Návod - XERTEC as

xertec.cz

Návod - XERTEC as

• SejmŒte první zásilku ze stohu.

Zobrazí se hmotnost odebrané zásilky v

poli tla¥ítka hmotnosti.

Zobrazí se spo¥ítané poÆtovné v poli indikátoru

hodnoty (ne inverznŒ).

• Pokra¥ujte ve frankování (¥ást 5.3).

• SejmŒte dalÆí zásilku ze stohu.

Zobrazí se hmotnost a automaticky

spo¥ítané poÆtovné.

• Pokra¥ujte ve frankování atd.

5.4.3 Kontrola vyvá®ení nulového

bodu váhy SP

P£i kontrole správného vyvá®ení váhy postupujte

následovnŒ:

• Odstraflte vÆechno z váhy.

• StisknŒte tla¥ítko hmotnosti.

Zobrazí se „Váha 0 g“.

• Vyvá®ení je správné.

nebo

P£epne se do menu „Zadání váhy“.

• StisknŒte tla¥ítko „Standardní váha“.

Zobrazí se „Váha 0 g“ v poli tla¥ítka

hmotnosti.

• Vyvá®ení je správné.

Proto, aby nedoÆlo k chybnému vá®ení a z

toho plynoucí Æpatné stanovení poÆtovného,

jakékoliv vyvá®ení liÆící se od 0 musí b$t opraveno

(¥ást 5.9.7).

5.5 Blokování „Vysok$ch hodnot“

V menu Info/Nastavení mæ®ete naprogramovat

horní limit poÆtovného (¥ást 5.9.17). To

zabrafluje frankování s vysok$mi hodnotami.

Jestli®e je naprogramovaného limitu dosa®eno

nebo je p£ekro¥en, objeví se v poli indikátoru

hodnoty varování „Vysoká hodnota“. Systém

zæstane zablokovan$ pro veÆkeré frankování

do té doby, dokud není varování zruÆeno stisknutím

pole indikátoru hodnoty. Po dalÆím

následujícím ofrankování se systém znovu zablokuje.

Aby nedoÆlo k novému zablokování,

po ka®dém ofrankování zásilky znovu potvrd’te

stisknutím pole indikátoru hodnoty.

5.6 Zobrazení „Pozor kredit“ *

Jestli®e zæstatková hodnota kreditu klesne pod

hranici 25% celkové hodnoty, objeví se v poli

indikátoru hodnoty varování „Pozor kredit“

(pouze v zemích vybaven$ch dálkov$m kreditováním).

Viz ¥ást 5.9.20 zab$vající se

nahráváním kreditu.

5.7 Nedostate¥n$ kredit *

Jestli®e je nastavena frankovací hodnota a

hodnota kredit je nedostate¥ná (v zemích

vybaven$ch dálkov$m kreditováním), nebudete

schopni frankovat. Tento stav je na displeji

provázen nápisem „Není nahrán ®ádn$ kredit.

OpŒtovné nahrání kreditu je popsáno v ¥ásti

5.9.20.

5.8 Datumov$ Æto¥ek zapnut/

vypnut *

5.8.1 Vypnutí/zapnutí datumu *

V nŒkter$ch zemích je p£i frankování povoleno

vypínání datumu a pou®ívání místních známek.

Postup:

• StisknŒte pole ra®ení datumu.

Ra®ení datumu je vypnuto.

Namísto datumu se objeví „OFF“.

• Znovu stisknŒte pole ra®ení datumu.

Ra®ení datumu je opŒt zapnuto.

OpŒt je zobrazeno aktuální datum.

5.8.2 Vypnutí/zapnutí reklamního

tisku *

Tam, kde je to dovoleno, mæ®e b$t reklamní

tisk vypnut podle následujícího postupu:

• StisknŒte tla¥ítko „Reklama 2“ (2, nap£íklad

znamená ¥íslo reklamního tisku).

Reklamní zpráva je vypnuta.

Namísto „2“ se objeví „OFF“.

• StisknŒte tla¥ítko „Reklama OFF“.

Reklamní zpráva je opŒt zapnuta.

Namísto „OFF“ se objeví „2“.

V$bŒr dalÆích reklamních tiskæ umístŒn$ch v

p£ístroji, viz ¥ást 6.

5.8.3 Vypnutí/zapnutí dalÆích tiskæ *

V závislosti na dan$ch poÆtovních p£edpisech

a konfiguraci systému si mæ®ete zvolit dalÆí

tisky, jako jsou „Doporu¥enŒ“, „Expres“, „Tiskopis“,

atd. P£i frankování v menu „Automatická

kalkulace tarifæ“, jsou dalÆí tisky automaticky

nastaveny a zobrazeny v obou tla¥ítkov$ch

polích vlevo naho£e (závisí na p£edpisech

dané zemŒ).

P£i pou®ívání pracovních programæ „Pevná

hodnota“ a „Klávesnice“ vypnete nebo zapnete

dalÆí tisky pomocí tla¥ítkov$ch polí vlevo

naho£e. V závislosti na konfiguraci systému

mæ®ete zvolit maximálnŒ mezi osmi dalÆími tisky

opakovan$mi.

Stisky tla¥ítka „Tisk“. Zvolen$ tisk je natiÆtŒn

do levé ¥ásti reklamní zprávy na poÆtovní zásilce.

Mæ®ete zvolit jeden tisk pomocí tla¥ítka

78

More magazines by this user
Similar magazines