory do

vonkajšieho priestoru

- spaliny sú odvedené podľa pracovného listu DVGW

G 626 pomocou ventilátorov cez vetracie a výfukové

kanály

- sú dodržané opatrenia uvedené v odseku 8.2.2.3 pracovného

listu DVGW-TRGI 2008

miestnosti alebo priestorové jednotky, v ktorých sú inštalované

ohniská (napr. krby), ktoré môžu byť prevádzkované

s otvoreným ohňom.

Výnimky:

- sú splnené požiadavky uvedené v odseku 9.2.1 prvej

časti DVGW-TRGI 2008

- bezpečnosť prevádzky plynových kondenzačných

kotlov nie je negatívne ovplyvňovaná prevádzkou

otvoreného krbu

- otvorené ohniská, ktoré majú vlastný prívod spaľovacieho

vzduchu

Plynové zariadenia konštrukčného typu B 23P (staré označenie

B 23 ) musia byť inštalované v miestnostiach s vetracím

otvorom do vonkajšieho priestoru s rozmermi minimálne

150 cm 2 príp. s dvoma otvormi rozmerov 75 cm 2 .

Pre každý kilowatt plánovaný nad celkový menovitý tepelný

výkon 50 kW sú potrebné dodatočné 2 cm 2 .

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Prierez A 2

Prierez A 1

otvore v cm 2 otvoroch v cm 2

pri jednom vetracom pri dvoch vetracích

97/1 Požadované prierezy vetracích otvorov pre Logamax plus

GB162-65/80/100

Požadovaný prierez nesmie byť zmenšený drôtenými

sieťami alebo mriežkami.

Plynové zariadenia konštrukčného typu B 33 (maximálne

do 35 kW) môžu byť inštalované do miestností s dverami

alebo bez dverí do vonkajšieho priestoru alebo s otváracím

oknom, nezávisle od veľkosti priestoru, ak je zaistený

dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu a predpísaný

odvod spalín podľa DVGW-TRGI 2008, odsek 9.2.2.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 97


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

Miestnosť inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

≤ 100 kW

Pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus GB162 závislú od vnútorného vzduchu s menovitým

tepelným výkonom do 100 kW sa nevyžaduje zvláštna

miestnosť pre inštaláciu.

Podľa normy DVGW-TRGI 2008 nie je prípustná inštalácia

kombinácií plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus GB162 so stavebnými súpravami GA a GN (konštrukčného

typu B 23P - staré označenie B 23 ) v obytných

miestnostiach. Vetracie otvory do vonkajšieho priestoru

musia mať v miestnosti inštalácie nasledujúce prierezy

≤ 50 kW: 1 x 150 cm 2 alebo 2 x 75 cm 2

> 50 kW: Miestnosť inštalácie musí mať vetracie otvory

do vonkajšieho priestoru s minimálnymi rozmermi

150 cm 2 plus 2 cm 2 pre každý kW plánovaný nad celkový

menovitý tepelný výkon 50 kW.

Na základe tejto podmienky potrebuje kotol Logamax

plus GB162-65 vetrací otvor o rozmere 1 x 180 cm 2 alebo

2 x 90 cm 2 .

Inštalácia kombinácií plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162 s výkonom do 35 kW so stavebnou

súpravou GA-X (typ plynového prístroja B 33 ) je možná aj

v obytných miestnostiach. Výkon uvedených plynových

kondenzačných kotlov je nižší ako 35 kW a pri vedení

spalín a vzduchu so stavebnou súpravou GA-X sa do

miestnosti inštalácie nemôžu dostávať spaliny, pretože

spalinové potrubie v tejto miestnosti je obklopené spaľovacím

vzduchom. Avšak dostatočný prívod spaľovacieho

vzduchu musí byť zabezpečený podľa normy DVGW-TRGI

2008, odsek 9.2

Miestnosť inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

> 100 kW

Podľa DVGW-TRGI 2008 je pre plynové spaľovacie zariadenia

s celkovým menovitým tepelným výkonom väčším

ako 100 kW potrebná zvláštna miestnosť pre inštaláciu.

Pri inštalácii treba dodržať existujúce miestne vykurovacie

nariadenia.

Miestnosť inštalácie musí mať vetrací otvor do vonkajšieho

priestoru s minimálnymi rozmermi 150 cm 2 plus

2 cm 2 pre každý kW plánovaný nad celkový menovitý tepelný

výkon 50 kW.

Táto miestnosť inštalácie musí pri prevádzke závislej od

vnútorného vzduchu spĺňať nasledujúce požiadavky:

Miestnosť inštalácie nesmie byť používaná na iné účely,

ako

- na zavedenie domových prípojok, vrátane uzatváracích,

regulačných a meracích zariadení

- na inštaláciu vykurovacích ohnísk pre kvapalné palivá,

tepelných čerpadiel, blokových vykurovacích zariadení

alebo stabilných spaľovacích motorov

- na skladovanie palív.

V miestnosti inštalácie nesmú byť otvory do iných

miestností okrem otvoru pre dvere.

Dvere miestnosti musia byť utesnené a samozatváracie.

Miestnosť musí byť vetrateľná.

Pri ohniskách na tuhé palivo nesmie menovitý tepelný

výkon prekročiť 50 kW. V opačnom prípade musia takéto

ohniská spĺňať stavebné predpisy pre ohniská s menovitým

tepelným výkonom nad 50 kW.

Podľa DVGW-TRGI 2008, odsek 8.1.4.2 sa všetky spaľovacie

zariadenia musia dať vypnúť núdzovým vypínačom

umiestneným mimo miestnosti inštalácie.

9.1.4 Spalinové potrubie

Stavebné súpravy spalinových potrubí

Spalinové potrubia stavebnej súpravy Buderus sú vyrobené

z umelej hmoty. Inštalujú sa ako kompletný potrubný

systém alebo ako spojovací článok medzi plynovým kondenzačným

kotlom a komínom odolným voči vlhkosti.

Spalinové zariadenia sú klasifikované podľa DIN EN

14471. Systémovo certifikované spalinové zariadenia

firmy Buderus zodpovedajú následnej klasifikácii (→

99/1)

systémovo certifikované spalinové zariadenia 1

vnútro PP, zvonka oceľ, napr. GA-K, GAF-K, DO

- EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 E D L0

systémovo certifikované spalinové zariadenia 2

vnútro PP, zvonka PP, napr. DO-S

- EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L1

systémovo certifikované spalinové zariadenia 3

jednostenný PP, napr. GA, GN

- v kombinácii s Logamax plus GB162, s teplotami

spalín < 85 °C, platí EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I

D L

- pri využití atestu pre systém odvodu spalín s teplotami

spalín 120 °C, platí EN 14471 T120 H1 o W 2 O20

I D L

98

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

Označenie

99/1 Označenie v rámci klasifikácie spalinových zariadení

Význam označenia pre Buderus

teplotná trieda T120

- prípustná teplota spalín ≤ 120 °C

- skúšobná teplota 150 °C

trieda tlaku H1

- prietok netesnosťou 0,006 l . s -1. m -2

- skúšobný tlak 5000 Pa - vysokotlakové spalinové zariadenia

trieda zabezpečenia proti vznieteniu sadzí o

- spalinové zariadenia nezabezpečené proti vznieteniu

sadzí


trieda odolnosti voči kondenzátu W

- spalinové zariadenia pre vlhkú prevádzku

trieda odolnosti proti korózii 2

- vykurovací olej s obsahom síry do 0,2 % (platí aj pre

plyn)


odstup od horľavých stavebných materiálov

- odstup vonkajšieho obalu spalinového zariadenia od

horľavých stavebných materiálov je označený Oxx.

Hodnota xx je udávaná v mm. Príklad: O50 zodpovedá

odstupu 50 mm.

- odstup od horľavých stavebných materiálov platí pri

využívaní teplotnej triedy T120. Ak je toto označenie

uvedené v súvislosti s kotlom, rozhodujúca je maximálna

teplota spalín pre kotol. Ak je táto nižšia ako

85 °C, nie je odstup potrebný. Tieto údaje musia byť

uvedené v podkladoch výrobcu.

Pri použití jednostenných potrubí s kotlom Logamax

plus GB162 preto platí O00.
miesto inštalácie

- trieda I pre inštaláciu spalinového zariadenia príp. jeho

častí v budove

- trieda E pre inštaláciu spalinového zariadenia príp. jeho

častí v budove alebo mimo budovy

trieda požiarnej odolnosti D (reakcia látky pri požiari)

- nezanedbateľný príspevok k ohňu

trieda opláštenia

- L0 pre nehorľavé opláštenie

- L1 pre horľavé opláštenie

- L pre konštrukcie bez opláštenia

Prívod spaľovacieho vzduchu

Pri prevádzke závislej na vnútornom vzduchu nasáva ventilátor

plynového kondenzačného kotla potrebný spaľovací

vzduch z miestnosti inštalácie. Špeciálna mriežka pre

prívod vzduchu zabraňuje nasatiu cudzích telies a je

súčasťou dodávky základných stavebných súprav Buderus

GA, GA-X a GN.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 99


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

Odvod kondenzátu zo systému na odvod spalín

Systém odvodu spalín má v pripojovacej časti kotla resp.

zberači spalín integrovaný odvod kondenzátu. Kondenzát

odteká zo spalinového potrubia a zberača spalín priamo

do protizápachového uzáveru (sifón) plynového kondenzačného

kotla.

V prípade pripojenia k zariadeniu na odvod spalín odolnému

voči vlhkosti s použitím stavebných súprav Buderus

GN alebo GA-X s LAS-K (viacnásobné obloženie LAS) sa

odvod kondenzátu zo spalinového zariadenia FU musí vyhotoviť

v rámci stavebných prác.

Pri spalinovej kaskáde odteká kondenzát zo zvislého spalinového

potrubia v šachte a z vodorovného zberného spalinového

potrubia cez špeciálnu koncovku s integrovaným

odvodom kondenzátu priamo do separátneho sifónu,

ktorý je súčasťou dodávky stavebnej súpravy spalinovej

kaskády Buderus.

Odvod a prípadná neutralizácia kondenzátu z plynového

kondenzačného kotla a odvodu spalín resp. spalinového

zariadenia FU musí byť v súlade s platnými predpismi.

Špeciálne pokyny pre projektovanie odvodu kondenzátu

sú uvedené v kapitole 7.

100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

9.1.5 Revízne otvory

Podľa noriem DIN 18160-1 a DIN 18160-5 sa systémy

odvodu spalín určené pre prevádzku závislú na vnútornom

vzduchu musia dať ľahko a bezpečne skontrolovať a v prípade

potreby aj vyčistiť. Pre tento účel treba naplánovať

revízne otvory (→ 101/1 a 101/2).

Pri rozmiestňovaní revíznych otvorov (otvory pre čistene)

je potrebné zohľadniť normy DIN 181160-5 a aj platný

stavebný poriadok. Odporúčame poradiť sa z príslušným

kominárskym podnikom.

Umiestnenie dolného revízneho otvoru

Pri pripojení plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162 na potrubie systému odvodu

spalín treba dolný revízny otvor umiestniť:

- v zvislej časti spalinového potrubia priamo nad

kolenom alebo

- na čelnej strane vodorovnej časti potrubia systému

na odvod spalín vo vzdialenosti maximálne 1 m od

kolena do zvislej časti a to len v prípade, že sa

medzi tým nenachádza žiaden ďaľší oblúk potrubia

(→ 101/1), alebo

- na bočnej strane vodorovnej časti spalinového

potrubia vo vzdialenosti maximálne 30 cm od

kolena do zvislej časti potrubia (→ 101/2, poz.4).

Pri pripojení plynových kondenzačných kotlov na zariadenie

pre odvod spalín (odolné voči vlhkosti, viacnásobné

obloženie LAS) treba dolný revízny otvor u-

miestniť pod prvým prípojom, na dne zvislej časti zariadenia

pre odvod spalín (LAS).

Pred dolným revíznym otvorom treba podľa normy

DIN 18160-5 nechať voľný prístup s plochou minimálne

1 m x 1 m.

Umiestnenie horného revízneho otvoru

Potrubie systému odvodu spalín nemusí mať horný

revízny otvor v prípade, ak

- je menovitá svetlosť potrubia odvodu spalín

≤ 200 DN

- je dolný revízny otvor pri DN160 a DN200 umiestnený

podľa tak ako na obrázku 101/2, poz. 3 a

- vzdialenosť dolného revízneho otvoru od ústia

nepresahuje 15 m

- ak je zvislá časť spalinového potrubia vedená šikmo

iba jeden krát maximálne pod uhlom 30 ° a ak

- je dolný revízny otvor vyhotovený podľa noriem

DIN 18160-1 a 18160-5 (→ 101/1 a 101/2).

Pred a za každým oblúkom potrubia s uhlom viac ako

30° je potrebný prídavný revízny oblúk.

Pred horným revíznym otvorom treba podľa normy

DIN 18160-5 nechať voľný prístup s plochou minimálne

0,5 m x 0,5 m.

Revízne otvory

101/1 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri vodorovnom systéme

odvodu spalín bez ohybu potrubia v miestnosti inštalácie

(rozmery v mm)

Revízne otvory (poz. 1 a 2) sú súčasťou dodávky

101/2 Príklad umiestnenia revízneho otvoru v prípade kaskády

(rozmery v mm)

Revízne otvory

101/3 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri vodorovnom systéme

odvodu spalín s ohybom potrubia v miestnosti inštalácie

(pohľad zhora)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 101


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.2 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou

súpravou GA pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Potrubie na odvod spalín stavebnej súpravy Buderus GA

je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162 do kotlového výkonu 45 kW

(typ prístroja B 23P - staré označenie B 23 ).

Základné pokyny na strane 96 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Na zabezpečenie zásobovania spaľovacím vzduchom je

podľa technických pravidiel pre inštaláciu plynu DVGW-

TRGI 2008 nutné, aby bol v miestnosti inštalácie vetrací

otvor s rozmermi 1 x 150 cm 2 alebo 2 x 75 cm 2 .

Minimálne rozmery šachty treba dodržať, aby ostal dostatočný

priestor na zadné vetranie spalinového potrubia

(→ 102/2).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

1) požadovaný prierez šachty v rámci systémovej certifikácie pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

102/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty a jej ústia pre

spalinové potrubie stavebnej súpravy GA u kotlov Logamax

plus GB162 s výkonom do 45 kW v kombinácii so spaľovacími

zariadeniami na tuhé palivo (rozmery v mm)

102/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 45 kW

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia

treba preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 101).

Ústie šachty u spaľovacích zariadení na tuhé palivá

Ak sa kryt šachty stavebnej súpravy GA a ústie komína

spaľovacieho zariadenia na tuhé palivá nachádzajú vedľa

seba, musí byť kryt šachty vyrobený z nehorľavého materiálu.

V takomto prípade treba použiť základnú stavebnú

súpravu GA s krytom šachty a ústiacim potrubím z ušľachtilej

ocele (→ 102/3).

Ak hrozí nebezpečenstvo vznietenia sadzí v susednom

komíne, tak musí byť v súlade s protipožiarnymi predpismi

dodržaná minimálna vzdialenosť 50 mm medzi plastovým

spalinovým potrubím a stenou susedného komína. Ak toto

nie je zabezpečené, tak musí byť spalinové potrubie

v šachte kondenzačného kotla vyhotovené z nehorľavého

materiálu (napr. ušľachtilá oceľ → 102/2).

102/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA pre kotly Logamax

plus GB162 s výkonom do 45 kW (maximálna prípustná

konštrukčná dĺžka L potrubia pre odvod spalín → 102/1;

súčiastky → 103/1 a → 103/2)

102

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

1 mriežka prívodu vzduchu

2 rúra systému pre odvod spalín, dĺžka 250 mm

3 revízny oblúk

4 rúra systému pre odvod spalín, dĺžka 500 mm

5 krycie veko

6 koncentrická priechodka cez stenu

∅ 80 mm, dĺžka 500 mm

∅ 125 mm, dĺžka 300 mm

7 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

8 distančný držiak (6 kusov)

9 kryt komína

10 vyústenie bez objímky

∅ 80 mm, dĺžka 500 mm

103/1 Súčiastky stavebnej súpravy GA z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

103/2 Konštrukčné súčiastky stavebnej súpravy GA pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 103


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.3 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou

súpravou GA pre kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Potrubie na odvod spalín stavebnej súpravy Buderus GA

je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162-65/80/100 (typ prístroja

B 23P - staré označenie B 23 ).

Základné pokyny na strane 96 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Na zabezpečenie zásobovania spaľovacím vzduchom je

podľa technických pravidiel pre inštaláciu plynu DVGW-

TRGI 2008 nutné, aby boli v miestnosti inštalácie vetracie

otvory do vonkajšieho priestoru s nasledujúcimi prierezmi.

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

104/1 Požadované prierezy vetracích otvorov pre Logamax plus

GB162-65/80/100

Minimálne rozmery šachty treba dodržať, aby ostal dostatočný

priestor na zadné vetranie spalinového potrubia

(→ 104/3).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Prierez A 2

Prierez A 1

otvore v cm 2 otvoroch v cm 2

pri jednom vetracom pri dvoch vetracích

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

to nie je zabezpečené, tak musí byť spalinové potrubie

v šachte kondenzačného kotla vyhotovené z nehorľavého

materiálu (napr. ušľachtilá oceľ → 104/3).

komín F90

spaliny zo spaľovacích

zariadení na tuhé palivo

minimálna hrúbka steny

pre komín F90

104/3 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty a jej ústia pre

spalinové potrubie stavebnej súpravy GA u kotlov Logamax

plus GB162-65/80/100 v kombinácii so spaľovacími zariadeniami

na tuhé palivo (rozmery v mm)

buď

zadné

vetranie

spaliny

kryt šachty

z ušľachtilej

ocele

zadné

vetranie

alebo

104/2 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA pre kotly Logamax plus

GB162-65/80/100

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 =2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia

treba preskúšať osobitne

spaliny

spaliny

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 101).

Ústie šachty u spaľovacích zariadení na tuhé palivá

Ak sa kryt šachty stavebnej súpravy GA a ústie komína

spaľovacieho zariadenia na tuhé palivá nachádzajú vedľa

seba, musí byť kryt šachty vyrobený z nehorľavého materiálu.

V takomto prípade treba použiť základnú stavebnú

súpravu GA s krytom šachty a ústiacim potrubím

z ušľachtilej ocele (→ 104/3).

Ak hrozí nebezpečenstvo vznietenia sadzí v susednom

komíne, tak musí byť v súlade s protipožiarnymi predpismi

dodržaná minimálna vzdialenosť 50 mm medzi plastovým

spalinovým potrubím a stenou susedného komína. Ak to-

vetrací

otvor

von

1 x A 1

alebo

2 x A 2

prívod

vzduchu

zadné vetranie

104/4 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA pre kotly

Logamax plus GB162-65/80/100 (maximálna prípustná

konštrukčná dĺžka L potrubia pre odvod spalín → 104/1;

súčiastky → 105/2)

104

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

1 mriežka prívodu vzduchu

2 rúra systému pre odvod spalín, dĺžka 250 mm

3 revízny oblúk

4 rúra systému pre odvod spalín, dĺžka 500 mm

5 krycie veko

6 koncentrická priechodka cez stenu

7 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

8 distančný držiak (6 kusov)

9 kryt komína

10 vyústenie bez objímky dĺžka 500 mm

11 mriežka zadného vetrania

105/1 Súčiastky stavebnej súpravy GA z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-65/80/100, DN110

105/2 Konštrukčné súčiastky stavebnej súpravy GA pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-65/80/100

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 105


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.4 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín závislé na vzduchu z vnútorného priestoru so stavebnou

súpravou GA-X v spojení so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K (LAS – viacnásobné

osadenie) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 35 kW

Spalinové a vzduchové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-X je spolu so stavebnými súpravami GA-K

alebo LAS-K systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162 s výkonom do

35 kW (typ prístroja B 33 ).

Základné pokyny na str. 96 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Pri použití stavebnej súpravy GA-X nemôžu do miestnosti

inštalácie unikať žiadne spaliny, pretože spalinové potrubie

v tejto miestnosti je obklopené spaľovacím vzduchom.

Toto vzduchové a spalinové potrubie možno inštalovať aj

v spoločenských priestoroch a to vtedy, keď je celkový tepelný

výkon spaľovacieho zariadenia závislého na vnútornom

vzduchu maximálne 35 kW. Ďalšou podmienkou je

zabezpečenie dostatočného prívodu spaľovacieho vzduchu

cez pripojenie spaľovacieho vzduchu podľa DVGW-

TRGI 2008, odsek 5.5. Alternatívne je nutné do miestnosti

inštalácie zabudovať vetracie otvory (→ 106/2).

So stavebnými súpravami GA-X a LAS-K možno pripojiť na

vetrací a spalinový systém aj viac zariadení. Potrebné

určenie rozmerov vykoná výrobca LAS. Pre viacnásobné

osadenie je podľa miestnych predpisov potrebný súhlas

okresného kominárskeho podniku.

Pri použití stavebnej súpravy GA-X v kombinácii s GA-K

treba dodržať minimálne rozmery šachty, aby bol priestor

na zadné vetranie spalinového potrubia dostatočný (→

134/2). Ďalšie podmienky pri použití stavebnej súpravy

GA-K → strana 132.

buď

zadné

vetranie

spaliny

zadné

vetranie

alebo

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

stavebná súprava GA-X spolu s GA-K

stavebná súprava GA-X spolu s LAS-K

stavebná súprava GA-X s GA-K

pripojenie

spaľ. vzduchu

podľa

TRGI alebo

vetrací

otvor von

1 x 150 cm 2

alebo

2 x 75 cm 2

vzduch/spaliny

prívod vzduchu

zadné vetranie

spaliny

stavebná súprava GA-X s GA-K

106/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-X pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 35 kW

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia treba

preskúšať osobitne

3) podľa výpočtu od výrobcu LAS možno eventuálne použiť aj

väčšie dĺžky

4) Hodnoty podľa výrobcu komínu LAS

pripojenie

spaľ. vzduchu

podľa

TRGI alebo

vetrací

otvor von

1 x 150 cm 2

alebo

2 x 75 cm 2

vzduch/spaliny

prívod vzduchu

spaliny

určenie rozmerov

prierezu a dodávku

vykoná výrobca

LAS

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 101)

106/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-X spolu s GA-K

alebo LAS-K pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do

35 kW (maximálna prípustná konštrukčná dĺžka L potrubia pre

odvod spalín → 106/1; súčiastky → 107/2)

106

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

1 koncentrické potrubie s mriežkou prívodu vzduchu, utesnenie potrubia prívodu vzduchu pri hrdle

107/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GA-X z umelej hmoty v kombinácii so základnou stavebnou súpravou GA-K (→ 132/1) alebo LAS-K

(→ 142/1) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 35 kW

107/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GA-X v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K pre plynové kondenzačné kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 35 kW

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 107


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.5 Vedenie spalín flexibilným spalinovým potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

ÜB-Flex v spojení so stavebnou súpravou GA alebo so stavebnými súpravami GA-X a GA-K

Pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus závislú na vnútornom vzduchu možno použiť stavebnú

súpravu ÜB-Flex len v kombinácii so stavebnou

súpravou GA alebo stavebnými súpravami GA-X alebo

GA-K. Spalinové a (vzduchové) potrubie stavebnej

súpravy Buderus ÜB-Flex v kombinácii so stavebnou

súpravou GA (typ prístroja B 23P – staré označenie B 23 )

alebo so súpravami GA-X a GA-K (typ prístroja B 33 ) je systémovo

certifikované s plynovými kondenzačnými kotlami

Logamax plus GB162 (pri ÜB-Flex s GA-X alebo GA-K len

do kotlového výkonu 35 kW), GB162-45 ako aj GB162-

65/80/100 (len GA v kombinácii s ÜB-Flex).

Základné pokyny na strane 96 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Podľa zvolenej kombinácie platia podklady pre projektovanie

stavebnej súpravy GA (→ strana 102 resp. 104) alebo

súpravy GA-X v spojení so súpravou GA-K (→ strana

106). Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať,

aby bol priestor pre zadné vetranie spalinového potrubia

dostatočný. (→ 108/2).

pre kotly do výkonu

45 kW

1) požadovaný prierez šachty v rámci systémovej certifikácie pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

108/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž flexibilného

spalinového potrubia zo stavebnej súpravy ÜB-Flex pre

kotly Logamax plus GB162 (rozmery v mm)

buď

zadné

vetranie

pre kotly s výkonom

65 kW – 100 kW

(45 kW pri DN110)

spaliny

zadné

vetranie

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

alebo

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

DN83

flexibilné

spalinové

potrubie

108/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave ÜB-Flex v kombinácii so stavebnou

súpravou GA alebo súpravami GA-X a GA-K pre kotly

Logamax GB162 (pri ÜB-Flex s GA-X alebo GA-K len do kotlového

výkonu 35 kW), GB162-45 ako aj GB162-65/80/100 (len

GA v kombinácii s ÜBFlex)

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave GA-K; vodorovná dĺžka L 1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia treba

preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 101).

pripojenie

spaľ. vzduchu

podľa

TRGI alebo

vetrací

otvor von

1 x 150 cm 2 1)

alebo

2 x 75 cm 2 2)

∅ 80/125 mm

vzduch/spaliny (konc.)

prívod

vzduchu

prívod vzduchu

zadné vetranie

špeciálna miestnosť inštalácie > 50 kW (→ strana 98)

nad 50 kW platí:

1) 1 x 180 cm 2 pri GB162-65

1 x 218 cm 2 pri GB162-80

1 x 250 cm 2 pri GB162-100

2) 2 x 90 cm 2 pri GB162-65

2 x 109 cm 2 pri GB162-80

2 x 125 cm 2 pri GB162-100

108/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou ÜB-Flex v kombinácii

so súpravami GA-X a GA-K pre kotly Logamax plus GB162

s výkonom do 35 kW, GB162-45 ako aj GB162-65/80/100

(len GA v kombinácii s ÜB-Flex)

(maximálna prípustná konštrukčná dĺžka L potrubia pre odvod

spalín → 108/1; súčiastky → 109/3)

108

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 83, dĺžka 12,5 m alebo 25 m

2 distančný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 83,

8 kusov (pri 12,5 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 rozperný poistný krúžok vrátane

ústia

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 110, dĺžka 15 m alebo 25 m

2 distančný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 110,

8 kusov (pri 15 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 rozperný poistný krúžok vrátane

ústia

109/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy ÜB-Flex z umelej

hmoty, DN 83, pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do

45 kW

109/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy ÜB-Flex z umelej

hmoty, DN 110, pre kotol Logamax plus GB162-65/80/100

109/3 Súčiastky stavebnej súpravy ÜB-Flex v kombinácii so stavebnou súpravou GA alebo so súpravami GA-K a GA-X pre kotly Logamax GB162,

avšak nie v kombinácii s krytom šachty a ústiacim potrubím z ušľachtilej ocele

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 109


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.6 Vedenie spalín komínom odolným proti vlhkosti so stavebnou súpravou GN

Spalinové potrubie stavebnej súpravy Buderus GN je systémovo

certifikované s plynovými kondenzačnými kotlami

Logamax plus GB162 (typ prístroja B 23P - staré označenie

B 23 ).

Základné pokyny na strane 96 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Podľa technických pravidiel pre plynovú inštaláciu

DVGW-TRGI 2008 sú potrebné v miestnosti inštalácie vetracie

otvory s rozmermi 1 x 150 cm 2 alebo 2 x 75 cm 2 (do

menovitého tepelného výkonu 50 kW). Pre každý kilowatt

plánovaný nad celkový menovitý tepelný výkon 50 kW sú

potrebné dodatočné 2 cm 2 (→ 110/2).

Napojenie komína

Aj pre napojenie kotlov Logamax plus GB162 na špeciálny

komín, ktorý je odolný voči vlhkosti, sa ako spojovacia

časť môže použiť len spalinové potrubie, prispôsobené

pretlaku (napr. základná stavebná súprava GN). Takéto

potrubie musí byť povolené v kombinácii s plynovými kondenzačnými

kotlami. Komín FU musí byť povolený príslušnou

stavebnou organizáciou (DIBt).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

110/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GN pre kotly Logamax GB162

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

Určenie rozmerov komína FU

Komínová prípojka a dimenzované rozmery komína musia

zabezpečiť, aby sa pretlak v plynotesnom spalinovom

potrubí znížil a aby bol v komíne FU nepretržite podtlak

(→ 110/2). Výpočet a dodávku komína FU zabezpečuje

výlučne výrobca. Pre výpočet musia byť známe parametre

spalín (→ 111/1).

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 101).

pretlak

atmosférický tlak

vetrací

otvor von

pretlak

1 x 150 cm 2 1)

alebo

2 x 75 cm 2 2)

prívod

vzduchu

špeciálna miestnosť inštalácie > 50 kW (→ strana 98)

pre výkony nad 50 kW platí:

1) 1 x 170 cm 2 u GB162-65

1 x 218 cm 2 u GB162-80

1 x 250 cm 2 u GB162-100

2) 2 x 85 cm 2 u GB162-65

2 x 109 cm 2 u GB162-80

2 x 125 cm 2 u GB162-100

znižovanie pretlaku

spalinové

potrubie

prípojka

- dodáva

vyrobca

komína

FU

Výrobca

komínov

110/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GN pre kotly

Logamax plus GB162 (maximálna prípustná konštrukčná dĺžka

L potrubia pre odvod spalín → 110/1; súčiastky → 111/3)

110

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

111/1 Parametre spalín plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 pre určenie rozmerov komínov odolných voči vlhkosti podľa normy

DIN EN 13384-1

1) pri ohreve pitnej vody

1 mriežka prívodu vzduchu

2 spalinové potrubie

dĺžka 250 mm u DN80

dĺžka 500 mm u DN110

3 revízny oblúk

4 spalinové potrubie

dĺžka 1000 mm

5 prípojka – dodáva výrobca komínu FU

111/2 Súčiastky stavebnej súpravy GN z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

111/3 Súčiastky stavebnej súpravy GN pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 111


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.7 Vedenie spalín spalinovým zberným potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

spalinovej kaskády

Spalinové potrubie stavebných súprav pre kaskády

Buderus je systémovo certifikované v kombinácii s plynovým

kondenzačným kotlom Logamax plus GB162 (typ

prístroja B 23P - staré označenie B 23 ).

Základné pokyny na strane 96 je potrebné dodržať.

Pre kaskády s plynovými kondenzačnými kotlami

Logamax plus GB162 s menovitým tepelným výkonom

nad 100 kW je podľa vykurovacieho nariadenia potrebná

zvláštna miestnosť na inštaláciu (→ strana 98).

Spôsob funkcie

pretlaková prevádzka keď sú všetky vykurovacie

kotly prevádzkované s plným zaťažením

podtlaková prevádzka akonáhle sa jeden vykurovací

kotol odpojí

Podtlaková prevádzka pri čiastočnom zaťažení zabezpečuje,

aby spaliny neprúdili naspäť do vykurovacieho kotla.

Vďaka tomu sú škrtiace spalinové klapky nepotrebné.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Podľa Technických pravidiel DVGW-TRGI 2008 musí mať

miestnosť inštalácie kaskády plynových kondenzačných

kotlov Logamax plus GB162 vetrací otvor s minimálnymi

rozmermi 150 cm 2 plus 2 cm 2 pre každý kW plánovaný nad

celkový menovitý tepelný výkon 50 kW. Tento rozmer

môže byť rozdelený na dva vetracie otvory.

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať, aby

bol zachovaný dostatočný priestor pre montáž a zadné

vetranie spalinového potrubia (→ 112/1).

Maximálna prípustná konštrukčná dĺžka

V tabuľke 113/1 sú uvedené typické kombinácie zariadení.

Dimenzovanie platí aj pre zberné potrubie za posledným

zariadením s dĺžkou podporného oblúku zo základnej stavebnej

súpravy max. 2,5 m a s dodatočným oblúkom 90°.

V prípade viacerých dodatočných oblúkov sa musí vykonať

výpočet podľa normy DIN EN 13384-2.

Pri použití spalinovej kaskády s odlišnými kombináciami

zariadení GB162 ako je uvedené v tabuľke pre dimenzovanie

→ 113/1 alebo s kombináciami rôznych typov zariadení

Logamax plus je potrebné vykonať výpočet podľa

normy DIN EN 13384-2.

Revízne otvory treba naprojektovať podľa ustanovení

stavebného poriadku LBO. V každom prípade je potrebné

potrubie pre odtok kondenzátu zo spalinového potrubia.

Požadovaný odvod kondenzátu so sifónom je zahrnutý

v stavebných súpravách spalinovej kaskády Buderus.

buď

spaliny

alebo

Spalinové potrubie

Minimálne rozmery šachty

okrúhly prierez štvorcový prierez

vetrací

otvor von

1 x 150 cm 2

plus 2 cm 2

pre každý

kilowatt

> 50 kW

prívod vzduchu

zadné vetranie

Revízny

otvor

112/1 Minimálne rozmery prierezu šachty pre montáž spalinového

potrubia so stavebnej súpravy šachty (→ 102/2)

Špeciálna miestnosť inštalácie

> 100 kW → strana 98)

112/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou spalinovej kaskády;

príklad s kotlami Logamax plus GB162 s výkonom do 65 kW

(rozmery spalinového potrubia → 112/1; súčiastky → 114/1 až

→ 115/1)

112

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

113/1 Dimenzovanie spalinových kaskád s plynovými kondenzačnými s kotlami Logamax plus GB162

1) Dimenzovanie platí včítane zberného potrubia za posledným zariadením s dĺžkou podporného oblúku zo základnej stavebnej súpravy pre

šachtu max. 2,5 m a s dodatočným oblúkom 90°. Viacero dodatočných oblúkov na požiadanie.

Potrebné sú nasledujúce minimálne rozmery šachty:

DN110 ∅ 160 mm, □ 140 mm DN200 ∅ 250 mm, □ 250 mm

DN125 ∅ 180 mm, □ 180 mm DN250 ∅ 330 mm, □ 310 mm

DN160 ∅ 200 mm, □ 200 mm DN315 ∅ 400 mm, □ 380 mm

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 113


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

Základná stavebná súprava spalinovej kaskády

1 mriežka prívodu vzduchu (2 kusy)

2 rúra pre odvod spalín ∅ 80 mm, dĺžka 250 mm (2 kusy)

(∅ 110 GB162-65/80/100)

3 predĺženie ∅ 80/110 mm (2 kusy) – nie pri GB162-65/80/100

4 revízny oblúk ∅ 110 mm, 87°

5 revízny oblúk s krátkym koncom pre nasadenie ∅ 110 mm, 87°

6 sifón (dlhé vyhotovenie)

7 koncovka s odvodom kondenzátu a krytom so závitom

8 krátke zberné potrubie so šikmým vývodom

9 dlhé zberné potrubie so šikmým vývodom

10 rúra systému pre odvod spalín, dĺžka 500 mm, umelá hmota PP

Rozširovacia stavebná súprava spalinovej kaskády

(možné sú 2 stavebné súpravy)

11 mriežka prívodu vzduchu

12 rúra systému pre odvod spalín ∅ 80 mm (∅ 110 GB162-65/80/

100), dĺžka 250 mm

13 predĺženie ∅ 80/110 mm - nie u GB162-65/80/100

14 revízny oblúk s dlhým koncom pre nasadenie ∅ 110 mm, 87°

15 dlhé zberné potrubie s šikmým vývodom

28 zaslepovací kryt

114/1 Prípojka a súčiastky základnej a rozširovacej stavebnej súpravy spalinovej kaskády z umelej hmoty pre plynové kondenz. kotly Logamax GB162

114/2 Súčiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 (pokračovanie → 116/1)

114

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

Základná stavebná súprava spalinovej kaskády

(→ 114/1, poz. 1 až 10)

Rozširovacia stavebná súprava spalinovej kaskády

(→ 114/1, poz. 11 až 15)

Stavebná súprava šachty pre spalinovú kaskádu

16 krycie veko

17 koncentrická priechodka cez stenu

18 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

19 distančný držiak (6 kusov)

20 kryt šachty, umelá hmota (u ∅ 110 mm) resp. ušľachtilá

oceľ (pri ∅ 125, 160, 200 mm)

21 ústiace potrubie, umelá hmota PP, čierna, dĺžka 500 mm

x odstup posledného kotla od komína

y minimálna výška miestnosti

H konštrukčná výška (≈ 465 mm GB162-65/80/100, min. 365)

stavebná súprava

šachty pre spalinovú

kaskádu

pohľad zhora

115/1 Súčiastky stavebnej súpravy šachty pre spalinovú kaskádu z umelej hmoty s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 ako aj

variant montáže kaskády štyroch plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162-65/80/100 (rozmery v mm)

Inštalácia

Maximálny počet

kotlov

Minimálna výška miestnosti y 1) a stredu spalinového potrubia z 2)

115/2 Minimálna výška miestnosti pri umiestnení vedľa seba TL a umiestnení chrbtom k sebe TR (→ 115/1)

Vysvetlenie značiek: - technicky nezmyselné

1) odstup posledného kotla od komína x = 2 m

2) hodnoty pre sklon spalinového potrubia: 5 cm/m

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 115


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

116/1 Súčiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 (pokračovanie tabuľky 114/2)

116

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru 9

116/1 Súčiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 (pokračovanie tabuľky 114/2)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 117


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného

priestoru

10.1 Základné pokyny pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.1.1 Predpisy

Pred začatím inštalačných prác na systéme odvodu spalín

musí zmluvná inštalatérska firma prejednať inštaláciu

s príslušným miestnym kominárskym podnikom (BSM)

presne podľa Technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 2008, alebo sa inštalácia písomne oznámi

kominárskemu podniku. Pri tom musia byť dodržané predpisy

platné v príslušnej krajine. Písomne si nechajte

potvrdiť účasť kominárskeho podniku na inštalačných prácach.

Plynové spaľovacie zariadenia nainštalované v rámci

rovnakého poschodia musia byť napojené na systém

odvodu spalín.

Dôležité normy, nariadenia, predpisy a smernice na

určenie rozmerov a montáž systému odvodu spalín :

EN 483

EN 677

DIN EN 13384-1 a DIN EN 13384-2

DIN 18160-1 a 18160-5

Technické pravidlá pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 2008

stavebný poriadok (LBO)vykurovacie nariadenie (MuFeVO)

protipožiarne predpisy (FeuVO) platné v príslušnej

krajine

10.1.2 Systémová certifikácia

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 sú systémovo

certifikované pre prevádzku nezávislú na vzduchu

z vnútorných priestorov spolu s vzduchovými a spalinovými

potrubiami zo stavebných súprav Buderus DO, DO-S,

GA-K, ÜB-Flex s GA-K, GAF-K, GAL-K a LAS-K.

Táto systémová certifikácia zodpovedá normám

90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Spoločné povolenie pre

kombinácie stavebných súprav Buderus so zariadeniami

je zdokumentované prostredníctvom čísla CE. Toto číslo

CE je uvedené v podkladoch pre projektovanie príslušných

plynových kondenzačných kotlov Logamax plus

GB162. Dodatočné povolenie DIBt pre systém odvodu

spalín nie je potrebné.

Hranice použitia stavebných súprav Buderus, ktoré sú

určené pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov

Logamax plus GB162 nezávislú od vzduchu z vnútorných

priestorov boli stanovené. Špeciálne stanovy pre vyhotovenie

vzduchových a spalinových potrubí, maximálna

prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového potrubia

a počet oblúkov v spalinových potrubiach sú zhrnuté

v na stranách 124 až 141.

Výpočet systému odvodu spalín podľa normy DIN EN

13384-1 nie je potrebný. Odporúča sa, aby určenie

rozmerov vzduchového a spalinového systému v spojení

so stavebnými súpravami Buderus LAS-K vykonal výrobca

LAS podľa konfigurácie zariadenia.

118

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

10.1.3 Všeobecné požiadavky na miesto inštalácie

Pri inštalácii je potrebné dodržať stavebné predpisy a

požiadavky Technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 2008 pre miestnosť inštalácie. Miesto inštalácie

musí byť chránené voči mrazu.

Spaľovací vzduch nesmie obsahovať vysokú koncentráciu

prachu alebo halogénové zlúčeniny resp. iné agresívne

látky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu

horáka a plochy výmenníka tepla.

Halogénové zlúčeniny spôsobujú koróziu. Nachádzajú sa

v rozprašovacej nádobe, riedidlách, čistiacich a odmasťovacích

prostriedkoch, rozpúšťadlách.

Ľahko zápalné materiály ako aj výbušné látky alebo

tekutiny nesmú byť skladované ani používané

v blízkosti plynového kondenzačného kotla.

Maximálna teplota povrchu plynových kondenzačných

kotlov ako aj systému odvodu spalín je nižšia ako 85°C.

Preto nie sú potrebné žiadne ochranné opatrenia alebo

bezpečnostné odstupy od horľavých látok alebo nábytku.

Kotol môže byť inštalovaný napr. na drevenú stenu (→

DVGW-TRGI 2008, odsek 8.1.6).

Kotol môže byť nainštalovaný bez nutnosti akýchkoľvek

minimálnych postranných odstupov, keďže všetky

údržbárske a servisné práce možno vykonať z prednej

strany.

Neprípustné priestory inštalácie

Pre inštaláciu plynových kondenzačných kotlov nie je možné

použiť miestnosti ako schodiská (napr. únikové cesty),

všeobecne prístupné chodby, využívané ako východy.

Toto neplatí v budovách kategórie 1 a 2.

V miestnostiach alebo častiach miestností, v ktorých je

požadované nevýbušné prostredie, nemožno takisto inštalovať

plynové zariadenia.

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus možno pri prevádzke

nezávislej od vzduchu z vnútorného priestoru inštalovať

aj v garážach. Plynové zariadenia musia byť

dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu,

napr. prostredníctvom držadla.

Priestor inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

≤ 100 kW

Pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus GB162 nezávislú od vnútorného vzduchu s menovitým

tepelným výkonom do 100 kW sa nevyžaduje zvláštna

miestnosť pre inštaláciu. Pre zásobovanie spaľovacím

vzduchom nie sú v miestnosti inštalácie potrebné

žiadne osobitné opatrenia. Okrem toho nie je potrebné dodržiavať

minimálne rozmery miestnosti inštalácie, pretože

použité systémy odvodu spalín týchto plynových zariadení

spĺňajú kritériá pre udelenie označenia "X" – zvýšená nepriepustnosť.

V prípade prevádzky nezávislej na vzduchu z vnútorných

priestorov možno plynové kondenzačné kotly Logamax

plus s menovitým tepelným výkonom do 100 kW inštalovať

aj v spoločenských priestoroch.

Priestor inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

> 100 kW

Podľa DVGW-TRGI 2008 je pre plynové spaľovacie zariadenia

s celkovým menovitým tepelným výkonom väčším

ako 100 kW potrebná zvláštna miestnosť pre inštaláciu.

Pri inštalácii treba dodržať existujúce miestne vykurovacie

nariadenia.

Miestnosť inštalácie musí pri prevádzke nezávislej od vnútorného

vzduchu spĺňať nasledujúce požiadavky:

Miestnosť inštalácie nesmie byť používaná na iné

účely, ako

- na zavedenie domových prípojok, vrátane uzatváracích,

regulačných a meracích zariadení

- na inštaláciu vykurovacích ohnísk pre kvapalné

palivá, tepelných čerpadiel, blokových vykurovacích

zariadení alebo stabilných spaľovacích motorov

- na skladovanie palív.

V miestnosti inštalácie nesmú byť otvory do iných

miestností okrem otvoru pre dvere.

Dvere miestnosti musia byť utesnené a samozatváracie.

Miestnosť musí byť vetrateľná.

Podľa DVGW-TRGI 2008, odsek 8.1.4.2 sa všetky plynové

spaľovacie zariadenia musia dať vypnúť núdzovým

vypínačom umiestneným mimo miestnosti inštalácie.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 119


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.1.4 Vzduchové a spalinové potrubie

Stavebné súpravy Buderus

Pri prevádzke nezávislej od vzduchu z vnútorného priestoru

nasáva tlakový ventilátor potrebný spaľovací vzduch

z vonkajšieho priestoru do plynového kondenzačného kotla.

Vzduchové a spalinové potrubie stavebných súprav

Buderus je skonštruované buď ako koncentrická dvojitá

rúra alebo ako systém „rúra v rúre z umelej hmoty /ocele.

Vonkajšie koncentrické potrubie slúži na prívod spaľovacieho

vzduchu. Pri stavebných dieloch pre použitie vo vnútorných

priestoroch je z pozinkovanej ocele bielej farby.

Pri stavebných dieloch pre použitie vonku je z pozinkovanej

ocele bielej, čiernej alebo červenej farby alebo z ušľachtilej

ocele. Vnútorná rúra slúži na odvod spalín a je vyrobená

z umelej hmoty. Strešný prechod stavebnej

súpravy DO je kompletne z umelej hmoty a čiernej alebo

červenej farby.

Koncentrické vzduchové a spalinové potrubie sa inštaluje

ako kompletný systém alebo ako spojovací diel medzi plynovým

kondenzačným kotlom a koncentrickým vzduchovým

a spalinovým systémom.

Spalinové zariadenia sú klasifikované podľa DIN EN

14471. Systémovo certifikované spalinové zariadenia

firmy Buderus zodpovedajú následnej klasifikácii (→

120/1)

systémovo certifikované spalinové zariadenia 1

vnútro PP, zvonka oceľ, napr. GA-K, GAF-K, DO

- EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 E D L0

systémovo certifikované spalinové zariadenia 2

vnútro PP, zvonka PP, napr. DO-S

- EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L1

systémovo certifikované spalinové zariadenia 3

jednostenný PP, napr. GA, GN

- v kombinácii s Logamax plus GB162, s teplotami

spalín < 85 °C, platí

EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L

- pri využití atestu pre systém odvodu spalín s teplotami

spalín 120 °C, platí

EN 14471 T120 H1 o W 2 O20 I D L

Označenie

120/1 Označenie v rámci klasifikácie spalinových zariadení

120

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

Význam označenia pre Buderus

teplotná trieda T120

- prípustná teplota spalín ≤ 120 °C

- skúšobná teplota 150 °C

trieda tlaku H1

- prietok netesnosťou 0,006 l . s -1. m -2

- skúšobný tlak 5000 Pa - vysokotlakové spalinové zariadenia

trieda zabezpečenia proti vznieteniu sadzí o

- spalinové zariadenia nezabezpečené proti vznieteniu

sadzí


trieda odolnosti voči kondenzátu W

- spalinové zariadenia pre vlhkú prevádzku

trieda odolnosti proti korózii 2

- vykurovací olej s obsahom síry do 0,2 % (platí aj pre

plyn)


odstup od horľavých stavebných materiálov

- odstup vonkajšieho obalu spalinového zariadenia od

horľavých stavebných materiálov je označený Oxx.

Hodnota xx je udávaná v mm. Príklad: O50 zodpovedá

odstupu 50 mm.

- odstup od horľavých stavebných materiálov platí pri

využívaní teplotnej triedy T120. Ak je toto označenie

uvedené v súvislosti s kotlom, rozhodujúca je maximálna

teplota spalín pre kotol. Ak je táto nižšia ako

85 °C, nie je odstup potrebný. Tieto údaje musia byť

uvedené v podkladoch výrobcu.

Pri použití jednostenných potrubí s kotlom Logamax

plus GB162 preto platí O00.
miesto inštalácie

- trieda I pre inštaláciu spalinového zariadenia príp. jeho

častí v budove

- trieda E pre inštaláciu spalinového zariadenia príp. jeho

častí v budove alebo mimo budovy

trieda požiarnej odolnosti D (reakcia látky pri požiari)

- nezanedbateľný vplyv na oheň

trieda opláštenia

- L0 pre nehorľavé opláštenie

- L1 pre horľavé opláštenie

- L pre konštrukcie bez opláštenia

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 121


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

Existujúca komínová šachta

Komín treba pred montážou zariadenia na odvod spalín so

stavebnou súpravou Buderus GA-K resp. ÜB-Flex v spojení

s GA-K nechať vyčistiť kominárskym podnikom (BSM)

a to hlavne vtedy, keď:

je spaľovací vzduch nasávaný cez existujúcu komínovú

šachtu,

sú ku komínu pripojené spaľovacie zariadenia na olej

alebo tuhé palivá

sa predpokladá zanesenie prachom cez komínové

trhliny.

Ak aj naďalej vzniká zanesenie prachom alebo usadeninami

zo spaľovacích zariadení na olej alebo tuhé palivo,

treba na miesto stavebnej súpravy GA-K resp. ÜB-Flex

v spojení s GA-K alternatívne použiť stavebné súpravy

DO-S alebo GAL-K.

Vzduchový a spalinový systém

Na prepojenie plynového kondenzačného kotla so vzduchovým

a spalinovým systémom (LAS) je určené koncentrické

vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus LAS-K. Ventilátor plynového kondenzačného

kotla vytvára pretlak vo vnútornej spalinovej rúre prípojky

LAS. V spalinovej šachte LAS vzniká pôsobením tepelného

vztlaku podtlak.

Odvod kondenzátu zo systému na odvod spalín

Systém odvodu spalín má v pripojovacej časti kotla resp.

zberači spalín integrovaný odvod kondenzátu. Kondenzát

odteká zo spalinového potrubia priamo do protizápachového

uzáveru (sifón) plynového kondenzačného kotla.

V prípade pripojenia k zariadeniu na odvod spalín odolnému

voči vlhkosti s použitím stavebnej súpravy Buderus

LAS-K (viacnásobné obloženie LAS) sa odvod kondenzátu

zo spalinového zariadenia FU musí vyhotoviť v rámci

stavebných prác.

Odvod a prípadná neutralizácia kondenzátu z plynového

kondenzačného kotla a odvodu spalín resp. spalinového

zariadenia FU musí byť v súlade s platnými predpismi.

Špeciálne pokyny pre projektovanie odvodu kondenzátu

sú uvedené v kapitole 7.

122

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

10.1.5 Revízne otvory

Podľa noriem DIN 18160-1 a DIN 18160-5 sa systémy

odvodu spalín určené pre prevádzku nezávislú na vnútornom

vzduchu musia dať ľahko a bezpečne skontrolovať

a v prípade potreby aj vyčistiť. Pre tento účel treba

naplánovať revízne otvory (→ 123/1 a → 123/2).

Pri rozmiestňovaní revíznych otvorov (otvory pre čistenie)

je potrebné zohľadniť normy DIN 181160-5 a aj platný

stavebný poriadok. Odporúčame poradiť sa z príslušným

kominárskym podnikom.

Revízne otvory pre stavebné súpravy DO a LAS-K

Pri dostatočnom montážnom priestore treba naplánovať

revízny otvor. Ak je montážny priestor nedostatočný, nie je

pri konštrukčných dĺžka do 4 m revízny otvor nevyhnutný

(konzultácia s kominárskym podnikom BSM). V takomto

prípade sú meracie otvory na prípojke kotla postačujúce.

Použiteľnosť systému pre odvod spalín možno overiť

meraniami. Na vizuálnu kontrolu možno použiť endoskop

(cez meracie otvory na prípojke kotla).

Ak neexistuje žiaden revízny otvor, musí sa zariadenie

na odvod spalín pri čistení demontovať (vyššie náklady).

Umiestnenie dolného revízneho otvoru

Pri pripojení plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus GB162 na potrubie systému odvodu spalín

treba dolný revízny otvor umiestniť:

- v zvislej časti spalinového potrubia priamo nad

kolenom alebo

- na čelnej strane vodorovnej časti potrubia systému

na odvod spalín vo vzdialenosti maximálne 1 m od

kolena do zvislej časti a to len v prípade, že sa

medzi tým nenachádza žiaden ďaľší oblúk potrubia

(→ 123/1), alebo

- na bočnej strane vodorovnej časti spalinového potrubia

vo vzdialenosti maximálne 30 cm od kolena

do zvislej časti potrubia (→ 123/2).

Pri pripojení plynových kondenzačných kotlov na zariadenie

pre odvod spalín (odolné voči vlhkosti, viacnásobné

obloženie LAS) treba dolný revízny otvor

umiestniť pod prvým prípojom, na dne zvislej časti zariadenia

pre odvod spalín (LAS).

Pred dolným revíznym otvorom treba podľa normy

DIN 18160-5 nechať voľný prístup s plochou minimálne

1 m x 1 m.

Umiestnenie horného revízneho otvoru

Potrubie systému odvodu spalín nemusí mať horný

revízny otvor v prípade, ak

- vzdialenosť dolného revízneho otvoru od ústia

nepresahuje 15 m

- ak je zvislá časť spalinového potrubia vedená

šikmo iba jeden krát maximálne pod uhlom 30°

- je dolný revízny otvor vyhotovený podľa noriem

DIN 18160-1 a 18160-5 (→ 123/1 a → 123/2).

Pred a za každým oblúkom potrubia s uhlom viac ako

30° je potrebný prídavný revízny oblúk.

Pred horným revíznym otvorom treba podľa normy

DIN 18160-5 nechať voľný prístup s plochou minimálne

0,5 m x 0,5 m.

Revízne

otvory

123/1 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri systéme odvodu spalín

bez ohybu v miestnosti inštalácie

Revízne

otvory

123/2 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri systéme odvodu spalín

s ohybom potrubia v miestnosti inštalácie - pohľad zhora

(rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 123


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.2 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO

(DN80/125) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162 s kotlovým

výkonom do 45 kW (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

spaliny

prívod

vzduchu

spaliny

prívod

vzduchu

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej šachte alebo

ochrannej rúre

Podľa technických pravidiel pre inštaláciu plynu DVGW-

TRGI 2008 môžu byť poschodia premostené, ak je vzduchové

a spalinové potrubie vyhotovené v súlade

s uvedenými kritériami.

Ak sa bezprostredne nad priestorom inštalácie nachádza

len strešná konštrukcia, je nutné vzduchové a spalinové

potrubie obložiť medzi hornou hranicou stropu miestnosti

inštalácie a strešnou krytinou. Na to stačí nehorľavá

stavebná látka, zachovávajúca si tvar, alebo kovová

ochranná rúra (→ 124/2). Ak bola stanovená požiarna

odolnosť strechy, tak platí to isté aj pre opláštenie.

Pri premostení poschodí treba pre vzduchové a spalinové

potrubie od miestnosti inštalácie až po strešnú krytinu

naprojektovať komínovú šachtu ohňovzdornej triedy L 30

(F 30) alebo L 90 (F 90) (→ 124/2). Pre tento účel možno

použiť len schválené konštrukcie šachty (napr. Fa.

Promat).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

ochranná

rúra

prívod

vzduchu

prívod

vzduchu

komín.

šachta

alebo

komínová

šachta

alebo

124/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO pre kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia →

124/1; stavebné súčiastky → 125/4)

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

Plynový kondenzačný

kotol Logamax plus

Rozmer A

124/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 45 kW

1) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

124/3 Montážne rozmery koncentrickej prípojky kotlov Logamax

plus GB162

Revízne otvory treba naprojektovať podľa prepisov

(→ strana 123). Na streche treba dodržiavať minimálne

vzdialenosti od okien (→ 125/2).

124

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

125/2 Minimálne vzdialenosti od okien pri základnej stavebnej

súprave DO (príklad podľa protipožiarnych predpisov; pozri

aj → str. 118, rozmery v mm)

1 rúra bez hrdla, ∅ 125 mm

2 spalinová rúra ∅ 80 mm

3 posuvný diel ∅ 119 mm

4 krycie veko, dvojdielne

5 upevňovací krúžok z pozinkovanej ocele

6 koncentrické strešné vedenie

13 vrúbkovaná obruba potrubia

125/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy DO z umelej hmoty pre

plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom

do 45 kW (rozmery v mm)

125/3 Univerzálne strešné škridly a lepiaca príruba pre plochú strechu

ako doplnkové vybavenie základnej stavebnej súpravy DO

(rozmery v mm)

125/4 Súčiastky stavebnej súpravy DO pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 125


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.3 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO

(DN110/160) pre kotly Logamax plus GB162-45, GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162-45 a GB162-

65/80/100 (typ prístroja C 33x ).

buď

alebo

spaliny

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

Pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-

65/80/100 je podľa vykurovacieho nariadenia potrebná

zvláštna miestnosť na inštaláciu, pokiaľ nebol ich tepelný

výkon ohraničený na 50 kW (→ strana 119).

šachta

prívod

vzduchu

prívod

vzduchu

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej šachte alebo

ochrannej rúre

Podľa technických pravidiel pre inštaláciu plynu DVGW-

TRGI 2008 môžu byť poschodia premostené, ak je vzduchové

a spalinové potrubie vyhotovené v súlade s uvedenými

kritériami.

Ak sa bezprostredne nad priestorom inštalácie nachádza

len strešná konštrukcia, je nutné vzduchové a spalinové

potrubie obložiť medzi hornou hranicou stropu miestnosti

inštalácie a strešnou krytinou. Na to stačí nehorľavá

stavebná látka, zachovávajúca si tvar, alebo kovová

ochranná rúra. Ak bola stanovená požiarna odolnosť

strechy, tak platí to isté aj pre opláštenie.

Pri premostení poschodí treba pre vzduchové a spalinové

potrubie od miestnosti inštalácie až po strešnú krytinu

naprojektovať komínovú šachtu ohňovzdornej triedy L 30

(F 30) alebo L 90 (F 90) (→ 126/2). Pre tento účel možno

použiť len schválené konštrukcie šachty (napr. Fa.

Promat).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

alebo

šachta

alebo

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

126/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO pre kotly Logamax plus

GB162-45 a GB162-65/80/100

1) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia

treba preskúšať osobitne

126/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO pre kotly Logamax

plus GB162-45 a GB162-65/80/100 (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia → 126/1;

stavebné súčiastky → 127/4)

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123). Na streche treba dodržiavať minimálne

vzdialenosti od okien (→ 127/2).

Plynový kondenzačný

kotol Logamax plus

Rozmer A

126/3 Montážne rozmery koncentrickej prípojky kotlov Logamax

plus GB162-45 a GB162-65/80/100

126

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

127/2 Minimálne vzdialenosti od okien pri základnej stavebnej

súprave DO (príklad podľa protipožiarnych predpisov; pozri

aj → str. 118, rozmery v mm)

1 rúra bez hrdla

2 spalinová rúra

3 posuvný diel

4 krycie veko, dvojdielne

5 upevňovací krúžok z pozinkovanej ocele

6 koncentrické strešné vedenie

13 vrúbkovaná obruba potrubia

127/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy DO z umelej hmoty pre

plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-45 a GB162-

65/80/100 (rozmery v mm)

127/3 Univerzálne strešné škridly a lepiaca príruba pre plochú strechu

ako doplnkové vybavenie základnej stavebnej súpravy DO

(rozmery v mm)

127/4 Súčiastky stavebnej súpravy DO pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-45 a GB162-65/80/100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 127


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.4 Vedenie vzduchu a spalín koncentrickým potrubím v komínovej šachte so stavebnou

súpravou DO-S pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO-S je systémovo certifikované s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 s kotlovým

výkonom do 45 kW (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod vzduchu

Stavebná súprava DO-S je ideálna pre sanáciu starých budov,

keď spaľovací vzduch nemôže byť nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 120). Dostatočný prívod

spaľovacieho vzduchu je zabezpečený koncentrickým

vzduchovým a spalinovým potrubím.

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej šachte

Pre zvislé koncentrické vzduchové a spalinové potrubie je

vhodná štvorstenná komínová šachta ohňovzdornej triedy

L 30 (F 30) alebo L 90 (F 90). Dodržanie minimálnych

rozmerov komínovej šachty je dôležité pre montáž vzduchového

a spalinového potrubia (→ 128/2).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

128/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž spalinového

a vzduchového potrubia stavebnej súpravy DO-S u kotlov

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW (rozmery v mm)

prívod

vzduchu

spaliny

prívod

vzduchu

128/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO-S pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 45 kW

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 maximálne

3 m, pri kotloch s výkonom do 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

vzduch/spaliny koncentricky

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

128/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO-S pre kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia → 128/1;

stavebné súčiastky → 129/3)

128

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

Variant 1

šachta končí nad strechou

potrebné doplnkové vybavenie:

Variant 2

šachta končí v strešnej krytine

potrebné doplnkové vybavenie:

1 koncentrický revízny oblúk

2 krycie veko

3 koncentrická priechodka cez stenu s hrdlom

4 koncentrický podporný oblúk vrátane úložnej koľajnice

5 distančný držiak, ∅ 125 mm (6 kusov)

1 koncentrický revízny oblúk

2 krycie veko

3 koncentrická priechodka cez stenu s hrdlom

4 koncentrický podporný oblúk vrátane úložnej koľajnice

5 distančný držiak, ∅ 125 mm (6 kusov)

129/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy DO-S z umelej hmoty

pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom

do 45 kW (variant 1)

129/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy DO-S z umelej hmoty

pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom

do 45 kW (variant 2)

129/3 Súčiastky stavebnej súpravy DO-S pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

1) spalinové potrubie, distančný držiak a vzduchové potrubie treba objednať kompletne ako vzduchové a spalinové potrubie v šachte (poz. 10)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 129


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.5 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou

súpravou GA-K (DN80/125) pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 s kotlovým

výkonom do 45 kW (typ prístroja C 93x – staré označenie

C 33x ).

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

Ak hrozí nebezpečenstvo vznietenia sadzí v susednom

komíne, tak musí byť v súlade s protipožiarnymi predpismi

dodržaná minimálna vzdialenosť 50 mm medzi plastovým

spalinovým potrubím a stenou susedného komína. Ak toto

nie je zabezpečené, tak musí byť spalinové potrubie

v šachte kondenzačného kotla vyhotovené z nehorľavého

materiálu (napr. ušľachtilá oceľ → 130/2).

Dostatočný prívod vzduchu

Stavebná súprava GA-K je ideálna pre sanáciu starých budov,

keď je spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 120). Pred inštaláciou spalinového

potrubia nechajte vyčistiť komínovú šachtu kominárskym

podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať, aby

bol priestor pre nasávanie spaľovacieho vzduchu dostatočný

(→ 130/2). V šachte nemusí byť otvor pre zadné vetranie.

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

kryt šachty

z ušľachtilej

ocele

spaliny zo spaľovacích

zariadení na tuhé palivo

minimálna hrúbka steny

pre komín F90

komín F90

1) požadovaný prierez šachty v rámci systémovej certifikácie pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

130/2 Minimálne rozmery šachty a jej ústia pre spalinové potrubie

stavebnej súpravy GA-K u kotlov Logamax plus GB162

s výkonom do 45 kW v spojení so spaľovacími zariadeniami na

tuhé palivo (rozmery v mm)

žiadna

prívod

vzduchu

spaliny

prívod

vzduchu

vodorovne DN80/125, zvislo DN110

130/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-K pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 45 kW

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

vzduch/spaliny

koncentricky

spaliny

Ústie šachty pri spaľovacích zariadeniach na tuhé palivo

Ak sa nachádza šachtový poklop stavebnej súpravy GA-K

vedľa ústia komína spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo,

treba zabrániť nasávaniu spalín zo spaľovacieho zariadenia

na tuhé palivo.

V tomto prípade treba zvýšiť ústie komína tohto spaľovacieho

zariadenia na tuhé palivo. Okrem toho treba použiť

základnú stavebnú súpravu GA-K so šachtový poklopom

a s ústiacim potrubím z ušľachtilej ocele (→ 130/2).

130/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia → 130/1;

stavebné súčiastky → 131/2)

130

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dĺžka 500 mm

3 krycie veko

4 koncentrické vedenie cez stenu

∅ 80 mm, dĺžka 500 mm

∅ 125 mm, dĺžka 300 mm

5 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

6 rozšírenie ∅ 80 mm / 110 mm (ak sa u GB162-45 používa v šachte DN110)

7 distančný držiak (6 kusov)

8 kryt komína

9 vyústenie bez objímky

∅ 80 mm, dĺžka 500 mm

131/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GA-K z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

131/2 Konštrukčné súčiastky stavebnej súpravy GA-K pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 131


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.6 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou súpravou

GA-K (DN110/160) pre kotly Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162-65/80/100

(typ prístroja C 93x – staré označenie C 33x ).

materiálu (napr. ušľachtilá oceľ → 132/3).

spaliny

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

buď

prívod

vzduchu

prívod

vzduchu

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Typ

Rozmery

šachty

Maximálna prípustná celková

konštrukčná dĺžka 1) L v m

alebo

šachta

132/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-K pre kotly Logamax plus

GB162-65/80/100

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L1 = 2 m. Pre

každý prídavný oblúk potrubia resp. T-kus je nutné zredukovať

celkovú konštr. dĺžku o 1,5 m.

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

vzduch/spaliny koncentricky

spaliny

Dostatočný prívod vzduchu

Stavebná súprava GA-K je ideálna pre sanáciu starých budov,

keď môže byť spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 120). Pred inštaláciou spalinového

potrubia nechajte vyčistiť komínovú šachtu kominárskym

podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať, aby

bol priestor pre nasávanie spaľovacieho vzduchu dostatočný

(→ 130/2). V šachte nemusí byť otvor pre zadné vetranie.

Ústie šachty pri spaľovacích zariadeniach na tuhé palivo

Ak sa nachádza šachtový poklop stavebnej súpravy GA-K

vedľa ústia komína spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo,

treba zabrániť nasávaniu spalín zo spaľovacieho zariadenia

na tuhé palivo.

V tomto prípade treba zvýšiť ústie komína tohto spaľovacieho

zariadenia na tuhé palivo. Okrem toho treba použiť

základnú stavebnú súpravu GA-K so šachtový poklopom

a s ústiacim potrubím z ušľachtilej ocele (→ 130/2).

Ak hrozí nebezpečenstvo vznietenia sadzí v susednom

komíne, tak musí byť v súlade s protipožiarnymi predpismi

dodržaná minimálna vzdialenosť 50 mm medzi plastovým

spalinovým potrubím a stenou susedného komína. Ak toto

nie je zabezpečené, tak musí byť spalinové potrubie

v šachte kondenzačného kotla vyhotovené z nehorľavého

1) 0,4 m stačí pri obmedzení tepelného výkonu na 50 kW

132/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB162-65/80/100, DN110/160 (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia →

132/1; stavebné súčiastky → 133/2)

kryt šachty

z ušľachtilej

ocele

spaliny zo spaľovacích

zariadení na tuhé palivo

minimálna hrúbka steny

pre komín F90

komín F90

132/3 Minimálne rozmery šachty a jej ústia pre spalinové potrubie

stavebnej súpravy GA-K u kotlov Logamax plus GB162-65

v spojení so spaľovacími zariadeniami na tuhé palivo (rozmery

v mm)

132

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dĺžka 500 mm

3 krycie veko

4 koncentrické vedenie cez stenu

5 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

6 distančný držiak (6 kusov)

7 kryt komína

8 vyústenie bez objímky

∅ 110 mm, dĺžka 500 mm

133/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GA-K z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-65/80/100

133/2 Konštrukčné súčiastky stavebnej súpravy GA-K pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-65/80/100

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 133


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.7 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín flexibilným spalinovým potrubím a šachtou so spojenými

stavebnými súpravami ÜB-Flex a GA-K

Na prevádzku plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus, ktorá je nezávislá na vnútornom vzduchu, sa môže

použiť stavebná súprava Buderus ÜB-Flex len spolu so

stavebnou súpravou GA-K (→ 134/3). Spalinové a vzduchové

potrubie stavebnej súpravy Buderus ÜB-Flex v spojení

so stavebnou súpravou GA-K je systémovo certifikované

s plynovými kondenzačnými kotlami Logamax plus

GB162 (C 93x – staré označenie C 33x ).

Základné pokyny na strane 118 a špeciálne pokyny pre

základnú stavebnú súpravu GA-K (→ strany 130 a 132) treba

dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Stavebná súprava ÜB-Flex v spojení so súpravou

GA-K je ideálna pre sanáciu starých budov s osadenou

šachtou, keď je spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 120). Pred inštaláciou spalinového

potrubia nechajte vyčistiť komínovú šachtu kominárskym

podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať, aby

bol priestor pre nasávanie spaľovacieho vzduchu dostatočný

(→ 134/2). V šachte nemusí byť otvor pre zadné vetranie.

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

pre kotly do

výkonu 45 kW

1) požadovaný prierez šachty v rámci systémovej certifikácie pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

134/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž flexibilného

spalinového potrubia zo stavebnej súpravy ÜB-Flex

pre kotly Logamax plus GB162 (rozmery v mm)

prívod

vzduchu

pre kotly s výkonom

65 kW – 100 kW

spaliny

prívod

vzduchu

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

flexibilné

spalinove

potrubie

vzduch/spaliny

koncentricky

vodorovne DN80/125, zvislo DN110

134/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave ÜB-Flex v spojení so súpravou

GA-K pre kotly Logamax plus GB162

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

3) prípustná celková konštrukčná dĺžka pre šachtu ∅120 mm

pri drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

4) pre šachtu s rozmermi 170 mm x 170 mm (140 mm x 200

mm). Dĺžky pre odlišné rozmery šachty → 132/1

134/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou ÜB-Flex v spojení

so súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB162 (maximálna

prípustná celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia

→ 134/1; stavebné súčiastky → 135/3)

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

134

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 83, dĺžka 12,5 m alebo 25 m

2 distančný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 83,

8 kusov (pri 12,5 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 rozperný poistný krúžok vrátane

ústia

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 110, dĺžka 15 m alebo 25 m

2 distančný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 110,

8 kusov (pri 15 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 rozperný poistný krúžok vrátane

ústia

135/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy ÜB-Flex z umelej

hmoty, DN 83, pre kotly Logamax plus GB162 s výkonom do

45 kW

135/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy ÜB-Flex z umelej

hmoty, DN 110, pre kotol Logamax plus GB162-65/80/100

135/3 Súčiastky stavebnej súpravy ÜB-Flex v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K pre kotly Logamax GB162, avšak nie v kombinácii s krytom

šachty a ústiacim potrubím z ušľachtilej ocele

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 135


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.8 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K pre kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GAF-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 s kotlovým

výkonom do 45 kW (typ prístroja C 53x ).

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAF-K je ideálna pre sanáciu starých

budov, keď nemôže byť spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou.

Pre nasávanie spaľovacieho vzduchu vo výške prechodu

cez stenu sa musí T-kus prívodu vzduchu nachádzať minimálne

30 cm nad úrovňou terénu. Vzhľadom na geografickú

polohu treba prípadne zohľadniť aj výšku snehovej

pokrývky. Prívod vzduchu musí byť v každom prípade nad

očakávanou výškou snehu. Ak nie je táto podmienka

splnená, môže byť spaľovací vzduch nasávaný alternatívne

cez koncentrické hrdlo prívodu vzduchu, ktoré je treba

namontovať na fasáde, do vzduchového a spalinového

potrubia (→ 137/1, alternatívny prívod vzduchu).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Prechod strechou

Vzduchové a spalinové potrubie na fasáde môže byť vedené

strešným odkvapom (→ 136/2). Nato sú potrebné ako

doplnkové vybavenie koncentrický prechod strechou

a buď lepiaca príruba pre plochú strechu alebo univerzálna

škridla pre odvod dažďovej vody (→ 137/1, prechod

strechou).

vzduch/spaliny

koncentricky

spaliny

alebo

prívod

vzduchu

alternatívne

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

alternatívne

prívod vzduchu

pri ≥ 30 cm,

zohľadniť

výšku

snehu

136/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAF-K pre kotly Logamax plus

GB162 s výkonom do 45 kW

1) konštrukčné dĺžky platia pre ohyby potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia treba

preskúšať osobitne

136/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia → 136/1;

stavebné súčiastky → 137/2)

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123). Spalinové potrubie na fasáde musí byť namontované

minimálne 20 cm od okien. Každé 2 m treba

nainštalovať nástenný distančný držiak.

136

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dĺžka 500 mm

3 krycie veko, biele

4 koncentrická priechodka cez stenu

s dvojitým hrdlom

∅ 80 mm, dĺžka 500 mm

∅ 125 mm, dĺžka 400 mm

5 krycie veko, ušľachtilá oceľ

6 konzola vonkajšej steny

7 T-kus prívodu vzduchu pre konzolu

8 ukončenie vyústenia, príchytka pre ukončenie

vyústenia, vyústenie bez objímky,

∅ 80 mm, dĺžka 250 mm

1) Alternatívne použiteľné hrdlo prívodu vzduchu má tesnenie, pomocou ktorého sa dá uzatvoriť štandardný otvor

pre prívod vzduchu v konzole vonkajšej steny (poz. 6).

Bezpodmienečne treba dodržať maximálnu prípustnú vzdialenosť k nasávaniu vzduchu (→ 136/2)

137/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

137/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 45 kW

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 137


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.9 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K pre kotly

Logamax plus GB162-65, GB162-80 a GB162-100

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy Buderus

GAF-K je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162-65/80/100

(typ prístroja C 53x ).

Základné pokyny na strane 140 je potrebné dodržať.

Pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162-

65/80/100 je podľa vykurovacieho nariadenia potrebná

zvláštna miestnosť na inštaláciu, pokiaľ nebol ich tepelný

výkon ohraničený na 50 kW (→ strana 119).

Prechod strechou

Vzduchové a spalinové potrubie na fasáde môže byť vedené

strešným odkvapom (→ 138/2). Nato sú potrebné

ako doplnkové vybavenie koncentrický prechod strechou

a buď lepiaca príruba pre plochú strechu alebo univerzálna

škridla pre odvod dažďovej vody (→ 139/1, prechod

strechou).

spaliny

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAF-K je ideálna pre sanáciu starých

budov, keď nemôže byť spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou.

Pre nasávanie spaľovacieho vzduchu vo výške prechodu

cez stenu sa musí T-kus prívodu vzduchu nachádzať minimálne

30 cm nad úrovňou terénu. Vzhľadom na geografickú

polohu treba prípadne zohľadniť aj výšku snehovej

pokrývky. Prívod vzduchu musí byť v každom prípade nad

očakávanou výškou snehu. Ak nie je táto podmienka

splnená, môže byť spaľovací vzduch nasávaný alternatívne

cez koncentrické hrdlo prívodu vzduchu, ktoré je treba

namontovať na fasáde, do vzduchového a spalinového

potrubia (→ 139/1, alternatívny prívod vzduchu)

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

buď

alternatívne

alebo

alebo

ušľachtilá pceľ

prívod

vzduchu

alternatívne

prívod vzduchu

pri ≥ 30 cm,

zohľadniť

výšku

snehu

138/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAF-K pre kotly Logamax

plus GB162-65/80/100

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 = 2 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky

potrubia treba preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123). Spalinové potrubie na fasáde musí byť namontované

minimálne 20 cm od okien. Každé 2 m treba

nainštalovať nástenný distančný držiak.

1) 0,4 m stačí pri obmedzení tepelného výkonu na 50 kW

138/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB162-65/80/100 (maximálna prípustná

celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia → 138/1;

stavebné súčiastky → 139/2)

138

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dĺžka 500 mm

3 krycie veko, biele

4 koncentrická priechodka cez stenu, dĺžka 300 mm

5 krycie veko, ušľachtilá oceľ

6 konzola vonkajšej steny

7 T-kus prívodu vzduchu pre konzolu

8 ukončenie vyústenia, príchytka pre ukončenie vyústenia,

vyústenie bez objímky, ∅ 110 mm, dĺžka 250 mm

1) Alternatívne použiteľné hrdlo prívodu vzduchu má tesnenie, pomocou ktorého sa dá uzatvoriť štandardný otvor pre prívod vzduchu

v konzole vonkajšej steny (poz. 6). Bezpodmienečne treba dodržať maximálnu prípustnú vzdialenosť k nasávaniu vzduchu (→ 138/2)

139/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre Logamax plus GB162-65/80/100

139/2 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K pre Logamax plus GB162-65/80/100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 139


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.10 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín samostatným potrubím na prívod vzduchu do miestnosti

inštalácie a spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou

súpravou GAL-K

Na prevádzku plynových kondenzačných kotlov Logamax

plus, ktorá je nezávislá na vnútornom vzduchu, sa môže

použiť stavebná súprava Buderus GAL-K len spolu so stavebnou

súpravou GA-K (→ 140/3). Spalinové a vzduchové

potrubie stavebnej súpravy GAL-K v spojení so stavebnou

súpravou GA-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzačnými kotlami Logamax plus GB162 (typ

prístroja C 53x ).

Základné pokyny na strane 118 a špeciálne pokyny pre

základnú stavebnú súpravu GA-K (→ strana 130 resp.

strana 132) treba dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAL-K je ideálna pre sanáciu starých

budov, keď nemôže byť spaľovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 120). Dostatočné

zásobovanie spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho priestoru

je zabezpečované potrubím prívodu vzduchu v miestnosti

inštalácie.

Otvor prívodu vzduchu a ústie spalinovej šachty musia

byť umiestnené na rovnakej strane budovy.

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodržať, aby

bol priestor pre zadné vetranie spalinového potrubia

dostatočný (→ 140/2).

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

pre kotly do

výkonu 45 kW

1) požadovaný prierez šachty v rámci systémovej certifikácie pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm

140/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž spalinového

potrubia zo stavebnej súpravy GA-K u kotlov Logamax

plus GB162 (rozmery v mm)

Otvor prívodu vzduchu a ústie

spalinovej šachty musia byť

v rovnakej tlakovej oblasti

(na rovnakej strane budovy)!

potrubie prívodu vzduchu

pre kotly > 35 kW:

vetracie otvory 1)

alebo

zadné

vetranie

pre kotly s výkonom

65 kW – 100 kW

spaliny

zadné

vetranie

140/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAL-K pre kotly Logamax plus

GB162

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú v základnej

stavebnej súprave; vodorovná dĺžka L 1 = 2 m,

L 3 = 5 m

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia treba

preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

prívod vzduchu

vetrací otvor

von

zadné vetranie

1) pre kotly do 35 kW môže byť prívod vzduchu pre zadné vetranie

zabezpečený podľa normy DVGW-TRGI 2008

140/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GAL-K v kombinácii

so súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB162 (maximálna

prípustná celková konštrukčná dĺžka L spalinového potrubia

→ 140/1; stavebné súčiastky →141/2)

140

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 krycie veko, kryt s otvorom pre prívod vzduchu; potrubie prívodu vzduchu, dĺžka 500 mm, krycie veko

2 koncentrický revízny T-kus

3 koncentrické potrubie s tesnením potrubia pre prívod vzduchu na hrdle, dĺžka 250 mm

141/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy GAL-K z umelej hmoty pre Logamax plus GB162

141/2 Súčiastky stavebnej súpravy GAL-K v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K pre Logamax GB162

1) nie v kombinácii s ÜB-Flex

2) koncentrické potrubie možno použiť aj pre predĺženie potrubia prívodu vzduchu (→ 141/1, poz. 1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 141


10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.11 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín vzduchovým a spalinovým systémom so stavebnou

súpravou LAS-K

Spalinové a vzduchové potrubie stavebnej súpravy Buderus

LAS-K je systémovo certifikované s plynovými kondenzačnými

kotlami Logamax plus GB162 (typ prístroja

C 43x ).

Základné pokyny na strane 118 je potrebné dodržať.

Dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu

Pri pripojení plynových nástenných kotlov Logamax plus

priamo na komín je podľa predpisov potrebná obmurovka

s minimálnou hrúbkou steny 11,5 cm (→ 142/2).

Pre pripojenie na koncentrické vzduchové a spalinové

potrubie so systémom LAS je k dispozícii viac rozdielnych

prípojov, v závislosti od výrobcov.

Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka

Plynový kondenzačný

kotol

Logamax plus

Maximálna prípustná

celková konštrukčná

dĺžka 1) L v m

Redukcia celkovej

konštrukčnej dĺžky

pre každý prídavný

oblúk potrubia 2)

žiadna

žiadna

žiadna

žiadna

žiadna

žiadna

žiadna

žiadna

142/1 Maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave LAS-K pre kotly Logamax plus

GB162

1) konštrukčné dĺžky platia pre oblúky potrubia, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; na základe výpočtu od

výrobcu LAS sú eventuálne možné aj väčšie dĺžky

2) maximálne môžu byť zohľadnené 3 redukcie pre dodatočné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri oblúky potrubia

treba preskúšať osobitne

Revízne otvory treba naprojektovať podľa predpisov

(→ strana 123).

Kotly GB162 sú vhodné pre pripojenie k vzduchovému

a spalinovému systému s podtlakom. Pri dimenzovaní

takéhoto vzduchového a spalinového systému sa treba

riadiť pokynmi príslušného výrobcu.

Ďalšie informácie sú uvedené v pracovnom liste

DVGW G 636 "Plynové zariadenia pre pripojenie na vzduchový

a spalinový systém s podtlakovou prevádzkou

(štandardizované postupy)".

Použitý vzduchový a spalinový systém musí mať povolenie

od Inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt).

142/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou LAS-K pre kotly

Logamax plus GB162 (maximálna prípustná celková konštrukčná

dĺžka L spalinového potrubia → 142/1; stavebné súčiastky

→ 143/2) (rozmery v mm)

142

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dĺžka 500 mm

3 krycie veko

4 koncentrická priechodka cez stenu (GB162 do 45 kW: ∅ 80 mm, dĺžka 500 mm; ∅ 125 mm, dĺžka 300 mm;

GB162-65/80/100: ∅ 110 mm, dĺžka 160 mm)

143/1 Súčiastky základnej stavebnej súpravy LAS-K z umelej hmoty pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

143/2 Súčiastky stavebnej súpravy LAS-K pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 143


11 Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín

11 Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín

11.1 Rozmery vybraných samostatných súčiastok

Súčiastky pre samostatné zariadenie

Menovité svetlosti

∅ 80 mm alebo ∅ 110 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Číslo výrobku

stavebná súprava pre zvolený

systém odvodu spalín

144

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín 11

Súčiastky pre samostatné zariadenie

Menovité svetlosti

∅ 125 mm alebo ∅ 160 mm

Sklon

nastaviteľný 0° – 15°

Tesnenie

ohybné tesnenie

Číslo výrobku

stavebná súprava pre zvolený

systém odvodu spalín

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 145


11 Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín

Vzduchové a spalinové

potrubia pre samostatné

zariadenie

Menovité svetlosti

∅ 80 mm/125 mm alebo

∅ 110/160 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Číslo výrobku

stavebná súprava pre zvolený

systém odvodu spalín

146

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín 11

Súčiastky pre zberné

potrubie

Menovité svetlosti

∅ 110 mm , ∅ 125 mm, ∅ 160 mm

prip. ∅ 200 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Číslo výrobku

→ 114/2 a 116/1

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 147


11 Samostatné súčiastky pre systémy odvodu spalín

Súčiastky pre zberné

potrubie

Menovité svetlosti

∅ 110 mm , ∅ 125, ∅ 160 mm

prip. ∅ 200 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Číslo výrobku

→ 114/2 a 116/1

148

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príloha 12

Register

C

Cirkulačné potrubie....................................................................45

E

EMS

pozri regulácia Logamatic EMS

F

Filter na zachytávanie nečistôt.........................................49, 51

Funkčné moduly (regulácia)

modul indikácie porúch EM10 ...............................................36

modul výhybky WM10...............................................34, 37, 53

moduly pre nástenné vykurovacie kotly ..........................32

prípojný modul ASM10..............................................................34

riadiaci modul VM10 .................................................................36

solárny modul SM10 .....................................................34-35, 37

zmiešavací modul MM10 ..................................................34, 37

J

Jednotka regulácie pomeru plynu a vzduchu

KombiVENT...................................................................................12

K

Kaskády

Logamax plus GB162-65/80/100.........................................94

regulácia ........................................................................................40

Komín

pozri aj vzduchový a spalinový systém

existujúca šachta .......................................................................122

necitlivý na vlhkosť (FU)..................................................96, 110

Kondenzát

neutralizačná povinnosť............................................................74

odvod......................................................................74-75, 100, 122

zmiešavanie...................................................................................74

L

Logalux S120

cirkulačné potrubie.....................................................................46

montáž pod kotlom.....................................................................23

rozmery a technické údaje........................................................20

technické údaje............................................................................20

výber................................................................................................45

Logalux S135 RW, S160 RW

cirkulačné potrubie....................................................................46

montáž pod kotlom......................................................................22

rozmery ..........................................................................................19

technické údaje............................................................................19

výber................................................................................................45

Logalux SU160 W, SU200 W, SU300 W

cirkulačné potrubie....................................................................46

montáž vedľa kotla.......................................................................24

rozmery .........................................................................................20

technické údaje...........................................................................20

výber................................................................................................45

Logamax plus GB162-15/25

príklad zariadenia...................................................................60-61

Logamax plus GB162-15/25/35

prehľad vybavenia.........................................................................6

príklad zariadenia...........................................................58, 62-65

princíp funkcie ..............................................................................10

pripojovacie príslušenstvo..................................................76-79

rozmery...........................................................................................13

technické údaje.......................................................................13-14

Logamax plus GB162-25 T40S

prehľad vybavenia..........................................................................7

príklad zariadenia............................................................59-60, 65

princíp funkcie ..............................................................................10

pripojovacie príslušenstvo..................................................76-79

rozmery...........................................................................................15

technické údaje.......................................................................15-16

Logamax plus GB162-45

rozmery...........................................................................................13

príklad zariadenia............................................................65-67, 71

pripojovacie príslušenstvo..................................................80-82

prehľad vybavenia.........................................................................6

princíp funkcie .............................................................................10

technické údaje.......................................................................13-14

Logamax plus GB162-65

príklad zariadenia.................................................................65, 68

Logamax plus GB162-65/80/100

kaskádové jednotky...................................................................94

prehľad vybavenia.........................................................................9

príklad zariadenia kaskáda.................................................72-73

príklad zariadenia...................................................................69-71

princíp funkcie .............................................................................10

pripojovacie príslušenstvo..................................................83-86

rozmery...........................................................................................17

technické údaje.......................................................................17-18

M

Membránová expanzná nádoba

predbežný výpočet alebo kontrola..................................56-57

varianty.....................................................................................56-57

Miestnosť inštalácie

pozri systém odvodu spalín

N

Nariadenia a predpisy ................................................................25

Normy ...........................................................................................25

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 149


12 Príloha

O

Obehové čerpadlo

modulácia.............................................................12, 52, 54, 63-64

regulácia tlakového rozdielu........................12, 52, 54, 63-64

regulácia výkonu...............................................12, 52, 54, 61-62

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162–15 T40S..............................................53

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162-15/25...................................................53

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162-35..........................................................54

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162-45..........................................................54

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162-65/80/100..........................................55

Oblasti použitia...........................................................................3-4

Ohrev pitnej vody

integrovaný .....................................................................................8

pomoc pri rozhodovaní..............................................................41

separátny..........................................................................43, 45-46

P

Parametre spalín .......................................................................111

Plynový horák..........................................................................10-11

Plynový kondenzačný kotol

pozri Logamax plus

Podlahové vykurovanie ...............................................52, 58-62

Poistný ventil

plynový kondenzačný kotol.......................................................11

Prehľad typov.................................................................................5

Pretlakové viacnásobné osadenie........................................141

Príklady zariadení

Logamax plus GB162.................................................................47

Princíp funkcie

jednotka výmenníka tepla ........................................................11

horáková jednotka.......................................................................11

prívod spaľovacieho vzduchu..................................................12

Pripojenie

elektrický prúd......................................................................25, 50

plyn...........................................................................................25, 49

spaliny.......................................................................................11, 25

Pripojovacie príslušenstvo

Logamax plus GB162-15........................................22-24, 76-79

Logamax plus GB162-25.......................................22-24, 76-79

Logamax plus GB162-25 T40S.........................................76-79

Logamax plus GB162-35........................................22-24, 76-79

Logamax plus GB162-45....................................................80-82

Logamax plus GB162-65....................................................83-86

Logamax plus GB162-80....................................................83-86

Logamax plus GB162-100..................................................83-86

R

Regulácia

funkčné moduly.....................................................................34-37

Logamatic EMS .............................26-27, 29-30, 32, 34, 36-37

modem diaľkového ovládania Logamatic Easycom........35

ovládacia jednotka RC20.........................................................37

ovládacia jednotka RC35 ..................................................32, 37

v závislosti od priestorovej teploty.........................................27

v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním podľa

priestorovej teploty.....................................................................27

v závislosti od vonkajšej teploty...............................................27

základný regulátor Logamatic BC10...............................29-30

Regulácia pomeru vzduchu a plynu

pozri jednotka regulácie pomeru plynu a vzduchu

KombiVENT

Revízne otvory

pozri systém odvodu spalín

S

Snímač priestorovej teploty....................................................28

Snímač vonkajšej teploty.........................................................27

Systém ETA-plus...........................................................................11

Systém FLOW plus..............................................................12, 52

Systém odvodu spalín, prevádzka nezávislá

na vnútornom vzduchu

pozri aj stavebné súpravy DO, DO-S, GA-K, ÜB-Flex

s GA-K, GAF-K, GAL-K a LAS-K

miestnosť inštalácie..................................................................119

normy, nariadenia, predpisy, smernice ...............................118

revízne otvory ............................................................................123

systémový certifikát..................................................................118

Systém odvodu spalín, prevádzka závislá

na vnútornom vzduchu

pozri aj stavebné súpravy GA, GA-X s GA-K

alebo LAS-K, ÜB-Flex s GA, ÜB-Flex s GA-X

a GA-K, GN a spalinová kaskáda

miestnosť inštalácie..............................................................97-98

normy, nariadenia, predpisy, smernice..................................96

revízne otvory..............................................................................101

systémový certifikát...................................................................96

Systémový certifikát.........................................................96, 118

Systémy pre rýchlu montáž

vykurovacieho okruhu............................................87-88, 91-92

Stavebná súprava spalinovej kaskády

súčiastky .............................................................114-115, 147-148

Stavebná súprava DO

súčiastky.......................................................................................127

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka............126

minimálne vzdialenosti od okien...........................................127

Stavebná súprava DO (do 45 kW)

súčiastky.............................................................................125, 146

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka............124

minimálne vzdialenosti od okien...........................................125

150

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008


Príloha 12

Stavebná súprava DO-S (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........128

súčiastky..............................................................................129, 146

Stavebná súprava GA

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........104

súčiastky.......................................................................................105

Stavebná súprava GA (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........102

súčiastky....................................................................103, 144-145

Stavebná súprava GAF-K

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........138

súčiastky..............................................................................139, 146

Stavebná súprava GAF-K (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........136

súčiastky..............................................................................137, 146

Stavebná súprava GA-K

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka............132

súčiastky..............................................................................133, 146

Stavebná súprava GA-K (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........130

súčiastky..............................................................................131, 146

Stavebná súprava GAL-K

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka............140

súčiastky..............................................................................141, 146

Stavebná súprava GA-X s GA-K alebo LAS-K (do 35 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka..........106

súčiastky.....................................................................107, 144-146

Stavebná súprava GN

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........110

súčiastky......................................................................111, 144-145

Stavebná súprava LAS-K

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........142

súčiastky..............................................................................143, 146

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........108

súčiastky....................................................................109, 144-145

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA-K

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka...........134

súčiastky.............................................................................135, 146

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA-X a GA-K (do 35 kW)

maximálna prípustná celková konštrukčná dĺžka..........108

súčiastky.....................................................................109, 144-146

V

Viacnásobné osadenie.............................................................141

Vykurovacia voda .......................................................................50

Výmenník tepla

plynový kondenzačný kotol......................................................11

systémové oddelenie.................................................................53

Vzduchový a spalinový systém

dimenzovanie .............................................................................106

princíp...........................................................................................122

U

Údržba............................................................................................25

Z

Zásobníkový ohrievač vody

pozri Logalux

cirkulačné potrubie.....................................................................46

T

Trojcestný prepínací ventil.........................................43, 61, 63

U

Univerzálny horákový automat UBA 3 .5...........................29

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 151

More magazines by this user
Similar magazines