Tom 1. PROJEKT DROGOWY - Gmina Suchy Las

bip.suchylas.pl

Tom 1. PROJEKT DROGOWY - Gmina Suchy Las

ZPiRD

POZNAŃ

Rok założenia

1990

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA i REALIZACJI DRÓG

mgr inż. Zenon Jurga

Dąbrowa ul. Leśna 26; 62-070 Dopiewo

tel. fax: 61 81 43 187 tel. kom.: 0-606-365-808 e-mail: zenon.jurga@wp.pl

NIP: 779-104-26-64 Konto: BZ WBK III O/Poznań nr 39 10901359-0000 0000 3501 9673

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA DROGI nr 9 KdD wg MPZP w SUCHYM LESIE

(rejon skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej)

położonej na działkach:

- obręb Suchy Las, ark. mapy 10, działka nr 136/12 (136/23).

- obręb Suchy Las, ark. mapy 23, działki nr 131/11, 131/24, 132/3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Tom 1.

PROJEKT DROGOWY

Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Suchy Las

Ul. Szkolna 13; 62-002 Suchy Las

PROJEKTANT:

mgr inż. Zenon Jurga

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania ...................................................................

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności dróg

podpis

nr ewid.: 165/73 WZDP Poznań

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Jacek Holtzer

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania ...................................................................

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności dróg

podpis

nr ewid.: 33/69 i 40/72 WZDP Poznań

Poznań, styczeń 2010 r.

EGZ. nr: 4.


- 1 -

ZAWARTOŚĆ TOMU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny

II. OPERAT TERENOWO-PRAWNY

1. Wypisy z rejestru gruntów

2. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 10

3. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 11

4. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 23.

5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości

6. Projekt podziału na mapie zasadniczej 1:500

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalne 1:25

4. Przekroje podłużne 1:50/500


- 2 -

I. CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budowlano-wykonawczego

budowy ulicy o symbolu 9KdD wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

w rejonie skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej w Suchym Lesie gmina Suchy Las

1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy o symbolu 9KdD wg Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej w Suchym Lesie

gmina Suchy Las.

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy na roboty drogowe

wraz z planem zagospodarowania terenu.

Podstawę opracowania stanowią:

- wytyczne Inwestora tj. Urzędu Gminy Suchy Las

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych gruntów

- uzgodnienia i opinie

- obowiązujące normy i przepisy

Kolejność realizacji inwestycji:

a) Roboty drogowe – wg tomu 1.

- roboty przygotowawcze

- budowa nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników

b) Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem ulicy – wg tomu 2.

- budowę kanału deszczowego z rur PVC Φ315 mm ze studniami kanalizacyjnymi Φ1000

prefabrykowanymi

- wykonanie przykanalików z rur PVC Φ200 mm ze studzienkami ściekowymi

prefabrykowanymi i wpustami żeliwnymi.

c) Oświetlenie drogowe – wg tomu 3.

2. Istniejący stan zagospodarowania

2.1 Ruch drogowy

Ulice Grabowa i Dębowa leżą w strefie zabudowy niskiej jednorodzinnej, wolnostojącej. Do celów

wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch średni KR-2.

2.2 Stan zagospodarowania

Obecnie ulice Grabowa oraz Dębowa (na odcinku od ul. Grabowej do ul. Podjazdowej)

w Suchym Lesie posiada jezdnię o szerokości 5,50m i nawierzchnię z kostki brukowej szarej.


- 3 -

Chodniki przyległe do jezdni o szerokości do 2,00m, o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej.

Szerokość ulic w liniach ogrodzeń (rozgraniczających) wynosi ok. 10,00m.

Ulica Dębowa na odcinku od ul. Grabowej do ul. Strażackiej jest drogą nieutwardzoną

o szerokości w liniach ogrodzeń (rozgraniczających) 10,00-11,00m.

Uzbrojenie ulic stanowią przewody wodociągowe, kable energetyczne, kable telefoniczne,

kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, gazociągi i przyłącza do budynków.

Oświetlenie ulic Grabowej i Dębowej będzie realizowane wg odrębnego projektu.

Do celów wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch średni kategorii KR2.

Kategoria ulic: drogi gminne klasy „D” (dojazdowe).

2.3 Charakterystyka zieleni istniejącej

W pasie ulicy 9KdD (przedłużenie ul. Grabowej) zieleń występuje lokalnie wzdłuż ogrodzeń

Istniejące zadrzewienia i krzewy pozostawiono bez zmian.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.):

- do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi nie stosuje się

przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

- do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją

o ustaleniu lokalizacji drogi, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do

rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania

zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

2.4 Zagospodarowanie terenu przyległego

Ulice Grabowa, Dębowa i projektowany odcinek 9KdD przebiegają przez tereny zabudowy

jednorodzinnej niskiej, wolnostojącej.

3. Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwalony przez Radę Gminy Suchy Las (Dz. Urz. WW nr 6 z 2007r. poz. 116.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczne

- klasa ulicy „D” (ulica układu obsługującego)

- kategoria ulicy – droga gminna

- prędkość projektowa Vp=30 km/godz.

- szerokość w liniach rozgraniczających – 12,00m

- szerokość jezdni – 5,50 m (plus poszerzenie do 6,50m na łuku o R=60m)

- szerokość chodników – jednostronnie (po stronie zabudowy) 2,00m.


- 4 -

4.2 Trasa dróg w planie i granice opracowania

Oś ulicy 9KdD poprowadzono symetrycznie do linii rozgraniczających ulicy. Początek

projektowanego odcinka przyjęto na granicy działek 140/33 i 136/12 koniec na skrzyżowaniu z osią ulicy

Dębowej, Granice opracowania wkreślono na planach sytuacyjnych oraz mapach ewidencyjnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

- obręb Suchy Las, ark. mapy 10, działka nr 136/12.

- obręb Suchy Las, ark. mapy 23, działki nr 131/11, 131/24, 132/3.

Dla działki nr 136/12 arkusz mapy 10 obręb Suchy Las opracowano projekt podziału. W projekcie

stan po podziale zakłada utworzenie dwóch nowych działek:

- działka 136/22 – pozostająca przy dotychczasowym właścicielu

- działka 136/12 – przewidziana do zajęcia pod budowę drogi 9KdD.

4.3 Niweleta

Niweletę jezdni dowiązano do rzędnych istniejącej nawierzchni ulic przyległych oraz do rzędnych

istniejących utwardzonych wjazdów bramowych.

Uzyskano pochylenia podłużne:

- minimalne 4,00%

- maksymalne 6,00%.

4.4 Przekroje normalne

Zastosowano przekrój poprzeczny symetryczny. Szerokość jezdni 5,50m, szerokość chodników

po stronie zabudowy 2,00m.

Warunki gruntowo-wodne ustalone zostały na podstawie badań geotechnicznych –

„Dokumentacji geotechnicznej” opracowanej przez mgr Wacława Ludwiczaka w 2009r.

Pod warstwą gleby o miąższości dochodzącej do głębokości 0,30m występują utwory trzecio i

czwartorzędowe wykształcone w postaci glin piaszczystych oraz piasków drobnych i piasków średnich.

Osadów tych nie przewiercono do badanej głębokości 3,00m od powierzchni terenu.

Śladowe ilości wody gruntowej w postaci sączeń stwierdzono w otworze nr 2.

Profile geotechniczne przedstawiono na przekrojach podłużnych.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym „Domino”

o wymiarach 16x20 cm i grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm. Podbudowa

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 25cm. Zgodnie z wynikami

badań geotechnicznych zawartymi w „Dokumentacji geotechnicznej” przyjęto ułożenie nawierzchni po

wzmocnieniu podłoża warstwą gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubości warstwy

15cm.

Nawierzchnię wjazdów bramowych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej „Domino”

w kolorze grafitowym na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubości

warstwy 15cm z obramowaniem opornikiem betonowym o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowopiaskowej.


- 5 -

Nawierzchnię chodników zaprojektowano z kostki betonowej „Domino” kolorowej (czerwonej – tj.

tak jak na przyległych ulicach) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie piasku

grub. 10cm. Obramowanie chodników obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce cementowopiaskowej.

Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm posadowione na ławie z betonu B15

(C12/15) z oporem. Wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni:

- normalnie - 10cm

- w miejscach wjazdów bramowych - 5cm (szerokość wjazdu – min. 3,50m)

- w miejscach przejść dla pieszych - 2cm (szerokość przejścia - 4,00m).

Spadki poprzeczne jezdni jednostronne - 2% w kierunku chodnika, chodników 2% w kierunku

jezdni. Spadki poprzeczne wjazdów bramowych należy dowiązać do rzędnych istniejących wjazdów.

Tereny pasa drogowego wolne od zabudowy przewidziano do zahumusowania warstwą grub.

10cm z obsianiem trawą po uprzednim przekopaniu gleby.

4.5 Oświetlenie uliczne

Projekt oświetlenia drogowego zawiera tom 3.

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej

dla oświetlenia ul. Dębowa-Grabowa Zasilanie należy wykonać jako przedłużenie obwodu

oświetleniowego wyprowadzony z projektowanego słupa oświetleniowego zawartego w odrębnym

projekcie.

Zaprojektowano dla ciągu oświetleniowego kabel YAKY 4x35mm 2 , który należy prowadzić

zgodnie z N-SEP-E-004 na głębokości 0,5m od nawierzchni. Do wykonania przecisku należy

zastosować rury typu SRS 110 Arot układane na głębokości1m..Usytuowanie kabli i przepustów zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Należy zastosować słupy stalowe wysokości 6m ocynkowane montowane do fundamentu

betonowego prefabrykowanego typu MS-1 zabezpieczonego przed montażem powłoką bitumiczną.

Posadowienie słupów pokazano na planie sytuacyjnym (w odległości 0,7 m od krawężnika)

4.6 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie ulicy

Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne podłączone przykanalikami do projektowanej

kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 315 mm z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej

z rur PCV Ø400 w ul. Grabowa-Dębowa.

Projekt kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy zawiera tom 2.

4.7 Urządzenia obce

Istniejące i projektowane studzienki ściekowe, studnie kontrolne kanalizacyjne, studzienki

kablowe telekomunikacyjne oraz skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych należy wyregulować do

rzędnych projektowanego terenu.


- 6 -

5. Oddziaływanie na środowisko

W projekcie ulicy dążono do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania inwestycji na

otoczenie poprzez:

- zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej

- zastosowanie normatywnych pochyleń jezdni zapewniających płynny i cichszy ruch pojazdów

- odwodnienie ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej.

W okresie wykonywania robót ziemnych powstawać będą głównie masy ziemne związane

z korytowaniem pod nawierzchnię jezdni i chodników. Masy ziemne zostaną przewiezione w miejsce

wskazane przez Inspektora Nadzoru celem wykorzystania na cele rekultywacji. Oprócz mas ziemnych

powstawać też będą odpady materiałów betonowych pochodzące z rozbiórek i w trakcie procesu

technologicznego. Gruz betonowy zostanie przewieziony na składowisko Inwestora i pokruszony

celem wykorzystania na podbudowy dróg lokalnych.

W sąsiedztwie projektowanej ulicy nie występują obszary „NATURA 2000”.

Opracował:

.....................................................

mgr inż. Zenon Jurga


- 7 -

II. OPERAT TERENOWO-PRAWNY

1. Wypisy z rejestru gruntów

2. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 10

3. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 11

4. Mapa ewidencyjna obręb Suchy Las ark. 23.

5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości

6. Projekt podziału na mapie zasadniczej 1:500


- 8 -

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalne 1:25

4. Przekroje podłużne 1:50/500

More magazines by this user
Similar magazines