ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

exekutorhodonin.cz

ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

.SPISU: EX 6/07 - 42

NEMOVITOST :

ZNALECKÝ POSUDEK

íslo: 2885 - 112/2009

OCENNÍ NEMOVITOSTI V EXEKUNÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ ÚAD V HODONÍN

ve smyslu §2, odst. 1 zákona . 151/1997 Sb. o oceování majetku

m .p. 93 k.ú. Zarazice LV . 3200

okr. Hodonín na pozemku, parc. . 14/3 zastavná plocha a nádvoí

obec: Veselí nad Moravou parc.. 14/1 zahrada

VLASTNICTVÍ: parc.. 14/2 ostatní plocha

Hynek Tomeek, t.Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou r..661103/0646 SJM

Iveta Tomeková, t.Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou r..695424/4264 SJM

Hlavní prelí Dvorní prelí

EL OCENNÍ:

Exekuní ízení Exekutorského úadu v Hodonín, ve vci oprávnného:

Finanní úad ve Veselí nad Moravou, se sídlem Tyršova 712, 698 01 Veselí nad Moravou

proti povinnému: Hynek Tomeek, bytem Zarazice 294, 698 01 Veselí nad Moravou r..661103/0646

na základ usnesení ze dne 1.9.2009

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Exekutorský úad v Hodonín Mgr. Kamil Braník ing. František Dobiáš tel: 518341823

Sadová 15, 695 01 Hodonín

Perunská 46, 695 04 Hodonín

Datum místního šetení:

21.10.2009 24.11.2009

Datum zpracování:

Poet stran celkem: 16 Poet vyhotovení: 3 Poet píloh: 1

Vyhotovení .

3


OBSAH POSUDKU:

NÁLEZ

POSUDEK

A) Výpoet administrativní ceny

B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobem

C) Výpoet ceny výnosovým zpsobem

D) Výpoet vcné hodnoty

E) Zjištní obvyklé ceny

F) Rekapitulace

Nález

1. Znalecký úkol

edmtem ocenní je nemovitost:

m .p. 93 vetn píslušenství

LV . 3200 pro k.ú. Zarazice, obec Veselí nad Moravou

Související pozemek:

.parc. 14/1 zahrada o výme 332m 2

.parc. 14/2 ostatní plocha o výme 147m 2

.parc. 14/3 zastavná plocha a nádvoí o výme 143m 2

Zjistí se

Obvyklá cena nemovitosti

podle stavu ke dni 21.10.2009.

2. Informace o nemovitosti

Název nemovitosti: Rodinný dm vetn písl.

Adresa nemovitosti: 698 01 Veselí nad Moravou 93

Kraj: Jihomoravský, Okres: Hodonín, Obec: Veselí nad Moravou, Katastrální území: Zarazice

Poet obyvatel:11 850

Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 115,4419 K/m 2

kde a je poet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)

Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 115,44 K/m 2

3. Prohlídka a zamení nemovitosti

Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne 21.10.2009 za pítomnosti p.Tomeka.

4. Podklady pro vypracování posudku

- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišt Hodonín pro

LV . 3200 k.ú. Zarazice, ze dne 7.9.2009, ízení PÚ: 4525/09

- zjištní na míst samém pi prohlídce nemovitosti dne 21.10.2009.

2


5. Vlastnické a evidenní údaje

Podklad: LV . 3200 k.ú.Zarazice

Druh vlastnictví: SJM

Vlastnické právo:

Hynek Tomeek, t.Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou r..661103/0646

Iveta Tomeková, t.Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou r..695424/4264

Jiná práva: nejsou

Omezení vlastnického práva: Exekuní píkaz k prodeji. Jiná omezení nezjištna.

6. Dokumentace a skutenost

K dispozici nebyla žádná výkresová ani jiná dokumentace, která by se týkala oceovaného domu

nebo staveb píslušenství.

7. Celkový popis nemovitosti

m .p. 93 s píslušenstvím je situován jako adový, koncový v bžné uliní zástavb v ulici

Crhounkova, obec Veselí nad Moravou, místní ást Zarazice. Zástavba je podél místní, zpevnné

komunikace. Nemovitost je v bytové zón, v okrajové ásti obce, kde je výlu obytná, nízkopodlažní

zástavba. Dm je napojen na nadzemní elektrické vedení, kanalizaci a vodovod. Všechny veejné inženýrské

sít (vetn plynovodu probíhají soubžn se zástavbou). Pístup k domu je pímo z vozovky po nezpevnné,

zatravnné ploše. Z ulice je vjezd do dvora pes krytý prjezd (garáž) .

K domu náleží vedlejší stavba, venkovní úpravy a pozemek parc. . 14/3, 14/2 a 14/1. Objekt ve

dvoe domu - letní posezení je využíván pouze sezonn k rekreaci. Pozemek, náležející k domu je bez

trvalých porostje mimo zastavnou ást využívaný jako dvr. Dm je pízemní, podsklepený tém pod

celým pdorysem, stecha je sedlová, Dm má vestavné podkroví.

V dom nejsou prostory, které by byly zkolaudovány jako provozní, nebo by se k takovému úelu

využívaly. Pevažuje evidentn podlahová plocha obytných místností. Všechny prostory domu na sebe

konstruk i komunika navazují. Vstup do domu je z ulice, pes vstupní dvee do pedsín. Odtud je

ístup pes halu do kuchyn a do obytných pokojv pízemí i v podkroví a dále do suterénních prostor.

Obytná ást domu obsahuje v obou podlažích tyi obytné pokoje, kuchy a jídelnu, pedsí se

schodištm, koupelnu a WC. K pravému štítu domu je pistavná garáž, která má vlastní vjezd a je dispozi

propojena s domem. Z popisu vyplývá, že dm je dle §2 písm. a), bod 2 vyhlášky 501/2006 Sb.

charakterizován jako rodinný. Jako obytný, rodinný je také užíván.

Dm byl postaven a uveden do trvalého užívání v roce 2000, tradiní stavební technologií, v dob

výstavby obvyklou. V témže roce probhla, dle informace vlastníka i úední kolaudace. V prhu užívání byl

m bžn udržován a také trvale užíván pevážn k bydlení. Na dom byly provádny jen drobné opravy. V

souasnosti je dm obydlen a má interiérové konstrukce a vybavení v plném rozsahu. Závady statického

charakteru nebyly zjištny.

Posudek

A) Výpoet administrativní ceny

Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní

Ocenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky . 3/2008 Sb. ve znní

vyhlášky . 456/2008 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 151/1997 Sb., o oceování

majetku.

3


a) Porovnávací hodnota

a1) Dm .p. 93 - § 26a

Rodinný dm .p. 93 byl vybudován a uveden do užívání v roce 2000. Je pízemní, podsklepený, s

obytným podkrovím. Je umístn v bžné, adové zástavb na okraji obce (místní ást Zarazice). Za vstupem

do domu je pedsí, ze které je vstup do obytné ásti a píslušenství. Z pedsín je rovnž vstup po schodišti

do podkroví nebo do suterénu.

m má standardní vybavení. Základy domu jsou betonové s hydroizolací, stny jsou vesms z

cihelného zdiva s vnitní i vnjší vápennou omítkou a soklem, zásti obloženým kamenným obkladem. Stropy

jsou keramické, s omítaným vodorovným podhledem. Stecha domu je sedlová s krytinou z bitumenových

šablon. Krov je klasický devný, sedlový. Klempíské výrobky tvoí pouze oplechování, chybí žlaby a svody.

Okna jsou plastová, dvee jsou náplové, devné, v podkroví dýhované. Koupelna je v podkroví a je

vybavená sprchou a umývadlem, splachovací WC je samostatný s umývátkem v pízemí. V kuchyni je dez a

elektro sporák.

Podlahy v obytných místnostech jsou vesms s textilním povrchem, v kuchyni na chodbách a

íslušenství je dlažba. V koupeln je keramický obklad. Vytápní domu je centrální, teplovodní, radiátory jsou

litinové, lánkové, rozvody jsou mné. Kotel na tuhá paliva je v suterénu, v koteln. Píprava TUV je

centrální, elektrický boiler. V suterénu jsou bžné, sklepní místnosti, kotelna a prádelna. Garáž (v souasné

dob využívána jen jako dílna) má betonovou podlahu a keramický strop s podhledem z prken.

Celkový technický stav domu je hodnocen jako standardní. V den prohlídky je dm obydlený, udržovaný.

Zatídní pro poteby ocenní:

Typ objektu:

Rodinný dm

Poloha objektu:

Jihomoravský kraj - nad 10 000 do 50 000 obyvatel

Stáí stavby:

9 rok

Stavba je po celkové rekonstrukci.

Základní cena ZC (píloha . 20a): 2 963,- K/m 3

Zastavné plochy a výšky podlaží:

1.PP: 8,30*11,53 = 95,70 m 2

1.NP: 8,30*11,53 = 95,70 m 2

Název podlaží Zastavná plocha Konstrukní výška

1.PP: 95,70 m 2 2,26 m

1.NP: 95,70 m 2 2,60 m

Obestavný prostor:

SPODNÍ STAVBA: (1,81+1,36)*0,5*8,3*11,53 = 151,68 m 3

VRCHNÍ STAVBA: 8,30*11,53*(5,40+4,87)*0,5 = 491,41 m 3

ZASTEŠENÍ: 8,30*11,53*4,75*0,5 = 227,29 m 3

Obestavný prostor – celkem: = 870,38 m 3

Podlažnost:

Zastavná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 95,70 m 2

Zastavná plocha všech podlaží: ZP = 191,40 m 2

Podlažnost ZP / ZP1 = 2,00

4


Výpoet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku . Vi

1. Druh stavby - Dvojdomek, dm adový II -0,01

2. Provedení obvodových stn - Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00

3. Tlouška obvod. stn - 45 cm II 0,00

4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 vetn II 0,01

5. Napojení na veejné sít (pípojky) - ípojka elektro, voda, napoj. na veej. kanal. nebo IV 0,04

domovní istírna

6. Zpsob vytápní stavby - Ústední, etážové, dálkové III 0,00

7. Zákl. píslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00

8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00

9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0,03

10. Vedlejší stavby tvoící píslušenství k RD - Standardní píslušenství - vedlejší stavby III 0,05

celkem do 25 m2

11. Pozemky ve funkním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0,00

12. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0,00

13. Stavebn - technický stav - Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05

Koeficient pro stavby po celkové rekonstrukci: 1,0

12

Index vybavení IV = (1 + Vi ) * V13 * 1,0 = 1,113

i = 1

Index polohy:

Název znaku . Pi

1. Úady v obci - obecní úad, pop. mstský úad se stavebním úadem nebo banka nebo I 0,02

policie nebo pošta

2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavného území obce nebo v nesrostlém území obce II -0,01

3. Okolní zástavba a životní prostedí - evažující objekty pro bydlení - m je pímo uIII 0,00

frekventované, prjezdní komunikace.

4. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní síobchoda služeb, pohostinské a II 0,00

popípad kulturní zaízení

5. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní zaízení, pírodní II 0,00

sportovišt

6. Zdravotní zaízení v okolí nemovitosti - omezená dostupnost zdravotnické pée II 0,00

7. Veejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak tymi III 0,00

pravidelnými denními spoji

8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00

9. Pracovní píležitosti v obci - omezené pracovní možnosti v obci a okolí I -0,04

10. Zmny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00

11. Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00

11

Index polohy IP = (1 + Pi ) = 0,970

i = 1

Index trhu s nemovitostmi:

Název znaku . Ti

1. Situace na dílím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III 0,00

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00

3. Vliv právních vztahna prodejnost - bez vlivu II 0,00

3

Index trhu IT = (1 + Ti ) = 1,000

i = 1

Celkový index I = IV * IP * IT = 1,113 * 0,970 * 1,000 = 1,080

5


Ocenní:

Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 2 963,- K/m 3 * 1,080 = 3 200,04 K/m 3

Cena zjištná porovnávacím zpsobem

CP = ZCU * OP = 3 200,04 K/m 3 * 870,38 m 3 = 2 785 250,82 K

m .p. 93 - zjištná cena = 2 785 250,82 K

a2) Garáž - § 24

Zatídní pro poteby ocenní:

Typ objektu:

Garáž

Poloha objektu:

Jihomoravský kraj - nad 10 000 do 50 000 obyvatel

Stáí stavby:

9 rok

Stavba je píslušenstvím jiné stavby - Dm .p. 93 a od této stavby pebírá index IT a IP.

Základní cena ZC (píloha . 18): 2 138,- K/m 3

Zastavné plochy a výšky podlaží:

1.NP: (4,63+5,17)*0,5*12,96 = 63,50 m 2

Název podlaží Zastavná plocha Konstrukní výška

1.NP: 63,50 m 2 3,00 m

Obestavný prostor:

VRCHNÍ STAVBA: ((4,63+5,17)*0,5*12,96)*(3,03+3,78)*0,5 = 216,23 m 3

ZASTEŠENÍ: ((4,63+5,17)*0,5*12,96)*(4,80*0,5) = 152,41 m 3

Obestavný prostor – celkem: = 368,64 m 3

Podlažnost:

Zastavná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 63,50 m 2

Zastavná plocha všech podlaží: ZP = 63,50 m 2

Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00

Výpoet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku . Vi

1. Druh nemovitosti - adová I -0,01

2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stny tl. 15 - 30 cm II 0,00

3. Technické vybavení - jen pívod el. naptí 230 V II -0,02

4. Podlažnost - hodnota 1 I 0,00

5. Píslušenství - venkovní úpravy - bez píslušenství II -0,01

6. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00

7. Stavebn - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou - (pedpoklad III 0,85

provedení menších stavebních úprav)

Koeficient pro stáí 9 let: 1,0

6

Index vybavení IV = (1 + Vi ) * V7 * 1,0 = 0,816

i = 1

6


Index polohy:

evzatý index polohy IP = 0,970

Index trhu s nemovitostmi:

evzatý index trhu IT = 1,000

Celkový index I = IV * IP * IT = 0,816 * 0,970 * 1,000 = 0,792

Ocenní:

Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 2 138,- K/m 3 * 0,792 = 1 693,30 K/m 3

Cena zjištná porovnávacím zpsobem

CP = ZCU * OP = 1 693,30 K/m 3 * 368,64 m 3 = 624 218,11 K

Garáž - zjištná cena = 624 218,11 K

b) Pozemky

b1) Pozemek náležející k domu .p.93 - § 27 - § 32

Zastavný pozemek je tvoen temi parcelami, které spolu tvoí jednotný, funkní celek. Pozemek je

zastavn domem a garáží, zbytek je využíván jako malý dvr. Pozemek je mírn svažitý. Ohranien je plotem

nebo zástavbou. V míst je možnost napojení na veškeré inž. sít. Pístup je z veejného prostranství v ulici

Crhounkova, kde probíhá zpevnná komunikace místního významu. Pozemek se nachází cca 3km od

centrální ásti obce. V okolí je pevážn bytová zástavba.

Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2:

Název Parcelní íslo Výmra

[m 2 ]

Jedn. cena

[K/m 2 ]

Cena

[K]

zastavná plocha a nádvoí 14/3 143,00 115,44 16 507,92

Souet 16 507,92

Úprava ceny – íloha . 21:

1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby -30 %

Úprava ceny celkem -30 % - 4 952,38

Mezisouet 11 555,54

2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %

Úprava ceny celkem 10 % + 1 155,55

Mezisouet 12 711,09

Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,0260

Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1420

Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 27 935,06

7


Pozemky zahrad a ostatních ploch ocenné dle § 28 odst. 5.

Základní cena = 115,44 K/m 2 .

Název Parcelní íslo Výmra

[m 2 ]

Jedn. cena

[K/m 2 ]

Cena

[K]

zahrada 14/1 332,00 115,44 38 326,08

ostatní plocha 14/2 147,00 115,44 16 969,68

Souet 55 295,76

Úprava ceny - íloha . 21:

1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby -30 %

Úprava ceny celkem -30 % - 16 588,73

Mezisouet 38 707,03

2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %

Úprava ceny celkem 10 % + 3 870,70

Mezisouet 42 577,73

Úprava ceny dle § 28 odst. 5: * 0,4000

Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,0260

Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1420

Stavební pozemky ocenné dle § 28 odst. 5 - celkem 37 429,09

Pozemek náležející k domu .p.93 - zjištná cena = 65 364,15 K

Rekapitulace cen nemovitosti

Výsledné ceny:

a) Ocenní porovnávacím zpsobem

a1) Dm .p. 93 = 2 785 250,82 K

a2) Garáž = 624 218,11 K

b) Pozemek náležející k domu .p.93 = 65 364,15 K

Výsledná cena nemovitosti iní celkem

3 474 833,08 K

Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO – OLT Paíkova 9, Praha 9. Licence na jméno.

8


B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobem

PRAMEN ZJIŠTNÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ:

Vlastní databáze nabídek prodejnemovitostí a realizace prodej, získaná a tídná z nabídek na internetových stránkách renomovaných

realitních kanceláí a na servrech nemovitostí www.reality.cz, www.sreality.cz, www.ceskéreality.cz a dalších. Uvedené nemovitosti k

porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskuten jejich prodej nejpozdji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl díve než ped

dvma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v

nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: listopad 2009.

CHARAKTERISTIKA OBCE:

sto Veselí leží na ece Morav a jejích ramenech. Bylo založeno ve 14. století u vodního pohraniního hradu. Stavbou, pro Veselí

charakteristickou, je renesanní zámek z konce 16. století, který prošel adou technických úprav. Kolem nj se rozkládá anglický park z

poátku 19. století. Mezi další významné kulturní památky se adí pozdn gotický kostel sv. Bartolomje z poloviny 17. století, kostel Panny

Marie ze 13.století a klášterní barokní kostel AndStrážných z let 1714-1734. Technickou památkou je dodnes fungující dvouturbínová

vodní elektrárna s pvodním strojním zaízením z poátku 20.století. Mstská historická zóna zahrnuje nejstarší ásti msta, Bartolomjské

námstí vetn zámku.

V mstském muzeu je umístna stálá expozice ztvárující život na Slovácku pod názvem "Od Doubravy k Javoin" , místní hvzdárna

zajišuje krom prohlídek oblohy také promítání a pednášky. Další kulturní zážitky nabízí také mstská galerie v zámeckém parku a Galerie

ve dvoe v sousedství kulturního domu. Dodnes ve Veselí nad Moravou pežívá tradiní folklórní život - dodržovány jsou krojované hody i

tradice jarmark.

K využití volného asu slouží mnoho sportovních zaízení. Stará ramena eky Moravy nabízí sportovním rybám neekané a bohaté úlovky.

Ve mst sídlí poboka Správy CHKO Bílé Karpaty, do nichž je Veselí jedním z východisek. Pro cestovní ruch v okolí Veselí nad Moravou

je velmi zajímavý projekt využití vodní cesty Baova kanálu. V prhu roku se zde uskutení optimální množství pevodnemovitostí a

existuje zde již reálné tržní prostedí. Cenové mapy pozemknejsou k dispozici. V míst je základní škola a základní síobchoda služeb.

Vybudovány jsou kompletní IS vetn plynu a kabelových rozvodTV. Pomrn vysoká nezamstnanost ve mst a okolí. Bytová výstavba

mén rozvinutá, pevyšuje poptávka spíše po levnjších nemovitostech. Ano

Poet ástí: 3 Katastrální výmra: 3569 ha Poet obyvatel: 12476 Z toho v produkt. vku: 8029 Prrný vk: 36,6 Pošta: Ano

Škola: Ano Zdravotnické zaízení: Ano Policie: Ano Kanalizace (OV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano

1.

Porovnávané nemovitosti - pehled:

Poloha v obci: Centrum Stav nemovitosti: Udržovaný pvodní stav Pozemky / plochy:

Celková plocha: 1710 m2 Zastavná plocha: 575 m2 Užitná plocha: 550 m2

Nadzemních podlaží: 1 Podzemní podlaží: 1 Charakteristika a popis:

RD je eln situovaný na západ slunce, dvorek je na východ. U domku prostorný dvr

s hospodáským stavením / prádelna, garáž, dílna/. Za hospodáským stavením další

dv garáže a zahrada-sad, který je osázený ovocnými stromy / švestky, hrušn, tešn

a meruky/. K domku je pistavná prosklená prostorná veranda. V pate domu je

možné dodlání bytové jednotky. Všechny sít pivedeny do patra.

2.

RD 4+1 a 2+1 ve Veselí nad Moravou se zahradou, dvorkem a návratím. Obásti

jsou ihned k nasthování, po kompletní rekonstrukci v roce 2003/2004. RD je

áste podsklepen. Elektroinstalace je 220/380 V s odetem, topení je ÚT plynové.

Ve velmi dobrém technickém stavu, velmi hezkýZastavná plocha: 235 m2

Užitná plocha: 475 m2

Stránka 9


3.

Rodinný dm (6+2), v klidné ásti Veselí nad Moravou - celkov podsklepený, s

velkou zahradou (2276 m2). Dispozice: I.NP.: garáž - prjezdná až do dvora, 2 pokoje

do ulice, kuchyn, komora, koupelna, WC. II.NP.: totožné s I.NP. + 2 pokoje navíc.

Napojení na všechny IS - el. 220/380V, obecní vodovod a kanalizace, plyn, tel.

ípojka.Elektina: 220/380 V Voda: veejný vodovod Plyn: ano Kanalizace:

ano Telefon: tel. pípojka Vytápní: ústední - plynové Velikost: 4+1 a více

Využití: bydlení Stav: dobrý Podlaží: II.NP. Konstrukce: zdná Sklep:

ano Garáž: ano Pozemky celk.: 2744 m2 Zast. plocha: 468 m2 Druh objektu:

cihlový Poloha objektu: adový Stav budovy: dobrý Podlaží celkem: 2

4.

Prodej podsklepeného rodinného domu 6+1 se zahradou a garáží ve Veselí nad

Moravou.

ZJIŠTNÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM:

Porovnávaná nemovitost

1.

Rodinný dm ve Veselí nad

Moravou

2.

Rodinný dm ve Veselí nad

Moravou

3.

Rodinný dm ve Veselí nad

Moravou

4.

Rodinný dm ve Veselí nad

Moravou

Cena ped a

po redukci na

pramen ceny

Má-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se o

uskutený prodej.

Koef

redukce

K 1

poloha

Porovnání cen ve vztahu k oceované nemovitosti:

K 2

funkní

využitelnost

K 3

velikost

K 4

velikost

pozemku

K 5

vybavení

domu

K 6

stavebn

technický

stav

2 650 000 K 0,80 0,85 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 0,94

2 120 000 K Lepší Obdobné Obdobné Obdobné Horší Horší Lepší

1 584 000 K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,32

1 584 000 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Horší Horší Horší

1 350 000 K 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,10 1,20 1,45

1 350 000 K Obdobné Horší Obdobné Obdobné Horší Horší Horší

1 968 000 K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05

1 968 000 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Horší Horší

Maximální porovnávaná cena:

Minimální porovnávaná cena:

2 094 840 K

1 960 200 K

Odchylka od prru: 0,15

Porovnávací hodnota celkem:

Index

odlišnosti

2 006 840 K

Cena porovnávaná

1 986 705 K

2 094 840 K

1 960 200 K

2 066 400 K

Cena nemovitosti, zjištná porovnávacím zpsobem iní:

2 007 000 K

Stránka 10


FOTODOKUMENTACE:

íloha . 1

ke znaleckému posudku . 2885-112/09

Snímek . 1:

Interiér - obývací pokoj

Snímek . 2:

Kuchy

Snímek . 3:

Koupelna

Stránka 1

More magazines by this user
Similar magazines