Ročná správa za rok 2010 - Phoenix Zeppelin

cat.sk

Ročná správa za rok 2010 - Phoenix Zeppelin

očná správa

spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

2010


Vybrané finančné ukazovatele

2010 2009 2008

Predaj strojov a motorov CAT, AGRO, Hyster tis. EUR 24 605 45 145 44 714

Náhradné diely a servis tis. EUR 9 983 8 450 10 066

Prenájom a ostatné tis. EUR 1 922 1 364 1 263

Obrat spolu tis. EUR 36 510 54 959 56 043

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tis. EUR 1 482 2 199 3 359

Výsledok hospodárenia pred zdanením tis. EUR 1 122 1 622 3 597

Rentabilita obratu (ROS) % 3,1 3 6,5

Priemerný počet zamestnancov osôb 140 143 138

Aktíva spolu tis. EUR 25 276 26 618 34 103

Vlastný kapitál tis. EUR 17 800 17 658 17 114

Počet predaných stavebných strojov ks 107 124 270


OBSAH

3

O spoločnosti .................................................... 4

Príhovor riaditeľa spoločnosti ........................................ 8

Finančná situácia 2010 ............................................. 10

Správa obchodného riaditeľa ........................................ 12

Predaj strojov a služieb. ............................................ 14

Prenájom strojov .................................................. 20

Energetické systémy. .............................................. 22

Manipulačná technika. ............................................. 24

Spoločenská zodpovednosť. ......................................... 26

Personálna politika ................................................ 28

Finančná správa .................................................. 30

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Vedenie spoločnosti:

Ing. Milan Štrbavý

Ing. Soňa Kamenská

Ing. Miroslav Kasper

O spoločnosti

Základné údaje

Obchodné meno Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

Sídlo

Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica

Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica,

oddiel Sro, vložka č. 1004/S

Dátum vzniku 5. 2. 1993

IČO 315 797 10

DIČ 202 046 0079

Základné imanie 1,99 mil. eur

Počet zamestnancov ¹ 139

Obrat v r. 2010 ² 36,51 mil. eur

1) stav k 31. 12. 2010

2) podľa koncernových pravidiel

4


5

orgány spoločnosti

Ing. Milan Štrbavý

generálny riaditeľ spoločnosti

Konateľ a riaditeľ spoločnosti, vyštudoval VŠE v Bratislave, odbor

zahraničný obchod. Pre spoločnosť Phoenix Zeppelin pracuje od roku 1991.

Od roku 1993 na pozícii riaditeľa spoločnosti pre Slovenskú republiku.

Ing. Soňa Kamenská

ekonomická a finančná riaditeľka

Finančná a ekonomická riaditeľka spoločnosti, vyštudovala VŠE v Banskej

Bystrici. V spoločnosti Phoenix Zeppelin pracuje od roku 1993. Strategicky

riadi ekonomické oddelenie a oddelenie informačných technológií.

Ing. Miroslav Kasper

obchodný riaditeľ

Obchodný riaditeľ spoločnosti ukončil v roku 1981 SVŠT, odbor prístrojová

regulačná a automatizačná technika. V spoločnosti Phoenix Zeppelin

pracuje od 1993. Od roku 2006 zastáva funkciu obchodného riaditeľa.

Strategicky riadi obchodné oddelenie predaja nových a použitých

strojov, mechanizácie, požičovňu stavebných strojov, oddelenie predaja

vysokozdvižných vozíkov Hyster a poľnohospodárskej techniky AGCO.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


6

HISTÓRIA

Prvé väčšie množstvo strojov Caterpillar sa do bývalého

Československa dostalo v povojnovom období

v rámci programu UNRRA. V šesťdesiatych rokoch

boli práve stavebné stroje Cat ® vďaka svojej povesti

spoľahlivých a výkonných strojov nasadzované predovšetkým

na „vládou sledované“ stavby.

V roku 1969 získala spoločnosť Phoenix Praha, a.s.,

zmluvu o výhradnom zastúpení Caterpillar na území

Československa. Obsahovala okrem predaja strojov

a zariadení aj servis a pokrytie náhradnými dielmi.

výhradného zastúpenia renomovaných výrobcov:

Caterpillar, Zeppelin, Hyster, Tracto‐Technik, Weber,

AGCO, MFL a ďalších. Za osemnásť rokov pôsobenia

na trhu Slovenska spoločnosť výrazným spôsobom

prispela k výstavbe diaľnic, závodov, obchodných

stredísk, inžinierskych sietí a všeobecne k rozvoju

hospodárstva a podnikateľského prostredia.

Základné imanie bolo postupne zvyšované na súčasných

1,992 mil. eur, čo posilňuje dôveryhodnosť

a spoľahlivosť podnikateľských aktivít a pre obchodných

partnerov predstavuje efektívnu záruku.

V roku 1991 sa spoločnosť Phoenix Praha, a.s.,

spojila s firmou Zeppelin Metallwerke GmbH (teraz

Zeppelin Baumaschinen GmbH) a spoločne vytvorili

spoločnosť Phoenix-Zeppelin, s.r.o. Finančný kapitál

a využitie dlhoročných skúseností firmy Zeppelin ®

odštartovali novú históriu zastúpenia Caterpillar.

Okrem už známych veľkých dozérov a nakladačov

sa odbornej verejnosti postupne predstavili ďalšie

stavebné a zemné stroje od najväčších, určených

na ťažbu, až po najmenšie stroje. Úplne nanovo

začali činnosť oddelenia vysokozdvižných vozíkov

a motorov Caterpillar.

Strategické výhody Phoenix Zeppelin sú vzájomne

prepojené. Na miestny trh prináša najmodernejšie

technológie a know-how svetoznámych výrobcov,

opiera sa o globálnu logistickú a finančnú sieť etablovaných

partnerov, systematicky rozširuje a skvalitňuje

vlastné služby a servisnú podporu.

Strategické východiská, ciele a zámery

Spoločnosť Phoenix Zeppelin si stanovila strategické

ciele v roku 2007 na trojročné obdobie – nastal čas

ich vyhodnotiť:

V roku 1993 bola na Slovensku založená spoločnosť

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. so sídlom v Banskej

Bystrici.

Implementácia nového plne integrovaného informačného

systému – zvýšenie efektivity spoločnosti,

väčšia automatizácia ekonomických procesov a manažérsky

reporting pre rozhodovanie.

spoločnosŤ PHOENIX ZEPPELIN, SPOL. S R.O.

Spoločnosť vznikla v roku 1993 ako dcérska spoločnosť

so 100 % majetkovou účasťou PhoenixZeppelin,

s.r.o. v Českej republike. Predmetom činnosti je

predaj, nákup, servis, opravy, prenájom a finančné

služby v oblasti stavebných, cestných a poľnohospodárskych

strojov, manipulačnej techniky, energetických

systémov, motorov a malej stavebnej

mechanizácie. Spoločnosť má hlavné sídlo v Banskej

Bystrici a strediská v Bratislave, Košiciach, Žiline

a Nitre. Regionálne rozloženie vytvára optimálnu sieť

pre efektívny kontakt so zákazníkmi.

Pozíciu významného predajcu a poskytovateľa širokej

palety služieb pre zákazníkov v odvetviach stavebníctva,

priemyselnej výroby, poľnohospodárstva a manipulácie

s materiálmi buduje spoločnosť na báze

Cieľ bol priebežne a v celom rozsahu splnený, informačný

systém CRM má aktívne databázy a umožňuje

operatívnu implementáciu rozširujúcich modulov

podľa aktuálnych potrieb.

Oblasť služieb servisu – zvýšenie zákazníckeho

prístupu a reagovanie na meniace sa potreby zákazníkov,

skrátenie času a skvalitnenie opráv, lepšiu

logistiku dodávok náhradných dielov.

Cieľ bol priebežne a v celom rozsahu splnený,

prínosy v tejto oblasti sa najmarkantnejšie prejavili

práve v roku 2010, keď spoločnosť negatívne

zasiahlo zníženie tržieb v obchodných činnostiach.

Spoločnosť vytvorila samostatné oddelenie Služby

zákazníkom, implementovala alebo sa zapojila do viacerých

programov zvyšovania kvality, komplexnosti


a rýchlosti servisu, ako napr. PADE, Inter Branch

Transfer, OIL, Contamination Control, STD.JOBS či

Service Excellence, kde jedno zo stredísk dosiahlo

hodnotenie 4 hviezdičky z piatich možných (podrobnejšie

v časti Služby zákazníkom).

Investície do ľudí – predovšetkým zamerané na zvýšenie

profesionality zamestnancov, ich kvalifikácie

a posilnenie zákaznícky orientovaného prístupu.

V každom z troch sledovaných rokov boli vytvorené

podmienky na priebežné vzdelávanie všetkých

kategórií zamestnancov v oblastiach, ako sú rozvoj

zručností predajcov servisných služieb, efektívnosť

stredného manažmentu či produktové školenia

v zahraničí pre servisných technikov a predajcov.

Vzdelávací projekt bol úspešný a transformoval

sa na systematické vzdelávanie, v ktorom bude

spoločnosť pokračovať.

Distribúcia strojov – vzhľadom na meniace sa podmienky

trhu je nutné vybudovať efektívnu distribúciu

najmä v oblasti najpredávanejších typov strojov výkonového

radu do 100 kW.

bolo viacerými menšími investíciami rozšírené

a modernizované.

Naša stratégia pre ďalšie obdobie stojí na troch

princípoch:

• Rast orientovaný na predaj – meraný podielom

na trhu a výškou tržieb.

• Výsledky orientované na zisk – meraný

pridanou hodnotou na zamestnanca a počtom

neúspešných ponúk.

• Stabilita orientovaná na hodnotu základných

prostriedkov – vyjadrenú disponibilným

kapitálom a návratnosťou investícií.

Kódex pre správu spoločnosti

V roku 2010 predstavila spoločnosť Phoenix Zeppelin

Kódex správania pre etiku obchodu a compliance,

ktorý definuje základné princípy pre správanie všetkých

zamestnancov koncernu Zeppelin vo vzťahu

k partnerom a verejnosti. Tento kódex obsahuje desať

základných kapitol, ktoré vysvetľujú etiku obchodu

a zaväzujú všetkých zamestnancov koncernu k správnemu

a zodpovednému konaniu.

7

Vzhľadom na širokú ponuku modelov, modifikácií

a výbavy strojov sme túto úlohu riešili rôznymi

spôsobmi. Jednak investíciou do zvýšenia zásob

strojov v štandardnom vyhotovení pre okamžitý

odber zo skladu, jednak zavedením programu RUN,

v rámci ktorého si záujemca v prvej fáze stroj prenajíma

z našej požičovne strojov a neskôr odkúpi ako

použitý za výhodnú cenu. Napriek redukovanému

dopytu v čase krízy sa tak podarilo udržať predaj

strojov na primeranej úrovni.

Investície do infraštruktúry – najdôležitejšie je udržanie

trendu rozširovania siete nových požičovní strojov

a budovanie nových stredísk v Banskej Bystrici

a Bratislave.

V roku 2007 sme otvorili samostatnú požičovňu

v Žiline, v roku 2008 nasledovala požičovňa v Nitre,

čím sa počet požičovní Cat Rental Store na Slovensku

zvýšil na päť. V roku 2010 bola otvorená nová centrála

Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici, kde sa vytvorili

optimálne podmienky na predaj, servis a distribúciu

strojov a náhradných dielov. Stredisko v Bratislave

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Príhovor riaditeľa

spoločnosti

Ing. Milan Štrbavý

generálny riaditeľ spoločnosti

Stabilita a perspektíva

Od vzniku Phoenix Zeppelin pred 18 rokmi bolo obdobie rokov 2009

a 2010 charakterizované tými najťažšími ekonomickými podmienkami,

aké som kedy zažil. Hospodárska kríza zasiahla najmä odvetvia, pre ktoré

poskytujeme naše služby – stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Zastavili

sa pripravované veľké stavby dopravnej infraštruktúry, poľnohospodársku

výrobu opustilo vyše desaťtisíc ľudí, obmedzili sa investície do

nákupu nových strojov. To sa prejavilo v bezprecedentnom poklese

našich tržieb. Napriek tomu sme v iných hospodárskych ukazovateľoch

dosiahli dobré výsledky a upevnili našu pozíciu na trhu.

Na prvý pohľad to vyzerá ako zázrak, ale skutočnosťou je, že za týmito

úspechmi v ťažkých časoch treba vidieť výsledky dlhodobej práce

a dodržiavanie elementárnych podmienok, či ináč povedané „zdravého

rozumu“ v podnikateľských činnostiach.

8


Tri piliere

V prvom rade máme solídny základ – široký sortiment

kvalitných a dlhodobo žiadaných produktov a služieb.

Ak kríza zasiahne jeden segment, zvýšime dynamiku

iného. Už pred vypuknutím krízy sme odstraňovali

striktné hranice medzi jednotlivými oddeleniami

a teraz sme len posilnili ich integráciu, prepojenie

a synergický efekt. Najmarkatnejšie sa to prejavilo

uplatnením stratégie RUN – najprv stroj požičať

a neskôr predať použitý alebo nový.

Máme množstvo spokojných zákazníkov, ktorých

sme v aj pre nich ťažkom čase podporili zvýhodnením

niektorých služieb či rozšírením cenovo výhodných

riešení. Spokojný zákazník je tá najlepšia referencia,

ktorá priťahuje nových záujemcov o naše stroje.

V neposlednom rade máme vynikajúci tím spolupracovníkov

schopných dosahovať výsledky, aj keď

je to sťažené vonkajšími okolnosťami. Na situáciu

na trhu reagovali tvorivo, s vysokým nasadením,

s porozumením pre úsporné opatrenia.

Výsledky

Za obdobie pôsobenia na slovenskom trhu sme si

vybudovali povesť silného partnera – tak ponukou výkonných

strojov a kvalitných služieb, ako aj finančným

zázemím a službami. Vždy za nás hovorili výsledky. Aj

v roku 2010, napriek medziročnému poklesu obratu

o 33,4 % a tržieb predaja tovaru o 7 %, sme dosiahli

pozitívny hospodársky výsledok vo výške 1,1 mil. eur.

Dokázali sme tiež poskytovať našim zákazníkom

výhodné finančné služby cez Cat Financial, keď iné

zdroje financovania nákupu boli prakticky nedostupné.

Investície do budúcnosti

Obdobie celosvetovej recesie nás neparalyzovalo,

naopak, odhodlali sme sa posilniť našu prítomnosť na

trhu vybudovaním novej obchodno-servisnej centrály

Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici, ktorú využívame

od decembra 2010. Táto investícia „na zelenej lúke“

v hodnote vyše 6 mil. eur je výborným východiskom

pre náš ďalší rast, keď nastane oživenie ekonomiky

Slovenska. Nová centrála vytvorila optimálne pracovné

podmienky pre viac ako 70 zamestnancov, ale tiež

ideálny priestor pre komplexné služby zákazníkom. Sú

tu dobre vybavené dielne, kde je možné realizovať aj

generálne opravy najväčších strojov. Veľké skladovacie

a predvádzacie priestory umožňujú rýchle dodávky

strojov a zariadení, ktoré záujemca môže vidieť pri

práci. Okrem nových strojov sú tu k okamžitému

odberu pripravené aj použité stroje, mnohé z nich

so zárukou certifikátu CCU. K dispozícii sú dobre vybavené

priestory na školenia technikov a strojníkov,

ale aj základňa mobilného servisu a sklad náhradných

dielov a spotrebného materiálu. Spoločnosť by aj

naďalej chcela investovať prostriedky do zlepšenia

svojich pobočiek a stredísk, a tak naplniť svoj zámer

zlepšovania sociálnych podmienok zamestnancov

a, samozrejme, poskytnúť lepšie služby zákazníkom.

Investíciou takmer 57000 eur sme podporili dlhodobý

program vzdelávania našich pracovníkov, tentoraz

so zameraním na rozvoj efektívnosti stredného manažmentu

a zručnosti predajcov servisných služieb.

Perspektíva

Sme pripravení ďalej rásť a máme vynikajúcu pozíciu,

aby sme využili rast národného hospodárstva. Prvé

náznaky oživenia ekonomiky sa už objavili a Slovensko

bude ešte dlho rozvíjať svoju infraštruktúru. Udržali

sme zamestnanosť a máme vytvorené podmienky

na ďalší rozvoj. Naučili sme sa dosiahnuť viac s vynaložením

menších nákladov. Zvýšila sa disciplína,

uvedomelosť a záujem o dosahovanie výsledkov.

Nové prístupy sa už stávajú štandardom a pomôžu

nám rásť tým správnym spôsobom.

Nikdy nebudem tvrdiť, že kríza je dobrá vec.

Spôsobila problémy našim zákazníkom, partnerom

aj spolupracovníkom. Ale poučili sme sa. Stali sme sa

efektívnejšou spoločnosťou v tých oblastiach, ktoré

sú rozhodujúce pre našu stabilitu a ďalšiu perspektívu.

Kvalita sa overuje v ťažkých podmienkach – a tak

ako zamestnanci práve v takomto období objavia, čo

znamená dobrý zamestnávateľ, aj zákazníci si upevnia

dôveru v spoľahlivého partnera.

Ing. Milan Štrbavý

generálny riaditeľ spoločnosti

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

9

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Finančná

situácia

Ing. Soňa Kamenská

ekonomická a finančná riaditeľka

Obrat spoločnosti

v mil. eur (mil. Sk)

Zisk spoločnosti pred zdanením

v mil. eur (mil. Sk)

1 379

mil. Sk

1 649

mil. Sk

56 55

106

mil. Sk

120

mil. Sk

3,59

36,5

1,6

1,1

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

10


Udržali sme si najlepšiu pozíciu

Podnikateľské prostredie v roku 2010 v porovnaní

s predchádzajúcim rokom výrazne lepšie nebolo,

došlo len k miernemu oživeniu ekonomiky Slovenska,

pokračoval pokles stavebnej výroby, ekonomiku ťahali

hlavne priemysel a zahraničný obchod, inflácia

bola nízka, rovnako ako domáca spotreba.

Nedostatok veľkých infraštruktúrnych projektov a zrušenie

balíka PPP projektov mali vplyv na obrat spoločnosti

v roku 2010. Ten dosiahol výšku 36,5 mil. eur

a poklesol oproti roku 2009 o 33 %. Podstatný podiel

na poklese mali však tržby z predaja vlastných výrobkov

a služieb, a to 31 %, pretože v roku 2009 sme realizovali

mimoriadny projekt v komodite energetických

systémov. Tržby z predaja tovaru poklesli len o 7 %.

V našej ťažiskovej komodite, predaji stavebných stojov

Caterpillar sa podarilo udržať obrat na úrovni minulého

roka, a tým udržať si najlepšiu pozíciu v podiele na

trhu stavebných strojov. Veľmi dobrý výsledok sme

dosiahli v predaji náhradných dielov a servisných

služieb, kde interne sledovaný podiel na obrate bol

historicky najvyšší a dosiahol 27,3 %.

Rentabilita obratu pred zdanením v roku 2010 bola

3,1 % a je nepatrne lepšia ako v predchádzajúcom

roku – o 0,1 %. Pokles obratu kopíruje aj pokles

hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý sa

z 1,6 mil. eur v roku 2009 znížil na 1,1 mil. eur v roku

2010. Pridaná hodnota poklesla zo 6,3 mil. eur v roku

2009 na 5,8 mil. eur v roku 2010, čo predstavuje

pokles o 8 %.

Celková bilančná suma nemá výrazný rozdiel oproti

minulému roku, má hodnotu 25,3 mil. eur a medziročný

rozdiel lepší o 5 %. Tento výsledok sme

dosiahli napriek realizovanej investícii modernej

centrály v Banskej Bystrici, ale vďaka zníženiu stavu

najsledovanejších súvahových položiek, zásob a výraznejšie

pohľadávok. Podiel vlastného kapitálu na

celkovej bilančnej sume sa oproti roku 2009 zvýšil

o 4 % a je na úrovni 70 %. Tento podiel je ukazovateľom

dlhodobo stabilnej finančnej situácie.

Vyplatené dividendy spoločníkom sú nižšie ako

vyprodukovaný zisk, a preto jeho značnú časť môže

spoločnosť použiť na financovanie rozvojových investícií.

Prejavuje sa to aj na výsledku hospodárenia

z finančných činností, kde sme zaznamenali zvýšenie

o 40 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pomerne

nízky objem úverov mal vplyv na výšku nákladových

úrokov, ktoré sa znížili o 60 %.

Stabilná finančná situácia nám umožňuje plánovať

a realizovať ďalšie dôležité investície, hlavne do rozvoja

kvalitných služieb pre našich zákazníkov, dobudovať

a rozširovať sieť pobočiek, modernizovať technické

vybavenie a vytvoriť dobré pracovné zázemie pre

všetkých našich zamestnancov.

Ing. Soňa Kamenská

ekonomická a finančná riaditeľka spoločnosti

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

11

Vlastný kapitál

v mil. eur (mil. Sk)

Aktíva celkom

v mil. eur (mil. Sk)

369

mil. Sk

450

mil. Sk

17,13

17,6 17,8

880

mil. Sk

971 34,09

mil. Sk

27

25

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Správa

obchodného

riaditeľa

Ing. Miroslav Kasper

obchodný riaditeľ spoločnosti

Úspech aj napriek zložitej situácii

Odborná verejnosť očakávala v roku 2010 rast priemyselnej výroby

vďaka doznievaniu finančnej a hospodárskej krízy v západnej Európe

a tiež mierny rast v stavebnej výrobe v dôsledku pripravovaných

veľkých cestných projektov u nás. Priemyselná výroba zaznamenala

roku 2010 rast vo výške 19,2 % najmä vďaka rastu výroby a vývozu

v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, ktorý je exportne

naviazaný na západnú Európu. V stavebnom priemysle došlo naopak

opätovne k poklesu tržieb o -4,6 % vplyvom pozastavenia alebo zrušenia

pripravovaných cestných projektov na severe Slovenska. Z týchto

projektov sa pokračovalo iba vo výstavbe rýchlostnej cesty R1 medzi

Nitrou a Banskou Bystricou v celkovej dĺžke asi 50 km formou PPP.

12


Pokles stavebnej výroby u nás sa počas roka prejavil

aj vo veľkosti trhu predaja nových stavebných strojov,

kde zaznamenal medziročný pokles o -10,9 %, t. j.

celkový trh nových stavebných strojov v roku 2010

dosiahol 450 kusov. Úspechom spoločnosti Phoenix

Zeppelin je udržanie si vedúcej pozície v predaji stavebných

strojov s celkovým podielom na trhu 23,8 %,

čo predstavuje predaj 107 strojov. Pri konsolidácii

tohto výsledku spolu s predajom použitých strojov

je úspech ešte výraznejší, pretože celkový objem

predaja nových a použitých strojov je spolu 180 kusov.

Rekordný výsledok sme zaznamenali aj v predaji

použitých strojov so zárukou (CCU) 49 kusov. V roku

2010 sa môžeme pochváliť aj mimoriadne úspešnou

prezentáciou Phoenix Zeppelin na stavebnom veľtrhu

BAUMA 2010 v Mníchove, z ktorej vyplynuli realizácie

viacerých zaujímavých projektov, ako napríklad:

• dodávka pevného dumpra CAT 775F,

• dodávka dvoch cestných fréz CAT PM200,

• odpredaj flotily 30 strojov CAT IT14G – čelný

nakladač guľatiny.

Veľmi pozitívne výsledky mala požičovňa strojov

a zariadení The Cat Rental Store (CRS) s celkovým

medziročným nárastom tržieb takmer 41 %. CRS

zaradila v roku 2010 celkom 31 strojov Caterpillar

plus stroje a zariadenia iných značiek. V rámci firemnej

stratégie „RUN“ odpredala 45 použitých strojov

takmer výhradne klasifikovaných ako CCU, čo výrazne

prispelo k úspechu v predaji použitých strojov. Medzi

najlepšie strediská CRS patria požičovne v Košiciach,

Banskej Bystrici a Bratislave.

V predaji príslušenstva a malej mechanizácie sme

v roku 2010 zaznamenaný pokles. Predaj príslušenstva

k strojom je silne naviazaný na predaj nových strojov

a pokles v tomto predaji sa negatívne premietol aj

do tejto oblasti. Teší nás úspešný predaj unikátneho

zariadenia GRUNDOBURST G1000 na bezvýkopovú

deštrukciu starých potrubí so súbežnou inštaláciou

nového polyetylenového potrubia.

Oddelenie manipulačnej techniky Hyster plánované

hospodárske ciele za rok 2010 prekročilo, pričom

dosiahlo podiel na trhu vysokozdvižných vozíkov

8,4 %, čo predstavuje 83 predaných vozíkov značky

Hyster. Výrazný úspech zaznamenal Hyster aj v predaji

veľkých a kontajnerových vozíkov. Na oddelení sa

pozitívne vyvíjal aj predaj použitých strojov, servisné

služby a predaj náhradných dielov Hyster v roku 2010

prekročili plánované ciele.

V poľnohospodárskom sektore došlo v roku 2010

po určitej turbulencii k stabilizácii cien na trhu

s komoditami a dokonca aj k ich miernemu rastu.

Išlo najmä o ceny mlieka, kukurice či obilnín. Tento

vývoj pomohol k lepším hospodárskym výsledkom

podnikateľských subjektov, ale na východnom a južnom

Slovensku po silných povodniach a škodách

na poliach sa podnikatelia borili s mnohými problémami.

Sektor bol poznačený odchodom asi 13 000

pracovníkov v rokoch 2009 i 2010 a tiež pomalou

modernizáciou zastaralej poľnohospodárskej techniky.

Dodávky strojov a zariadení boli realizované väčšinou

v rámci dotácií z PRV 2007-2013 z objednávok

v roku 2008. Významným činiteľom v tomto sektore

bola tiež nízka platobná disciplína a sťažený prístup

k úverovým zdrojom.

Pre oddelenie poľnohospodárskej techniky (PT)

vo Phoenix Zeppelin bol rok 2010 ťažký nielen pre už

spomenuté externé vplyvy, ale aj v dôsledku interných

zmien vo výrobe kolesových traktorov. Spoločnosť

AGCO v auguste 2010 ohlásila ukončenie výroby

kolesových traktorov značky Challenger, čo ovplyvnilo

predaj a dopyt po tomto tovare. Oddelenie PT

sa v roku 2010 zameralo najmä na výpredaj starých

zásob v sklade strojov Challenger, čo sa vo veľkej

miere aj podarilo (22 ks). V predaji teleskopických

manipulátorov dosiahlo oddelenie PT podiel na trhu

21,5 % (17 ks). Zisk v predaji a servise teleskopických

manipulátorov dotoval v roku 2010 nízku ziskovosť

v predaji a servise strojov Challenger.

Phoenix Zeppelin hodnotí rok 2010 celkovo ako úspešný,

najmä vzhľadom na zložitú situáciu v stavebníctve

a poľnohospodárstve, ktorá formovala naše obchodné

aktivity a, samozrejme, aj výsledky. Mnohí zamestnanci

oddelení predaja a servisu predovšetkým svojou

obetavou prácou prispeli k úspechom, ktoré sme

počas roka dosiahli, za čo im v mene vedenia našej

spoločnosti srdečne ďakujem.

Ing. Miroslav Kasper

obchodný riaditeľ spoločnosti

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

13

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

Spoločnosť Caterpillar predstavila

pásový dozér Cat ® D7E s revolučnou

dieselelektrickou hnacou sústavou

Predaj strojov

a služieb

Podiel počtu stavebných strojov

CAT na trhu v percentách

25,5

19,6

21,7

25,1 24,6 23,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010

14


15

Stavebné stroje Caterpillar

Pre nás ako autorizovaného predajcu stavebných

strojov bol vývoj na trhu predaja nových stavebných

strojov v roku 2010 opäť veľmi náročný, v konečnom

účtovaní však úspešný. Po dramatickom poklese

trhu v roku 2009 pokračoval pokles aj v 2010, ale už

miernejším tempom (-11 %). Kopírovalo to nepriaznivý

vývoj stavebnej produkcie na Slovensku, ktorú

stále ovplyvňovala doznievajúca ekonomická kríza aj

opatrenia novej vlády prijaté v druhom polroku 2010.

Išlo najmä o zastavenie a prehodnotenie projektov

PPP. Táto situácia postavila pred našu spoločnosť

požiadavku pokračovať v opatreniach zameraných

na zníženie nákladov a zefektívnenie procesov tak,

aby sme pred zákazníkmi v silnom konkurenčnom

prostredí úspešne obstáli.

Prostredníctvom obchodného oddelenia CAT sa

realizuje predaj najširšieho výrobného programu

stavebných, cestných a manipulačných strojov na

slovenskom trhu. Značka Caterpillar je priekopníkom

v zavádzaní inovatívnych technológií a riešení,

a preto aj my chceme spolu s výrobcom prezentovať

stroje na špičkovej technologickej úrovni, s vysokým

komfortom obsluhy, intuitívne ovládateľné, s jednoduchým

servisom, výhodnou ekonomikou prevádzky

a životnosťou našich produktov doplnené kvalitnými

službami Phoenix Zeppelin. Dôkazom týchto tvrdení

sú aj špeciálne a mimoriadne úspešné programy

predvádzania strojov realizované v roku 2010 priamo

u zákazníka. Za všetky spomeňme zapožičanie strojov

CAT D7E a 775F priamo zákazníkom na testovanie,

s mimoriadne úspešným výsledkom.

Predajný tím dokázal aj v roku 2010 potvrdiť vedúce

postavenie na trhu s celkovým trhovým podielom

23,8 percenta, čo predstavuje predaj 107 nových

strojov Caterpillar. Teší nás dôvera zákazníkov k značke

Caterpillar i k našej spoločnosti aj v takom ťažkom

období. Je to dôkaz správneho smerovania a dobre

vykonanej práce.

Za najdôležitejší faktor nášho úspechu považujeme

udržanie si stálych zákazníkov a získanie mnohých

nových. Tento úspech je výsledkom dlhoročnej systematickej

práce nielen oddelenia predaja CAT, ale

aj spoločnosti Phoenix Zeppelin. Naším spoločným

cieľom je kvalitné pokrytie všetkých segmentov trhu

a zároveň neustálym vzdelávaním vychovať v predajnom

a servisnom tíme špecialistov, schopných

ponúknuť kvalitné a komplexné riešenia každému

z našich zákazníkov.

V priebehu roku 2010 sme zákazníkom ponúkli

niekoľko zaujímavých akcií z hľadiska marketingu

a podpory predaja. Nechýbali sme na 29. ročníku

Medzinárodného odborného stavebného veľtrhu

BAUMA v nemeckom Mníchove, kde sme spolu

s CAT patrili k najväčším vystavovateľom a opäť sme

predviedli množstvo zaujímavých technologických

noviniek, za všetky uveďme unikátny dozér s dieselelektrickým

pohonom CAT D7E. Aj tohto roku sme

víťazovi Súťaže strojníkov zabezpečili zaujímavé ceny,

mimo iných aj účasť na testovacích jazdách Porsche

v nemeckom Lipsku.

Za najväčšie úspechy obchodného oddelenia

CAT spomeňme dodávku dvoch asfaltových fréz

CAT PM‐200 dvom nezávislým zákazníkom, ako aj

dodávku ďalšieho „pracanta” značky CAT pre spoločnosť

Carmeuse – dumper CAT 775F.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


16

Všetky aktuálne informácie z „našej kuchyne“ sme

so zákazníkmi komunikovali osobne, ale aj prostredníctvom

www.cat.sk alebo informačného časopisu

CAT magazine.

Vo všetkých týchto oblastiach sme dosiahli v roku

2010 opäť mimoriadne výsledky, a to najmä vďaka

nasadeniu našich ľudí a spolupráci s inými, čo nás napĺňa

optimizmom a presvedčením, že náš dlhodobo

nastúpený smer je správny. Budeme v ňom aj naďalej

pokračovať a stále hľadať priestor na zlepšenie

a zefektívnenie vlastnej práce, hlavne so zameraním

na komunikáciu s našimi zákazníkmi a obchodnými

partnermi, zvyšovanie kvalifikácie obchodného tímu

a upevňovanie našej pozície na trhu, čo dvojnásobne

platí v týchto neľahkých časoch.

Za hlavné faktory našej úspešnosti považujeme:

• výbornú spoluprácu troch oddelení v rámci

stratégie RUN (Rent-Used-New) a široký výber

použitých strojov z požičovne vo výbornom

technickom stave a ich permanentnú obmenu,

• ponuka použitých strojov z koncernu Zeppelin

a využívanie internetového prepojenia všetkých

dílerov Caterpillar CAT USED COM umožňuje

rýchlu reakciu na všetky typy použitých strojov,

• poskytovanie záruk na použité stroje CCU

v rôznych úrovniach, ako aj mimoriadne záruky

na stroje s vekom až 10 rokov,

• rýchlu dostupnosť náhradných dielov aj na

staršie typy strojov,

• stabilizovaný tím predajcov a marketingové

aktivity rôznych foriem.

Použité stroje

Postupné náznaky ekonomickej revitalizácie hospodárstva

sa pozitívne odzrkadlili aj v oblasti predaja použitých

strojov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom

bolo v roku 2010 predaných o 11 % viac použitých

strojov a celkové tržby vzrástli o 13 %. Stavebné spoločnosti,

ako aj menšie stavebné firmy a živnostníci

v čase, keď veľké zákazky a dlhodobé kontrakty sú skôr

výnimkou racionálne hľadali riešenia kúpou lacnejších,

ale spoľahlivých použitých strojov Caterpillar, ktoré sa

objektívne vyznačujú vynikajúcou životnosťou.

Príslušenstvo a malá mechanizácia

V predaji príslušenstva k strojom Caterpillar a malej

mechanizácie sme v roku 2010 zaznamenali pomerne

výrazný pokles. V predchádzajúcom roku boli predané

dva veľké technologické celky bezvýkopových

technológií, čo sa z objektívnych príčin nepodarilo

zopakovať a výrazne sa to prejavilo v poklese ročných

tržieb. Predaj príslušenstva k strojom je silne naviaza

na predaj nových strojov, takže pokles v predaji

strojov sa negatívne premietol aj v tejto oblasti.


17

Teší nás však predaj unikátneho zariadenia na bezvýkopovú

deštrukciu starých, poškodených, oceľových

potrubí so súbežnou náhradou za nové polyetylénové

potrubie. Toto zariadenie s obchodným označením

GRUNDOBURST G1000 zakúpila úspešná stredoslovenská

spoločnosť COMBIN. Od novembra 2010

bolo týmto zariadením vymenených pre vodárenskú

spoločnosť už niekoľko kilometrov starého oceľového

potrubia s priemerom až 300 mm.

Ekonomické výsledky oddelenia výrazne ovplyvnili:

• predaj a servis strojov Challenger, kde ich

nízka ziskovosť bola dotovaná pozitívnymi

výsledkami v predaji a servise teleskopických

manipulátorov JLG,

• pohľadávky po lehote splatnosti,

• náklady na odpisy a opravné položky skladov

a majetku,

• riadenie a cenotvorba oddelenia.

Poľnohospodárske stroje AGCO a JLG

Rok 2010 bol pre oddelenie poľnohospodárskej techniky

veľmi náročný, pretože bol poznačený ťažkou situáciou

na trhu v agrosektore, cenovou turbulenciou

v poľnohospodárskych komoditách, povodňami a tiež

internými zmenami vo výrobe kolesových traktorov

ohlásenými spoločnosťou AGCO. Okrem toho v sektore

pretrvávala zložitá situácia s dotačnou politikou

vlady a EÚ, a tým aj nedostatok finančných zdrojov

a nízka platobná disciplína.

Oddelenie sa v roku 2010 zameralo najmä na výpredaj

starých zásob zo skladu strojov Challenger,

čo sa vo veľkej miere aj podarilo (22 ks). Z pohľadu

predaja teleskopických manipulátorov oddelenie

dosiahlo veľmi dobrý podiel na trhu – 21,5 % (17 ks

+ 2 ks použité TH).

V septembri 2010 oznámila AGCO správu, ktorá

výrazne zasiahla do fungovania oddelenia poľnohospodárskej

techniky. Od roku 2011 ukončí

AGCO výrobu kolesových traktorov Challenger.

Táto správa ovplyvnila správanie našich zákazníkov

a tiež významne prispela k neistote zamestnancov

oddelenia. V konečnom dôsledku to viedlo k prijatiu

istých opatrení, vrátane personálnych zmien, v rámci

fungovania oddelenia poľnohospodárskej techniky.

Vedenie Phoenix Zeppelin deklarovalo zákazníkom

aj spoločnosti AGCO záujem o prácu v agrosektore,

kde aj naďalej sme schopní ponúkať kvalitné

služby a zákaznícke riešenia. Rovnako sme potvrdili

ďalšiu spoluprácu so subdílermi Agrotrade Group

a Ematech-technológie, so zameraním hlavne na

pásové traktory a aplikačnú techniku Challenger,

teleskopické manipulátory a šmykom riadené nakladače

Caterpillar. Zároveň sa však nevyhýbame

ani inej technike Caterpillar, ktorá nájde uplatnenie

v poľnohospodárskom sektore.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


18

Služby zákazníkom

Cieľom každej spoločnosti v trhovo orientovanej

ekonomike sú spokojní zákazníci. Predajom nášho

produktu sa vzťah so zákazníkom nekončí, práve

naopak. Kvalita, spoľahlivosť, ochota a hodnota

spoločnosti sa často merajú cez kvalitu jej služieb.

Dlhodobou víziou našej spoločnosti je byť uznávaný

ako najlepší dodávateľ nielen produktov, ale aj služieb

pre zákazníkov. Táto vízia sa pretavuje do poslania

spoločnosti, a tým je prinášať úžitok zákazníkom

poskytovaním najlepších služieb s cieľom zvýšiť

ziskovosť ich podnikania.

Phoenix Zeppelin zamestnáva v oblasti služieb

88 pracovníkov, čo predstavuje podiel 62 % z celkového

počtu zamestnancov. Investície do infraštruktúry

spoločnosti, moderné technické zariadenia, neustály

rozvoj zručností či nových technických znalostí

a neustále vzdelávanie zamestnancov tak prispieva

ku kvalitnému poskytovaniu servisných služieb,

ktoré má priamy vplyv na spokojnosť zákazníkov.

Ciele oddelenia služieb Phoenix Zeppelin boli v roku

2010 orientované hlavne na ich rozvoj, aby sa zabezpečila

vysoká miera poskytovaných služieb.

Modernými metódami riadenia, ktorých základy

sme položili v roku 2008 až 2009 sme zdokonalili

manažovanie pravidelných prehliadok strojov. Celá

činnosť je zabezpečená formou napred definovaných

pracovných normohodín za pevne stanovené sadzby.

Zákazníci môžu využívať rôzne druhy servisov. Pre

uspokojenie všetkých potrieb zákazníkov disponuje

Phoenix Zeppelin až 43 servisnými vozidlami vrátane

5 áut mobilného olejového servisu. Ide o komplexne

vybavené vozidlá pre všetky výkony servisnej

údržby, ktorými riešime problém zákazníkov týkajúci

sa nebezpečného odpadu, akými sú oleje a filtre

v teréne. Sme radi, že zákazníci si na túto ekologickú

servisnú službu rýchlo zvykli a čoraz viac ju žiadajú.

Všetky servisné vozidlá sú monitorované GPS.

Opravy, ktoré nie je možné vykonať priamo u zákazníka,

sú realizované v kvalitne vybavených dielenských

priestoroch na pobočkách v Bratislave a v Košiciach.

Tieto priestory svojimi rozmermi a vybavenosťou plne

zabezpečujú potreby vykonania strednej alebo generálnej

opravy takých rozmerov, aké sme realizovali na

dozéri D6R, alebo na nakladači 980H.

Úroveň kvality nami poskytovaných servisných

služieb je každoročne hodnotená. Reprezentanti

výrobcu podľa pevne stanovených kritérií hodnotia

kvalitu dodržiavania servisných procesov. Na základe

zistených skutočností z auditu, udeľujú známku

kvality. V roku 2010 bratislavská servisná pobočka dosiahla

hodnotenie známkou 3 a pobočka v Košiciach

známku 4 z celkového počtu 5.


19

Náhradné diely

Súčasťou servisných služieb je i dodávanie náhradných

dielov. Phoenix Zeppelin ponúka svojim

zákazníkom originálne, resp. autorizované náhradné

diely. Lehota dodania náhradného dielu sa počíta na

hodiny i napriek tomu, že hlavný distribučný sklad pre

diely CAT je v Belgicku. Vďaka celosvetovej logistickej

sieti spoločnosti Caterpillar, môžu zákazníci dostať

požadovaný diel do 48 hod. od jeho objednania v jednom

z 5 servisných stredísk v rámci SR. V súčasnosti

pokrývame požiadavky na náhradné diely na takmer

79 % priamo zo skladových zásob. Pre zákazníkov,

ktorí požadujú okamžitú odpoveď na objednaný diel,

máme sprístupnenú webstránku, na ktorej žiadateľ

do 2 hod. dostáva informáciu o aktuálnom stave

jeho objednávky.

Zákazníci majú k dispozícii veľké množstvo nadštandardných

služieb. Jednou z nich je bezplatná

podpora zákazníka pri vytypovaní správneho dielu

alebo ponuka renovovaného dielu, ktorý je o 30 %

lacnejší než nový. Pre vlastníkov veľmi starých strojov

vieme poskytnúť alternatívne diely, tzv. CLASSIC,

a to všetko pri plnej garancii.

Pre zákazníkov, ktorí sa plne venujú svojej podnikateľskej

činnosti a nemajú čas na sledovanie technického

stavu svojich strojných zariadení, poskytujeme

široký výber servisných CSA zmlúv. Touto činnosťou

Phoenix Zeppelin plne preberá zodpovednosť za

technický stav stroja a formou reportov informuje

zákazníka o jeho vývoji. Do budúcnosti chceme túto

službu posilniť o nové produkty, akým je napríklad

on-line monitoring technických dát.

Trend aktivít poskytovaných služieb Phoenix Zeppelin

každoročne stúpa a tak to bude aj roku 2011. Zákazník

sa môže už teraz tešiť na otvorenie novej servisnej

pobočky v Banskej Bystrici vybavenej umývacím

boxom, priestorom na výrobu hadíc alebo špecializovanou

dielňou na opravy motorov.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

V piatich požičovniach pribudlo

40 nových strojov a sortiment sa

rozšíril o allied produkty

Prenájom

strojov

Vývoj tržieb z prenájmu strojov

a malej mechanizácie

v mil. eur.

1,16 1,17

1,26

1,76

0,68

0,77

2005 2006 2007 2008 2009 2010

20


21

Požičovňa strojov Cat Rental Store

V rámci plnenia strategických cieľov roku 2010 sme

sa v požičovni strojov a mechanizácie Cat Rental

Store zamerali na stabilizáciu kvalitného personálu,

efektivitu našich činností a rast sledovaných ukazovateľov

(časové a finančné využitie, ziskovosť,

návratnosť kapitálu), resp. ich priblíženie k hodnotám

nastaveným v strategickom pláne koncernu

ZEPPELIN pre rok 2015. Všetky sledované ukazovatele

sa nám podarilo významne zlepšiť, v tržbách

z prenájmu sme zaznamenali medziročný rast takmer

39 % a v celkových tržbách až 41 %. V personálnej

oblasti sme stabilizovali málo početný, kompaktný,

ale o to výkonnejší tím, s ktorým sme dokázali výrazne

zvýšiť aj produktivitu na jedného zamestnanca

na úroveň 194 tisíc eur.

Ďalším pozitívom, ktoré priniesol rok 2010 boli výsledky

stratégie RUN (prenájom a následný predaj

použitého alebo nového stroja), o čom sa v minulosti

viac hovorilo než uplatňovalo. V roku 2010 sme posunuli

spoluprácu oddelení, ktoré sa na tejto stratégii

podieľajú, opäť na vyššiu úroveň a výsledkom

bola významná obnova flotily strojov v požičovni.

Konkrétne výsledky sú takéto: odpredaj z požičovne

– 30 použitých CCU strojov a 12 ks príslušenstva;

zaradenie do požičovne – 37 strojov (31 nových,

6 použitých).

Po úspešnej stabilizácii požičovne strojov a zariadení

v roku 2010, v nasledujúcom období budeme ďalej

rozširovať svoje aktivity hlavne v oblasti „ALLIED“

výrobkov, t. j. dopĺňať zariadenia iných značiek než

Catrepillar, hlavne v segmentoch odlišných od zemných

prác a stavebníctva.

K ďalším strategickým zámerom patrí rozširovanie

územného pokrytia, ktoré sme v minulých obdobiach

„odložili“. Aby nás vo všetkých regiónoch

Slovenska vnímali ako vyhľadávaného, dôveryhodného

a spoľahlivého partnera, ktorý vie ponúknuť

komplexné služby a riešenia pre rôzne segmenty

širokej škále zákazníkov.

Výsledky požičovne strojov Cat Rental Store

Banská Bystrica Bratislava Košice Nitra Žilina

Plnenie plánu 2010 135,69 % 90,82 % 165,82 % 36,67 % 82,28 %

Medziročný rast +42,12 % +18,52 % +100,45 % -12,18 % +6,97 %

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

Široká ponuka motorov

spĺňajúcich emisné normy

Tier 4/Stage IIIB

Energetické

systémy

Vývoj ročného predaja

energetických systémov Cat

v kusoch

60

81

98

115

65

2006 2007 2008 2009 2010

22


23

Energetické systémy a motory Cat

Vplyvom globálnej ekonomickej krízy sme sa museli

v roku 2010 vyrovnať s poklesom záujmu o produkty

z portfólia energetických systémov. Prejavilo sa opatrné

investovanie do veľkých projektov a odkladanie

už pripravených akcií. Aj napriek tomu, že sme obhájili

pozíciu lídra v oblasti záložného napájania, obrat

a počet inštalovaných zariadení sa znížil na úroveň

roku 2006.

Celkovo bolo v roku 2010 nainštalovaných 65 energetických

zariadení s obratom 5,2 mil. eur. Z týchto

zariadení až 59 patrilo do kategórie náhradných

zdrojov elektrickej energie a vo finančnom vyjadrení

to predstavuje podiel 46 % z celkového ročného

obratu nášho útvaru. Tieto zdroje sme inštalovali

do najvýznamnejších projektov, ktoré boli v SR roku

2010 realizované. Uveďme napríklad Dátové centrum

Slovenských telekomunikácií v Bratislave (inštalácia

3×CAT3512) alebo zásobník plynu Gajary-Báden (inštalácia

2×C18, GEP44). Podarilo sa nám dodať prvý

plynový motor (G3306) v histórii Phoenix Zeppelin na

Slovensku a okrem toho sme zaregistrovali zvýšenie

záujmu o použité zariadenia.

generálnych opravách lokomotívnych motorov

CAT3512. Požičovňa elektrocentrál zabezpečila viac

ako 100 prenájmov elektrocentrál pre rôzne priemyselné

podniky a kultúrne podujatia.

Distribučné zmluvy v oblasti drviacej a triediacej

techniky s výrobcami drvičov značky MFL, Rockster

Recycler a triedičov Keestrack nám umožňujú ponúkať

celý výkonový rad zariadení na spracovanie

kameniva – od malých drvičov na spracovanie stavebného

odpadu až po veľké, stacionárne, lomové

linky. Sme aktívnym členom Slovenského združenia

výrobcov kameniva.

Personálne bol náš útvar posilnený o dvoch pracovníkov

servisu (vedúci a technik drviacich zariadení)

a celkový stav pracovníkov bol 14. Pretože si

uvedomujeme, že dosiahnutie dobrých výsledkov

je možné len s profesionálnymi zamestnancami,

chceme pokračovať v odborných školeniach pre

našich pracovníkov a pripraviť aj vzdelávací program

pre projektové organizácie. Z produktov sa chceme

zamerať na plynové generátory a nájsť strategického

partnera z oblasti tepelného hospodárstva.

Krátenie investícií na nákup nových zariadení sa

pozitívne prejavilo vo zvýšenom záujme o servisné

služby. Podiel služieb na celkovom obrate útvaru

má dlhodobo stúpajúci trend, až 36 % z celkového

obratu predstavovali dodávky náhradných dielov

a opravy zariadení. Medzi najvýznamnejších partnerov

patrili ŽOS Zvolen, kde sme sa podieľali na

Chceme byť dodávateľom č. 1 pre všetky zodpovedajúce

segmenty trhu a dosiahnuť uznanie ako najlepší

dodávateľ produktov a služieb zákazníkom. Preto sa

v nasledujúcom období zameriame na poskytovanie

najlepších služieb pre zvýšenie ziskovosti podnikania

našich zákazníkov a na vytváranie trvalých a pevných

vzťahov s nimi.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

HYSTER

Veľké kontajnerové zakladače

HYSTER Reach Stacker zaujali

ďalších zákazníkov na Slovensku

Podiel značky Hyster na trhu

manipulačnej techniky

v percentách

5,9

6,3

7,5

7,0

11,0

8,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

24


25

Manipulačná technika Hyster

Na Slovensku sa v roku 2010 predalo 989 vysokozdvižných

vozíkov, čo znamenalo mierny nárast oproti

roku 2009, keď sa predalo 850 vozíkov. Predaj Phoenix

Zeppelin v roku 2010 bol 83 predaných nových vysokozdvižných

vozíkov, čo predstavuje 8,4 % podiel značky

HYSTER na slovenskom trhu. Veľkým pozitívom bol

predaj použitých strojov, ktorých sme predali na domácom

trhu dvadsať.

Výrazný rast nastal aj v predaji veľkých vysokozdvižných

vozíkov, kde sme boli úspešní najmä v predaji

kategórie 8 až 16-tonových VZV, čo s prejavilo v náraste

celkového objemu tržieb oddelenia. Záujem zákazníkov

z oblasti manipulácie s kontajnerovými zakladačmi

priniesol na konci roka 2010 úspešný predaj dvoch

nových 46-tonových teleskopických manipulátorov

Hyster RS46‐41LS CH v nadštandardnej výbave,

s dodávkou v polovici roka 2011.

Priaznivým znakom je aj rozbeh požičovne manipulačnej

techniky. V krátkom čase bolo zaradených,

12 nových strojov s výrazným predpokladom rastu

požičiavania zameraným na potravinársky, chemický

a automobilový priemysel. Významný je nárast požiadaviek

zákazníkov v oblasti dlhodobých prenájmov,

ktoré neustále rastú a sú jasným signálom zákazníckej

dôvery a vernosti.

Požiadavky zákazníkov na formu obstarania novej manipulačnej

techniky sa postupne menia z klasického

obstarávania a nákupu strojov a zameriavajú sa na

kompletnú formu obstarávania vrátane servisu a poistenia

na dohodnuté časové obdobie. Preferované

sú operatívne prenájmy s 0 % vkladom s možnosťou

odkúpenia, resp. výmeny zariadenia po ukončení

prenájmu. Oddelenie manipulačnej techniky ponúka

operatívny prenájom prostredníctvom CFS pod

názvom King Size Service. Skúsenosti s predajom

operatívnych prenájmov nám ukazujú, že spokojnosť

zákazníkov sa zvyšuje a zároveň sú počas prenájmu

stabilizované tržby spoločnosti. Cieľom pre budúcnosť

je zvýšenie podielu zmlúv operatívneho prenájmu.

Pozitívny nárast zaznamenali tržby z predaja ND a tržby

zo servisných služieb vo výške 106,2 %. Tržby z predaja

ND dosiahli 365 000 eur, oddelenie manipulačnej

techniky vrátane servisu vytvorilo celkovo tržby v objeme

2 931 000 eur. Takýto rast predaja ND spôsobil

záujem zákazníkov o servisné zmluvy CSA, ktoré

umožňujú platiť za vykonávanie servisu paušálne,

bez dodatočných nákladov a starostí, čím zabezpečia

maximálny komfort pri prevádzke zariadení.

Na oddelení finišuje budovanie servisnej siete zastrešenej

vedúcim servisu, technickým komunikátorom,

ktorý riadi servisných mechanikov, pričom ich počet

rastie a je prispôsobený počtu predaných strojov

Hyster na Slovensku. Naši súčasní a budúci zákazníci

sa môžu oprieť o silnú sieť obchodných a servisných

zastúpení v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici

a Košiciach. V tejto oblasti venujeme zvýšenú pozornosť

neustálemu rastu kvality našich mechanikov

ich zapojením do celofiremného školenia organizovaného

technickým oddelením. Táto starostlivosť

o zlepšenie ich znalostí a vedomostí sa pretavuje do

zvýšenej kvality vykonávaných opráv a väčšej dôvery

našich zákazníkov.

Do najbližšieho obdobia máme ambiciózne ciele,

v súlade s víziou našej spoločnosti a predpokladom

zvyšovania trhového podielu. Základnou podmienkou

úspechu je stratégia rozvoja zameraná na

spokojnosť zákazníka.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

Dieselgenerátor Cat – sponzorský

dar od Phoenix Zeppelin

zabezpečuje napájanie domova

detí postihnutých autizmom

Spoločenská

zodpovednosť

26


27

Spoločenská zodpovednosť

a životné prostredie

Phoenix Zeppelin ako najväčší predajca a prenajímateľ

stavebných strojov, motorov, poľnohospodárskej

a manipulačnej techniky na slovenskom trhu si je,

popri záväzku poskytovania kvalitných služieb obchodným

partnerom, vedomý aj svojej zodpovednosti

k životnému prostrediu, voči svojim zamestnancom,

podnikaniu a spoločnosti. Tento postoj vychádza

z najvyšších profesijných a etických princípov a patrí

k našim hlavným hodnotám. Spoločnosť Phoenix

Zeppelin sa tak vo svojich činnostiach nesústreďuje

len na zisk, ale snaží sa pomáhať ľuďom a chrániť

životné prostredie.

V oblasti ochrany životného prostredia máme

spracovaný a do praxe zavedený systém manipulácie

s nebezpečnými odpadmi, aktívne sa hlásime

k separácii a recyklácii vyprodukovaného odpadu.

Novopostavené sídlo Phoenix Zeppelin v Banskej

Bystrici s certifikátom budovy s nízkou energetickou

náročnosťou je vybavené inteligentným technickým

zabezpečením, čo potvrdzuje náš prístup k trvalo

udržateľnému rozvoju.

Okrem všeobecnej politiky zodpovedného prístupu

k životnému prostrediu spoločnosť Phoenix Zeppelin

podporuje celý rad ďalších projektov so zameraním na

kultúrne, spoločenské a športové aktivity v mestách,

kde pôsobí.

V oblasti zdravotníctva dlhodobo spolupracujeme

s občianskym združením Svetielko nádeje, ktoré

pomáha deťom s onkologickým ochorením. V profesionálnom

športe sme formou sponzoringu podporili

hokejový klub HC Košice.

Tým, ktorí mali v živote menej šťastia na zdravie

či rodičovskú opateru prispieva Phoenix Zeppelin

každý rok finančne i darmi. V roku 2010 nás oslovila

partnerská projektová organizácia GFI o pomoc

pri návrhu dieselagregátu pre domov sociálnych

služieb pre osoby s autizmom a podobnými postihnutiami

s názvom Drahuškovo v obci Krajné na

Myjave. Vedenie našej firmy rozhodlo, že pre domov

Drahuškovo sme dieselagregát Caterpillar venovali

ako sponzorský dar.

Na ochranu životného prostredia kladie veľký dôraz

aj spoločnosť Caterpillar, ktorá každoročne venuje

nemalé finančné prostriedky na vývoj nových technológií

a systémov, aby stroje a zariadenia v menšej

miere zaťažovali naše okolie.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NOVINKy 2010

Rozvoj ľudského kapitálu

spoločnosti z prostriedkov

Národného projektu XI

Personálna

Politika

Celková fluktuácia

zamestnancov

v percentách

Fluktuácia v prvom

roku zamestnania

v percentách

13,7

9,6

7,9

5,5

4,3

1,44

2008 2009 2010

2008 2009 2010

28


29

Personálna politika spoločnosti

Ľudské zdroje predstavujú kľúčový prvok v procese

strategického riadenia, bez ktorého nie je možné realizovať

stanovenú stratégiu. Ide o dlhodobú, koncepčnú

záležitosť, ktorá je vnímaná v dvoch rovinách – týka sa

rovnako manažérov, ako aj radových pracovníkov. Sme

presvedčení, že vytváranie a rozvíjanie tímu a neustále

zvyšovanie kvalifikácie sa odráža v celkovej kvalite

poskytovaných služieb.

V dôsledku globalizácie a ekonomických zmien

v spoločnosti rastú i nároky na zamestnancov.

Zabezpečovanie týchto nárokov si vyžaduje systematické

rozširovanie vedomostí, znalostí, zručností

a sebazdokonaľovanie. Preto dôležitú úlohu v oblasti

riadenia ľudských zdrojov má proces prípravy a vzdelávania

všetkých kategórií zamestnancov.

V roku 2010 sme investovali do rozvojových aktivít

o 38 % viac finančných prostriedkov ako v roku

2009. Z toho podstatnú časť tvoril rozvoj servisných

pracovníkov vo forme interných školení zameraných

na nové produkty, ako aj technické zručnosti a vedomosti.

Vlastný školiaci program servisu realizovaný

interným školiteľom, naštartovaný v roku 2009, spoločnosť

podporila aj v tomto roku, pretože vzdelanie

zamestnancov je pre Phoenix Zeppelin investíciou

s najvyššou prioritou.

priestory pre služby našim zákazníkom, ale dalo aj

pozitívnu motiváciu pre zamestnancov do budúcnosti.

Je v našom záujme, aby zamestnanci cítili, že vedeniu

spoločnosti na nich záleží, že si ich váži a cení

si ich schopnosti. V rámci našej sociálnej politiky sa

snažíme dlhodobo motivovať svojich zamestnancov

k dobrým pracovným výsledkom. Preto pri uplatňovaní

prvkov moderného riadenia ľudských zdrojov myslíme

nielen na mzdové ohodnotenie, ale dôraz kladieme

aj na ostatné prvky zvyšujúce pracovnú motiváciu

a lojalitu zamestnancov. Ako poďakovanie za osobný

prístup k plneniu pracovných povinností, časť našich

zamestnancov sa zapojila do teambuildingovej

akcie v nemeckom Grainau. Náš najúspešnejší tím

energetických systémov sa zúčastnil motivačného

zájazdu v Egypte. Ako dobrá tradícia, a tiež ako prejav

úcty ženám, sa aj v roku 2010 uskutočnil „ženský

zájazd“. Naše pracovníčky si zregenerovali sily počas

predĺženého víkendu v piešťanských kúpeľoch.

V rámci povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným

postihnutím spoločnosť v roku 2010 zamestnávala

1 pracovníka, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú

činnosť bola znížená. Plnenie povinného podielu

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

pravidelne dopĺňame zadávaním zákaziek chránenej

dielni alebo chránenému pracovisku.

Súčasťou našej stratégie riadenia ľudských zdrojov

je komunikácia, otvorenosť, ústretový prístup, vytváranie

a neustále zlepšovanie pracovného prostredia

zamestnancov. Presťahovanie sídla spoločnosti do

nových priestorov prinieslo zvýšenie úrovne samotného

pracovného prostredia, poskytlo reprezentačné

Starostlivosť o zamestnancov patrí medzi hlavné

princípy a stratégie spoločnosti Phoenix Zeppelin. Aj

v budúcnosti budeme stále považovať zamestnancov

za základ úspechu ďalšieho rozvoja, a preto sa rozvoju

vlastných ľudských zdrojov budeme naďalej po

všetkých stránkach venovať.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


30

Finančná

správa


OBSAH

31

Súvaha........................................................ 32

Výkaz ziskov a strát.............................................. 36

Poznámky k účtovnej uzávierke.................................... 38

Prehľad o peňažných tokoch....................................... 62

Správa audítora................................................. 65

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Súvaha

Aktíva k 31.12.2010 (v celých €)

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Minulé

úč. obd.

Netto

Majetok spolu 30 538 467 5 262 556 25 275 911 26 618 049

32

A. Neobežný majetok 16 819 477 4 531 515 12 287 962 7 736 382

A. I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 333 184 227 680 105 504 134 069

A. I. 1. Zriaďovacie náklady

2. Aktivované náklady na vývoj

3. Softvér 333 184 227 680 105 504 134 069

4. Oceniteľné práva

5. Goodwill

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A. II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 486 293 4 303 835 12 182 458 7 602 313

A. II. 1. Pozemky 1 553 025 1 553 025 1 521 344

2. Stavby 7 491 065 422 282 7 068 783 2 537 861

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 271 874 3 719 223 3 552 651 2 686 609

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 166 080 162 330 3 750 856 499

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 4 249 4 249

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A. III. Dlhodobý finančný majetok súčet

A. III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej

jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti

s podstatným vplyvom

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok


Aktíva k 31.12.2010 (v celých €)

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Minulé

úč. obd.

Netto

B. Obežný majetok 13 503 449 731 041 12 772 408 18 756 757

B. I. Zásoby súčet 5 792 686 141 975 5 650 711 6 463 509

B. I. 1. Materiál 517 503 33 070 484 433 607 747

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 139 855 139 855

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia

dlhšou ako jeden rok

4. Výrobky

5. Zvieratá

6. Tovar 5 135 328 108 905 5 026 423 5 855 762

7. Poskytnuté preddavky na zásoby

B. II. Dlhodobé pohľadávky súčet 19 172 383 18 789 26 141

B. II. 1. Pohľadávky z obchodného styku 19 172 383 18 789 26 141

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej

účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

5. Iné pohľadávky

6. Odložená daňová pohľadávka

B. III. Krátkodobé pohľadávky súčet 7 683 082 588 683 7 094 399 11 708 069

B. III. 1. Pohľadávky z obchodného styku 6 385 989 588 683 5 797 306 7 069 545

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej

účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

5. Sociálne poistenie

1 150 495 1 150 495 4 110 837

6. Daňové pohľadávky a dotácie 77 530 77 530 279 841

7. Iné pohľadávky 69 068 69 068 247 846

B.IV. Finančné účty súčet 8 509 8 509 559 038

B. IV. 1. Peniaze 6 125 6 125 7 287

2. Účty v bankách 2 384 2 384 551 751

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

C. Časové rozlíšenie súčet 215 541 215 541 124 910

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé 117 235 117 235

C. 2. Náklady budúcich období krátkodobé 98 306 98 306 56 220

C. 3. Príjmy budúcich období dlhodobé

C. 4. Príjmy budúcich období krátkodobé 68 690

33

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Súvaha

Pasíva k 31.12.2010 (v celých €)

Strana pasív

Bežné

účtovné obdobie

Minulé

účtovné obdobie

Spolu vlastné imanie a záväzky 25 275 911 26 618 049

34

A. Vlastné imanie 17 800 431 17 658 590

A. I. Základné imanie súčet 1 991 635 1 991 635

A. I. 1. Základné imanie 1 991 635 1 991 635

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

3. Zmena základného imania

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

A. II. Kapitálové fondy súčet

A. II. 1. Emisné ážio

2. Ostatné kapitálové fondy

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, rozdelení

A. III. Fondy zo zisku súčet 199 164 199 164

A. III. 1. Zákonný rezervný fond 199 164 199 164

2. Nedeliteľný fond

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 14 767 791 14 222 813

A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 14 767 791 14 222 813

2. Neuhradená strata minulých rokov

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 841 841 1 244 978


Pasíva k 31.12.2010 (v celých €)

Strana pasív

Bežné

účtovné obdobie

Minulé

účtovné obdobie

B. Záväzky 7 451 882 8 925 312

B. I. Rezervy súčet 792 032 421 504

B. I. 1. Rezervy zákonné dlhodobé

2. Rezervy zákonné krátkodobé 89 887 143 246

3. Ostatné dlhodobé rezervy

4. Ostatné krátkodobé rezervy 702 145 278 258

B. II. Dlhodobé záväzky súčet 657 711 440 417

B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 211 695 22 786

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky

3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku

5. Dlhodobé prijaté preddavky

6. Dlhodobé zmenky na úhradu

7. Vydané dlhopisy

8. Záväzky zo sociálneho fondu 39 257 46 128

9. Ostatné dlhodobé záväzky 330 080 337 866

10. Odložený daňový záväzok 76 679 33 637

B. III. Krátkodobé záväzky súčet 3 611 380 6 765 179

B. III. 1. Záväzky z obchodného styku 2 252 351 915 484

2. Nevyfakturované dodávky 11 040 42 644

3. Záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 178 799 5 003 639

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu

6. Záväzky voči zamestnancom 160 551 238 762

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 133 895 100 998

8. Daňové záväzky a dotácie 515 938 57 217

9. Ostatné záväzky 358 806 406 435

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci

B.V. Bankové úvery 2 390 759 1 298 212

B. V. 1. Bankové úvery dlhodobé 1 174 215 614 783

2. Bežné bankové úvery 1 216 544 683 429

C. Časové rozlíšenie súčet 23 598 34 147

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé

C. 2. Výdavky budúcich období krátkodobé

C. 3. Výnosy budúcich období dlhodobé

C. 4. Výnosy budúcich období krátkodobé 23 598 34 147

35

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Výkaz ziskov a strát

Stav k 31.12.2010 (v celých €)

Skutočnosť

bežné

účtovné obdobie

Skutočnosť

minulé

účtovné obdobie

I. Tržby z predaja tovaru 29 744 343 32 001 452

36

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 787 152 27 549 026

+ Obchodná marža 5 957 191 4 452 426

II. Výroba 8 864 188 28 014 162

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 719 834 28 010 335

II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 139 855 -596

II.3. Aktivácia 4 499 4 423

B. Výrobná spotreba 9 020 740 26 162 336

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných

dodávok

3 763 346 19 561 210

B.2. Služby 5 257 394 6 601 126

+ Pridaná hodnota 5 800 639 6 304 252

C. Osobné náklady súčet 3 494 158 3 351 147

C.1. Mzdové náklady 2 672 395 2 534 659

C.2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

C.3. Náklady na sociálne poistenie 732 187 730 616

C.4. Sociálne náklady 89 576 85 872

D. Dane a poplatky 33 944 36 325

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku

a dlhodobému hmotnému majetku

1 357 361 1 341 797

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 819 474 3 272 576

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného

materiálu

1 623 757 3 202 302

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 56 469 -34 196

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 706 247 491 740

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 278 253 -28 029

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 482 418 2 199 222

VI.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

J. Predané cenné papiere a podiely

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku

VII.1.

VII.2.

VII.3.

VIII.

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

a v spoločnosti s podstatným vplyvom

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého finančného majetku


Stav k 31.12.2010 (v celých €)

Skutočnosť

bežné

účtovné obdobie

Skutočnosť

minulé

účtovné obdobie

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok

IX.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy

z derivátových operácií

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady

na derivátové operácie

37

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

X. Výnosové úroky 39 994 1 174

N. Nákladové úroky 99 095 237 669

XI. Kurzové zisky 673 4 089

O. Kurzové straty 5 808 9 407

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 47

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 296 179 335 256

XIII.

Prevod finančných výnosov

R. Prevod finančných nákladov

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -360 415 -577 022

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 1 122 003 1 622 200

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 280 162 377 222

S.1. - splatná 237 120 312 265

S.2. - odložená 43 042 64 957

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 841 841 1 244 978

XIV.

Mimoriadne výnosy

T. Mimoriadne náklady

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

U.1.

U.2.

- splatná

- odložená

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 122 003 1 622 200

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 841 841 1 244 978

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


38

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky:

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Partizánska cesta 89,

974 01 Banská Bystrica,

Slovenská republika

IČO: 31579710

DIČ: 2020460079

IČ DPH:

SK2020460079

Dátum založenia účtovnej jednotky: 5. 2. 1993

Dátum zapísania účtovnej jednotky

do obchodného registra:

zhodný s dátumom založenia

Predmetom hospodárskej činnosti účtovnej jednotky podľa obchodného registra je obchodná,

sprostredkovateľská a leasingová činnosť v oblasti stavebných a poľnohospodárskych strojov, zdvíhacích

dopravných zariadení, náhradných dielov k nim, ako aj ďalších druhov tovaru, na ktoré nie je potrebné

osobitné povolenie. Ďalej sú to opravy stavebných a poľnohospodárskych strojov, zdvíhacích dopravných

zariadení, opravy elektrických častí na dopravných zdvíhacích zariadeniach.

Priemerný počet zamestnancov počas bežného účtovného obdobia

počas bežného účtovného obdobia: 140

Počet zamestnancov ku dňu

zostavenia účtovnej závierky: 139

- z toho počet vedúcich zamestnancov (manažment): 3

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky je v zmysle platného Zákona o účtovníctve v znení

neskorších predpisov. Účtovná jednotka predpokladá nepretržité trvanie svojej činnosti a účtovná závierka

je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená príslušným orgánom

dňa: 31. 3. 2010

Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Štatutárny zástupca účtovnej jednotky je Ing. Milan Štrbavý, generálny riaditeľ spoločnosti.

Spoločníkom/akcionárom účtovnej jednotky je spoločnosť,

ktorá má obchodné meno a sídlo:

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70 Modletice, Česká republika

Na základnom imaní účtovnej jednotky sa podieľa hodnotou 1 991 635 €, vo výške 100 %.


Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných

jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorý je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

obchodné meno: ZEPPELIN GmbH

sídlo:

Graf-Zeppelin-Platz 1, 857 48 Garching bei München, Nemecko

Spoločnosť ZEPPELIN GmbH je súčasne aj konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje

konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek, ktorej súčasťou je účtovná jednotka. Je

súčasne konsolidujúcou účtovnou jednotkou, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky.

39

Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach

Účtovná jednotka predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti

Účtovná jednotka v roku 2010 zmenila účtovné zásady a metódy v súvislosti so zmenami, ktoré vyplynuli

zo zmien platných zákonov o účtovníctve, postupov účtovania, DPH, dani z príjmov a ďalších súvisiacich

predpisov. Oproti minulým obdobiam nenastali zmeny v oblasti oceňovania a účtovania tovaru na sklade

(pokračovanie v novom informačnom systéme Helios Green). Účtovná jednotka nezmenila spôsob

oceňovania tovaru na sklade – za náhradné diely. Postupuje rovnako ako pri tovare na sklade – stroje.

Používa sa metóda ocenenia v skutočnej cene obstarania. Cenové rozdiely (porovnanie ceny obstarania na

faktúre a skladovej príjemke) spolu s vedľajšími nákladmi obstarania vstupujú do skladovej jednotkovej ceny

ku každému náhradnému dielu (tak ako pri sklade strojov). Pri výdaji zo skladu sa vyskladní celá skladová

evidenčná cena, vrátane cenových rozdielov a dodatočných nákladov k príslušnej tovarovej položke.

Členenie majetku a záväzkov

Účtovná jednotka člení majetok a záväzky z časového hľadiska na dlhodobý a krátkodobý, pričom za dlhodobý

sa považuje obdobie dlhšie ako jeden rok.

Dlhodobý majetok účtovná jednotka člení na dlhodobý nehmotný, hmotný, finančný majetok (doba

použiteľnosti majetku je dlhšia ako jeden rok) a dlhodobé pohľadávky (zádržné s dobou splatnosti dohodnutou

dlhšie ako jeden rok).

Medzi dlhododobý nehmotný majetok patrí softvér. Medzi dlhododobý hmotný majetok patria pozemky,

stavby, samostatné hnuteľné veci ako stroje, zdvíhacie zariadenia, elektrocentrály, autá, servisné, testovacie

zariadenia, príslušenstvá, vybavenia dielní, kancelárií a podobne.

Krátkodobý majetok účtovná jednotka člení na zásoby (materiál, tovar, nedokončená výroba), na krátkodobý

finančný majetok (peňažná hotovosť, stravné lístky ako ceniny, bankové účty, peniaze na ceste) a krátkodobé

pohľadávky (s dohodnutou dobou splatnosti do jedného roka).

Zásady pre tvorbu OPRAVNÝCH POLOŽIEK

Účtovná jednotka tvorí opravné položky na základe opatrnosti, v prípade opodstatneného zníženia hodnoty

majetku oproti pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty. Opravnou položkou odhaduje

predpokladané zníženie hodnoty majetku na základe skutočnosti, ktorá je dôvodom na odhad zníženia

budúcich ekonomických úžitkov účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka postupuje v zmysle platných Postupov účtovania a zohľadnila v účtovníctve všetky zmeny,

ktoré vyplynuli z poslednej novely zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Zásady pre tvorbu a použitie REZERV

Účtovná jednotka tvorí rezervy na základe opatrnosti, na riziká a straty z podnikania. Rezerva predstavuje pre

účtovnú jednotku povinnosť záväzku, ktorá v budúcnosti pravdepodobne zníži jej ekonomické úžitky. Ku dňu

zostavenia účtovnej závierky sa výška tohto záväzku ocení odhadom, ak nie je známa presná výška záväzku

alebo má neurčité časové vymedzenie.

Účtovná jednotka postupuje v zmysle platných Postupov účtovania a zohľadnila v účtovníctve všetky zmeny,

ktoré vyplynuli z poslednej novely.

40

OCEŇOVANIE majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky v členení na:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka použila na ocenenie obstarávaciu cenu a náklady, súvisiace s jeho obstaraním (inštalácia,

aplikácie, upgrade, programové úpravy a pod.).

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Účtovná jednotka použila na ocenenie obstarávaciu cenu a náklady, súvisiace s jeho obstaraním (prepravné,

clo, zľavy z ceny, predĺžená záruka a pod.).

- zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka použila na ocenenie zásob spôsob A (v zmysle Postupov účtovania zásob pre účtovnú

triedu 1 – zásoby). Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacou cenou a nákladmi súvisiacimi s ich

obstaraním (prepravné, clo, zľavy z ceny, servisné predpredajné práce a pod.). Obstarávacia cena zásob je

v účtovníctve rozdelená v analytickej evidencii zvlášť na obstarávaciu cenu, náklady súvisiace s obstaraním,

cenové odchýlky (vyrovnanie skladovej oproti skutočnej cene obstarania). Účtovná jednotka pokračuje

v informačnom systéme Helios Green.

Pri vyskladňovaní zásob obstaraných kúpou sa použili nasledovné metódy:

• sklad náhradných dielov (tovar)

- pokračovanie v informačnom systéme Helios Green v rozpustení vedľajších nákladov obstarania

- používa sa metóda priemernej obstarávacej ceny (sklad náhradných dielov)

- cenový rozdiel a dodatočný náklad vzniká funkcionalitou nového informačného systému: systém

je nastavený tak, že sa najprv vypočíta percento pomeru celkovej hodnoty cenového rozdielu (resp.

dodatočného nákladu) k celkovej hodnote faktúry súvisiacej s obstaraním, potom nasleduje rozpočítanie

cenového rozdielu (resp. dodatočného nákladu) k jednotkovej skladovej evidenčnej cene vypočítaným

percentom (postupne pre jednotlivé druhy tovarov)

- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a cenový rozdiel sa za predaný tovar (náhradné diely) rozpúšťajú

do nákladov pri vyskladnení zo skladu podľa jednotlivých druhov tovaru

• sklad strojov (tovar)

- používa sa metóda priemernej obstarávacej ceny

- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a cenový rozdiel sa za predaný tovar rozpúšťajú do nákladov pri

vyskladnení zo skladu podľa jednotlivých druhov tovaru

• sklad energetických systémov (materiál pre zmluvy o dielo)

- pokračovanie v informačnom systéme Helios Green

- používa sa metóda obstarávacej ceny FIFO

- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a cenový rozdiel sa za predaný materiál rozpúšťajú do nákladov

pri vyskladnení zo skladu FIFO metódou podľa jednotlivých druhov materiálu


• sklad propagačných predmetov (materiál)

- pokračovanie v informačnom systéme Helios Green – samostatný sklad materiálu propagačných

predmetov

- používa sa metóda priemernej obstarávacej ceny

- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a cenový rozdiel sa za predaný materiál rozpúšťajú do nákladov

pri vyskladnení zo skladu podľa jednotlivých druhov materiálu

• sklad propagačných predmetov Cat Shop (tovar)

- novozavedený v informačnom systéme Helios Green – samostatný sklad tovaru propag. predmetov

- propagačné predmety sa presunú zo skladu materiálu propagačných predmetov na sklad tovaru

Cat Shop (predaj propagačných predmetov cez registračnú pokladnicu v centrále účtovnej jednotky)

- používa sa metóda priemernej obstarávacej ceny

- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a cenový rozdiel sa za predaný tovar rozpúšťajú do nákladov pri

vyskladnení zo skladu podľa jednotlivých druhov tovaru

41

- zákazková výroba

Účtovná jednotka používa pre zákazkovú výrobu metódu percenta dokončenia zákazky, pri ktorej sa podľa

stupňa dokončenia účtovne upravujú výnosy ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Účtovná jednotka postupuje v zmysle platných Postupov účtovania o zákazkovej výrobe.

Percento dokončenia zákazky sa počíta ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku v bežnom

účtovnom období k celkovým aktuálnym rozpočtovaným nákladom na zákazku.

Vypočítaným percentom dokončenia zákazky sa účtovne upraví výška výnosov zo zákazky.

Pri aktualizácii rozpočtu nákladov a výnosov zákazky sa vplyv zmeny účtuje v tom účtovnom období,

v ktorom bola zmena uskutočnená.

- pohľadávky

Účtovná jednotka oceňovala pohľadávky v menovitej hodnote.

- krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka oceňovala krátkodobý finančný majetok v menovitej hodnote.

- časové rozlíšenie aktív súvahy

Účtovná jednotka oceňovala v menovitej hodnote, pri dodržaní zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným

obdobím.

- záväzky vrátane rezerv, úverov

Účtovná jednotka oceňovala záväzky v menovitej hodnote.

Za rezervy boli považované záväzky s neurčitou výškou alebo časovým vymedzením, tvorili sa na základe

krytia známych rizík z podnikania. Boli oceňované v očakávanej výške záväzku.

- časové rozlíšenie pasív súvahy

Účtovná jednotka oceňovala v menovitej hodnote, pri dodržaní zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným

obdobím.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


- prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka účtovala o leasingu v prípade uzatvorených zmlúv nasledovne:

finančný leasing

zmluvy uzatvorené po 1.1.2004 – majetok obstaraný formou finančného leasingu je aktivovaný v deň

prijatia predmetu leasingu v ocenení rovnajúcom sa istine (leasingové splátky sú rozdelené na finančný

náklad a zníženie nesplateného záväzku, pričom finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej

a časovej súvislosti)

42

operatívny leasing

majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov ako služby, rovnomerne počas

doby trvania zmluvy o operatívnom leasingu (všetky uzatvorené zmluvy boli dohodnuté tak, že účtovná

jednotka nemá povinnosť, ale len právo kúpy predmetu leasingu).

- daň z príjmov splatná a odložená za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka oceňovala daň z príjmov v menovitej hodnote. Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou

platnej daňovej sadzby z účtovného zisku, upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady

a nezdaňované výnosy. Odložená daňová pohľadávka a daňový záväzok sa vzťahujú na dočasné rozdiely

medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov (vykázanou v súvahe) a ich daňovou základňou.

- transakcie v cudzích menách

Účtovná jednotka prepočítava transakcie v cudzích menách na menu € referenčným výmenným kurzom

vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia

účtovného prípadu (v zmysle platných zákonov).

Peňažné aktíva a pasíva v cudzích menách sa prepočítavajú kurzom, platným k súvahovému dňu, ku ktorému

sa zostavuje účtovná závierka.

Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na príslušnej strane nákladov alebo výnosov.

Pri kúpe a predaji cudzích mien účtovná jednotka prepočítava na menu € kurzom, za ktorý boli tieto

nakúpené alebo predané (v zmysle platných zákonov).

- výnosy

Výnosy za tovar a vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o prípadné zľavy z ceny

a zrážky (dobropisy, bonusy a pod.). Výnosy sú účtované ku dňu splnenia dodávky tovaru alebo služby.


Tvorba ODPISOVÉHO PLÁNU pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok na základe odpisového plánu nepriamo

prostredníctvom účtovných odpisov, počas predpokladanej doby životnosti a používania príslušného majetku.

Účtovné odpisy zaokrúhľuje na eurocenty (matematicky).

Pre jednotlivé skupiny majetku sú stanovené nasledovné metódy, doby a ročné sadzby odpisovania:

skupina majetku

nehmotný majetok:

účtovná metóda

odpisovania doba odpisovania sadzba odpis.

mesačne

43

- z toho softvér lineárny (rovnomerný) 5 rokov / 60 mesiacov 20 %

pozemky

hmotný majetok – vlastný:

neodpisované

mesačne

- z toho budovy lineárny (rovnomerný) 30 rokov / 360 mesiacov 3,33 %

- z toho drobné stavby lineárny (rovnomerný) 12 rokov / 144 mesiacov 8,33 %

- z toho stroje prenajímané lineárny (rovnomerný) 6 rokov / 72 mesiacov 16,66 %

- z toho stroje v Rente lineárny (rovnomerný) 6 rokov / 72 mesiacov 16,66 %

- z toho stroje Agro komodita lineárny (rovnomerný) 4 roky / 48 mesiacov 25,00 %

- z toho ostatný (počítače, testov. z.) lineárny (rovnomerný) 4 roky / 48 mesiacov 25,00 %

- z toho ostatný (výbava dielní, serv.) lineárny (rovnomerný) 6 rokov / 72 mesiacov 16,66 %

- z toho ostatný (trezor, kontajnery) lineárny (rovnomerný) 12 rokov / 144 mesiacov 8,33 %

hmotný majetok – finančný leasing: mesačne

- z toho autá lineárny (rovnomerný)

individuálny (daňový)

- z toho stroje lineárny (rovnomerný)

individuálny (daňový)

4 roky / 48 mesiacov 25,00 %

6 rokov / 72 mesiacov 16,66 %

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku by sa tvorila opravná

položka k majetku vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. V bežnom

účtovnom období účtovná jednotka opravnú položku k majetku mimoriadne tvorila k obstaranému a nezaradenému

hmotnému majetku, ktorý sa týka prekládky plynovodu a vodovodu na stavbe Banská Bystrica.

Predmetný hmotný majetok bude bezodplatne odovzdaný v nasledujúcom účtovnom období organizáciám,

zabezpečujúcim jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Údaje vykázané na strane aktív súvahy

NEHMOTNÝ dlhodobý majetok v celých €

POHYBY výskum, vývoj softvér ostatný obstaraný preddavky SPOLU

stav k 1.1. 0 322 265 0 0 0 322 265

prírastky 0 10 919 0 10 919 0 21 838

úbytky 0 0 0 10 919 0 10 919

44

presuny 0 0 0 0 0 0

k 31.12. 0 333 184 0 0 0 333 184

OPRÁVKY výskum, vývoj softvér ostatný obstaraný preddavky SPOLU

stav k 1.1. 0 188 196 0 0 0 188 196

prírastky 0 39 484 0 0 0 39 484

úbytky 0 0 0 0 0 0

presuny 0 0 0 0 0 0

k 31.12. 0 227 680 0 0 0 227 680

Zost. ceny výskum, vývoj softvér ostatný obstaraný preddavky SPOLU

stav k 1.1. 0 134 069 0 0 0 134 069

k 31.12. 0 105 504 0 0 0 105 504

Dlhodobý nehmotný majetok nezaradený do používania účtovná jednotka k 31.12.2010 nevykazuje.

HMOTNÝ dlhodobý majetok v celých €

POHYBY pozemky stavby ost. hnuteľný obstaraný preddavky OP k maj. SPOLU

stav k 1.1. 1 521 344 2 836 044 5 987 320 856 499 0 0 11 201 207

prírastky 31 681 3 798 522 3 522 001 7 518 283 66 619 0 14 937 106

úbytky 0 0 2 237 447 7 352 203 62 370 0 9 652 020

presuny 0 856 499 0 -856 499 0 0 0

k 31.12. 1 553 025 7 491 065 7 271 874 166 080 4 249 0 16 486 293

OPRÁVKY pozemky stavby ost. hnuteľný obstaraný preddavky

OP k

obstar.

SPOLU

stav k 1.1. 0 298 183 3 300 711 0 0 0 3 598 894

prírastky 0 124 099 2 655 958 0 0 162 330 2 942 387

úbytky 0 0 2 237 446 0 0 0 2 237 446

presuny 0 0 0 0 0 0 0

k 31.12. 0 422 282 3 719 223 0 0 162 330 4 303 835

Zost. ceny pozemky stavby ost. hnuteľný obstaraný preddavky OP k maj. SPOLU

stav k 1.1. 1 521 344 2 537 861 2 686 609 856 499 0 0 7 602 313

k 31.12. 1 553 025 7 068 783 3 552 651 166 080 4 249 -162 330 12 182 458


Účtovná jednotka k 31.12.2010 zaradila do užívania novú budovu – centrálu na Zvolenskej ceste 50, Banská

Bystrica. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania predstavuje:

- Košice, umyváreň strojov ako budúca investícia v hodnote 3 750 €

Podľa projektu sa predpokladá jej odovzdanie do užívania v roku 2011.

- Banská Bystrica, prekládka plynovodu v hodnote 144 737 €

prekládka vodovodu v hodnote 17 593 €

Prekládky plynovodu a vodovodu budú v roku 2011 bezodplatne odovzdané organizáciám, zabezpečujúcim

ďalšie využitie podľa osobitného predpisu. K prekládkam bola v 100 % výške vytvorená opravná položka

k majetku (celkom v hodnote 162 330 €).

45

Poskytnuté preddavky na investície účtovná jednotka k 31.12.2010 vykazovala v hodnote 4 249 €.

(predstavuje základ dane na trafostanicu v Banskej Bystrici)

Úbytky hmotného majetku predstavuje predaný majetok a vyradený majetok z dôvodu škody na majetku

(z toho škody na majetku v hodnote 753 €).

MAJETOK DLHODOBÝ – SPOLU v celých €

Zost.ceny nehmotný hmotný SPOLU

stav k 1.1. 134 069 7 602 313 7 736 382

k 31.12. 105 504 12 182 458 12 287 962

POISTNÉ KRYTIE dlhodobého majetku

Poistné krytie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovnej jednotky je zabezpečené

na základe podpísaných poistných zmlúv s príslušnými poisťovňami:

názov/adresa poisťovne poistený majetok/zamestnanci poistná suma (v celých €)

budova Košice 2 157 605

budova Žilina 464 715

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, Bratislava

budova Banská Bystrica 3 218 300

zásoby dielov a prevádzkové zariadenia 2 225 487

stroje 22 536 680

motorové vozidlá (havarijné Kasko) 1 324 000

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4, Bratislava

stroje a príslušenstvo (zásoby, prenájmy) 1 963 400

stroje (povinné zmluvné) 14 816 000

motorové vozdilá (povinné zmluvné) 2 702 700

motorové vozidlá (havarijné) 1 378 700

Európska cestovná poisťovňa

Pribinova 25, Bratislava

komerčné (v súvislosti so služobnými

cestami v rámci EÚ)

skutoč. náklady

100 % hodnoty

Účtovná jednotka má v bežnom účtovnom období uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou (poisťovací maklér)

GrECo International Broker, spol. s r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava.

Účtovná jednotka má v bežnom účtovnom období uzatvorené zmluvy s poisťovňami:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava

- Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava

- Európska cestovná poisťovňa, Pribinova 25, Bratislava

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Záložné právo na dlhodobý majetok

Účtovná jednotka má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, s ktorým má obmedzené právo

nakladať – z dôvodu splácania dlhodobého úveru na pozemky a budovy:

- záložné právo na nehnuteľný majetok Košice-Šaca

- záložné právo na nehnuteľný majetok Banská Bystrica

46

Opravné položky k ZÁSOBÁM

Účtovná jednotka tvorí opravné položky k zásobám v zmysle platných koncernových predpisov, podľa

vekovej štruktúry nepohyblivých zásob materiálu a tovaru na sklade náhradných dielov a na sklade strojov.

K zrušeniu, prípadne použitiu (zníženiu) opravných položiek k zásobám účtovná jednotka pristupuje z dôvodu

vyskladnenia/predaja materiálu/tovaru z príslušného skladu.

v celých €

MATERIÁL tovar tovar TOVAR

OP zásob k materiálu náhrad. diely stroje k tovaru

SPOLU

stav k 1.1. 22 677 25 338 184 329 209 667 232 344

tvorba 31 159 6 616 61 176 67 792 98 951

použitie 0 0 0 0 0

zrušenie 20 766 0 168 554 168 554 189 320

k 31.12. 33 070 31 954 76 951 108 905 141 975

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Účtovná jednotka k 31.12.2010 neeviduje zákazkovú nedokončenú výrobu na základe zmlúv o dielo

(energetické systémy), ani iných typov zmlúv.

POHĽADÁVKY

Opravné položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka tvorí opravné položky k pohľadávkam v zmysle platných koncernových predpisov (paušálnu

OP) a podľa zásad opatrnosti pri riziku inkasa pohľadávky v zmysle platného zákona o dani z príjmov

(individuálna OP).

Účtovná jednotka zruší/zníži OP k pohľadávkam z dôvodu úhrady pohľadávky, ukončenia konkurzu,

rozhodnutia súdu.

v celých €

OP k pohľ.

pohľadávky

bežné v konkurze zákon/366 zákon/595

SPOLU

stav k 1.1. 346 302 35 256 59 922 129 595 571 075

tvorba 0 19 005 0 73 974 92 979

zníženie 0 0 0 0 0

zrušenie 56 432 1 693 729 16 134 74 988

k 31.12. 289 870 52 568 59 193 187 435 589 066

Účtovná jednotka vykazuje vo výkaze Súvaha opravnú položku k dlhodobým pohľadávkam (OP k zádržnému

v lehote splatnosti nad jeden rok) v hodnote 383 €.

Účtovná jednotka vykazuje vo výkaze Súvaha opravnú položku ku krátkodobým pohľadávkam v hodnote

588 683 €.


Pohľadávky – do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe dlhodobé a krátkodobé pohľadávky v členení na:

- dlhodobé pohľadávky

Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok

(v nominálnej hodnote, bez opravnej položky k pohľadávkam):

Dlhodobé pohľadávky v celých €

do lehoty

splatnosti

po lehote

splatnosti

k 31.12.2010

SPOLU

k 31.12.2009

do lehoty

k 31.12.2009

po lehote

47

ost. pohľadávky z obch. styku (zo-zádržné) 19 172 0 19 172 26 674 0

odložená daňová pohľadávka 0 0 0 0 0

SPOLU dlhodobé pohľadávky 19 172 0 19 172 26 674 0

Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé pohľadávky – časť zádržného v lehote splatnosti nad jeden rok.

- krátkodobé pohľadávky

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti nie dlhšou ako jeden rok

(v nominálnej hodnote, bez opravnej položky k pohľadávkam):

Krátkodobé pohľadávky v celých €

do lehoty

splatnosti

po lehote

splatnosti

k 31.12.2010

SPOLU

k 31.12.2009

do lehoty

k 31.12.2009

po lehote

pohľadávky z obchod. styku 4 634 073 1 751 916 6 385 989 6 238 836 1 401 251

pohľadávky voči materskej účt. jedn. (311) 1 150 495 0 1 150 495 209 637 0

pohľadávky voči materskej účt. jedn. (351) 0 0 0 3 901 200 0

pohľadávky voči spoločníkom 0 0 0 0 0

sociálne zabezpečenie 0 0 0 0 0

daňové pohľadávky 77 530 0 77 530 279 841 0

iné pohľadávky 69 068 0 69 068 247 846 0

SPOLU krátkodobé pohľadávky 5 931 166 1 751 916 7 683 082 10 877 360 1 401 251

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobý finančný majetok v členení na peňažnú hotovosť v bežných

a valutových pokladniciach (centrála aj pobočky), ceniny (stravné lístky), bankové účty bežné a devízové

(tri banky), peniaze na ceste. Účtovná jednotka má bankové účty v bankách: Tatrabanka, ČSOB a Bank Royal

(ABN AMRO Bank N.V.).

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky vykazuje účtovná jednotka:

Krátkodobý finančný majetok v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

pokladnice 2 840 3 218

ceniny 3 285 4 069

bankové účty 2 384 551 751

peniaze na ceste 0 0

SPOLU krátkodobý finančný majetok 8 509 559 038

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


ČASOVÉ ROZLÍŠENIE aktív

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období

Účtovná jednotka vykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky nasledujúce významné položky časového

rozlíšenia nákladov budúcich období, ktoré bude rozpúšťať v nasledujúcom účtovnom období postupne

podľa zmlúv a skutočnej realizácie.

Náklady budúcich období v celých €

48

k 31.12.2010 k 31.12.2009

dlhodobé – servisné zmluvy (pre roky 2012 a viac) 117 235 0

poistné/časové rozlíšenie nákladov pre rok 2011 30 288 38 962

časové rozlíšenie nákl. – autá (diaľničné známky r. 2011, Q splátky fin. leas.) 4 987 10 790

ostatné (napr. preplatné, telefóny paušál, ostatné) 63 031 6 468

SPOLU náklady budúcich období 215 541 56 220

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období

Účtovná jednotka vykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky nasledujúce položky časového rozlíšenia

príjmov budúcich období, ktoré bude rozpúšťať v nasledujúcom účtovnom období podľa skutočnej realizácie.

Príjmy budúcich období v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

ostatné – nerefakturovaná preprava 0 899

ostatné – nevyfakturované servisné zákazky 0 67 791

zákazková výroba 0 0

SPOLU príjmy budúcich období 0 68 690


Údaje vykázané na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe vlastné imanie v nasledovnom členení:

Vlastné imanie v celých €

stav k 1.1. zvýšenie zníženie k 31. 12.2010

základné imanie zapísané do OR 1 991 635 0 0 1 991 635

zákonný rezervný fond 199 164 0 0 199 164

nerozdelený zisk minulých rokov 14 222 813 544 978 0 14 767 791

49

účtovný + zisk 1 244 978 841 841 1 244 978 841 841

SPOLU vlastné imanie 17 658 590 1 386 819 1 244 978 17 800 431

Valné zhromaždenie rozhodlo v zmysle zápisu z Valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2010 o použití zisku roku

2009 nasledovne:

- čiastku 700 000 € vyplatiť ako dividendu spoločníkovi

- zostávajúcu čiastku 544 978 € ponechať ako nerozdelený zisk

Rezervy

REZERVY dlhodobé

Účtovná jednotka nevykazuje k 31.12.2010 dlhodobé rezervy.

REZERVY krátkodobé v celých €

REZERVY krátkodobé – zákonné stav k 1.1. zvýšenie zníženie k 31. 12.2010

na nevyčerpané dovolenky + poistné... 82 547 71 575 82 547 71 575

na audit, ročnú správu, nevyfa 60 699 18 301 60 688 18 312

SPOLU rezervy krátk. zákonné 143 246 89 876 143 235 89 887

REZERVY krátkodobé – nezákonné ost. stav k 1.1. zvýšenie zníženie k 31. 12.2010

na odmeny, motivačný program... 74 000 357 000 74 000 357 000

na riziká (súd. spor, provízia, vrát. podpory, iné) 6 639 195 839 6 639 195 839

na záruky 1 % 197 619 240 571 288 884 149 306

SPOLU rezervy krátk. nezákonné 278 258 793 410 369 523 702 145

REZERVY krátkodobé – SPOLU zákonné ostatné SPOLU

stav k 1.1. 143 246 278 258 421 504

k 31.12.2010 89 887 702 145 792 032

Účtovná jednotka predpokladá použitie krátkodobých rezerv v roku 2011 (resp. zrušenie v prípade straty ich

opodstatnenia). Nezákonné krátkodobé rezervy boli tvorené na základe zásady opatrnosti na riziká z podnikania.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


ZÁVäZKY

Záväzky – do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe záväzky v nasledovnom členení:

- dlhodobé záväzky

Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé záväzky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok:

Dlhodobé záväzky v celých €

50

do a po lehote splatnosti

do lehoty

splatnosti

po lehote

splatnosti

k 31.12.2010

SPOLU

k 31.12.2009

do lehoty

k 31.12.2009

po lehote

záväzky z obchodného styku (479) 211 695 0 211 695 22 786 0

záväzky zo sociálneho fondu (472) 39 257 0 39 257 46 128 0

záväzky ostatné (finančný leasing z 474) 330 080 0 330 080 337 866 0

odložený daňový záväzok 76 679 0 76 679 33 637 0

SPOLU dlhodobé záv. (lehoty splat.) 657 711 0 657 711 440 417 0

podľa zostatkovej doby

splatnosti

splatné

do 1 roka

splatné

od 1 do 5 r.

splatné

nad 5 r.

v celých €

SPOLU

záväzky z obchodného styku (479) 0 0 211 695 211 695

záväzky zo sociálneho fondu (472) 0 39 257 0 39 257

záväzky ostatné (finančný leasing z 474) 339 168 330 080 0 669 248

odložený daňový záväzok 0 76 679 0 76 679

SPOLU dlhodobé záv.

(zst doba splat.)

339 168 446 016 211 695 996 879

Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé záväzky z obchodného styku so splatnosťou nad 5 rokov z dôvodu

garančnej zábezpeky 5 % z dohodnutej ceny diela v súlade s uzatvorenou Zmluvou so zhotoviteľom diela

Doprastav, a.s., Zvolen, na stavebné dielo Administratívno-servisná prevádzka Phoenix Zeppelin (nová

centrála na Zvolenskej ceste 50, Banská Bystrica).

Účtovná jednotka vykazuje dlhodobé záväzky ostatné podľa zostatkovej doby nesplatenej istiny za finančný

leasing (podľa jednotlivých zmlúv uzatvorených s leasingovými spoločnosťami: UniCredit Leasing Slovakia,

a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. a ČSOB Leasing, a.s.).

Účtovná jednotka vykazuje záväzky splatné do jedného roka vo výkaze Súvaha v krátkodobých záväzkoch

ostatných (z účtu 474 záväzky za finančný prenájom v hodnote 339 168 € splatné do 1 roka).

- majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka má prenajatý majetok formou finančného prenájmu, ktorý účtuje v zmysle platných

postupov účtovania. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky predstavuje celkovú hodnotu nesplatenej istiny

a budúcich finančných nákladov na úrok a poistné v členení podľa zostatkovej doby splatnosti nasledovne:

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v celých €

splatné

do 1 roka

splatné

od 1 do 5 r.

splatné

nad 5 r.

SPOLU

celkom dohodnuté platby (bez DPH) 388 839 361 086 0 749 925

Z TOHO:

istina u nájomcu – nesplatená (zst 474) 339 168 330 080 0 669 248

budúci finančný náklad (úrok) – nesplatený 28 296 21 196 0 49 492

budúci finančný N (poistné) – nesplatený 21 375 9 810 0 31 185

Účtovná jednotka vykazuje záväzky splatné do jedného roka v krátkodobých záväzkoch ostatných (z účtu

474 záväzky za finančný prenájom v hodnote 339 168 € splatné do 1 roka). Účtovná jednotka vykazuje


záväzky splatné nad jeden rok v dlhodobých ostatných záväzkoch. Účtovná jednotka vykazuje uvedené

záväzky len v hodnote nesplatenej istiny finančného prenájmu (bez budúcich nákladov na úrok a poistné,

t. j. hodnota dlhodobých záväzkov 330 080 €).

- sociálny fond

Účtovná jednotka tvorila a čerpala prostriedky zo sociálneho fondu na podporu regenerácie pracovnej sily

zamestnancov v zmysle platných predpisov:

Sociálny fond v celých €

SPOLU

51

stav k 1.1. 46 128

tvorba 22 549

čerpanie 29 420

k 31.12. 39 257

- krátkodobé záväzky

Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky s dohodnutou dobou splatnosti menej ako jeden rok:

Krátkodobé záväzky v celých €

do a po lehote splatnosti

do lehoty

splatnosti

po lehote

splatnosti

k 31.12.2010

SPOLU

k 31.12.2009

do lehoty

k 31.12.2009

po lehote

záväzky z obchod. styku 2 252 351 0 2 252 351 915 484 0

ost. záväzky v rámci konsolidov.

172 876 0 172 876 3 639 0

celku (321)

ost. záväzky v rámci konsolidov.

celku (361)

5 923 0 5 923 5 000 000 0

nevyfakturované dodávky 11 040 0 11 040 42 644 0

záväzky voči zamestnancom 160 551 0 160 551 238 762 0

záväzky zo sociálneho poistenia 133 895 0 133 895 100 998 0

daňové záväzky 515 938 0 515 938 57 217 0

ostatné záväzky (vrát. 474 do 1 roka) 358 806 0 358 806 406 435 0

SPOLU krátkodobé záv. (lehoty splatn.) 3 611 380 0 3 611 380 6 765 179 0

Účtovná jednotka vykazuje v krátkodobých záväzkoch ostatných aj časť záväzkov za finančný prenájom vo

výške nesplatenej istiny, splatnej do jedného roka (hodnota 339 168 € z účtu 474).

Krátkodobé záväzky v celých €

podľa zostatkovej doby

splatnosti

splatné

do 1 roka

k 31.12.2010

SPOLU

k 31.12.2009

splat. do 1 r.

záväzky z obchod. styku 2 252 351 2 252 351 915 484

ost. záväzky v rámci konsolidov.

172 876 172 876 3 639

celku (321)

ost. záväzky v rámci konsolidov.

celku (361)

5 923 5 923 5 000 000

nevyfakturované dodávky 11 040 11 040 42 644

záväzky voči zamestnancom 160 551 160 551 238 762

záväzky zo sociálneho poistenia 133 895 133 895 100 998

daňové záväzky 515 938 515 938 57 217

ostatné záväzky (vrát. 474 do 1 roka) 358 806 358 806 406 435

SPOLU krátkodobé záv. (zst doba spl.) 3 611 380 3 611 380 6 765 179

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


- bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka využívala pre svoju podnikateľskú činnosť v bežnom účtovnom období nasledovné

bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v zložení:

v celých €

charakter, účel, výška,

splatnosť úveru

zostatok

splatné do 1 r.

k 31.12.2010

zostatok

splatné nad 1 r.

k 31.12.2010

nové

čerpanie

v roku 2010

zostatok

celkom

k 31.12.2009

52

kontokorentný úver:

kontokorentný úver v TABA 320 777 0 320 777 0

kontokorentný úver v ČSOB 265 312 0 265 312 0

kontokorentný úver v Royal of Scotland 159 382 0 159 382 0

kontokorentný úver na zákazku

POW-EN

0 0 0 4

dlhodobý úver:

účelový úver na budovu Košice-Šaca

(ČSOB 325)

účelový úver na budovu a pozemok

Žilina (ČSOB 219)

účelový úver na pozemok B. Bystrica

(TABA 1046a)

účelový úver na stavbu B. Bystrica

(TABA 1046b)

99 079 0 0 495 392

28 962 0 0 144 793

171 281 315 461 0 658 023

171 751 858 754 1 145 180 0

krátkodobý úver 0 0 0 0

SPOLU úvery 2 390 759 1 216 544 1 174 215 1 890 651 1 298 212

Bankové úvery splatné do jedného roka vykazuje účtovná jednotka v súvahe medzi bežnými bankovými

úvermi (v hodnote 1 216 544 €).

Bankové úvery splatné nad jeden rok vykazuje účtovná jednotka v súvahe medzi dlhodobými bankovými

úvermi (v hodnote 1 174 215 €).

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nevyužívala jednorazový krátkodobý úver.

Účtovná jednotka v minulom účtovnom období využívala kontokorentný úver na financovanie jednorazovej

zákazky POW-EN, ktorého zostatok v hodnote 4 € bol vysporiadaný v roku 2010.

Zabezpečenie úveru

kontokorentný úver v TABA - zmluva o použití zmenky

kontokorentný úver v ČSOB - blankozmenka

kontokorentný úver v Royal of Scotland - posudzované v rámci skupiny Phoenix-Zeppelin

účelový úver na stavbu Košice-Šaca - záložné právo na budovu

účelový úver na stavbu Žilina - zmluva o použití zmenky

účelový úver na pozemok Banská Bystrica - záložné právo na pozemok

účelový úver na stavbu Banská Bystrica - záložné právo na nehnuteľný majetok


Splatnosť úveru do termínu v tisíc €

Termín splatnosti

limit úveru

kontokorentný úver v TABA 13.10.2010 6 000

kontokorentný úver v ČSOB výpoveďou 2 500

kontokorentný úver v Royal of Scotland výpoveďou 4 000

účelový úver na stavbu Košice-Šaca 31.3.2011

účelový úver na stavbu a pozemok Žilina 31.3.2011

účelový úver na pozemok Banská Bystrica 31.12.2013

účelový úver na stavbu Banská Bystrica 30.6.2017

53

Výška úroku za úver

kontokorentný úver v TABA 1 M EURIBOR + 1,0 % p.a. + 0,5 % likvid. prir.

kontokorentný úver v ČSOB EONIA + 1,0 % p.a.

kontokorentný úver v Royal of Scotland EURIBOR + 1,25 % p.a.

účelový úver na stavbu Košice-Šaca 3 M BRIBOR + 0,8 % p.a.

účelový úver na stavbu a pozemok Žilina 3 M BRIBOR + 0,7 % p.a.

účelový úver na pozemok Banská Bystrica 1 M EURIBOR + 0,5 % p.a.

účelový úver na stavbu Banská Bystrica 1 M EURIBOR + 1,75 % p.a.

Časové rozlíšenie pasív

- časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Účtovná jednotka vykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky nasledujúce významné položky časového

rozlíšenia výnosov budúcich období, ktoré bude rozpúšťať v nasledujúcom účtovnom období postupne

mesačne podľa zmlúv a ich realizácie.

Výnosy budúcich období v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

interné servisné zmluvy – budúci výnos servisu a ND (po realizácii servisu) 12 691 30 496

dohad nedodaného príslušenstva k predaným vozíkom (úpravou výnosov) 10 907 0

úroky z pôžičky materskej účtovnej jednotke (týkajúce sa r. 2010) 0 600

ostatné (fakturácia podľa zmlúv týkajúca sa prelomu rokov 2009/2010) 0 3 051

SPOLU výnosy budúcich období 23 598 34 147

- časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nevykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadne položky časového rozlíšenia

výdavkov budúcich období.

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


VÝNOSY

Účtovná jednotka vykazovala v bežnom účtovnom období nasledovné typy výnosov v členení na:

Tržby z predaja tovaru, vlastných výkonov, zmeny stavu, aktivácia v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

za tovar (komodity, ako sú: stroje, vozíky, príslušenstvo a pod.) 18 910 323 19 716 289

54

za tovar (náhradné diely) 7 974 139 6 633 236

za tovar (spätný leasing – komodity) 2 853 682 5 644 856

za tovar (predaj propagačných predmetov z Cat Shopu) 6 199 7 071

za služby (servisné zmluvy) 2 146 132 1 989 546

za služby (operatívny prenájom) 1 437 904 1 909 775

za služby (Rent) 1 908 382 1 492 976

za uznané záruky (náhradné diely) 604 342 792 254

za zmluvy o dielo (motory) 2 618 985 21 824 727

ostatné 4 089 1 057

zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 139 855 -596

aktivácia 4 499 4 423

SPOLU tržby za vlastné výkony a tovar plus ostatné 38 608 531 60 015 614

Výnosy podľa oblastí odbytu v celých €

oblasť odbytu k 31.12.2010 k 31.12.2009

tuzemsko – SR 35 281 255 56 793 861

zahraničie – v rámci EÚ 3 199 525 2 487 516

zahraničie – mimo EÚ (Austrália) 127 751 734 237

SPOLU výnosy podľa oblastí odbytu 38 608 531 60 015 614


Účtovná jednotka vykazovala v bežnom účtovnom období nasledovné významné položky:

Výnosy z hospodárskej činnosti v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

- predaj majetku 1 699 377 1 581 053

- predaj majetku (spätný leasing) 120 097 1 691 523

- predaj/postúpenie pohľadávok (Caterpillar Financial Services Nemecko) 72 715 0

- náhrady od poisťovní (poistné udalosti, vyspor. dohadov) 156 713 63 840

- náhrady za škody (krádeže, ost. škody) 461 6 118

- priznané podpory predaja (Caterpillar, Hyster, Agco, ost. dodávatelia) 334 587 385 975

55

- vysporiadanie zst pri ukončení zmlúv finančného leasingu (voči 474) 255 45

- prebytky zistené pri koncoročných inventúrach zásob na sklade 1 434 3 471

- zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania 0 0

- ostatné pokuty a penále, úroky z omeškania 16 872 6 005

- finančný príspevok/dotácia na vzdelávanie (cez účet 347) 21 598 0

- ostatné (napr. refakturácie a iné) 101 612 26 286

SPOLU výnosy z hospodárskej činnosti 2 525 721 3 764 316

Finančné výnosy v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

- úroky prijaté (bežné účty, termínované vklady, ost.) 4 394 1 174

- úroky - pôžička koncern Phoenix-Zeppelin CZ 35 600 0

- ostatné finančné výnosy (cash discount za platby v termíne CAT, ost.) 0 47

- kurzové zisky realizované v bežnom účtovnom období 613 3 930

- kurzové zisky nerealizované (prepočet k 31.12.2010) 60 155

- kurzové zisky nerealizované (z konverzie) 0 4

SPOLU finančné výnosy 40 667 5 310

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


NÁKLADY

Účtovná jednotka vykazovala v bežnom účtovnom období nasledovné významné položky nákladov v členení na:

Náklady za poskytnuté služby v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

- opravy a údržba služobných áut 94 572 87 423

56

- opravy a údržba strojov a ost. 696 4 420

- opravy a údržba budov vlastných 9 770 12 880

- cestovné v tuzemsku 74 497 62 542

- cestovné v zahraničí 26 390 16 746

- školenia zamestnancov 103 912 22 005

- reprezentácia 55 972 37 141

- leasingové splátky (zmluvy na operatívny prenájom) 2 333 566 2 382 222

- prepravné 380 378 346 636

- provízie 176 995 88 859

- nakupované služby (komodity ako stroje, vozíky, servis a ND, záruky) 708 313 371 881

- nakupované služby (zmluvy o dielo motory) 293 716 1 749 800

- služby colného deklaranta, Intrastat 11 905 12 792

- propagácia a marketing 120 200 173 567

- nájomné 409 356 446 133

- služby poskytnuté pre údržbu vlastných budov 55 470 45 801

- softvérové služby 78 526 69 009

- audítorské, právne služby, daňové poradenstvo 46 887 45 429

- za spracovanie miezd a ekonomické poradenstvo 15 508 16 215

- výkony spojov, poštovné 122 227 127 557

- rezerva (tvorba na záručné opravy) 2 400 2 400

- ostatné (certifikácie, komunálne služby a iné) 136 138 479 668

SPOLU náklady za poskytnuté služby 5 257 394 6 601 126

Z toho účtovná jednotka vykazovala v bežnom účtovnom období nasledovné položky:

Náklady za poskytnuté audítorské služby v celých €

rok 2010 rok 2009

- overenie účtovnej závierky – štatutárne výkazy (sloven. legislatíva) 12 000 11 750

- overenie účtovnej závierky – koncernový balík 12 000 11 750

- iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom 2 400 2 350

Účtovná jednotka má zmluvu za audítorské služby podpísanú so spoločnosťou Ernst&Young, Bratislava.

Cez zákonnú rezervu vykazuje účtovná jednotka aj odhadovanú výšku 9 600 € (v zmysle uzatvorenej zmluvy).

Účtovná jednotka vykazuje v nákladoch za poskytnuté audítorské služby naviac fakturované skutočné

náklady 810 € v roku 2010.


Cez zákonnú rezervu vykazuje účtovná jednotka aj odhadovanú výšku 4 125 € za vyhotovenie výročnej

správy a za zverejnenie výročnej správy v Obchodnom vestníku odhadovanú výšku 100 €.

Náklady súvisiace s daňovým poradenstvom v celých €

rok 2010 rok 2009

- daňové poradenstvo 5 577 5 577

Náklady súvisiace s daňovým poradenstvom vykazuje účtovná jednotka v hodnote 5 577 €.

Zmluvu má podpísanú so spoločnosťou Ing. Ján Polóny, Banská Bystrica (za poradenstvo k dani z príjmu,

DPH, ostatné poradenstvo podľa zmluvy a potrieb účtovnej jednotky).

57

Náklady na právne služby v celých €

rok 2010 rok 2009

- právne služby 9 875 11 030

Náklady súvisiace s právnymi službami vykazuje účtovná jednotka v hodnote 9 875 €.

Zmluvu má podpísanú s právnikom JUDr. Viliamom Glézlom, Banská Bystrica (právne poradenstvo,

zastupovanie v súdnom konaní).

Účtovná jednotka vykazovala v bežnom účtovnom období ďalšie významné položky nákladov v členení na:

Náklady z hospodárskej činnosti v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

- predaj majetku 1 508 127 1 482 729

- predaj majetku (spätný leasing) 115 630 1 719 573

- dary 14 420 0

- predaj pohľadávok (nedaň.) 1 413 4 886

- odpis nedobytných pohľadávok 86 555 6 116

- zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania 449 308

- ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania 1 321 0

- tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam (547) 56 469 -34 196

- rezervy (tvorba, zrušenie tvorby minulých rokov) 100 361 -143 304

- recyklačný fond 15 412 11 851

- ostatné (DPH za osobné autá = zmluvy na finančný leasing) 6 495 10 497

- manká a škody (krádeže, výsledok inventúr, ost. škody) 43 616 55 201

- nedaňové náklady z hospod. činnosti 185 4 138

- vysporiadanie zst pri ukončení zmlúv finančného leasingu (voči 474) 1 445 0

- ostatné (risk fee, service fee, členské, záruky, ost.) 6 581 22 278

SPOLU náklady z hospodárskej činnosti 1 958 479 3 140 077

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Finančné náklady v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

- úroky platené (bankové úvery) 24 538 178 226

- úroky platené (finančný leasing) 40 043 59 443

- úroky platené (pôžička koncern Zeppelin DE) 32 496 0

- ostatné (nedaňové = úroky za minulé obdobia...) 2 018 0

58

- ostatné (bankové poplatky, iné) 27 920 79 552

- ostatné (poistné) 237 376 212 926

- ostatné (poistné za finančný leasing) 30 883 42 755

- ostatné (nedaňové = poistné za minulé obdobia...) 0 23

- kurzové straty realizované v bežnom účtovnom období 5 572 9 058

- kurzové straty nerealizované (prepočet k 31.12.2010) 236 246

- kurzové straty nerealizované (z konverzie) 0 103

SPOLU finančné náklady 401 082 582 332

Daň z príjmov

Účtovná jednotka vypočítala daň z príjmov v zmysle platného Zákona o dani z príjmov. Najdôležitejšie položky

dane z príjmov vo výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

Daň z príjmov splatná a odložená v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

SPLATNÁ daň z príjmov

- splatná daň z príjmov bežného účtovného obdobia 237 120 312 265

- úpravy splatnej dane z príjmov minulých období 0 0

ODLOŽENÁ daň z príjmov

- odložená daň z príjmov, týkajúca sa vzniku a zruš. dočasných rozdielov 43 042 64 957

- odložená daň z príjmov, týkajúca sa zmeny sadzby dane z príjmov 0 0

Daň z príjmov 280 162 377 222

Účtovná jednotka odsúhlasila vykázanú daň z príjmov s výsledkom hospodárenia pred zdanením, upravený základ

dane z príjmov vynásobila príslušnou sadzbou dane z príjmov, platnou pre bežné účtovné obdobie (19 %):

Odsúhlasenie dane z príjmov s výsledkom hospodárenia v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 122 003 1 622 200

trvalo pripočítateľné rozdiely 888 666 575 164

trvalo odpočítateľné rozdiely 749 780 519 352

iné rozdiely 0 0

Daň z príjmov (sadzba 19 %) 239 569 318 822


Účtovná jednotka účtovala v bežnom účtovnom období o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom

daňovom záväzku nasledovne:

Odložená daňová pohľadávka účtovaná v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej hodnoty majetku 30 842 0

z rozdielu účtovnej a daňovej hodnoty zásob 26 975 44 145

z rozdielu účtovnej a daňovej hodnoty pohľadávok 55 078 65 798

z rozdielu účtovnej a daňovej hodnoty nezaplatených nájmov a provízií 2 755 815

z rozdielu účtovnej a daňovej hodnoty rezerv – zákonné a nezákonné 99 047 52 869

59

Odložená daňová pohľadávka 214 697 163 627

Odložený daňový záväzok účtovaný v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej hodnoty majetku 291 376 197 264

z rozdielu účtovnej a daňovej hodnoty nezaplatených nájmov a provízií 0 0

Odložený daňový záväzok 291 376 197 264

Rekapitulácia v celých €

k 31.12.2010 k 31.12.2009

Rekapitulácia celkom = odložená daňová + pohľadávka / - záväzok -76 679 -33 637

Údaje na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka vykazuje v podsúvahovej evidencii nasledovné účty (podsúvahové účty 75 až 79):

- účet 752201 ...stroje určené na Rent a operatívne prenájmy; (evidované tiež v samostatnej operatívnej

evidencii majetku – zložka OE-operatívny leasing – na základe zmlúv o operatívnom leasingu

- účet 752501 ...stroj zapožičaný na akvizičné účely; (evidovaný tiež v samostatnej operatívnej evidencii

majetku pre potreby funkčnosti v informačnom systéme Helios)

- účet 752551/752801 ...odpisy/oprávky k účtom 752201/752501; (funkčnosť výpočtu zostatkových cien

v podsúvahovej evidencii v informačnom systéme Helios)

- zostatková hodnota strojov v podsúvahovej evidencii k 31.12.2010 (aktívne zmluvy):

stroj na akvizičné účely ..........................zostatková hodnota 510 000 €

stroje na operatívny leasing ....................zostatková hodnota 5 917 909 €

(rozdiel analytických účtov celkom = 752201+752501-752801)

Podsúvahová evidencia v celých €

zostatková cena

splatné

do 1 roka

splatné

od 1 do 5 r.

splatné

nad 5 r.

SPOLU

stroje na operatívny leasing 1 649 311 4 268 598 0 5 917 909

stroj na akvizičné účely 0 510 000 0 510 000

CELKOM 1 649 311 4 778 598 0 6 427 909

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


60

Ostatné podsúvahové analytické účty používala účtovná jednotka v súvislosti so zabezpečením

funkcionality informačného systému Helios Green ako prechodné vyrovnávacie účty nasledovne:

- účet 753343 ...prechodný účet na preúčtovanie základu DPH; (pre funkčnosť výpočtu samovymerania DPH

na prvotných dokladoch – došlých faktúrach z členských štátov EÚ)

- účet 753501 ...prechodný účet na preúčtovanie zaradenia majetku do operatívnej evidencie; (pre funkčnosť

zaradenia hmotného majetku do OE v informačnom systéme Helios)

- účet 759100 ...vyrovnávací účet podsúvahovej evidencie celkom

- účet 759431 ...prechodný účet počas ročnej účtovnej závierky; (pre funkčnosť koncoročného prenosu

zostatkov účtov v informačnom systéme Helios pre zabezpečenie bilančnej kontinuity).

Nastavenia v informačnom systéme zabezpečujú vyrovnanie uvedených prechodných podsúvahových účtov.

Údaje vnútroorganizačného účtovníctva

Účtovná jednotka vykazuje na účtoch vnútroorganizačného účtovníctva (účtovné triedy 8 a 9):

- účtovná trieda 8 .............................vnútropodnikové náklady za interné servisné práce

- účtovná trieda 9 .............................vnútropodnikové výnosy za interné servisné práce

(vnútropodnikové rozúčtovanie v rámci interných faktúr medzi útvarmi)

Nastavenia v informačnom systéme zabezpečujú vyrovnanie všetkých uvedených vnútropodnikových účtov.

Iné aktíva a pasíva, nevykázané v súvahe

Účtovná jednotka má za určitých podmienok povinnosť spätného odkúpenia strojov od leasingovej

spoločnosti Caterpillar Financial Services, Banská Bystrica (v zmysle rámcovej zmluvy), ktoré sú prenajímané

konečným odberateľom.

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Vedenie a štatutárny zástupca spoločnosti nepoberali okrem vyplatených miezd iné príjmy a výhody.

Ekonomické vzťahy so spriaznenými stranami

Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými stranami sa v bežnom účtovnom období uskutočnili nasledovné

obchody v rámci koncernu: (spoločnosti – Zeppelin Baumaschinen Nemecko, Zeppelin Centrale Nemecko,

Phoenix-Zeppelin Česká republika, Zeppelin Polska, Zeppelin-Koros-Spedit Maďarsko)

v celých €

Na základe zmluvných cien bol nakúpený tovar v hodnote 1 745 444

Na základe zmluvných cien bol predaný tovar (vrát. pred. majetku) v hodnote 1 780 839

Na základe zmluvných cien bol poskytnutý úrok z pôžičky v hodnote 35 600

Na základe zmluvných cien bol prijatý úrok z pôžičky v hodnote 32 496

Na základe zmluvných cien boli prijaté služby v hodnote 102 783

Na základe zmluvných cien boli poskytnuté služby v hodnote 17 430

Ekonomické vzťahy so spriaznenými stranami – ovládajúca osoba

Z toho boli uskutočnené obchody s ovládajúcou osobou (s materskou spoločnosťou Phoenix-Zeppelin ČR):

v celých €

Na základe zmluvných cien bol nakúpený tovar v hodnote 973 109

Na základe zmluvných cien bol predaný tovar (vrát. pred. majetku) v hodnote 1 004 478

Na základe zmluvných cien bol poskytnutý úrok z pôžičky v hodnote 35 600


Na základe zmluvných cien bol prijatý úrok z pôžičky v hodnote 0

Na základe zmluvných cien boli prijaté služby v hodnote 102 183

Na základe zmluvných cien boli poskytnuté služby v hodnote 15 106

Účtovná jednotka vykazuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky pohľadávky a záväzky v rámci koncernu

v nasledovnom členení:

v celých €

Pohľadávky v rámci koncernu spolu v hodnote 1 150 495

61

- z toho voči Phoenix-Zeppelin Česká republika – z obchodného styku v hodnote 279 375

- z toho voči Zeppelin Baumaschinen Nemecko – z obchodného styku v hodnote 870 456

- z toho voči Zeppelin Polska Poľsko – z obchodného styku v hodnote 664

- z toho voči Phoenix-Zeppelin Česká republika – pôžička v hodnote 0

Záväzky v rámci koncernu spolu v hodnote 178 799

- z toho voči Phoenix-Zeppelin Česká republika – z obchodného styku v hodnote 2 396

- z toho voči Zeppelin-Koros-Spedit Maďarsko – z obchodného styku v hodnote 1 800

- z toho voči Zeppelin Baumaschinen Nemecko – z obchodného styku v hodnote 168 680

- z toho voči Zeppelin Centrale Nemecko – úroky z pôžičky v hodnote 5 923

Ostatné významné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa

zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2010 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,

uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Na Valnom zhromaždení dňa 11. 5. 2011 bolo rozhodnuté o použití zisku za rok 2010 takto:

- čiastku 841 841,25 € vyplatiť spoločníkovi ako jeho dividendu najneskôr do 22. 6. 2011

Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení dividendy z nerozdeleného zisku z minulých období za

roky 2007 a 2008 vo výške 4 158 158,75 € nasledovne:

- čiastku 2 013 401,85 € z nerozdeleného zisku z roku 2007 vyplatiť ako dividendu najneskôr do 22. 6. 2011

- čiastku 2 144 756,90 € z nerozdeleného zisku z roku 2008 vyplatiť ako dividendu najneskôr do 22. 6. 2011

Zostavené dňa: 28. 2. 2011

Podpisový záznam člena Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby

štatutárneho orgánu zodpovednej za zostavenie zodpovednej za

účtovnej jednotky účtovnej závierky vedenie účtovníctva

Ing. Milan Štrbavý ing. Soňa Kamenská ing. Katarína Kútiková

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2010

Prehľad o peňažných tokoch v celých €

Účtovné obdobie k 31.12.2010

Ozn. Text bežné minulé

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 1 122 003 1 622 200

62

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti 1 250 449 1 352 705

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 195 031 1 341 797

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná

pri vyradení (s výnimkou predaja)

Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku

Zmena stavu dlhodobých rezerv

753 2 580

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 89 925 -18 027

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 101 180 -140 073

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 99 095 237 669

A.1.9. Úroky účtované do výnosov -39 994 -1 174

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu

účt. závierky

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom

ku dňu účt. závierky

Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje

za peňažný ekvivalent

Ostatné položky nepeňažného charakteru

-60 -36

236 243

-195 717 -70 274

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 7 626 619 -4 777 082

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 4 541 905 3 499 613

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 2 181 520 -15 760 010

A.2.3. Zmena stavu zásob 903 194 7 483 315

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý

je súčasťou peň. prostriedkov

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 35 600 1 174

A.4.

A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú

do finančných činností

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa

začleňujú do investičných činností

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,

ktoré sa začleňujú do fin. činností

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa

začleňujú do inv. alebo fin. činností

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

-81 181 -143 479

-351 865 -567 880

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 601 625 -2 512 362


Prehľad o peňažných tokoch v celých €

Účtovné obdobie k 31.12.2010

Ozn. Text bežné minulé

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -10 919 -24 177

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -6 201 146 -3 490 743

B.3.

B.4.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných

jednotkách

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku

63

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 1 595 921 3 272 351

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných

jednotkách

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej

jednotke v skupine

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou

inej účtovnej jednotke v skupine

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou

tretím osobám

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného

a odpisovaného nájomcom

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do

prevádzkových činností

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo

na obchodovanie

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo

na obchodovanie

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné ju začleniť do investičných

činností

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.19.

B.20.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -4 616 144 -242 569

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Prehľad o peňažných tokoch v celých €

Účtovné obdobie k 31.12.2010

Ozn. Text bežné minulé

64

C.1.

C.1.1.

C.1.2.

C.1.3.

C.1.4.

C.1.5

C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

Peňažné toky vo vlastnom imaní

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou

Prijaté peňažné dary

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky

a fyzickou osobou

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

C.2.

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov

z finančnej činnosti

Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov

poskytnutých na hlavnú činnosť

Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť

-4 818 096 3 727 573

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek 1 890 652 5 000 000

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek -5 798 100 -683 425

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.2.10.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

C.9.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy

o kúpe prenajatej veci

Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného/neh. majetku

použ. odpisovaného nájomcom

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových

činností

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,

ktoré sa začleňujú do prev. činností

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na

obchodovanie alebo na inv. činnosť

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na

obchodovanie alebo na inv. činnosť

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin. činností

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

-910 648 -589 002

-17 914 -94 190

-700 000 -700 000

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -5 536 010 2 933 383

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov -550 529 178 452

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku

účtovného obdobia

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného

obdobia

559 038 380 586

8 509 559 038

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňaž. ekvivalentom

ku dňu účtovnej závierky

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci

účtovného obdobia

8 509 559 038


Správa audítora

65

Ročná správa spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.


Žilina

Banská Bystrica

Košice

Nitra

Bratislava

Pobočky spoločnosti

BANSKÁ BYSTRICA

Partizánska cesta 89

974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 / 414 66 60

fax: 048 / 414 66 61

BRATISLAVA

Pribylinská 10

831 04 Bratislava

tel.: 02 / 44 88 72 59

fax: 02 / 44 88 72 73

KOŠICE

Železiarenská 96

040 15 Košice-Šaca

tel.: 055 / 611 56 11

fax: 055 / 611 56 12

ŽILINA

Hruštiny 33

010 01 Žilina

tel.: 041 / 500 27 37

fax: 041 / 500 27 36

NITRA

Novozámocká 64

949 01 Nitra

tel.: 037 / 642 54 40

fax: 037 / 642 54 38

www.cat.sk

Zastupované značky


Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

Partizánska cesta 89

974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 / 414 66 60

fax: 048 / 414 66 61

www.cat.sk

More magazines by this user
Similar magazines