stavebná fakulta stavebná fakulta stavebná fakulta - TUKE

ea.rtu.tuke.sk

stavebná fakulta stavebná fakulta stavebná fakulta - TUKE

TECHNICKÁ

UNIVERZITA

V KOŠICIACH

STAVEBNÁ

FAKULTA

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Tel.: 055-6024175, 055-6024176, fax: 055-6233219, e-mail: prodp.svf@tuke.sk, http//www.svf.tuke.sk

Deò otvorených dverí: 23.11.2007

Všeobecná informácia o fakulte

Hlavným poslaním fakulty je zhromažďovať, zveľaďovať, uchovávať a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky a tým napomáhať vedeckému a technologickému

rozvoju stavebníctva v záujme formovania prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou

pedagogickou a prínosnou vedecko-výskumnou činnosťou.

Termín podania prihlášky: do 30.06.2008

Poplatok za prijímacie konanie: 700.- Sk

Banka: Štátna pokladnica - numerický kód ŠP 8180

Účet:

000000 7000083493

Variabilný symbol: 05002Akreditované študijné programy pre 1. Stupeň štúdia

FŠ T R PP

pozemné stavby D Bc. 4 140

budovy a prostredie D Bc. 4 80

nosné konštrukcie a prostredie budov D/E Bc. 3/4 50/50

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby D Bc. 3 100

environmentálne inžinierstvo stavieb D Bc. 3 80

stavebníctvo D Bc. 3 50

Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude prihlásený dostatočný počet uchádzačov minimálne 15 v dennej forme štúdia a

minimálne 30 v externej forme štúdia.

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie štúdia na strednej škole s maturitou.

Spôsob prijímania a poplatky:

bez prijímacích skúšok

poplatok za prijímacie konanie 700,- Sk; zaslaním prihlášky elektronicky ušetríte čas a 100,- Sk


Súčasťou prihlášky sú:

overené kópie vysvedčení za jednotlivé ročníky strednej školy

overená kópia maturitného vysvedčenia

životopis

lekárske potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a výkon povolania vo zvolenom programe

doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 700/600,- Sk (elektronicky)

Uplatnenie absolventov:

Absolvent bakalárskeho štúdia Stavebnej fakulty TU v Košiciach môže nájsť uplatnenie vo viacerých profesiách stavebnej praxe, pre ktoré postačuje nižší

stupeň vysokoškolského vzdelania (majster, stavbyvedúci, pomocný projektant, konštruktér, technológ, technik, a pod.)

Absolvent 1. stupňa štúdia je predovšetkým pripravený plynulo pokračovať v 2. stupni štúdia a získať úplne plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie.

Akreditované študijné programy pre 2. stupeň štúdia:

FŠ T R PP

tvorba budov a prostredia D Ing. 2 80

nosné konštrukcie a prostredie budov D/E Ing. 2 50/50

nosné konštrukcie a dopravné stavby D Ing. 2 80

stavby s environmentálnym určením

technológia a realizácia stavieb

D

D

Ing.

Ing.

2

2

30

25

Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude prihlásený dostatočný počet uchádzačov minimálne 15 v dennej forme štúdia a minimálne 30

v externej forme štúdia.

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie bakalárského stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných

predmetov nosných oblastí poznania študijného programu.

Spôsob prijímania a poplatky:

bez prijímacích skúšok

poplatok za prijímacie konanie 700,- Sk; zaslaním prihlášky elektronicky ušetríte čas a 100,- Sk

Súčasťou prihlášky sú:

overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške

výpis absolvovaných skúšok z 1. stupňa štúdia

životopis

doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 700/600,- Sk (elektronicky)

Uplatnenie absolventov:

Absolvent inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty TU v Košiciach nájde uplatnenie v rôznych profesiách stavebnej praxe, kde sa vyžaduje úplné

vysokoškolské vzdelanie (projektant, hlavný stavbyvedúci, stavebný dozor, manažér kvality stavebnej firmy, energetický a environmentálny auditor a pod.)

Úspešní a nadaní absolventi 2. stupňa štúdia môžu plynulo pokračovať v doktorandskom štúdiu.


Akreditované študijné programy pre 3. stupeň štúdia:

FŠ TT R

teória tvorby budov a prostredia D/E PhD. 3/5

nosné konštrukcie a prostredie budov D/E PhD. 3/5

teória a navrhovanie inžinierskych stavieb D/E PhD. 3/5

environmentálne inžinierstvo D/E PhD. 3/5

technológia stavieb D/E PhD. 3/5

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných

predmetov nosných oblastí poznania študijného programu.

Súčasťou prihlášky sú:

overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške

výpis absolvovaných skúšok z 2. stupňa štúdia

životopis

Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 700/600,- Sk (elektronicky)

More magazines by this user
Similar magazines