Návod - XERTEC as

xertec.cz

Návod - XERTEC as

Obsah

Strana

74 Základní model a volitelné

mo®nosti

74 Základní vybavení

74 Volitelné mo®nosti softwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti hardwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti periférií

74 Bezpe¥nostní pokyny/

Ochrana proti nehodŒ

75 Instalace/P£ipojení k síti

75 P£íprava k provozu

75 Provoz

75 Zadání ¥ísla ú¥tu a hesla

75 Volba pracovního menu

(¥ást 5.2.1–5.2.4)

77 Frankování zásilek

(¥ást 5.3.1–5.3.2)

77 P£enos údajæ o hmotnosti z p£ipojené

váhy (¥ást 5.4.1–5.4.3)

78 Blokování „Vysok$ch hodnot“

78 Zobrazení „Pozor kredit“

78 Datumov$ Æto¥ek zapnut/vypnut

(¥ást 5.8.1–5.8.3)

79 Systémová nastavení

(¥ást 5.9.1–5.9.22)

84 Programování reklamních

Æto¥kæ

84 Údr®ba

84 V$mŒna barvicí kazety

85 Volba: Doplnitelná termotisková

kazeta s barvicí páskou

86 V$mŒna pojistky

86 HláÆení o u®ivatelsk$ch

chybách

Legenda

1 Zásuvka pro p£ipojení napájecího

kabelu

2 Dr®ák pojistky

3 Hlavní spína¥

4 Symbol CE

5 Zálo®ní konektor

6 9 pinov$ konektor pro p£ipojení váhy

7 V$robní Ætítek

8 Kryt poÆtovní plomby

9 25 pinov$ konektor pro p£ipojení

nahrávacích za£ízení a PC nebo

laptopu

10 Dotyková obrazovka

11 Kazeta s barvící páskou

12 Kryt kazety s barvící páskou

13 Podávací plocha

14 Vodící liÆta

15 Optick$ senzor mikrospína¥e

16 Optick$ senzor standardní velikosti

zásilky

17 Mechanismus tisku

18 Zá£ez ur¥ující standardní velikost

19 Kazeta s barvicí páskou *

20 Dr®ák kazety *

21 Hlavice osi¥ky *

22 Navíjecí osi¥ka *

23 P£evíjecí cívky *

* Bli®Æí údaje na stranŒ 85

87 Likvidace odpadu/

Životní prost£edí

88 ProhláÆení o shodŒ

73

More magazines by this user
Similar magazines