SPRAWOZDANIE - Województwo Małopolskie

malopolskie.pl

SPRAWOZDANIE - Województwo Małopolskie

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Z REALIZACJI ZADAŃ W 2006 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kraków, kwiecień 2007 r.


Szanowni Państwo!

Otrzymujecie oto Państwo podsumowanie działań Zarządu Województwa w 2006 roku.

Był to rok specyficzny, bowiem 12 listopada odbyły się wybory samorządowe,

których wynikiem była zmiana składu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu

Województwa. Ten raport jest więc przede wszystkim świadectwem działań podejmowanych

przez naszych poprzedników w Sejmiku i Zarządzie Województwa.

Rok 2006 potwierdził, Ŝe Małopolska jest znakomicie przygotowana do realizacji

programów finansowanych z funduszy unijnych, od miesięcy pozostaje bowiem niekwestionowanym

liderem pod względem wielkości zrealizowanych wypłat dla beneficjentów

ZPORR. W grudniu 2006 nasz region – ze wskaźnikiem 55,26% zajmował pierwsze miejsce

na liście województw, przy średniej dla całego kraju 41,41%.

Inwestycje finansowane z funduszy ZPORR – w transporcie, kulturze, słuŜbie

zdrowia, edukacji – rozpoczęte lub kontynuowane w 2006 roku istotnie wpływają na rozwój

Małopolski.

Rozwija się małopolska gospodarka, do Małopolski napływają kolejni inwestorzy,

a małopolska turystyka – za sprawą tanich linii lotniczych i rosnącej w świecie dobrej sławy

Krakowa i regionu – przeŜywa złote dni.

„Sprawozdanie Zarządu Województwa Małopolskiego z działalności w 2006 roku”

stara się udokumentować działania, które podejmował Zarząd Województwa oraz Urząd Marszałkowski

na rzecz harmonijnego rozwoju regionu, a które w codzienności mogły umknąć

naszej uwadze.

Jest to dla mnie takŜe moŜliwość złoŜenia podziękowań dla poprzedniego ZWM

za wszystkie działania podejmowane w minionym roku na rzecz Małopolski i jej

mieszkańców.

Marszałek Województwa Małopolskiego

2


SPIS TREŚCI:

1.INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA.......................... 4

2.INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI PUBLICZNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ............................................................................ 5

3.NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA I DZIAŁANIA W 2006 ROKU ............................ 9

3.1 FINANSE ...................................................................................................................... 9

3.2 MIENIE WOJEWÓDZTWA.................................................................................... 10

3.3 POLITYKA REGIONALNA .................................................................................... 10

3.4 FUNDUSZE STRUKTURALNE .............................................................................. 17

3.5 GOSPODARKA ......................................................................................................... 31

3.6 TRANSPORT I INFRASTRUKTURA.................................................................... 38

3.7 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA............................................................................ 44

3.8 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ............................................................... 47

3.9 TURYSTYKA............................................................................................................. 49

3.10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ........................................................... 49

3.11 EDUKACJA................................................................................................................ 55

3.12 KULTURA FIZYCZNA ............................................................................................ 60

3.13 POLITYKA SPOŁECZNA ....................................................................................... 62

3.14 WIEŚ I ŚRODOWISKO............................................................................................ 66

3.15 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE................................................................ 76

3.16 RYNEK PRACY, ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH ........................................ 80

3.17 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI........................... 83

3.18 ORGANIZACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ....................................... 83

3


1.INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Informacja o posiedzeniach Zarządu Województwa Małopolskiego

W 2006 roku Zarząd Województwa podjął 1130 uchwał, przyjął i zaopiniował 155 projektów

uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz 12 projektów rezolucji, oświadczeń, apeli

i deklaracji.

Liczba uchwał przyjętych przez Zarząd WM od 1999 roku

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1357

1188

1130

921

758 814

571

375

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

200

150

100

50

0

151

6

172

10

Liczba uchwał i rezolucji podjętych

przez Sejmik WM od 1999 roku

117

14

165

13

148

15

186

22

151

13

155

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

12

Uchwały

Rezolucje,

Oświadczenia,

Apele,

Deklaracje

4


Tematyka posiedzeń Zarządu

W roku 2006 Zarząd Województwa realizował programy wojewódzkie we wszystkich obszarach

działania. Po uchwaleniu 30 stycznia 2006 roku przez SWM „Strategii Rozwoju Województwa

Małopolskiego na lata 2007-2013”, trwały prace nad przygotowaniem projektu

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego” oraz „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”.

Podobnie, jak w poprzednich latach kontynuowane były programy z zakresu kultury, sportu,

promocji zdolnej młodzieŜy, polityki społecznej, ochrony środowiska, aktywizacji rynku pracy,

współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd na swych posiedzeniach, obok procedowania uchwał, odbywał spotkania z przedstawicielami

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których

udziały ma Województwo Małopolskie.

Najczęściej podejmowanymi zagadnieniami na posiedzeniach Zarządu były:

− ocena realizacji Kontraktu Wojewódzkiego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

− przygotowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

− sytuacja i przekształcenia w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

− podział środków finansowych na zadania z zakresu kultury, sportu, pomocy społecznej,

FOGR, PFRON, pomocy społecznej, Programu Rozwoju Bazy Sportowej

− realizacja inwestycji z zakresu transportu /drogi wojewódzkie/ i ochrony przeciwpowodziowej

− pozyskiwanie i wdraŜanie środków europejskich

− działania na rynku pracy,

− analiza realizacji budŜetu

− przekształcenia w ochronie zdrowia

− informacja nt. prowadzonych inwestycji

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Województwa i sprawozdania z realizacji

podjętych uchwał Zarządu znajduje się w Departamencie Organizacyjnym oraz na stronach

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce

2.INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI PUBLICZNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Istotną częścią działalności Zarządu Województwa w 2006 roku były spotkania z przedstawicielami

Ŝycia społecznego, politycznego i gospodarczego, promocja województwa w kraju i

za granicą, współpraca z gminami i powiatami, posłami, senatorami, przedstawicielami administracji

rządowej, w tym szczególnie Wojewodą Małopolskim, a takŜe ze środowiskami biznesowymi

i kulturalnymi.

5


Przedstawiciele władz województwa brali udział w pracach Konwentu Marszałków Województw

RP, Związku Województw RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ramach współpracy z administracją rządową

Marszałek i członkowie zarządu utrzymywali bezpośredni kontakt z Ministerstwem Gospodarki

i Pracy oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakresie wspierania rozwoju regionalnego

i wdraŜania funduszy strukturalnych oraz przy tworzeniu Narodowego Planu

Rozwoju na lata 2007-2013. Szczególnie intensywne kontakty z MRR przypadały na II półrocze,

kiedy trwała dyskusja dotycząca podziału środków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego na województwa na lata 2007 -2013. Ministerstwo Kultury było partnerem

samorządu województwa w sprawach dotyczących finansowania jednostek kultury.

W ramach współpracy z parlamentarzystami

W 2006 roku Zarząd Województwa kilkakrotnie spotykał się z posłami i senatorami z Małopolski.

Istotną częścią tych spotkań była wspomniana juŜ sprawa podziału środków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa na lata 2007 -2013. Marszałek

Województwa zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o pomoc w zmianie zaproponowanego

przez rząd algorytmu obliczania wysokości pomocy dla regionów.

W ramach współpracy z samorządami lokalnymi

Zarząd Województwa kontynuował cykliczne spotkania ze starostami małopolskich powiatów.

W II i III kwartale 2006 roku odbył się cykl spotkań w 9 powiatach, poświęcony podsumowaniu

realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000-2006”.

Zarząd Województwa utrzymuje stałą współpracę z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji,

uczestnicząc w jego spotkaniach i inicjowanych przez Forum dyskusjach. UMWM współpracuje

z innymi organizacjami samorządowymi, m.in. z Forum Sekretarzy Samorządów Polski

Południowej.

Przedstawiciele samorządu lokalnego uczestniczą w pracach regionalnych komitetów sterujących.

Ponadto Województwo wspiera finansowo znaczące przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze,

społeczne i sportowe realizowane przez samorządy lokalne.

Ponadto odbyły się trzy cykliczne spotkania mające charakter integrujący dla środowisk samorządowych

w regionie: Święto Samorządu (czerwiec 2006 r., Kraków), DoŜynki Województwa

Małopolskiego (wrzesień 2006, Raciechowice), Spotkanie Opłatkowe Województwa

Małopolskiego (grudzień 2006r, Kraków)

6


W ramach współpracy z instytucjami finansowymi i przedstawicielami biznesu

W roku 2006 kontynuowała działalność Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego,

która jest ciałem opiniodawczo - doradczym dla władz regionu.

Ponadto odbywały się spotkania z reprezentantami środowisk gospodarczych, przedstawicielami

otoczenia biznesu i szefami największych firm regionu. Rozwój gospodarczy Małopolski

to jedno z najwaŜniejszych zadań samorządu województwa, stąd spotkania i wizyty członków

ZWM w siedzibach organizacji gospodarczych. Środowiska gospodarcze na bieŜąco były

informowane o działaniach samorządu wspierających rozwój gospodarczy, kierunki i moŜliwości

polityki transportowej w województwie.

Marszałek i członkowie zarządu brali udział w kilkudziesięciu imprezach targowych i forach

gospodarczych. Istotnym elementem współpracy z biznesem była kolejna edycja konkursu

Małopolska Nagroda Jakości. Wiele przedsięwzięć gospodarczych organizowanych było w

Małopolsce pod patronatem Marszałka Województwa.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w ramach przyjętego przez SWM

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poza konkursami grantowymi na realizację

projektów, przeprowadzono szkolenia dla organizacji pozarządowych. Wydany został

takŜe raport opisujący kontakty jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa

małopolskiego z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto kontynuowano ścisłą współpracę z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów,

z Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi.

Wizyty gości zagranicznych

W ramach współpracy międzynarodowej, w 2006 roku Małopolskę odwiedzili m.in.

Dieter Althaus, Premier Rządu Kraju Związkowego Turyngii; Juraj Blanár, Przewodniczący

śylińskiego Kraju samorządowego; Peter Chudik, Przewodniczący preszowskiego Kraju Samorządowego,

Petro Olijnyk, Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej;

Bai Suning, Wiceprzewodnicząca Kongresu Ludowego Prowincji Jiangsu; Yu You,

Gubernator Prowincji Shanxi; Jean Besson, Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Regionu

Rhone-Alpes; Christiane Demontes, Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Regionu Rhone-

Alpes; Bernard Valette, Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Regionu Centrum; Dagmar

Schipanski Prezydent Parlamentu Kraju Związkowego Turyngii; Karl-Heinz Gasser Minister

Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Turyngii; Hans Goeblem, Minister Kultury Kraju

Związkowego Turyngii; Eberhard Sinner, Minister ds. Europejskich i Kontaktów Międzyregionalnych

w kancelarii Rządu Kraju Związkowego Bawarii; Hansa Spitzner, Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii Rządu Kraju Związkowego

Bawarii; Jean-Pierre Lambot, Naczelny Komisarz ds. Turystyki Regionu Walonii; Daniel

Menschaert, Delegat Wspólnoty Walonia–Bruksela w Polsce.

7


Działalność społeczno - polityczna

W roku 2006 odbyło się ok. 40 konferencji prasowych, codziennie były wydawane komunikaty

zawierające zbiorcze informacje z działalności Zarządu, cyklicznie, co miesiąc przygotowywano

Informatory ZWM i SWM ukazujące się w „Dzienniku Polskim”, kilkakrotnie w

ciągu kaŜdego dnia aktualizowana była strona internetowa www.malopolskie.pl.

Ponadto wydano „Gazetę DoŜynkową” (jako dodatek do Gazety Krakowskiej, IX 2006) oraz

kolumnę dotyczącą sytuacji Małopolski w kontekście projektu podziału środków UE na lata

2007-13 (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza oraz FAKT, VII 2006).

W ramach realizacji spraw związanych z patronatami

Marszałek Województwa Małopolskiego w roku 2006 objął honorowym patronatem 236 wydarzeń

kulturalnych, sportowych, naukowych i gospodarczych odbywających się na terenie

województwa.

Nagrody i wyróŜnienia otrzymane w 2006 roku:

• W wyniku przeprowadzonego audytu decyzją Komitetu Technicznego został przyznany

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość+ środowisko+ bezpieczeństwo

i higiena pracy+ bezpieczeństwo informacji). Urząd jest pierwszym przedstawicielem

regionalnej administracji samorządowej, który posiada Zintegrowany

System Zarządzania złoŜony z czterech komponentów.

• Za zaangaŜowanie w rozwój pracowników Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

został w 2006 r. nagrodzony Godłem w programie „Inwestor w Kapitał

Ludzki” stanowiącym wspólną inicjatywę Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu

Zarządzania. Patronat honorowy nad programem objęła Minister Rozwoju Regionalnego

- Pani GraŜyna Gęsicka.

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 2006 roku został zwycięzcą

XII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii „Organizacje publiczne –

administracja publiczna”. Uhonorowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego jako pierwszej w historii tej cenionej w Polsce nagrody instytucji samorządowej

administracji regionalnej jest z jednej strony wielkim powodem do dumy,

a takŜe wyróŜnieniem dla całej administracji publicznej w Małopolsce oraz ogromnym

zobowiązaniem do kolejnych wysiłków.

8


3.NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA I DZIAŁANIA W 2006 ROKU

3.1 FINANSE

DOCHODY PRZYCHODY WYDATKI ROZCHODY

Plan na 570 567 498 221 004 054 661 801 307 129 770 245

1.01.2006

Plan na 642 980 727 106 377 555 670 779 169 78 579 113

31.12.2006

Wykonanie 628 037 388 92 513 413 628 366 032 68 188 783

BudŜet Województwa Małopolskiego na 2006r. został zmniejszony w trakcie roku

o kwotę 42 213 270 zł tj. do kwoty 749 358 282 zł, w tym:

• dochody wzrosły o 72 413 229 zł i wyniosły 642 980 727 zł

• wydatki wzrosły o 8 977 862 zł i wyniosły 670 779 169 zł

Planowane przychody zmniejszono o 114 626 499 zł, tj. do kwoty 106 377 555 zł.

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

Zwiększeń o kwotę 169 132 514zł z tytułu:

I. dotacji z budŜetu państwa o kwotę 88 734 462 zł na:

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 21 825 762 zł

• zadania własne – 61 989 180 zł

• zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

–4 919 520 zł

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego – 4 920 306 zł

III. dotacji z funduszy celowych – 7 075 259 zł

IV. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

(PIT) o 1 800 000 zł i od osób prawnych (CIT) o 52 000 000 zł

V. rezerwy subwencji ogólnej - 5 060 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych

VI. pozostałych dochodów –9 542 487 zł

zmniejszeń o kwotę96 719 285 zł z tytułu:

I. dotacji z budŜetu państwa o kwotę 33 566 209 zł

9


II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego – 2 501 121 zł

III. części oświatowej subwencji ogólnej – 1 244 743 zł

IV. środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 59 050 415 zł

V. środków z Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego – 30 000 zł

VI. środków bezzwrotnych z budŜetu Unii Europejskiej – 326 797 zł

Realizacja dochodów:

Plan dochodów w wysokości 642 980 727 zł został zrealizowany w kwocie 628 037 388 zł, tj.

w 97,7 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł powstawania przedstawia się następująco:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 300 992 663 zł, tj.

107,8% planu

• subwencja ogólna – kwota 122 958 651 zł tj. 100% planu

• dotacje – 109 356 498 zł, tj. 82,6% planu wynoszącego 132 445 921 zł

• środki ze źródeł zagranicznych – 74 843 291 zł, tj. 81,9% planu wynoszącego

91 383 884 zł

• dochody własne województwa – zostały zrealizowane w wysokości 19 886 285 zł, co

stanowi 116,8,9% planu wynoszącego 17 032 571 zł.

Realizacja wydatków:

Wykonanie wydatków budŜetu województwa małopolskiego za rok 2006 wyniosło

628 366 032 zł, co stanowi 93,7% planu wynoszącego 670 779 169 z, w tym:

• wydatki majątkowe 227 675 129 zł, tj. 93,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne

226 175 129 zł, czyli 94,1% planu

3.2 MIENIE WOJEWÓDZTWA

Najistotniejsze działania podejmowane w ramach gospodarowania majątkiem rzeczowym

Województwa w roku 2006 dotyczyły: zbywania majątku, który nie słuŜył realizacji zadań

własnych Województwa [na rzecz podmiotów wyłonionych w trybie przetargu lub na rzecz

osób i podmiotów wykorzystujących nieruchomości na własne potrzeby – najemców lokali

mieszkalnych oraz uŜytkowych (słuŜba zdrowia)], wnoszenia majątku jako wkładu niepienięŜnego

do spółek z udziałem Województwa Małopolskiego, a takŜe pozyskiwania nieruchomości

na cel realizacji projektów z udziałem Województwa.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- Bolechowice ul. Winnica (lokale mieszkalne) – 55 812,60 zł.

- Olkusz ul. Kluczewska – 37 000,00 zł.

- Wieliczka ul. Jedynaka - 1 414 000,00 zł.

- Tarnowiec ul. Osiedlowa (lokal mieszkalny) – 43 801,80 zł

- Radziszów ul. Podlesie - 590 000,00 zł.

- Kraków ul. Babińskiego 29 (42 lokale mieszkalne) – 1 179 445,00 zł

10


Na pozyskane dochody z majątku składają się ponadto opłaty pobrane z tytułu trwałego

zarządu i uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa

(319 911,00 zł) oraz czynsze najmu i dzierŜawy (1 193 172,00 zł), a takŜe raty z tytułu ceny

sprzedaŜy ruchomości zlikwidowanych zakładów opieki zdrowotnej na rzecz podmiotów,

które przejęły udzielanie świadczeń zdrowotnych (239 880,40 zł).

W sumie zrealizowano dochody związane z gospodarowaniem majątkiem rzeczowym

w wysokości w 5 138 059,00 zł netto t.j. 122,48% planu rocznego.

Dokonano darowizny następujących nieruchomości:

- Maniowy, Mizerna gm. Czorsztyn (darowizna oczyszczalni ścieków na cel realizacji

statutowych zadań gminy Gminy Czorsztyn) - wartość 4 185 930,00 zł

- Kraków, os. Stalowe 17 (darowizna budynków szkolnych po zlikwidowanej Szkole Policealnej

Pracowników SłuŜb Społecznych, na cel realizacji statutowych zadań Akademii

Pedagogicznej) - wartość 3 000 000,00 zł.

W celu podwyŜszenia kapitału zakładowego spółek z udziałem Województwa dokonano zbycia:

- nieruchomości w Niepołomicach (aport do spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z

o.o.) - wartość 328 474,09 zł.

- nieruchomości w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 64 (aport do spółki Międzynarodowy

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o) - wartość 3 494

230,00 zł.

- nieruchomości w Jakubowicach gm. Proszowice (aport do spółki Rejon Robót Drogowych

w Jakubowicach sp. z o.o. - wartość 394 181,00 zł.

- nieruchomości w Balicach, ul. Medweckiego i Krakowie, ul. Powstania Listopadowego

(aport do spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp.

z o.o.) - wartości 3 217 600,00 zł.

- nieruchomości w Rząsce, gm. Zabierzów (aport do spółki Małopolskie Parki Przemysłowe

sp. z o.o.) – wartość 2 620 800,00 zł.

W zakresie nabywania nieruchomości, pozyskano:

- nieruchomość w Krakowie ul. Powstania Listopadowego - zakup od Powiatu Krakowskiego

w celu jej wniesienia jako aport do spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.,

- nieruchomość w Balicach ul. Medweckiego – darowizna od Agencji Mienia Wojskowego

w celu jej wniesienia jako aport do spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana

Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.,

- nieruchomość w Zubrzycy Górnej – darowizna od Powiatu Nowotarskiego w związku z

przejęciem do prowadzenia przez Województwo instytucji kultury Muzeum Orawski

Park Etnograficzny,

- nieruchomość w Tarnowie ul. Rynek 3 – zakup od Miasta Tarnów na rozwój działalności

statutowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Nadzór właścicielski

NajwaŜniejszymi zadaniami Zarządu Województwa Małopolskiego w 2006 r.

w obszarze nadzoru właścicielskiego było:

11


1. dokapitalizowanie spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków

Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach w celu zapewnienia spółce środków niezbędnych

dla zrealizowania jej inwestycji,

W celu wsparcia spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice w

przeprowadzeniu inwestycji, w okresie czasu od grudnia 2005 r. do końca 2006 r., Województwo

Małopolskie dwukrotnie dokapitalizowało spółkę:

- kwotą 3,3 mln zł oraz wniesieniem aportu o wartości 3,49 mln zł w postaci prawa własności

nieruchomości połoŜonych w Krakowie-Olszanicy, o powierzchni prawie 2 ha,

- wniesieniem aportu o wartości 3,21 mln zł w postaci prawa własności nieruchomości poło-

Ŝonych w Balicach i Krakowie-Olszanicy o powierzchni 0,8044 ha.

Dokapitalizowanie pozwoli na szybsze zrealizowanie inwestycji, a przez to stworzenie nowoczesnego

i największego portu lotniczego na południu Polski.

2. dokapitalizowanie spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

w celu wsparcia przedmiotu działalności spółki, jakim jest promocja gospodarcza

regionu,

Od chwili powołania najwaŜniejszym zadaniem Spółki działającej pod firmą Małopolskie

Parki Przemysłowe Sp. z o.o., było wspieranie koncernu MAN w rozwijaniu działalności

produkcyjnej w realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu zakładu montaŜu samochodów

cięŜarowych o tonaŜu cięŜkim w Niepołomicach, widząc w tym szansę na oŜywienie

gospodarcze w regionie.

Województwo Małopolskie zdecydowało o dokapitalizowaniu MPP Sp. z o.o. w ciągu

2006 r. trzykrotnie:

- poprzez wniesienie wkładu pienięŜnego w kwocie 1,5 mln zł,

- poprzez wniesienie wkładu niepienięŜnego (dwukrotnie) w postaci prawa własności nieruchomości

połoŜonych w Niepołomicach (o łącznej wartości ok. 328 tys. zł i o łącznej powierzchni

prawie 3 ha,) oraz Rząsce (o łącznej wartości ok. 2,6 mln. zł i o łącznej powierzchni

3,12 ha).

Wg stanu na chwilę obecną, łączna powierzchnia gruntów sprzedanych MAN Trucks sp. z

o.o., stanowiących bądź uznanych za wykonanie zobowiązań Województwa Małopolskiego

wynikających z zawartej umowy inwestycyjnej wynosi 113 ha, a łączna powierzchnia gruntów

zaoferowanych do nabycia przez MAN Trucks sp. z o.o. wynosi 22 ha.

Dzięki temu juŜ w czerwcu 2006 r. rozpoczęto budowę w Niepołomicach fabryki samochodów

cięŜarowych. Otwarcie zakładu planowane jest na przełom II i III kwartału 2007 r. (wartość

inwestycji wynosi 90 mln euro, zatrudnienie wyniesie 650 osób).

DuŜym osiągnięciem Spółki było przyciągnięcie szeregu kolejnych zagranicznych inwestorów,

zainteresowanych sprawnym procesem rozpoczęcia działalności gospodarczej w

Małopolsce, m. in. francuskiego producenta wysokiej jakości karmy dla zwierząt Royal Canin,

firmy Meiller (podmiot związany z MAN), firm z branŜ: logistycznej, kosmetycznej,

chemicznej, mechaniki precyzyjnej.

3. wszczęcie i prowadzenie procedury sprzedaŜy RRD w Jakubowicach sp. z o.o. z siedzibą

w Jakubowicach,

SprzedaŜ spółki podyktowana była m.in. niestabilnością przychodów i kosztów spółki, groźbą

wystąpienia przesłanek do podjęcia uchwały o jej likwidacji, a tym samym utraty pracy przez

44 osoby zatrudniane przez spółkę, niekorzystną bieŜącą płynnością finansową spółki.

Ponadto Rejon Robót Drogowych w Jakubowicach sp. z o.o. stał się typowo komercyjnym

podmiotem świadczącym usługi w oparciu o samodzielnie zdobywane zlecenia. Działalność

spółki przestała mieć charakter uŜyteczności publicznej i nie stanowiła juŜ realizacji Ŝadnego

z zadań wojewódzkich.

12


W toku przeprowadzonych rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

wyłoniono nabywcę udziałów RRD w Jakubowicach sp. z o.o. – Spółkę Poldim S.A. z siedzibą

w Tarnowie (umowa zbycia udziałów została podpisana w dniu 6 lutego 2007 r.).

4. likwidacja Krakowskiego Portu Lotniczego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wobec braku realizacji celów, dla których powołano Spółkę Krakowski Port Lotniczy spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością (takich jak: budowa i eksploatacja Terminalu Lotniczego

w Krakowie-Balicach, zarządzanie linią kolejową na trasie Kraków-Balice, sprowadzenie

tanich przewoźników lotniczych), w październiku 2005 r. Sejmik Województwa Małopolskiego

wyraził zgodę na rozwiązanie spółki, 13 stycznia 2006 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników spółki KPL sp. z o.o. zadecydowało o rozwiązaniu spółki. W tym teŜ dniu nastąpiło

otwarcie likwidacji. W dniu 26 października 2006 r. dokonano podziału majątku spółki,

w wyniku którego na rzecz kaŜdego ze wspólników przelano kwotę w wysokości ok. 26

tys. zł.

3.3 POLITYKA REGIONALNA

Polityka przestrzenna

W roku 2006 kontynuowane były prace nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako części Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Przygotowano raport o stanie zagospodarowania

przestrzennego województwa z przeglądem zmian w zagospodarowaniu wraz z ich oceną

oraz prowadzono kontynuację monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z

koordynacją planowania przestrzennego w gminach.

W związku z pismami otrzymanymi z ministerstwa infrastruktury oraz

z ministerstwa transportu i budownictwa zaszła konieczność zmiany harmonogramu prac nad

projektem Planu do czasu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

lub opracowania nowego dokumentu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania

kraju - uchwała Nr XLIV/572/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia

2006 r. w

Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji, ma obowiązek dokonać przeglądu

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i opracować raport. W ramach przygotowania

materiałów do Raportu zostało przygotowane opracowanie pn.: „Stan systemów transportu w

województwie małopolskim”. Raport został przygotowany i przyjęty przez Zarząd Województwa

Małopolskiego 13 października 2006 r. oraz przedstawiony na posiedzeniu Sejmiku

Województwa Małopolskiego 27 października 2006 r..

W ramach prowadzenia monitoringu oraz koordynacji planowania przestrzennego w gminach:

- zostały sformułowane 33 wnioski do studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin i 251 do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;

- przygotowano 31 postanowień w sprawie uzgodnienia studiów i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gmin oraz 251 w sprawie uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego gmin;

- w zakresie inwestycji budowlanych przygotowano 181 postanowień w sprawie uzgodnienia

projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 234 w sprawie

uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy;

13


Koszty realizacji działań

I. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego -

129 709 zł

II. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego -

15 000 zł

Inicjatywy wspólnotowe

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA w Województwie Małopolskim

W roku 2006 zakończył się drugi i ostatni nabór na dofinansowanie projektów w ramach Inicjatywy

Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 wspierającej

rozwój regionu przygranicznego. Dofinansowanie otrzymało 10 duŜych projektów z

Małopolski oraz 15 mikroprojektów o charakterze „miękkim”. Wartość dofinansowania

wszystkich projektów w ramach wszystkich naborów w województwie małopolskim wynosi

około 18 mln zł.

W dniach 26 sierpnia 2005 r. - 17 października 2005 r. trwał II nabór wniosków w ramach

działań infrastrukturalnych. W dniach 2-3 marca 2006 r. Komitet Sterujący zatwierdził listę

projektów rekomendowanych do wsparcia przyznając dofinansowanie 19 projektom, w tym

9 z Małopolski. W wyniku oszczędności powstałych po naborze dofinansowano takŜe kolejny

na liście zadań rekomendowanych projekt – w tym przypadku z Małopolski.

Za wdraŜanie mikroprojektów (wspieranie inicjatyw lokalnych) odpowiedzialne są euroregiony.

Na obszarze województwa małopolskiego są to: Euroregion „Tatry” i „Beskidy”. W ramach

II naboru dla mikroprojektów, który trwał od 1 grudnia 2005 r. do 16 stycznia 2006 r.

do Euroregionu „Tatry” wpłynęły 42 projekty, do Euroregionu „Beskidy” ogółem 33 projekty

(w tym jeden z terenu województwa małopolskiego). Podkomitet Sterujący dla wyboru mikroprojektów

zatwierdził do dofinansowania 14 projektów z Euroregionu „Tatry” (wszystkie

z obszaru województwa małopolskiego) na łączną kwotę dofinansowania 104,45 tys. euro.

Został takŜe zatwierdzony jeden projekt z terenu województwa małopolskiego złoŜony do

Euroregionu „Beskidy”.

W roku 2006 trwały ponadto prace nad przygotowaniem do Programu Współpracy Przygranicznej

Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Uczestniczono w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Programu, przygotowano treść

dokumentu programowego, określającego priorytety i tematy wsparcia.

DANE STATYSTYCZNE:

Wartość dofinansowania wszystkich projektów z EFRR po stronie polskiej w ramach IW IN-

TERREG IIIA Polska – Republika Słowacka wyniosła około 34 mln zł, w tym tych realizowanych

w województwie małopolskim – około 18 mln zł. Do końca roku 2006 Wojewoda

Małopolski podpisał 22 umowy na dofinansowanie projektów (9 infrastrukturalnych, 9 mikroprojektów,

4 z Pomocy Technicznej) na łączną kwotę (pomniejszoną o oszczędności) –

prawie 14 mln zł. Od uruchomienia Programu zakończono realizacje 3 projektów infrastrukturalnych

oraz 2 w ramach Pomocy Technicznej. Wypłacono ogółem 9,6 mln zł, co stanowi

około 60% wartości kwot zakontraktowanych.

GROW RFO Wybór wzrostu i wdroŜenia Agendy Lizbońskiej oraz Göteborskiej

poprzez regiony (IW INTERREG III C Zachód)

W roku 2006 zakończyła się druga i ostatnia runda aplikacyjna w ramach Programu GROW.

Dofinansowanie otrzymało 8 międzyregionalnych projektów, w tym 5 z udziałem podmiotów

14


z Małopolski. Wartość dofinansowania projektów zatwierdzonych w I i II rundzie w województwie

Małopolskim wynosi około 611 000 €.

Regionalna Operacja Ramowa GROW w ramach IW INTERREG IIIC Zachód realizowana

jest w latach 2005 – 2007 przez 5 europejskich regionów (Region Południowo – Wschodnia

Anglia jako Partner Wiodący, Region Noord-Brabant (Holandia), Region Emilia-Romagna

(Włochy), Region Andaluzja (Hiszpania), Region Małopolska)

Celem projektu jest przygotowanie programu współpracy pomiędzy wysoko rozwiniętymi

regionami europejskimi, mającymi podobne wyzwania i dzielącymi podobną wizję – nie

”wzrost za wszelka cenę”, ale „wzrost zrównowaŜony”.

Nabór projektów miał miejsce w okresie grudzień 2005 - luty 2006. Uprawnione podmioty ze

wszystkich regionów partnerskich złoŜyły 28 wniosków, w tym 16 projektów z udziałem

podmiotów z Małopolski. W dniach 11-12 maja 2006r miało miejsce posiedzenie Międzynarodowego

Komitetu Sterującego w regionie Andaluzja (Hiszpania), na którym wybrano 8

projektów do dofinansowania z ERDF. W 5 przedsięwzięciach uczestniczą podmioty z Małopolski:

1. Małopolska Agencja Energii i Środowiska oraz MPO

RELEMCOM Former landfill sites: a key element In improved spatial quality

Lider projektu: Brabant Environmental Federation (Holandia)

2. Polska Akademia Nauk

RAMEA Regionalized nAMEA – type matrix

Lider projektu: Environmental Agency of Emilia-Romagna (Włochy)

3. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

EEA Enterprising Exchange Academy

Lider projektu: Business Links Solutions (Anglia)

4. Polska Akademia Nauk

Championing Neighbourhoods

Lider projektu: Hope in the community (Anglia)

5. Fundacja Kobieca eFKa

FEW! Funding Enterprising Women!

Lider projektu: Finance South East (Anglia)

DANE STATYSTYCZNE:

BudŜet Projektu wynosi 7 575 254 €, z czego 75% (w przypadku regionów objętych Celem 1)

i 50% (w przypadku reszty regionów) stanowi dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość dofinansowania EFRR wszystkich projektów zatwierdzonych w II rundzie

aplikacyjnej wyniosła około 442 755 €. Podmioty z Małopolski biorą udział w 10 z 16

projektów zatwierdzonych w obu rundach Programu GROW.

15


SMART RFO ZrównowaŜone wspieranie procesów transformacji regionalnej

realizowana w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe

W roku 2006 w Województwie Małopolskim wdraŜano podprojekty pierwszej rundy aplikacyjnej

oraz przeprowadzono drugi nabór na podprojekty realizowane w roku 2007. W realizację

projektów pierwszej rundy zaangaŜowane były 4 instytucje z regionu, natomiast w drugiej

rundzie 5 podprojektów będzie wdraŜane przez 7 instytucji. Wartość dofinansowania wszystkich

projektów w ramach obu rund aplikacyjnych wynosi ponad 320 tys. €.

Regionalna Operacja Ramowa SMART „ZrównowaŜone wspieranie procesów transformacji

regionalnej” realizowana jest w latach 2005-2008 przez Województwo Małopolskie we

współpracy z trzema regionami europejskimi: Aragonią w Hiszpanii, Saksonią w Niemczech

oraz Zachodnią Macedonią w Grecji.

Celem współpracy jest wypracowanie nowych instrumentów rozwoju regionalnego w okresie

transformacji gospodarczej. Efektem finalnym współpracy w ramach Projektu SMART będzie

dokument – „Strategia zrównowaŜonego rozwoju i transformacji regionalnej” – zawierający

innowacyjne rozwiązania podstawowych problemów.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wartość dofinansowania

dla projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych).

Projekt SMART ma charakter Regionalnej Operacji Ramowej (Regional Framework Operation

- RFO), czyli małego programu współpracy kilku regionów europejskich, który umoŜliwia

realizację podprojektów o charakterze innowacyjnym przez instytucje działające w regionach

partnerskich.

W 2006 roku partnerzy z Małopolski zaangaŜowani byli w realizację 4 podprojektów, które

zakończyły się 31 grudnia 2006 roku:

1. Miasto i Gmina Skawina – „How a Technology Park… – Jak poprzez park technologiczny

moŜna wspierać rozwój obszaru geograficznego”;

2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – „RegiP – Perspektywy Rozwoju i Promocji

Produktów Regionalnych”;

3. Gmina i Miasto Dobczyce – „NET-Rural – Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na

obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne”;

4. Muzeum Narodowe w Krakowie – „SCT – Wsparcie dla instytucji kultury i turystyki kulturalnej

– System promocji i marketingu”.

27 października 2006r. został ogłoszony II nabór na podprojekty. Opracowane wcześniej priorytety

II rundy aplikacyjnej odpowiadały potrzebom regionu zidentyfikowanym podczas naboru

na koncepcje podprojektów i w oparciu o aplikacje zgłoszone w pierwszej rundzie. 22

listopada eksperci z grup roboczych ocenili zgłoszone wnioski, natomiast w dniu 27 listopada

Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował trzy projekty do realizacji. 19 grudnia w Saragossie

odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zaakceptowano

projekty rekomendowane przez regiony partnerskie. Zaproponowano takŜe przeprowadzenie

naboru dodatkowego w Małopolsce.

Od 1 stycznia 2007 r. 7 instytucji z Małopolski będzie wdraŜać 5 podprojektów:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités – EURE – Europe Use of Renewable

Energy:

2. Stowarzyszenie Gościniec w Lanckoronie – Tradition Plus;

3. Jagiellońskie Centrum Innowacji, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, WyŜsza

Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – Off Inno+ – Offensive Innovation plus

4. Stowarzyszenie “U Siemachy” – CAB-NET - Capacity Building Network for NGOs;

5. Gmina Raciechowice – NAFEE - New Areas For Environmental Education.

16


DANE STATYSTYCZNE:

BudŜet projektu SMART wynosi 4,5 mln €, z czego na Województwo Małopolskie przypada

450.000 €. BudŜet Małopolski obejmuje kwotę przeznaczoną na realizację podprojektów –

jest to ok. 320.000 € oraz na wydatki związane z koordynacją i zarządzaniem projektem na

poziomie Operacji Ramowej (pozostałe 130.000 €).

Wydatki ponoszone w ramach projektu i podprojektów są poddawane kontroli I i II stopnia i

na podstawie certyfikatów ich kwalifikowalności dokonywana jest refundacja w kwocie 75%

wydatków.

Projekt „Małopolska 2015

W 2006 roku dobiegł końca blisko dwuletni okres prac nad przygotowaniem nowej strategii

rozwoju województwa, czyli najwaŜniejszego dokumentu planistycznego określającego cele,

priorytety i kierunki działań samorządu województwa w zakresie rozwoju regionu. 30 stycznia

2006 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem prac rok 2006

poświęcony został wypracowaniu systemu wdraŜania, monitorowania i ewaluacji strategii

oraz promocji dokumentu.

W 2006 roku, w ramach prac zespołu zadaniowego, wypracowane zostały załoŜenia do planu

wdraŜania strategii. Ponadto przygotowano trzy ekspertyzy na temat zasad wdraŜania dokumentu

oraz opracowano narzędzie do badania opinii kluczowych aktorów społecznych, na

podstawie którego w 2007 roku przeprowadzone zostanie kompleksowe badanie opinii

mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat

istotnych – z punktu widzenia danej grupy – obszarów polityki rozwoju województwa.

W ramach działań promocyjnych w 2006 roku przygotowano wydanie ksiąŜkowe polskiej i

angielskiej wersji językowej strategii rozwoju oraz dwa inne wydawnictwa promocyjne: informator

statystyczny i schemat dokumentu. W połowie 2006 roku strategia została przesłana

w ilości ok. 150 egzemplarzy do wszystkich uczestników konsultacji korespondencyjnych,

którzy zgłosili wnioski i sformułowali uwagi do projektu dokumentu oraz organizatorów

warsztatów powiatowych i członków zespołów roboczych, uczestniczących w przygotowaniu

dokumentu.

3.4 FUNDUSZE STRUKTURALNE

Celem głównym prac Departamentu Funduszy Strukturalnych UMWM jest wspieranie szeroko

pojętego rozwoju Małopolski. Cel ten jest realizowany poprzez poszczególne cele cząstkowe,

takie jak wspieranie rozwoju publicznej infrastruktury sprzyjającej rozwojowi regionalnemu,

stymulacja rozwoju regionalnych zasobów ludzkich, wspieranie i promocję postaw

przedsiębiorczych i inwestycji w przedsiębiorstwa na terenie Małopolski.

Narzędziami wspierającymi realizację załoŜonych celów w 2006 r. były środki w ramach

Kontraktu Wojewódzkiego, środki programów pomocowych i strukturalnych oraz środki funduszy

strukturalnych - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

(ZPORR).

17


Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa

oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego

Program stanowił instrument wspierający procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw naleŜących

do tradycyjnych sektorów przemysłu. Cele Programu wpisują się w kierunki polityki krajowej

w zakresie wsparcia procesów restrukturyzacyjnych stanowiąc element rządowego Programu

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem

ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń.

Program miał za zadanie ograniczenie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków

procesów restrukturyzacji, a w szczególności:

- tworzenie nowych i/lub zachowanie istniejących miejsc pracy,

- rozwijanie stref przemysłowych

- zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów miejskich i poprzemysłowych.

ZałoŜeniem Programu nie była zatem bezpośrednia pomoc dla firm z sektorów tradycyjnych,

lecz interwencja w szeroko rozumianym otoczeniu tych podmiotów.

Program obejmował te jego części regionu, w których ma miejsce koncentracja negatywnych

zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z procesami restrukturyzacji przemysłu, powiaty:

bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki,

tarnowski, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków i Tarnów). Obszarem szczególnie

preferowanym były gminy górnicze: Babice, Brzeszcze, Chełmek, LibiąŜ, Oświęcim – gmina

wiejska oraz Trzebinia, gdzie skutki restrukturyzacji sektorów tradycyjnych są najbardziej

dotkliwe.

Lata 2005 – 2006 to okres wdraŜania Działania 2.2 Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i

regionalnej, polegającego na realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych wykazujących

korzystny wpływ na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz przyczyniających

się do tworzenia nowych miejsc pracy. Na realizację tego etapu Województwo Małopolskie

pozyskało środki w wysokości 19,67 mln zł. Pieniądze te pochodziły z poŜyczki Banku

Rozwoju Rady Europy (BRRE) dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotację w ramach Działania 2.2 otrzymało w sumie 39 projektów, wybranych do realizacji na

podstawie naboru przeprowadzonego w roku 2005 oraz uzupełnionego w roku 2006. Środki

przyznane zostały niemal wszystkim podmiotom, których wnioski pozytywnie przeszły ocenę

formalną. Łączna kwota wypłaconych w latach 2005-2006 dotacji wyniosła 19 594 317 zł, co

stanowi 99,62% z zaplanowanej do wydatkowania kwoty 19 670 000 zł. NaleŜy podkreślić, iŜ

w trakcie realizacji projektów realokacji wymagało łącznie prawie 4 400 000 zł ( w tym prawie

3 000 000 zł oszczędności poprzetargowych). Kwota ta stanowiła 22,4% całości środków

przeznaczonych na Działanie 2.2.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 składa się

IV Priorytetów i ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego zarówno w aspekcie infrastrukturalnym

jak i rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich Małopolski.

WdraŜanie I i III Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004-2006 (ZPORR) –w ujęciu bez Działania 1.6 oraz 3.4 – ma na celu stymulowanie i

wzmacnianie kompleksowego rozwoju infrastrukturalnego Małopolski. Najszerszy strumień

środków finansowych został skierowany na budowę nowej oraz unowocześnienie istniejącej

18


w regionie publicznej infrastruktury. Dofinansowaniu podlegała budowa i remonty wojewódzkich,

powiatowych i gminnych dróg, budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków, składowisk

odpadów oraz sieci wodociągowych, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,

infrastrukturę edukacyjno- sportową czy teŜ wsparcie udzielane na rewitalizację i odnowę

obiektów zabytkowych.

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR ma za zadanie udzielenie wsparcia firmom zatrudniającym

nie więcej niŜ 10 pracowników w pierwszej fazie ich działalności (do 3 lat od

daty rejestracji). Wsparcie to udzielane jest w dwóch formach: specjalistyczne doradztwo

specjalistyczne oraz dotacje inwestycyjne.

Działania ZPORR w ramach Priorytetu II współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego mają na celu rozwój zasobów ludzkich naszego regionu, a takŜe promocję

postaw przedsiębiorczych oraz transferu wiedzy w regionie. W ramach Priorytetu II dostępne

są równieŜ programy stypendialne w ramach Działania 2.2 ZPORR, które stawiają sobie za

cel ułatwienie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyŜszych uczniom i studentom

pochodzącym z obszarów wiejskich oraz tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach I i III Priorytet ZPORR z wyłączeniem Działania 1.6 oraz 3.4.

W roku 2006 podjęto działania nakierowane przede wszystkim na zakończenie procesu wyboru

i kontraktowania środków w ramach I i III Priorytet ZPORR w Małopolsce oraz przygotowanie

samorządu do wdraŜania środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

• w dniach od 19 grudnia 2005 r. do 27 stycznia 2006 r. przeprowadzono nabór wzniosów

w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska, w ramach którego

Beneficjenci złoŜyli 27 wniosków. Był to ostatni nabór projektów w ramach I i III

Priorytetu, co związane było z faktem wyczerpania się środków finansowych w ramach

programu.

• zakończono proces oceny i wyboru projektów w ramach Działań 1.1 Modernizacja i

rozbudowa regionalnego układu transportowego, 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska,

3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji oraz 3.3 Zdegradowane obszary miejskie,

poprzemysłowe i powojskowe ZPORR.

• w ramach Działań 1.1, 1.2, 3.2 oraz 3.3 ZPORR wybrano do dofinansowania

34 projekty.

• W wyniku uwolnienia dodatkowych środków w 2006 roku wybrano oraz przekazano

do Instytucji Pośredniczącej ZPORR celem podpisania umowy współfinansowania

14 dodatkowych projektów z poszczególnych Działań.

W ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

ZPORR

Dostępna dla Województwa Małopolskiego kwota alokacji z EFS na lata 2004-2006 na realizację

Działania 2.2 ZPORR wynosi 9 531 164 €. Od początku realizacji Działania podpisano

84 umowy z Beneficjentami i przyznano 35 991 stypendiów.

• przygotowano propozycji Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 – RPRD

został zatwierdzony przez Zarząd Województwa w wersji ostatecznej w dniu 25 maja

2006 r –Uchwała ZWM 429/06,

• ogłoszono nabór wniosków – konkurs został przeprowadzony w terminie 19.06.2006

r. - 8.07.2006 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 29 projektów, umowę podpisano

z 28 projektodawcami.

• sprawowano nadzór nad realizacją 84 projektów

19


• zweryfikowano 78 wniosków Beneficjentów o płatność oraz sporządzono

i przekazano do MUW cztery wnioski o płatność,

• przeprowadzano kontrole realizacji projektów, w tym kontrole na miejscu – przeprowadzonych

zostało 28 kontroli planowych,

W zakresie działania 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR

Dostępna dla Województwa Małopolskiego kwota alokacji z EFS na lata 2004-2006 na realizację

Działania 2.5 ZPORR wynosi: 3 062 551 €. Od początku realizacji Działania 2.5

ZPORR zawarto 27 umów o dofinansowanie projektów.

W roku 2006r wykonano następujące działania:

• w ramach działania w 2006r. przeprowadzono jeden nabór wniosków (13.03. 2006 –

31.03.2006). W odpowiedzi na konkurs złoŜono 22 wnioski.

• W 2006 r. podpisano 11 umów z przyznaną kwotą dofinansowania: 5 175 029,86 zł.

• Do końca 2006r. wsparcie w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych otrzymało

227 mikroprzesiębiorstw, a przedłuŜone wsparcie pomostowe przyznano 19 podmiotom.

• W 2006r. wyniku realizowanych projektów powstało co najmniej 427 nowych mikroprzedsiębiorstw.

W zakresie działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Dostępna dla Województwa Małopolskiego kwota alokacji z EFS na lata 2004-2006 na realizacje

Działania 2.6 ZPORR wynosi: 3 197 588 €;

W roku 2006 wykonano następujące działania:

• opracowano i przyjęto Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2006 (Uchwała

ZWM nr 73 z dnia 26 stycznia 2006 r.)

• przeprowadzono, w oparciu o opracowaną i przyjętą dokumentację, konkurs na nabór

wniosków, w terminie od 13.02.2006 do 14.03.2006

• podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów, o łącznej wartości 5 199 800,28 PLN

• sprawowano nadzór nad realizacją 23 projektów przyjętych do realizacji

w poprzednich latach

• w zakresie wskaźników postępu rzeczowego realizowanych projektów w 2006 r. Beneficjenci

przeprowadzili 39 badań i analiz (57 od początku wdraŜania), powstało 22

sieci transferu innowacji i wymiany informacji (29 od początku wdraŜania), odbyło się

236 seminariów, spotkań i warsztatów (688 od początku wdraŜania), utworzono 6 baz

danych z informacjami dotyczącymi problematyki innowacyjności (27 od początku

wdraŜania).

W zakresie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

• od początku wdraŜania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

w Województwie Małopolskim, zostało przeprowadzone 4 konkursy, podczas których

wpłynęło łącznie 725 projektów.

• w wyniku oceny formalnej i merytorycznej 235 projektów zostało wybranych do realizacji,

w tym 41 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

• do końca 2006 roku Instytucja WdraŜająca podpisała 203 umowy o dofinansowanie

projektów, w tym 114 umów w 2006 roku. Jednocześnie, Instytucja WdraŜająca rozwiązała

14 umów. Z uwagi na rozwiązanie umów o dofinansowanie obecnie realizowanych

jest 189 projektów.

20


• na koniec 2006 roku łączna wartość dofinansowania wynosi: 21 614 002,97 zł, w tym

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

14 617 073,92 zł., a współfinansowanie ze środków budŜetu państwa wynosi:

6 996 929,05 zł. Na koniec grudnia 2006 roku, wykorzystanie środków w odniesieniu

do zakładanej alokacji na Działanie 3.4 na lata 2004-2006 wynosi 98,10%.

• dotychczas 29 projektów zostało rozliczonych, tj, wniosek o płatność końcową oraz

sprawozdanie zostały zaakceptowane oraz wyniki kontroli na miejscu potwierdziły

prawidłową realizację projektu.

• w 2006 roku zaczęto realizować pierwsze wypłaty na rzecz beneficjentów. Dokonano

wypłat w ramach 103 wniosków o płatność

Informacja i promocja ZPORR

• przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów Działań 2.2, 2.5, 2.6 oraz

3.4 (łącznie przeprowadzono 13 szkoleń) oraz konferencje informacyjne (łącznie zorganizowano

8 konferencji),

• prowadzono Punkt Informacyjny dla beneficjentów regionalnego komponentu

ZPORR,

• wydano publikacje (Małopolski Biuletyn Informacyjny ZPORR, Internetowy Małopolski

Biuletyn Informacyjny ZPORR, raporty z naborów wniosków i realizacji

ZPORR, ulotki informacyjne, newsletter Zporronowości),

• prowadzono kampanię medialną ZPORRe pieniądze (audycje radiowe, telewizyjne,

wkładka promocyjno-informacyjna w prasie o zasięgu regionalnym)

• prowadzono stronę internetową (w tym m.in. internetowa baza projektów, elektroniczna

baza wykładni uregulowań prawnych ZPORR),

• realizowano działania w ramach Małopolskiej Sieci Koordynatorów ds. Funduszy

Strukturalnych.

• zorganizowano wystawę „Małopolskie inwestycje” (Krynica, Tarnów, Oświęcim,

Nowy Sącz),

• zapewniono udział w targach tematycznych (targi edukacyjne w Krakowie i Nowym

Sączu),

Pomoc techniczna ZPORR

• sfinansowano ok. 50 stanowisk pracy w departamentach FS, PR, BF, OR, BK,

• sfinansowano wynajem 2 pomieszczeń na cele związane min. z obsługą procesu wdra-

Ŝania ZPORR na potrzeby Paneli Ekspertów, Komisji Oceniających Projekty

• wyposaŜono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy, meble i sprzęt biurowy (komputery,

skanery, drukarki , biurka, itp.)

• zorganizowano ponad 20 szkoleń (w zakresie kwalifikowalności kosztów, kontroli i

audytu projektów, rozliczania projektu unijnego, sprawozdawczości i monitoringu), a

takŜe inne formy dokształcania dla pracowników zaangaŜowanych w obsługę ZPORR

tj. szkolenia specjalistyczne, kursy komputerowe, kursy j. angielskiego i niemieckiego,

• zorganizowano 8 konferencji i 13 szkoleń dla beneficjentów ZPORR

• sfinansowano 1 program i 32 emisje spotów reklamowych w telewizji oraz 13 audycji

radiowych,

• sfinansowano publikacje i materiały promujące ZPORR ( ulotki, dodruk informatora

teleadresowego (1 000 egz.), insert "Zporre pieniądze 3" (206 800 egz.), "Raport z

drugiego naboru wniosków w ramach ZPORR 2004-2006 w Województwie Małopol-

21


skim dla działań w obrębie priorytetu 1 i 3" (800 egz.), "Małopolski Biuletynu Informacyjnego

ZPORR" (700 egz.)

Informacje finansowe

Ogólne informacje dla całego ZPORR- stan na dzień 21.03.2007 r. – przyjęty kurs przeliczeniowy

– 1€ = 3,9128 zł

Globalny poziom alokacji dla I,II i III Priorytetu ZPORR dla Małopolski: 721 860 199 zł

Wartość dotychczas zakontraktowanych projektów: 718 699 009 zł, co stanowi 99,56 % dostępnych

dla regionu środków.

Wnioski wybrane do dofinansowania w ramach I i III Priorytetu ZPORR

(z wyjątkiem Działań 1.6 oraz 3.4)

w 2006 r. w podziale na powiaty

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Wartość całkowita projektu

Kwoat dofinansowania zgodnie z

wnioskiem aplikacyjnym

1 2 3 4 5

Miasto Kraków 18 389 200,00 zł 8 850 909,00 zł

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

S.A.

2 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Krakowska Karta Miejska - integracja usług

metropolitalnych - rozwiązanie modułowe - etap I 9 219 200,00 zł 5 520 000,00 zł

Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego

przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów

w Tyńcu 9 170 000,00 zł 3 330 909,00 zł

Powiat krakowski 10 710 180,65 zł 6 008 486,95 zł

3 Gmina Skawina Wodociąg w ul. Krakowska w Skawinie 389 235,49 zł 216 941,74 zł

4 Gmina Wielka Wieś

5 Gmina Słomniki

6 Gmina Jerzmanowice - Przeginia

7 Gmina Sułoszowa

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnociśnieniowej

we wsi Modlnica-Etap I, Gmina

Wielka Wieś 1 607 821,95 zł 811 826,55 zł

Przebudowa dróg dla rozwoju społecznogospodarczego

i inwestycyjnego na terenie Gminy

Słomniki 1 922 292,06 zł 1 153 375,23 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi

Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i

Kolonia Czołowa 2 847 551,03 zł 1 460 375,36 zł

Remont i przebudowa dróg gminnych w Gminie

Sułoszowa na obszarze podlegającym restrukturyzacji

3 943 280,12 zł 2 365 968,07 zł

Powiat Bocheński 2 531 604,31 zł 1 693 410,68 zł

8 Gmina Bochnia

9 Gmina Łapanów

10

Samodzielny Gminny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej

Modernizacja dróg gminnych szansą rozwoju

społeczno-gospodarczego południowej części

gminy Bochnia 856 619,68 zł 513 971,81 zł

Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Łapanów

poprzez modernizację połączeń drogowych i

mostowych 1 327 423,48 zł 918 768,01 zł

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Murowanej

- dostosowanie do wymogów sanitarnych 347 561,15 zł 260 670,86 zł

Powiat brzeski 2 022 450,00 zł 1 213 470,00 zł

11 Gmina Czchów

Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie - II etap

rozbudowy 2 022 450,00 zł 1 213 470,00 zł

Powiat Chrzanowski 1 762 759,46 zł 831 089,94 zł

22


12 Gmina Trzebinia

Modernizacja poddasza rozszerzająca Inkubator

Przedsiębiorczości w Trzebini o nowe pomieszczenia

biurowe 557 759,46 zł 228 589,94 zł

13 Gmina Trzebinia Rewitalizacja Placu targowego w Trzebini 1 205 000,00 zł 602 500,00 zł

Powiat dąbrowski 6 137 123,66 zł 3 682 272,00 zł

14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie

Tarnowskiej

15 Gmina Olesno

16 Powiat Dąbrowski

Przebudowa i modernizacja budynku zaplecza

technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej w

Dąbrowie Tarnowskiej 450 000,00 zł 270 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w celu społecznego i

ekonomicznego rozwoju na terenie Gminy Olesno

3 975 427,00 zł 2 385 254,00 zł

Przebudowa drogi pow. K1319 Szczucin - Radgoszcz,

km 0+000-4+000 w m. Szczucin, Dąbrowica,

Zabrnie 1 711 696,66 zł 1 027 018,00 zł

Powiat gorlicki 3 676 969,44 zł 2 058 430,30 zł

17 Gmina Gorlice

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Klęczany

3 676 969,44 zł 2 058 430,30 zł

Powiat Limanowski 10 874 809,26 zł 6 611 583,54 zł

18 Gmina Tymbark Przebudowa dróg gminnych w gminie Tymbark 807 367,66 zł 484 420,59 zł

19 Miasto Limanowa

20 Powiat Limanowski

21 Gmina Niedźwiedź

22 Gmina Mszana Dolna

Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni

ścieków w Limanowej- etap I 3 999 999,20 zł 2 399 999,52 zł

Rewitalizacja terenu po bazie paliw w Limanowej

- Sowlinach 3 916 452,10 zł 2 349 871,26 zł

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w

Porębie Wielkiej 577 986,59 zł 433 489,94 zł

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek

Oświatowych w Rabie NiŜnej 1 573 003,71 zł 943 802,23 zł

Powiat miechowski 8 826 102,27 zł 5 295 661,37 zł

23 Powiat Miechowski

UdroŜnienie systemu komunikacyjnego Powiatu

Miechowskiego 8 826 102,27 zł 5 295 661,37 zł

Powiat myślenicki 12 715 151,05 zł 8 268 787,10 zł

24

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i

Krakowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasinie Małej,

Gminie Mszana Dolna ochroną wody pitnej dla

Krakowa 11 347 462,78 zł 7 447 974,15 zł

25 Gmina Dobczyce

Przebudowa ulicy Szkolnej - poprawa komunikacji

ze Strefą Przemysłową w Dobczycach 1 367 688,27 zł 820 812,95 zł

Powiat nowosądecki 753 685,00 zł 490 263,75 zł

26 Gmina Krynica - Zdrój

27 Gmina Piwniczna Zdrój

Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej

"Harcówka" 460 000,00 zł 270 000,00 zł

Zakład Opieki Zdrowotnej w Piwnicznej-Zdroju

termoizolacja i rozbudowa budynku o zewnętrzny

dźwig osobowy do przwozu osób niepełnosprawnych

i starszych 293 685,00 zł 220 263,75 zł

Powiat olkuski 7 649 715,42 zł 3 602 760,89 zł

28 Gmina Olkusz

29 Gmina Wolbrom

30 Gmina Bolesław Pow. Olkuski

Modernizacja zespołu szkół wraz z obiektami

sportowymi przy ulicy Kochanowskiego w

Olkuszu. 5 157 715,42 zł 3 060 605,89 zł

"Park miejski- centrum rekreacyjno- wypoczynkowe

dla dzieci i młodzieŜy" 100 000,00 zł 60 000,00 zł

II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w

Bolesławiu (powiat Olkusz) 2 392 000,00 zł 482 155,00 zł

Powiat oświęcimski 13 289 043,66 zł 7 585 783,91 zł

31 Gmina Chełmek

32 Powiat Oświęcimski

Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

w Chełmku 7 830 162,00 zł 4 310 454,91 zł

Remont mostu na rzece Sole wraz z przebudową

ul. Partyzantów w Kętach 5 458 881,66 zł 3 275 329,00 zł

Powiat proszowcki 2 945 956,10 zł 1 452 900,90 zł

23


33 Gmina Koszyce

Przebudowa-modernizacja grupy dróg gminnych

na terenie Gminy Koszyce 2 945 956,10 zł 1 452 900,90 zł

Powiat suski 4 793 306,22 zł 2 875 983,73 zł

34 Gmina Jordanów

35 Gmina Maków Podhalański

36 Gmina Maków Podhalański

Oczyszczalnia ścieków "OSIELEC" wraz z

infastrukturą. 3 996 646,77 zł 2 397 988,06 zł

Modernizacja kotłowni węglowo-koksowej na

olejową w Zespole Szkół w Białce 183 519,78 zł 110 111,87 zł

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

w Makowie Podhalańskim 613 139,67 zł 367 883,80 zł

Powiat tarnowski 12 933 337,70 zł 7 010 149,02 zł

37 Gmina Zakliczyn

38 Gmina CięŜkowice

39 Powiat Tarnowski

40 Gmina śabno

41 Gmina Pleśna

Budowa etapu IVa magistrali wodociągowej

Wojnicz - Zakliczyn wraz z siecią rozdzielczą 1 699 289,00 zł 977 409,40 zł

Iluminacja Skał w Rezerwacie Skamieniałe

Miasto wraz z oświetleniem drogi i parkingu 158 192,41 zł 75 291,25 zł

Modernizacja drogi powiatowej nr k1346 Tarnów-Wierzchosławice

na odcinku 0+705,9 -

2+107,10 w m. Ostrów i Wierzchosławice 5 111 110,47 zł 2 439 403,89 zł

Tranzyt ścieków sanitarnych z Gmin: śabno i

Lisia Góra do kolektora w Tarnowie 3 992 630,99 zł 2 395 578,59 zł

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Rzuchowej 1 972 114,83 zł 1 122 465,89 zł

Miasto Tarnów 543 068,00 zł 325 840,80 zł

42

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

przy ul. Rynek 22

Stare i nowe w Tarnowie. Rewitalizacja zabytkowej

kamienicy na Starówce dla tworzenia

nowych mjesc pracy. 543 068,00 zł 325 840,80 zł

Powiat tatrzański 4 952 051,16 zł 3 044 293,74 zł

43

"TESKO" Tatrzańska Komunalna

Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Budowa II kwatery składowania odpadów Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Zoniówka w Zakopanem 4 952 051,16 zł 3 044 293,74 zł

Powiat wadowicki 5 220 487,99 zł 2 674 912,94 zł

44

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z

o.o. w Andrychowie

45 Gmina Lanckorona

46 Gmina Andrychów

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach-

Bolęcinie etapIII wraz z przyłączami 2 493 769,17 zł 1 106 176,30 zł

Budowa ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej

w Gminie Lanckorona szansą rozwoju

gospodarczego 1 712 625,88 zł 960 280,93 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich w Andrychowie

- przebudowa ul. Rynek etap I 1 014 092,94 zł 608 455,71 zł

Województwo małopolskie 85 219 820,00 zł 57 687 612,83 zł

47 Województwo Małopolskie Budowa obwodnicy Starego Sącza 48 719 820,00 zł 36 539 865,00 zł

48 Województwo Małopolskie

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na

odcinku Tarnów - Moszczenica - etap I 36 500 000,00 zł 21 147 747,83 zł

RAZEM 215 946 821,35 zł 131 264 603,39 zł

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

ZPORR

W roku 2006 opracowano i przekazano do MUW cztery wnioski o refundację, którymi łącznie

rozliczono 8 494 266,06 zł. (łącznie środki BudŜetu Państwa oraz podlegające refundacji

środki prefinansowania krajowego). Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał refundację

środków z EFS w wysokości 5 036 277,65 zł.

W grudniu 2006 r., na podstawie Wniosków beneficjentów o płatność, uruchomiono środki

finansowe w wysokości 5 826 988,41 zł. Pozwoliło to na wypłatę pierwszych stypendiów. O

wypłatę I transzy wnioskowało 27 Projektodawców (z 28 realizujących program). Pozostałe

środki będą sukcesywnie wydatkowane na podstawie kolejnych wniosków o płatność przekazywanych

przez Projektodawców.

24


Lp.

Działanie 2.2 ZPORR- liczba przyzanych stypendiów oraz wartość projektów

Lata 2004-2006

Beneficjent

Wartość projektu

Rok 2004/2005 Rok 2005/2006 Rok 2006/2007

Liczba przyznanych

Liczba przyznanych

Wartość projekjektu

Wartość pro-

stypendiów tu

stypendiów

Liczba przyznanych

stypendiów

1 Powiat tarnowski 552 000,00 zł 344 970 000,00 zł 593 861 390,00 zł 790

2 Powiat gorlicki 570 180,00 zł 362 1 358 500,00 zł 900 1 003 266 878

3 Powiat oświęcimski 323 250,00 zł 206 391 400,00 zł 350 420 561,00 zł 390

4 Miasto Niepołomice 31 620,00 zł 19 43 700,00 zł 28 28 375,00 zł 17

5 Powiat miechowski 234 151,00 zł 128 243 200,00 zł 191 320 234,40 260

6 Miasto Kraków 1 401 480,00 zł 876 1 703 050,00 zł 1 438 1 457 269 1200

7 Miasto Nowy Sącz 727 770,00 zł 450 1 153 300,00 zł 685 1 350 862,20 1225

8 Powiat chrzanowski 166 802,10 zł 97 188 100,00 zł 157 146 943,00 zł 124

9 Powiat myślenicki 507 450,00 zł 322 866 400,00 zł 520 855 309,60 522

10 Powiat proszowicki 148 410,00 zł 90 264 100,00 zł 210 240 175,80 207

11 min. kultury 0,00 zł 0 71 500,00 zł 45 47 589,60 44

12 Powiat nowosądecki 574 500,00 zł 368 923 400,00 zł 824 857 336,40 785

13 Powiat bocheński 490 110,00 zł 310 720 100,00 zł 445 826 934,00 zł 770

14 Powiat krakowski 385 050,00 zł 235 452 200,00 zł 415 416 507,00 zł 393

15 Powiat wielicki 173 400,00 zł 105 205 200,00 zł 120 224 975,00 zł 131

16 Powiat limanowski 624 750,00 zł 394 940 500,00 zł 845 1 243 400 1160

17 Powiat tatrzański 253 045,00 zł 156 322 950,00 zł 187 287 806,00 zł 171

18 Miasto Tarnów 915 960,00 zł 573 1 417 400,00 zł 814 1 399 505 1224

19 Gmina Limanowa 14 280,00 zł 9 22 800,00 zł 18 30 402,00 zł 27

20 Powiat olkuski 420 240,00 zł 260 516 800,00 zł 390 496 566,00 zł 365

21 Powiat nowotarski 542 640,00 zł 338 798 000,00 zł 479 722 554,00 zł 434

Gmina Lipnica

22 Wielka 61 500,00 zł 36 108 950,00 zł 80 79 045,00 zł 67

23 Powiat brzeski 317 730,00 zł 205 473 100,00 zł 300 528 994,80 510

24 Miasto Zator 17 850,00 zł 9 53 300,00 zł 20 40 000,00 zł 25

25 Powiat suski 433 500,00 zł 281 552 900,00 zł 412 638 442,00 zł 588

26 Powiat wadowicki 669 000,00 zł 400 760 000,00 zł 551 834 000,00 zł 700

27 Powiat dąbrowski 241 230,00 zł 150 508 338,00 zł 400 424 627,00 zł 358

28 Gmina śegocina 19 800,00 zł 12 22 800,00 zł 22 48 600,00 zł 42

p. krakowski -

29 studenci 1 872 315,79 zł 704 2 674 434,00 zł 996 9 812 141,27 2643

30 W. Małopolskie 120 225,00 zł 67 0,00 zł 0 0,00 zł 0

Suma 12 810 238,89 zł 7 506 18 726 422,00 zł 12 435 25 643 811,07 16 050

Działanie 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR

Całkowita wartość wszystkich projektów przyjętych do realizacji: ∗ 19 141 632,71 zł

Przyznana całkowita kwota dofinansowania: *16 078 691,12 zł,

Przyznana kwota dofinansowania (EFS): *12 059 018,34 zł

Przyznana kwota dofinansowania (BP): *4 019 672,78 zł

Wartość zakontraktowanego dofinansowania z funduszy UE jako % alokacji wynosi:

103,50% (alokacja przeliczona wg kursu 3,8040 z dnia 22 grudnia 2006r.)

Z 27 projektów 14 realizowanych jest w Krakowie, 6 w powiecie nowosądeckim,

3 w powiecie myślenickim, 2 w powiecie tarnowskim, po 1 w powiecie nowotarskim oraz

∗ kwoty uwzględniają zmiany dokonane aneksami

25


tatrzańskim. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ część projektów skierowana jest nie tylko do osób

zamieszkujących powiat w którym Beneficjent prowadzi swoje biuro, lecz równieŜ do osób

zamieszkałych na terenie sąsiadujących powiatów.

Poziom zrealizowanych płatności do 31.XII.2006r. :

Ogółem: 7 090 372,04 zł (44,10 %)

5 317 779,03 zł (EFS)

1 772 593,01 zł (BP)

Środki zrefundowane do 31.XII.2006r.:

Ogółem: 2 351 894,15 zł (14,79%)

1 763 920,61 zł (EFS)

587 973,54 zł (BP)

Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR”

Dostępna dla Województwa Małopolskiego kwota alokacji z EFS na lata 2004-2006 na realizacje

Działania 2.6 ZPORR wynosi: 3 197 588 €;

Na rok 2006 alokacja środków z EFS zgodnie z RPRD na 2006 r. wynosiła 1 027 657,09 €.

W roku 2006 r. Beneficjentom wypłacono (z uwzględnieniem zwrotów środków) łącznie

5 825 558,79 zł ((kwota ze środków EFS – 3 927 650,09 zł,, kwota ze środków BP –

1 897 908,70 zł). W stosunku do alokacji na Działanie 2.6 na lata 2004-2006 poziom płatności

na rzecz Beneficjentów wyniósł 31,9 %

Realizacja rozliczeń w ramach Działania 2.6 kształtowała się w Polsce na poziomie 9,18 %

(wg danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec grudnia 2006 r., alokacja przeliczona

wg kursu euro = 3,8305 z 28 grudnia 2006 r.)

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

Największa liczba projektów realizowanych jest na terenie miasta Krakowa (78 projektów).

DuŜą aktywność wyróŜniają się podmioty z powiatów wielickiego, krakowskiego i nowotarskiego,

w których realizowane są odpowiednio 13, 11 i 10 projektów. Kolejne powiaty, na

terenie których realizowane są po 8 projektów to wadowicki, nowosądecki i limanowski. Na

terenie powiatu dąbrowskiego realizowany jest tylko 1 projekt. Natomiast na terenie 2 powiatów:

Nowy Sącz i miechowski, nie są realizowane Ŝadne projekty współfinansowane ze środków

działania 3.4 ZPORR.

Dokonano wypłat w ramach 103 wniosków o płatność na kwotę 4.784.548,74 zł, w tym

3.764.034,37 zł pochodzących z EFRR oraz 1.842.798,27 zł z budŜetu państwa, co pozwoliło

na ukształtowanie płatności na poziomie 25,26% alokacji.

Promocja i informacja ZPORR

W ramach realizowanych zadań poniesiono koszty w wysokości:

Zadanie nr 5 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania ZPORR- wydatkowano kwotę

9 142,40 zł

Zadanie nr 6 - Plan działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR - wydatkowano kwotę

277 405,14 zł

Zadanie nr 7 – Pan działań informacyjnych i promocyjnych dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR -

wydatkowano kwotę 29 734,68 zł

26


W zakresie Pomocy technicznej ZPORR

Na 53 projekty, dla których zostały podpisane umowy w ramach IV Priorytetu ZPORR Pomoc

Techniczna w 2006 roku:

- podpisano umowy dla 12 projektów na łączną kwotę 587.087,25 zł z czego Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 439.736,00 zł.

- poniesiono wydatki na realizację 22 projektów w kwocie 506.128,57 zł z czego EFRR to

378.061,00 zł

- otrzymano refundację dla 16 projektów (płatność pośrednia/ końcowa) na łączną kwotę

891.091,15 zł

- otrzymano dofinansowanie z BudŜetu Państwa dla 18 projektów w kwocie 91 589,49 zł

Na dzień 31.12.2006 roku w przygotowaniu były projekty obejmujące min. pokrycie kosztów

zatrudnienia oraz wyposaŜenia stanowisk pracy pracowników UMWM, a takŜe kosztów działań

informacyjnych i promocyjnych na łączną kwotę 1.280.940,95 z czego EFRR to

960.564,96 zł.

Kontrakt dla Województwa Małopolskiego na rok 2006

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 podpisany został

27 czerwca 2005 r. W dniu 27 marca 2006 roku Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził

zgodę na dokonanie zmiany w Kontrakcie, polegającej na wprowadzeniu środków finansowych

na rok 2006, przyznanych Województwu Małopolskiemu na mocy zapisów Ustawy

budŜetowej na rok 2006. Województwo Małopolskie otrzymało do rozdysponowania środki w

wysokości 27 717 668 zł.

Środki zostały rozdysponowane pomiędzy 5 działań wybranych z Programu Wojewódzkiego

Rozwoju Regionalnego Małopolski na lata 2004 – 2006, o wsparcie których wnioskował Zarząd

Województwa:

1. Elastyczny łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji

– 4 projekty; 1,0 mln zł;

2. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia – 7 projektów; 16,5 mln zł

3. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska – 1 projekt; 1,0 mln zł;

4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy” - 7 projektów; 4,2 mln zł;

5. Sprawny system transportu wewnętrznego - 1 projekt; 5,0 mln zł.

Łączna kwota wydatków w ramach dotacji z budŜetu państwa w ramach Kontraktu wyniosła

27 558 367 zł (99,43 % wartości dotacji w ramach Kontraktu). Jest to poziom porównywalny

z osiąganym w latach poprzednich.

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Małopolskiego

na 2006 rok

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Wartość projektu w Kontrakcie Dotacja z budŜetu państwa

1 2 3 4 5

Miasto Kraków 15 327 566 7 417 668

1

Szkoła Policealna Pracowników

SłuŜb Medycznych i

Społecznych nr 3 w Krakowie

Modernizacja budynku Szkoły Policealnej

Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych

nr 3 w Krakowie 609 898 250 000

27


2

2Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II

w Krakowie

Modernizacja i rozbudowa Oddziału

Chirurgii Klatki Piersiowej, Krakowski

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II -

dokończenie etapu I oraz etap II 5 800 000 2 500 000

3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Ludwika

Rydygiera w Krakowie Modernizacja infrastruktury Szpitala I etap 2 617 668 1 517 668

4

5

Wojewódzka Biblioteka

Publiczna w Krakowie

Filharmonia im. Karola

Szymanowskiego w Krakowie

Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Krakowie

przy ul. Rajskiej 1 - Etap 1 5 800 000 2 900 000

Remont obiektu Filharmonii im. K. Szymanowskiego

500 000 250 000

Powiat krakowski 3 600 000 1 800 000

6

Ośrodek Rehabilitacji

Narządu Ruchu "Krzeszowice"

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji

Narządu Ruchu "Krzeszowice" -

etap III 3 600 000 1 800 000

Miasto Nowy Sącz 3 700 000 1 850 000

7

Małopolskie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w

Krakowie

Modernizacja budynku MCDN ODN

Nowy Sącz 400 000 200 000

8

9

Szpital Specjalistyczny im.

Jędrzeja Śniadeckiego w

Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w

Nowym Sączu

WyposaŜenie Oddziału Intensywnej

Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym

Sączu 2 500 000 1 250 000

Rozwój skansenów w Małopolsce. Rozbudowa

Sądeckiego Parku Etnograficznego 400 000 200 000

10

Małopolskie Centrum

Kultury "Sokół" w Nowym

Sączu

Rozbudowa i modernizacja budynku

Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół"

w Nowym Sączu 400 000 200 000

Powiat nowotarski 2 600 000 2 500 000

11 Powiat Nowotarski

Budowa Szpitala im. Jana Pawła II w

Nowym Targu 2 600 000 2 500 000

Miasto Tarnów 14 436 500 7 568 250

12

Małopolskie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w

Krakowie

Modernizacja budynku MCDN ODN

Tarnów 600 000 300 000

13

14

15

Szpital Wojewódzki im. Św.

Łukasza Sp ZOZ w Tarnowie

Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu

Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP

ZOZ w Tarnowie - Etap II 12 900 000 6 800 000

Muzeum Okręgowe w

Tarnowie Rewitalizacja siedziby Muzeum - II etap 436 500 218 250

Muzeum Okręgowe w

Tarnowie Rewitalizacja Zamku w Dębnie - II etap 500 000 250 000

Powiat tatrzański 963 500 481 750

28


16

Zespół Szkół Specjalnych

przy Uniwersyteckim

Szpitalu Ortopedyczno -

Rehabilitacyjnym w Zakopanem

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz

z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim

Szpitalu Ortopedyczno -

Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz jego

wyposaŜenie 600 000 300 000

17

Teatr im. St. I. Witkiewicza

w Zakopanem

I etap remontu, przebudowy i modernizacji

siedziby oraz otoczenia Teatru im. St. I.

Witkiewicza 363 500 181 750

Powiat wadowicki 200 000 100 000

18

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

w Andrychowie

Budowa pawilonu psychiatrycznego i

tunelu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą:

etap 2006 - roboty ziemne i

fundamentowe 200 000 100 000

Zadania o zasięgu regionalnym 12 000 000 6 000 000

19

Związek Gmin Dorzecza

Górnej Raby i Krakowa

Ochrona Zlewni Rzeki Raby i Zbiornika

Dobczyckiego 2 000 000 1 000 000

20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Krakowie

Budowa i przebudowa chodników wraz z

infrastrukturą techniczną w ciągu dróg

wojewódzkich 10 000 000 5 000 000

RAZEM 52 827 566 27 717 668

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Województwo Małopolskie w roku 2006 kontynuowało realizację wszystkich trzech działań

wdraŜanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja

sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Prowadzono działania mające na celu promocję Programu oraz konkretnych projektów realizowanych

w ramach poszczególnych zadań. Zostały wydane dodatki prasowe zawierające

szereg informacji dotyczących Programu i zachęcających wnioskodawców do korzystania ze

środków pochodzących z funduszy europejskich. Beneficjenci działania 2.3 Odnowa wsi podczas

dwóch zorganizowanych konferencji mieli okazję do spotkania, omówienia projektów

oraz uzyskania niezbędnych informacji na temat dalszej realizacji Programu.

Działanie 2.2 „Scalanie gruntów”

I Nabór

W ramach naboru Samorząd Województwa Małopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie

projektu złoŜonego przez starostę powiatu tarnowskiego na kwotę 2 509 486 zł- EFOiGR.

Ponadto do UMWM zostały złoŜone 2 wnioski o płatność na kwotę 840 262 zł- EFOIGR,

które dotyczyły dokumentacji technicznej dofinansowanego projektu.

II Nabór

W wyniku dostępnych środków, które nie zostały wykorzystane w I naborze Zarząd Województwa

Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu II naboru wniosków do działania 2.2

29


„Scalanie gruntów”. Nabór trwał w dniach od 3 lipca do 3 sierpnia 2006 roku. W ramach naboru

został złoŜony 1 wniosek o dofinansowanie przez Starostę powiatu suskiego na łączną

kwotę kosztów kwalifikowanych 769 438,00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFOiGRwynosi

615 551,00 zł, 153 887,00 zł – współfinansowanie krajowe. ZłoŜony wniosek pozytywnie

przeszedł ocenę formalną i merytoryczną.

Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

I Nabór

W wyniku realizacji dofinansowanych projektów w ramach I naboru zostało złoŜonych 121

wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFOIGR 22 182 370 zł. Po przeprowadzonej

weryfikacji formalnej i merytorycznej Instytucja WdraŜająca-Samorząd Województwa

Małopolskiego, przekazał 94 zlecenia płatności Instytucji Płatniczej – ARIMR na kwotę

15 114 529 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zrealizowała 75 zleceń płatności na kwotę dofinansowania 11 148 743 zł. W 2006 r. zakończono

realizację 47 projektów na kwotę dofinansowania 9 827 908 zł.

II Nabór

W wyniku powstałych oszczędności przetargowych oraz dostępnych środków, które nie zostały

wykorzystane w I naborze Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 25 kwietnia

2006 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków dla działania 2.3. Nabór

trwał w dniach od 12 maja do 12 czerwca 2006 roku. W ramach naboru zostało złoŜonych

137 wniosków o dofinansowanie. Wartość złoŜonych projektów wyniosła 56 800 136,11 zł w

tym 39 446 894 zł to wnioskowana kwota dofinansowania z EFOiGR, udział środków własnych

beneficjentów- 17 353 242,11 zł. W dniu 13 grudnia 2006 roku została zakończona

ocena formalna i merytoryczna złoŜonych wniosków. Pozytywnie zaopiniowano 76 projektów

na kwotę dofinansowania z EFOIGR - 22 192 436 zł.

Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

I Nabór

W ramach naboru zostało wydanych 10 decyzji na realizację projektów na kwotę

21 764 626zł (EFOiGR). Małopolski Zarząd Melioracji o Urządzeń Wodnych złoŜył 5 wniosków

o płatność na kwotę dofinansowania 47 271 zł z EFOIGR. Samorząd Województwa

Małopolskiego przekazał 4 zlecenia płatności Instytucji Płatniczej – ARIMR na kwotę 47 024

zł - EFOIGR. ARIMR zrealizowała 4 zlecenia płatności na łączną kwotę dofinansowania z

EFOIGR - 47 024 zł.

II Nabór

W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych oraz

dostępnymi środkami, które nie zostały wykorzystane w I naborze Zarząd Województwa Małopolskiego

zdecydował o ogłoszeniu II naboru wniosków. Nabór trwa od 18 października

2006 roku do czasu wyczerpania limitu środków dla Województwa Małopolskiego. W II naborze

MZMiUW złoŜył 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 17 613 430 zł (UE+BP).

2 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i kwalifikują się do dofinansowania.

30


3.5 GOSPODARKA

Innowacje

Województwo Małopolskie jest inicjatorem kompleksowych działań mających na celu

wzmocnienie konkurencyjności małopolskiej gospodarki. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej

wymusza aktywność, której celem jest dostosowanie istniejącego systemu do nowoczesnej

ekonomii Wspólnego Rynku. Głównymi płaszczyznami adaptacji są: innowacyjność,

rozwój eksportu, promocja inwestycji oraz współpraca z samorządem gospodarczym i

terytorialnym.

Małopolska Rada Innowacji

W 2006 roku rozpoczęto przygotowania do powołania struktury koordynacyjnej wdraŜania

Regionalnej Strategii Innowacji. Zgodnie z RSI powołano Małopolską Radę Innowacji, która

pełni funkcję integrującą, inicjującą i koordynującą wsparcie dla innowacji i innowacyjności

w działaniach władz regionalnych, samorządów lokalnych i biznesu oraz pełni funkcję strategicznego

zarządzania projektem InnoregioMalopolska.

Łącznie liczy 26 osób, przedstawicieli administracji publicznej, wyŜszych uczelni

i instytucji badawczych, instytucji wspierających oraz przedstawicieli przedsiębiorców.

Do zakresu prac Rady naleŜy m.in. konsultacja wdraŜania RSI, realizacja zadań Komitetu

Sterującego projektem „Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji” - InnoRegio Malopolska,

nadzorowanie prac Zespołu Zarządzającego projektem, kontrola, opiniowanie etapów i

efektów realizacji projektu, a takŜe inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania kapitału

inwestycyjnego wspierającego innowacje i innowacyjność, jak równieŜ podejmowanie działań

na rzecz sterowania procesami popytowymi i podaŜowymi w zakresie innowacyjności

W 2006 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady 1 lutego i 22 czerwca 2006 r.

Na posiedzeniach m.in. przyjęto Regulamin MRI, podsumowano dotychczasowe wdraŜanie

RSI, zaprezentowano InnoRegioMalopolska, jako projekt wzmacniający realizację RSI.

Warsztaty dla partnerów zaangaŜowanych w realizację RSI

W 2006 roku zorganizowane zostały warsztaty dla partnerów zaangaŜowanych

w realizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2005 – 2013 pt.

„System Zarządzania WdraŜaniem Regionalną Strategią Innowacji” (03.03.06, 26.05.06,

14.11.06), na których m.in. określono zakres zadań poszczególnych elementów systemu zarządzania

wdraŜaniem RSI (Zespół Ekspertów, Zespół ds. monitoringu, Koordynatorzy celów

taktycznych) i dokonano weryfikacji zapisów celów taktycznych w zakresie poszczególnych

zadań.

Klaster Life Science

20 października 2006 r., Województwo dołączyło do partnerów współpracujących w ramach

Klastra Life Science Kraków (uchwała nr 915/06 z dnia 19 października 2006 r.). Klaster

skupia działających w dziedzinie life science przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowobadawczych,

szkół wyŜszych z województwa małopolskiego i firm (m.in. sektora medycznego,

biotechnologicznego) oraz instytucji finansowych zainteresowanych rozwojem tego rynku.

Podstawowym zadaniem Klastra jest wzmocnienie współpracy między sektorem B+R a

31


przedsiębiorcami oraz samymi przedsiębiorcami w zakresie life science, przyczyniając się do

podniesienia konkurencyjności regionu.

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii

26 września 2006 r. Województwo podpisało porozumienie w sprawie współpracy w ramach

Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii (uchwała nr 758/06 ZWM z dnia 11

września 2006 r.). Podstawą funkcjonowania KLASTRA jest potencjał zasobów czystej energii

oraz potencjał jego partnerów m.in. przedsiębiorstw branŜy energetycznej, władz samorządowych,

uczelni wyŜszych, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości.

Utworzenie Klastra jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, środowiskowe i technologiczne

stojące przed Małopolską i Podkarpaciem.

InnoRegioMalopolska

W ramach projektu “Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji – RIS Małopolska”

(InnoRegioMalopolska) w 2006 roku Departament Gospodarki i Infrastruktury jako koordynator

projektu wraz z partnerami polskimi – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i

Rozwoju Uniwersytetu, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Krakowskim

Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. i zagranicznymi – Technology Enterprise Kent

(Wielka Brytania), META Group s.r.l. (Włochy) oraz Thuringen Innovativ GmbH (Niemcy)

prowadził działania mające na celu pomoc w skutecznym wdraŜaniu Regionalnej Strategii

Innowacji. Projekt realizowany jest w ramach 6. Programu Ramowego i finansowany ze

środków UE.

W 2006 roku przeprowadzone zostały badania popytu oraz podaŜy innowacji w Małopolsce.

W ramach projektu powstały takŜe opracowania: raport przedstawiający analizę Małopolski w

kontekście regionalnym, raport – silne strony technologii w regionie małopolskim, porównanie

innowacyjności Małopolski z innymi polskimi regionami, analiza luki między popytem na

innowacje i podaŜą innowacji w Małopolsce, analiza europejskiej orientacji instytucji podaŜy

innowacji (cel: określenie podejścia tych instytucji do realizacji projektów we współpracy z

partnerami zagranicznymi), katalog identyfikujący priorytety w zakresie innowacji w regionie.

W ramach projektu odbyły się takŜe spotkania z przedsiębiorcami, dziennikarzami regionalnymi,

wizyty studyjne u zagranicznych partnerów w Kent i Umbrii. W grudniu 2006 zorganizowano

Małopolskie Warsztaty Innowacji”. Celem I sesji było tworzenie wizji rozwoju

innowacyjności w Małopolsce.

W ramach projektu prowadzone są liczne działania, które wspierają wdraŜanie RSI w Małopolsce.

Inter Get Up

Jest to projekt realizowany przez Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM od października

2004 roku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C finansowanej ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami dokumentów

aplikacyjnych projekt będzie realizowany do czerwca 2007 roku. Głównym jego celem jest

kreowanie warunków dla rozwoju firm bazujących na nowych technologiach, tworzenie partnerstwa,

wymiana doświadczeń i najlepszych rozwiązań w zakresie budowania koncepcji

rozwoju firm typu start-up oraz wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu skutkującego

zwiększeniem liczby nowopowstałych firm. Inter Get-Up został wymieniony na liście najlepszych

projektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C („INTERREG III C Good Practice

Survey”), a jedno z działań Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszał-

32


kowskiego Województwa Małopolskiego realizowane w ramach projektu Inter Get-Up, tj.

punkt informacyjny dla przedsiębiorców, zostało wpisane na listę najlepszych praktyk.

Punkt informacyjny dla przedsiębiorców

To obok periodyku „Innowacyjny Start” jedno z podstawowych działań realizowanych

w ramach tego projektu. Oficjalne uruchomienie punktu nastąpiło w styczniu 2006 r. „Onestop-shop”

z załoŜenia ma ułatwić młodym przedsiębiorcom uzyskanie kompetentnych informacji

w podstawowym zakresie: warunków i moŜliwości załoŜenia i prowadzenia działalności,

moŜliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z regionu, kraju czy w granicach

Unii Europejskiej, informacji dotyczących moŜliwości rozwoju, pozyskiwania funduszy,

bieŜących szkoleń dla młodych przedsiębiorców, instytucji świadczących usługi doradcze czy

oferowanych ulg dla firm nowo powstających. Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców w

2006 roku mieścił się w budynku WyŜszej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W ramach projektu Inter Get Up, Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM w

2006 roku wydał dwa kolejne numery periodyku „Innowacyjny Start”, podejmujące odpowiednio

tematykę biotechnologii oraz inŜynierii środowiska. Periodyk ma słuŜyć m.in.: poprawie

współpracy pomiędzy przemysłem a sferą nauki, kreowaniu przedsiębiorczych postaw

wśród Małopolan oraz wspieraniu firm typu start-up. „Innowacyjny Start” skierowany jest do

studentów i absolwentów szkół wyŜszych, pracowników naukowych oraz potencjalnych

przedsiębiorców, pragnących podjąć działalność w branŜy wysokich technologii. Periodyk

wydawany jest w nakładzie 2500 egzemplarzy.

Ponadto Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM, zgodnie z zapisami dokumentów

aplikacyjnych, w dniu 8 listopada 2006 roku zorganizował VI Forum Innowacji

“Wpływ przedsięwzięć technologicznych na rozwój regionalny. Obecne i przyszłe koncepcje

wspierania firm typu start-up i spin-ff wdraŜane w europejskich regionach”. W spotkaniu

wzięło udział około 130 uczestników, w tym zagraniczni partnerzy projektu. Swoimi doświadczeniami

w zakresie wsparcia i tworzenia firm typu spin-off i start-up podzielili się goście

z Austrii, Włoch, Norwegii i Niemiec. Sytuacje firm typu spin-off i start-up w Polsce

przedstawili reprezentanci następujących instytucji: Wrocławskiego Centrum Transferu

Technologii, Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

UMWM, Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, Jagiellońskiego Centrum Innowacji

oraz Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Na konferencji miało miejsce oficjalne zakończenie konkursu pn. „Mój Biznesplan”

organizowanego w ramach projektu Inter Get-Up. Wręczono tytuły Złotego, Srebrnego oraz

Brązowego Biznesplanu 2006 roku. Celem konkursu było pobudzanie aktywności Małopolan

do zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy konkursu brali udział w szkoleniach

w zakresie przygotowywania biznesplanu oraz indywidualnych konsultacjach z ekspertem.

INCASIS

Województwo Małopolskie jest partnerem projektu INCASIS i liderem Komponentu 2 - ZA-

SADY I INSTRUMENTY - realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG

IIIC, która słuŜyć ma współpracy regionów europejskich w realizacji wspólnych projektów.

Oficjalne rozpoczęcie tego przedsięwzięcia nastąpiło 9 czerwca 2005 roku w Krakowie.

Głównym załoŜeniem projektu INCASIS jest przekazywanie, dalsze rozwijanie i

wdroŜenie metod ewaluacji efektywności wykorzystania Funduszy Strukturalnych w oparciu

o doświadczenia starych członków UE.

33


W ramach projektu, na przestrzeni roku 2006, przedstawiciele UMWM uczestniczyli

w szeregu spotkań międzynarodowych, podczas których prezentowali narzędzia i dobre praktyki

wykorzystywane w Małopolsce, związane z istotą poszczególnych Komponentów tematycznych

(ZASADY I INSTRUMENTY, ZASOBY, WSPÓŁPRACA) projektu INCASIS.

Prezentacje zostały przyjęte z zainteresowaniem, a UMWM, jako lider Komponentu 2, został

wytypowany do opracowania i wdroŜenia projektu pilotaŜowego dotyczącego systemu ewaluacji

Programu Operacyjnego na poziomie regionalnym. Spośród kilku spotkań Partnerów,

dwa realizowane były w Krakowie i współorganizowane przez UMWM. Oprócz działań

związanych z merytoryką projektu, przedstawiciele Urzędu podjęli szereg czynności promocyjnych

mających przybliŜyć załoŜenia i główne idee INCASIS.

W ramach działań promocyjnych ukazały się informacje na strojach internetowych

www.wrotamalopolski.pl oraz www.malopolskie.pl, a takŜe w Małopolskim Informatorze

Europejskim. Przygotowano materiały reklamowe, zakładki i broszury informacyjne na temat

projektu.

Małopolska Nagroda Jakości

W 2006 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego została zorganizowana

VIII Edycja Konkursu Małopolska Nagroda Jakości 2006. Organizatorami konkursu był

Zarząd Województwa Małopolskiego i Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie. W I etapie

konkursu 15 zainteresowanych organizacji przeszło szkolenie na temat Kwestionariusza

Samooceny i rozpoczęło prace nad przygotowaniem tego dokumentu. Po dokonaniu samooceny

wewnętrznej, Kwestionariusz został poddany ocenie, dokonanej przez audytorów i menadŜerów

ds. jakości. Ocenę formularzy pozytywnie przeszło 7 firm.

W roku 2006 Kapituła Małopolskiej Nagrody Jakości przyznała nagrody w kategorii: organizacje

produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne, organizacje medyczne. Laureatem VIII

Edycji Konkursu Małopolska Nagroda Jakości 2006 w kategorii organizacje produkcyjne i

usługowe nagrodzona została: FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG SP. Z O.O.,

Oświęcim a w kategorii organizacje publiczne nagrodzony został URZĄD MIASTA KRA-

KOWA. W kategorii organizacje medyczne nagrodzony został KRAKOWSKI SZPITAL

SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II. Laureaci otrzymali Statuetkę „Małopolskiej

Nike”.

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski

Rok 2006 był trzecim rokiem funkcjonowania Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych

i Gospodarczych Małopolski, która powstała jesienią 2003 roku. Celem Komisji jest wymiana

informacji i uzgadnianie opinii, które będą wykorzystywane w procesach decyzyjnych waŜnych

dla polityki gospodarczej Województwa. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny.

Główne tematy obrad:

- plany inwestycyjne ZDW, drogi do przejść granicznych, przystanki dla transportu publicznego

osób

- strategia rozwoju województwa na lata 2007-2013 w kontekście uwag samorządów

gospodarczych

- program Operacyjny : Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i Małopolski Regionalny

Program Operacyjny- warunki rozwoju MSP

34


- Krakowski Obszar Metropolitalny

Członkowie Komisji uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez

Urząd Marszałkowski. Zgłoszeni przez Komisje przedstawiciele brali udział w Komisjach

Oceny Projektów do działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Departament Gospodarki i Infrastruktury współorganizował z Małopolskim Forum Wspierania

Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie „VI Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,

które odbyło się 30 marca 2006 r. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, odbywające się

juŜ od sześciu lat – trwale wpisane w listę działań wspierających rozwój gospodarczy Województwa

Małopolskiego. Celem ubiegłorocznej Konferencji było dokonanie analizy stopnia

wykorzystania oraz przedstawienie kierunków poprawy efektywności małopolskich małych i

średnich przedsiębiorstw w absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej

Informacje finansowe.

Łączna kwota wydatkowana na wyŜej opisane działania i projekty 153 261 zł, w tym środki

własne Województwa - 74 346,25 zł., dofinansowanie z UE – 95 114,75 zł.

Inwestycje i eksport

Działania podejmowane w celu przyciągania inwestorów zagranicznych do regionu oraz promocji

inwestycji miały charakter promocyjno-informacyjny.

Małopolska Oferta Inwestycyjna

Wydano w formie prezentacji multimedialnej kolejną edycję Małopolskiej Oferty Inwestycyjnej

2006, która jest oficjalnym narzędziem promocyjnym regionu Małopolski w obszarze

przyciągania bezpośrednich inwestycji. Prezentacja, będąca kontynuacją zeszłorocznego sukcesu,

zawiera poszerzoną ofertę o nowe tereny inwestycyjne o znaczeniu ponadregionalnym

oraz dokładniej przedstawia sytuacje społeczno - ekonomiczne naszego regionu. Została opracowana

w czterech wersjach językowych.

Targi Inwestycyjne

Województwo współpracowało przy organizacji oraz uczestniczyło w Międzynarodowych

Targach Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami "PROPERTY-INVEST.pl", co wiązało

się z opracowaniem graficznym i merytorycznym folderu informacyjnego pt. "Invest in Malopolska",

jego tłumaczeniem na j. angielski oraz wydrukiem (w nakładzie 2000 egz.) wynajęciem

powierzchni wystawienniczej dla Województwa Małopolskiego oraz zaproszonych

regionów partnerskich, jak równieŜ przygotowaniem i zapewnieniem cateringu podczas

pierwszego dnia targów oraz zorganizowaniem kolacji dla przybyłym regionów partnerskich.

35


Raport „Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989 – 2005”

Celem raportu jest pokazanie wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie

małopolskim, ich dynamiki oraz struktury.

Analizie poddano następujące cechy inwestycji:

• rodzaj działalności według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności

• kraj pochodzenia inwestora

• forma inwestycji, tj. zakup akcji/udziałów lub majątku prywatyzowanych

przedsiębiorstw, nakłady w przedsiębiorstwach przejętych lub utworzonych w

latach wcześniejszych,

• nakłady na obiekty budowane od podstaw (greenfield) oraz przejęcia istniejących

zakładów i firm prywatnych

• okres realizacji inwestycji

• struktura wielkościowa inwestycji i przedsiębiorstw

• miejsce lokalizacji inwestycji.

Podstawowym miernikiem w analizie jest wartość inwestycji podmiotów zagranicznych, a

miernikiem dodatkowym – liczba pracujących w firmach z udziałem kapitału zagranicznego.

Analiza obejmuje lata 1989-2005. Podstawowe cechy i charakterystyki odnoszą się do skumulowanej

wartości inwestycji zagranicznych zrealizowanych do końca grudnia 2005 roku.

Równocześnie szczególną uwagę zwrócono na inwestycje zagraniczne, jakie miały miejsce w

latach 2004-2005.

Współpraca Małopolska – Obwód Lwowski

W drugiej połowie 2006 r. realizowany był projekt dofinansowany z rezerwy celowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. "Rozwój Potencjału Inwestycyjnego Obwodu Lwowskiego

- wizyta studyjna oraz wydanie prezentacji multimedialnej "Lwowska Oferta Inwestycyjna"".

W ramach tego projektu odbyła się wizyta 5 przedstawicieli Lwowskiej Obwodowej Administracji

Państwowej. Celem wizyty było przekazanie praktycznej wiedzy i małopolskich doświadczeń

w zakresie promocji inwestycji oraz negocjacji z inwestorami i właściwej ich obsługi.

Uświadomienie wpływu inwestycji na rozwój regionu za pomocą wskazania metod i

technik gospodarowania mieniem i aktywacji terenów zamieszkałych przez ludność podlegającą

procesom wykluczenia i marginalizacji.

Wizyta ta zaowocowała stworzeniem systemu wsparcia inwestycji na Ukrainie poprzez nawiązanie

kontaktów z przedstawicielami władz oraz instytucji zajmujących się obsługą inwestorów

w Małopolsce, a takŜe rozwojem przyszłej współpracy.

Podczas organizowanych warsztatów swoją wiedzą podzieli się specjaliści ds. inwestycji z

Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego

i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Odbyła się równieŜ wizytacja terenów

inwestycyjnych oraz spotkania z przedstawicielami instytucji, której celem było przedstawienie

dobrych praktyk w dziedzinie innowacyjności.

Eksport

Misje gospodarcze

Przedstawiciele UMWM brali udział w misjach gospodarczych ch do Kazachstanu i AzerbejdŜanu

połączonych z uczestnictwem w Polskich Wystawach Narodowych w tych krajach. Na

potrzebę tych wyjazdów przygotowane były Biuletyny promujące Województwo i przedsta-

36


wiające małopolskich przedsiębiorców. W 2006 roku w Małopolsce odbyła się wizyta przedsiębiorców

z Turyngii, w której organizację włączył się UMWM.

Konferencja ETPO

UMWM współorganizował 48 Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Promocji

Eksportu (ETPO), która odbyła się w Krakowie od 28 do 29 września 2006r.

Po raz pierwszy miejscem spotkania ETPO była Polska. Konferencja w Krakowie dała moŜliwość

do zaprezentowania Małopolski jako regionu o bogatej kulturze, szerokich moŜliwościach

inwestycyjnych oraz szybko rozwijającej się gospodarce, opartej na międzynarodowej

wymianie handlowej. O promocję regionu zadbali przedstawiciele naszego województwa,

którzy wzięli udział w merytorycznej części konferencji. (UMWM, MARR, KPT, IPH, MPL)

Raport o stanie eksportu Małopolski

Opracowano "Raport o stanie eksportu w Małopolsce" - druk raportu przewidziany jest w

pierwszym kwartale 2007 roku. Opracowanie dotyczy eksportu małopolskiego w latach 2000

– 2005. Analiza obejmuje takie aspekty, jak ogólna prezentacja obrotów handlowych województwa,

ich zamiany w czasie, otwarcie gospodarki regionu na wymianę handlową z zagranicą

oraz znaczenie eksportu w produkcji sprzedanej. Prezentowana jest struktura produktowa

oraz geograficzna eksportu, a takŜe obie struktury łącznie. Oceniony został równieŜ stopień

koncentracji eksportu, intensywność handlu wewnątrzgałęziowego i intensywność powiązań

handlowych (eksportowych) z UE oraz jej krajami członkowskimi.

DANE STATYSTYCZNE:

• 1000 szt. płyt multimedialnych Małopolska Oferta Inwestycyjna 2006 w czterech wersjach

językowych,

• 2000 szt. folderu informacyjnego pt. "Invest in Malopolska"

• opracowanie i wydanie raportu pt. Inwestycje zagraniczne w Małopolsce w latach

1989-2005

• opracowanie Raportu o stanie eksportu w Małopolsce w 2005 r.

• uczestnictwo w 2 Polskich Wystawach Narodowych (w Kazachstanie i AzerbejdŜanie)

- Efekty uczestnictwa w Wystawie w Kazachstanie i AzerbejdŜanie:

a) Strategicznym zadaniem uczestnictwa w Wystawach Narodowych było rozpoznanie

rynku kazachskiego i azerbejdŜańskiego i następnie zaprezentowanie przedsiębiorcom

małopolskim moŜliwości, jakie niesie za sobą współpraca z partnerami na tym

terenie, przy proporcjonalnie niskim koszcie.

b) UMWM i MARR były to jedyne instytucje z Polski reprezentujące cały region i

znajdujących się w nim przedsiębiorców.

c) W trakcie trwania Wystawy w Kazachstanie nawiązano kontakty z 30 firmami kazachskimi,

od których otrzymano bardzo róŜnorodne zapytania dotyczące polskich

produktów i usług. Najwięcej zapytań dotyczyło firm z branŜ chemicznej oraz budowlanej.

Ponadto pojawiły się zapytania o opakowania, narzędzia, kable, Ŝywność,

kosmetyki, świece, meble, przystanki autobusowe. Trzy firmy poszukiwały wykonawców

gotowych wybudować w Kazachstanie i wyposaŜyć fabryki cementu,

skrobi ziemniaczanej oraz linię do produkcji soli.

d) Podczas Wystawy w AzerbejdŜanie stoisko odwiedziło ok. 150 firm, pośród których

41 złoŜyło konkretne zapytania. Są one w trakcie opracowania i informacje

37


o zainteresowanych firm polskich i azerbejdŜańskich zostały rozesłane do potencjalnych

odbiorców.

• uczestnictwo w Targach inwestycyjnych w Krakowie

• uzyskanie dotacji z MSZ na realizację projektu „Rozwój potencjału inwestycyjnego

Obwodu Lwowskiego – wizyta studyjna oraz wydanie prezentacji multimedialnej

„Lwowska Oferta Inwestycyjna”” w kwocie 47 720 zł.

• wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski:

wartość BIZ w 2004 r.: 659 mln USD

- wartość BIZ w 2005 r.: 663 mln USD

3.6 TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

Infrastruktura transportowa

Realizując jeden z celów polityki transportowej (zapisany w strategii rozwoju województwa)

w postaci osiągnięcia zrównowaŜonego gałęziowo transportu Urząd

Marszałkowski zlecił w 2006 r. opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Szybkiej

Kolei Aglomeracyjnej (SKA)”, które ma pokazać sposób realizacji komunikacji zbiorowej na

terenie aglomeracji krakowskiej w oparciu o transport szynowy-kolejowy i jego integracji z

pozostałymi podsystemami transportu, poprzez wspólny bilet.

Ponadto został podjęty temat realizacji północnego obejścia Krakowa jako bardzo istotnego

elementu układu drogowego nie tylko dla Krakowa, ale równieŜ dla regionu, a w szczególności

dla funkcjonowania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W tym celu w 2006 r. zostało

zlecone opracowanie pn. „Studium funkcjonalno – lokalizacyjne północnej obwodnicy

Krakowa”, które ma wskazać moŜliwości realizacji tego odcinka drogowego w kolejnych

latach.

Od wyników analiz przedstawionych w tych opracowaniach będą zaleŜały dalsze działania

województwa.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich

Począwszy od roku 2001 Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację zadań

związanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych, kolejowych przewozów pasaŜerskich.

Od roku 2004 zadanie to jest finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

W roku 2006 regionalne przewozy kolejowe były wykonywane w oparciu

o umowę zawartą z PKP „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w czerwcu 2005 r.

i obowiązującą w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. Umowa obejmowała

wykonanie w roku 2006 pracy przewozowej w wysokości 5 708 021 pociągokilometrów.

Łączna kwota dofinansowania w tym okresie wyniosła 36 098 597,00 zł.

26 maja 2006 r. uruchomione zostało nowe połączenie kolejowe pomiędzy stacją Kraków

Główny i Międzynarodowym Portem Lotniczym w Krakowie Balicach. Relacja była

realizowana z wykorzystaniem autobusów szynowych.

W lipcu 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Pojazdy

Szynowe „PESA” Bydgoszcz S.A. i BRE Leasing Sp. z o.o. na dostawę lekkich pojazdów

szynowych do przewozów pasaŜerskich w formie leasingu operacyjnego. Zgodnie z nią w

roku 2007 Województwo otrzyma sześć autobusów szynowych (dwa z napędem spalinowym

i cztery z napędem elektrycznym). Umowa została zawarta na okres 10 lat, a jej wartość wynosi

54 652 366,00 zł. brutto.

38


Rok 2004 2005 2006

Ilość pociągów regionalnych 347 359 423

Praca przewozowa [pockm] 6 838 609,60 6 107 161,20 5 708 021,28

Deficyt [zł.] -83 506 700,00 -73 914 767,62 -59 311 090,61

Dofinansowanie Województwa 25 721 187,00 26 191 800,00 36 098 597,00

Refundacja ulg w komunikacji autobusowej

W roku 2006 Województwo Małopolskie zawarło 68 umów z przewoźnikami, którzy

spełnili wymogi ustawowe. W budŜecie województwa na przedmiotowe dopłaty zarezerwowano

kwotę 23 000 000,00 zł. Przeprowadzono 20 kontroli u przewoźników, którzy zawarli

umowy w sprawie refundacji dopłat z Województwem Małopolskim.

Przewozy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego obsługuje proces wydawania i

zmiany zezwoleń dla około 370 przewoźników realizujących przewozy na 863 liniach regularnych

oraz 108 liniach regularnych specjalnych. W 2006 roku rozpatrzono 408 spraw dotyczących

zmiany lub wydania zezwolenia. Ponadto wydano 134 postanowienia o uzgodnieniu

zezwolenia dla innych Urzędów Marszałkowskich dla linii ponadregionalnych, oraz podjęto

155 decyzji o wygaszeniu zezwolenia

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w 2005 roku zmieniła zakres kontroli i

uprawnień organów wydających zezwolenia. W ramach wydanych zezwoleń realizowana jest

przez pracowników UMWM kontrola zgodności zasad wykonywanych przewozów z warunkami

udzielonego zezwolenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urząd wszczyna

procedurę cofnięcia zezwolenia oraz nakłada kary administracyjne zgodnie z załącznikiem do

w/w ustawy. W 2006 roku zrealizowano 300 kontroli przewozów osób co skutkowało cofnięciem

31 zezwoleń oraz nałoŜeniem kar finansowych na kwotę 22 500 zł.

Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego

MORD Kraków

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie w roku 2006 wypracował zysk netto

w wysokości: 1 305 686,15 zł.

W porównaniu z rokiem 2005 stanowi to wzrost o 260,21% i o 943 209,63 zł.

Etaty

Stanowiska 2005 2006 Zmiana

Egzaminatorzy 23,15 32,40 9,25

Administracja 18,50 15,5 -3,00

Pracownicy techniczni 6,875 6,875 0,00

Pracownicy nadzoru inwestycyjnego 1 2,5 1,50

Biuro obsługi klienta 7,25 11 3,75

W tym: pracownicy z GUP oraz staŜyści finansowani przez GUP 0 5 5,00

39


Ilość przeprowadzonych egzaminów w 2006 roku

Szkolenia

Kategorie

Liczba egzaminów

Teoretycznych

Praktycznych

A 933 894

A1 13 14

B 23739 38135

B 1 17 10

BE 0 174

C 1514 1846

CE 0 998

D 336 410

Pozwolenie 22 21

T 83 46

Ogółem 26657 42548

Szkolenie

2006 2006 2006

Ilość osób Liczba kursów Kwota

Przewóz rzeczy podstawowy 390 19 331500

Przewóz rzeczy dodatkowy 404 20 141400

Przewóz osób podstawowy 118 118 100300

Przewóz osób dodatkowy 185 185 64750

SUMA: 1097 57 637950

szkolenia dla kierowców naruszających przepisy

ruchu drogowego zmniejszające liczbę punk-

302 19 75500

tów karnych

kurs dla kandydatów na egzaminatorów kandydatów

na kierowców i kierowców

19 1 kurs finansowany

z funduszy unijnych

MORD Tarnów

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie w roku 2006 wypracował zysk netto

w wysokości: 1.067.700,80 zł

W porównaniu z rokiem 2005 stanowi to wzrost o 353,4% i o 765.616,35 zł.

Etaty

Stanowiska 2005 2006 zmiana

Egzaminatorzy 11 14 3

Administracja 6 6 0

Pracownicy techniczni 5 5 0

Biuro obsługi zdających 4 5 1

Ośrodek szkolenia 2 3 1

Pracownia psychologiczna 1 1 0

razem 29 34 5

StaŜyści finansowani przez PUP 5 4 -1

Ilość przeprowadzonych egzaminów w 2006 roku

Kategoria

Liczba egzaminów

teoretycznych

praktycznych

A 360 393

A1 10 10

B 12.158 25.782

BE — 132

40


C 881 1.342

CE — 885

D 207 309

T 101 101

Ogółem 13.717 28.954

Szkolenia

Lp.

1.

Nazwa kursu

BHP okresowe

Ilość przeprowadzonych

kursów

2

Liczba osób przeszkolonych

12

2. Punkty karne 10 84

3. Certyfikat kompetencji zawodowych 2 15

4. Wymiana butli gazowych w wózkach 1 5

5. Instruktor – wykładowca 2 51

6. ADR – przewóz towarów niebezpiecznych 11 108

7. Operator Ŝurawi 1 6

8. Egzaminator 1 23

R A Z E M

30 304

Lp. Rodzaj szkolenia Liczba kursów Liczba uczestników

1 Przewóz rzeczy podstawowy 28 440

2 Przewóz rzeczy dodatkowy 22 332

3 Przewóz osób podstawowy 4 46

4 Przewóz osób dodatkowy 7 67

R A Z E M 61 kursów

885 osób przeszkolonych

MORD Nowy Sącz

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wypracował zysk netto w wysokości:

1591901,36 zł w porównaniu z rokiem 2005 stanowi to wzrost

o 195, 78 % i o 778788,40 zł

Etaty

Stanowiska 2005 2006 zmiana

EGZAMINATORZY 15,97 16,86 0,89 (5,5%)

ADMINISTRACJA 19,64 21,38 1,74

PRACOWNICY OBSŁUGI TECH-

NICZNEJ 3,08 4,05 0,97

STAZYŚCI FINANSOWANI PRZEZ

PUP ( W OSOBACH) 3 3 0

Ilość przeprowadzonych egzaminów w 2006 roku

Liczba egzaminów

Kategoria teoretycznych praktycznych

A 512 481

A1 11 11

B 17986 31046

BE - 217

C 1345 1743

CE - 1209

D 268 354

41


D1 1 1

T 93 70

SUMA 20216 35132

Szkolenia

Szkolenie 2006 2006 2006

Ilość szkoleń Ilość osób Kwota - przychód

Podstawowy przewóz osób 10 108

Podstawowy przewóz rzeczy 17 465

Dodatkowy osób 11 158 483350,00

Dodatkowy rzeczy 15 281

Dla kierowców przewoŜących

14 194 42800,00

towary niebezpieczne

Dla kierowców wykonujących

5 46 15900,00

transport taksówką

Dla kierowców naruszających

10 77 20284,00

przepisy ruchu drogowego

Dla kandydatów na instruktorów 2 46 99128,40

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Kwota około 159,6 mln. złotych w 2006 roku została przeznaczona na inwestycje drogowe i

mostowe, remonty kapitalne dróg i mostów oraz utrzymanie bieŜące dróg w Województwie

Małopolskim, w tym:

środki UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –

21.565.916 zł

środki z rezerwy subwencji ogólnej – 5.060.000 zł

środki z Kontraktu Wojewódzkiego – 4.999.354 zł

dotacje z gmin i powiatów – 8.210.873 zł

dotacje budŜetu państwa – 3.354.067 zł

Z tej sumy 94,1 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe i mostowe.

NajwaŜniejsze zadania inwestycyjne w 2006 r.:

1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno –Wesoła. Za kwotę 10.569.979 zł

wykonano modernizację nawierzchni na długości 12,33 km, zrealizowano budowę chodnika

wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na długości 1,04 km. Ponadto wykonano

korektę łuku oraz zapłacono za nadzór inŜynierski. Zadanie współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004-2006.

2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku Słomniki – Proszowice. Prace

prowadzone w 2006 r. obejmowały modernizację drogi o długości 6,5 km i kosztowały

5.102.436 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

42


3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Wojnicz.

Na realizację zadania wydatkowano 2.407.132 zł. Wybudowano chodniki na łącznej

długości 2,3 km, przebudowano skrzyŜowanie oraz zapłacono za nadzór inŜynierski. Zadanie

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – KrzyŜówka wraz z budową

wiaduktu w m. Bobowa. Wykonano za kwotę 2.127.945 zł. modernizację drogi wraz z

budową wiaduktu na łącznej długości 8,692 km, wybudowano i zmodernizowano chodniki

na długości 2,3 km. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek. Wykonano modernizację

nawierzchni na długości 7,091 km oraz zrealizowano budowę i przebudowę

chodników na łącznej długości 0,85 km. Koszt modernizacji nawierzchni oraz przebudowy

chodników wyniósł 3.028.712 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004-2006.

6. Przebudowa mostu na pot. PodłęŜanka w m. PodłęŜe i przebudowa przepustu na pot.

Drwinka w m. Niepołomice w ciągu drogi woj. 964. Przebudowano przepust Ŝelbetowy

prostokątny o wymiarach 2,0x4,5x23,84 m oraz most o konstrukcji Ŝelbetowej długości

19,64 m i szerokości 13,90 m. Zadanie kosztowało 2.874.052 zł i realizowane było w ramach

Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa

oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego.

7. Modernizacja drogi woj. nr 774 na odcinku od Zabierzowa do Kryspinowa. Zadanie

realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji

Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego.

Wykonano modernizację 7,640 m drogi za kwotę 3.165.000 zł.

.

8. Remont mostu w m. Bobrek w ciągu drogi woj. nr 933. Wykonano remont istniejącego

obiektu o długości 185,3 m , szerokości jezdni 7,0 m i szerokości chodników 2x5 m z

wymianą elementów o złym stanie technicznym. Ponadto wykonano odwodnienie i kanalizację

na długości ok. 406 m wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Na realizację zadania

przeznaczono 10.386.969 zł.

9. Dokumentacja techniczna dla dróg krajowych i wojewódzkich. Na realizację przedmiotowego

zadania wydatkowano 4.945.522 zł. Opracowano 37 szt. dokumentacji.

Z pośród zadań opracowanych, 27 było realizowanych przy współudziale samorządów

lokalnych i budŜetu państwa.

Ponadto dokonano 1573 uzgodnień dokumentacji obcych (chodników, zjazdów, skrzyŜowań,

stacji paliw, urządzeń obcych, obiektów budowlanych itd.) oraz wydano 285 decyzji

administracyjnych. Nastąpił wzrost wydanych uzgodnień w stosunku do ubiegłego roku o

ok. 260, a decyzji administracyjnych o ok. 250.

Dokonano równieŜ wykupu 1,89 ha gruntów, w tym 1,7 ha dla potrzeb modernizacji drogi

wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów.

43


Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

W ramach BRD zostało wykonane oznakowanie poziome na ok. 1000 km dróg

wojewódzkich.

W ramach Krajowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach został

zrealizowany projekt za 300.000 zł pn. „Poprawa brd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966

w m. Zagórzany”. Wykonano mikrodywanik bitumiczny, który charakteryzuje się podwyŜszona

szorstkością w stosunku do nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z korektą

geometrii łuków. Ponadto, aby wyeliminować ewentualne niekontrolowane zjazdy z zakrętów

drogi zostały wykonane bariery energochłonne.

W celu prawidłowego oznakowania dróg wojewódzkich zostało zlecone opracowanie

projektów docelowej organizacji ruchu dla 242 km dróg wojewódzkich.

Inicjatywy Samorządowe

Wzorem lat ubiegłych prowadzone były wspólne inicjatywy z samorządami lokalnymi na

drogach wojewódzkich. Zrealizowano 75 zadań, których wartość wyniosła

ok. 23,7 mln. zł.

W ramach współpracy z 54 samorządami z terenu 19 powiatów wykonano m.in. budowę i

przebudowę chodników na łącznej długości 40.129 mb, 8.259 mb kanalizacji, 29 zatok

autobusowych, 10 przejść dla pieszych, kładkę dla pieszych, odnowę nawierzchni na długości

2.934 mb, 2 sygnalizacje świetlne oraz przebudowano skrzyŜowanie.

3.7 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

Przesłanki działalności promocyjnej

Działania promujące Małopolskę podporządkowane były w roku 2006 celowi nadrzędnemu,

jakim jest budowa małopolskiej marki. Podstawę wyboru rynków docelowych, na których

koncentrowały się przedsięwzięcia promocyjne, stanowiły badania ruchu turystycznego w

Małopolsce. Ich rezultaty pokazały trzy charakterystyczne zjawiska:

a) systematyczny wzrost liczby odwiedzających region, zarówno krajowych, jak i zagranicznych

- szacuje się, Ŝe w roku 2006 do Małopolski przyjechało 10,9 mln gości tj. o

13,54 % więcej niŜ w roku 2005, zaś wpływy z ich obsługi wyniosły ok. 4,2 mld złotych,

tj. były wyŜsze od dochodów z roku 2005 o 1 mld. złotych;

b) znaczną przewagę przyjazdów krajowych nad zagranicznymi – odwiedzający krajowi

(głównie mieszkańcy regionu podróŜujący po Małopolsce, mieszkańcy Śląska, Mazowsza

i Podkarpacia) stanowili 6,1 mln całkowitej liczby gości, jakkolwiek – z drugiej

strony – na podkreślenie zasługuje równieŜ wzrost udziału turystyki zagranicznej

z 27% w latach 2002-2003 do 35% w latach 2005-2006. Odwiedzający zagraniczni

przyjeŜdŜali głównie z Niemiec (16,5%), Wielkiej Brytanii (16,1%), USA (9,1%),

Francji (8,1%) i Włoch (7,2%).

c) sezonowość, wyraŜającą się w duŜym ruchu turystycznym w III kwartale oraz niskim

w IV i I kwartale kaŜdego roku.

Działania promocyjne kierowane były do trzech grup odbiorców, którymi były: (1) mieszkańcy

województwa, (2) mieszkańcy wybranych regionów Polski oraz (3) mieszkańcy wybranych

regionów zagranicznych.

44


Projekty adresowane do mieszkańców Województwa

Celem działań promocyjnych podejmowanych przez władze samorządowe województwa

były: integracja wewnętrzna regionalnej społeczności, umacnianie poczucia toŜsamości kulturowej

oraz promocja turystyczna regionu – mieszkańcy są bowiem największa grupą turystów

spośród mieszkańców rodzimych regionów (21,2% w roku 2006) korzystającą z oferty turystycznej

Małopolski,

●Integracji wewnętrznej mieszkańców regionu słuŜyła kolejna edycja Święto Samorządu

Terytorialnego – będącego tradycyjnym spotkaniem środowisk samorządowych Małopolski.

Święta narodowe 3 maja oraz 11 listopada stały się okazją do realizacji projektu edukacyjnego

„MłodzieŜ Pamięta”.

●Umacnianiu poczucia toŜsamości kulturowej dedykowano projekt promocji produktów regionalnych

- Małopolski Festiwalu Smaku. Podczas drugiej edycji Festiwalu w regionie zorganizowano

5 lokalnych kiermaszów produktów regionalnych oraz wielki finał w Krakowie.

W Festiwalu udział wzięło 116 wystawców (w roku 2005 – 46), a wszystkie imprezy odwiedziło

łącznie ponad 60 000 zwiedzających – tj. prawie trzykrotnie więcej, niŜ w roku poprzedzającym.

Ponadto prezentacje projektu Małopolski Smak odbyły się podczas imprez subregionalnych,

organizowanych przez inne podmioty takich jak „Święto Chleba” w Krakowie,

„Dni Ziemi Kluczewskej” i „Wybory Chłopa Roku” w Racławicach.

Województwo włączyło się równieŜ w wydarzenia jubileuszu 100–lecia najstarszych polskich

klubów sportowych MKS Cracovia i TS Wisła Kraków. Wyrazem szacunku dla religijnej

tradycji Małopolski, było udzielenie przez samorząd wsparcia w organizacji spotkania dziennikarzy

z Metropolitą Krakowskim, przy okazji podsumowania wizyty w Polsce jego Świątobliwości

Benedykta XVI.

●W celu wskazania i wypromowania najlepszych ofert turystycznych z regionu, Województwo

Małopolskie we współpracy z „Gazetą Krakowską”, Polską Organizacją Turystyczną,

Małopolską Organizacja Turystyczną, Telewizją Kraków i Radiem Kraków, zrealizowały

plebiscyty: „Wielkie Odkrywanie Małopolski” i „Najlepsza Stacja Narciarska Małopolski”.

Laureatów plebiscytów nagrodzono, jak równieŜ zaproszono do współuczestnictwa w akcjach

promocyjnych realizowanych przez Województwo Małopolskie (targi turystyczne, druki,

internet, akcje bilboradowe). W konkursie dla branŜy turystycznej „Odys”, Marszałek

Województwa Małopolskie przyznał jednemu z biur nagrodę za najlepszą własną ofertę w

kategorii turystyki przyjazdowej, zagranicznej, krajowej i kongresowej.

Mieszkańcom Małopolski zaoferowano broszury informacyjne słuŜące identyfikacji działalności

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz realizacji ustawy o usługach

turystycznych.

Projekty adresowane do mieszkańców wybranych regionów polskich

W roku 2006 przygotowano i przeprowadzono dwie kampanie promocyjne ukierunkowane na

przyciągnięcie turystów z tych regionów, które stanowią najwierniejszą klientelę przyjazdową

do Małopolski. „Małopolska. Kraków na dobry początek” była kampanią zachęcająca do

odwiedzenia Małopolski w sezonie letnim sezonie. Objęła ona swym zasięgiem Warszawę,

Poznań, Wrocław, Górny Śląsk, Łódź – tj. potencjalnie ok. 8 milionów odbiorców. W kampanii

wykorzystano wiele kanałów komunikacji marketingowej jak: billboardy, Internet,

45


dzienniki regionalne (4 wkładki poświęcone Małopolsce w gazetach lokalnych: Dziennik Zachodni,

Dziennik Łódzki, Gazeta Poznańska, Gazeta Wrocławska), telewizja (programy z

cyklu PodróŜe z TVN Meteo - Małopolska). Kampania przygotowana została we współpracy

z miastem Kraków, co pozwoliło na zwiększenie zakresu i poziomu zauwaŜalności kampanii.

Kolejna kampania pod hasłem „Do MałopolSKI! Zwiedzaj od deski do deski” – zachęcała do

zimowego wypoczynku w Małopolsce. Objęła ona swym zasięgiem podobny obszar, jak

kampania letnia, aczkolwiek dłuŜszy był czas jej prowadzenia (3 miesiące).

Region prezentował się na dwóch krajowych targach turystycznych: Warszawa – Lato, zdobywając

wyróŜnienie za najbardziej profesjonalną aranŜację stoiska oraz na Międzynarodowych

Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, gdzie nagrodzono produkt turystyczny

– Szlak Architektury Drewnianej.

Projekty kierowane do mieszkańców wybranych regionów zagranicznych

Podstawowym źródłem informacji o Małopolsce, wykorzystywanym przez gości zagranicznych,

pozostaje rodzina, znajomi i przyjaciele. Wśród cudzoziemców rośnie rola Internetu i

prasy w pozyskiwaniu wiedzy o naszym regionie. Rok 2006 przyniósł wzrost znaczenia targów

turystycznych w promowaniu oferty Małopolski wśród cudzoziemców. Wśród walorów

wskazywanych przez respondentów badań ruchu turystycznego naleŜy zdecydowanie wymienić

kulturę, a w tym zabytki, tradycję, religię, muzea oraz kuchnię regionalną.

Ofertę turystyczną promowano przez: organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, uczestnictwo

w targach turystycznych oraz promocję przy współpracy tzw. tanich przewoźników

lotniczych.

●Wizyty studyjne zorganizowano dla 110 dziennikarzy i przedstawicieli branŜy turystycznej

– m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Węgier, Ukrainy, Hiszpanii, Japonii, Francji oraz redaktorów

magazynów pokładowych linii lotniczych. Wymierne efekty to m. in. kilkadziesiąt informacji

w mediach zagranicznych promujących Małopolskę. Obok wizyt dziennikarzy, w

ramach projektu Malopolska in Focus do Małopolski zaproszono fotografików słowackich

(wykonali oni i przekazali Województwu kilkadziesiąt profesjonalnych fotografii regionu)

oraz kilkunastu niemieckich touroperatorów, którym prezentowano ofertę małopolskich

uzdrowisk.

●Małopolskę i Kraków wspólnie promowano podczas 13 renomowanych europejskich targów

turystycznych (m. in. W Brukseli, Mediolanie, Budapeszcie, Moskwie, Kijowie, Barcelonie,

Warszawie, Poznaniu i in.) Oferta turystyczna (ale równieŜ i gospodarcza) Małopolski

zaprezentowana została na rynku amerykańskim podczas Polonijnych Targów Gospodarczych

w Chicago oraz na spotkaniu amerykańskich touroperatorów zainteresowanych organizacją

przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski w Nowym Jorku.

W roku 2006 kontynuowano projekt polegający na wzajemnej wymianie świadczeń marketingowych

z liniami Sky Europe, Ryanair i Norwegian. Logotyp Województwa wraz z przekazem

promocyjnym obecny był na reklamach nowych połączeń z Krakowa w prasie ogólnopolskiej

i lokalnej, nośnikach wielkoformatowych, reklamach Województwa Małopolskiego

w magazynach pokładowych, na stronach WWW przewoźników, w mailingach kierowanych

do klientów tanich linii zachęcających do odwiedzenia Małopolski.

46


●Uzupełnieniem dla promocyjnych przedsięwzięć o charakterze turystycznym były materiały

wydawnicze słuŜące informacją zarówno mieszkańcom polskich jak i zagranicznych regionów.

Opracowano nowe wydawnictwa przeglądowe o regionie („Małopolska w liczbach”,

Małopolskie ABC”, „Małopolska inspiruje”) oraz serię wydawnictw turystycznych, dostępnych

w kilku wersjach językowych („Mapka atrakcji turystycznych”, „Odkryj Małopolskę –

Przewodnik po wybranych trasach i szlakach turystycznych”, Małopolska, Kraków. Odwiedź

swoje marzenia”, Małopolskie uzdrowiska. Wyprawy po zdrowie i urodę” „Odkryj Małopolskę.

Przewodnik po wybranej ofercie kulturowej”. Mapa turystyczna Województwa Małopolskiego”,

Szlak Architektury Drewnianej (CD), Przewodnik turystyczny „Szlak Architektury

Drewnianej, Przewodnik turystyczny „Szlak Architektury Drewnianej.) Łączny nakład

wszystkich wydawnictw (we wszystkich wersjach językowych) w roku 2006 wyniósł ponad

380 tys. egz.

3.8 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W roku 2006 Małopolska prowadziła, na podstawie umów i porozumień, współpracę dwustronną

z 13 regionami zagranicznymi, a na podstawie porozumień międzyrządowych z 3

regionami zagranicznymi. Ponadto region utrzymywał wiele kontaktów roboczych. Wśród

realizowanych projektów dominowały edukacyjne i kulturalne.

Realizacja projektów

Podstawową formą współpracy z partnerami zagranicznymi jest realizacja projektów. W roku

2006 projekty były realizowane z takich dziedzin jak edukacja (46), kultura (31), administracja

(23), gospodarka (19), promocja i turystyka (18), polityka społeczna (12), fundusze strukturalne

(9), rolnictwo (7), ochrona zdrowia (5), nowe technologie (4), ochrona środowiska (3),

rynek pracy (2). Wśród zrealizowanych i będących nadal w realizacji projektów znalazło się

wiele projektów interdyscyplinarnych, międzynarodowych targów turystycznych, wizyt studyjnych,

misji identyfikacyjnych, press tourów, konferencji i staŜy.

WaŜniejszymi z nich były:

• 4. Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego Badań i Innowacji na rzecz Kształcenia

Ustawicznego pt. Kompetencje w kształceniu ustawicznym: w jaki sposób je identyfikować,

rozwijać i uznawać, zorganizowana w Małopolsce we współpracy

z regionem Rhone-Alpes (Francja) z udziałem ok. 240 uczestników.

• Konferencja nt. współpracy pomiędzy samorządami polsko-francusko-niemieckimi pt.

„Samorządy Trójkąta Weimarskiego w sercu Europy”

• Festiwal Tadeusza Kantora w Rhone-Alpes (Lyon, Grenoble i Valence): wystawy

przedstawiające twórczość teatralną i plastyczną artysty; warsztaty dramatyczne; projekcje;

seminaria oraz inne wydarzenia podkreślające związki między Tadeuszem

Kantorem a Francją.

• IX Seminarium Przyszłości „Problemy demograficzne – wyzwania dla gospodarki,

rynku pracy i społeczeństwa”, zorganizowane we współpracy z Krajem Związkowym

Turyngii (Niemcy)

• Prezentacja Prowincji Jiangsu (Chiny) – jako gościa specjalnego podczas Krakowskiego

Salonu Turystycznego

• Konferencja: „Ukraina, Polska i Niemcy w Europie przyszłości” we Lwowie.

47


Łączna liczba projektów w latach 2003-2006

200

180

160

2005

2006

Liczba projektów

140

120

100

80

60

2003

2004

40

20

0

Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych

Przedstawiciele Małopolski uczestniczyli w pracach Zrzeszenia Regionów Europy (AER). –

największej organizacji skupiająca samorządy regionalne z obszaru całej Europy,

AER realizuje trzy zasadnicze cele: wzmocnienie oddziaływania regionów na instytucje europejskie,

promocję współpracy pomiędzy regionami, promowanie idei regionalizmu i federalizmu

w Europie. Przedstawiciele Małopolski omawiali i opiniowali kwestie zdrowia, spraw

społecznych, kultury, edukacji, sportu, młodzieŜy, turystyki oraz markowych produktów regionalnych.

Brali równieŜ udział w warsztatach tematycznych organizowanych przez stowarzyszenie

Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

ERIS@. oraz pracach Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i

Kształceniem Zawodowym (FREREF).

Integracja europejska

Działania na rzecz integracji europejskiej miały na celu przede wszystkim upowszechnianie

wiedzy o moŜliwościach pozyskiwania środków na projekty w ramach programów europejskich.

Nową inicjatywą edukacyjną było otwarcie w roku 2006 sieci punktów informacji europejskiej,

działających przy małopolskich samorządowych bibliotekach publicznych.

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Biblioteki Wojewódzkiej

w Krakowie oraz małopolskimi bibliotekami publicznymi, powstała sieć tzw.

punktów Euro Info – tj. bogaty zbiór materiałów dotyczących Unii Europejskiej. Stosowne

umowy podpisało w 2006 roku 87 małopolskich bibliotek. Ułatwiło to wszystkim zainteresowanym

dostęp do problematyki unijnej - począwszy od podstawowych zagadnień ogólnych,

skończywszy na kwestii programów i projektów unijnych, źródeł i mechanizmów finansowania.

Biuro Województwa Małopolskiego w Brukseli udzieliło równieŜ wsparcia małopolskim firmom

w poszukiwaniach partnerów zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych.

Głównym narzędziem dotarcia do mieszkańców Małopolski był – jak w latach poprzednich

- Małopolski Informator Europejski.

Ponadto podejmowano działania informacyjno-promocyjne dotyczące regionu. Biuro Małopolski

w Brukseli aktywnie włączyło się w - organizowane po raz czwarty przez Dyrekcję

Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Komitet Regionów i europejskie

regiony - Open Days - największe na szczeblu europejskim wydarzenie polityki regionalnej.

Tematem przewodnim październikowego OPEN DAYS 2006 było „Inwestowanie w europej-

48


skie regiony i miasta” ze szczególnym uwzględnieniem publicznych oraz prywatnych inicjatyw

dla wzrostu i zatrudnienia. W minionym roku w imprezie uczestniczyły 134 regiony,

podzielone na tzw. konsorcja – łącznie rekordowa liczba ok. 4 tysięcy gości którzy wzięli

udział w ponad 115 warsztatach tematycznych. Małopolska była promowana w konsorcjum,

które tworzyły: Rhône-Alpes (Francja), Badenia-Wirtembergia (Niemcy), Katalonia (Hiszpania),

Lombardia (Włochy), Piemont (Włochy), Kantony Szwajcarskie (Szwajcaria), Dolina

Aosty (Włochy), Miasto Kraków

3.9 TURYSTYKA

„Małopolska gościnna”

Priorytetowym projektem, wspierającym tworzenie i utrzymywanie produktów turystycznych.

był, realizowany od roku 2002, program grantowy w dziedzinie rozwoju turystyki i

wypoczynku „Małopolska Gościnna". Z budŜetu Województwa dofinansowano najciekawsze

projekty przedstawione przez organizacje pozarządowe. W roku 2006 w ramach konkursu

dofinansowano 39 projektów na kwotę prawie 560 tys. zł., m.in.: zakupiono sprzęt dla potrzeb

ratownictwa zimowego prowadzonego przez Grupę Podhalańską i Krynicką Górskiego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dokonano

renowacji 433 kilometrów pieszych górskich szlaków turystycznych, wytyczono i

oznakowano Szlak Jaskiniowców w Gminie Wolbrom, opracowano i wytyczono Międzynarodowy

Karpacki Szlak Rowerowy i in.

Nowe kompetencje

Od 1 stycznia 2006 kompetencje wojewodów, wynikające z ustawy o usługach turystycznych,

zostały przekazane Marszalkom województw. Marszałek województwa przejął zadania związane

z: prowadzeniem Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,

nadawaniem uprawnień dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz kategoryzacją

i kontrolą obiektów hotelarskich.

Ewidencja Marszałka Województwa Małopolskiego zawierała na koniec 2006r zawierała:

323 obiekty hotelarskie, 314 wpisów organizatorów turystyki – pośredników, 7901 uprawnień

nadanych pilotom i przewodnikom turystycznym.

Marszałek Województwa Małopolskiego podjął działania w zakresie prowadzenia kontroli

osób wykonujących zadania przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wydając 88

stosownych upowaŜnień dla osób związanych ze środowiskiem przewodnickim. Kontrole te,

z inicjatywy samorządu wojewódzkiego, zyskają wsparcie zarówno funkcjonariuszy straŜy

miejskiej jak i policji.

3.10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Działania Województwa Małopolskiego podjęte w 2006 r. znacząco przyczyniły się do wzbogacenia

oferty kulturalnej regionu i rozwoju instytucjonalnego jednostek organizacyjnych

kultury:

− kontynuowano system finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych w regionie pn.

„Mecenat Małopolski”,

49


− Małopolska otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najwyŜszą

kwotę dotacji w ramach zadań objętych Mecenatem Państwa (23 wnioski na kwotę

5.273.800 zł. – z czego 83% środków dla Małopolski otrzymały instytucje kultury, dla

których organizatorem jest Województwo Małopolskie),

− powiększono liczbę zbiorów muzealnych dokonując zakupów kolekcji dzieł sztuki,

− przejęto do prowadzenia instytucję kultury Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy

Górnej oraz przygotowano do przejęcia Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec;

− podniesiona została atrakcyjność skansenów małopolskich poprzez znaczące zadania inwestycyjne

(Nowy Sącz, Orawa, Wygiełzów),

− przejęto od Skarbu Państwa Willę „Oksza” w Zakopanem z przeznaczeniem na utworzenie

Galerii Sztuki Polskiej XX wieku,

− zaprojektowano nowe zadania inwestycyjne (Muzeum T. Kantora, Filharmonia),

− konsekwentnie rozwijano system promocji kultury i dziedzictwa kulturowego.

Mecenat Małopolski – wspieranie zadań z dziedziny kultury

„Mecenat Małopolski” – otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej

w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o duŜych walorach artystycznych, promocyjnych,

edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyraŜających jego róŜnorodność kulturową

i umoŜliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Dofinansowanie uzyskało

97 zadań na łączną kwotę 1.100.000 zł z 12 powiatów i 3 miast na prawach powiatu.

NajwaŜniejsze zadania to m. in. Krakowski Festiwal Filmowy Ogólnopolski Festiwal Komedii

Talia 2006, Festiwal Kultury śydowskiej, Krakowskie Reminiscencje Teatralne – Międzynarodowy

Festiwal Teatralny, II Festiwal Muzyki Polskiej, XII Międzynarodowy Festiwal

Jazzowy „Starzy i młodzi czyli jazz w Krakowie, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Europejski

Festiwal im. Jana Kiepury, Międzynarodowy Festiwal “Muzyka w Starym Krakowie”.

Promocja kultury i dziedzictwa kulturowego

VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to cykliczny program regionalny, ukazujący bogactwo

kulturowe i duchowe Małopolski, odzwierciedlone w jej unikatowych zabytkach. W

ramach ósmej edycji Dni udostępniono zwiedzającym 13 obiektów zabytkowych. W organizację

Dni zaangaŜowały się lokalne samorządy, instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły,

wolontariusze. Zwiedzaniu obiektów towarzyszyły koncerty, widowiska plenerowe, wystawy,

prezentacje twórczości ludowej i rzemieślniczej, imprezy edukacyjne oraz konkursy o tematyce

związanej z zabytkami. W 2006 roku w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego

wzięło udział ok. 33 tys. osób. Uroczyste spotkanie w ramach Dni odbyło się w dniu 21 maja

2006 r. na Zamku w Korzkwi, gdzie zaprezentowano efekty kompleksowej konserwacji

obiektu i zagospodarowania go na cele uŜytkowe. Wręczono takŜe Nagrodę Województwa

Małopolskiego im. Mariana Korneckiego; nagrody Konkursu Historycznego „Z rodzinnych

albumów…Walka o Niepodległą 1939-1980”, przeprowadzonego we współpracy z Instytutem

Pamięci Narodowej; konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieŜy; konkursu fotograficznego

„Skarby Małopolski”.

50


V Małopolskie Dni KsiąŜki „KsiąŜka i RóŜa”

Wspólnie z Instytutem KsiąŜki w Krakowie zorganizowano V edycję Małopolskich Dni

KsiąŜki "KsiąŜka i RóŜa", w których wzięło udział ponad 50 księgarni z terenu województwa.

Księgarnie oferowały klientom ksiąŜki z 10% zniŜką oraz dołączały do zakupu róŜę. Program

wzbogacony został dwiema wystawami starodruków oraz specjalną edycją Salonu Poezji.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im.

Kazimierza Wyki

Nagroda im. Kazimierza Wyki, przyznawana w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i

artystycznej, naleŜy do nielicznych tego typu nagród w Polsce. W 2006 roku Nagrodę im. K.

Wyki przyznano Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi za całokształt osiągnięć krytycznoliterackich

w dziedzinie literatury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad Ŝyciem

i twórczością Czesława Miłosza.

Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Po raz trzeci przyznane zostały Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za twórcze zastosowanie tradycji regionalnych w architekturze współczesnej Województwa

Małopolskiego. Na konkurs wpłynęło 14 prac, w tym 7 w kategorii „budownictwo

uŜyteczności publicznej” i 7 w kategorii „budownictwo mieszkaniowe”. Główną nagrodę w

III edycji konkursu zdobył jednorodzinny dom w Swoszowicach, projektu zespołu Ingarden

& Ewy Architekci (inwestor Dariusz Znamirowski). Nagrodę przyznano za: właściwe poszukiwanie

inspiracji i udane nawiązanie do tradycyjnych form budownictwa małopolskiego z

twórczym ich rozwinięciem we współczesnej architekturze zaprojektowanego i zrealizowanego

domu. Komisja konkursowa przyznała takŜe trzy wyróŜnienia: wyróŜnienie w kategorii

budownictwo mieszkalne uzyskał budynek mieszkalny jednorodzinny w Witowie-Płazówce

(pow. tatrzański, gm. Kościelisko), zaprojektowany przez Krzysztofa Gądka (inwestor: Zbigniew

Dymek).WyróŜnienie w kategorii budownictwo uŜyteczności publicznej otrzymały:

budynek Banku Spółdzielczego w Zawoi (inwestor Bank Spółdzielczy w Jordanowie), zaprojektowany

przez Andrzeja Kaczmarczyka, oraz karczma "Czarci Jar" w Zakopanem, zaprojektowana

przez Grzegorza Leszka Krzanika (inwestor: Grapa sp.j.).

Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski

– pierwszy w Polsce program ochrony zabytków

Program został stworzony w celu ochrony i opieki nad zabytkami, a zwłaszcza zahamowania

procesu degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy ich stanu zachowania, a jednocześnie

rozwoju turystyki oraz promocji dorobku kulturowego i historii regionu Województwa

Małopolskiego. Województwo Małopolskie wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu

i Administracji rozpoczęło monitorowanie wszystkich działań podejmowanych na terenie

województwa małopolskiego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Opracowano

raport o działaniach w zakresie opieki nad zabytkami w województwie małopolskim.

W roku 2006 przeznaczono środki w wysokości 1.000.000 zł na wsparcie przedsięwzięć

z zakresu ochrony zabytków realizowanych przez regionalne instytucje kultury, dla

których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora, w tym: 450.000 na zabytki

instytucji kultury (min. kasztel w Szymbarku, zabytkowe hangary Lotniczego Parku Kulturowego,

rewitalizacja Ratusza w Tarnowie, Dwór z Drogini w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym

w Wygiełzowie) oraz 400.000 zł na obiekty zabytkowe szpitali (Wojewódzkiego

51


Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika, Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach

i Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II).

Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do parlamentarzystów województwa

małopolskiego z postulatem zmiany ustawy poprzez uwzględnienie, obok organu stanowiącego

gminy lub powiatu, takŜe organu stanowiącego województwa, jako jednostki samorządu

terytorialnego uprawnionego do udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków.

Starania te okazały się skuteczne – Sejm RP wprowadził stosowną zmianę ustawy o

ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z czym Sejmik Województwa Małopolskiego w

dniu 2 października 2006 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków, połoŜonych na obszarze województwa małopolskiego.

Praca dla bezrobotnych w Małopolsce – Program „Konserwator” 2006 rok

Program „Konserwator” przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego jest pierwszym

tego typu programem w Polsce. Dotyczy czasowego zatrudnienia - w ramach robót publicznych,

prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego - osób długotrwale bezrobotnych

i zagroŜonych wykluczeniem społecznym przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją

substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa

małopolskiego. W 2006 roku w Małopolsce 35 beneficjentów oraz 11 instytucji kultury Województwa

Małopolskiego zatrudniło prawie 450 osób bezrobotnych – aktywnie poszukujących

pracy. Bezrobotni pracowali w ramach programu przy obiektach i zespołach obiektów

zabytkowych.

Działania na rzecz poprawy bazy małopolskiej kultury

Konkursy architektoniczne

Samorząd Województwa Małopolskiego zainicjował i rozstrzygnął konkursy architektoniczne

na projekty nowoczesnych obiektów kultury. W roku 2006 odbyły się następujące konkursy:

- Konkurs na koncepcję ideowo – studialną architektoniczno – urbanistyczną obiektu Centrum

Sztuki Nowoczesnej w Krakowie

- Konkurs „Na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji

Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie.

- opracowany został takŜe projekt konkursu architektonicznego pn.: ”Opracowanie koncepcji

architektoniczno – urbanistycznej gmachu Filharmonii w Krakowie”

W 2006 roku wykonywane były takŜe dokumentacje pokonkursowe projektów dotyczących

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie oraz

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Wielkie inwestycje

Z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2006 roku realizowane były:

− Modernizacja i przebudowa Opery Krakowskiej – 38.133.679 zł

(środki z UE - 20.509.979 zł )

− Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu – 9.314.044 zł

(środki z UE – 5.525.281 zł )

− Rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu – 1.687.199 zł

(środki z UE – 1.077.844 zł )

52


Ponadto wykonano prace związane z modernizacją siedziby i otoczenia Teatru

im.St.I.Witkiewicza w Zakopanem, rozbudową i modernizacją MCK „Sokół” w Nowym Sączu

(parking), adaptacją poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,

rewitalizacją Zamku w Dębnie i siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie (ratusz).

Dotacje dla regionalnych instytucji kultury

Województwo Małopolskie jest organizatorem 18 instytucji kultury, 1 instytucja prowadzona

wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz 1 instytucja zlecona jest do prowadzenia Powiatowi

Gorlickiemu.

Dotacja podstawowa z budŜetu Województwa Małopolskiego, zgodnie z uchwałą budŜetową,

dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego została zaplanowana na poziomie

47.023.580 zł.

W ciągu roku budŜetowego instytucje kultury otrzymały zwiększenie dotacji podstawowej

na realizację zadań statutowych w łącznej kwocie 6.433.313 zł pochodzących z następujących

źródeł:

− z budŜetu Województwa Małopolskiego - 3.503.420 zł

− z budŜetu państwa – 2.562.893 zł

− z innych jednostek samorządu terytorialnego – 367.000 zł.

Dodatkowe środki finansowe pochodzące z budŜetu Województwa Małopolskiego

przeznaczone były na wsparcie działań instytucji w zakresie rozwoju kultury i sztuki oraz jej

promocji.

BudŜet państwa wsparł finansowo działania programowe instytucji kultury poprzez

budŜet Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych

przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji

na te zadania, w ramach programu operacyjnego „Mecenat 2006”. W ramach Mecenatu

dofinansowanie otrzymało 12 instytucji kultury w łącznej kwocie 4.502.800 zł.

Otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie w wysokości

367.000 zł skierowane było na dofinansowanie przejętej z dniem 1 stycznia 2006 roku od

Powiatu Nowotarskiego instytucji kultury Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy

Górnej (200.000 zł).

Pozostała kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności Małopolskiego Biura

Wystaw Artystycznych – Oddziały w Nowym Targu, Miechowie i Olkuszu, Oddziału Muzeum

Okręgowego w Nowym Sączu –Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy

oraz Krakowskiego Teatru Scena STU.

Na koniec roku dotacja podstawowa dla instytucji kultury wyniosła łącznie

53.456.893 zł.

Na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne, instytucje kultury otrzymały

w 2006 roku z budŜetu Województwa Małopolskiego dotację w łącznej wysokości:

37.334.834 zł, z czego:

− na zakupy inwestycyjne – 2.267.496 zł

− na inwestycje realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 7.900.000 zł

− na inwestycje współfinansowane ze środków UE – 22.560.662 zł

− na pozostałe zadania inwestycyjne - 4.606.676 zł

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były środki finansowe pochodzące z następujących

budŜetów:

− z budŜetu Województwa Małopolskiego - 31.129.834 zł

− z budŜetu państwa - Kontrakt Wojewódzki – 3.950.000 zł

− z budŜetu państwa w ramach Prog. Operacyjnego „Mecenat 2006” – 2.247.000 zł

53


− z innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.000 zł.

Na koniec roku dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury wyniosła łącznie 37.334.834 zł, z

czego instytucje kultury wydatkowały kwotę w wysokości 19.634.050 zł, a środki w wysokości

16.560.497 zł zostały przyjęte Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego jako wydatki,

które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego.

Warunki dla rozwoju sztuki uprawiania twórczości oraz prezentacji zasobów dziedzictwa

w regionalnych instytucjach kultury

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zagrał ogółem 322 spektakle w tym odbyły się 3

premiery na DuŜej Scenie i 3 na Scenie Miniatura. Średnia frekwencja w 2006 roku wyniosła

na wszystkich scenach 93,2%.

Krakowski Teatr Scena STU obchodził jubileusz 40-lecia.W 2006 roku zagrał 159

spektaklu repertuarowych, które obejrzało prawie 30 000 widzów przy średniej frekwencji

97,37%. W Teatrze odbyła się jedna premiera spektaklu w reŜyserii i inscenizacji Krzysztofa

Jasińskiego – „Szczęśliwe dni” Samuela Becketta.

Teatr St. I. Witkiewicza w Zakopanem zagrał ogółem 173 spektakle, w tym 100 na

DuŜej Scenie a 73 na Małej Scenie. Frekwencja w roku 2006 wyniosła 87%.

Teatr zrealizował 6 spektakli premierowych. Odbyły się takŜe wystawy i wernisaŜe w Galerii

Teatru oraz szereg koncertów w Kawiarni na Scenie Bazakbala.

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie zorganizowała łącznie 431 koncertów

symfonicznych, symfoniczno-oratoryjnych, kameralnych, recitali, umuzykalniających dla

młodzieŜy Musica Ars Amanda, koncertów dla dzieci, koncertów Artyści dla Filharmonii

Krakowskiej, Koncertów Uniwersyteckich, Wieczorów Wawelskich i innych na terenie Województwa

Małopolskiego.

Opera Krakowska w Krakowie zaprezentowała dwa spektakle premierowe. Łącznie

przedstawiono 187 spektakli na scenach w Krakowie, w plenerze, na scenach gościnnych w

Małopolsce a takŜe podczas zagranicznych tournee. Średnia frekwencja w Operze wyniosła

93%.

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach zorganizowała 28 wystaw, w tym

10 zagranicznych lub o charakterze międzynarodowym. Po raz XIII zorganizowano Międzynarodowy

Polonijny Plener Malarski „Wschód Zachód”. W Galerii odbyły się takŜe m.in.

Ogólnopolskie Mistrzowskie Kursy Kwartetów Smyczkowych.

Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu zorganizowano łącznie

75 wystaw w tym 6 wystaw poza lokalami własnymi. W 2006 roku zorganizowano III Międzynarodowe

Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2006, któremu towarzyszyły 2 wystawy.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zorganizował VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa

Kulturowego w maju 2006 roku. Równocześnie kontynuował realizację cyklicznych

programów takich jak Muzeobranie Małopolska, Pierścień św. Kingi czy Kolędy pod Hejnałem.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna zakupiła prawie 5000 ksiąŜek i ponad 500 zbiorów

specjalnych. Zarejestrowała 75 000 czytelników wypoŜyczając ogółem 770 000 pozycji. W

2006 roku biblioteka zajmowała się takŜe tworzeniem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej –

kolekcji zbiorów zdigitalizowanych. Zorganizowała takŜe szereg wystaw i imprez dodatkowych

związanych z promocją i upowszechnianiem czytelnictwa.

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” kontynuowało działalność organizując szereg

imprez - przeglądów folklorystycznych, festiwali, zajęć związanych z kształceniem i doskonaleniem

instruktorów i animatorów kultury. Centrum Kultury zorganizował m.in. Międzynarodowy

Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, XXIV Małopolski

54


Przegląd Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę czy XXX Karpacki Festiwal Dziecięcych

Zespołów Regionalnych w Rabce – Zdroju.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zorganizowało

3 wystawy czasowe. Zbiory muzeum wzbogaciły się o ok. 700 muzealiów i archiwaliów. Muzeum

organizowało takŜe spotkania kombatantów połączone z wykładami. Łącznie w 2006

roku Muzeum zwiedziło 6,5 tys. osób

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zorganizowało 17 wystaw czasowych prezentowanych

w kraju, a niektóre poza granicami Polski. Oddział Muzeum w Nowej Hucie zorganizował

IV Krakowski Piknik Archeologiczny na terenie Ośrodka Magazynowo – Studyjnego

w zespole podworskim w Branicach.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zorganizowało

13 wystaw czasowych, w tym 3 kontynuowane z 2005 roku. Siedzibę muzeum odwiedziło

ponad 25 000 osób. Muzeum zorganizowało takŜe 5 wystaw zagranicznych.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w 2006 roku zorganizowało kilkanaście wystaw czasowych

w siedzibie i poza siedzibą Muzeum. Muzeum zorganizowało takŜe III Małopolski Piknik

Lotniczy cieszący się duŜą popularnością.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zorganizowało w swojej siedzibie i oddziałach łącznie

30 wystaw czasowych. Zorganizowało takŜe cykliczne konkursy (Szopka Dębińska, Turniej

Matejkowski, Muzeum w oczach dziecka, Malowana Chata). Muzeum zorganizowało

takŜe Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”. Z oferty Muzeum skorzystało łącznie

ponad 125 000 osób.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zorganizowało 14 wystaw czasowych w Domu

Gotyckim, Galerii „Dawna Synagoga” oraz w Sądeckim Parku Etnograficznym. Frekwencja

w oddziałach muzealnych wyniosła prawie 130 000 osób.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem otrzymało willę

„Oksza” z przeznaczeniem na Galerię Sztuki Polskiej XX wieku. Zakończyło takŜe 3-letnie

prace nad modernizacją wystawy stałej w części przyrody oŜywionej. Muzeum zorganizowało

7 wystaw czasowych. Frekwencja na wystawach stałych i czasowych wyniosła ogółem ponad

104 000 zwiedzających.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zorganizowało 11 wystaw

czasowych. Muzeum było takŜe organizatorem konkursów i imprez plenerowych, w tym tradycyjnego

Święta Borówki. Frekwencja w 2006 roku wyniosła niepełne 10 000 zwiedzających.

3.11 EDUKACJA

Poprawa szans edukacyjnych młodzieŜy i promocja uzdolnień

Województwo Małopolskie widząc w aktywnym i wykształconym społeczeństwie gwarancję

trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego regionu, podejmuje działania mające na celu

poprawę szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy oraz sprzyjające promocji i rozwojowi talentów.

Szczególnym powodem do dumy samorządu województwa, jest realizacja Regionalnego Programu

Stypendialnego, w ramach którego wypłacane są stypendia za pośrednictwem Działania

2.2. ZPORR oraz „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.

Głównym załoŜeniem realizacji programu stypendialnego w ramach Działania 2.2. ZPORR

jest podniesienie dostępu do kształcenia młodzieŜy znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

W roku 2006/2007 łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na stypendia

dla 16 tys. uczniów i studentów (w tym 13 363 uczniów oraz 2 643 studentów) wynosi 25,64

55


mln zł. Od 2004 roku objęto pomocą stypendialną 36 086 młodych Małopolan, w tym 31 743

uczniów oraz 4 343 studentów, o łącznej wartości 54,17 mln zł.

Równocześnie powołana przez Województwo, „Sapere Auso” Małopolska Fundacja Stypendialna,

wspierająca uczniów i studentów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, mającymi

jednak trudności materialne w realizacji swoich aspiracji, przyznała w 2006 roku 372

stypendia (w tym dla: 163 uczniów oraz 209 studentów) na łączną kwotę 901 900 zł.

Od początku swojej działalności Fundacja przyznała łącznie 925 stypendiów,

w tym 586 dla studentów i 339 dla uczniów, o łącznej wartości 2,49 mln zł.

Ponadto w dotychczas realizowanych projektach w ramach Programu Promocji Zdolnej MłodzieŜy

Województwa Małopolskiego, uczestniczyło łącznie ponad 60 tys. młodych osób, w

tym 9,6 tys. uczniów z 380 szkół brało udział w konkursach organizowanych przez Województwo

Małopolskie w ubiegłym roku. Warto zaznaczyć takŜe, iŜ 446 młodych Małopolan,

laureatów olimpiad konkursów i turniejów, zostało uhonorowanych nagrodami za szczególne

osiągnięcia edukacyjne w roku 2006. Od początku realizacji Programu nagrodzono około

1 900 uczniów.

Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wymaga tworzenia i wdraŜania programów wychowawczych

promujących pozytywne zachowania, poszukujących autorytetów, a takŜe

kształtujące uniwersalne wartości w młodym pokoleniu. Dlatego teŜ, wśród działań Województwa

Małopolskiego uznanych za priorytetowe w dziedzinie edukacji w 2006 roku, nale-

Ŝy wymienić realizację inicjatyw mających na celu wsparcie szkoły, a w szczególności nauczycieli,

w wypełnianiu zadań wychowawczych.

Szczególnym projektem zrealizowanym przez Województwo Małopolskie we współpracy z

Miastem Kraków, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i

MłodzieŜy Kurii Metropolitalnej było zorganizowanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

konkursu pn. „Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II” – Teatralia, Muzykalia.

Wzięło w nim udział ponad 1 000 uczniów z 54 szkół małopolskich (w tym 28 zespołów teatralnych,

21 zespołów wokalno - muzycznych i 5 chórów), którzy pod kierunkiem i z pomocą

nauczycieli, przygotowali spektakle teatralne lub utwory słowno-muzyczne (pieśń, piosenka,

poezja śpiewana) i zaprezentowali je podczas przeglądów konkursowych. Inspirację do

ich tworzenia stanowiło Ŝycie i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Nagrodzone scenariusze

widowisk i utwory słowno muzyczne opracowano i wydano jako pakiet edukacyjnodydaktyczny,

który następnie został przekazany do małopolskich szkół ponadgimnazjalnych

oraz wszystkich szkół noszących imię Jana Pawła II by słuŜyły do wykorzystania w pracy

z młodzieŜą.

Istotne miejsce pośród podejmowanych inicjatyw zajmują takŜe projekty mające na celu

kształtowanie toŜsamości regionalnej oraz przybliŜenie uczniom szkół gimnazjalnych, wiedzy

o dziedzictwie historycznym Małopolski, tj. realizacja Otwartego Konkursu Ofert pn. „Nasz

region – nasza toŜsamość” oraz projektu edukacyjnego pn. „Edukacja regionalna – Małopolska”.

W ramach projektu „Nasz region – nasza toŜsamość” za pośrednictwem 13 organizacji pozarządowych

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla około 3,4 tys. gimnazjalistów. Miały

one na celu przybliŜenie uczniom historii i tradycji Małopolski, m.in. poprzez organizację

warsztatów, wykładów, spotkań z twórcami regionalnymi oraz zajęć umoŜliwiających młodzieŜy

zwiedzanie Krakowa i innych zakątków regionu, ukazujących charakter i bogactwo

kulturowe Małopolski.

Konferencjami w Nowym Sączu i Oświęcimiu zakończono realizację projektu edukacyjnego

pn. „Edukacja regionalna – Małopolska”, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Mało-

56


polskiego. Projekt obejmował cykl konferencji i warsztatów dla nauczycieli szkół wszystkich

szczebli, które realizowano od roku 2005. Jednym z efektów zrealizowanego projektu była

edycja pięciu wydawnictw w formie ksiąŜek i płyt CD obrazujących edukację regionalną na

Podtatrzu, Nowosądecczyźnie, Ziemi Krakowskiej, Tarnowskiej i Oświęcimsko–Zatorskiej.

Wydawnictwa te są cenną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli realizujących w szkołach

ścieŜkę edukacji regionalnej.

Ponadto Województwo Małopolskie działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

na poziomie wojewódzkim, we współpracy z małopolskimi ośrodkami ruchu drogowego

w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz Policją i Kuratorium Oświaty, zrealizowało

projekt pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach – Małopolska Akcja-Widoczny

Pierwszoklasista”.

Głównym załoŜeniem projektu było upowszechnienie wśród wszystkich uczniów pierwszych

klas szkół podstawowych z terenu województwa zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały imprezy plenerowo-happeningowe pod

hasłem: Świadomy = bezpieczny, inaugurujące w regionie projekt. Najistotniejszym elementem

realizacji projektu było opracowanie broszury informacyjnej dotyczącą podstawowych

zasad ruchu drogowego i przekazane jej wszystkim uczniom klas pierwszych z terenu małopolski,

wraz z elementami odblaskowymi. Akcją zostało objętych w sumie ponad 36 tys.

dzieci. Ponadto niemal do wszystkich szkół przekazano odblaskowe kamizelki dla uczniów,

poprawiające bezpieczeństwo dzieci podczas realizacji róŜnego rodzaju wycieczek szkolnych.

Szkolnictwo regionalne

Na początku 2006 roku Województwo Małopolskie było organem prowadzącym dla 23 szkół

i placówek oświatowych w tym: szkół policealnych, zespołu szkół ponadgimnazjalnych, szkół

działających przy klinikach i prewentoriach, młodzieŜowych ośrodków wychowawczych,

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładów kształcenia nauczycieli, pedagogicznych

bibliotek wojewódzkich oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Priorytetowym działaniem w roku 2006 było dostosowanie kształcenia w zawodzie

pracownika socjalnego do nowych regulacji prawnych. Województwo Małopolskie podpisało

porozumienie z Akademią Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w

sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogicznej studiów

o specjalności praca socjalna na bazie Szkoły Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych

im. Adama Chmielowskiego-Brata Alberta Nr 4 w Krakowie. Równocześnie przekazano do

dyspozycji Akademii Pedagogicznej w drodze umowy darowizny budynek Szkoły na oś. Stalowym

17 wraz z wyposaŜeniem dydaktycznym słuŜącym do kształcenia w specjalności praca

socjalna. Akademia Pedagogiczna zatrudniła w swoich strukturach pracowników Szkoły Policealnej

Pracowników SłuŜb Społecznych Nr 4 związanych z realizacją procesu dydaktycznego

w zawodzie pracownika socjalnego. Natomiast kształcenie realizowane dotychczas

w Szkole Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych im. A. Chmielowskiego – Brata Alberta

Nr 4 w Krakowie przeniesiono do Szkoły Policealnej Pracowników SłuŜb Medycznych

i Społecznych Nr 3 w Krakowie. Jednocześnie z 31 sierpnia 2006 r. zlikwidowano Szkołę

Policealną Pracowników SłuŜb Społecznych w Miechowie.

Biorąc pod uwagę powyŜsze od 1 września 2006 r. Województwo Małopolskie było organem

prowadzącym dla 21 szkół i placówek oświatowych.

W roku 2006 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie ogółem

kształciło się 3671 uczniów i słuchaczy.

57


Dochody Województwa w zakresie edukacji w 2006 roku ukształtowały się na poziomie

51 686 323 zł Natomiast wykonane wydatki Województwa na prowadzenie szkół i placówek

oświatowych wyniosły 52 769 290 zł. RóŜnica w wysokości 1 082 967 zł jest finansowana z

dochodów własnych Województwa Małopolskiego. DuŜy wpływ na ich wysokość mają wydatki

przeznaczone na inwestycje oraz na wynagrodzenia kadry pedagogicznej. W ostatnich

latach wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu

zawodowego wykazała tendencję wzrostową, a w 2006 r. przewyŜszyła średnie wynagrodzenie

nauczycieli określone Karcie Nauczyciela.

Odnowa bazy dydaktycznej szkół Województwa Małopolskiego

Rok 2006 miał szczególne znaczenie w procesie poprawy jakości bazy dydaktycznej

szkół i placówek oświatowych Województwa Małopolskiego. Wymiernym efektem realizowanych

przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie, było zakończenie budowy Zespołu

Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem,

której łączny koszt w dwuletnim cyklu inwestycyjnym wyniósł ok. 7 mln zł, z czego

środki finansowe w wysokości 2,7 mln zł stanowiły wsparcie źródeł zewnętrznych – strony

rządowej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, a takŜe Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych. Dwukondygnacyjny obiekt szkolny o powierzchni uŜytkowej

2 672,45 mkw. jest jednym z nielicznych nowo wznoszonych obiektów w kraju, który w pełni

słuŜyć będzie dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Nowoczesna szkoła spełniająca

współczesne standardy edukacyjne umoŜliwi dzieciom, przebywającym na leczeniu w

szpitalu ortopedycznym w Zakopanem, opiekę wychowawczą oraz moŜliwość kształcenia

na najwyŜszym poziomie.

W celu podwyŜszania standardu placówek oświatowych, zapewnieniu ich bezpieczeństwa

uŜytkowania, właściwej eksploatacji i gospodarki ekonomiczno – finansowej, zrealizowano

przedsięwzięcia inwestycje uwzględnione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakres

inwestycji w roku 2006 obejmował realizację prac modernizacyjnych i budowlanych w 6 jednostkach

oświatowych Województwa Małopolskiego, tj. łącznie 10 miejscach zlokalizowanych

na terenie Małopolski, w tym m.in.: Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(w ośrodkach w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach, szkołach

policealnych w Krakowie i Gorlicach, a takŜe w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

w Krakowie oraz filii biblioteki w Dworku Dolnowiejskim w Myślenicach. Województwo

Małopolskie przeznaczyło na ten cel środki finansowe w wysokości ok. 3,3 mln zł, z czego

0,8 mln zł stanowiły środki pozyskane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Województwo Małopolskie sukcesywnie poprawia jakość obiektów szkół i placówek oświatowych,

dla których jest organem prowadzącym. Lata 2005-2006 były przełomowym okresem

pod względem wysokości przyznanych środków finansowych oraz skali wykonywanych inwestycji.

Średnioroczne wsparcie w tym czasie oscyluje wynosi około 7 mln zł. DuŜe znaczenie

dla rozwoju bazy dydaktycznej jednostek oświatowych ma pozyskiwanie środków poza

budŜetowych, m.in. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, PFRON oraz WFOŚiGW.

W roku 2006 uzyskano w tym zakresie szczególnie wysoki wskaźnik – otrzymano wsparcie

finansowe w wysokości ok. 2,4 mln zł, co stanowiło ok. 35% środków przeznaczonych przez

Województwo na inwestycje edukacyjne w 2006 roku.

58


Wsparcie rozwoju szkolnictwa wyŜszego

W ramach realizowanego od roku 2000 programu “Wsparcie Rozwoju Szkolnictwa WyŜszego”

Województwo Małopolskie wsparło w roku 2006 przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich

wyŜszych szkół zawodowych, tj. Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej

w Nowym Targu oraz Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Przesłanką

dla rozwoju tych nowych ośrodków akademickich jest poszerzenie ich oferty edukacyjnej

oraz podwyŜszanie standardów kształcenia uczelni wyŜszych w Małopolsce.

Województwo Małopolskie czynnie wspiera przedsięwzięcia zmierzające do unowocześnienia

bazy dydaktycznej Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym

Targu. W roku 2006 przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł

z przeznaczeniem na budowę Centrum Dydaktyczno – Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej

WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

W roku 2006 Województwo Małopolskie udzieliło dotacji Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

w Oświęcimiu w wysokości ok. 0,6 mln zł z przeznaczeniem na zakup wyposaŜenia.

Rozwój podhalańskiej, jak równieŜ oświęcimskiej uczelni wspierany jest przez samorządy

gminne. W roku 2006 gminy Ziemi podhalańskiej oraz oświęcimskiej wsparły uczelnie kwotą

łącznie ok. 0,2 mln zł.

W kierunku regionalnego systemu kształcenie ustawicznego

Województwo Małopolskie, uznając kształcenie ustawiczne za jeden z głównych obszarów

edukacji, których rozwój znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu, podejmuje

działania, mające na celu instytucjonalne i merytoryczne wzmocnienie tego segmentu edukacji.

Wśród najwaŜniejszych działań związanych z wypracowaniem rozwiązań systemowych, merytorycznych

i metodologicznych w zakresie uczenia się przez całe Ŝycie, podejmowanych

przez Województwo Małopolskie w roku 2006, naleŜy wymienić organizację międzynarodowej

Konferencji pn. 4. Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego Badań i Innowacji na

rzecz Kształcenia Ustawicznego. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Fundacją

Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym

(FREREF), której Małopolska stała się członkiem w 2006 roku.

W pracach Konferencji uczestniczyli reprezentanci środowisk naukowych, praktyków i władz

administracyjnych z 38 regionów europejskich (w tym 9 województw) oraz Quebeku, w sumie

około 300 osób, w tym ponad 150 gości zagranicznych.

Szczególne znaczenie w realizacji projektu miała Debata Otwarta pod hasłem: Działania

na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego w Małopolsce do 2008 i do 2013 roku, dotycząca

w sposób szczególny kształcenia ustawicznego i rynku pracy w Małopolsce. Uczestnicy Debaty

omówili i wskazali główne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w regionie,

w obszarze kształcenia przez całe Ŝycie w nowym okresie programowania na lata 2007-2013.

Ponadto, realizacja projektu przyczyniła się w znacznej mierze do umocnienia partnerstwa

małopolskich instytucji. Potwierdzeniem tego jest przystąpienie do realizacji projektu

pn. „Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji-rozwoju kształcenia ustawicznego" oraz

udział małopolskich instytucji w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków

unijnych.

Województwo Małopolskie odgrywa wiodącą rolę w organizacji regionalnego systemu doskonalenia

nauczycieli. Powołane przez Województwo, Małopolskie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, kadry oświatowej m.in. poprzez organizację

róŜnych form doskonalenia zawodowego tj. kursów kwalifikacyjnych, doskonalących,

59


warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych. W ubiegłym roku objętych tymi szkoleniami

było 35 061 osób. MCDN współpracuje z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w

kraju i za granicą. Uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych NICE, ACTIVE,

Letni Uniwersytet Europejski Badań i Innowacji na rzecz Kształcenia Ustawicznego - FRE-

REF, Program Pestalozzi Europejski Wymiar Edukacji w ramach Trójkąta Wajmarskiego,

Edukacja dla demokratycznego obywatelstwa, a takŜe utrzymuje stałe kontakty z placówkami

dokształcającymi pedagogów w Niemczech, Ukrainie, Danii, Francji, Słowacji.

3.12 KULTURA FIZYCZNA

Upowszechnianie kultury fizycznej

Województwo Małopolskie uczestniczy finansowo w realizacji projektów upowszechniających

– we wszystkich środowiskach – kulturę fizyczną, przygotowywanych przez organizacje

pozarządowe. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia sportowe rangi ogólnopolskiej, europejskiej

i światowej.

Oferta imprez sportowych, współfinansowanych z budŜetu Województwa, skierowana jest do

dzieci i młodzieŜy środowisk wiejskich, aktywnej sportowo części środowiska akademickiego,

sportowców niepełnosprawnych i szerokiego kręgu społeczeństwa, zainteresowanego rekreacją

ruchową, bez względu na wiek.

Beneficjenci pomocy finansowej tj. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,

Akademicki Związek Sportowy, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,

Stowarzyszenia Katolickie i Osób Niepełnosprawnych, organizacje o kilkudziesięcioletnich

tradycjach upowszechniania kultury fizycznej, przeprowadzili w roku 2006 prawie sto imprez

o charakterze masowym umoŜliwiając aktywne w nich uczestnictwo ponad 60.000 osobom.

Województwo Małopolskie wspiera równieŜ organizację prestiŜowych imprez sportowych.

Imprezy te – Mistrzostwa i Puchary Świata, Mistrzostwa Europy i Polski w kategoriach młodzieŜowych

i seniorskich (pływanie, sporty motorowe, tenis stołowy, rock’n’roll akrobatyczny,

szachy, gimnastyka sportowa, taekwon-do, itp.) organizowane przede wszystkim przez

Okręgowe Związki Sportowe, odzwierciedlają aktywność i duŜy profesjonalizm naszego środowiska

sportowego potwierdzając znaczące miejsce naszego Województwa w hierarchii

sportowej Kraju. Realizację tego zadania budŜet Województwa wsparł kwotą ponad 790.000

złotych.

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŜy

Szczególne miejsce w małopolskiej ofercie sportowej zajmuje udział regionu

w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy

Wsparcie finansowe udzielane Małopolskiemu Związkowi Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i

Okręgowym Związkom Sportowym, ma duŜy wpływ na stabilizację wyników uzyskiwanych

przez reprezentantów naszego regionu i utrzymanie w 2006 roku, 5 pozycji w tej rywalizacji

w skali Kraju.

O tak wysokiej lokacie Województwa Małopolskiego zadecydowały wyniki uzyskane przede

wszystkim w narciarstwie klasycznym i alpejskim, lekkiej atletyce, pływaniu, kajakarstwie,

łyŜwiarstwie szybkim, snowboardzie, biathlonie i strzelectwie, dyscyplinach w których nasi

reprezentanci tradycyjnie zdobywają medale (punkty) MłodzieŜowych Mistrzostw Polski,

Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw

Młodzików. Osiągnięcie tych wyników było moŜliwe dzięki szkoleniom, którymi objęto ok.

2.150 zawodniczek i zawodników.

60


Oprócz ogólnopolskiego współzawodnictwa uzdolnionej sportowo grupy dzieci i młodzieŜy

tzw. kadr wojewódzkich w poszczególnych dyscyplinach, szeroka rzesza młodzieŜy szkolnej

bierze udział w rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej oraz Wojewódzkich

Gimnazjad i Licealiad Szkolnego Związku Sportowego. W roku 2006 imprezy te zgromadziły

w eliminacjach rejonowych i finałach wojewódzkich ponad 16.000 uczestników.

Realizację tego zadania budŜet Województwa Małopolskiego wsparł kwotą ponad 720.000

złotych.

Zarząd Województwa Małopolskiego chcąc uhonorować najzdolniejszych sportowców

z Małopolski od 2000 roku realizuje program promocji osiągnięć sportowych. W roku 2006

nagrodzono za wybitne osiągnięcia sportowe medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategoriach

młodzieŜowych, w większości medalistów MłodzieŜowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw

Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Przyjęta formuła nagradzania była doskonałym przykładem docenienia przez Województwo

Małopolskie wielkiego wkładu pracy zawodniczek, zawodników i ich trenerów, waŜnym

bodźcem do kontynuowania kariery w sporcie seniorskim.

Nagrody wręczono 18 sportowcom i 8 trenerom, na łączną kwotę 60.000 złotych.

„Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego”

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego ma na celu pomoc finansową

dla inwestorów realizujących inwestycje sportowe. Rokrocznie, w ramach przyznanych przez

Ministerstwo Sportu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sejmik Województwa

Małopolskiego kieruje do dofinansowania kilkanaście obiektów sportowych.

W roku 2006 Ministerstwo Sportu przyznało Województwu Małopolskiemu limit w wys.

14.612.000 złotych, w tym na nowe zadania kwotę 5.451.000 złotych (po zmianach). Ze środków

tych dofinansowano budowę (remonty, modernizację): 20 obiektów sportowych, w tym:

3 kompleksów sportowych, 2 krytych pływalni, 2 hal, 5 małych hal, 6 sal i 2 innych obiektów

sportowych.

Szczegółowy podział przyznanego limitu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w

roku 2006 – wraz z kontynuacjami na lata następne – przedstawia poniŜsza tabelka.

Lp. INWESTOR zadanie kwota

1. UM-G Myślenice budowa kompleksu sportowego w Myślenicach 3.000

2. UG Skała budowa kompleksu sportowego w Skale 1.300

3. SP Nowy Sącz budowa kompleksu sportowego przy ZS w Krynicy 930

4. UG Dąbrowa Tarnowska budowa krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej 1 460

5. UM Krakowa modernizacja krytej pływalni KS "KORONA" Kraków 334

6. SP Oświęcim budowa hali przy ZS w Chełmku 1 040

7. SP Chrzanów budowa hali przy ZS w Trzebinii 594

8. UM-G Wieliczka budowa małej hali przy G w Wieliczce 420

9. UG Gródek nad Dunajcem budowa małej hali przy ZS w Gródki nad Dunajcem 420

10. UG Mędrzechów budowa małej hali przy SP w Mędrzechowie 945

11. UG Tomice budowa małej hali przy G w Tomicach 945

12. UG Kłaj budowa małej hali przy SP i G w Kłaju 420

13. UM-G Wolbrom budowa sali przy ZS w Zarzeczu 220

14. UG Tuchów budowa sali przy SP i G w Siedliskach 220

15. UG Dąbrowa Tarnowska budowa sali przy SP w Nieczajnej Górnej 220

61


16. UG Bochnia budowa sali przy SP i G w Bogucicach 195

17. UM Brzesko budowa sali przy SP w Okocimiu 220

18. SP Zakopane budowa sali przy ZS w Zakopanem 220

19. MKS "CRACOVIA" SSA budowa boiska piłkarskiego w Krakowie 457

20. MKS "CRACOVIA" SSA modernizacja hali lodowej w Krakowie 400

3.13 POLITYKA SPOŁECZNA

Zasadnicze działania samorządu województwa z zakresu ochrony zdrowia koncentrowały się

wokół:

− wypełniania funkcji organu załoŜycielskiego dla 24 zakładów opieki zdrowotnej.

− kreowania regionalnej polityki zdrowotnej, w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców

województwa poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie

róŜnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości

i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.

− wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych.

Wypełnianie funkcji organu załoŜycielskiego dla 24 zakładów opieki zdrowotnej

W Województwie Małopolskim w ramach stacjonarnej opieki medycznej funkcjonowały

42 szpitale publiczne o charakterze ogólnym (w tym: 13 szpitali wojewódzkich, 21 szpitali

powiatowych oraz 8 szpitali resortowych), 2 szpitale publiczne psychiatryczne, 21 niepublicznych

ogólnych zakładów opieki stacjonarnej, 3 niepubliczne psychiatryczne zakłady

opieki stacjonarnej, 25 jednostek publicznych i niepublicznych świadczących usługi w zakresie

opieki długoterminowej. Jednostki opieki

stacjonarnej dysponowały ogółem 17 843

łóŜkami (w przeliczeniu na populację Małopolski

stanowi to wskaźnik 54,6 łóŜek na

10 000 mieszkańców)

Województwo pełni rolę organu załoŜycielskiego

dla 24 jednostek ochrony zdrowia, w

tym: 17 szpitali (w tym 1 w likwidacji), 1

pogotowia ratunkowego, 1 jednostki lecznictwa

uzdrowiskowego, 4 jednostek opieki

ambulatoryjnej oraz 1 kolumny transportu

sanitarnego (w 1999 roku Województwo

Małopolskie było organem załoŜycielskim

dla 32 jednostek).

Przekształcenia w SP ZOZ

chrzanowski

oœwiêcimski

1

olkuski

wadowicki

1

suski

1

krakowski

2

miechowski

Kraków

8 3

myœlenicki

nowotarski

1

proszowicki

wielicki

brzeski

bocheñski

tatrzañski

1

limanowski

Nowy S¹cz

1

1

d¹browski

Tarnów

1 1

tarnowski

nowos¹decki

1

1

gorlicki

szpitale wojewódzkie

pozostałe jednostki

MKTS

W 2006 roku kontynuowano rozpoczęty

proces przekształceń wojewódzkich spzoz poprzez likwidację i restrukturyzację zakładów

opieki zdrowotnej. Jednostki będące w najtrudniejszej sytuacji finansowej wdroŜyły i na bie-

Ŝąco realizują programy restrukturyzacyjne w oparciu o zapisy ustawy o pomocy publicznej i

restrukturyzacji spzoz. Szczególnemu monitorowaniu podlegały programy w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera oraz Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadec-

62


kiego w Nowym Sączu. Jednostki w/w otrzymały równieŜ pomoc ze strony województwa w

zakresie poręczenia kredytów bankowych.

Kontynuowano przekształcenia w następujących formach:

●likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej

o 01.09.2005 - Okręgowy Szpital Kolejowy w Krakowie (zakończenie likwidacji

planowane z końcem 2007 roku),

o

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Rabce (likwidacja

zakończona w 2006 roku),

●zmiany struktury świadczeń

o 24.04.2006 - Sanatorium Uzdrowiskowe dla Dzieci w Nowym Targu –

Kowańcu przekształcone w Małopolski Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

w Nowym Targu - Kowańcu

Finansowanie inwestycji

NajwaŜniejsze inwestycje realizowane w roku 2006 związane były z poprawą dostępności i

standardu usług medycznych udzielanych przez wojewódzkie spzoz-y oraz związane są z uruchomieniem

deficytowych w regionie rodzajów świadczeń. Do najwaŜniejszych z nich nale-

Ŝą:

− kontynuowana była budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św.

Łukasza w Tarnowie - zakończenie 2007 r,

− modernizacja i wyposaŜenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego

im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (kontynuacja);

− modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowskim Szpitalu

Specjalistycznym im. Jana Pawła II (zakończenie w 2007 roku);

− przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach (zakończenie

w 2007 roku);

− rozpoczęcie budowy pawilonu psychiatrycznego i tunelu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą

w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie (I etap, zakończenie w 2008 roku);

− modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera

(I etap, zakończenie w 2008 roku);

− modernizacja infrastruktury Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego (począwszy

od 2000 roku, kontynuacja);

− opracowanie dokumentacji związanej z planowaną modernizacją i rozbudową Wojewódzkiego

Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika (I etap rozpoczęcie);

− modernizacja budynku głównego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu (I etap, kontynuacja);

− Krakowskie Centrum Badań i Techniki Medycznej – projekt przewidziany do finansowania

w ramach MRPO 2007 – 2013. Jest to kompleksowe złoŜone przedsięwzięcie łączące

badania naukowe, nowe technologie, transfer wiedzy, bazy danych medycznych, technologie

informatyczne, diagnostykę, leczenie, prewencję, edukację. Partnerami projektu są

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Szpital Uniwersytecki, natomiast

wnioskodawcą jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Ogółem na inwestycje

wydatkowano z budŜetu województwa ok.32 mln złotych.

Inwestycje te wymagają nadal kontynuowania i są przewidziane w planach Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego na kolejne lata.

63


Monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej szpitali w województwie

małopolskim

Kontynuowano rozpoczętą w 1999 roku analizę sytuacji wojewódzkich jednostek ochrony

zdrowia. Od roku 2002 analizą zostały objęte wszystkie szpitale w województwie, niezaleŜnie

od organu załoŜycielskiego. Prowadzenie monitoringu ma znaczenie dla prac porównawczych

oraz analizy wskaźników finansowych w skali makroregionalnej. Zagregowane wyniki danych

uzyskiwanych w wyniku monitoringu prezentowane są w formie raportów pn. Lecznictwo

szpitalne w Małopolsce. W 2006 roku ukazała się szósta edycja raportu obejmująca lata

1999 – 2005. Aktualnie rozpoczęto prace mające na celu pozyskanie danych niezbędnych do

przygotowania kolejnej edycji raportu. Na podstawie juŜ uzyskanych wstępnych informacji

dotyczących wojewódzkich spzoz zauwaŜyć moŜna korzystną tendencję w zakresie wskaźników

ekonomicznych i wyników finansowych.

Zobowiązania ogółem na koniec 2005 roku wynosiły 161 855 023 zł, w tym zobowiązania

krótkoterminowe 135 887 934 zł, co stanowiło 84% zobowiązań ogółem. Zobowiązania długoterminowe

stanowiły 16% zobowiązań ogółem i wynosiły 25 967 089 zł. Zobowiązania

wymagalne stanowiły około 50% zobowiązań ogółem.

Po IV kwartale 2006 roku zobowiązania ogółem wynosiły 163 798 006 zł., w tym zobowiązania

krótkoterminowe 93 656 541 zł. (57% wszystkich zobowiązań), długoterminowe

70 141 465 zł. (43% wszystkich zobowiązań).

Spadek zobowiązań krótkoterminowych korzystnie wpłynął na wartość wskaźnika płynności

II stopnia. Wskaźniki te do I kwartału 2004 roku utrzymywały się na dobrym poziomie, natomiast

od II kwartału 2004 spadły znacznie poniŜej wartości optymalnej (wartość optymalna

= 1). Na koniec 2006 roku wartość wskaźnika płynności dla wszystkich wojewódzkich

spzoz jest równa 1,29, natomiast dla szpitali 1,30.

Wskaźnik rentowności ze względu na utrzymującą się stale tendencję do ujemnych wyników

finansowych przez cały analizowany okres przyjmuje wartości ujemne. Na przestrzeni lat

2005 i 2006 zaobserwować moŜna korzystną tendencję w zakresie wskaźnika rentowności

przychodów - nastąpił wzrost wskaźnika z poziomu -14% do -4%. Na koniec 2006 roku odnotowano

wskaźnik rentowności dla wszystkich wojewódzkich spzoz 0%, dla szpitali równieŜ

0%.

Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006 – 2013

W przygotowanym programie wskazano konieczność dalszego rozwijania i wzmacniania obszarów

m.in. ratownictwa medycznego, kardiologii i chorób nowotworowych oraz poprawy

wskaźników w zakresie opieki psychiatrycznej i kardiologicznej. Istotnym elementem podejmowanych

działań jest opracowywanie i wdraŜanie specjalistycznych programów.

Funkcję koordynacyjną w zakresie realizacji Programu przypisano Małopolskiej Radzie

Zdrowia Publicznego, kilkudziesięcioosobowemu gremium powołanemu przez Marszałka

Województwa Małopolskiego spośród osób cieszących się szczególnym autorytetem w dziedzinie

ochrony zdrowia oraz będących przedstawicielami instytucji zajmujących się ochroną

zdrowia w województwie. Małopolska Rada Zdrowia Publicznego jest organizatorem dorocznej

konferencji, której zasadniczym tematem jest rozwinięcie hasła Światowej Organizacji

Zdrowia na dany rok i podsumowanie realizacji Programu za rok poprzedni oraz wytyczenie

kierunków do działania w roku bieŜącym. Dotychczas, w latach 2002-2006, odbyło się 5 do-

64


ocznych konferencji mających na celu popularyzowanie działań na rzecz promocji zdrowia

oraz przedstawienie dorobku zespołów problemowych realizujących cele operacyjne Małopolskiego

Programu Ochrony Zdrowia na lata 2001 – 2005.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Uchwałą Nr XLIV/565/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24.04.06 r.

został przyjęty Wojewódzki Program Dotyczący Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań

na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na rok

2006. Mając na uwadze, Ŝe Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia 2006 r., została przyjęta

przez Sejmik Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 „Małopolska

2015”, opracowano „przejściowy program” na jeden rok, tak, aby kolejny program

dotyczący osób niepełnosprawnych był zgodny z okresem programowania przyjętym w strategii.

Program na rok 2006 w trzech priorytetach obejmował działania na rzecz osób niepełnosprawnych

w zakresie edukacji, rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej realizowane

przez róŜne podmioty

W ramach środków PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem zostały zrealizowane

zadania:

• Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane,

dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Zarząd Województwa przyznał dofinansowania

22 podmiotom na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7.828.817,00

zł, z czego 16 podmioty zrealizowały zadania na łączną kwotę 6.712.614,15 zł. Niewykorzystanie

części środków było spowodowane późnym przekazaniem przez PFRON drugiej

transzy środków. Dofinansowano inwestycje między innymi w obiektach: Zespołu

Szkół Specjalnych w Zakopanem, Domach Pomocy Społecznej w Wadowicach, Konwentu

Bonifratrów w Konarach, w Harbutowicach, w Trzemeśni, w Łyszkowicach, Specjalistycznego

Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych Koło w Nowym

Sączu, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Brunarach gmina Uście Gorlickie,

Muzeum śup Krakowskich w Wielicze, szpitalnych: Zakonu Bonifratrów św. Jana

Grandego w Krakowie, Oddziału Klinicznego Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

"Krzeszowice" w Krzeszowicach,

• Dofinansowanie całorocznej działalności pięciu zakładów aktywności zawodowej

funkcjonujących w województwie małopolskim, w których jest zatrudnionych 141 osób

o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogółem na to zadanie przeznaczono

2 220 759,83 zł.

• Prowadzono obsługę poŜyczek udzielonych w latach 2004 i 2005 dla sześciu zakładów

pracy chronionej, oraz udzielono kolejnej poŜyczki na kwotę 300 000,00 zł.

Ponadto w ramach innych zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zrealizowano:

• W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania róŜnic między regionami – Obszar A” dotyczącego dofinansowania

wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w

sprzęt rehabilitacyjny – przyjęto projekty od 14 podmiotów, na podstawie których zawarto

umowę z PFRON na kwotę dofinansowania 628 263.38 zł. W roku 2006 zostały

zrealizowane i dofinansowane projekty 8 podmiotów na kwotę 289 293.28, natomiast

65


pozostałe projekty zostaną dofinansowane w pierwszym półroczu roku 2007. Przy

omawianiu tego zadania naleŜy zwrócić uwagę na istotny wzrost zakresu realizacji (w

roku 2005 były zrealizowane 3 projekty na łączną kwotę 77 518,91 zł), co związane jest

między innymi z moŜliwością skorzystania po raz pierwszy z tej formy pomocy przez

placówki mieszczące się na terenie Miasta Krakowa. Z tej moŜliwości skorzystały cztery

szpitale, będące jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Małopolskiego.

W roku 2006 była teŜ kontynuowana współpraca samorządów Miasta Krakowa

i Województwa Małopolskiego w realizacji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham

Kraków z Wzajemnością”, który juŜ miał VII edycję w dniach od 2 do 10 czerwca. Samorząd

województwa był organizatorem między innymi rejsów statkiem po Wiśle i zwiedzania Wawelu,

a takŜe jednostek kultury województwa małopolskiego – Muzeum Lotnictwa Polskiego

i Muzeum Etnograficzne.

Istotnym przedsięwzięciem było zorganizowanie I Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (6 czerwca w Międzynarodowym

Centrum Kultury). Do uczestniczenia w Forum zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji

pozarządowych, jak równieŜ innych organizacji realizujących podobne zadania,

z terenu Małopolski.

3.14 WIEŚ I ŚRODOWISKO

DoposaŜenie jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w sprzęt do ratownictwa

techniczno – chemiczno - ekologicznego

Województwo Małopolskie podobnie jak w latach ubiegłych podjęło działania na rzecz poprawy

skuteczności działań ratownictwa chemiczno – techniczno - ekologicznego. Zakupiono sprzęt do

ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego dla jednostek OSP oraz środki

indywidualnej ochrony straŜaka. Poprzez działania te uzyskano lepszy dostęp do

specjalistycznego sprzętu ratowniczego jak równieŜ poprawiono ochronę indywidualną

straŜaków ratowników. Całkowity koszt zadania: 564 374,38 zł. Zadanie w 65,02% finansowane

było ze środków WFOŚiGW w Krakowie, pozostała kwota została pokryta ze środków

pochodzących z dotacji z gmin.

NajwaŜniejsze zadania z zakresu geologii

W celu weryfikacji i aktualizacji stanu zasobów kopalin skalnych w województwie małopolskim

jak równieŜ określenia dynamiki zmian tych zasobów w aspekcie wieloletnich moŜliwości

zaspokojenia popytu na te kopaliny, wykonano opracowanie pn. „Analiza wystarczalności

udokumentowanych zasobów kopalin skalnych województwa małopolskiego dla zaspokojenia

zapotrzebowania regionu w perspektywie wieloletniej”. Dokument określa wystarczalność

istniejących złóŜ kopalin w perspektywie czasowej, jest pomocny przy formułowaniu priorytetów

polityki w zakresie ochrony istniejących zasobów. Wartość opracowania -54 900,00 zł

Kolejne opracowanie pn. „Aktualizacja wykazu złóŜ kopalin województwa małopolskiego wg

stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.”. zawiera informacje o wszystkich złoŜach surowców mineralnych

(podstawowych i pospolitych), jakie występują na terenie województwa małopolskiego,

na które zostały wydane koncesje na poszukiwanie i wydobycie zarówno przez Marszałka

Województwa Małopolskiego jak teŜ Ministra Środowiska oraz poszczególnych Starostów.

Wartość opracowania 23 000,00 zł

66


Zmodernizowano Wojewódzkie Archiwum Geologicznego w Krakowie, co pozwoli na uruchomienie

programu „Archiwum geologiczne” niezbędnego do wyszukiwania opracowań z

zasobów archiwum. Przyspieszy to i ułatwi obsługę osób korzystających z informacji geologicznej.

Baza „dobrych praktyk” z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

W ramach realizowanego przez Departament Środowiska i Rozwoju Wsi i współfinansowanego

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

projektu pn. „Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł

energii” opracowano i wydano folder z bazą „dobrych praktyk”. Folder przedstawia wybrane

przykłady inwestycji wykorzystujących czystą energię w województwie małopolskim oraz

informacje na temat inwestorów, rozwiązań technicznych i warunków realizacji oraz źródeł

finansowania przedsięwzięć wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. W oparciu o

powyŜsze materiały powstała równieŜ strona internetowa. Wartość realizacji projektu –

28 925 zł.

W październiku 2006 r. zorganizowano konferencję dla szerokiego grona odbiorców poświeconą

energii odnawialnej oraz moŜliwościom finansowania przedsięwzięć z zakresu jej wykorzystania.

Spotkanie konferencyjne było uzupełnione wyjazdem studyjnym do Niepołomic

oraz do Proszówkach w gminie Bochnia.

Małopolski Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci pn.

„NASZA MAŁOPOLSKA - CZYSTA I ZIELONA”

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz Małopolską Agencją Energii i Środowiska oraz

wsparciem finansowym WFOŚIGW w Krakowie zorganizował konkurs pn. Małopolski Konkurs

Ekologiczny Dla Dzieci pn. „NASZA MAŁOPOLSKLA – CZYSTA I ZIELONA”. Celem

konkursu było upowszechnienie wśród dzieci postaw ekologicznych poprzez uświadomienie

konieczności i słuszności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi.

Zadaniem uczestników Konkursu było oddanie moŜliwie największej ilości makulatury

i metalowych puszek do punktów skupu surowców wtórnych Uczestnikami Konkursu byli

uczniowie szkół podstawowych klas z terenu województwa małopolskiego, którzy zebrali i

przekazali do odzysku ponad 29 ton makulatury i prawie 2 tony puszek aluminiowych. Zwycięzcy

zostali wyróŜnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy upominkami

i dyplomami. Koszty organizacji konkursu wyniosły 23 546 zł.

Prace Zespołu Koordynacyjnego ds. gospodarki przestrzennej w zlewni Zbiornika

Dobczyckiego

W wyniku prac, powołanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego w 2005 roku

Zespołu Koordynacyjnego ds. gospodarki przestrzennej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego,

przy wsparciu WKOŚiGW w Krakowie, powstało opracowanie pn. „Studium moŜliwości

zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni |z uwzględnieniem ochrony czystości

wody w Zbiorniku”. Studium zawiera m. in. informacje nt. gospodarki ściekowej w zlewni

Zbiornika Dobczyckiego, oceny stanu Zbiornika, ochrony Zbiornika Dobczyckiego i dorzecza

Raby w świetle obowiązującego prawa. Opracowanie to będzie stanowić podstawę do podjęcia

przez zainteresowane jednostki dalszych kroków, do ewentualnej zmiany gospodarki przestrzennej

i uŜytkowania Zbiornika i jego zlewni. Wartość opracowania – 21 350 zł.

67


Opracowanie metodyki oraz cykl warsztatów z zakresu sporządzania sprawozdań

z realizacji planów gospodarki odpadami”

Przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie opracowana została metodyka sporządzania

sprawozdań z planów gospodarki odpadami na podstawie wytycznych z Ministerstwa

Środowiska. Zadanie miało na celu usprawnienie terminowego i rzetelnego opracowania

sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami na szczeblu gminnym, powiatowym i

wojewódzkim. Sprawozdania słuŜą weryfikacji planowania gospodarki odpadami celem jej

właściwego prowadzenia.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono warsztaty dla przedstawicieli Starostw i Urzędów

Gmin z terenu Województwa Małopolskiego w miastach: Oświęcim, Nowy Sącz, Tarnów,

Niepołomice.

Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski

Województwo Małopolskie na przestrzeni ostatnich lat zleciło szereg opracowań z zakresu

rozpoznania potencjału źródeł wód geotermalnych w regionie. Przeprowadzone analizy pozwoliły

stwierdzić, Ŝe na obszarze Małopolski, perspektywiczne pod względem moŜliwości

wykorzystania energii geotermalnej są głównie zbiorniki mezozoiku, ale lokalnie takŜe paleozoiku

oraz miocenu. Wydany w 2006 roku Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski

jest zwieńczeniem przeprowadzonych badań. Stanowi on kompendium wiedzy na temat źródeł

geotermalnych na terenie województwa małopolskiego i swego rodzaju przewodnik dla

potencjalnych inwestorów chcących wykorzystać podziemne wody termalne w ciepłownictwie

czy rekreacji.

System zarządzania klimatem akustycznym w duŜych miastach na przykładzie

Krakowa

Na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki opracowała „System zarządzania klimatem akustycznym

w duŜych miastach na przykładzie Krakowa”. Realizacja zadania rozpoczęła się w

2004 roku i trwała do listopada 2006 roku.

W ramach przewidzianych środków finansowych opracowano i wdroŜono szereg procedur i

wytycznych dla słuŜb miasta Krakowa. Zostały opracowane podstawy oceny klimatu

akustycznego w duŜej aglomeracji miejskiej, które będą prowadzić do uzyskania komfortu

akustycznego w środowisku miejskim. Wyniki otrzymane w ramach realizacji projektu będą

mogły być wdroŜone w innych aglomeracjach miejskich, miastach, gminach itp.

Łączna wartość projektu – badań stosowanych i prac badawczo-rozwojowych wyniosła 1

250 000,00 zł. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.

Produkty tradycyjne

W wyniku prac Rady ds. Produktów Tradycyjnych powołanej Zarządzeniem nr 72/2005 Marszałka

Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2005 r. w 2006 roku na Listę Produktów

Tradycyjnych wpisanych zostało 9 wyrobów i są to: łukowicka śliwka suszona, nasiona fasoli

Piękny Jaś z Doliny Dunajca, suska sechlońska, charsznicka kapusta kwaszona, obwarzanek

krakowski, tuszka gęsi zatorskiej, śliwowica wyborna, jabłko z Raciechowic, jodłownicki

68


kołacz z serem. Dotychczas na Listę Produktów Tradycyjnych wpisanych jest 20 wyrobów.

Poza ww. są to: precelek krakowski, kiełbasa lisiecka, oscypek, Ŝentyca, bryndza podhalańska,

bundz/bunc, redykołka, śliwowica łącka, jabłka łąckie, sól wielicka oraz chleb prądnicki.

Rejestr Grup Producentów Rolnych Marszałka Województwa Małopolskiego

Wojewoda Małopolski z dniem 1 stycznia 2006 r. przekazał Marszałkowi Województwa

Małopolskiego Rejestr Grup Producentów Rolnych oraz Rejestr Wstępnie Uznanych Grup

Producentów Owoców i Warzyw. Na terenie Województwa Małopolskiego zarejestrowanych

jest 11 grup producentów rolnych natomiast w rejestrze wstępnie uznanych grup znajdują się

dwie grupy.

Promocja małopolskiej wsi i produkcji rolniczej oraz wsparcie rozwoju lokalnych

odmian roślin i ras zwierząt

W 2006 roku samorząd Województwa Małopolskiego realizował i inicjował wiele działań na

rzecz poprawy przemysłu spoŜywczego i rolnictwa w regionie, do których naleŜą:

• Udział w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze.

• Organizacja przedsięwzięcia pn. Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent śywności”.

• Współorganizacja „Święta Chleba” - Festiwalu Produktów Tradycyjnych i Regionalnych

• Udział Województwa Małopolskiego w zadaniach o charakterze rolniczym m.in. Tarnowskiej

Paradzie Konnej w Klikowej w dniu 3 września, DoŜynkach Województwa

Małopolskiego w dniu 3 września, Targach Zdrowego śycia i śywności „Ecolife” w

Tarnowie w dniach 6 – 8 października, wystawie Rolniczej „Agropromocja” w Nawojowej

w dniach 9 - 10 września, wystawie rolniczej „Agro – Krak” w dniach 20 – 21

maja oraz Charsznickich Dniach Kapusty w dniu 10 września.

Kontakty międzynarodowe

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach współpracy z Regionem Rhone-Alpes

we Francji realizował następujące projekty:

1. Produkt regionalny i tradycyjny uzupełnieniem dochodów w gospodarstwach rolnych;

rola liderów rolniczych w tworzeniu grup producenckich (kontynuacja projektu z roku

2005).

2. Udział wystawców z Regionu Rhone-Alpes w organizowanym przez Samorząd Województwa

Małopolskiego „Święcie chleba” – Festiwalu Produktów Regionalnych i

Tradycyjnych.

3. Wizyta studyjna reprezentantów stowarzyszeń agroturystycznych

i dziennikarzy do Małopolski. Promocja oferty agroturystycznej obu regionów.

4. Wizyta studyjna do Małopolski studentów 5 roku ISARA Lyon i organizacja

w Krakowie, we współpracy z Akademią Rolniczą w Krakowie seminarium pt. „Waloryzacja

produktów regionalnych poprzez politykę znaków jakości”.

Poza wymienionymi powyŜej samorząd Województwa Małopolskiego uzyskał dofinansowanie

ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach

programu Polska Pomoc na projekt „Wsparcie sektora rolnego przez rozwój infrastruktury

społecznej obszarów wiejskich”. Celem projektu było przekazanie bogatych doświadczeń

Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-

69


polskiego reprezentantom branŜy rolnej i energetycznej z terenu Obwodu Lwowskiego na

Ukrainie oraz przedstawicielom administracji Obwodu Lwowskiego.

W ramach tego przedsięwzięcia w dniach 19 -21 listopada 2006 r. odbyła się wizyta

przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego we Lwowie. Uczestnikami ww.

wizyty była pięcioosobowa grupa pracowników Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Realizacja programu „Bezpieczny wał”

„Bezpieczny wał” to powstały z inicjatywy Samorządu Województwa i realizowany od

2002r. wieloletni program łączący aktywizację zawodową bezrobotnych z działaniami na

rzecz ochrony przeciwpowodziowej; Program przewiduje czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych

z terenu województwa przy pracach na wałach przeciwpowodziowych województwa.

W ramach programu w 2006 roku zatrudnionych było łącznie 239 osób, które wykonywały

m.in. następujące prace: koszenie wałów, wycinka samosiejek na wałach, wyrównywanie

korony wału, odmulanie odpływów do śluz wałowych, wygrabianie porostów ze złoŜeniem w

pryzmy

Program został przeprowadzony w 37 gminach z terenu 11 powiatów, w których realizacja

programu pod względem ekonomicznym była uzasadniona.

Na realizację programu z budŜetu Województwa przeznaczono 300 000 zł, z czego kwota

wydatkowanych środków wyniosła 127 545,99 zł.

Prace w ramach Programu miały na celu: utrzymanie wałów w naleŜytym stanie technicznym,

uzyskanie dochodu przez osoby bezrobotne, umoŜliwienie bezrobotnym podniesienia swoich

kwalifikacji celem zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat –

OWCA plus

I edycja konkursu na realizację Programu OWCA plus, powierzona została Fundacji Karpackiej

Zielone Technologie. Wydana została mapa tematyczna poświęcona dziedzictwu przyrodniczemu

i kulturowemu małopolskich Karpat. Zostały wykonane punkty widokowe w wybranych

punktach Beskidów (Ćwilin, Okrąglica, Cyrla).

W ramach II edycji programu zrealizowano następujące zadania:

• Przeszkolenie hodowców owiec w zakresie efektywności gospodarowania, problematyki

weterynaryjnej i zootechnicznej, warunków gospodarowania

w realiach Polski i Unii Europejskiej. Szkolenia odbyły się w Zakopanem, Krynicy i

Limanowej. Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Rozwoju Rolnictwa, Wsi i

Obszarów Wiejskich.

• Popularyzacja kultury ziem górskich wśród dzieci. Wydany został katalog prac plastycznych

autorstwa uczniów, poświęconych kulturze i tradycji pasterskiej . Zadanie

zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku.

Promocja walorów turystycznych Karpat. Utworzona została ekspozycja muzealna w Domu

Ludowym w Kościelisku poświęconej kulturze pasterskiej. Zadanie zrealizowane przez Związek

Podhalan Oddział Kościelisko.

70


Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ochrona przeciwpowodziowa województwa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w 2006 r. realizował zadania

z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej oraz likwidacji szkód powodziowych.

Dane statystyczne za rok 2006

W ramach tej działalności zostało zmodernizowanych 7,76 km wałów przeciwpowodziowych

oraz usunięto szkody powodziowe na 14,1 km rzek i potoków. Łącznie w 2006 r. na zadania z

zakresu ochrony przeciwpowodziowej wydatkowano kwotę 19 409 371,45 zł.

Informacje finansowe za rok 2006

Środki na realizację w/w zadań pochodziły z:

SPO - ROL 2004 – 2006,

WFOŚiGW w Krakowie,

rezerwy celowej budŜetu Państwa w ramach programu EBI – odbudowa,

budŜetu Województwa Małopolskiego,

rezerwy celowej budŜetu państwa na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych,

budŜetu Państwa – inwestycje,

GFOŚiGW w Krakowie,

Środków Uni Europejskiej w ramach ZPORR,

budŜetów Samorządów Gmin.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2004 – 2006 rozpoczęto realizację

dziewięciu zadań w tym – sześć zadań z zakresu modernizacji obwałowań o łącznej

wartości 17 099 142 zł, trzy zadania zakresu regulacji rzek o łącznej wartości 3 958 886 zł.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Krakowie sfinansowano „PodwyŜszenie obwałowań i bulwarów wiślanych od stopnia Dąbie

do stopnia Kościuszko” oraz naprawiono i zabezpieczono uszkodzone w 2006 roku wały

przeciwpowodziowe na potoku Upust.

Zakończono realizację zadań finansowanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ze środków budŜetu województwa w kwocie 1 084 163 zł oraz środków gmin kontynuowano

finansowanie opracowywanych sześciu dokumentacji technicznych zleconych w

ramach zawartych porozumień. Ponadto pokryto VAT do dotacji WFOŚiGW w Krakowie i

sfinansowano wkład krajowy w ramach ZPORR.

Ze środków pozyskanych z rezerwy celowej budŜetu państwa na usuwanie skutków

klęsk Ŝywiołowych w kwocie 950 000 zł sfinansowano opracowanie „Studium ochrony przed

powodzią województwa małopolskiego” oraz zakupiono oprogramowanie komputerowe niezbędne

do pełnego wykorzystania przedmiotowego opracowania.

W ramach podpisanej umowy dotacji z GFOŚiGW w Krakowie finansowano dokumentacje

techniczną na „Przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie”.

Zakończono realizację zadania „Przebudowa lewego wału rzeki Wisły w km 1+950-

3+700 miejscowość Bobrek gmina Chełmek” współfinansowanego ze ZPORR.

Podział wydatkowanych środków wg. rodzaju robót tj. modernizacje obwałowań,

usuwanie szkód powodziowych, remonty przepompowni w podziale na powiaty przedstawiają

załączone wykresy.

Realizacja zadań z zakresu bieŜącego utrzymania urządzeń wodnych i cieków

71


W administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znajduje

się :

1 016,3 km wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami,

3 492,4 km rzek i potoków w tym 1 445,6 km uregulowanych,

1 zbiornik małej retencji,

20 szt, stacji pomp.

Na powyŜszych obiektach MZMiUW prowadzi bieŜącą konserwacje w celu ich utrzymania

we właściwym stanie technicznym.

Konserwacje w celu utrzymania we właściwym stanie technicznym rzek i potoków, wałów

przeciwpowodziowych, eksploatacja i utrzymanie pozostałych obiektów (stacje pomp, zbiornik

Zesławice) oraz opracowanie dokumentacji w zakresie ewidencjonowania cieków.

Dane statystyczne:

W ramach środków pochodzących z budŜetu Wojewody oraz rezerwy celowej budŜetu państwa

wykonano:

• bieŜącą konserwację 216 km rzek i potoków

• bieŜącą konserwację 264 km wałów przeciwpowodziowych

• remont 1 szt. śluzy wałowej oraz uzupełnienie 4 szt. skradzionych klapy zwrotnych

śluz wałowych

• remonty i naprawy na 14 przepompowniach melioracyjnych.

Ponadto w ramach dotacji z Gminy Miejskiej Kraków zrealizowano działania związane

z uruchomieniem i organizacją montaŜu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych

systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie zgodnie z opracowanym wcześniej planem

określającym zakres działania na wypadek istnienia zagroŜenia powodziowego i konieczności

zastosowania do ochrony przeciwpowodziowej mobilnego systemu ścianek oraz

przegradzania mostu Dębnickiego i zamknięcia bram powodziowych. Przeprowadzone działania

o charakterze kontrolnym polegały na montaŜu i demontaŜu przedmiotowych ścianek oraz

bram powodziowych. Ponadto przeprowadzono prezentację zasad składowania i montaŜu

elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z Planem Treningowym.

Informacje finansowe za rok 2006

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Krakowie realizował w 2006 r. zadania

w zakresie eksploatacji i konserwacji melioracji wodnych finansowane z następujących źródeł:

BudŜet Państwa – kwota 2 861 000 zł + dotacja w kwocie 40 000 zł

Rezerwa celowa budŜetu Państwa – kwota 1 785 000 zł + dotacja kwota 70 000 zł

Środki Województwa Małopolskiego – kwota – 98 463,99 zł

Dotacja Gminy Kraków – kwota 150 006,51 zł

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

− Biuro Geodezji i Kartografii (GK) realizuje zadania z zakresu geodezji, kartografii,

koordynacji prac związanych z ochroną gruntów rolnych oraz prac urządzeniowo-rolnych

i scaleniowych na terenie województwa małopolskiego. Nowoczesność, nowatorstwo i

informatyka są głównymi celami stawianymi przy realizacji zadań Biura GK.

72


Baza Danych Topograficznych (TBD) jako element wojewódzkiej bazy danych wchodzącej

w skład krajowego systemu informacji o terenie.

W 2006 roku Województwo Małopolskie jako pierwsze w kraju przystąpiło do realizacji nowatorskiego

rozwiązania Bazy Danych Topograficznych (TBD) w układzie warstwowym.

Dotychczas stosowane rozwiązania, zakładały pełne opracowania TBD w układzie arkuszowym,

co ze względu na koszty powodowało, Ŝe wykonanie TBD do 2006 roku wynosiło 2,4%

pokrycia powierzchni województwa. Analiza potrzeb administracji samorządowej i rządowej,

policji, straŜy poŜarnej, pogotowia ratunkowego, słuŜb zarządzania kryzysowego oraz klientów

WODGiK wskazało na kolejność opracowania warstw tematycznych. Opracowana w

Biurze GK koncepcja nt: „Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących

sieci dróg i kolei oraz budowli mostowych województwa małopolskiego dla potrzeb

Bazy Danych Topograficznych (TBD), komponentu TOPO” pozwoliła w 2006 r. na uzyskanie

aktualnej informacji bazodanowej dla dróg i kolei oraz budowli mostowych dla 33,6%

powierzchni województwa. Pozostała część województwa zostanie opracowana do końca

2007 r. Koszt zrealizowanego w 2006 r. zadania wyniósł 1 mln zł (ze środków WFGZGiK).

TDB w ujęciu warstwowym jest pierwszym etapem utworzenia kompletnego systemu zarządzania

informacją topograficzną dla obszaru województwa.

Małopolski system pozycjonowania precyzyjnego jako jednolity układ odniesień przestrzennych

w województwie

W 2006 r. Biuro GK zrealizowało, współfinansowany ze środków Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

projekt np: „Budowa regionalnego systemu pozycjonowania w województwie małopolskim”.

Projekt został zrealizowany w postaci dwóch zadań.

●Budowa systemu pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym

dla województwa małopolskiego”

W ramach zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono 3 stacje referencyjne GPS poło-

Ŝone na obszarze województwa małopolskiego. W Biurze GK utworzono centrum obliczeniowe

wyposaŜone w zakupiony moduł obliczeniowy generowania poprawek róŜnicowych

RTK/DGPS, pozwalających na uzyskanie w kaŜdym punkcie województwa małopolskiego

współrzędnych punktu z dokładnością do 2 - 3 cm. System działa w trybie 24 godzinnym i

jest wykorzystywany przez ponad 200 uŜytkowników. W ramach zadania zakupiono takŜe 8

precyzyjnych odbiorników GPS, które w I kw. 2007 r. zostaną przekazane dla 5 starostw powiatowych.

Koszt zadania wyniósł 1 659 200,- zł. WdroŜony system jest pierwszym tego typu

rozwiązaniem w kraju. Wzorując się na tym rozwiązaniu, pod koniec 2006 roku Główny

Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie przystąpił do prac nad stworzeniem analogicznego

systemu dla pozostałego obszaru Polski.

●Budowa systemu monitoringu dla potrzeb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W ramach zadania zakupiono i uruchomiono w siedzibie TOPR w Zakopanem stanowisko

monitoringu w czasie rzeczywistym zespołów ratowniczych, pozwalające na zobrazowanie na

cyfrowym podkładzie mapowym pozycji zespołów ratowniczych wyposaŜonych odbiorniki

73


GPS. Zakupione 10 bardzo specjalistycznych zestawów GPS, pozwala na przekazywanie pozycji

drogą GSM/GPRS w niemal kaŜdych warunkach atmosferycznych. Zakres działania

obejmuje rejon Tatr, choć moŜliwości systemu pozwalają na pracę na terenie całego województwa.

Koszt zadania wyniósł 307 199,38 zł. WdroŜony pilotaŜowy projekt jest pierwszym

w Polsce i jednym z niewielu z uruchomionych w Europie systemów przeznaczonych dla górskich

słuŜb ratowniczych.

Realizacja małopolskiego systemu pozycjonowania precyzyjnego pozwoliła na wykorzystanie

lokalizacji satelitarnej w nowoczesnym zarządzaniu i koordynacji działań podejmowanych

w róŜnych dziedzinach gospodarki.

W grudniu 2006 roku zakończyło się wdroŜenie zadania: „Zakup sprzętu komputerowego,

urządzeń sieciowych, osprzętu GPS i oprogramowania dla celów zintegrowanego systemu

zarządzania, kontroli i monitoringu w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym”. Wykonane

prace pozwoliły na zrealizowanie w KPR nowoczesnego systemu zarządzania centrum dyspozycyjnym

oraz 11 oddziałami wyjazdowymi oraz objęcie monitoringiem satelitarnym ponad

27 karetek pogotowia ratunkowego. Wykonane prace są pierwszymi tego typu pracami w

Polsce, obejmującymi wszystkie strefy działania pogotowia ratunkowego, obejmującego

swym działaniem miasto Kraków oraz powiat krakowski i wielicki czyli ponad 1 mln mieszkańców

małopolski. Koszt systemu wyniósł 600 tys. zł w tym 480 tys. zł

z budŜetu województwa.

Prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

WODGIK prowadzi zadania z zakresu przechowywania i udostępniania materiałów stanowiących

zasób państwowy szczebla wojewódzkiego. W 2006 r. zaplanowano i wdroŜono działania

mające na celu usprawnienie i polepszenie działalności WODGiK w zakresie obsługi

klientów oraz przechowywania materiałów zasobu.

W zakresie obsługi klientów, ulepszono sposób obsługi oraz rozpoczęto wdraŜanie systemu

informatycznego pozwalającego na uzyskaniu jednolitej informacji od momentu zgłoszenia

pracy, poprzez kontrolę stan magazynu oraz wystawianie faktur. Rozpoczęto jednocześnie

wdraŜanie kasy fiskalnej, które po integracji z systemem magazynowym oraz EurobudŜetem

zostanie zakończone w I kw. 2007 r.

Wpływy z prowadzenia działalności usługowej i sprzedaŜy wzrosły z 209530,-zł, w 2005 r.

do 223745, zł w 2006 r. Sprzedano ponad 7900 map drukowanych. Wystawiono 1987 faktur

(porównywalnie w 2005 r. -1568).

W ramach aktualizacji Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego uzupełniono

opracowanie Mapy Hydrograficznej (w skali 1:50000) oraz otofotomapy (w skali 1:5000)

uzyskując niemal 100% pokrycie województwa małopolskiego tymi opracowaniami.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Środki Funduszu w całości rozdysponowane są corocznie na budowę i modernizację dróg

rolniczych, budowę i renowację zbiorników wodnych słuŜących małej retencji, zakup sprzętu

informatycznego przeznaczonego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

W 2006 r. rozdysponowano łącznie kwotę: 6 577 806,58 zł

74


W związku z przejęciem od Wojewody dodatkowych kompetencji, od 1 stycznia 2006 zostały

wdroŜone nowe zadania dotyczące przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz

gruntów leśnych na cele nieleśne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W 2006 r. rozpatrzono 215 wniosków w tym 100 wniosków zaopiniowano w formie postanowienia

i przesłano do MRiRW, 125 wniosków załatwiono poprzez wydanie decyzji wyra-

Ŝających zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i gruntów leśnych na inne cele.

Przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(WFGZGiK)

Rok

Przychody WFGZGiK

(tys zł)

1999 632,5

2000 4 165,5

2001 2 820,3

2002 2 444,6

2003 3 350,9

2004 3 305,9

2005 3 281,2

2006 3 706,2

Wydatki poniesione na opracowania mapowe i bazodanowe ze środków WFGZGiK oraz dotacji

celowych z budŜetu państwa.

Dotacja

Lata z budŜetu państwa

(tys. zł)

Środki

z WFGZGiK

(tys. zł)

Kwota

współfinansowania

ze środków GUGiK

(tys. zł)

Wydatki

łącznie

(tys. zł)

2000 - 293,9 494,0 787,9

2001 797,3 1 103,6 845,2 1900,9

2002 67,0 367,4 323,0 757,4

2003 69,0 728,0 170,8 967,8

2004 100,0 541,0 300,0 941,0

2005 100,0 232,0 464,6 796,6

2006 200,0 876,9 100,0 1176,9

Podział środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na poszczególne powiaty.

Środki FOGR wypłacone powiatom w 2006 r.

Powiat

Kwota

bocheński 301 490,00

brzeski 292 055,29

chrzanowski 93 990,00

dąbrowski 248 060,00

75


gorlicki 331 832,00

krakowski 708 357,00

limanowski 370 898,07

miechowski 407 295,78

myślenicki 214 863,00

nowosądecki 611 066,65

nowotarski 545 284,10

olkuski 232 420,00

oświęcimski 152 680,00

proszowicki 279 640,00

suski 215 355,40

tarnowski 658 643,34

tatrzański 87 750,00

wadowicki 406 591,75

wielicki 216 984,90

Kraków-miasto 202 549,30

Suma: 6 577 806,58

3.15 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Działania w tym zakresie skoncentrowane są na trzech płaszczyznach rozwoju społeczeństwa

informacyjnego w województwie małopolskim.

●Pierwsza z nich to rozwój infrastruktury informatycznej w regionie i związany z nim dostęp

do Internetu oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych w administracji

publicznej. W tym zakresie w 2006 roku realizowany był projekt "Rozbudowa systemów

elektronicznej administracji w Małopolsce” oraz opracowano podstawy projektu „Małopolska

Sieć Szerokopasmowa”.

●Druga płaszczyzna związana jest z udostępnianiem informacji publicznej, usług społeczeństwa

informacyjnego oraz dostarczaniem wiadomości z Ŝycia regionu. Funkcję tę wypełnia

portal internetowy Wrota Małopolski oraz zintegrowany, regionalny Biuletyn Informacji Publicznej.

●Trzecia płaszczyzna związana jest z koordynowaniem współpracy partnerów ze środowiska

nauki, biznesu i samorządu, upowszechnianiem idei społeczeństwa informacyjnego oraz rozwojem

sektora zaawansowanych technologii. W tym obszarze realizowane są projekty: Małopolski

Klaster Technologii Informacyjnych oraz Małopolski Park Technologii Informacyjnych.

WdraŜane projekty oraz narzędzia przyczyniają się do podniesienia poziomu jakości

Ŝycia obywateli, minimalizacji wykluczenia cyfrowego oraz zjawiska marginalizacji społecznej

a takŜe tworzenia mechanizmów zapobiegających odpływowi kadr z województwa i przyciąganiu

nowych inwestorów oferujących miejsca pracy.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania w zakresie rozwoju

społeczeństwa informacyjnego był Program „Informatyzacja Województwa Małopolskiego w

latach 2004-2006”.

Działania na rzecz tworzenia rozwiązań słuŜących rozwojowi społeczeństwa

informacyjnego

76


Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych

18 lipca zostało zawarte Porozumienie o współpracy w ramach Małopolskiego Klastra

Technologii Informacyjnych podpisane przez przedstawicieli wyŜszych uczelni, firm teleinformatycznych

z regionu oraz Województwo Małopolskie.

Misją Klastra jest Wspieranie rozwoju przemysłu IT jako branŜy regionalnej szansy

Małopolski poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego,

uczelni wyŜszych i instytucji otoczenia biznesu.

Współpraca przedstawicieli wymienionych środowisk w ramach Klastra przyczynia

się do rozwoju przedsiębiorczości i utworzenia nowych miejsc pracy w Małopolsce. Dostępność

na małopolskim rynku pracy wysokiej klasy specjalistów, stymulowanie innowacyjności

oraz realizacja celów Klastra, takich jak utworzenie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych

oraz Centrum Kształcenia Kadr pozwolą na zdynamizowanie rozwoju sektora IT

w Małopolsce. Wypracowanie odpowiedniego modelu współpracy pomiędzy środowiskiem

nauki, biznesu i administracji wpłynie takŜe pozytywnie na kształtowanie oferty edukacyjnej,

dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

Małopolski Park Technologii Informacyjnych

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia podjętego przez Małopolski Klaster

Technologii Informacyjnych. Celem jest stworzenie w Małopolsce nowoczesnego ponadregionalnego

ośrodka naukowo-przemysłowego umoŜliwiającego transfer wiedzy, zasobów

i technologii w sektorze IT/ITES/BPO. Idea stworzenia MPTI zrodziła się wyniku analizy

rynku pracy oraz trendów

w światowej gospodarce. Analiza potencjału Małopolski wskazuje na duŜe moŜliwości zdynamizowania

rozwoju regionu przy wykorzystaniu zasobów lokalnych i ponadregionalnych

oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Realizacja projektu, poprzez wspólne działania na rzecz zmian lokalnych warunków

oraz prowadzenie ukierunkowanej polityki władz regionu doprowadzi do podniesienia konkurencyjności

małopolskiej branŜy IT w skali całego kraju.

Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce

Projekt ten jest kompleksowym rozwiązaniem problemu wyposaŜenia JST w Małopolsce

w infrastrukturę informatyczną, która będzie wykorzystywana przez urzędy do obsługi

mieszkańców drogą elektroniczną. Został przygotowany w 2005 roku, zaś jego realizacja została

rozpoczęta w 2006 roku. W skład projektu wchodzą 4 elementy:

- Publiczne Punktu Dostępu do Internetu (Infomaty) – 150 lokalizacji,

- Systemy elektronicznego obiegu dokumentów zintegrowanych z Cyfrowym Urzędem w

portalu Wrota Małopolski dla 81 urzędów gminnych i powiatowych

- System podpisu elektronicznego dla administracji publicznej w Małopolsce

- Platforma aukcji elektronicznych

Łączna liczba uczestników wszystkich elementów to 114 instytucji publicznych (administracja

samorządowa i centralna)

W 2006 roku zrealizowany został I element projektu – na terenie województwa zainstalowano

150 infomatów w 59 JST (gminy, powiaty, województwo). Pozostałe elementy, tj.

81 systemów elektronicznego obiegu dokumentów, system podpisu elektronicznego dla ok.

5000 pracowników instytucji publicznych w Małopolsce oraz platforma aukcji elektronicznych,

zostaną wykonane w 2007 roku. Do momentu realizacji projektu na terenie województwa

nie były wdraŜane podobne systemy na taką skalę.

77


Małopolska Sieć Szerokopasmowa

W 2006 roku zostały opracowane załoŜenia do projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa

wspólnie z Telekomunikacją Polską SA. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury

szerokopasmowej w województwie małopolskim, tak aby 90% gospodarstw domowych miało

dostęp do zaawansowanych usług szerokopasmowych (o prędkościach transmisji co najmniej

6 Mb/s). Osiągnięty wskaźnik dostępności oznaczać będzie spełnienie wymagań określonych

w Deklaracji Ryskiej z 2006 r.

Projekt obejmuje budowę przez Województwo Małopolskie na terenach zagroŜonych

wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, pasywnej infrastruktury

teleinformatycznej uzupełniającej istniejącą, naleŜącą do róŜnych operatorów.

Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania dostępnych

usług elektronicznych, wzrost zatrudnienia i liczby przedsiębiorców podejmujących działalność

w branŜy IT oraz obniŜenie kosztów dostępu do Internetu.

Informacja publiczna, w tym rozwój portalu „Wrota Małopolski”

Głównym celem rozwoju Regionalnego Portalu Internetowy „Wrota Małopolski” w

roku 2006 było integrowanie informacji z róŜnych dziedzin Ŝycia regionu przy zastosowaniu

nowatorskich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W 2006 r odnotowano

duŜy wzrost oglądalności wszystkich stron.

Wrota Małopolski www.wrotamalopolski.pl to realizowany od 2001 roku pionierski w

Polsce projekt, na którym wzorują się inne regiony w Polsce, którego celem jest:

1. korzystanie z zasobów informacji oferowanych przez urzędy administracji publicznej

regionu w BIP – ach

2. umoŜliwianie obywatelom i podmiotom prawnym korzystania z usług elektronicznych,

załatwianie on-line spraw w urzędach

3. informowanie o regionie i Ŝyciu w regionie w modułach tematycznych.

4. promowanie Małopolski na zewnątrz.

W ramach projektu rozwijana jest e-administracja w Małopolsce, udostępniane są standardy

informacyjne, „Wrota Małopolski” integrowane są z systemami informatycznymi administracji

w województwie (np systemami obiegu dokumentów elektronicznych w urzędach - jeden

serwis udostępniający wszystkie usługi dla całej e-administracji w regionie).

Rozwój komponentów we Wrotach Małopolski

Cyfrowy Urząd

W 2006 r. na potrzeby pilotaŜu Województwo Małopolskie we współpracy z urzędami

administracji publicznej regionu przygotowało 47 nowych procedur. Mechanizm automatycznego

udostępniania opracowanych procedur wszystkim podmiotom administracji publicznej

zainteresowanym ich wdroŜeniem umoŜliwił wdroŜenie procedur kolejnym 12 podmiotom.

Łącznie w CU uczestniczy 58 urzędów. „Cyfrowy Urząd” został przygotowany do integracji z

oprogramowaniem elektronicznego obiegu dokumentów realizowanego w ramach zadania

"Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce” finansowanego ze

ZPORR.

Biuletyn Informacji Publicznej

W 2006 roku utworzono nowe Biuletyny dla jednostek organizacyjnych posiadających

odrębne BIP; uruchomiono kanały RSS dla nowo dodanych dokumentów w danym BIP; poprzez

jednolity standardy komunikacji udostępniono moŜliwość przesyłania gotowych plików

XML do BIP z dowolnych aplikacji, dodano moŜliwość automatycznej archiwizacji danego

78


BIP na Ŝądanie jego redaktorów zarówno w postaci bazy XML jak i wersji html (funkcja

dodatkowa - poza istniejącą we Wrotach archiwizacją określoną w rozporządzeniu).

Część informacyjna

Nowości w działach: mapa terenów inwestycyjnych w module Przedsiębiorczość, e-szkoła -

bezpłatne narzędzie dla wszystkich szkół w Małopolsce, prezentacja „Małopolska Przyroda”,

baza „Odnawialne i Alternatywne Źródła Energii w Małopolsce”. Przygotowano mechanizm

importu danych z serwisu internetowego Radia Kraków do działu Aktualności we Wrotach

Małopolski (obecnie trwają testy narzędzia w Radiu Kraków).

Oficjalna strona UMWM www.malopolskie.pl

Prowadzono dalszą rozbudowę stron, poprawiono funkcjonalności, rozbudowano dział Rozwój

Regionalny m.in. o Strategię Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Oglądalność

strony wzrosła o 120%.

Statystyka

Biuletyny Informacji Publicznej - 280 instytucji

102 procedury elektroniczne (usługi dla obywateli) w Cyfrowym Urzędzie oraz 47

nowych w trakcie testowania

200 instytucji włączonych w Cyfrowy Urząd

2 000 edytorów treści

10 000 odwiedzin Cyfrowego Urzędu miesięcznie

5 474 060 odwiedzin www.malopolska.pl w roku

4 329 930 odwiedzin www.malopolskie.pl w roku

Newslettery urzędowe wysyłane do 859 prenumeratorów

Newslettery Wrót Małopolski wysyłane do 510 prenumeratorów

114 jednostek (20 jednostek terenowej administracji rządowej, 11 powiatów i 83 gminy

zaangaŜowanych w realizację projektu „Rozbudowa systemów elektronicznej administracji

w Małopolsce”

Informacje finansowe

Działania na rzecz tworzenia rozwiązań słuŜących rozwojowi społeczeństwa

informacyjnego

Koszt wykonania zadań w ramach budŜetu:

128.256,00 zł – Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego (w ramach tego zadania realizowane

były przedsięwzięcia: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Małopolski Park

Technologii Informacyjnych)

1.086.955,00 zł - Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce

0,00 zł - Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Informacja publiczna, w tym rozwój portalu „Wrota Małopolski”

Koszt wykonania zadania w ramach budŜetu:

682.154,00 zł - Regionalny Portal Internetowy i strona UMWM

Pozyskane środki pozabudŜetowe

79


- umowa zawarta pomiędzy MSWiA a firmą Comarch S.A. na rozbudowę Portalu

„Wrota Małopolski” (wartość: 3 499 997,00 zł),

- hosting serwerów w centrum hostingowym ComArch S.A. – sfinansowany w ramach

w/w umowy

3.16 RYNEK PRACY, ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją, której głównym zadaniem jest

podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji na małopolskim rynku pracy. Misją WUP

jest „kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski”.

WUP aktywnie uczestniczy w kreowaniu regionalnej polityki rynku pracy i zasobów

ludzkich oraz bierze czynny udział we wdraŜaniu innowacyjnych i społecznie uŜytecznych

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Rozwój zasobów ludzkich

Realizacja usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Jednym ze sposobów realizowania misji WUP są działające w Krakowie, Nowym Sączu

i Tarnowie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 2006 roku udzieliły

pomocy w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego ponad 20 tys. osób. Centra oferują

szereg form wspierania mieszkańców województwa w podejmowaniu decyzji zawodowych,

planowaniu karier zawodowych i umiejętnym poszukiwaniu zatrudnienia. W tym ramach realizacji

tych zadań przeprowadzono 2 tys. 440 indywidualnych rozmów doradczych, zorganizowano

135 spotkań aktywizujących oraz prawie 300 grupowych spotkań informacyjnych i

warsztatów dla osób poszukujących pracy.

Oprócz informacji na temat krajowego rynku pracy WUP, w ramach sieci Europejskich

SłuŜb Zatrudnienia (EURES), słuŜył doradztwem i konsultacjami w zakresie wolnych

miejsc pracy, regionalnych rynków pracy oraz warunków Ŝycia i pracy dla poszukujących

pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Osoby, które juŜ podjęły pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii mogły liczyć na

usługi WUP w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. Na bieŜąco wydawano

decyzje, formularze zaświadczeń unijnych oraz informacje o przysługujących klientom

WUP świadczeniach. Łącznie wydano 578 stosownych dokumentów.

Celem wsparcia osób poszukujących pracy prowadzono salę INTERpracaNET, które,

gdzie 5 tys. 770 osobom przekazano praktyczne informacje na temat wykorzystywania Internetu

jako narzędzia poszukiwania ofert pracy. Dodatkowo, Informatyczne Centrum Edukacyjne

w Nowym Targu oferowało moŜliwość bezpłatnego rozwoju umiejętności w dziedzinie

informatycznej i przeszkoliło ponad 1 tys. mieszkańców Małopolski.

W 2006 roku WUP realizował równieŜ zadania z zakresu słuŜby zastępczej. Programem

objęto 127 poborowych z terenu województwa małopolskiego.

Kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu wsparcie klientów WUP było uruchomienie

„Punktu Informacji o przygranicznym rynku pracy z terenu powiatu Stara Lubownia”

w Zespole Zamiejscowym WUP w Nowym Sączu. Wydarzenie to było uwieńczeniem realizacji

mikroprojektu pt. ”Rozwój i propagowanie przygranicznej współpracy partnerów rynku

pracy z terenu powiatu Nowy Sącz i powiatu Stara Lubownia” w ramach programu INTER-

REG III A. Punkt słuŜy informacjami na temat rynku pracy w Republice Słowackiej. Analogiczny

punkt powstał w Starej Lubowni, który udziela informacji dotyczących sytuacji na

80


polskim rynku pracy.

Ponadto WUP podejmuje działania ukierunkowane takŜe na podnoszenie kwalifikacji

pracowników słuŜb zatrudnienia poprzez róŜnorodne formy dokształcania: spotkania informacyjne,

konferencje, seminaria, skierowania pracowników na studia podyplomowe, studia

magisterskie uzupełniające, studia licencjackie oraz staŜe zagraniczne. Szkolenia realizowanego

w ramach SPO RZL projektu „Vademecum pracownika publicznych słuŜb zatrudnienia”

obejmujące siedmiomodułowe szkolenie z zakresu prawa, organizacji pracy urzędnika i elementów

zarządzania własnymi zadaniami przygotowywały 30 pracowników WUP i 100 pracowników

powiatowych z 17 urzędów pracy z terenu Małopolski do lepszego wykonywania

zadań na urzędniczych stanowiskach.

Rynek pracy

Programowanie i planowanie funduszy

W 2006 roku przedstawiciele WUP uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego

Strategię Rozwoju Województwa na lata 2007 - 2013 oraz Regionalny Plan Działania na

Rzecz Zatrudnienia na rok 2006. W zakresie programowania i planowania funduszy opracowano

takŜe ramowe Plany Realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR na rok 2006.

WUP został wskazany przez Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja

WdraŜająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W związku z tym w roku 2006

rozpoczęto prace nad systemem wdraŜania PO KL w Małopolsce, udzielano takŜe konsultacji

w ramach prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WUP, będąc instytucją pozyskującą i opracowującą dane o rynku pracy, gromadził

materiały, które następnie upowszechniał na stronie internetowej i udostępniał zainteresowanym

instytucjom, mediom oraz osobom prywatnym.

Programy regionalne

Wojewódzki Urząd Pracy w 2006 roku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy realizował

trzy programy wojewódzkie tj. „Bezpieczny Wał”, „Konserwator” i „Drogowiec” - adresowane

do osób długotrwale bezrobotnych i zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Programy

te wspierały aktywizację zawodową osób bezrobotnych przy jednoczesnej poprawie

stanu bezpieczeństwa na drogach, odnowie dziedzictwa kulturowego oraz zabezpieczeniu

przeciwpowodziowego Małopolski. PowyŜsze projekty objęły łącznie 1 tys. 528 osób bezrobotnych,

a na ich realizację wydatkowano kwotę 5 118 656 zł.

Projekty własne

WUP kaŜdego roku podejmuje nowe inicjatywy. W 2006 roku rozpoczęto m.in. realizację

2 projektów własnych:

1. „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” realizowany w ramach Działania

2.1 ZPORR na kwotę dofinansowania 1 448 978, 60 zł. Celem głównym projektu jest

stworzenie modelu zarządzania informacją dla instytucji zaangaŜowanych w kształtowanie

polityki regionalnej i uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących rynku pracy i jego

otoczenia. Priorytetem projektu jest współpraca międzyinstytucjonalna.

2. 4. Sesja Letniego Europejskiego Uniwersytetu Badań i Innowacji na rzecz Kształcenia

Ustawicznego szansą na rozwój małopolskiego rynku pracy, edukacji i szkoleń realizowa-

81


ny w ramach Działania 2.1 ZPORR na kwotę dofinansowania 120 294,97 zł. ZałoŜeniem

projektu było skupienie wokół tematyki kształcenia ustawicznego przedstawicieli małopolskich

instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń, które ma słuŜyć podniesieniu ich wiedzy

ze skutecznymi rozwiązaniami w tej dziedzinie wypracowanymi w innych regionach

Europy.

EQUAL

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w WUP w 2006 roku realizowano projekt

Pt. „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”. Projekt ten

jest projektem partnerskim, w którym Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednym z 8

partnerów, a Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pełni rolę Administratora

Projektu. Głównym efektem działań było zatrudnienie 6 trenerów zatrudnienia wspieranego,

po 2 w Gminie Wieprz, Mogilany i Krakowskiej Fundacji Hamlet w nowo powstałych centrach

szkoleniowo-doradczych.

WdraŜanie funduszy strukturalnych

Europejski Fundusz Społeczny

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W 2006 roku WUP zaangaŜowany był w realizację zadań w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których pełni rolę Instytucji WdraŜającej

w następujących Działaniach:

− Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i

moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie”;

− Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”;

− Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

W celu wyłonienia projektów spełniających kryteria dofinansowania ogłoszono 5

konkursów, przeprowadzono weryfikację formalną 354 wniosków aplikacyjnych oraz dokonano

oceny merytorycznej 272 wniosków. Przygotowano i zawarto 72 umowy o dofinansowanie

realizacji projektu, w tym 37 w ramach Działania 2.1, 13 w ramach Działania 2.3 i 22

w ramach Działania 2.4.

Równocześnie organizowano spotkania informacyjno - szkoleniowe dla potencjalnych

beneficjentów, a takŜe konferencję podsumowującą wdraŜanie ZPORR.

W ramach przyznanego limitu środków (kwota 66 985 341,08 zł) na realizację Działań

ZPORR w latach 2004-2006, w roku 2006 wydatkowano 23 914 395,05 zł. Realizowanych

było 120 projektów o łącznej wartości 65 579 042,84 zł.

W 2006 r. zakończyła się realizacja 21 projektów. Certyfikaty o zakończeniu udziału

w projekcie zgodnie z harmonogramem uzyskało 9 tys. 133 osoby. Ogółem w projektach w

roku 2006 wzięło udział 10 tys. 923 osób.

2. Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

WUP pełni równieŜ rolę Instytucji WdraŜającej dla Działania 1.2 „Perspektywy dla

młodzieŜy” oraz Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w

obszarze SPO RZL.

W wyniku konkursu zawarto 42 umowy z PUP o dofinansowanie projektów (21 umów

82


dotyczących Działania 1.2 i 21 umów dotyczących Działania 1.3).

W 2006 r. w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 zakończono realizację 39 projektów

konkursowych wyłonionych w 2005 roku. Wzięło w nich udział ogółem

11 tys. 072 osoby bezrobotne, a wartość zrealizowanych projektów wyniosła ogółem 31 876

126 zł (od początku wdraŜania SPO RZL w ramach Działań 1.2 i 1.3 zrealizowano 79 projektów

posiłkowych i konkursowych, w których uczestniczyło 22 tys. 738 osób bezrobotnych,

wydano łącznie 55 501 461 zł).

W drugiej połowie 2006 roku koordynowano sprawy bieŜące związane z obsługą kolejnych

42 umów z beneficjentami (konkurs 2006), zweryfikowano w sumie 880 wniosków o

płatność oraz monitorowano i kontrolowano realizację projektów. Prowadzono bieŜącą sprawozdawczość

i zajęcia informacyjno - szkoleniowe dla instytucji zainteresowanych.

3.17 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca samorządu województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana

jest na podstawie corocznego programu współpracy. Jest przykładem dobrej praktyki

współpracy, polegającej nie tylko na przekazywaniu przez samorząd województwa środków

finansowych, lecz przede wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dąŜeniu do

rozwoju Małopolski.

Realizowany w 2006 roku Program Współpracy składał się z czterech głównych priorytetów:

I. Silne i sprawne organizacje pozarządowe.

II. Sprawny system wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracja

publiczną w Małopolsce.

III.

IV.

Efektywna realizacja zadań publicznych.

Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki regionalnej.

Realizacja działań w ramach priorytetów słuŜyła osiągnięciu celu nadrzędnego Programu, za

jaki przyjęto budowanie i doskonalenie partnerstwa pomiędzy samorządem województwa a

małopolskim sektorem pozarządowym.

Pola aktywności związane ze współpracą z trzecim sektorem w 2006 roku

• Szkolenia, warsztaty i konferencje

• Współorganizacja konferencji, seminariów, warsztatów oraz realizacja wspólnych

programów i projektów

• Konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz targi małopolskich

organizacji pozarządowych

W 2006 roku zorganizowane zostały 2 konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych

oraz konferencja Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych : czerwiec 2006 „Wolontariat i zatrudnienie w trzecim sektorze”,

grudzień 2006 „Wizerunek organizacji pozarządowych czyli o potrzebie promocji i

działań PR”, Pierwsze Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod hasłem ”Małopolskie Organizacje Pozarządowe partnerem

Samorządu Województwa w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W ubiegłym roku zorganizowano takŜe po raz pierwszy Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych,

na których zaprezentowało się 55 organizacji.

83


• Nagrody i WyróŜnienia

- Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji

pozarządowych w Małopolsce

Do II edycji Konkursu „Kryształy Soli” w 2006 roku zgłosiło się lub zostało zgłoszonych 130

organizacji pozarządowych z całej Małopolski. Natomiast do grona półfinalistów zakwalifikowało

się 38 organizacji pozarządowych z pośród 80 nadesłanych Ankiet Konkursowych.

Wręczenie nagród Laureatom nastąpiło 1 grudnia w czasie konferencji Małopolskiego Forum

Organizacji Pozarządowych.

- Nagroda Samorządu Województwa „Amicus Hominum”

W 2006 roku w ramach wspierania rozwoju wolontariatu w Małopolsce po raz pierwszy zorganizowano

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa "Amicus Hominum" Nagroda ma

charakter honorowy i przyznawana jest w postaci medalu w sześciu kategoriach tj. polityka

społeczna; polityka prorodzinna; edukacja, wychowanie; ochrona zdrowia; działalność humanitarna;

działalność filantropijna. Do konkursu zgłoszonych zostało 26 osób. Kapituła Nagrody

wyłoniła 5 Laureatów i 9 WyróŜnionych.

• Małopolska Rada PoŜytku Publicznego

Małopolska Rada PoŜytku Publicznego (MRPP) powołana została w listopadzie 2005 roku w

celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Rada pełni nie tylko funkcje zespołu opiniodawczo - doradczego i pomocniczego dla

samorządu województwa, ale dba równieŜ o doskonalenie relacji partnerskich obu sektorów.

Głównym jej zadaniem jest nie tylko monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji

samorządowej z organizacjami pozarządowymi, ale takŜe współpraca w konkretyzowaniu

zadań objętych programem współpracy oraz opracowywania nowych form takiej

współpracy. W Radzie jako równorzędni partnerzy zasiedli przedstawiciele administracji samorządowej

oraz przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego. Pierwsze uroczyste

posiedzenie Rady odbyło się w styczniu 2006 roku. Rada uchwaliła priorytety pracy na lata

2006-2007.

1. Oddziaływanie na organy administracji publicznej w województwie w zakresie ulepszenia

ich współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Przegląd zadań województwa, które moŜna i naleŜy powierzyć organizacjom pozarządowym

w formie programów wieloletnich

3. Promowanie wolontariatu

4. Promowanie norm i jakości działań społecznych (promocja dobrych przykładów).

5. Promowanie federalizacji organizacji pozarządowych.

6. Przeprowadzenie badań na temat stanu organizacji pozarządowych w województwie.

7. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia działań nieuczciwych organizacji

pozarządowych, m.in. opracowanie kodeksu etyki małopolskich organizacji pozarządowych

8. Stworzenie systemu finansowania organizacji pozarządowych

9. Stworzenie koncepcji systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych w dziedzinie

poradnictwa i szkoleń.

10. Opiniowanie rocznych i wieloletnich wojewódzkich programów współpracy

z organizacjami pozarządowymi.

84


11. Opiniowanie projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

12. Opiniowanie projektów konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje

pozarządowe. Próba ujednolicenia i udoskonalenia regulaminów tych konkursów,

wzorów umów oraz sprawozdań z realizacji zadań.

13. Doprowadzenie w porozumieniu z Wydziałem Rejestrowym Sądu Okręgowego

w Krakowie do jednolitej interpretacji przepisów dotyczących sporządzania statutów

organizacji pozarządowych.

14. Przygotowanie załoŜeń i rzecznictwo publiczne na rzecz nowelizacji aktów prawnych

związanych z organizacjami pozarządowymi.

15. Wprowadzenie ułatwień dla organizacji pozarządowych w wykonywaniu przepisów

prawa związanych z ochroną danych osobowych i biuletynem informacji publicznej.

16. Działania mające na celu budowanie prestiŜu Rady, jako grona odpowiedzialności

obywatelskiej (nie tylko przed organizacjami, czy urzędem, ale równieŜ przed społeczeństwem);

17. Przeprowadzanie w ramach Rady debaty na temat POśYTKU PUBLICZNEGO. Debaty

mają na celu uzupełnienie aktualnymi i istotnymi wątkami działań urzędu i świadomości

społeczeństwa.

• Udział organizacji pozarządowych w pracach branŜowych zespołów opiniująco

– doradczych powoływanych z inicjatywy samorządu województwa.

W ramach aktywnego udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki regionalnej

samorząd województwa zapewnił organizacjom pozarządowym moŜliwość uczestniczenia

w regionalnych Komitetach Sterujących oraz Radach. Przedstawiciele małopolskich

organizacji pozarządowych zasiadali w następujących komitetach i radach: Małopolskiej Radzie

PoŜytku Publicznego, Regionalnym Komitecie Sterującym, Komisji Wspólnej Samorządów

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Małopolskiej Radzie ds. Zatrudnienia, Małopolskiej

Radzie Edukacji, Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Małopolskiej

Radzie Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, Wojewódzkiej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych

oraz w Małopolskiej Radzie Zdrowia Publicznego.

Ponadto w 2006 roku odbywały się prace Zespołu Inicjatywno - Doradczego do spraw

realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata

2004 – 2006, powołanego z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W ramach prac Zespołu prowadzono konsultacje związane z publikacją Małopolskiego

Informatora dla Seniorów, skompletowano bazy adresowe oddziałów okręgowych, rejonowych,

kół terenowych, a takŜe klubów seniora Polskiego Związku Emerytów Rencistów Inwalidów,

funkcjonujących w województwie małopolskim, przeprowadzono badanie ankietowe

dot. potrzeb informacyjnych małopolskich seniorów oraz promowano Małopolski Konkurs

Literacki „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.

• Włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, opiniowania i upowszechniania

podstawowych dokumentów programowych w nowym okresie programowania

2007 – 2013 tj. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata

2007 – 2013 oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -

2013

WaŜną formą współpracy samorządu województwa z małopolskim sektorem pozarządowym

było włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, opiniowania i

upowszechniania podstawowych dokumentów programowych w nowym okresie programo-

85


wania 2007 – 2013 tj. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013

oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 poprzez organizowane

konferencje i konsultacje regionalne oraz akcje edukacyjne i informacyjne.

W 2006 roku Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej prowadził konsultacje

społeczne Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W lutym i w maju zorganizowano konferencje regionalne konsultujące MRPO na lata

2007 – 2013, w których uczestniczyli takŜe przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego.

Natomiast we wrześniu 2006 r. w Krakowie zorganizowano konferencję regionalną

poświęconą Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.

Realizacja zadań publicznych

W styczniu 2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została

wprowadzona Procedura zlecania zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność

poŜytku publicznego. Procedura określiła nie tylko czytelne reguły i zasady zlecania

zadań publicznych Województwa Małopolskiego, ale równieŜ wprowadziła ustandaryzowane

i jednolite dla wszystkich podmiotów kryteria i warunki w aplikowaniu po środki budŜetowe

Województwa.

Ponadto w 2006 roku organizacje pozarządowe mogły po raz pierwszy uczestniczyć w

części jawnej posiedzenia Komisji Konkursowych zwoływanych w ramach otwartych konkursów

ofert.

W 2006 roku:

a. przeprowadzono 19 otwartych konkursów ofert na zadania publiczne finansowane ze

środków budŜetu województwa małopolskiego,

b. rozdysponowano środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w wysokości 766 708 złotych, dofinansowując 4 oferty z zakresu wsparcia

prac budowlanych w obiektach słuŜących rehabilitacji oraz 2 220 000 zł przekazano

dla organizacji pozarządowych prowadzących zakłady aktywności zawodowej.

c. wykorzystano środki z Funduszu Pracy na finansowanie prac w ramach Programu Konserwator,

czyli konkursu na aktywizację osób bezrobotnych przy pracach związanych z

zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego

na terenie województwa małopolskiego. W 2006 r. programem objęto 2 podmioty NGO’s,

a łączna kwota wsparcia wyniosła 150 000 tysięcy złotych.

d. Zakupiono wyposaŜenie dla ochotniczych straŜy poŜarnych za kwotę 564 374,56 zł

W rezultacie w 2006 roku dofinansowano wnioski na łączną kwotę 8 907 725 zł

Zestawienie tabelaryczne:

Obszar Nazwa zadania Liczba ofert

dofinansowanych

Łączna kwota

KULTURA Mecenat w dziedzinie kultury 97 1 034 000,00

TURYSTYKA

„Małopolska Gościnna” - podniesienie atrakcyjności

turystycznej i poprawa bezpieczeństwa

39 504 441,30

86


ROZWÓJ GOSPO-

DARCZY I RYNEK

PRACY

KULTURA FI-

ZYCZNA I SPORT

EDUKACJA

PROFILAKTYKA I

PRZECIWDZIA-

ŁANIE UZALEś-

NIENIOM

WZMOCNIENIE

POENCJAŁU MA-

ŁOPOSLKICH

ORGANIZACJI

POZARZADO-

WYCH

OCHRONA I PRO-

MOCJA ZDROWIA

POLITYKA SPO-

ŁECZNA

Konserwator

2 150 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej 136

Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i

1 538 000,00

38

młodzieŜy

Regionalny Program Stypendialny 2 788 000,00

Nasz region – nasza toŜsamość 13 257 211,00

Stypendia Regionów Partnerskich 1 45 000,00

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach 0 0

Rozwijanie i wdraŜanie Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi. Promowanie kampanii edukacyjnych

9 50 000,00

i społecznych w zakresie profilaktyki

Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych

form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej

w szczególności dla dzieci i rodzin z problemami

1 58 000,00

alkoholowymi

Tworzenie Małopolskiego Centrum Profilaktyki Narkomanii

i Epidemii HIV

1 30 000,00

Promocja i organizacja wolontariatu 8 97 244,00

Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego

sektora

4

69 639,00

Wsparcie procesów federalizacji

Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych

Wzmocnienie pomocy w opiece nad chorymi terminalnie

Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej

osób niepełnosprawnych

Wsparcie wczesnej interwencji

Inspirowanie, promowanie i wdraŜanie nowych rozwiązań

i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej

Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych

7

76 197,00

5 71 875,00

5 52 668,00

50 464 381,00

ROZWÓJ OBSZA-

RÓW WIEJSKICH I

ŚRODOWISKA

Realizacja zadań w ramach Programu aktywizacji gospodarczej

i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat

„OWCA plus”

DoposaŜenie OSP Województwa Małopolskiego w

sprzęt do ratownictwa techniczno-chemicznoekologicznego

4 58 700,00

Powiatów: 14

57 jednostek

564 374,56

Środki PFRON

Wsparcie prac budowlanych w obiektach słuŜących

4 766 708,00

rehabilitacji

Zakłady aktywności zawodowej 2 220 000, 00

Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom pozarządowym

na realizację zadań w latach 1999-2006 z budŜetu Województwa Małopolskiego (układ graficzny).

Uwaga: W zestawieniu nie ujęto środków PFRON, Funduszu Pracy (Konserwator) oraz środków z WFOŚ na doposaŜenie jednostek OSP.

87


8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Profilaktyka uzaleŜnień

Obszary wiejskie i środowisko

Wsparcie org. Pozarządowych

Bezpieczeństwo na drogach

Ochrona Zdrowia

Edukacja

Polityka społeczna

Turystyka

Kultura Ochrona zabytków

Kultura Mecenat kultury

Sport

3.18 ORGANIZACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Priorytetowymi wyzwaniami dla Urzędu w 2006 roku były:

a) przygotowanie urzędu do realizacji nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013;

b) doskonalenie zawodowe pracowników wynikające z realizacji nowych kompetencji

ustawowych oraz zarządzania funduszami europejskimi;

c) rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem.

Wyzwania oraz wspierające je działania realizowane były w obszarach:

Obszar instytucjonalny

W 2006 roku podjęto szereg działań zapewniających odpowiednie warunki, zasoby

oraz rozwiązania systemowe do realizacji priorytetów ogólnourzędowych oraz wyzwań stawianych

samorządowi województwa.

Urząd stanął przed wyzwaniem realizacji nowych kompetencji będących wynikiem

decentralizacji uprawnień administracji rządowej oraz działań w ramach rozwoju regionalnego,

takich jak Małopolski Regionalny Program Operacyjny. W celu zapewnienia właściwych

ram organizacyjnych podejmowane były działania doskonalenie rozwiązań zarządczych

Urzędu. Jednym z nich było rozszerzenie istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania

opartego dotychczas na systemie zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 i

systemie zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 o dwa

nowe komponenty: system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normie

PN-N 18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na normie

ISO/IEC 27001:2005.

Doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania wiązał się nie tylko z

wdraŜaniem kolejnych komponentów systemu, ale przede wszystkim z ocena zgodności jego

działania, czyli audytami wewnętrznymi. Poprzez systematyczne przeprowadzanie we

wszystkich departamentach w róŜnych obszarach ich funkcjonowania prowadzony był monitoring

działania Urzędu. W 2006 roku przeprowadzono 47 audytów.

88


Na podstawie wniosków z audytów wdroŜone zostały kolejne systemowe rozwiązania

(np. odnoszące się do wydawania decyzji, obiegu dokumentów finansowych). Ponadto w roku

2006 uruchomiono 36 programów działań zapobiegawczych i korygujących, w tym 20 programów

doskonalących było wynikiem wniosków poaudytowych.

Wśród najczęściej wymienianych spostrzeŜeń pozytywnych audytorzy wewnętrzni podkreślali:

o wysokie kompetencje pracowników,

o wysoką identyfikacje pracowników z wykonywanym procesem,

o właściwe prowadzenie spraw, zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie.

Podjęcie działań naprawczych pozwoliło Urzędowi lepiej przygotować się do audytu

trzeciej strony, który finalizował starania urzędu w zakresie doskonalenia systemu. Między 29

listopada a 1 grudnia odbył się audyt nadzoru dla systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania

środowiskowego oraz audyt certyfikujący dla dwóch nowych systemów: systemu

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem

informacji.

W wyniku przeprowadzonego audytu decyzją Komitetu Technicznego został przyznany

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość+ środowisko+ bezpieczeństwo

i higiena pracy+ bezpieczeństwo informacji).

Urząd jest pierwszym przedstawicielem regionalnej administracji samorządowej, który

posiada Zintegrowany System Zarządzania złoŜony z czterech komponentów.

Konfiguracja wdraŜanych komponentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest

zorientowana zarówno na działania, satysfakcję klientów (projakościowe), proekologiczne

(zarządzanie środowiskowe), zapewnienie odpowiednich warunków pracy (zarządzanie bezpieczeństwem

i higieną pracy), jak i zapewnienie narzędzi bezpiecznego zarządzania informacją

(zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

W związku z dalszą decentralizacją kompetencji administracji rządowej w terenie do

samorządu województwa dostosowano strukturę organizacyjną Urzędu do zadań przypisanych

do realizacji. Proces przejmowania zadań został przeprowadzony sprawnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 2006 roku został zwycięzcą

XII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii „Organizacje publiczne – administracja

publiczna”. Uhonorowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

jako pierwszej w historii tej cenionej w Polsce nagrody instytucji samorządowej administracji

regionalnej jest z jednej strony wielkim powodem do dumy, a takŜe wyróŜnieniem dla całej

administracji publicznej w Małopolsce oraz ogromnym zobowiązaniem do kolejnych wysiłków.

To z myślą o słuŜebnej roli administracji pracownicy urzędu realizują misję: „sprawnego

i skutecznego urzędu regionalnej administracji publicznej, realizującego we współpracy

z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski”.

Audyt certyfikujący oraz wizytacja ekspertów w ramach trzeciego etapu selekcji w

konkursie Polska Nagroda Jakości, stanowią element zewnętrznego potwierdzenia wysokich

standardów zarządzania wdraŜanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W ramach promowania wzorca administracji przyjaznej, zapewniającej przejrzystość działania

i prokliencką orientację, Urząd jako pierwszy w Polsce zorganizował regionalny konkurs

89


„Wzorcowy Urząd w Małopolsce” upowszechniający postawy projakościowe. W Konkursie

mogą wziąć udział wszystkie urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz jednostki organizacyjne

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego mające swoje siedziby na terenie Województwa

Małopolskiego. W 2006 roku miała miejsce juŜ druga edycja tego konkursu. Z roku

na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem ze strony urzędów samorządowych.

W trakcie róŜnych spotkań z przedstawicielami poszczególnych urzędów marszałkowskich

wielokrotnie wyraŜana była potrzeba stworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk

i danych o uniwersalnych wskaźnikach funkcjonowania urzędów. Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego w Krakowie wychodząc naprzeciw podjął się przeprowadzenia

projektu Benchmarkingu administracyjnego Urzędów Marszałkowskich opracowując uniwersalne

kryteria i wskaźnika obrazujące najwaŜniejsze obszary funkcjonowania urzędów marszałkowskich,

takich jak:

a) system zarządzania,

b) zarządzanie zasobami ludzkimi,

c) zasoby informatyczne,

d) logistyka.

Pozwoliło to na określenie standardów działania oraz bazy dobrych praktyk, na tej podstawie

moŜna zidentyfikować priorytety rozwoju instytucjonalnego.

Urząd w ramach IV Priorytetu „Pomoc Techniczna” Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego w 2006 roku realizował 11 projektów będących teŜ kontynuacją

projektów z 2005 roku. Obejmowały one min.: zatrudnianie kadr, doskonalenie zawodowe

pracowników, doposaŜenie stanowisk pracy.

W 2006 roku złoŜono 6 wniosków o płatność o łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych

wynoszącej 1 170 114,69 ( z czego środki UE – 877 583,14 zł BudŜet Państwa – 97

829,18 zł oraz BudŜet Województwa – 194 702,37 zł). W ramach pomocy technicznej Departament

Organizacyjny w 2006 roku wydatkował kwotę 1 301 038,34 zł ( w tym środki z UE –

975 689,26 zł; BudŜet Państwa – 68 193,97 zł i BudŜet Województwa – 257 155,11 zł). Środki

te wykorzystane były na finansowanie stanowisk pracy (48 stanowisk pracy z łącznym zatrudnieniem

44 osób), zakup sprzętu biurowego i informatycznego (m.in. zestawy komputerowe,

laptopy, drukarki skanery), zakup materiałów biurowych (papier biały A4), zakup mebli

oraz szkolenia i delegacje dla pracowników UMWM zaangaŜowanych w zarządzanie i wdra-

Ŝanie ZPORR oraz programowanie MRPO, a takŜe dla pracowników zaangaŜowanych we

wdraŜanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Małopolsce.

W 2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przeprowadzonych

było 19 kontroli zewnętrznych, w tym:

NajwyŜsza Izba Kontroli – 7, Małopolski Urząd Wojewódzki – 5, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

– 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1, Urząd Kontroli Skarbowej 3, Archiwum

Państwowe – 1. Przeprowadzone kontrole nie stwierdzały nieprawidłowości w funkcjonowaniu

Urzędu.

W 2006 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło

217 skarg, w tym 123 dotyczyło właściwości organów samorządu województwa.

Obszar zarządzania zasobami ludzkimi

Rozwój zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego był najwaŜniejszym w 2006 r. czynnikiem

wpływającym na rozwój instytucjonalny Urzędu. Podnoszenie kwalifikacji pracowników

w róŜnych formach dokształcania zawodowego (szkolenia, kursy językowe, studia pody-

90


plomowe) ukierunkowane było na doskonalenie i nabycie nowych kompetencji niezbędnych

do efektywnej realizacji priorytetów i bieŜących zadań oraz zachowanie konkurencyjnej pozycji

Urzędu.

Zakres szkoleń realizowany był zgodnie z planem szkoleń przyjętym Poleceniem

słuŜbowym Nr 2/2006 Dyrektora Urzędu w sprawie określenia specyfikacji tematyki szkolenia

i dokształcania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w

2006 roku.

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z zadaniami wynikającymi m.in.

z uchwalonej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 oraz programowania

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ponadto w Urzędzie

realizowane były szkolenia specjalistyczne (charakterystyczne dla konkretnego stanowiska

pracy), które miały na celu m.in. podniesienie umiejętności pracowników niezbędnych do

kompleksowego i skutecznego prowadzenia róŜnego rodzaju przedsięwzięć w formie projektu

(zarządzania projektami), m.in.: Interreg III C, Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Obszarów

Wiejskich” (SPO-ROL), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i

wiele innych oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu UE i funduszy strukturalnych.

W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano 237 szkoleń. W 169

szkoleniach zewnętrznych brało udział blisko 180 pracowników, a w 68 szkoleniach wewnętrznych

- 477. Statystycznie, kaŜdy pracownik Urzędu uczestniczył w pięciu szkoleniach.

W ramach szkoleń zewnętrznych zostały przeprowadzone szkolenia m.in. z zakresu

zmiany przepisów prawnych, szkolenia specjalistyczne z zakresu funduszy strukturalnych,

pomocy publicznej, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości

budŜetowej, informatyki, ochrony środowiska, kontroli i audytu, infrastruktury, edukacji, kultury,

turystyki i inne z zakresu działania Województwa. Przeprowadzono szkolenia z zakresu

utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość+środowisko) oraz rozszerzenia

systemu o nowe konfiguracje (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, System

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Ponadto zorganizowane zostały szkolenia wewnętrzne z zakresu Kodeksu postępowania

administracyjnego, nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zamówień publicznych

na roboty budowlane, obsługi programu MS PowerPoint, zasad zlecania realizacji zadań publicznych

podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego, zasad protokołu dyplomatycznego,

marketingu regionu, odpowiedzialności prawnej pracowników samorządu

terytorialnego oraz wiele innych szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez pracowników

Urzędu, m.in. z zakresu znowelizowanego Prawa zamówień publicznych.

Za zaangaŜowanie w rozwój pracowników Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

został w 2006 r. nagrodzony Godłem w programie „Inwestor w Kapitał Ludzki” stanowiącym

wspólną inicjatywę Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu Zarządzania.

Patronat honorowy nad programem objęła Minister Rozwoju Regionalnego - Pani GraŜyna

Gęsicka. Godło Programu stanowi gwarancję, Ŝe odznaczona firma realizuje efektywne i nowatorskie

programy ukierunkowane na rozwój kapitału ludzkiego oraz naleŜy do grona przyjaznych

i wiodących na rynku w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Działania związane z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze publikowane

są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego (www.wrotamalopolski.pl) oraz tablicy

ogłoszeń przy ul. Basztowej 22. W 2006 r. przeprowadzono 76 naborów na stanowiska

urzędnicze. Dokumenty złoŜyło 708 osób, w tym wymagania formalne spełniało 596 kandydatów.

W wyniku rekrutacji zatrudnionych zostało 69 pracowników.

91


Obszar informatyczno-logistyczny

W Urzędzie w roku 2006 została uzupełniona i wymieniona niezbędna infrastruktura

sprzętowa poprzez zakup zestawów komputerowych, notebooków, serwerów oraz urządzeń

sieciowych. KaŜdy pracownik posiada swój komputer, dysponuje nieograniczonym dostępem

do Internetu, pocztą elektroniczną oraz niezbędnym oprogramowaniem biurowym oraz aplikacyjnym.

W celu kompleksowego utrzymania Systemu Informatycznego Urzędu Marszałkowskiego

łącznie w 2006 r. zostało przeprowadzonych 18 zamówień publicznych.

W Urzędzie rozwijane i aktualizowane były aplikacje wspomagające jego sprawne

funkcjonowanie. Do najwaŜniejszych z nich moŜna zaliczyć:

• System obiegu dokumentów i spraw, który rejestruje wszystkie dokumenty przychodzące

i wychodzące z Urzędu, przez co moŜna w pełni kontrolować przepływ dokumentów

i wszelkich operacji na nich wykonywanych,

• System finansowo-księgowy, który pozwolił na elektroniczną obsługę BudŜetu Województwa

Małopolskiego,

• System kadry-płace, obsługujący sprawy personalne w postaci elektronicznej,

• System do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku na terenie Województwa

Małopolskiego,

• System wspomagający Zintegrowany System Zarządzania,

• System ochrony antywirusowej – zabezpieczający zasoby sieci lokalnych przed działalnością

szkodliwego oprogramowania.

Kierownik Zespołu ds. Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

została w 2006 r. finalistką konkursu CIO. CIO jest skrótem pochodzącym od nazwy

Chief Information Officer i oznacza odpowiedzialnego za obszar IT. Konkurs na najlepszych

polskich top menedŜerów IT odbył się po raz czwarty.

W 2006 głównym zadaniem logistycznym była poprawa warunków pracy w oraz wyrównanie

standardów obowiązujących w urzędzie. W tym teŜ celu wyremontowano korytarz

na jednym z pięter, wykonano remont klatki schodowej oraz wyremontowano łazienki na III i

IV piętrze w budynku przy ul. Racławickiej 56, kończąc w ten sposób remont pomieszczeń w

w/w budynku. W trakcie prowadzonej rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego, która rozpoczęła

się w 2006 roku dokonano takŜe ocieplenia i remontu elewacji budynku przy

ul.Racławickiej 56 w Krakowie. Zakończenie wszystkich prac remontowych znacznie poprawiło

zarówno estetykę i funkcjonalność, jak i wizerunek urzędu.

Dane statystyczne

• Ilość wydanych zarządzeń Marszałka Województwa Małopolskiego - 155

• Ilość wydanych poleceń słuŜbowych Dyrektora Urzędu – 45

• Rozpatrzone skargi i wnioski – 217

• UpowaŜnienia – 593

92

More magazines by this user
Similar magazines