Views
3 years ago

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního

DOPORUâENÍ PRO... Doporuãení pro diagnostiku a léãbu chronického srdeãního selhání âKS 2006 Doporuãené postupy vycházejí ze soudob˘ch poznatkÛ lékafiské vûdy a povaÏují se za postupy lege artis. Jedná se v‰ak o doporuãení, nikoliv pfiedpisy, proto je nutn˘ individuální pfiístup u kaÏdého nemocného. O‰etfiující lékafi mÛÏe pouÏít jin˘ postup, musí v‰ak v dokumentaci fiádnû zdÛvodnit, proã se od doporuãeného postupu odch˘lil. Jindfiich ·pinar, Jaromír Hradec*, Jaroslav Meluzín**, Jifií ·pác**, Lenka ·pinarová**, Jifií Vítovec**, Petr Lupínek***, Ivan Málek*** Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, *III. interní klinika, V‰eobecná fakultní nemocnice a 1. lékafiská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ***Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, âeská republika OBSAH 1. ÚVOD 2. DEFINICE A KLINICKÁ KLASIFIKACE 3. ETIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE A PROGNÓZA 4. PATOFYZIOLOGIE 5. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY ● 5.1. Klinické pfiíznaky a anamnéza ● 5.2. Laboratorní vy‰etfiení ● 5.3. EKG ● 5.4. RTG S + P ● 5.5. Echokardiografie ● 5.6. Dal‰í vy‰etfiení ■ 5.6.1. ZátûÏové testy ■ 5.6.1.1. Spiroergometrie ■ 5.6.1.2. ZátûÏová echokardiografie ■ 5.6.2. Izotopové metody a nukleární magnetická rezonance ■ 5.6.3. Selektivní koronarografie ● 5.7. Úloha jednotliv˘ch metod v diagnostice CHSS 6. LÉâBA CHRONICKÉHO SRDEâNÍHO SELHÁNÍ ● 6.1. Prevence ● 6.2. Cíle a moÏnosti léãby ● 6.3. Vyvolávající faktory ● 6.4. ReÏimová opatfiení ■ 6.4.1. Îivotní aktivita ■ 6.4.2. Dieta ■ 6.4.3. Cviãení ■ 6.4.4. Cestování ■ 6.4.5. Sexuální aktivita ● 6.5. Farmakologická léãba ■ 6.5.1. Inhibitory ACE Adresa: prof. MUDr. Jindfiich ·pinar, CSc., FESC, Interní-kardiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, âeská republika, e-mail: jspinar@fnbrno.cz ■ 6.5.2. Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II ■ 6.5.3. Betablokátory ■ 6.5.4. Diuretika ■ 6.5.5. Blokátory aldosteronu ■ 6.5.6. Digoxin ■ 6.5.7. Antiagregace, antikoagulace ■ 6.5.8. Hypolipidemická léãba ● 6.6. Doporuãení pro farmakologickou léãbu systolického srdeãního selhání ● 6.7. Doporuãení pro farmakologickou léãbu diastolického srdeãního selhání ● 6.8. Eliminaãní metody ● 6.9. Pfiístrojová léãba ■ 6.9.1. Kardiostimulace ■ 6.9.2. Kardiovertery-defibrilátory ● 6.10. Umûlé srdce, mechanické podpory ● 6.11. Nechirurgická revaskularizace ● 6.12. Chirurgická léãba ■ 6.12.1. Revaskularizace myokardu ■ 6.12.2. Aneuryzmatektomie ■ 6.12.3. Plastika mitrální chlopnû ■ 6.12.4. Náhrada aortální chlopnû ● 6.13. Transplantace srdce ● 6.14. Paliativní péãe o nemocné v terminálních fázích srdeãního selhání 7. LÉâBA CHSS PODLE P¤IDRUÎEN¯CH ONEMOCNùNÍ ● 7.1. Léãba CHSS a hypertenze ● 7.2. Léãba CHSS a diabetes mellitus ● 7.3. Léãba CHSS a renální insuficience ● 7.4. Léãba CHSS a plicní onemocnûní ● 7.5. Léãba CHSS a fibrilace síní ● 7.6. Léãba CHSS a komorové arytmie ● 7.7. Léãba CHSS a anemie ● 7.8. Léãba CHSS a tromboembolie ● 7.9. Léãba CHSS a onemocnûní ‰títné Ïlázy 8. ZÁVùREâNÁ OPAT¤ENÍ, ORGANIZAâNÍ ZABEZPEâENÍ 9. LITERATURA Cor Vasa 2007;49(1):Kardio K 5

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní ...
Chronické srdeční selhání - Společnost všeobecného lékařství
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Ischemická choroba srdeční - Společnost všeobecného lékařství
Základní metody číslicového zpracování signálu a ... - Katedra měření
Metodika využití kartáčové technologie pro zajištění a zlepšení ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ...
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních ...
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Treatobacco.net
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nemocných s ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii postmenopauzální ...
Doporučení pro rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním ...
Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...
Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST