207 / 207 SW - Peugeot

peugeot.pl

207 / 207 SW - Peugeot

Nowy

207 / 207 SW


PEUGEOT 207 -

MODEL WZORCOWY

Nieskazitelne linie, awangardowa

estetyka, dynamiczny design:

nowoczesne technologie zmieniajà

nasz Êwiat. 207 jest doskona∏ym

odzwierciedleniem tej metamorfozy.

Dynamiczny charakter nowej 207-ki

podkreÊlajà linie skierowane

ku dołowi pokrywy silnika,

kocie spojrzenie, jeszcze bardziej

elegancki nowy pas przedni,

oraz nowe tylne Êwiat∏a diodowe*.


PEUGEOT,

KONSTRUKTOR

SAMOCHODOWY

OD 1889 r.

Opierajàc si´ na ponad stuletnim doÊwiadczeniu Peugeot opracowa∏ uznanà

strategi´ rozwoju koncepcji pojazdów, spe∏niajàcà oczekiwania kierowców.

Samochody Peugeot zawsze by∏y znakiem swojego czasu, ∏àczàc

innowacyjnoÊç i pasj´ automobilizmu z powa˝nym traktowaniem wymogów

technicznych. Wraz z 207 zapraszam Ci´ do odkrycia nowych wra˝eƒ, emocji

i przyjemnoÊci.

Christian Peugeot


Odwa˝ne, ale zrównowa˝one

kształty nawet na postoju wywo∏ujà

wra˝enie mocy, si∏y i solidnoÊci.

Wra˝enie to potwierdza si´,

gdy siadasz za kierownicà.

Masz do swojej dyspozycji

najnowoczeÊniejsze, niezwykle

oszcz´dne jednostki nap´dowe,

komfort dopracowany

w najmniejszym szczególe

oraz nowoczesne wyposa˝enie,

stworzone z myÊlà o Twojej

przyjemnoÊci i bezpieczeƒstwie.

Od tej chwili nic ju˝ nie b´dzie

takie samo.

*Dost´pne w 207 hatchback.


207 SW

PRAKTYCZNY

I PE¸NY ÂWIAT¸A

Nowa 207-ka SW wyró˝nia si´ imponujàcà pojemnoÊcià

u˝ytkowà, wyjàtkowà jasnoÊcià wewnàtrz pojazdu oraz

praktycznym charakterem.

Przeszklony dach panoramiczny* o powierzchni 1,1 m 2 ,

stanowiàcy przed∏u˝enie przedniej szyby, zapiera dech

w piersiach, dajàc maksymalnà iloÊç Êwiat∏a wewnàtrz i p∏ynnoÊç

linii zewn´trznych.

Ka˝dy detal, taki jak specjalne wykoƒczenie tylnego zderzaka

i Êwiate∏, odró˝nia 207 SW od hatchbacka i podkreÊla jego

dynamiczny i lekki styl, ∏àczàcy praktycznoÊç z estetykà.

*W standardzie, w opcji lub niedost´pny w zale˝noÊci od wersji.


PO¸ÑCZ PRZYJEMNOÂå

Z TECHNOLOGIÑ

Deska rozdzielcza, sportowa kierownica oraz zegary zestawu wskaêników podkreÊlajà dynamik´ nowych wersji 207 hatchback i SW.

Nowe elementy wykoƒczenia, nowe tapicerki i chromowane wstawki na panelu sterowania ogrzewania i klimatyzacji zwi´kszajà estetyk´

pojazdu.


Technologia na pok∏adzie

Nowoczesne systemy

wspomagajàce kierowc´

zwi´kszajà przyjemnoÊç z jazdy,

a jednoczeÊnie komfort

i bezpieczeƒstwo: regulatorogranicznik

pr´dkoÊci*,

wycieraczka przedniej szyby

uruchamiana automatycznie*,

wewn´trzne Êwiat∏oczu∏e lusterko

wsteczne* nie dopuszczajàce

do oÊlepienia, czujniki zbyt niskiego

ciÊnienia w ogumieniu*, system

dêwi´kowej i graficznej pomocy

przy parkowaniu ty∏em*,

zewn´trzne lusterka wsteczne

sk∏adane automatycznie*

po centralnym zaryglowaniu drzwi.

Ponadto 207 i 207 SW zosta∏y

seryjnie wyposa˝one w impulsowy

kierunkowskaz: wystarczy jedno

naciÊni´cie i kierunkowskaz miga

trzy razy, sygnalizujàc zmian´

kierunku bez koniecznoÊci

r´cznego wy∏àczenia.

Jest to szczególnie wygodne

na autostradzie!

*W standardzie, w opcji lub niedost´pny

w zale˝noÊci od wersji.

Multimedia

207 i 207 SW oferujà szeroki

wybór interaktywnych

systemów multimedialnych:

• Nawigacja z zestawem

g∏oÊnomówiàcym WIP Nav*

stanowi znaczàcà innowacj´

w zakresie komunikacji,

informacji i nawigacji: radio CD

RDS MP3, wbudowany zestaw

g∏oÊnomówiàcy Bluetooth ®

umo˝liwiajàcy wykonywanie

po∏àczeƒ z telefonu

komórkowego kompatybilnego

z Bluetooth ® ekran kolorowy 7”

16/9 oraz nawigacja z mapami

Europy. Dodatkowe gniazdo RCA

audio, znajdujàce si´ w przednim

schowku, umo˝liwia pod∏àczenie

przenoÊnych odtwarzaczy.

*W opcji w zale˝noÊci od wersji.

Dach panoramiczny

Dach panoramiczny z barwionego

szk∏a* zwi´ksza ju˝ niebagatelnie

przeszklonà powierzchni´ 207

i 207 SW poprawiajàc tym samym

komfort zarówno kierowcy,

jak i pasa˝erów. Zosta∏ on poddany

specjalnej obróbce termicznej,

aby ograniczyç nagrzewanie

wn´trza pojazdu i zwi´kszyç

skutecznoÊç klimatyzacji,

a w ostatecznoÊci mo˝na go

zas∏oniç przesuwanà kurtynà.

*W standardzie, w opcji lub niedost´pny

w zale˝noÊci od wersji.

• Radio CD MP3 WIP Sound z WIP

Bluetooth ® w opcji: gniazdo

USB pozwala na pod∏àczenie

przenoÊnych urzàdzeƒ

najnowszej generacji.

Zamontowany zestaw

g∏oÊnomówiàcy Bluetooth ®

umo˝liwia w pe∏ni bezpieczne

wykonywanie po∏àczeƒ

i s∏uchanie muzyki z telefonu

komórkowego wspó∏pracujàcego

z systemem Bluetooth ® .

Wszystkie informacje wyÊwietlane

sà na ekranie wielofunkcyjnym.

Obs∏uga poszczególnych funkcji

mo˝liwa jest za pomocà

sterowania z kolumny kierownicy.

Relingi dachowe (widoczne u góry): dost´pne w standardzie, w opcji lub w akcesoriach

w zale˝noÊci od wersji.


MAKSYMALNA

PRZESTRZE¡,

MINIMALNY

WYSI¸EK

Z Peugeot 207 SW wkraczasz w inny wymiar, ∏àczàcy modu∏owoÊç

i komfort: mo˝esz teraz przekszta∏ciç wn´trze pojazdu stosownie

do potrzeb, aby zabraç ca∏a rodzin´ i baga˝ na d∏ugie wakacje

czy te˝ przewieêç ró˝nej wielkoÊci przedmioty...

Sk∏adana kanapa

Tylna kanapa, dzielona 2/3-1/3

sk∏ada si´ ca∏kowicie za jednym

pociàgni´ciem dêwigni oparcia,

zapewniajàc p∏askà i niezmiernie

praktycznà pod∏og´, umo˝liwiajàcà

przewo˝enie du˝ych przedmiotów.

Pojemny baga˝nik

PojemnoÊç baga˝nika 207 SW

wynosi od 428 l pod pó∏kà

(wg. normy VDA 337 l)

przy zło˝onej tylnej kanapie,

do 1433 l (wg. normy VDA 1258 l).

Pomys∏owe schowki

Podobnie jak 207, 207 SW

oferuje liczne schowki w ca∏ym

wn´trzu pojazdu: i nad przednim

schowkiem, na przednim panelu,

nad i pod radioodtwarzaczem,

na konsoli Êrodkowej z 2 uchwytami

na kubki, jak równie˝ w drzwiach

przednich i tylnych...

W 207 i 207 SW 3 tylne zag∏ówki sà montowane seryjnie.


207 RC*,

SILNIE

SPORTOWA

TRADYCJA

Rasowy i jedyny w swoim rodzaju Peugeot 207 RC stanowi awangard´

technologicznà i prezentuje poziom osiàgów bezpieczeƒstwa rzadko

spotykany w pojazdach tej kategorii. 207 RC natychmiast zwraca uwag´

koneserów swoim eleganckim i sportowym stylem oraz charakterystycznym

dêwi´kiem uk∏adu wydechowego.

Niezwykle sportowe wn´trze

Przednie i tylne fotele kube∏kowe

zapewniajà idealne trzymanie

boczne, natomiast u˝ycie materia∏u

Alcantara ® na fotelach i panelu

drzwi, z bia∏à stebnówkà, oraz

chromowanych obramowaƒ

zestawu wskaêników, a tak˝e

wykoƒczenie wn´trza 207 RC

potwierdzajà jego sportowy

charakter.

Silnik 1,6 THP 16V 175KM

Wyposa˝ony w ten silnik 207 RC

oferuje wyjàtkowy komfort jazdy,

energiczne przyspieszenia oraz sta∏y

moment obrotowy przy wszystkich

pr´dkoÊciach obrotowych.

* wersja dost´pna tylko na specjalne zamówienie


˚YJ SWOIM RYTMEM!

Tak jak ka˝dy ma swój rytm, tak ka˝dy mo˝e wybraç do swojego 207 lub 207 SW swój silnik: szeroki wybór jednostek nap´dowych dost´pnych

w 207 i 207 SW umo˝liwia wybranie silnika idealnie wspó∏grajàcego z Twojà osobowoÊcià. Bez wzgl´du na to, czy wybierzesz silnik benzynowy,

czy diesla, dostarczy Ci on maksymalnej przyjemnoÊci z jazdy, gwarantujàc maksymalnà elastycznoÊç i dynamik´...

Silniki benzynowe

1,4L 75KM

Jego osiàgi pozwolà w pe∏ni wykorzystaç dynamik´ Twojej 207-ki.

Silnik spełnia normy Euro 5 i mo˝e si´ pochwaliç bardzo rozsàdnym

zu˝yciem paliwa.

Silniki diesla

1,4L HDi 70KM

Dzi´ki niemu odkryjesz nowà skutecznoÊç korzystajàc z technologii HDi,

której wszechstronnoÊç docenisz bardzo szybko.

*Dost´pny wy∏àcznie w 207 hatchback.

1,4L VTi 16V 95KM

Silnik 1,4 litra o mocy 95 KM wyposa˝ony jest w system zmiennych

faz rozrzàdu VTi “Variable valve lift and Timing injection”. Technologia

ta pozwala zwi´kszyç moc i moment obrotowy silnika z jednoczesnym

zmniejszeniem zu˝ycia paliwa.

1,6L HDi 16V 90KM

Silnik HDi wykorzystuje swojà ograniczonà mas´ dla poprawienia dynamiki

i zu˝ycia paliwa.

1,6L VTi 16V 122KM

16 - zaworowy silnik z wtryskiem posiada zdecydowany charakter

a przy tym jest bardzo pos∏uszny. Wysoka moc gwarantuje ˝wawe

przyspieszenia i maksymalny komfort jazdy.

1,6 THP 16V 175KM*

Silnik turbo 207 RC, oferujàcy osiàgi lepsze od 2-litrowych silników

benzynowch dost´pnych na rynku, wykorzystuje najnowsze technologie:

wtrysk bezpoÊredni zapewniajàcy maksymalnà moc w po∏àczeniu

z umiarkowanym zu˝yciem paliwa, overboost** umo˝liwiajàcy zwi´kszenie

momentu obrotowego przez podwy˝szenie ciÊnienia turbodo∏adowania

oraz technologia Twin Scroll***, skracajàca czas reakcji turbo.

*Dost´pny wy∏àcznie w RC.

(model dost´pny na specjalne zamówienie)

**Chwilowy wzrost momentu obrotowego.

***Podwójny wlot.


Z MYÂLÑ O PRZYSZ¸OÂCI

Od wielu lat Peugeot

unowoczeÊnia swoje

pojazdy z myÊlà o

przysz∏oÊci. W 2007 r.

Peugeot pokona∏ kolejny etap

udowadniajàc trosk´ o przysz∏e

pokolenia w ramach programu

“Blue Lion ® “..

• Od 2000 r. Peugeot sprzeda∏

oko∏o 2 000 000 samochodów

osobowych, wyposa˝onych

w FAP (Filtr czàstek sta∏ych).

• W 2008 r. Peugeot umocni∏ swojà

pozycj´ lidera w Europie*

w segmencie pojazdów

emitujàcych mniej ni˝ 120 g

CO 2 /km z 15,4 % udzia∏u na rynku.

Tak wi´c w 2008 r. co szósty

pojazd sprzedany w Europie*,

o emisji poni˝ej 120 g CO 2 /km,

to Peugeot.

• Wszystkie pojazdy Marki

powsta∏y w fabrykach

posiadajàcych certyfikat ISO

14001 i w sposób umo˝liwiajàcy

eutylizacj´ 95% pojazdu

po wycofaniu pojazdu z eksploatacji.

*Europa 14 krajów - êród∏o A.A.A

- marzec 2009 r.

ZU˚YCIE PALIWA I EMISJA ZANIECZYSZCZE¡ -

SILNIKI BENZYNOWE

Zu˝ycie paliwa (w l/100 km)*

CO 2 (wg/km)

w cyklu miejskim w cyklu pozamiejskim w cyklu mieszanym w cyklu mieszanym

1,4L 75KM Euro 5 BVM5 8,7 5,0 6,4 147

1,4L VTi 95KM BVM5 7,9** 4,8** 5,9** 140**

207

1,6L VTi 122KM Euro 5

BVM5 8,1 5,0 6,1 141

BVA4 9,7 5,3 6,9 160

207 SW

1,4L 75KM Euro 5 BVM5 8,9 5,2 6,6 152

1,4L VTi 95KM BVM5 7,9** 4,8** 5,9** 140**

BVM5 = r´czna skrzynia biegów 5-biegowa/ BVA4 = automatyczna skrzynia biegów 4-biegowa.

*Zgodnie z dyrektywami 99/100/CE.

**Pojazd wyposa˝ony w opony energooszcz´dne.


OCHRONA ÂRODOWISKA

Filtr czàstek sta∏ych (FAP)

Technologia HDi po∏àczona jest

z bardzo skutecznym systemem

oczyszczania spalin - Filtrem

czàstek sta∏ych (FAP). Peugeot

by∏ pierwszym producentem,

który wyposa˝y∏ seryjnie swoje

pojazdy w ten system. Filtr eliminuje

ostatecznie czàstki sta∏e do granic

wykrywalnoÊci (0,004 g/km). FAP

to urzàdzenie samoczyszczàce,

które oczyszcza spaliny oleju

nap´dowego. System ten

Êwiadczy o zaawansowaniu

technologicznym marki.

Wskaênik zmiany prze∏o˝enia*

Wskaênik ten pomo˝e Wam zrobiç

ma∏y gest w stron´ Êrodowiska.

Pozwala on w ka˝dej chwili wybraç

odpowiednie prze∏o˝enie

zapewniajàc w ten sposób

maksymalne ograniczenie zu˝ycia

paliwa.

*Dost´pny w silnikach Euro 5.

Opony energooszcz´dne.

Budowa opon, w jakie mogà byç

wyposa˝one 207 i 207 SW, pozwala

zmniejszyç opór toczenia i dzi´ki

temu iloÊç paliwa niezb´dnà

do nap´du pojazdu z

jednoczesnym zachowaniem

doskona∏ej przyczepnoÊci.

ZU˚YCIE PALIWA I EMISJA ZANIECZYSZCZE¡ -

SILNIKI DIESEL

Zu˝ycie paliwa (w l/100 km)*

CO 2 (w g/km)

w cyklu miejskim w cyklu pozamiejskim w cyklu mieszanym w cyklu mieszanym

1,4L HDi 70KM BVM5 5,7 3,7 4,4 117

207

1,6L HDi 90KM BVM5 5,7 3,7 4,4 117

207 SW 1,6L HDi 90KM BVM5 5,7 3,9 4,5 119

FAP = Filtr czàstek sta∏ych / BVM5 = r´czna skrzynia biegów 5-biegowa.

*Zgodnie z dyrektywami 99/100/CE.


MAKSYMALNE BEZPIECZE¡STWO

Wyposa˝enie 207 i 207 SW w zakresie bezpieczeƒstwa aktywnego i biernego to kolejny powód, by zaufaç Twojemu

nowemu Peugeot. Nie zwalnia to jednak kierowcy od odpowiedzialnoÊci za bezpiecznà jazd´.

Uklad hamulcowy i ESP ® *

Aby zachowaç optymalnà równowag´

i zapewniç komfort jazdy w wyjàtkowych

sytuacjach, Peugeot 207 i 207 SW zosta∏y

wyposa˝one w uk∏ad hamulcowy, zawierajàcy

nast´pujàce funkcje:

• System zapobiegajàcy blokadzie kó∏ (ABS)

umo˝liwia kontrol´ nad pojazdem

w przypadku awaryjnego hamowania.

• Elektroniczny rozdzielacz si∏y hamowania

(REF) rozdziela si∏´ hamowania pomi´dzy

cztery ko∏a, zapewniajàc wi´kszà

skutecznoÊç hamowania, zw∏aszcza

na zakr´tach.

• Wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)

zwi´ksza si∏´ hamowania w awaryjnych

sytuacjach.

ESP ® * (Electronic Stability Program /

Dynamiczna kontrola stabilnoÊci), dodaje

do opisanych powy˝ej funkcji 2 dodatkowe :

• System antypoÊlizgowy kó∏ (ASR) dzia∏a

na hamulce i silnik, zapobiegajàc buksowaniu

kó∏ w warunkach z∏ej przyczepnoÊci

• Dynamiczna Kontrola StabilnoÊci

(CDS) - bez przerwy porównuje

informacje, przekazywane przez

czujnik kierownicy oraz czujnik

kàta obrotu pojazdu, wykrywajàc

wszelkà podsterownoÊç

lub nadsterownoÊç.

System SSP**

(Steering Stability Program)

System ten pozwala na wspó∏dzia∏anie

elektrycznie sterowanego uk∏adu kierowniczego

i ESP ® *. System pozwala maksymalnie

wykorzystaç potencja∏ hamowania pojazdu,

zwi´kszajàc stabilnoÊç i skracajàc drog´

hamowania.

Automatycznie w∏àczenie Êwiate∏ hamowania

W razie gwa∏townego hamowania nast´puje

automatyczne w∏àczenie Êwiate∏ awaryjnych

dzi´ki czemu kierowca pozostaje skoncentrowany

na drodze. Âwiat∏a gasnà przy pierwszym

przyspieszeniu.

*W standardzie lub w opcji w zale˝noÊci

od wersji.

**Dost´pne w zale˝noÊci od silnika.

Wzmocniona konstrukcja nadwozia

Peugeot 207 i 207 SW otrzyma∏y konstrukcj´

o kontrolowanych strefach zgniotu,

zaprogramowanych w taki sposób, aby przyjàç

jak najwi´cej energii uderzenia, chroniàc

kierowc´ i pasa˝erów. Umieszczenie drugiej

belki poch∏aniajàcej energi´ uderzenia przed

ramà silnika stanowi skutecznà ochron´

w przypadku czo∏owego zderzenia, natomiast

wzmocnienia w przednich i tylnych drzwiach

chronià przed uderzeniami bocznymi.

Poduszki powietrzne

System ochrony pasa˝erów uzupe∏niajà:

• czo∏owe poduszki powietrzne

kierowcy i przedniego pasa˝era,

których ciÊnienie dostosowuje

si´ do si∏y uderzenia,

• boczne poduszki powietrzne*

chroniàce klatk´ piersiowà,

brzuch i miednic´ kierowcy

i przedniego pasa˝era,

• kurtyny powietrzne*,

os∏aniajàce g∏owy pasa˝erów.

*W standardzie, w opcji lub niedost´pne

w zale˝noÊci od wersji.


Pasy bezpieczeƒstwa

Przednie pasy bezpieczeƒstwa

zosta∏y wyposa˝one w napinacze

pirotechniczne z ogranicznikiem

napi´cia. Pasy sprz´˝one

sà z kontrolkami niezapi´tego

i wypi´tego pasa.

Mocowania ISOFIX

Mo˝na ca∏kowicie bezpiecznie

zainstalowaç fotelik dzieci´cy: tylne

boczne miejsca sà wyposa˝one

w dwa 3-punktowe mocowania

ISOFIX, a fotel przedniego

pasa˝era posiada przycisk

wy∏àczenia czo∏owej poduszki

powietrznej, umo˝liwiajàc

bezpieczne zainstalowanie fotelika

dzieci´cego ty∏em do kierunku

jazdy, zgodnie z przepisami.


ODCIENIE NADWOZIA

I WYKO¡CZENIE WN¢TRZA

207 i 207 SW oferujà szeroki wybór odcieni nadwozia, od klasycznych po fantazyjne, z bogatym wyborem odcieni

(od metalizowanych poprzez matowe do per∏owych) i felg.

LAKIERY

METALIZOWANE

(w opcji)

Niebieski Inari*

Niebieski Montebello*

Szary Manitoba*

Szary Thorium*

Szary Aluminium

Szary Shark

Czarny Obsidien

LAKIERY MATOWE

*Odcienie niedost´pne w wersji RC.

Biały Banquise

Czerwony Aden*

LAKIERY PERŁOWE

Czerwony Erythrée

Kołpak Hobart 15" (1)

Kołpak Brisbane 15" (2) Kołpak Monaco 15" (3)

Kołpak Estoril 16" (4)

Felga Canberra 16" (5)

Felga Hockenheim 17" (4)

(nie mo˝na stosowaç łaƒcuchów

Êniegowych)

Felga Melbourne 17" (6)

(nie mo˝na stosowaç łaƒcuchów

Êniegowych)

(1) W standardzie w hatchbacku Presence. - (2) W standardzie w hatchbacku i SW, w zale˝noÊci od wersji. - (3) W opcji w hatchbacku i SW, w zale˝noÊci od wersji. - (4) W opcji w Hatchbacku, w zale˝noÊci od wersji.

(5) W standardzie, w opcji lub niedost´pny w zale˝noÊci od wersji. - (6) Dost´pny wy∏àcznie w RC.


Opcja Skóra Perforowana Czarny Mistral (1)

Dost´pna w wersji Premium Hatchbacku i SW, w zale˝noÊci od wersji

Fotele kube∏kowe z trzech materia∏ów Czarny Alcantara ®

Dost´pna w standardzie w 207 RC

Tkanina splotowa Savana Czarny Mistral

Dost´pna w standardzie w hatchbacku Presence

Tkanina splotowa Chilico Czarny Mistral

Dost´pna w standardzie w hatchbacku Trendy i SW

Tkanina splotowa SPA Czarny Mistral

Dost´pna w wersji Premium w standardzie w hatchbacku Premium

i SW Premium


www.peugeot.pl

Aby uzyskaç jeszcze wi´cej informacji na temat Peugeot 207 i 207 SW, skonfigurowaç go dok∏adnie tak, jak

sobie zamarzy∏eÊ i uzyskaç wszystkie informacje na temat odcieni nadwozia, dost´pnych silników, przeglàdów,

opcji i parametrów technicznych, wejdê na stron´ www.peugeot.pl

207_2009_103_FR


www.peugeot.pl

Pieczàtka Autoryzowanego Dystrybutora

PP/DM - sierpieƒ 2009, nakład 30 000

Informacje i ilustracje zamieszczone w niniejszym prospekcie oparte sà na danych

technicznych aktualnych w chwili druku tego prospektu. Prezentowane wyposa˝enia

sà montowane seryjnie lub opcjonalnie w zale˝noÊci od modelu. W ramach polityki sta∏ej

poprawy swoich produktów, Peugeot mo˝e w ka˝dej chwili zmieniç dane techniczne,

wyposa˝enie, opcje i kolory. Obecne techniki reprodukcji fotograficznej nie pozwalajà

na wierne odwzorowanie tonacji kolorów. Z tego powodu prospekt ten, b´dàcy informacjà

o charakterze ogólnym, nie stanowi dokumentu w znaczeniu oferty. W celu uzyskania

wszelkich uÊciÊleƒ lub dodatkowych informacji nale˝y kierowaç si´ do autoryzowanego

dystrybutora Peugeot. ˚adna cz´Êç tego prospektu nie mo˝e byç reprodukowana bez

uzyskania wyraênej zgody Automobiles Peugeot.

More magazines by this user
Similar magazines