3 - eD' system Czech, as

abclink.cz

3 - eD' system Czech, as

ady

Struný návod k obsluze

Ped spuštním zaízení si tuto píruku pette.

Po petení této píruky ji uložte na bezpeném míst, abyste se k ní v pípad poteby mohli pozdji vrátit.

ESKY


Instalace pístroje

Pokud není uvedeno jinak, obrázky použité v této píruce zobrazují pístroj iR1022iF bez

volitelných zaízení; rovnž nabídky popsané v této píruce se vztahují k modelu iR1022iF.

Máte všechno

● Pístroj ● Zásuvka na papír (volitelná) ● Držák (volitelný)*****

● Sluchátko (volitelné)*****

● Základna sluchátka

(volitelná)*****

● Šrouby (2 ks pro každý

typ) (volitelné)*****

* Pouze modely iR1022F/1022i/1022iF

** Pouze modely iR1018 a iR1022

*** Pouze modely iR1018J

**** Souástí pístroje, v závislosti na zakoupeném modelu

***** Není dostupné ve Spojeném království

****** Pouze modely iR1022F/1022iF

Ped instalací pístroje

● Odstrate z pístroje všechny pepravní pásky.

● Manipulaci s pístrojem musí provádt

nejmén dv osoby nesoucí pístroj za úchyty

na levé a pravé stran, jak je znázornno na

obrázku vpravo.

● Tvar pístroje a souásti jeho dodávky nemusí

odpovídat specifikacím, uvedeným v této

píruce.

1


V závislosti na modelu pístroje nemusí být k dispozici nkterá nastavení a mže se lišit íslo

v horní ásti jednotlivých nabídek.

● Tonerová

kazeta****

● Napájecí šra

● Telefonní kabel******

● Tiskový buben

● Štítky s místy urení*

● Struný návod k obsluze

● Disk CD s uživatelským softwarem**

● Disk CD s uživatelskou pírukou***

● Pokyny k rozbalení

Píruky k pístroji

● Struný návod k obsluze (tento dokument): Nastavení pístroje a instalace softwaru

● Píruka pro základní obsluhu pístroje: (na disku CD s uživatelským softwarem)*: Základní

funkce, údržba, nastavení pístroje a technické údaje

● Píruka pro pokroilou obsluhu pístroje (na disku CD s uživatelským softwarem): Pokroilé

funkce, rozhraní pro síové a vzdálené uživatele, monitor systému, hlášení a seznamy

● Píruka k ovladai skeneru (na disku CD s uživatelským softwarem): Nastavení skeneru

zpoítae

* Obsaženo v uživatelské píruce k pístroji iR1018J

2


1

Instalace tonerové kazety

2

Vytáhnte z krabice plastové pouzdro.

Pouzdro otevete a vyjmte tonerovou kazetu.

Krabici a pouzdro uschovejte pro pozdjší

použití.

4

5

B

Otevete pední kryt.

A

Zatáhnte za páku tonerové kazety (A) smrem

k sob a vložte kazetu do pístroje tak, aby šipka

(B) smovala smrem k pístroji.

8

9

Páku zatlate dol.

Zavete pední kryt.

Výstraha

– Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

– Pokud pední kryt nelze zavít, nepokoušejte se o to

silou. Otevete kryt a ujistte se, že je tonerová

kazeta v pístroji správn usazena.

3


3

A

C

B

Výstraha

– Nedotýkejte se ástí (A) a (B).

– Nevytahujte lepicí pásku (C) ped založením kazety

do pístroje. Mohl by se rozsypat toner.

6

Jemn kazetou 5krát až 6krát zateste, aby se

v ní toner rovnomrn rozprostel.

7

Držte jednou rukou kazetu v klidu a druhou

rukou z ní stáhnte lepicí pásku.

A

Otote pákou tonerové kazety (A) proti smru

hodinových ruiek až na doraz.

Poznámka

Nevytahujte lepicí pásku šikmo.

Poznámka

Pokud již je kazeta usazena v pístroji, zante

s krokem 6

4


1

Instalace tiskového bubnu

2

Otevete levý kryt.

Otevete balení s novým tiskovým bubnem

a vyjmte ho z ochranného obalu.

4

5

A

B

C

Jednotku držte za úchyty na obou stranách.

Vyrovnejte výstupek (C) na jednotce s drážkou

mezi ástmi (A) a (B) a zasute jednotku do

pístroje až na doraz.

5


3

A

Odstrate ernou plastovou fólii.

6

Výstraha

Nedotýkejte se ásti (A). Mohla by se zhoršit kvalita

výtisk.

Zavete levý kryt.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

6


1

Vkládání papíru

2

Vytáhnte zásuvku na papír ven až na doraz.

Vyrovnejte okraje stohu papíru.

7


3

4

B

A

C

B

Vložte stoh papíru tiskovou stranou nahoru.

Poznámka

Pesvdte se, že se zadní okraj stohu papíru dotýká

zadního koncového vodítka papíru (C), stoh papíru by

neml pesahovat mezní znaku (A), a vložený papír

by ml být pod háky (B) na vodítkách papíru.

Jemn zásuvku na papír zasute až na doraz.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

Poznámka

Pokyny pro vkládání papíru do pihrádky runího

podávání naleznete v kapitole 3 – „Tisková média“ – v

Píruce pro základní obsluhu pístroje.

8


Pipojení telefonních kabel (pouze iR1022F/1022iF)

C

B

A

Zapojte dodaný telefonní kabel do zdíky linky (A)

a do telefonní zásuvky na zdi.

Pokud je teba, pipojte externí telefon do zdíky pro

externí zaízení (B).

Pokud máte volitelné sluchátko, pipojte kabel do

zdíky sluchátka (C).

Uživatelé ve Spojeném království:

Je-li teba, pro pipojení externího zaízení

použijte samostatn dodávaný adaptér B.T.

3

4

A

Pomocí šroub (A) pipevnte držák k pístroji.

Sluchátko umístte na základnu.

Poznámka

Pokud používáte sluchátko nebo externí telefon,

zkontrolujte, zda je režim pijímání faxu nastaven na

nebo (Rucni). Pokyny k

nastavení režimu píjmu, viz ást „Nastavení režimu

pijímání,“ na str. 22.

9


Instalace sluchátka (volitelné)

1

2

B

A

Pomocí šroubováku demontujte kryt na pravé

stran pístroje.

Pomocí šroub (A) upevnte základnu

sluchátka do držáku. Strana základny

s drážkou (B) musí být na levé stran.

10


Pipojení napájecí šry, zapnutí pístroje

1 2

Ex.

DISPLAY LANGUAGE

ENGLISH

Hlavní vypína

Pipojte dodanou napájecí šru do zdíky na

zadní ásti pístroje a do síové zásuvky ve zdi

a stisknutím hlavního vypínae na stran

oznaené [I] ho pepnte do polohy ZAP.

Pokud se zobrazí nápis

(JAZYK DISPLEJE), stisknte [ ] nebo

[ ], vyberte jazyk zobrazovaný na LCD

displeji a poté stisknte tlaítko [OK].

Co dlat když...

● Je zobrazený nápis (ZAVRETE KRYT/PREDNI NEBO LEVY

KRYT):

Zkontrolujte, zda jsou pední nebo levý kryt správn zaveny.

(Viz ást „Instalace tonerové kazety,“ na str. 3, nebo „Instalace tiskového bubnu,“ na str. 5.)

● Je zobrazený nápis (DOSEL TONER/VYMENTE TONER):

Zkontrolujte, zda je tonerová kazeta správn nainstalovaná.

(Viz ást „Instalace tonerové kazety,“ na str. 3.)

● Je zobrazený nápis (NENI ULOZENY BUBEN/VLOZTE BUBEN):

Zkontrolujte, zda je tiskový buben správn nainstalovaný.

(Viz ást „Instalace tiskového bubnu,“ na str. 5.)

● Je zobrazený nápis (ULOZTE PAPIR):

Zkontrolujte, zda je papír v zásuvce ádn založen.

(Viz ást „Vkládání papíru,“ na str. 7.)

11


a výbr jazyka a zem

3 4

Bez volitelné zásuvky

100% A4

A TEXT

01

Ex.

COUNTRY SELECT

UK

S volitelnou zásuvkou

100% AUTO

A TEXT

01

Pokud se zobrazí nápis

(VYBER ZEME), stisknte [ ] nebo [ ],

vyberte zemi a poté stisknte tlaítko [OK].

Pístroj se pepne do pohotovostního režimu.

Varování

Tento výrobek vyzauje magnetické záení nízké úrovn.

Používáte-li kardiostimulátor a necítíte-li se v poádku,

vzdalte se od tohoto výrobku a kontaktujte svého lékae.

Poznámka

–Pi bouce odpojte pístroj ze sít’ové zásuvky.

(Uvdomte si prosím, že veškeré dokumenty v pamti

pístroje budou po odpojení síového kabelu smazány.)

–Pi odpojení pístroje ze zásuvky vždy pokejte

alespo 5 sekund, než ho opt zapojíte.

–Pístroj nepipojujte k neperušovanému zdroji

napájení (UPS).

12


Nastavení data a asu

COPY SEND SCAN

OK

@./

GHI

PQRS

1

4

7

ABC

JKL

TUV

2

5

DEF

MNO

WXYZ

3

6

8 9


0 #

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

● Zadávání informací

– íselná tlaítka: zadávání

ísel.

– [ ] a [ ]: mní pozici

kurzoru.

T

[ ]

[ ]

íselná tlaítka

[Stop]

[OK]

[Additional Functions]

(Doplkové funkce)

4 Pomocí íselných

tlaítek zadejte datum

(den/msíc/rok) a as

(ve 24hodinovém

formátu) a poté stisknte

tlaítko [OK].

5 Stisknutím tlaítka [Stop]

se vrátíte do

pohotovostního režimu.

Ex.

DATE&TIME SETTING

31/12 ´06 11:19

13


1 Stisknte tlaítko

[Additional Functions]

(Doplkové funkce).

2 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ], vyberte

položku (NAST.

DATA/CASU) a stisknte

tlaítko [OK].

3 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka

(NAST. DATA

A CASU) a poté stisknte

tlaítko [OK].

14


Nastavení pístroje pro odesílání fax

Pokyny pro zadávání informací

Informace o odesílateli, které zadáte do pístroje, se zobrazí v hlavice každé stránky, kterou

píjemce obdrží.

Faxové/telefonní íslo

Datum a as

Název jednotky

íslo stránky

31/12 2006 10:50 FAX 123XXXXXXX

CANON 001

Poznámka

Ped odesláním faxu MUSÍTE do pístroje zadat vaše faxové íslo, název jednotky a aktuální datum a as.

Zadávání informací

Pomocí následujících tlaítek zadejte informace do pístroje.

COPY SEND SCAN

OK

[ ] [ ]

[OK]

@./

GHI

PQRS

1

4

7

T

ABC

JKL

TUV

2

5

DEF

MNO

WXYZ

8 9


0 #

[ ] [#]

íselná tlaítka

3 C

Log In/Out

6 ID

1 2 3

[Clear]

(Vymazat

● Pro zadávání znak používejte íselná

tlaítka. íselné tlaítko stisknte

opakovan, dokud se neobjeví

požadovaný znak.

● Stisknutím tlaítka [#] zadejte symboly.

● Stisknutím tlaítka [ ] mžete pepínat

mezi režimy vkládání:

– [:A]: režim písmen (velká)

– [:a]: režim písmen (malá)

– [:1]: režim ísel

● Stisknutím tlaítka [ ] posunete

kurzor doprava.

● Stisknutím tlaítka [Clear] (Vymazat) nebo

[ ] smažete znak, který se nachází

ped kurzorem. Podržením tlaítka [Clear]

(Vymazat) vymažete celé zadání.

Stisknutím tlaítek [ ] a [Clear]

(Vymazat) pro zadání názvu jednotky

posunete kurzor doleva a smažete znak,

který se nachází na této pozici.

● Zadání potvrte stisknutím tlaítka [OK].

15


(Pouze iR1022F/1022iF)

Následující znaky mžete zadat v každém režimu vkládání:

:A :a

:1

[1] @.-_/ @.-_/ 1

[2] ABC abc 2

[3] DEF def 3

[4] GHI ghi 4

[5] JKL jkl 5

[6] MNO mno 6

[7] PQRS pqrs 7

[8] TUV tuv 8

[9] WXYZ wxyz 9

[0] 0

[ ]

:1 :a :A

[#] – . # ! " , ; : ^ _ = / | ’ $ @ % & + \ ( ) [ ] { } < >

16


COPY SEND SCAN

[ ]

OK

[OK]

[ ]

@./

GHI

PQRS

1

4

7

T

ABC

JKL

TUV

2

5

DEF

MNO

WXYZ

8 9


0 #

[ ] [ ]

íselná tlaítka

[Additional Functions]

(Doplkové funkce)

3 C

Log In/Out

6 ID

1 2 3

ON/OFF

[Clear] [Stop]

(Vymazat)

● Zadávání informací

– íselná tlaítka: zadávání

písmen a ísel.

– [ ]: zadávání symbol.

– [ ]: pepíná mezi režimem

zadávání písmen nebo ísel.

– [ ]: posune kurzor doprava.

– [Clear] (Vymazat) /[ ]:

Smaže znak, který se nachází

ped kurzorem. Podržením

tlaítka [Clear] (Vymazat)

vymažete celé zadání.

Stisknutím tlaítek [ ] a

[Clear] (Vymazat) pro zadání

názvu jednotky posunete

kurzor doleva a smažete znak,

který se nachází na této pozici.

4 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(UZIV. NASTAVENI) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

5 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(C. TEL. JEDNOTKY) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

6 Pomocí íselných

tlaítek zadejte své

faxové a telefonní íslo

(max. 20 ísel vetn

mezer) a poté stisknte

tlaítko [OK].

Ex.

UNIT TELEPHONE #

10 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(NAZEV JEDNOTKY)

a poté stisknte

tlaítko [OK].

Ex.

11 Pomocí íselných

tlaítek zadejte název

jednotky (až 24 znak)

a poté stisknte

tlaítko [OK].

UNIT NAME :a

12 Stisknutím tlaítka

[Stop] se vrátíte do

pohotovostního

režimu.

17


Zadejte informace o odesílateli

1 Stisknte tlaítko

[Additional Functions]

(Doplkové funkce).

2 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ] a vyberte

položku

(NASTAVENI VYS/PR),

poté stisknte [OK].

3 Stisknte tlaítko

[ ] nebo [ ]

a vyberte položku


(NASTAVENI FAXU),

poté stisknte [OK].

7 Stisknte dvakrát

tlaítko [Additional

Functions] (Doplkové

funkce).

8 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ] a vyberte

položku

(BEZNA NASTAVENI),

poté stisknte tlaítko

[OK].

9 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(NASTAVENI VYS.) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

18


Nastavení typu telefonní linky

1 Stisknte tlaítko

[Additional Functions]

(Doplkové funkce).

2 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ] a vyberte

položku

(NASTAVENI VYS/PR),

poté stisknte [OK].

3 Stisknte tlaítko

[ ] nebo [ ]

a vyberte položku


(NASTAVENI FAXU),

poté stisknte tlaítko

[OK].

7 Stisknutím tlaítka [Stop]

se vrátíte do

pohotovostního režimu.

19


4 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(UZIV. NASTAVENI) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

5 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ] a vyberte

položku (TYP TEL.

LINKY), poté stisknte

tlaítko [OK].

6 Stisknte tlaítko[ ]

nebo [ ], vyberte typ

telefonní linky a poté

stisknte tlaítko [OK].

(TLACIT.

TONOVA): Tónová volba

(výchozí)

(ROTACNI

IMPULZNI): Pulzní volba

20


Nastavení pístroje pro píjem fax

Vyberte režim píjmu, který vám vyhovuje

Podle níže uvedené tabulky urete správný režim píjmu, který vám vyhovuje.

Chcete pístroj používat pro píjem

hovor

Ano

Chcete u tohoto pístroje používat

záznamník

Ne

Ne

Ano

(JenFax)

Pijímá všechna volání jako

faxy.

(RezZaz)

Pijímá faxy automaticky a

nahrává hlasové zprávy.

Chcete pijímat faxy automaticky Ne (Rucni)

Nepijímá žádná volání.

Faxy musíte pijímat run.

Ano


Pokud je k pístroji pipojen

telefon, pepíná automaticky

mezi faxem a hlasovým

voláním.

Poznámka

– Aby fungoval režim (RezZaz), telefonní záznamník musí být pipojen pímo k pístroji.

– Aby fungovalo volitelné sluchátko nebo externí telefon, musí být k pístroji pipojeny v režimu nebo

(Rucni).

– V režimu (RezZaz) není podporována hlasová pošta.

21


(Pouze iR1022F/1022iF)

Nastavení režimu pijímání

1 Stisknte tlaítko

[Additional Functions]

(Doplkové funkce).

4 Stisknte tlaítko

[ ] nebo [ ],

vyberte položku


(NASTAVENI PR.) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

2 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ] a vyberte

položku

(NASTAVENI VYS/PR),

poté stisknte [OK].

5 Stisknte tlaítko[ ]

nebo [ ], vyberte

položku

(REZIM PR.) a poté

stisknte tlaítko [OK].

3 Stisknte tlaítko

[ ] nebo [ ]

a vyberte položku


(NASTAVENI FAXU),

poté stisknte tlaítko

[OK].

6 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ], vyberte

režim píjmu a poté

stisknte tlaítko [OK].

7 Stisknutím tlaítka [Stop]

se vrátíte do

pohotovostního režimu.

Poznámka

Podrobné informace naleznete

v Píruce

pro pokroilou obsluhu.

22


Nastavení pístroje pro provoz v síti

Pipojení pístroje k síti

Tento pístroj je vybaven USB a LAN konektorem. Pokud je pístroj k síti pipojen prostednictvím

síového kabelu, mžete ho využívat jako síovou tiskárnu nebo mžete využít funkce, jako je

napíklad I-fax, umožující odesílat a pijímat faxy pes internet.

Poznámka

–Pístroj se dodává bez síového kabelu.

– Pokud je nainstalována volitelná síová karta, mžete pístroj iR1018/1022A/1022F používat v síti.

Nastavení IP adresy

Aby byla zajištna komunikace mezi pístrojem a poítaem, musí být nastavena IP adresa.

Poznámka

– Nejdíve se ujistte, že je pístroj zapnutý a že je pipojen k síti.

–Pístroj je implicitn nastaven tak, aby automaticky získal IP adresu pomocí protokolu DHCP. Pokud je váš síový

server nebo router nakonfigurován tak, aby pidloval adresu DHCP, staí pouze pipojit síový kabel a zapnout

pístroj. Pístroj získá IP adresu automaticky.

–Pístroj rovnž podporuje automatické IP adresy prostednictvím protokol BOOTP a RARP. Pokud používáte tyto

protokoly, vyberte v kroku 6 následujícího postupu položku (ZAP) a poté zadejte nastavení protokolu nebo .

23


(Pouze iR1022i/1022iF)

1 Zapojte kroucený síový kabel kategorie 5 nebo vyšší do konektoru 10Base-T/100Base-TX na

zadní ásti pístroje. Opaný konec kabelu zapojte do síového routeru nebo rozboovae.

Poíta s

konektorem 100Base-TX

Poíta s

konektorem 10Base-T

Rozboova

Ethernetový

kabel

Poznámka

Pokud pístroj používáte jako místní tiskárnu, pipojte ji prostednictvím USB kabelu pímo k poítai.

(Viz ást „Instalace a odinstalace softwaru (Pouze ada iR1018 a iR1022),“ na str. 27.)

Runí zadání IP adresy

1 Stisknte tlaítko

[Additional Functions]

(Doplkové funkce).

2 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ], vyberte

položku (SYST.

NASTAVENI) a poté

stisknte tlaítko [OK].

3 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ], vyberte

položku

(NASTAVENI SITE) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

24


4 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka

(NASTAVENI TCP/IP) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

5 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka

(AUTO IP ADRESA) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

6 Stisknte tlaítko [ ]

nebo [ ], vyberte

položku (VYP) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

Ex.

10 Pomocí íselných

tlaítek zadejte masku

podsít a poté

stisknte tlaítko [OK].

SUBNET MASK

000.000.000.000

11 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(ADRESA BRANY) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

Ex.

12 Pomocí íselných

tlaítek zadejte íslo

adresy brány a poté

stisknte tlaítko [OK].

GATEWAY ADDRESS

000.000.000.000

25


7 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka (IP

ADRESA) a poté

stisknte tlaítko [OK].

Ex.

8 Pomocí íselných

tlaítek zadejte adresu

IP a poté stisknte

tlaítko [OK].

IP ADDRESS

000.000.000.000

9 Zkontrolujte, zda je

zobrazena položka


(MASKA PODSITE) a

poté stisknte tlaítko

[OK].

13 Vypínaem na pravé

stran pístroj

zrestartujte jeho

vypnutím a zapnutím.

Poznámka

Pokud posíláte dokumenty

prostednictvím e-mailu a I-faxu,

zadejte nastavení E-MAIL/I-FAX.

(Informace naleznete v kapitole 3 –

„Sí“ – v Píruce pro pokroilou

obsluhu pístroje.)

26


Instalace a odinstalace softwaru

Prbh instalace

Instalaci ovlada tiskárny, faxu a skeneru provete podle následujícího postupu. Po instalaci tchto

ovlada mžete ze svého poítae tisknout, odesílat faxy a skenovat dokumenty. Tiskové ovladae

jsou rozdleny do dvou typ: PCL a UFRII LT.

● PCL: Jedná se o tiskový ovlada spolenosti Hewlett-Packard, který obsahuje ovladae PCL5c,

PCL5e a PCL6. Tiskový ovlada PCL5c se používá u barevných tiskáren, ovladae PCL5e a PCL6

se používají u ernobílých tiskáren. PCL6 je rozšíená verze PCL5e a nabízí vynikající kvalitu a

rychlost tisku. Tento pístroj podporuje tiskové ovladae PCL5e i PCL6.

● UFRII LT: Toto je tiskový ovlada spolenosti Canon. Pi použití tohoto ovladae se bhem

zpracování tiskové úlohy rozdlí zpracování dat mezi hostitelské PC a tiskárnu, ímž se znateln

sníží celkový as potebný k tisku. Pracovní zátž je možno rozdlit tak, aby odpovídala výstupním

datm, ímž dojte k významnému nárstu rychlosti díky optimalizaci.

Ped instalací:

• Kabel USB nepipojujte ped instalací softwaru.

Pokud kabel USB pipojíte ped instalací softwaru a

objeví se obrazovka prvodce pidáním nového

hardwaru, klepnte na tlaítko [Cancel] (Zrušit).

• Pro instalaci v systémech Windows 2000/XP/Server

2003 se pihlaste jako Administrátor.

•Ped pipojením kabelu USB zkontrolujte, zda je

pístroj zapnutý.

• Na obrazovce, která se zobrazí pi každém kroku,

pokraujte stisknutím tlaítka v kroužku.

•Pístroj se dodává bez USB kabelu.

Požadavky na systém

Microsoft Windows 98/98SE

CPU: Procesor Intel Pentium/90 MHz

nebo rychlejší

Pamt’: 128 MB nebo více

Volné místo na pevném disku: 355 MB

nebo více

Microsoft Windows Me

CPU: Procesor Intel Pentium/150 MHz

nebo rychlejší

Pamt’: 128 MB nebo více

Volné místo na pevném disku: 295 MB

nebo více

Microsoft Windows 2000

CPU: Procesor Intel Pentium/133 MHz

nebo rychlejší

Pamt’: 128 MB nebo více

Volné místo na pevném disku: 1 GB

nebo více

Pokud se na ploše systému

Windows nezobrazí úvodní

obrazovka disku CD-ROM,

poklepejte na ikonu [My

Computer] (Tento poíta).

Poklepejte na ikonu CD-ROM,

pak poklepejte na [MInst

(MInst.exe)].

3 4

27


(Pouze ada iR1018 a iR1022)

Poznámka

– Tiskový ovlada PCL je volitelný pro modely iR1018/1022A/1022F. Tiskový ovlada PCL mžete používat v pípad, že máte

nainstalovanou volitelnou sadu PCL ovlada.

– Faxový ovlada je k dispozici pouze pro modely iR1022F/1022iF.

– Ovlada skeneru je pístupný pouze prostednictvím pipojení pes USB kabel.

– Pokud je nainstalována volitelná síová karta, mžete pístroj iR1018/1022A/1022F používat jako síovou tiskárnu.

Microsoft Windows XP (32-bitová

verze)

CPU: Procesor ady Intel Pentium/

Celeron 300 MHz nebo rychlejší

Pamt’: 128 MB nebo více

Volné místo na pevném disku: 1,5 GB

nebo více

USB pipojení

1 2

Microsoft Windows Server 2003

(32-bitová verze)*

CPU: Procesor ady Intel Pentium/

Celeron 133 MHz nebo rychlejší

Pamt’: 128 MB nebo více

Volné místo na pevném disku: 2 GB

nebo více

* Pouze pro síové pipojení.

5 6 7

28


8 9 10

13 14 15

A

Propojte pístroj a poíta

pomocí kabelu USB (A).

29


11 12

16

Instalace je dokonena.

30


Pipojení pes sí (pouze iR1022i/1022iF)

1 2

Pokud se na ploše systému

Windows nezobrazí úvodní

obrazovka disku CD-ROM,

poklepejte na ikonu [My

Computer] (Tento poíta).

Poklepejte na ikonu CD-ROM,

pak poklepejte na [MInst

(MInst.exe)].

5 6 7

11 12

16 17

Instalace je dokonena.

31


3

Pokud instalujete software na

poítai se systémem

Windows Server 2003, okno

tohoto kroku se nezobrazí.

4

8 9 10

13 14 15

Tento krok opakujte pro každý

zvolený ovlada.

32


Postup odinstalace

Ped odinstalací ovladae zkontrolujte následující:

● Máte k dispozici instalaní software.

● V poítai není spuštna žádná aplikace.

Poznámka

– Pro odinstalování softwaru v systémech Windows 2000/XP/Server 2003

musí mít uživatel práva administrátora.

–Pi odinstalaci softwaru nejdíve odinstalujte iR Toolbox a poté

odinstalujte iR ovladae.

Odebrání ovlada iR

3 Klepnte na talítko

[Exit] (Ukonit).

1 Klepnte na tlaítko

[Start] na hlavním

panelu systému

Windows [(Všechny)

Programy] [Canon]

[iR1018 1022 1023]

[Uninstall Drivers]

(Odinstalace ovlada).

Zobrazí se dialogové okno [iR

Drivers Uninstaller] (Odinstalace

ovlada iR).

2 Klepnte na tlaítko

[Delete] (Odstranit).

Programy dodané na disku CD s uživatelským softwarem

● Canon Cover Sheet Editor

Program Canon Cover Sheet Editor umožuje vytváení pvodních šablon titulních stránek fax pro

použití s ovladaem faxu Canon. Podrobné informace naleznete v nápovd online pro tento program.

● NetSpot Device Installer (NSDI)

Program NetSpot Device Installer umožuje nastavení pístroje pro síové operace.

Podrobné informace naleznete v souboru Readme a nápovd online pro tento program.

● Canon Font Manager

Canon Font Manager je software, který vám umožuje instalovat a odinstalovávat písma, atd.

Podrobné informace naleznete v souboru Readme pro tento program.

● PCL Barcode

Obsahuje 30 škálovatelných písem árových kód. Podrobné informace naleznete v souboru

Readme pro tento program.

Pokud chcete využívat tyto programy, poklepejte na soubor .exe pro jednotlivé programy a postupujte

podle instrukcí na obrazovce.

U program Canon Cover Sheet Editor a NetSpot Device Installer také mžete na úvodní obrazovce

disku CD-ROM klepnout na položku [Další programy] (Additional Software Programs).

Poznámka

Programy Canon Font Manager a PCL Barcode jsou k dispozici pouze uživatelm PCL tiskáren.

33


Odinstalace softwaru iR Toolbox

1 Klepnte na tlaítko

[Start] na hlavním panelu

systému Windows

[(Všechny) Programy]

[Canon] [iR Toolbox

4.9] [Toolbox

Uninstall] (Odinstalace

nástroje Toolbox).

2 Postupujte podle pokyn

zobrazených na

obrazovce.

Poté co se zobrazí obrazovka pro

výbr opravení nebo odebrání

programu, zaškrtnte položku

[Remove] (Odebrat) a poté klepnte

na tlaítko [Next] (Další >).

Budete-li požádáni o potvrzení

odebrání aplikace apod., klepnte na

tlaítko [Remove] (Odebrat).

Budete-li požádáni o restartování,

restartujte poíta.

3 Klepnte na položku

[Yes] (Ano).

Automaticky se spustí odinstalace

a zobrazí se další dialogové okno.

4 Klepnte na tlaítko

[Exit] (Ukonit).

Poznámka

Budete-li požádáni o restartování,

restartujte poíta.

34


Používání nápovdy

Disk CD s uživatelským softwarem obsahuje programy (ovladae a aplikace), jež nejsou

obsaženy v dodaných pírukách s pokyny. Pokud používáte tyto programy, informace

hledejte v online a kontextové nápovd podle níže uvedených pokyn.

Nápovda online

V nápovd online dodané se sfotwarem

ovladae jsou k dispozici další informace.

V dialogovém okn [Properties] (Vlastnosti)

lze klepnutím na položku [Help] (Nápovda)

zobrazit informace o veškerých funkcích a

možnostech ovlada.

V dialogovém okn nápovdy lze

klepnutím na položku [Contents] (Obsah) a

poklepáním na požadované téma zobrazit

informace.

V dialogovém okn nápovdy lze

klepnutím na položku [Index] (Rejstík) a

poklepáním na požadované klíové slovo v

seznamu zobrazit informace. Chcete-li

zrychlit vyhledávání požadovaného

klíového slova, zadejte ho do horního

textového pole. V níže uvedeném

seznamu se zobrazí nejbližší klíové slovo.

35


Kontextová nápovda

Kontextová nápovda zobrazuje vysvtlení

jednotlivých položek v aktuálním

dialogovém okn. Kontextovou nápovdu

lze zobrazit nkterou z následujících

metod.

– Klepnte na ikonu (Nápovda) v

záhlaví dialogového okna a klepnte

na požadovanou položku.

– Pravým tlaítkem myši klepnte na

požadovanou položku vyberte

možnost [What’s This] (Co je to)

– Vyberte požadovanou položku

stisknte klávesu [F1]

36


Odesílání dokument

ABC

Následujícím postupem mžete odesílat faxy, e-maily a I-faxy, nebo mžete odesílat dokumenty na

souborový server.

Informace o pokroilých funkcích odesílání najdete v kapitole 1 – „Pokroilé funkce odesílání“ – v Píruce

pro pokroilou obsluhu pístroje.

1 Založte dokument

2

Vyberte metodu odesílání

COPY SEND SCAN

@./

1

ABC

2

GHI

4

JKL

5

OK

PQRS

7

TUV

8

0

W


T

Umístte dokument na kopírovací desku

nebo jej vložte do automatického podavae

dokument.

Informace o dokumentech, které lze odesílat, naleznete v Kapitole 2 –

„Práce s dokumenty“ – v Píruce pro základní obsluhu pístroje.

Stisknte tlaítko [SEND]/[FAX] (Odeslat/Fax),

stisknte tlaítko [ ] nebo [ ], vyberte

metodu odesílání a poté stisknte tlaítko

[OK]. (Pro iR1022F, stisknte [FAX].)

Rozsvítí se kontrolka SEND/FAX (Odeslat/Fax) a pístroj pejde do

pohotovostního režimu odesílání/faxu.

Co dlat když...

● Chcete odeslat dokument na souborový server:

Adresu souborového serveru mžete zadat pomocí

tlaítek rychlé volby, zkrácených vytáecích kód

nebo tlaítka [Adress book] (Telefonní seznam). (Viz

kapitola 4 – „Odesílání dokument“ – v Píruce pro

základní obsluhu pístroje.)

37


(Pouze iR1022F/1022i/1022iF)

3 Zadejte místo urení 4

Odešlete dokument

SCAN

@./

GHI

1

4

ABC

JKL

2

5

DEF

MNO

3

6

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

SCAN

@./

GHI

1

4

ABC

JKL

2

5

DEF

MNO

3

6

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

PQRS

7

TUV WXYZ

8 9


0 #

PQRS

7

TUV WXYZ

8 9


0 #

T

T

Pomocí íselných tlaítek zadejte faxové

íslo, e-mail nebo adresu I-faxu.

Stisknte tlaítko [Start].

Po uložení dokument na kopírovací desku vyberte stisknutím tlaítka

[ ] nebo [ ] velikost dokumentu a pak pro každý dokument

stisknte tlaítko [Start]. Po dokonení skenování spuste stisknutím

tlaítka [OK] vytáení.

Co dlat když...

● Bhem zadávání faxového ísla zadáte špatné

íslo:

Pejdte zpt na špatn zadané íslo pomocí

tlaítka [ ].

● Bhem zadávání e-mailu nebo adresy I-faxu

zadáte špatný znak:

Pejdte zpt na špatn zadaný znak pomocí

tlaítka [ ] a poté stisknte tlaítko [Clear]

(Vymazat). Nebo stisknutím a podržením tlaítka

[Clear] (Vymazat) vymažte celé zadání.

Co dlat když...

● Chcete zrušit odesílání:

Stisknte tlaítko [Stop] na ovládacím panelu.

Pokud se zobrazí nápis

(TL. STOP STISKNUTO), stisknte tlaítko [OK].

Pokud se zobrazí nápis (ZRUSIT BEHEM VYS/PR), vyberte položku

(ANO) pomocí tlaítka [ ].

38


Kopírování

Kopii zhotovíte níže uvedeným zpsobem.

Informace o pokroilých funkcích kopírování naleznete v kapitole 2 – „Pokroilé funkce kopírování“ – v

Píruce pro pokroilou obsluhu pístroje.

1 Založte dokument

2

Pejdte do režimu kopírování

ABC

COPY SEND SCAN

@./

1

ABC

M4

GHI

4

JKL

OK

PQRS

7

TUV

T

Umístte dokument na kopírovací desku

nebo jej vložte do automatického podavae

dokument.

Stisknte tlaítko [COPY] (Kopírovat).

Rozsvítí se kontrolka COPY (Kopírovat) a pístroj pejde do

pohotovostního režimu kopírování.

Informace o dokumentech, které lze kopírovat, naleznete v kapitole 2

– „Práce s dokumenty“ – v Píruce pro základní obsluhu pístroje.

Co dlat když...

● Chcete upravit kvalitu obrázku a sytost:

Viz kapitola 6 – „Kopírování“ – v Píruce pro

základní obsluhu pístroje.

39


3 Zadejte poet kopií 4

Zante kopírovat

SCAN

@./

GHI

1

4

ABC

JKL

2

5

DEF

MNO

3

6

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

SCAN

@./

GHI

1

4

ABC

JKL

2

5

DEF

MNO

3

6

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

PQRS

7

TUV WXYZ

8 9


0 #

PQRS

7

TUV WXYZ

8 9


0 #

T

T

Pomocí íselných tlaítek zadejte množství

kopií (1 až 99).

Stisknte tlaítko [Start].

Ex.

100% A4

TEXT

A 03

Co dlat když...

● Zadáte nesprávné íslo:

Stisknte tlaítko [Clear] (Vymazat) a zadejte nový

poet.

Co dlat když...

● Chcete zrušit kopírování:

Stisknte tlaítko [Stop] na ovládacím panelu.

Pokud se objeví nápis

(TL. STOP STISKNUTO), stisknte tlaítko [OK].

Pokud se zobrazí nápis

(ZRUSIT KOPIROVANI), stisknte tlaítko [ ] a

vyberte položku (ANO).

40


Tisk

Dokument z poítae vytisknete níže uvedeným postupem.

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný ovlada tiskárny.

Podrobné informace o nastavení ovladae naleznete v nápovd online.

1 Spuste píkaz k tisku 2

Vyberte tiskárnu

Z oteveného dokumentu klepnte v nabídce

[File] (Soubor) na píkaz [Print] (Tisk).

Vyberte ikonu tiskárny ([Canon iR1018/1022/

1023 UFRII LT], [Canon iR1018/1022/1023

PCL5e]* nebo [Canon iR1018/1022/1023

PCL6]*).

*Pouze pro uživatele tiskáren se sadou PCL

41


(Pouze ada iR1018 a iR1022)

3 Upravte pedvolby

4

Vytisknte dokument

Dialogové okno otevete klepnutím na

tlaítko [Preferences] (Pedvolby) nebo

[Properties] (Vlastnosti). Po dokonení

klepnte na tlaítko [OK].

Klepnte na tlaítko [Print] (Tisk) nebo [OK].

Co dlat když...

● Chcete zrušit tisk:

Viz kapitola 5 – „Monitor systému“ – v Píruce pro

pokroilou obsluhu pístroje.

42


Skenování

Dokument do poítae naskenujete níže uvedeným postupem.

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný ovlada skeneru.

Podrobné informace o nastavení ovladae skeneru naleznete v Píruce k ovladai skeneru (na disku CD

s uživatelským softwarem).

1 Založte dokument

2

Pejdte do režimu skenování

ABC

COPY SEND SCAN

@./

1

ABC

2

GHI

4

JKL

5

OK

PQRS

7

TUV

8

0

T

Umístte dokument na kopírovací desku

nebo jej vložte do automatického podavae

dokument.

Stisknte tlaítko [SCAN] (Skenovat).

Rozsvítí se kontrolka SCAN (Skenovat) a pístroj pejde do

pohotovostního režimu skeneru.

Informace o dokumentech, které lze kopírovat, naleznete v Kapitole 2

– „Práce s dokumenty“ – v Píruce pro základní obsluhu pístroje.

43


(Pouze ada iR1018 a iR1022)

3 Nastavte metodu skenování 4

Spuste skenování

SCAN

@./

GHI

1

4

ABC

JKL

2

5

DEF

MNO

3

6

C

Log In/Out

ID

1 2 3

ON/OFF

PQRS

7

TUV WXYZ

8 9


0 #

T

Spuste nástroj iR Toolbox a poté nastavte

formát skenování.

Stisknte tlaítko [Start].

Nad tlaítkem, které vyberete, se zobrazí znaka.

Co dlat když...

● Chcete zrušit skenování:

Na ovládacím panelu stisknte tlaítko [Stop], poté

klepnte na tlaítko [OK] na obrazovce poítae.

44


Faxování z poítae

Fax z poítae odešlete níže uvedeným postupem.

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný ovlada faxu.

Podrobné informace o nastavení ovladae faxu naleznete v nápovd online.

1 Spuste píkaz k tisku 2 Vyberte položku Fax

Z oteveného dokumentu klepnte v nabídce

[File] (Soubor) > na píkaz [Print] (Tisk).

Vyberte ikonu faxu ([Canon iR1022/

1023 (FAX)]) a poté klepnte na tlaítko [Print]

(Tisk) nebo [OK].

Co dlat když...

● Chcete upravit vlastnosti faxu:

Klepnte na tlaítko [Preferences] (Pedvolby) nebo

[Properties] (Vlastnosti) a upravte nastavení.

45


(Pouze iR1022F/1022iF)

3 Nastavte místo urení 4

Odešlete dokument

Zadejte název a faxové íslo v položce

[Sending Settings] (Nastavení odeslání) a

poté klepnte na položku [Add to Recipient

List] (Pidat do seznamu píjemc).

Klepnte na tlaítko [OK] v okn [Fax

Sending Settings] (Nastavení odeslání faxu).

Co dlat když...

● Chcete odeslat fax s titulní stránkou:

Klepnte na kartu [Cover Sheet] (Titulní stránka) a

nastavte formát titulní stránky pílohy.

Co dlat když...

● Chcete zrušit odeslání faxu:

Viz kapitola 5 – „Monitor systému“ – v Píruce pro

pokroilou obsluhu pístroje.

46


Vzdálené uživatelské rozhraní

Správa vzdáleného uživatelského rozhraní se provádí podle následujících pokyn.

Podrobné informace naleznete v kapitole 4 – „Vzdálené uživatelské rozhraní“ – v Píruce pro pokroilou

obsluhu pístroje.

1 Pipravte sí

2 Zahájení

Nastavte pístroj na použití v síti, poté

pipojte pístroj a poíta k síovému routeru

nebo rozboovai.

Spuste internetový prohlíže, zadejte IP

adresu pístroje a poté stisknte klávesu

[Enter] na klávesnici.

47


(Pouze iR1022i/1022iF)

3 Pihlaste se

4

Provete úkon s pístrojem

Vyberte režim odhlášení a poté klepnte na

tlaítko [OK].

Nyní lze spravovat pístroj v internetovém

prohlížei.

Podrobné informace naleznete v kapitole 4 – „Vzdálené uživatelské

rozhraní“ – v Píruce pro pokroilou obsluhu pístroje.

48


Výmna tonerové kazety nebo tiskového bubnu

Tonerová kazeta

Pokud dojde toner a není možno dále tisknout,

zobrazí se na displeji nápis (DOSEL TONER/VYMENTE

TONER). Postupujte dle níže uvedených pokyn a

toner vymte.

3 Otote pákou po smru hodinových ruiek

až na doraz.

1 Otevete pední kryt.

4 Vytáhnte kazetu z pístroje.

2 Zatáhnte za páku tonerové kazety (A)

smrem k sob.

Výstraha

S použitou tonerovou kazetou neteste, ani jí nestavte do

svislé polohy. Tonerovou kazetu vložte do pvodního

plastového pouzdra, abyste ji mohli vyhodit.

5 Vytáhnte z krabice plastové pouzdro.

A

Výstraha

Tonerovou kazetu z pístroje nevytahujte, pokud se na

displeji nezobrazí nápis (DOSEL TONER/VYMENTE TONER).

49


6 Pouzdro otevete a vyjmte novou tonerovou

kazetu.

8 Zatáhnte za páku tonerové kazety (A)

smrem k sob a vložte kazetu do pístroje tak,

aby šipka (B) smovala smrem k pístroji.

B

Výstraha

– Nedotýkejte se ástí (A) a (B).

– Nevytahujte lepicí pásku (C) ped založením kazety do

pístroje. Mohl by se rozsypat toner.

A

A

C

9 Držte jednou rukou kazetu v klidu a druhou

rukou z ní stáhnte lepicí pásku.

B

7 Jemn kazetou 5krát až 6krát zateste, aby se v

ní toner rovnomrn rozprostel.

50


10Otote pákou proti smru hodinových ruiek

až na doraz.

Tiskový buben

Když se na LCD displeji zobrazí nápis (VYMENTE BUBEN), vymte

tiskový buben.

11 Páku zatlate dol.

A

Varování

Použitý tiskový buben nevhazujte do oteveného ohn. Mohlo

by dojít ke vznícení zbytkového toneru uvnit jednotky a k

následným popáleninám nebo požáru.

Výstraha

Pokud pístroj používáte bez vloženého tiskového bubnu,

zobrazí se na displeji nápis (VLOZTE

BUBEN). V tomto pípad vypnte napájení a tiskový buben

nainstalujte do pístroje.

1 Otevete levý kryt.

12Zavete pední kryt.

2 Uchopte tiskový buben za úchyty a jemným

zatlaením dol jej vyjmte z pístroje.

Výstraha

– Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

– Pokud pední kryt nelze zavít, nepokoušejte se o to

silou. Otevete kryt a ujistte se, že je tonerová kazeta

v pístroji správn usazena.

Výstraha

Nedotýkejte se upínací soupravy (A), protože se bhem

používání siln zahívá.

51


3 Otevete balení s novým tiskovým bubnem a

vyjmte ho z ochranného obalu.

6 Vyrovnejte výstupek (C) na jednotce s drážkou

mezi ástmi (A) a (B) a zasute jednotku do

pístroje až na doraz.

A

B

4 Odstrate ernou plastovou fólii.

Výstraha

Nedotýkejte se upínací soupravy (A), protože se bhem

používání siln zahívá.

C

7 Zavete levý kryt.

Výstraha

Nedotýkejte se ásti (A). Mohla by se zhoršit kvalita

výtisk.

A

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

5 Jednotku držte za úchyty na obou stranách.

52


Odstraování zachycených papír

Pokud dojde k zachycení papíru v pístroji,

na LCD displeji se zobrazí hlášení o zachycení

papíru. Pomocí indikátoru místa zachycení

zjistte místo, kde k zachycení došlo a poté

odstrate zachycený papír.

Výstraha

–Pi odstraování zachycených dokument nebo papíru

dbejte, abyste si nepoezali ruce o okraje dokumentu nebo

papíru.

–Pi odstraování zachyceného papíru nebo pi kontrole

vnitní ásti pístroje dbejte, aby nedošlo ke kontaktu

náhrdelník, náramk nebo jiných kovových pedmt s

vnitními ástmi pístroje. Mohlo by dojít k popálení nebo

úrazu elektrickým proudem.

1 Otevete kryt automatického podavae.

2 Odstrate zachycené dokumenty.

Poznámka

Nevytahujte zachycený dokument nebo papír z pístroje silou.

V pípad poteby se obrate na místního autorizovaného

prodejce spolenosti Canon.

Zachycené dokumenty

Pokud se na LCD displeji zobrazí hlášení (ZKONTR. DOKUMENT) nebo

(DOK. DLOUHY),

odstrate zachycený dokument z automatického

podavae nebo z otvoru pro výstup dokument.

Poznámka

Nevytahujte dokument silou, aby nedošlo k petržení.

53


3 Zdvihnte pihrádku podavae dokument.

6 Otevete automatický podava dokument

nebo kryt kopírovací desky a odstrate

zachycené dokumenty.

4 Odstrate zachycené dokumenty.

7 Zavete automatický podava dokument nebo

kryt kopírovací desky.

5 Sklopte pihrádku podavae dokument a

zavete kryt automatického podavae.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

54


Zachycení papíru

Pokud se na LCD displeji zobrazí hlášení (ZACHYCENI PAPIRU), nejdíve vyjmte

zachycený papír z pístroje, a teprve poté v pípad

nutnosti ze zásuvky na papír. Dochází-li k

zachycení papíru opakovan, zkontrolujte

následující:

–Ped založením stohu papíru do pístroje

vyrovnejte na rovném povrchu jeho okraje.

– Zkontrolujte, zda papír, který používáte, spluje

požadavky pro použití. Viz kapitola 3 – „Tisková

média“ – v Píruce pro základní obsluhu

pístroje.

– Zkontrolujte, zda jste odstranili zbytky papíru

zevnit pístroje.

1 Otevete levý kryt.

2 Opatrn vytáhnte zachycený papír z pístroje.

A

Výstraha

– Nedotýkejte se upínací soupravy (A), protože se

bhem používání siln zahívá.

– Pokud papír roztrhnete, odstrate všechny kousky

papíru, aby nedošlo k dalšímu zachycení.

– Pokud se volný toner dostane do kontaktu s pokožkou

nebo obleením, okamžit jej opláchnte studenou

vodou. Opláchnutí teplou vodou by zpsobilo ztvrdnutí

toneru.

3 Sklopte dvoudílné pepravní vodítko (A)

smrem k pístroji, poté vyjmte zachycený

papír (pouze u oboustranného kopírování).

A

55


4 Zvednte a podržte kopírovací rám (A), poté

vyjmte zachycený papír (pouze u

oboustranného kopírování).

7 Vytáhnte zásuvku na papír a zatlate rohy

stohu papíru pod jazýky.

A

5 Zavete levý kryt.

8 Jemn zasute zásuvku na papír zpt do

pístroje, dokud nezacvakne.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

Výstraha

Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení prst.

6 Pokud používáte volitelnou zásuvku na papír,

otevete kryt na levé stran volitelné zásuvky

na papír. Odstrate zachycený papír a zavete

kryt.

56


Dležité bezpenostní instrukce

V pírukách k tomuto pístroji se objevují následující symboly

oznaující varování, výstrahy a poznámky, které byste mli pi

používání pístroje brát v úvahu.

Varování

Oznauje varování, jehož nedodržení by mohlo vést k úmrtí

nebo vážnému zranní.

Výstraha

Vysvtluje, jak se vyhnout krokm, které by mohly vést k

poranní nebo poškození pístroje.

Poznámka

Vysvtluje provozní omezení a uvádí, jak se vyhnout drobným

provozním problémm.

Manipulace a údržba

– Dbejte všech varování a pokyn uvedených na pístroji.

– Nevystavujte pístroj silným nárazm ani vibracím.

– Ped manipulací nebo ištním pístroj vždy odpojte od zdroje

napájení.

– Aby nedošlo k zachycení papíru, neodpojujte bhem tisku napájecí

šru, neotevírejte levý kryt ani nepidávejte i neodebírejte papír v

pístroji.

– Pístroj zvedejte pouze s pomocí postranních úchyt. Nikdy jej

nezvedejte za pihrádky nebo pipevnné doplky.

– Nikdy do drážek nebo otvor pístroje nevkládejte žádné pedmty,

protože by mohly pijít do kontaktu s elektrickým naptím nebo

zpsobit zkrat elektrických obvod. Zárove by tak hrozilo

nebezpeí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

– Dbejte na to, aby malé pedmty, (jako špendlíky, spony na papír

nebo svorky ze sešívaky) nezapadly do pístroje. Jestliže do

pístroje spadne njaký pedmt, okamžit odpojte pístroj od

napájení a obrate se na místního autorizovaného prodejce

spolenosti Canon nebo na linku pomoci spolenosti Canon.

– V blízkosti pístroje nepijte ani nejezte. Zabráníte tak vniknutí

kapaliny do pístroje. Jestliže se do pístroje dostane kapalina nebo

do nj spadnou jakékoli pedmty, okamžit odpojte jednotku od

napájení a obrate se na místního autorizovaného prodejce

spolenosti Canon nebo na linku pomoci spolenosti Canon.

– Udržujte pístroj v istot. Nahromadný prach mže být pekážkou

pro ádné fungování pístroje.

– Pístroj odpojte od pívodu proudu a obrate se na místního

autorizovaného prodejce spolenosti Canon nebo na linku pomoci

spolenosti Canon v následujících pípadech:

– Napájecí šra nebo zásuvka je poškozená.

– Do pístroje se dostala kapalina.

– Pístroj byl vystaven dešti nebo vod.

– Pístroj nepracuje obvyklým zpsobem, pestože jste postupovali

podle pokyn v tomto prvodci. Nastavte pouze ty ovládací prvky,

které jsou popisovány v pokynech v tomto prvodci. Nesprávné

nastavení jiných ovládacích prvk mže vést k poškození a

oprava pístroje by mohla vyžadovat rozsáhlý servis za pomoci

kvalifikovaného technika.

– Pístroj byl upuštn.

– Výkonnost pístroje je výrazn odlišná od obvyklé normy, což

znaí potebu servisního zásahu.

Umístní

– Pístroj umístte na rovný, stabilní povrch, který nepodléhá vibracím

a má dostatenou nosnost, aby unesl jeho hmotnost.

– Pístroj umístte do chladného, suchého a istého prostedí s

dostatenou ventilací.

– Zajistte, aby se v míst provozu pístroje neprášilo.

– Provte, zda místo není vystaveno psobení vysoké teploty nebo

vlhkosti.

– Pístroj nevystavujte pímým slunením paprskm, protože by

mohlo dojít k jeho poškození. Jestliže musí být jednotka umístna

blízko okna, vybavte okno závsem nebo žaluziemi.

– Neumísujte pístroj v blízkosti vody. Dbejte na to, aby s pístrojem

nepišly do kontaktu mokré nebo vlhké pedmty.

– Pístroj neskladujte ani nepoužívejte venku.

– Pístroj neinstalujte poblíž zaízení, která obsahují magnety nebo

generují magnetická pole, jako jsou napíklad reproduktory.

– Pokud je to možné, umístte pístroj v blízkosti stávající zásuvky

telefonní linky – usnadníte tak pipojení na telefonní linku a ušetíte

náklady na pípadnou instalaci nové telefonní zásuvky.

– Umístte pístroj v blízkosti standardní 220 – 240 V zásuvky

stídavého proudu (50 – 60 HZ).

– Nezakrývejte ventilaní otvor. Zajistíte tak spolehlivý provoz

pístroje a zabráníte jeho pehívání (což mže zpsobit poruchy

nebo dokonce vést k požáru). Nikdy neblokujte nebo nezakrývejte

otvory na pístroji tím, že ho umístíte na postel, pohovku, koberec

nebo jiný podobný povrch. Pístroj zásadn neumísujte do skín

nebo jej nevestavujte, ani jej nepokládejte poblíž radiátoru nebo

jiného tepelného zdroje, pokud není zajištna ádná ventilace.

Okolo pístroje ponechte dostatený prostor a zajistte, aby mezi

ventilaním otvorem pístroje a zdí nebo jiným zaízením zstalo

nejmén 5 cm.

– V okolí síové zásuvky neskladujte žádné krabice ani nábytek.

Tento prostor nechte vždy voln pístupný. Všimnete-li si ehokoli

neobvyklého (kou, podivný zápach, zvuky) kolem pístroje,

okamžit jej odpojte od síového zdroje. Obrate se na svého

místního autorizovaného prodejce spolenosti Canon.

– Nepokládejte nic na napájecí šru a neumísujte pístroj tam, kde

by se pes šru chodilo. Dejte pozor, aby se na še nevytváely

uzly nebo zlomy.

Varování

Nesnažte se sami provádt servis pístroje krom specifických

pípad uvedených v této píruce. Nikdy se nepokoušejte

pístroj rozebírat: otevením a odebráním vnjšího krytu

jednotky se vystavujete nebezpeí zasažení vysokým naptím

a dalšímu nebezpeí. Se všemi servisními úkony se obrate

na svého autorizovaného prodejce spolenosti Canon.

Názvy model

F189204 (iR1018J)

F189200 (iR1018/1022A/1022i)

F189202 (iR1022F/1022iF)

57


Smrnice o odpadech a elektronických

zaízeních (WEEE)

Pouze Evropská unie (a Evropský

hospodáský prostor EHP)

Tento symbol znamená, že tento produkt

nesmí být zlikvidován spolu s domácím

odpadem, dle Smrnice o odpadech a

elektronických zaízeních (2002/96EC) a

vnitrostátních právních pedpis. Tento

produkt by ml být odevzdán na vyhrazeném

sbrném míst, nap. autorizovanou výmnou

nového podobného produktu za starý, nebo na

autorizovaném sbrném míst, ureném k

recyklaci elektrických a elektronických

zaízení. Nesprávné zacházení s takovýmto

typem odpadu, mže mít nepíznivý dopad na

životní prostedí a na zdraví lidí, z dvod

potenciáln nebezpených látek, které jsou

obecn s elektrickými a elektronickými

zaízeními spojovány. Vaše spolupráce pi

patiné likvidaci tohoto produktu zárove

pispje k efektivnímu využívání pírodních

zdroj. Více informací o tom, kde mžete

ponechat vaše zaízení pro úely recyklace

zjistíte na místním úad, v oddlení

zabývajícím se odpadním hospodástvím, a ve

schváleném schématu likvidace odpadu dle

smrnice o odpadech a elektronických

zaízeních (WEEE). Více informací týkajících

se vracení a recyklace elektrických a

elektronických produkt naleznete na webové

stránce www.canon-europe.com/environment.

(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Toto zaízení vyhovuje požadavkm smrnice

EC 1999/5/EC.

Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje

požadavkm EMC smrnice EC 1999/5/EC

pro jmenovité síové napájení 230 V, 50/60 Hz,

i když je na tomto zaízení uvedeno jmenovité

napájení 220 - 240 V, 50/60 Hz. Pesthujete-li

se do jiné zem EU a dojde k problémm,

volejte linku Canon Help Desk. (Pouze pro

Evropu)

• Použití stínného kabelu se požaduje proto,

aby bylo vyhovno technickým požadavkm

smrnice EMC.

Spolenost Canon, jakožto partner organizace

ENERGY STAR®, zajistila, aby pístroj

sploval kritéria programu ENERGY STAR® z

hlediska spoteby energie.

Mezinárodní program ENERGY STAR týkající

se vybavení kanceláí je mezinárodní program,

který podporuje úspory energie používáním

poíta a dalšího kanceláského vybavení.

Program podporuje vývoj a šíení produkt,

jejichž funkce efektivn snižují spotebu

energie. Jedná se o otevený systém,

na kterém se podniky podílejí dobrovoln.

Cílovým produktem je kanceláské vybavení,

jako poítae, obrazovky, tiskárny, faxy a

kopírky. Standardy a loga jsou pro všechny

astnné zem jednotná.

Informace k laserové bezpenosti

Laserové záení mže být nebezpené lidskému zdraví. Z tohoto

dvodu je laserové záení vydávané uvnit jednotky hermeticky

uzaveno ochranným pouzdrem a vnjším krytem. Pi normálním

zpsobu používání produktu uživatelem nemže z pístroje uniknout

žádná radiace.

Tento pístroj je klasifikován jako laserový produkt tídy 1podle normy

IEC60825-1:1993+A1:1997 +A2:2001, EN60825-1:1994+A1:2002

+A2:2001

Model 220 – 240 V

Štítek zobrazený níže je pipevnn k laserové skenovací jednotce

pístroje.

Tento pístroj byl klasifikován podle normy IEC60825-1:1993+A1:1997

+A2:2001, EN60825-1:1994+A1:2002 +A2:2001 a vyhovuje

následujícím tídám:

VÝROBEK OBSAHUJÍCÍ LASER TÍDY 1

LASER KLASSE 1

APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

Výstraha

Používání jiných ovládacích prvk, nastavení nebo provádní

jiných postup než tch, které jsou popsány v pírukách k

pístroji, by mohlo zpsobit vystavení obsluhy nebezpenému

radioaktivnímu záení.

Ochranné známky

Canon, logo Canon, iR a NetSpot jsou ochrannými známkami

spolenosti Canon Inc.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolenosti

Microsoft Corporation.

Všechna další jména produkt a znaek jsou registrovanými

ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními

znakami píslušných vlastník.

Autorská práva

Copyright © 2006 Canon, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná ást

této publikace nesmí být reprodukována, penesena, pepsána,

uložena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo pekládána do

libovolného jazyka vetn poítaového jazyka v jakékoli form a

jakýmikoli prostedky – elektronickými, mechanickými, magnetickými,

optickými, chemickými, runími nebo jinými bez pedchozího

písemného souhlasu spolenosti Canon Inc.

58


Zeknutí se odpovdnosti

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají zmnám bez

pedchozího upozornní.

SPOLENOST CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU,

VÝSLOVNOU NEBO MLKY PEDPOKLÁDANOU, JAKÉHOKOLI

DRUHU, TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLU, OZNAENÉHO NEBO

ZAHRNUTÉHO, VETN, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY

TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI,

VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL POUŽITÍ NEBO PROTI

PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PATENTU. SPOLENOSTCANON INC.

NENÍ ODPOVDNÁ ZA ŽÁDNÉ PÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO

NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY,

VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.

Právní omezení týkající se používání produktu a využití obrázk

Používání tohoto pístroje ke skenování, tisku nebo jinému druhu

reprodukce uritých dokument a používání obrázk, které byly

naskenovány, vytištny nebo jinak reprodukovány pomocí tohoto

pístroje mže být zakázáno zákonem a mohlo by vyústit v trestní

nebo obanskoprávní odpovdnost. Seznam nkterých z tchto

doklad je uveden níže. Tento seznam je pouze orientaní. Pokud si

nejste jisti legálností použití produktu ke skenování, tisku nebo jiné

reprodukci jakéhokoli dokumentu a/nebo použití obrázk

naskenovaných, vytištných nebo jinak reprodukovaných, mli byste

se pedem obrátit na svého právního poradce požádat ho o radu.

– Papírové peníze

– Cestovní šeky

– Poukázky na výbr penz

– Poukázky na nákup potravin

– Vkladové certifikáty

– Pasy

– Poštovní známky (orazítkované nebo neorazítkované)

– Imigraní doklady

– Identifikaní doklady nebo insignie

– Kolky (orazítkované nebo neorazítkované)

– Doklady týkající se branné povinnosti

– Cenné papíry nebo jiná potvrzení o zadluženosti

– Šeky nebo smnky vydané státními agenturami

– Listinné akcie

– idiské prkazy na motorová vozidla a vlastnické certifikáty

– Práce chránné autorským právem/umlecká díla bez svolení

vlastníka autorských práv

K tomu, aby píruky neobsahovaly nepesnosti a nebylo z nich nco

vypuštno, bylo vynaloženo znané úsilí. Jelikož své výrobky neustále

zlepšujeme, kontaktujte v pípad poteby pesnjších specifikací

spolenost Canon.

59


Doporuení pro úsporu papíru

Pístroj nabízí užitené funkce, jež lze využít pro snížení spoteby papíru pi kopírování.

Bžné kopírování

Kopírování s kombinovanými funkcemi

■ Kopírování s tídním

(Viz Píruka pro pokroilou obsluhu pístroje.)

AAAA

AAAA

AAAA BBBB

AAAA AAAA

AAAA BBBB CCCC

AAAA AAAA AAAA

AAAA BBBB CCCC DDDD

AAAA AAAA AAAA

1 1

AAAA

BBBB CCCC DDDD

AAAA AAAA AAAA

2

1

CCCC DDDD

AAAA AAAA

3

1

DDDD

AAAA

4

1

■ Oboustranné kopírování

(Viz Píruka pro pokroilou obsluhu pístroje.)

ABC

ABC

DEF

ABC

DEF

ABC

DEF

DEF

ABC

1

ABC

2

1

ABC

ABC

DEF

DEF

DEF

■ Kombinace 2 na 1

(Viz Píruka pro pokroilou obsluhu pístroje.)

DEF

DEF

DEF

ABC

ABC DEF

ABC

ABC DEF

ABC

ABC DEF

ABC

1

DEF

ABC

1

2

ABC DEF

ABC DEF

ABC DEF

ABC

1

DEF

2

61


Kombinace funkcí

Chcete-li co nejlépe využít funkce

pístroje, vyzkoušejte další

kombinace uvedené v této tabulce.

●: K dispozici

Kombinace 2 na 1

Smazání pvodního rámeku

Smazání rámeku knihy

Smazání otvor vazby

1 strana oboustrann

2 strany oboustrann

2 strany jednostrann

Tídit

Kombinace 2 na 1 – – ● ● ● ● ●

Smazání pvodního rámeku – – – ● ● ● ●

Smazání rámeku knihy – – – ● ● ● ●

Smazání otvor vazby ● – – ● ● ● ●

1 strana oboustrann ● ● ● ● – – ●

2 strany oboustrann ● ● ● ● – – ●

2 strany jednostrann ● ● ● ● – – ●

Tídit ● ● ● ● ● ● ●

62


Canon

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome,

Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,

1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon CZ s.r.o.

nám. Na Santince 2440

160 00 Praha 6

Czech Republic

Tel.: 257 180 111

Fax: 257 180 311

www.canon.cz

Technická data podléhají změnám bez upozornění.

© Canon Europa N.V. 2006

More magazines by this user
Similar magazines