Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

buderus.sk

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 s ... - Buderus

Predpisy a prevádzkové podmienky 3

3 Predpisy a prevádzkové podmienky

3.1 Výňatky z predpisov

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162 spĺňajú

požiadavky smernice pre plynové zariadenia 90/396/

EWG. Zohľadnené boli aj normy EN 483 a EN 677. Pri inštalácii

a prevádzke zariadení je nutné dodržať:

technické predpisy stavebného dozoru,

zákonné ustanovenia a

krajské právne ustanovenia.

Montáž, pripojenie plynu a spalín, prvé uvedenie do prevádzky,

pripojenie elektrickej energie ako aj údržba môže

byť vykonaná len odbornými pracovníkmi autorizovanej

firmy.

Povolenie

Inštalácia plynových kondenzačných kotlov musí byť oznámená

príslušnému plynárenskému podniku a ten ju musí

povoliť.

Plynové kondenzačné kotly môžu byť prevádzkované iba

so špeciálnym, pre daný typ kotla koncipovaným a povoleným

systémom odvodu spalín. Ak sa má vykurovací kotol

nachádzať v miestnosti, kde sa nepretržite zdržiavajú

ľudia, musí sa použiť príslušný systém odvodu spalín.

Pred začatím montáže musí byť informovaný okresný kominár

a úrad pre odpadové vody. Regionálne je potrebné

povolenie pre systém odvodu spalín a pre odvod kondenzátu

do verejnej siete odpadových vôd.

Údržba

Podľa § 10 nariadenia o úspornom využívaní energie

(EnEV) musí byť zariadenie ovládané, ošetrované a udržiavané

príslušným spôsobom.

Prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia odporúčame uzavrieť

s vykurovacou firmou zmluvu o vykonávaní pravidelnej

každoročnej revízii a o vykonávaní údržby v potrebnom

rozsahu. Pravidelná revízia a údržba sú základnými predpokladmi

pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

3.2 Požiadavky na spôsob prevádzky

Prevádzkové podmienky uvedené v tabuľke 25/1 sú dôležitou

súčasťou záručných podmienok, platných pre plynové

kondenzačné kotly Logamax plus GB162.

Prevádzkové podmienky sú zabezpečené vhodným hydraulickým

zapojením a reguláciou kotlového okruhu

(Hydraulické zapojenie → str. 48).

25/1 Prevádzkové podmienky pre plynové kondenzačné kotly Logamax plus GB162

1) regulácia vykurovacieho okruhu prostredníctvom zmiešavacieho ventilu zlepšuje regulačnú reakciu; odporúča sa hlavne u zariadení

s viacerými vykurovacími okruhmi

Podklady pre projektovanie plynových kondenzačných kotlov Logamax plus GB162 – 08/2008 25

More magazines by this user
Similar magazines