Lobebe lwa Setswana - Pearson

longmanafrica.co.za

Lobebe lwa Setswana - Pearson

Lobebe lwa Setswana

Karata ya dintlha tsa botlhokwa

Mophato 2

Pitso ya mafoko le dipharologano go ya ka merafe ya Botswana

Merafe e e farologaneng ya Botswana e bitsa selo se le sengwe ka mafoko a a sa tshwaneng. Ke gore bontsi jwa

mafoko a na le makaelagongwe.

Dikai:

Mafoko

serobe

seswaa

lekgomane

lekatane

logala

Makaelagongwe

diretlo

loswao, tšhotlho, tshwaiwa

leraka, lekaso

lerotse

nthiane, tšhubela

Mokwalo o o lolameng

Fa re bua, re letlelesega go dirisa dipuo tsa rona tse di farologaneng mme fa re kwala, rotlhe re tshwanetse

go dirisa mokwalo o o lolameng. Mokwalo o o lolameng gape o bidiwa mokwalo o o dumalanweng kana o o

letlelesegang.

Dikai:

f/g/h

le/lo

tlh/tl

tl/t

Fa lo mmona lo mmolele gore ke a mmitsa.

Ga ke na go kgona go lo latela motshegare.

Leitlho la gagwe le botlhoko.

Logong lwa mohudiri lo na le magala a a bogale.

Neo a tlhabilwe ke setlhabi.

Thaba e o e fetang fa o ya Mochudi, ke nangwe ya dithaba tse ditona.

Thapelo o logile tlatlana e ntle.

Modisaotsile o itse go betla ditilo tsa dikgole.

Dithamalakane

Dithamalakane ke dingwe tsa ditlhamo tsa setso tsa molomo. Dithamalakane ke diele tse di sidilang tlhaloganyo

tse ka nako tsotlhe di tlhabiwang ke motlhabi mme moarabi a fe karabo go bo gotwe o a rekolola. Dithamalakane

di tlhabiwa maitseboa go itisitswe.

Dithamalakane

Karabo

1. Ka apola ka ba ka apola ka ja monate ka kwa teng. mmidi

2. E khibidu ya tlhaba e ntsho, e ntsho ya tlhaba e tshweu. molelo, pitsana le maši

E tshweu ya tlhaga legora.

3. Ntlo e tshweu e e senang kgoro. lee

4. Rre o makgasa mme borotho ke a bo ja. borokhu jwa mongana

Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana


Go na le dikarolo tsa puo tse di farologaneng e bong:

• Leina

• Lemedi

• Lediri

• Ditlhaodi

• Letlhalosi

• Lekopanyi

• Leetsisi

• letsibosi/lelatlhelwa.

Dikarolo tsa puo

Dikarolo tse tsa puo di ka dirisiwa go bopa diele, ditemana le

dipalo tse di farologaneng. Gongwe le gongwe fa di dirisiwang

teng di nna le tiro e di e dirang.

Sekai: Temana e tlhamiwa ka go dirisa dikarolo tsa puo tse di farologaneng, jaaka mo temaneng e e fa tlase.

◗ Thelebišine

Dilo tse di farologaneng mo botshelong di na le molemo le

bosula jwa tsone jaaka thelebišene. Go na le dithuto tse

dintsi tse re ka di ithutang mo go yone. Re ka ithuta ka tsa

botsogo, temothuo, tshomarelo tikologo le tse dingwe.

Gape dikgang tsa mo gae le tsa mafatshe a sele le tsone re

ka di ithuta mo thelebišeneng.

Ntswa thelebišene ena le tse di molem tsa yone gape e ka

tlhoka molemo bogolo jang mo baithuting. Baithuti bangwe

ba kgona go tsaya nako e telele ba e lebeletse ba sa dire

tiro ya sekolo. Owai! Se mme se seke se ba siamele. Motho

wa bone e re fa a re o leba pampiri ya ditlhatlhobo go re

tshoo! E le gone go lala mo thelebišineng bosigo jotlhe fa ba bangwe bone ba bala.

Karolo ya puo

Leina ke karolo ya puo e e bitsang sengwe. Gape

leina le bidiwa lereo.

Leemedi ke karolo ya puo e e emelang leina.

Lediri ke karolo ya puo e e kayang tiro e e dirwang.

Tlhaodi ke karolo ya puo e e tlhaolang dilo mo go tse

dingwe.

Letlhalosi ke karolo ya puo e e tlhalosang tiro e e

dirwang.

Lekopanyi ke karolo ya puo e e kopanyang diele,

maina le mafelo.

Leetsisi.

Letsibosi/lelatlhelwa.

Dikai

dilo, thelebišene, temothuo, molemo

yone, tsone, bone, gone

ithuta, bala, tsaya, leba

tse di farologaneng, tse dintsi, tsa botsogo, ya sekolo,

jotlhe

mo thelebišineng, mo go yone

le, gape

tshoo!

owai!

Gore o tlhaloganye dikarolo tsa puo o tshwanetse go itse:

• Tlhaloso ya karolo ya puo ka botlalo.

• Popo ya karolo ya puo.

• Tiriso ya karolo ya puo.

Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana


Tiri

Tiri ke bontlhabongwe jwa seele jo bo fang bokao jwa se go buiwang ka sone.

Dikai

1. Motho wa bone e re a re o leba pampiri ya ditlhatlhobo go re tshoo!

2. E le go lala mo thelebišineng bosigo jotlhe ba bangwe ba bala.

◗ Sediri le Sedirwa

Dikarolo dingwe tsa puo di ka dirisiwa jaaka sediri le sedirwa mo dieleng. Sediri ke se se dirang tiro mo seeleng.

Sedirwa ke se tiro e dirwang mo go sone mo seeleng:

Karolo ya puo Sediri Sedirwa

Leemedi Ene o a opela. Bana ba thubile yone.

Leina Ntša e a bogola. Monna o roba dikgong.

Tlhaodi

Yo montle o setla mabele.

Tsa kgosi di a lema.

Basetsana ba betsa yo moleele.

Mosadi o rekisitse ya gagwe.

Puo e e bofitlha

Puo e e bofitlha ke puo e e tlhokanang le go tlhalosiwa. Ke puo e e thata e e seng motlhofo go tlhaloganyesega.

Puo e e tlhamaletseng ke puo e e matlhofo go tlhaloganyesega e e sa tlhokaneng le go tlhalosiwa.

◗ Temana

Tshiamo o ne a eleditse go kubuga ka makuku a naka tsa kgomo. O ne a tshwanetse go goroga kwa morakeng

fa di tlwaela mafulo. Ka a ne a robetse ga go swa, o ne a retelelwa ke nako e a neng a e beile. Boroko bo ka

senya dithulaganyo tsa motho. O ne a tshwanetse go ya go tsaya dipholo tse pedi tse di neng di tsile go tlhabelwa

lenyalo la ga kgaitsadie. Owai! ga pala padipadi. Tshiamo wa batho o gorogile thari. Fela a seka a itlhoboga. Ka ke

mosimane yo o bofefo, o ne a tlolaganya thata a latela badisa kwa madisong. E ne ya re mo nakong e khutshwane

Tshiamo le badisa ba boa kwa madisong ba tla ka dikgomo. Tshiamo a feta a tlhopha tse a di batlang, a di pega mo

koloing a tsamaya.

Puo e e bofitlha

• Tshiamo o ne a eleditse go kubuga ka makuku a naka tsa kgomo.

• O ne a tshwanetse go goroga kwa morakeng fa di tlwaela mafulo.

• Ka a ne a robetse ga go swa, o ne a retelelwa ke nako e a neng a e beile.

• Tshiamo wa batho o gorogile thari.

• Owai! ga pala padipadi.

• Ga gona kgomo ya boroko.

• Lebogo le tlhapisa le lengwe.

• Ba ba neelang marapo tshwene batla humanega.

Puo e e tlhamaletseng

• Boroko bo ka senya dithulaganyo tsa motho.

• O ne a tshwanetse go ya go tsaya dipholo tse pedi tse di neng di tlile go

tlhabelwa lenyalo la ga kgaitsadie.

• Fela a seka a itlhoboga.

• Ka ke mosimane yo o bofefo, o ne a fefoga thata a latela badisa kwa madisong.

• E ne ya re mo nakong e khutshwane Tshiamo le badisa ba boa kwa madisong ba

tla ka dikgomo.

• Tshiamo a feta a tlhopha tse a di batlang, a di pega mo koloing a tsamaya.

• Re tshwanetse go thusana mo botshelong.

• Ga gona se motho a ka se bapalang ka botshwakga.

Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana Lobebe Iwa Setswana


Kgatiso e ntšha ya Buka ya Mothuti ya Lobebe

lwa Setswana Mophato 2 e fitlhelela maikaelelo

otlhe a silabase e ntšha ya Setswana. E akaretsa:

Buka ya Morutabana ya Lobebe lwa Setswana

Mophato 2 e akaretsa dikarabo tsotlhe tsa dipotso

le tshedimoso ka thuto nngwe le nngwe.

This course is supported by the online

Your complete course for JC!

Dibuka tsa Longman di dirisa pampiri ya maemo

a a kwa godimo e e sa onaleng ka pela.

Buka ya moithuti e tswa

le karata ya ithutuntsho.

CD tse pedi; ya kutlwisiso

le ya diteko go dirisiwa

le buka ya morutabana.

Shirley Dipholo | Kenneth Mogapi | Sennana Tiny Ntesang

Mokanoki: Malebo Tlale

Thulaganyo

Fa re kwala temana re tshwanetse go rulaganya diele

sentle ka tatelano gore temana e tle e utlwale.

Temana e rulagangwa ka:

• seele sa tlhogo

• diele tsa tsweletso le

• seele sa bokhutlo.

Seele sa tlhogo ke seele se se tshotseng se temana e

buang ka sone.

Sekai: Olekanye ke mosimane yo o senatla.

Diele tsa tsweletso ke diele tse di tlhalosetsang seele

sa tlhogo go ya pele pele. Seele sa bokhutlo ke se se

sobokang se temana e buang ka sone.

Sekai: Ruri bana ba ba tshwanang le ene jaana ba a

tlhokwa.

Diele tsa temana A di tlhakatlhakannye fa tsa temana

B di rulagantswe sentle.

Temana A

Ruri bana ba ba tshwanang le ene jaana ba a tlhokwa.

Maloba o ne a ithaopa go direla mmaagwe tee a bona

monnawe a nnetse go itikolosa. Fa a rongwa o tsapoga

ka bofefo. Olekanye ke mosimane yo o senatla. Ga a

gane go rongwa e bile ga a ke a ngala fa a rongwa.

Temana B

Olekanye ke mosimane yo o senatla. Ga a gane go

rongwa e bile ga a ke a ngala fa a rongwa. Fa a rongwa

o tsapoga ka bofefo. Maloba o ne a ithaopa go direla

mmaagwe tee a bona monnawe a nnetse go itikolosa.

Ruri bana ba ba tshwanang le ene jaana ba a tlhokwa.

Ngotlo

Ngotlo ke nyenyafatso ya mafoko. E bopiwa ka go

gokelela megatlana -ana, -ane, -nyana, -nyane.

Leina

kopi

kolobe

mogodu

tlou

pitsa

kgomo

podi

Ngotlo

kotswana

kolojwane

mogodunyana

tlotswana

pitsana

kgonwana

potsane

Thanolo

Fa re ranola ke fa re fetola Setswana re se isa

kwa sekgoeng, kana re fetola Sekgoa re se isa

kwa Setswaneng. Ka dinako tsotlhe fa re ranola re

tshwanetse go ela tlhoko paka e e dirisitsweng. Ra boa

gape ra ela tlhoko gore a lefoko le re le ranolang le mo

bongweng kana mo bontsing. Gape fa re ranola, ga re

emisetse lefoko ka lefoko.

◗ Temana

Parents were encouraged to contribute a lot in their

children’s education. Those who leave children alone in

the villages were advised to refrain from doing that.

◗ Thanolo

Batsadi ba rotloeditswe go tsenya letsogo mo thutong

ya bana ba bone. Ba ba tlogelang bana

ba le nosi mo metseng ba gakolotswe

go ikgapha mo go direng jalo.

• Kitso e e tlhomameng

• Tiriso ya puo e e lebaneng

• Dikai tse di tshwanetseng

• Dithutuntsho tse di

rotloetsang go ithuta

Setswana

Ngotlo e ka kaya dilo tse di farologaneng:

Dikai:

1. Bonnye Kokwana e wetse mo emereng.

2. Lorato Mothonyana wa me o montle jang.

3. Maemo Lekolwane la gagwe le setse le

gorogile.

Contact details

Pearson Botswana: Tel: +267 3922969 Fax: +267 3922682

Plot 14386, New Lobatse Road, G-West Industrial Site,

Gaborone, Botswana. Website: www.longmanafrica.co.za

Mophato 2

SilabaSe

e ntšha

mahala!

mahala!

Mophato 2 • Buka ya Moithuti

More magazines by this user
Similar magazines