Untitled

bernwieser.at

Untitled

KATALOG

POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA

CATALOGUE

OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


IZDAVAČ / PUBLISHER

Hrvatski hidrografski institut, Split

ZA IZDAVAČA / FOR THE PUBLISHER

doc. dr. sc. Zvonko Gržetić

KARTOGRAFSKI UREDNIK / CARTOGRAPHIC EDITOR

Pejo Bročić, dipl. ing.

NAUTIČKI UREDNIK / NAUTICAL EDITOR

kap. Boris Horvat, mag. ing. admin. nav.

LEKTURA I PRIJEVOD NA ENGLESKI / LANGUAGE EDITING AND TRANSLATION

Vesna Tomić, prof.

TEHNIČKI UREDNIK / TECHNICAL EDITOR

mr. sc. Tonći Jeličić

GRAFIČKI UREDNIK / GRAPHIC EDITOR

Milivoj Pogančić

FOTOGRAFIJE NA NASLOVNICI / COVER PHOTOS

Lea Vojković, mag. ing. admin. nav.

TISAK I UVEZ / PRINT AND BINDING

Denona, Zagreb

NAKLADA / PRINT RUN

2000 primjeraka / copies

ISBN 978-953-6165-62-9

Copyright © HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, 2013.

Zrinsko-Frankopanska 161, Split, Hrvatska

tel: +385 (0)21 308-800, fax: (0)21 347-208

e-mail: office@hhi.hr / www.hhi.hr


HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE

REPUBLIC OF CROATIA


Razvoj i aktivnosti

Organizirana hidrografska djelatnost na Jadranu datira od 1860.

godine kada je utemeljen Hidrografski zavod u Trstu. Zavod 1920.

godine prelazi u Pulu, te u idućem razdoblju pod različitim nazivima

mijenja mjesta duž jadranske obale: Tivat (1922.), Dubrovnik

(1923.), Split (1929.), Hvar (1943.), Vis (1944.), Monopoli (1944.)

i konačno Split (1944.). Hidrografski ured 1937. godine dobiva

naziv Hidrografski institut mornarice, te kao takav nastavlja djelatnost

i poslije Drugog svjetskog rata.

Zakonom o ustrojstvu republičke uprave 10. travnja 1992., Hrvatski

sabor utemeljio je Republički hidrografski institut, kasnije preimenovan

u Državni hidrografski institut.

Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine br. 68/98)

preustrojen je u javnu ustanovu pod nazivom Hrvatski hidrografski

institut (HHI) i u takvoj organizaciji djeluje od 5. siječnja 2000.

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost

od interesa za Republiku Hrvatsku, što obuhvaća

znanstvenoistraživačku djelatnost i aktivnosti te razvojne

i stručne poslove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom,

hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju,

projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih

publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije

podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove.

Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu

u okviru svjetskog sustava sigurnosti plovidbe, a u suradnji s Ministarstvom

pomorstva, prometa i infrastrukture, lučkim kapetanijama,

lučkim upravama, Hrvatskom ratnom mornaricom, ustanovom

za održavanje pomorskih plovnih putova, te hidrografskim

institutima pomorskih zemalja svijeta, u skladu s preporukama:

• Međunarodne hidrografske organizacije (IHO)

• Međunarodne pomorske organizacije (IMO)

• Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA).

Svi prikupljeni i obrađeni podaci pohranjuju se u arhiv originala i

izmjere, odnosno u bazu podataka HHI. U arhivu se čuvaju i kartografski

originali svih tiskanih karata.

Knjižnica Hrvatskog hidrografskog instituta u svom fondu ima

oko 9000 stručnih knjiga i časopisa, sakupljenih tijekom dugogodišnjeg

rada, između ostalog i razmjenom s hidrografskim

institutima i srodnim ustanovama u svijetu.

Hrvatski hidrografski institut ima dva istraživačka broda (“Hidra”

i “Palagruža”) namijenjena za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Development and Functions

Organized hydrographic activities in the Adriatic date back to

1860, when Hydrographic Office was established in Trieste. In

1920 the Office moved to Pula, and in the years to come continued

to relocate its premises under different names: Tivat (1922),

Dubrovnik (1923), Split (1929), Hvar (1943), Vis (1944), Monopoli

(1944), and finally Split (1944). In 1937 it was designated as the

Hydrographic Institute of the Navy, and as such carried on with its

activity after the Second World War.

After the recognition of Croatia as an independent state, Croatian

Parliament established the National Hydrographic Institute on 10

April 1992, later renamed the State Hydrographic Institute.

Hydrographic Activity Act (Official Gazette No. 68/98) restructured

the Institute as a public institution under the name of Hydrographic

Institute of the Republic of Croatia (HHI), effective as

from 5 January 2000.

Hydrographic Institute carries out the hydrographic activity

of interest to the Republic of Croatia, covering scientific-research,

development and professional tasks relating to the

safety of navigation, hydrographic-geodetic survey of the

Adriatic, marine geodesy, design and production of charts

and nautical publications, oceanographic research, submarine

geology research, as well as publishing and printing.

The Institute is responsible for the development of navigational

safety service in the Adriatic, within the worldwide navigational

safety system, and in cooperation with the Ministry of Maritime

Affairs, Transport and Infrastructure, port authorities, the Croatian

Navy, lighthouse authorities, and hydrographic offices of all

maritime states, following the recommendations of:

• International Hydrographic Organization (IHO)

• International Maritime Organization (IMO)

• International Association of Lighthouse Authorities (IALA).

All collected and processed data are stored in the archives of original

charts or the HHI database. Cartographic originals of all published

charts are also filed in the archives.

Library of the Hydrographic Institute holds about 9000 books,

textbooks and periodicals, collected over many years, or received

from other institutes on exchange basis.

Hydrographic Institute has two survey vessels (“Hidra” and

“Palagruža”) designed and equipped to carry out the hydrographic

activity.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 4

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


UVODNE INFORMACIJE

Crveno

Zeleno

Crv

GENERAL INFORMATION

Crveno


U Katalogu pomorskih karata i nautičkih publikacija navedena

su sva izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta, u kojima su obrađena

područja Jadranskog mora, Jonskog mora i Malteških otoka.

POMORSKE KARTE

Pomorske karte klasificiraju se prema mjerilu, sadržaju, namjeni

i službenosti u navigacijske, kao najvažnije, te informativne i

pomoćne karte. Konstruirane su u Mercatorovoj kartografskoj

projekciji.

Navigacijske karte prikazuju određeno plovidbeno područje (dio

Zemljine površine) sa svim elementima potrebnim za navigacijsku

sigurnost broda i orijentaciju na moru. Prema mjerilu, sadržaju i

namjeni mogu biti:

- Pregledne karte (mjerilo 1:800 000 do 1:2 250 000) prikazuju

područje Sredozemnog mora sa dijelom Crnog mora, te Jadransko

more i Jonsko more.

- Generalne karte (mjerilo 1:300 000) prikazuju područje Jadranskog

mora i Jonskog mora.

- Obalne karte (mjerilo 1:100 000 do 1:250 000) prikazuju

područje Jadranskog mora. U ovu grupu spadaju i Male karte

(mjerilo 1:100 000). Zbog malog formata, prikladne su za manja

plovila. Prodaju se u kompletima MK-I i MK-II.

- Prilazne karte i planovi (mjerilo 1:1 500 do 1:55 000) prikazuju

važnije luke i lučice te zaljeve, uvale, prolaze i dijelove istočne

obale Jadranskog mora.

Informativne karte, kao dopuna navigacijskim kartama, sadrže

specifične podatke važne za plovidbu Jadranskim i Jonskim morem:

- Batimetrijska karta (mjerilo 1:1 000 000) prikazuje dubine

Jadranskog mora, a područja dubina označena su hipsometrijskom

ljestvicom boja.

- Klimatološki atlas Jadranskog mora prikazuje oceanografske

i meteorološke parametre u srednjim mjesečnim vrijednostima:

temperaturu zraka i površinske temperature mora, učestalost

smjera i jačine vjetra, učestalost smjera i visine valova, relativnu

vlažnost zraka, oblačnost i oborine.

- 101 INFO - informativna karta za nautičare (mjerilo 1:900 000),

izrađena u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture

RH, sadrži dodatne informacije o lučkim kapetanijama,

marinama, službi traganja i spašavanja na moru, barokomorama,

radioslužbi i radiooglasima, izbjegavanju sudara na moru itd.

Kao informativne karte, u Katalogu su navedene i neke pomorske

karte koje su izvan snage.

Pomoćne karte prikazuju dijelove Jadranskog mora. Izrađene su

u preglednim mjerilima 1:300 000, 1:400 000 i 1:500 000, a služe

za planiranje plovidbe i grafičko rješavanje nekih navigacijskih zadataka

(kursni nacrti), te su prikladne za spajanje.

Catalogue of Charts and Nautical Publications lists the whole

editorial production of the Hydrographic Institute, covering the

areas of the Adriatic Sea, the Ionian Sea and the Maltese Islands.

CHARTS

Charts are classified, according to their scale, content, purpose

and official character into navigational charts as most important,

and informative and auxiliary charts. Charts are constructed

on the Mercator projection.

Navigational charts show a particular navigational area (part of

the Earth’s surface), including all the elements necessary for the

safety of navigation and orientation at sea.

Overview charts (1:800 000 to 1:2 250 000 scale) show the

area of the Mediterranean Sea with a part of the Black Sea, the

Adriatic Sea and the Ionian Sea.

General charts (1:300 000 scale) show the area of the Adriatic

Sea and Ionian Sea.

Coastal charts (1:100 000 to 1:250 000 scale) show the area of

the Adriatic Sea. They include Small craft charts (1:100 000 scale),

which are small-sized and suitable for small craft. They are available

as folios MK-I and MK-II.

Approach, harbour and berthing charts (1:1 500 to 1:55 000

scale) show major ports and marinas, bays, channels and passages

of Eastern Adriatic.

Informative charts are intended to supplement standard navigational

charts providing particular information important for

navigation in the Adriatic Sea and Ionian Sea:

Bathymetric charts (1:1 000 000) show depths of the Adriatic

Sea by hypsometric tints.

Climatological Atlas of the Adriatic Sea includes mean

monthly values of oceanographic and meteorological parameters:

air temperature and surface temperatures of the sea, frequency

of the wind direction and strength, frequency of the wave height

and direction, relative air humidity, cloud and precipitation.

101 INFO - Information chart for leisure users (1:900 000 scale),

produced in cooperation with the Ministry of Maritime Affairs,

Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia, provides

information on harbour master’s offices, marinas, search and rescue

service, hyperbaric chambers, radio service, radio navigational

warnings, preventing collisions at sea, etc.

Some cancelled charts are also listed under Informative charts.

Auxiliary charts show parts of the Adriatic Sea at 1 : 300 000,

1 : 400 000 and 1 : 500 000 scales. They are suitable for plotting

of certain navigational tasks, and can be joined together.

Informative and auxiliary charts are not intended for navigation

and are not subject to corrections.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 6

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Informativne i pomoćne karte nisu namijenjene za navigaciju i ne

podliježu ispravljanju OZP-om.

Pomorske karte i planovi prikazani su grafičkim prikazima i u

tekstualnim tabelama sa sljedećim podacima: broj, naziv i mjerilo

karte, godina prvog izdanja (i mjesec ako je karta imala samo to

izdanje), mjesec i godina novog izdanja i nove naklade, te veličina

(format) papira na kojemu je karta tiskana (A0, A1, A2, B1, B2).

Karte i planovi u radu posebno su označeni u Katalogu.

Elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) su baze podataka

s normiranim sadržajem, strukturom i formatom, namijenjene

za upotrebu sa sustavom ECDIS, koje izdaju službeni i

ovlašteni hidrografski uredi. ENC sadrže sve podatke pomorske

karte koji su potrebni za sigurnu navigaciju (IHB, 1997). Osim

podataka koji se nalaze na odgovarajućim papirnatim kartama,

mogu sadržavati i dodatne informacije potrebne za plovidbu brodova.

Hrvatski hidrografski institut izdaje službene ENC.

Ćelije ENC prikazane su na grafičkim prikazima i u tekstualnim

tabelama sa sljedećim podacima: broj ćelije, kategorija veličine,

broj i naziv karte s koje su preuzeti podaci za ćeliju ENC, mjerilo,

mjesec i godina prvog izdanja, mjesec i godina novog izdanja

(ako je ćelija ENC objavljena u novom izdanju). Brojevi ćelija ENC

koje su u postupku izrade i završne kontrole, u tekstu su označeni

sivom bojom.

NAUTIČKE PUBLIKACIJE

Nautičke publikacije su priručnici za plovidbu i ostale nautičke

publikacije korisne pomorcima.

Priručnici za plovidbu opisno prikazuju podatke važne za sigurnost

plovidbe, koji se ne mogu prikazati na pomorskim kartama.

Ako se neki podatak na karti ne slaže s podatkom iz priručnika,

koristi se podatak novijeg izdanja, a u određenoj situaciji zbog

opreznosti i onaj nepovoljniji. Priručnici se izdaju kao povremene

publikacije (Peljari, Popis svjetala i signala za maglu, Radioslužba,

Znakovi i kratice) i periodične publikacije (Nautički godišnjak,

Tablice morskih mijena, Nautičke tablice). Dijele se na obvezne

i neobvezne (SOLAS V/2). Obvezni priručnici za plovidbu redovito

se ažuriraju ispravcima u OZP-u. Novo izdanje obveznog

priručnika za plovidbu stavlja izvan snage sva prethodna izdanja

tog priručnika.

Peljar I. Jadransko more - istočna obala sadrži podatke za izbor

najpovoljnije plovidbene rute (opis obala, orijentacija, hidrografsko-navigacijski,

oceanografski i klimatološki podaci, upute za plovidbu),

podatke o lukama, zakloništima i sidrištima, o uslugama

u lukama, pomorske propise i druge važne podatke za pomorce.

Peljar za male brodove (I. i II.), vodič za nautičare, obuhvaća

područje od Piranskog zaljeva do rta Oštra. Koristi se uz navigacijske

karte i ostale službene publikacije koje HHI izdaje i održava

Charts are given as graphic representations, and are also arranged

in tables containing the following information: chart number, title

and scale, year of first edition (and month if it is the only edition),

month and year of new edition or reprint, and chart format (A0,

A1, A2, B1, B2).

Charts in progress are indicated in the Catalogue.

Electronic navigational charts (ENC) are databases with standardized

contents, structure and format, intended for use with

ECDIS, and produced by official and authorised hydrographic

offices. ENCs contain all the chart information that is required

to conduct the safe navigation (IHB, 1997). Besides the information

that can be found on relevant paper charts, ENCs may also

contain supplementary nautical information useful for safe navigation.

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia issues

ENCs.

ENC cells are given as graphic representations, and are also arranged

in tables containing the following information: cell number,

size category, number and title of chart from which information

for ENC cell has been taken, scale, month and year of first edition,

month and year of new edition (if any). Numbers of ENC cells

that are in progress or validation process are highlighted in grey.

NAUTICAL PUBLICATIONS

Nautical publications include navigational handbooks and other

nautical publications useful to mariners.

Navigational handbooks provide information important for

the safety of navigation that cannot be represented on charts. If

information on chart differs from information in the handbook,

more recent information is used, or even more unfavourable one

for caution. Handbooks are published as occasional publications

(Sailing Directions, List of Lights and Fog Signals, Nautical Tables,

Radio Service, Symbols and Abbreviations) or periodicals (Nautical

Almanac, Tide Tables, Nautical Tables). They can be mandatory

or optional (SOLAS V/2). Mandatory navigational handbooks

are regularly kept up to date by corrections in NM. New edition

of a mandatory navigational handbook cancels all its previous editions.

Sailing Directions I - Adriatic Sea, Eastern Coast contain information

essential for determining the most suitable navigational

route (description of the coast and landmarks, hydrographic,

oceanographic and climatic conditions, navigation instructions),

information about ports, shelters and anchorages, port facilities

and regulations, and other important information on all aspects

of navigation.

Adriatic Sea Pilot I & II, a cruising guide covering the area from

Piran Bay to Cape Oštra, intended for use in conjunction with

official navigational charts and other official publications regularly

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 7

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


u ažurnom stanju, a sadrži informacije važne za sigurnost plovidbe,

boravak u lučici ili marini, opskrbu i servisiranje, te podatke

o kulturno-povijesnim znamenitostima, nacionalnim parkovima,

parkovima prirode i drugim prirodnim ljepotama uz obalu i u

bližoj unutrašnjosti.

Popis svjetala i signala za maglu sadrži podatke o svjetionicima,

obalnim i lučkim svjetlima, svjetlećim oznakama i signalima za

maglu za Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke. U podacima

su navedeni: broj svjetla, naziv, pozicija, karakteristika, visina

nad morem, domet, izgled i visina konstrukcije te obilježje svjetla.

Radioslužba sadrži podatke o obalnim radiopostajama, o vremenu

i načinu emitiranja, te o vrstama obavijesti koje se emitiraju

za područje Jadranskog mora.

Nautički godišnjak sadrži efemeride nebeskih tijela, važne za

astronomsku navigaciju.

Tablice morskih mijena sadrže podatke morskih mijena za

tekuću godinu odnosno vremena nastupa i visine visokih i niskih

voda za područje istočne obale Jadranskog mora.

Identifikator zvijezda koristi se za grafičko rješavanje astronomsko-nautičkog

trokuta, identifikaciju zvijezda i izbor zvijezda

pogodnih za opažanje.

Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama sadrže

sve znakove i kratice koji se upotrebljavaju na pomorskim kartama

i u nautičkim publikacijama, s objašnjenjima na hrvatskom i engleskom

jeziku. Publikacija je izrađena prema standardima za izradu

pomorskih karata Međunarodne hidrografske organizacije (IHO).

Katalog pomorskih karata i nautičkih publikacija sadrži aktualni

prikaz svih izdanja HHI i informacije o ovlaštenim distributerima.

Oglas za pomorce (OZP), mjesečna je publikacija u kojoj se na

hrvatskom i engleskom jeziku objavljuju sve promjene i dopune za

ažuriranje pomorskih karata i priručnika za plovidbu za područja

Jadranskog mora, Jonskog mora i Malteških otoka.

Ostale nautičke publikacije obrađuju razne teme iz područja

djelatnosti HHI (nautički vodiči, elaborati, godišnji izvještaji,

izvješća s reambulacije itd.), a uključuju i razne pisane i tabelarne

materijale i obrasce koji se koriste za pripremu plovidbe i tijekom

plovidbe. Izdaju se povremeno i nisu obvezne na brodu, te se ne

održavaju u ažurnom stanju.

Nautički vodiči namijenjeni su za prezentaciju nautičke turističke

ponude na istočnoj obali Jadrana. Ne održavaju se u ažurnom

stanju.

Jadranski arhipelag - akvatorij Split, prvi je u nizu od šest publikacija

kojima će se prezentirati cijela istočna obala Jadranskoga mora.

published and updated by the HHI. Besides providing up-to-date

information relevant to the safety at sea and all the facts on harbours

and marinas, it also offers information on cultural and historical

sights, national parks and other natural attractions on the

coast and islands, and in the close interior.

List of Lights and Fog Signals contains information on lighthouses,

coastal and port lights, light beacons and fog signals, for the

Adriatic Sea, Ionian Sea and Maltese Islands. Information includes

the number of light, its name, location, character, elevation above

mean sea level, range, description of structure and its height.

Radio Service contains information on coast radio stations, time

and way of broadcasting, and type of information to be broadcast

for the area of the Adriatic Sea.

Nautical Almanac lists the predicted positions of celestial bodies

important for celestial navigation.

Tide Tables contains tidal information for the current year, i.e.

the times of occurrence and heights of high and low waters, for

the area of the Adriatic Sea - Eastern Coast.

Star Finder is used for plotting of astronomical triangle, star

identification and selection of stars suitable for observation.

Symbols and Abbreviations Used on Charts provides a key

to symbols and abbreviations found on charts and in nautical

publications, with explanations in Croatian and English, based on

Chart Specifications of the IHO.

Catalogue of Charts and Nautical Publications lists the publishing

production of the HHI, and information on authorized

distributors.

Notices to Mariners (NM) is a monthly publication with updates,

in Croatian and English, providing all corrections, alterations

and amendments for all the HHI charts and nautical publications,

covering the areas of the Adriatic Sea, Ionian Sea and

Maltese Islands.

Other nautical publications deal with various subjects within

the domain of the HHI (nautical guides, studies, annual reports,

etc.). Different written and tabulated materials and forms are

published occasionally, being useful for planning the voyage and

to assist navigation. They are not required to be carried onboard,

and are not kept up to date.

Nautical guides are intended for presentation of the nautical

tourism resources on the Eastern Adriatic coast. They are not kept

up to date.

Adriatic Archipelago – Sea Area Split is the first in the series of

a six-volume nautical guide presenting the entire Eastern Adriatic

coast.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 8

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Živi arhipelag u Hrvatskoj, publikacija u tri sveska, u obliku

mapa, opisuje ljepote jadranske obale, uz izvorni putopis nautičara-amatera,

dopunjene pomorskim kartama i korisnim informacijama

za nautičare.

IZRADA POMORSKIH KARATA

Prvo izdanje je prvo objavljivanje pomorske karte ili plana.

Novo izdanje postojeće pomorske karte objavljuje se kada su

promjene u sadržaju opsežne i ne mogu se ispraviti OZP-om, a

neophodna je nova hidrografska izmjera ili kontrola postojeće.

Novo izdanje stavlja izvan snage sva prethodna izdanja pomorske

karte ili plana.

Nova naklada je novi otisak postojećeg izdanja pomorske karte

koje nema na zalihi, sa svim promjenama i dopunama koje su prethodno

objavljene u OZP-u. Takva je karta ispravljena do datuma

navedenog u rubrici ”Male korekture”.

Nova naklada ne stavlja izvan snage prethodne nove naklade

(može ih biti nekoliko) ni posljednje novo izdanje pomorske karte.

Prema međunarodnim standardnim mjerama papira, za pomorske

karte i planove koristi se kartografski papir A i B formata:

Format

Dimenzije (mm)

A0 1189 x 841

A1 841 x 594

A2 594 x 420

B1 1000 x 707

B2 707 x 500

Dimenzije korisnog prostora karte označene su na karti u donjem

desnom uglu.

ISPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Navigacijske karte i priručnici za plovidbu ispravljaju se i održavaju

u ažurnom stanju ispravcima objavljenima u publikaciji Oglas za

pomorce (OZP).

OZP izlazi do 5-og u mjesecu s ispravcima za protekli mjesec, te

ima broj i oznaku tog mjeseca. Prodaje se u pretplati, a dostupan

je korisnicima i na internetskoj stranici HHI.

Svaki ispravak objavljen u OZP-u ima brojčanu oznaku koja pokazuje

redni broj ispravka, te mjesec i godinu objavljivanja. Ispravci

se na kartu unose ljubičastim ili crvenim tušem. Ispravci uz redni

broj mogu imati i oznaku (T) ili (P). Oznaka (T) znači da je ispravak

privremen. Oznaka (P) znači da je ispravak prethodan, tj. da najavljuje

podatak o nekoj izmjeni. Ispravci s oznakama (T) i (P) unose

se na pomorsku kartu grafitnom olovkom.

Za opsežnije ispravke izrađuje se kupon koji je potrebno nalijepiti

na određeno mjesto na karti, a priložen je u OZP-u.

Living Archipelago in Croatia is a three-volume folio edition

describing natural attractions of the Adriatic coast, including

authentic travel notes written by a leisure yachtsman, nautical

charts, and useful information for yachtsmen.

PRODUCTION OF CHARTS

First edition of a chart or plan is its first publication.

New edition of an existing chart contains amendments essential

to navigation, which may include changes additional to those in

NM, cancelling all previous editions.

Reprint is a new print of the current edition, which is out of

stock, incorporating no amendments of navigational significance

other than those previously in NM. Reprinted chart is correct up to

the date indicated under the heading ”Small corrections”.

Reprint does not cancel previous reprints or the new edition of

a chart.

Charts are printed on A or B format cartographic paper, using the

following standard paper sizes:

Format Dimensions (mm)

A0 1189 x 841

A1 841 x 594

A2 594 x 420

B1 1000 x 707

B2 707 x 500

The dimensions of utilizable space are shown at the bottom righthand

corner of the chart.

CORRECTING AND UPDATING

Navigational charts and handbooks are kept up to date with the

monthly edition of Notices to Mariners (NM).

NM is published until 5th every month and includes corrections,

alterations and amendments for the previous month, bearing the

number of that month. Booklet format of NM is available by subscription,

or users can download it from the HHI website.

Each notice published in NM is numbered so as to show the number

of correction and the month and year of publication. Corrections

are made on charts in magenta or red ink. Some corrections

are marked with (T) or (P) after the correction number. (T) stands

for temporary correction, while (P) stands for preliminary correction

which announces a change. Corrections marked with (T) and

(P) are made in lead pencil.

When corrections are too detailed to be made by hand, they are

included in NM in the form of blocks, to be pasted on the chart

in appropriate place.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 9

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Priručnici za plovidbu ispravljaju se kuponima iz OZP-a, koje je

potrebno nalijepiti na određeno mjesto u priručniku.

Svaki uneseni ispravak na navigacijskoj se karti mora upisati u

rubriku ”Male korekture” kako bi se znalo s kojim je datumom

karta ispravljena.

E-servisi dostupni su kao posebna usluga na web stranicama

Hrvatskog hidrografskog instituta (www.hhi.hr), pomoću koje

registrirani korisnici mogu pronaći podatke zanimljive znanstvenicima,

studentima, ribarima, nautičarima i drugim interesnim

skupinama. Podaci se obnavljaju automatski ili uz pomoć operatera

jednom dnevno ili jednom mjesečno, ovisno o vrsti servisa.

Dostupni e-servisi: mareografija, valografija (uskoro), oglas za pomorce

i radioglasi.

Ovlašteni distributeri prema ugovoru moraju unositi ispravke

na karte i u priručnike, te ih ovjeriti svojim pečatom

prije prodaje.

Navigacijske karte mogu se ispravljati i strojno, i to onda kada za

određenu kartu ima mnogo ispravaka, a ima je na zalihi. Tada se

svi ispravci dotiskaju u ljubičastoj boji.

U siječanjskom broju OZP-a objavljuje se pregled navigacijskih

karata s popisom svih objavljenih ispravaka od posljednjeg novog

izdanja za pojedinu kartu do tog mjeseca, te svi ispravci objavljeni

u prethodnoj godini za navigacijske karte.

U tom broju OZP-a navode se i mogući ispravci tijekom prethodnih

godina s oznakom (T) ili (P), koji su još na snazi, kao i pregled

cjelokupne izdavačke djelatnosti u prethodnoj godini.

Za pojedine priručnike za plovidbu povremeno se izdaju dopunski

svesci (Pregled ispravaka), koji sadrže sve važeće ispravke objavljene

od posljednjeg izdanja priručnika.

PRODAJA

Pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu prodaju se

isključivo preko ovlaštenih distributera, koje HHI ugovorom

obvezuje na ispravljanje svih izdanja do posljednjeg OZP-a prije

prodaje.

Službene elektroničke karte (ENC) dostupne su preko ovlaštenih

distributera: C-MAP by Jeppesen (www.c-map.no) i Primar

(www.primar.no).

Navigational handbooks are corrected by means of blocks included

in NM, to be pasted into the handbook in appropriate place.

Each correction must be recorded on the chart under the heading

”Small corrections”, so as to show the date with which the chart

is correct.

E-Services is an online service available on the HHI website, providing

registered users interesting information useful to scientists,

students, fishermen, yachtsmen, and other interest groups. Information

is updated automatically or by operator either daily or

monthly, depending on the nature of service.

Available services: Tides, Waves (soon), Notice to Mariners, Radio

Navigational Warnings.

All authorized agents are contractually obliged to correct

charts and navigational handbooks and stamp them before

sale.

When a chart is in stock but a lot of corrections are required, the

corrections are overprinted on the chart in magenta.

January issue of NM includes Index of Charts, listing for each

chart all updates published since the last new edition, and all updates

published for charts in the preceding year.

For particular navigational handbooks supplements (Summary

of Corrections) are published, containing all corrections in force

issued since the last edition of the handbook.

SALE

Navigational charts and handbooks are available for purchase

only through our authorized distributors, who are contractually

obliged to correct all editions to the last NM before sale.

Official Electronic Navigational Charts (ENC), are available through

our authorized distributors: C-MAP by Jeppesen (www.c-map.

no) and Primar (www.primar.no).

COPYRIGHT

Charts and nautical publications published by the HHI are

copyright protected. Reproductions of any kind, including

partial ones, are not allowed without the express written

permission of the Hydrographic Institute of the Republic of

Croatia.

AUTORSKO PRAVO

Pomorske karte i publikacije u izdanju HHI zaštićene su

autorskim pravom. Nijedan njihov dio ne smije se ni na

koji način reproducirati bez izričitog pismenog odobrenja

Hrvatskog hidrografskog instituta.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 10

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


POMORSKE KARTE

CHARTS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 11

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


POPIS POMORSKIH KARATA / LIST OF CHARTS

Broj karte Str. Naziv karte

Chart No Page Chart title

NAVIGACIJSKE KARTE

NAVIGATIONAL CHARTS

Pregledne karte

Overview Charts

101 14 Jadransko more

102 14 Jonsko more

108/INT301 14 Sredozemno more, zapadni dio

109/INT302 14 Sredozemno more, istočni dio

Generalne karte

General Charts

300-31 15 Venezia - Zadar

300-32 15 Ancona - Šibenik

300-33 15 Pescara - Split

300-34 15 Barletta - Dubrovnik

300-35 15 Bari - Ulcinj

300-36 15 Golfo di Taranto - Otrantska vrata

300-37 15 Otranto - Preveza

Obalne karte

Coastal Charts

INT 3410 16 Rijeka - Venezia

INT 3412 16 Split - Gargano

INT 3414 16 Dubrovnik - Durrës

151 16 Rijeka - Venezia

152 16 Rijeka - O. Murter

153 16 Šibenik - O. Lastovo

154 16 Pelješac - Rt Oštra

100-15 17 Grado - Rovinj

100-16 17 Pula - Kvarner

100-17 17 Lošinj - Molat

100-18 17 Rijeka - Kvarnerić

100-19 17 Silba - Pag

100-20 17 Dugi otok - Zadar

100-21 17, 18 Šibenik - Split

100-22 18 Jabuka - Vis

100-23 18 Tremiti - Palagruža

100-24 18 Palagruža - Lastovo

100-25 18 Hvar - Lastovo

100-26 18 Brač - Hvar

100-27 18 Pelješac - Mljet

Broj karte Str. Naziv karte

Chart No Page Chart title

100-28 18 Dubrovnik - Budva

100-29 18 Budva - Ulcinj

100-30 18 Ulcinj - Durrës

Male karte, I. dio

Small Craft Charts - Part I

MK-1 20 Tršćanski zaljev

MK-2 20 Umag - Rovinj

MK-3 20 Rovinj - Pula

MK-4 20 Kvarner

MK-5 20 Riječki zaljev

MK-6 20 O. Cres

MK-7 20 Krk - Rab

MK-8 20 O. Lošinj

MK-9 20 Kvarnerić - S dio

MK-10 20 Velebitski kanal

MK-11 20 Virsko more

MK-12 20 Novigradsko more - Zadarski kanal

Male karte - II. dio

Small Craft Charts - Part II

MK-13 21 Zadar

MK-14 21 Biograd n/m

MK-15 21 Šibenik

MK-16 21 Rogoznica - Split

MK-17 21 O. Vis

MK-18 21 O. Brač

MK-19 21 O. Hvar

MK-20 21 Makarska

MK-21 21 Vela Luka

MK-22 21 O. Korčula

MK-23 21 O. Lastovo

MK-24 21 Ploče - Mljet

MK-25 21 Ston

MK-26 21 Dubrovnik

MK-27 21 Boka kotorska

MK-28 21 O. Svetac - O. Jabuka

MK-29 21 O. Palagruža - O. Sušac

Prilazne karte i planovi

Approach, harbour and

berthing charts

50-3 23 Pula - Cres

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 12

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


POPIS POMORSKIH KARATA / LIST OF CHARTS

Broj karte Str. Naziv karte

Chart No Page Chart title

50-4 23 Riječki zaljev

50-20 27 Dubrovnik

10 23 Koper

11 23 Zapadna obala Istre, planovi luka: Izola, Piran,

Piranski zaljev, Umag, Novigrad, Luka Mirna

i Novigrad, Luka Črvar, Poreč, Vrsar, Rovinj

13 23 Zaljev Raša

14 23 Plominska luka

15 23 Rijeka

16 23 Omišaljski zaljev

17 23 Bakarski zaljev

20 23 Kvarner - Velebitski kanal, planovi luka:

Rabac, Tihi kanal, Cres, Krk, Senj,

Puntarska draga, Rab

22 23, 25 Kvarnerić, planovi luka: Jablanac, Mali i Veli

Lošinj, Novalja, Ilovička vrata, Prolaz Zapuntel

32 25 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac

37 25 Srednji Jadran, planovi luka i prolaza:

Luka Ždrelac, Prolaz Mali Ždrelac,

Pašmanski tjesnac, Luka Telašćica,

Prolaz Mala Proversa, Prolaz Vela Proversa

47 27 Split - Kaštelanski zaljev

50 27 Pakleni kanal

63 27 Ploče

83 27 Dubrovnik

512 25 Kornat - Murter

518 25 Rijeka Krka i Prokljansko jezero

525 27 Stonska prevlaka

533 25 Šibenski kanal

534 25, 27 Planovi luka: Rogoznica, Trogirski

zaljev, Drvenik, Trogirski kanal

535 25, 27 Planovi luka: Vis, Stari Grad, Vrboska

i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka,

Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago

Broj karte Str. Naziv karte

Chart No Page Chart title

INFORMATIVNE KARTE

INFORMATIVE CHARTS

B100 30 Jadransko more, batimetrijska karta

101 INFO 30 Jadransko more, informativna karta

155 29 Oštri rt - Rt Semani

156 29 Otrantska vrata

157 29 Brindisi - Bari

158 29 Bari - Gargano - Lastovo

159 29 Peschici - Giulianova

160 29 Giulianova - Fano

161 29 Fano - Po di Goro - Pula

171 29 Kerkira - Levkas

172 29 Levkas - Patrai - Zakinthos

173 29 Akra Kilini - Akra Akritas

174 29 Marathopolis - Akra Maleas

175 29 Korinthiakos Kolpos

176 29 Golfo di Taranto

177 29 Capo Trionto - Siderno Marina

178 29 Siderno Marina - Messina - C. Passero

179 29 Malta

532 29 Sedmovraće

536 29 Pakleni kanal

POMOĆNE KARTE

AUXILIARY CHARTS

301 30 Jadransko more, sjeverni dio

302 30 Jadransko more, srednji dio

303 30 Jadransko more, južni dio

401 30 Jadransko more, sjeverni i srednji dio

402 30 Jadransko more, srednji i južni dio

501 30 Jadransko more, sjeverni i sredni dio

502 30 Jadransko more, srednji i južni dio

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 13

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PREGLEDNE KARTE / OVERVIEW CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

101 Jadransko more 800 000 7-1998 6-2005 3-2011 A0

102 Jonsko more 800 000 3-2001 A0

108/INT301 Sredozemno more, zapadni dio 2 250 000 2001 B1

109/INT302 Sredozemno more, istočni dio 2 250 000 2001 B1

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 14

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


GENERALNE KARTE / GENERAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

300-31 Venezia - Zadar 300 000 1981 7-2007 B1

300-32 Ancona - Šibenik 300 000 1977 7-2007 B1

300-33 Pescara - Split 300 000 1980 4-1999 B1

300-34 Barletta - Dubrovnik 300 000 1982 4-1999 B1

300-35 Bari - Ulcinj 300 000 1982 4-1999 B1

300-36 Golfo di Taranto - Otrantska vrata 300 000 1985 4-1999 B1

300-37 Otranto - Preveza 300 000 1985 4-1999 B1

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 15

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OBALNE KARTE / COASTAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

INT 3410 Rijeka - Venezia 250 000 1988 7-2007 A0

INT 3412 Split - Gargano 250 000 1991 6-2000 A0

INT 3414 Dubrovnik - Durrës 250 000 7-1998 A0

151 Rijeka - Venezia 200 000 1955 3-1986 6-2008 B1

152 Rijeka - O. Murter 200 000 1955 3-1984 6-2007 B1

153 Šibenik - O. Lastovo 200 000 1955 4-1989 6-2007 B1

Južni ulaz u Šibenski kanal 20 000

154 Pelješac - Rt Oštra 200 000 1955 5-1975 4-2006 B1

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 16

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OBALNE KARTE / COASTAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

100-15 Grado - Rovinj 100 000 1970 7-1998 4-2002 B1

100-16 Pula - Kvarner 100 000 1973 7-1998 6-2008 B1

Pula 30 000

100-17 Lošinj - Molat 100 000 1978 3-2005 1-2013 B1

100-18 Rijeka - Kvarnerić 100 000 1977 6-1996 2-2013 B1

100-19 Silba - Pag 100 000 1980 2-1997 3-2007 B1

Pag 5 000

Uvala Žigljen 3 000

Uvala Prizna 3 000

100-20 Dugi otok - Zadar 100 000 1970 4-1996 4-2008 B1

Zadar 15 000

100-21 Šibenik - Split 100 000 1973 3-1996 2-2008 B1

Splitska vrata 15 000

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 17

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OBALNE KARTE / COASTAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

100-21 Šibenik - Split 100 000 1973 3-1996 2-2008 B1

Splitska vrata 15 000

100-22 Jabuka - Vis 100 000 1970 4-1995 6-2006 B1

100-23 Tremiti - Palagruža 100 000 1974 4-1995 B1

100-24 Palagruža - Lastovo 100 000 1970 4-1995 B1

100-25 Hvar - Lastovo 100 000 1972 3-2003 B1

100-26 Brač - Hvar 100 000 1972 10-1995 3-2005 B1

Makarska 10 000

100-27 Pelješac - Mljet 100 000 1970 12-1999 4-2008 B1

Luka Polače 20 000

Luka Slano 15 000

100-28 Dubrovnik - Budva 100 000 1970 11-1997 B1

Cavtat 15 000

100-29 Budva - Ulcinj 100 000 1970 11-1997 B1

Petrovac 25 000

Ulcinj 10 000

100-30 Ulcinj - Durrës 100 000 1975 5-1998 B1

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 18

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


MALE KARTE / SMALL CRAFT CHARTS

Male karte dostupne su u kompletima MK-I (1-12) i MK-II (13-29), te kao mapa Male karte (29 karata) u spiralnom uvezu,

koja obuhvaća čitavu istočnu obalu Jadrana.

Small Craft Charts are available as folios MK-I (1-12) and MK-II (13-29), and the new edition of Small Craft Folio (29 charts)

in the spiral bound format covering the whole Eastern Adriatic coast.

Male karte - 1. dio

Dvanaest karata malog formata u mjerilu

1:100 000 od Tršćanskog zaljeva do Zadra.

Small Craft Charts - Part I

Twelve small-sized charts on 1:100 000 scale

covering the area from the Gulf of Trieste to

Zadar.

Male karte - 2. dio

Sedamnaest karata malog formata u mjerilu

1:100 000 od Zadra do Budve.

Small Craft Charts - Part II

Seventeen small-sized charts on 1:100 000

scale covering the area from Zadar to Budva.

Mapa Male karte

Mapa Male karte (29 karata) u spiralnom uvezu,

koja obuhvaća čitavu istočnu obalu Jadrana.

Small Craft Folio

Small Craft Folio (29 charts) in the spiral bound

format covering the whole East Adriatic coast.


OBALNE KARTE / COASTAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

MK-1 Tršćanski zaljev 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-2 Umag - Rovinj 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-3 Rovinj - Pula 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

Pula 30 000

MK-4 Kvarner 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-5 Riječki zaljev 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-6 O. Cres 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-7 Krk - Rab 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-8 O. Lošinj 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-9 Kvarnerić - S dio 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

Uvala Žigljen 3 000

Uvala Prizna 3 000

MK-10 Velebitski kanal 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

Pag 5 000

MK-11 Virsko more 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

MK-12 Novigradsko more - Zadarski kanal 100 000 1989 1-2008 4-2012 A2

Zadar 15 000

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 20

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OBALNE KARTE / COASTAL CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

MK-13 Zadar 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Zadar 15 000

MK-14 Biograd n/m 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-15 Šibenik 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-16 Rogoznica - Split 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Splitska vrata 15 000

MK-17 O. Vis 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-18 O. Brač 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-19 O. Hvar 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-20 Makarska 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Makarska 10 000

MK-21 Vela Luka 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-22 O. Korčula 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-23 O. Lastovo 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-24 Ploče - O. Mljet 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Luka Polače 20 000

MK-25 Ston 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Luka Slano 15 000

MK-26 Dubrovnik 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

Cavtat 15 000

MK-27 Boka kotorska 100 000 1990 1-2008 4-2012 A2

MK-28 O. Svetac - O. Jabuka 100 000 1-2008 4-2012 A2

MK-29 O. Palagruža - O. Sušac 100 000 1-2008 4-2012 A2

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 21

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 22

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

10 Koper 10 000 7-1987 B2

11 Zapadna obala Istre (planovi luka) 1970 1-1990 B1

Izola 7 500

Piran 3 500

Piranski zaljev 25 000

Umag 10 000

Novigrad 6 000

Luka Mirna i Novigrad 25 000

Luka Črvar 10 000

Poreč 10 000

Vrsar 25 000

Rovinj 11 000

13 Zaljev Raša 20 000 1975 5-2004 B2

Bršica-Trget 5 000

14 Plominska luka 7 500 12-1999 A1

Trajektna luka 2 000

Pristan za ugljen 2 000

15 Rijeka 10 000 3-2004 A0

Luka Rijeka 5 000

Rijeka - Lučica Torpedo 1 500

Petrolejska luka 2 500

Rijeka - Brajdica, kontejnerski terminal 5 000

16 Omišaljski zaljev 10 000 6-2003 A1

Tankerski vez Omišalj 3 500

17 Bakarski zaljev 10 000 7-2004 A1

Bakar - Goranin 2 000

Pristan Podbok 2 500

20 Kvarner - Velebitski kanal (planovi luka) 1974 3-1994 6-2004 B2

Rabac 10 000

Tihi kanal 30 000

Cres 10 000

Krk 10 000

Puntarska draga 15 000

Senj 5 000

Rab 5 000

22 Kvarnerić (planovi luka) 12-1975 6-2004 B2

Jablanac 5 000

Mali i Veli Lošinj 25 000

Novalja 15 000

Ilovička vrata 20 000

Prolaz Zapuntel 10 000

Uvala Mala Stinica - Trajektni pristan 3 000 12-2012

50-3 Pula - Cres 55 000 3-1997 4-2007 A0

Osorski tjesnac 10 000

50-4 Riječki zaljev 55 000 1992 7-2001 A0

100-16 Pula - Kvarner 1973 7-1998 6-2008 B1

Pula 30 000

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 23

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 24

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

22 Kvarnerić (planovi luka) 12-1975 6-2004 B2

Jablanac 5 000

Mali i Veli Lošinj 25 000

Novalja 15 000

Ilovička vrata 20 000

Prolaz Zapuntel 10 000

Uvala Mala Stinica - Trajektni pristan 3 000 12-2012

32 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac 35 000 12-2009 A1

37 Srednji Jadran (planovi luka i prolaza) 5-2004 A1

Luka Ždrelac* 7 500

Prolaz Mali Ždrelac* 2 000

Pašmanski tjesnac 30 000

Luka Telašćica 25 000

Prolaz Mala Proversa 2 000

Prolaz Vela Proversa 5 000

512 Kornat - Murter 40 000 1951 12-1971 11-2003 B1

Murterski kanal - SE dio 20 000

518 Rijeka Krka i Prokljansko jezero 15 000 1938 7-1973 1-1983 B1

533 Šibenski kanal 30 000 1953 7-1973 1-1983 B2

534 Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik

i Trogirski kanal (planovi) 1953 1-1974 B2

Luka Rogoznica 30 000

Luka Drvenik 28 800

Trogirski zaljev 28 800

Trogirski kanal 20 000

100-19 Silba - Pag 1980 2-1997 3-2007 B1

Pag 5 000

Uvala Žigljen 3 000

Uvala Prizna 3 000

100-20 Dugi otok - Zadar 1970 4-1996 4-2008 B1

Zadar 15 000

153 Šibenik - O. Lastovo 1955 4-1989 6-2007 B1

Južni ulaz u Šibenski kanal 20 000

* izvan snage / cancelled

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 25

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 26

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE KARTE I PLANOVI / APPROACH, HARBOUR AND BERTHING CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada Format

Chart No Chart title Scale 1: First Edition New Edition Reprint

534 Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik

i Trogirski kanal (planovi) 1953 1-1974 B2

Luka Rogoznica 30 000

Luka Drvenik 28 800

Trogirski zaljev 28 800

Trogirski kanal 20 000

47 Split - Kaštelanski zaljev 15 000 7-2002 A0

Split - Gradska luka 5 000

Bazen Vranjic 4 000

Bazen Solin 5 000

50 Pakleni kanal 18 000 3-2008 A1

Marina Palmižana 2 500

Luka Hvar 5 000

63 Ploče 8 000 6-1992 5-2011 A0

83 Dubrovnik 10 000 4-2001 A0

Luka Gruž 5 000

Stara luka 2 000

Marina Dubrovnik 2 500

525 Stonska prevlaka 17 500 1938 10-1975 6-1983 B1

Luka 5 000

Mali Ston 5 000

Ston 7 500

535 Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna,

Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni,

Velji i Mali Lago (planovi) 1953 11-1983 B2

Maslinica 28 800

Viška luka 20 000

Starogradski zaljev 28 800

Vrboska i Jelsa 28 800

Zaljev Vela Luka 28 800

Karbuni 28 800

Sidrište Prižba 28 800

Brna 28 800

Velji i Mali Lago 28 800

50-20 Dubrovnik 50 000 4-1990 6-2006 A0

Šipanska Luka i prolaz Harpoti 15 000

Luka Zaton 10 000

Luka Slano 15 000

100-21 Šibenik - Split 1973 3-1996 2-2008 B1

Splitska vrata 15 000

100-26 Brač - Hvar 1972 10-1995 3-2005 B1

Makarska 10 000

100-27 Pelješac - Mljet 1970 12-1999 4-2008 B1

Luka Polače 20 000

Luka Slano 15 000

100-28 Dubrovnik - Budva 1970 11-1997 B1

Cavtat 15 000

100-29 Budva - Ulcinj 1970 11-1997 B1

Petrovac 25 000

Ulcinj 10 000

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 27

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


INFORMATIVNE KARTE / INFORMATIVE CHARTS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 28

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


INFORMATIVNE KARTE / INFORMATIVE CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Format

Chart No Chart title Scale 1:

155 Oštri rt - Rt Semani 200 000 B1

156 Otrantska vrata 200 000 B1

157 Brindisi - Bari 200 000 B1

158 Bari - Gargano - Lastovo 200 000 B1

159 Peschici - Giulianova 200 000 B1

160 Giulianova - Fano 200 000 B1

161 Fano - Po di Goro - Pula 200 000 B1

171 Kerkira - Levkas 200 000 B1

172 Levkas - Patrai - Zakinthos 200 000 B1

173 Akra Killini - Akra Akritas 200 000 B1

174 Marathopolis - Akra Maleas 200 000 B1

175 Korinthiakos Kolpos 150 000 B1

176 Golfo di Taranto 200 000 B1

177 Capo Trionto - Siderno Marina 200 000 B1

178 Siderno Marina - Messina - Capo Passero 200 000 B1

179 Malta 300 000 B1

532 Sedmovraće 35 300 B2

536 Pakleni kanal 28 800 B2

Navedene karte služe samo u informativne svrhe i ne održavaju se ispravcima u OZP-u.

Above charts are intended for information purposes only and are not subject to updates through NM.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 29

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


INFORMATIVNE I POMOĆNE KARTE / INFORMATIVE AND AUXILIARY CHARTS

Broj karte Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Format

Chart No Chart title Scale 1:

INFORMATIVNE KARTE / INFORMATIVE CHARTS

B100 Jadransko more, batimetrijska karta 1 000 000 B1

101INFO Jadransko more, informativna karta 900 000 B1

POMOĆNE KARTE / AUXILIARY CHARTS

301 Jadransko more, sjeverni dio 300 000 A0

302 Jadransko more, srednji dio 300 000 A0

303 Jadransko more, južni dio 300 000 A0

401 Jadransko more, sjeverni i srednji dio 400 000 A0

402 Jadransko more, srednji i južni dio 400 000 A0

501 Jadransko more, sjeverni i srednji dio 500 000 B1

502 Jadransko more, srednji i južni dio 500 000 B1

Navedene karte služe samo u informativne svrhe i ne održavaju se ispravcima u OZP-u.

Above charts are intended for information purposes only and are not subject to updates through NM.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 30

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE (ENC)

ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS (ENC)


PREGLEDNE I GENERALNE ENC / OVERVIEW AND GENERAL ENC

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 32

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PREGLEDNE I GENERALNE ENC / OVERVIEW AND GENERAL ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

PREGLEDNE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / OVERVIEW ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR100101 L 101 Jadransko more 800 000 7-2007 6-2012

GENERALNE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / GENERAL ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR200031 L 300-31 Venezia - Zadar 300 000 7-2007 6-2012

HR200032 L 300-32 Ancona - Šibenik 300 000 1-2008

HR200033 L 300-33 Pescara - Split 300 000 1-2008

HR200034 L 300-34 Barletta - Dubrovnik 300 000 1-2008

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 33

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OBALNE ENC / COASTAL ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

HR3A3410 L INT 3410 Rijeka - Venezia 250 000 6-2008

HR3C0015 L 100-15 Grado - Rovinj 100 000 6-2008

HR3C0016 L 100-16 Pula - Kvarner 100 000 6-2008

HR3C0017 L 100-17 Lošinj - Molat 100 000 6-2008

HR3C0018 L 100-18 Rijeka - Kvarnerić 100 000 6-2008

HR3C0019 L 100-19 Silba - Pag 100 000 6-2008

HR3C0020 L 100-20 Dugi otok - Zadar 100 000 6-2008

HR3C0021 L 100-21 Šibenik - Split 100 000 6-2008

HR3C0022 L 100-22 Jabuka - Vis 100 000 6-2008

HR3C0023 M 100-23 Tremiti - Palagruža 100 000 6-2008

HR3C0024 M 100-24 Palagruža - Lastovo 100 000 6-2008

HR3C0025 L 100-25 Hvar - Lastovo 100 000 6-2008

HR3C0026 L 100-26 Brač - Hvar 100 000 6-2008

HR3C0027 L 100-27 Pelješac - Mljet 100 000 6-2008

HR3C0028 L 100-28 Dubrovnik - Budva 100 000 6-2008

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 34

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRILAZNE ENC / APPROACH ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

HR40011I M 11 Piranski zaljev 25 000 2-2007 8-2008

HR40011E S 11 Luka Mirna i Novigrad 25 000 2-2007

HR40011A M 11 Vrsar 25 000 3-2007

HR4A0003 L 50-3 Pula - Cres 55 000 7-2007

HR4A0004 L 50-4 Riječki zaljev 30 000 2-2007 9-2007

HR40020G M 20 Tihi kanal 25 000 2-2007

HR40022A M 22 Mali i Veli Lošinj 25 000 2-2007

HR400032 M 32 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac 35 000 12-2009

HR40037D L 37 Pašmanski tjesnac 30 000 12-2009

HR40037E L 37 Luka Telašćica 25 000 7-2008 12-2008

HR40512A L 512 Kornat - Murter 40 000 u radu / in progress

HR400033 L 533 Šibenski kanal 30 000 u radu / in progress

HR40535B M 535 Starogradski zaljev 28 800 u radu / in progress

HR40535C S 535 Vrboska i Jelsa 28 800 u radu / in progress

HR40535D S 535 Brna 28 800 u radu / in progress

HR40535E S 535 Karbuni 28 800 u radu / in progress

HR40535F S 535 Zaljev Vela Luka 28 800 3-2010

HR40535G S 535 Maslinica 28 800 u radu / in progress

HR40535H S 535 Sidrište Prižba 28 800 u radu / in progress

HR40535I S 535 Velji i Mali Lago 28 800 u radu / in progress

HR4A0020 L 50-20 Dubrovnik 50 000 10-2007

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 35

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 36

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

LUČKE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / HARBOUR ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR50011B M 11 Umag 10 000 2-2007

HR50011J S 11 Novigrad 6 000 2-2007

HR50011C S 11 Luka Črvar 10 000 2-2007

HR50011G S 11 Poreč 10 000 2-2007

HR50011H M 11 Rovinj 11 000 2-2007

HR5C0016 M 100-16 Pula (plan) 30 000 12-2008

HR50013B L 13 Zaljev Raša 20 000 4-2007

HR50014C M 14 Plominska luka 7 500 3-2007

HR50015E L 15 Rijeka 10 000 3-2007

HR50016B M 16 Omišaljski zaljev 10 000 4-2007

HR50017C L 17 Bakarski zaljev 10 000 4-2007

HR50020A S 20 Rabac 10 000 2-2007

HR50020B S 20 Krk 10 000 10-2007

HR50020C S 20 Senj 5 000 2-2007

HR50020D S 20 Rab 5 000 2-2007

HR50020E S 20 Puntarska draga 15 000 2-2007

HR50020F M 20 Cres 10 000 2-2007

HR5A003A S 50-3 Osorski tjesnac (plan) 10 000 6-2007 9-2008

HR50022C S 22 Ilovička vrata 20 000 2-2007

HR50022E S 22 Novalja 15 000 2-2007

PRISTANIŠNE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / BERTHING ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR60013A M 13 Bršica-Trget (plan) 5 000 3-2007

HR60014A S 14 Pristan za ugljen (plan) 2 000 3-2007

HR60014B S 14 Trajektna luka (plan) 2 000 3-2007

HR60015A M 15 Luka Rijeka (plan) 5 000 3-2007

HR60015B S 15 Rijeka-Lučica Torpedo (plan) 1 500 3-2007

HR60015C S 15 Petrolejska luka (plan) 2 500 3-2007

HR60015D S 15 Rijeka - Brajdica (plan) 5 000 3-2007

HR60016A S 16 Tankerski vez Omišalj (plan) 3 500 4-2007

HR60017A S 17 Bakar - Goranin (plan) 2 000 4-2007

HR60017B S 17 Pristan Podbok (plan) 2 500 4-2007

HR60022B S 22 Jablanac 5 000 2-2007

HR60022F S 22 Uvala Mala Stinica 3 000 12-2012

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 37

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 38

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

LUČKE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / HARBOUR ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR50022E S 22 Novalja 15 000 2-2007

HR50022D S 22 Prolaz Zapuntel 10 000 3-2007

HR5C019C S 100-19 Pag (plan) 5 000 6-2008

HR50037C S 37 Prolaz Vela Proversa 5 000 12-2008

HR50037F S 37 Luka Ždrelac 7 500 u radu / in progress

HR5C020B M 100-20 Zadar (plan) 15 000 7-2007 7-2010

HR50512B M 512 Murterski kanal - SE dio (plan) 20 000 u radu / in progress

HR500518 L 518 Rijeka Krka i Prokljansko jezero 15 000 u radu / in progress

PRISTANIŠNE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / BERTHING ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR6C019A S 100-19 Uvala Žigljen (plan) 3 000 6-2008

HR6C019B S 100-19 Uvala Prizna (plan) 3 000 6-2008

HR60037B S 37 Prolaz Mala Proversa 2 000 12-2008

HR60037A S 37 Prolaz Mali Ždrelac 2 000 u radu / in progress

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 39

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 40

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


LUČKE I PRISTANIŠNE ENC / HARBOUR AND BERTHING ENC

Ćelija ENC Kategorija Naziv karte ili plana Mjerilo 1: Prvo izdanje Novo izdanje

ENC cell L / M / S Chart title Scale 1: First Edition New Edition

LUČKE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / HARBOUR ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR50047D L 47 Split - Kaštelanski zaljev 15 000 7-2007 7-2010

HR5C021A S 100-21 Splitska vrata (plan) 15 000 6-2008

HR5C026A S 100-26 Makarska (plan) 10 000 6-2008

HR500050 M 50 Pakleni kanal 18 000 2-2010

HR50535A S 535 Viška luka (plan) 20 000 12-2009

HR500063 L 63 Ploče 8 000 10-2007 7-2011

HR5C027A M 100-27 Luka Polače (plan) 20 000 6-2008

HR5C027B S 100-27 Luka Slano (plan) 15 000 10-2007

HR5A020A S 50-20 Šipanska Luka i prolaz Harpoti (plan) 15 000 10-2007

HR5A020B S 50-20 Luka Zaton (plan) 10 000 10-2007

HR50083D L 83 Dubrovnik 10 000 7-2007 12-2011

HR5C028A M 100-28 Cavtat (plan) 15 000 6-2008

HR50525A L 525 Stonska prevlaka 17 500 u radu / in progress

PRISTANIŠNE ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE / BERTHING ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS

HR60047A M 47 Split - Gradska luka (plan) 5 000 7-2007 6-2010

HR60047B S 47 Bazen Vranjic (plan) 4 000 7-2007

HR60047C S 47 Bazen Solin (plan) 5 000 7-2007

HR60050B S 50 Marina Palmižana (plan) 2 500 2-2010

HR60050A S 50 Luka Hvar (plan) 5 000 2-2010

HR60083A M 83 Luka Gruž (plan) 5 000 7-2007 12-2011

HR60083B S 83 Stara luka (plan) 2 000 7-2007

HR60083C M 83 Marina Dubrovnik (plan) 2 500 7-2007

HR60525B S 525 Luka (plan) 5 000 u radu / in progress

HR60525C M 525 Mali Ston (plan) 5 000 u radu / in progress

HR60525D S 525 Ston (plan) 7 500 u radu / in progress

Kategorija / Category: L - velika - large / M - srednja - medium / S - mala - small

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 41

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 42

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


NAUTIČKE PUBLIKACIJE

NAUTICAL PUBLICATIONS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 43

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


NAUTIČKE PUBLIKACIJE / NAUTICAL PUBLICATIONS

Broj Naziv publikacije Prvo izdanje Novo izdanje

Number Publication First Edition New Edition

PRIRUČNICI ZA PLOVIDBU / NAVIGATIONAL HANDBOOKS

HI-N-20 Peljar I. - Jadransko more - istočna obala 1952 2012

HI-N-20 Peljar I. - Jadransko more - istočna obala - Pregled privremenih (T) ispravaka 2012

- Peljar za male brodove - prvi dio: Piranski zaljev - Virsko more 2002

- Peljar za male brodove - prvi dio: prvi dio, pregled ispravaka 2010

- Peljar za male brodove - drugi dio: Sedmovraće - Rt Oštra 2003

- Peljar za male brodove - drugi dio: prvi dio, pregled ispravaka 2010

HI-N-10

Popis svjetala i signala za maglu

Jadransko more - Jonsko more - Malteški otoci 1946 2009

HI-N-55 Radioslužba za pomorce 1993 2012

HI-N-41 Nautičke tablice 1951 1999

- Identifikator zvijezda 1991

HI-N-15 Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama (KARTA1) 1955 2013

HI-N-31 Nautički godišnjak 1955 godišnje / annual

HI-N-57 Tablice morskih mijena Jadransko more (istočna obala) 1974 godišnje / annual

- Oglas za pomorce (OZP) mjesečno / monthly

Peljar I. Jadransko more - istočna obala

sadrži podatke za izbor najpovoljnije

plovibene rute (opis obala, orijentacija,

hidrografsko-navigacijski, oceanografski i

klimatološki podaci, upute za plovidbu),

podatke o lukama, zakloništima i sidrištima,

o uslugama u lukama, pomorske propise

i druge važne podatke za pomorce.

Sailing Directions I - Adriatic Sea, Eastern

Coast contain information essential for

determining the most suitable navigational

route (description of the coast and

landmarks, hydrographic, oceanographic

and climatic conditions, navigation

instructions), information about ports,

shelters and anchorages, port facilities

and regulations, and other important

information on all aspects of navigation.

Peljar za male brodove, vodič za nautičare, obuhvaća područje od Piranskog zaljeva do

rta Oštra. Koristi se uz navigacijske karte i ostale službene publikacije koje HHI izdaje i

održava u ažurnom stanju, a sadrži informacije važne za sigurnost plovidbe, boravak u

lučici ili marini, opskrbu i servisiranje, te podatke o kulturno-povijesnim znamenitostima,

nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim prirodnim ljepotama uz obalu i u

bližoj unutrašnjosti.

Peljar za male brodove, I. dio obuhvaća područje od Piranskog zaljeva do Virskog mora.

Peljar za male brodove, II. dio obuhvaća područje od Sedmovraća do Rta Oštra.

Adriatic Sea Pilot is a cruising guide covering the area from Piran Bay to Cape Oštra,

intended for use in conjunction with official navigational charts and other official publications

regularly published and updated by the HHI. Besides providing up-to-date information

relevant to the safety at sea and all the facts on harbours and marinas, it also offers

information on cultural and historical sights, national parks and other natural attractions

on the coast and islands, and in the close interior.

Adriatic Sea Pilot, Volume I, covers the area from Piranski Zaljev to Virsko More.

Adriatic Sea Pilot, Volume II, covers the area from Sedmovraće to Rt Oštra.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 44

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRIRUČNICI ZA PLOVIDBU / NAVIGATIONAL HANDBOOKS

Popis svjetala i signala za maglu sadrži

podatke o svjetionicima, obalnim i lučkim

svjetlima, svjetlećim oznakama i signalima

za maglu za Jadranko more, Jonsko more

i Malteške otoke. U podacima su navedeni:

broj svjetla, naziv, pozicija, karakteristika,

visina nad morem, domet, izgled i

visina konstrukcije te obilježje svjetla.

List of Lights and Fog Signals contains

information on lighthouses, coastal and

port lights, light beacons and fog signals,

for the Adriatic Sea, Ionian Sea and Maltese

Islands. Information includes the number

of light, its name, location, character,

elevation above mean sea level, range,

description of structure and its height.

Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim

kartama sadrže sve znakove i kratice

koji se upotrebljavaju na pomorskim

kartama i u nautičkim publikacijama, s

objašnjenjima na hrvatskom i engleskom

jeziku, izrađena prema standardima za

izradu pomorskih karata Međunarodne

hidrografske organizacije (IHO).

Symbols and Abbreviations Used on

Charts provides a key to symbols and

abbreviations found on charts and in

nautical publications, with explanations

in Croatian and English, based on Chart

Specifications of the IHO.

Radioslužba sadrži podatke o obalnim

radiopostajama, o vremenu i načinu

emitiranja, te o vrstama obavijesti koje se

emitiraju za područje Jadranskog mora.

Radio Service contains information on

coast radio stations, time and way of

broadcasting, and type of information to

be broadcast for the area of the Adriatic

Sea.

Nautičke tablice koriste se za rješavanje

osnovnih navigacijskih zadataka. Sastoje

se od tablica za terestričku i astronomsku

navigaciju, te meteoroloških, oceanoloških

i općih tablica.

Nautical Tables are intended for use in

marine navigation to solve basic navigational

tasks. They include tables for

terrestrial and celestial navigation, meteorological

tables, oceanographic tables,

and general tables.

Nautički godišnjak sadrži efemeride

nebeskih tijela, važne za astronomsku

navigaciju.

Nautical Almanac lists the predicted

positions of celestial bodies important for

celestial navigation.

Tablice morskih mijena sadrže podatke

morskih mijena za tekuću godinu

odnosno vremena nastupa i visine visokih

i niskih voda za područje istočne obale

Jadranskog mora.

Tide Tables contains tidal information for

the current year, i.e. the times of occurrence

and heights of high and low waters,

for the area of the Adriatic Sea - Eastern

Coast.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 45

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OSTALE PUBLIKACIJE / OTHER PUBLICATIONS

Oglas za pomorce (OZP), mjesečna je publikacija u kojoj se na hrvatskom i engleskom jeziku

objavljuju sve promjene i dopune za ažuriranje pomorskih karata i priručnika za plovidbu

za područja Jadranskog mora, Jonskog mora i

Malteških otoka.

Notices to Mariners (NM) is a monthly publication

with updates, in Croatian and English,

providing all corrections, alterations and

amendments for all the HHI charts and nautical

publications, covering the areas of the Adriatic

Sea, Ionian Sea and Maltese Islands.

101 INFO - informativna karta za nautičare,

izrađena u suradnji s Ministarstvom pomorstva,

prometa i infrastrukture Republike Hrvatske,

sadrži informacije o lučkim kapetanijama, marinama,

službi traganja i spašavanja na moru,

barokomorama, radioslužbi i radiooglasima,

izbjegavanju sudara na moru itd.

101 INFO - Information chart for leisure users,

produced in cooperation with the Ministry of

Maritime Affairs, Transport and Infrastructure of

the Republic of Croatia, provides information on harbour master’s offices, marinas, search and

rescue service, hyperbaric chambers, radio service, weather reports, avoiding collision at sea, etc.

Broj Naziv publikacije Prvo izdanje Novo izdanje

Number Publication First Edition New Edition

OSTALE PUBLIKACIJE / OTHER PUBLICATIONS

HI-N-18 Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija 1947 2013

HI-N-49 IALA - Sistem pomorskih oznaka 1989

HI-O-53 Izvješće o mareografskim mjerenjima na istočnoj obali Jadrana 1954 godišnje / annual

HI-N-56

Priručnik za obuku radiooperatera s ograničenom ovlasti,

morsko područje plovidbe A1 - ROC 1999

HI-O-58 Klimatološki atlas Jadranskog mora (1949 - 1970) 1979

- Andrija Mohorovičić 1974 - 1976

(Izvještaj i rezultati oceanografskih istraživanja Jadranskog mora) 1982

- Brodski dnevnik, Dnevnik stroja

- Živi arhipelag u Hrvatskoj - sjeverni, srednji i južni dio 2000-2002

- Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera (Mithad Kozličić) 2003

- Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa (Mithad Kozličić) 2006

- Pomorsko dobro i koncesije (Goran Vojković) 2003

- Luke unutarnjih voda (Goran Vojković) 2007

- Poznavanje broda (Igor Belamarić) 2005

- O projektiranju i konstrukciji broda (Igor Belamarić) 2006

- Menadžment i ekonomika nautičkog turizma 2007

(Tihomir Luković i Josip Šamanović)

- Nautičko turističko tržište u teoriji i praksi Hrvatske i europskog 2007

dijela Mediterana (Tihomir Luković i Zvonko Gržetić)

Zbirka primjera iz astronomske i oceanske navigacije s rješenjima 2007

- Zadarski arhipelag - Nautički priručnik s planovima luka 2005

Jadranski arhipelag priča priče 2010

Jadranski arhipelag - akvatorij Split 2012

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 46

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


OSTALE PUBLIKACIJE / OTHER PUBLICATIONS

Jačanje unutarnje plovidbe u Hrvatskoj

jedan je od bitnih preduvjeta njezina

gospodarskog razvoja. Knjiga G. Vojkovića

“Luke unutarnjih voda”, koja se bavi

pravnim aspektima upravljanja, trebala bi

doprinijeti tom razvoju.

Strengthening of inland navigation in

Croatia is an essential prerequisite for its

economic development. The book “Inland

Waterway Ports“ by G. Vojković, which

deals with legal aspects of management,

should contribute to such development.

Knjiga “Poznavanje broda” I. Belamarića

govori o iskustvu u pomorstvu, o upoznavanju

s brodom, različitim pogledima i

doživljaju broda u moru, o odgovarajućem

rasponu sigurnosti i udobnosti plovidbe.

The book “Knowledge of Ship“ by I.

Belamarić deals with maritime experience,

familiarisation with the ship, different aspects

of the ship and its experience in the

sea, relevant safety range, and comfort of

the voyage.

S obzirom na koncepciju i strukturu,

knjiga “Menadžment i ekonomika

nautičkog turizma” autora T. Lukovića i J.

Šamanovića, može biti putokaz za formiranje

strategije razvoja nautičkog turizma

u Hrvatskoj, kao osnove na kojoj će se

optimalno razvijati ta djelatnost.

As regards its concept and structure, the

book ”Management and Economics of

Nautical Tourism“ by T. Luković and J.

Šamanović can be a guidance on how to

create the strategy for the development

of nautical tourism in Croatia.

Knjiga “Pomorsko dobro i koncesije”

autora G. Vojkovića djelo je u kojem se, uz

opsežnu bibliografiju, analiziraju mnogobrojna

pitanja vezana uz pomorsko dobro

u Republici Hrvatskoj, s prijedlozima za

kvalitetnu regulaciju pomorskog dobra.

The book “Maritime Demesne and

Concessions“ by G. Vojković, besides an

extensive bibliography, reviews many

issues concerning the maritime demesne

in Croatia, presenting proposals for its

better regulation.

U knjizi “O projektiranju i konstrukciji

broda” autor I. Belamarić daje osnove

detaljno razrađenog sustava brodograđevne

struke, razne brodograđevne

teme i probleme, te čitatelje uvodi u

dublje poznavanje logike broda, njegove

geneze i trendova u budućnosti.

In the book ”Ship Design and Construction“,

the author I. Belamarić presents the

essentials of an elaborated system of the

shipbuilding profession, dealing with different

shipbuilding issues, giving insight

into the logic of the ship, its genesis, and

future trends.

Nautički turizam bilježi impozantan rast

od njegova nastanka do danas. Knjiga

“Nautičko-turističko tržište u teoriji i praksi

Hrvatske i europskog dijela Mediterana”

autora T. Lukovića i Z. Gržetića, nastavak

je kontinuiranog istraživanja fenomena

nautičkog turizma u svijetu i u Hrvatskoj.

Nautical tourism shows impressive growth

since its beginnings. The book ”Nautical

Tourism Market in Theory and Practice in

Croatia and European Part of the Mediterranean“

by T. Luković and Z. Gržetić, continues

to study this phenomenon in Croatia

and worldwide.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 47

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Posebna izdanja Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera i Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa (Mithad Kozličić) vrijedna su

ostvarenja za proučavanje povijesti kartografije i hidrografije na Jadranu.

Special editions, The Panoramas of Dalmatia (Giuseppe Rieger) and Eastern Adriatic in the Work of Beautemps-Beaupré by M. Kozličić,

are valuable contribution to the study of the history of cartography and hydrography in the Adriatic.

Jadranski arhipelag - akvatorij Split nova je publikacija HHI, prva od šest

izdanja kojima će se prezentirati cijela istočna obala Jadranskoga mora.

Autori su željeli prezentirati Jadran na novi način: otkriti njegovu neizmjernu

ljepotu, odškrinuti jedan dio njegove duše.

Zato je i nastala ova knjiga, sa željom da se svim nautičarima približi bogatstvo

i raznolikost naše obale. Ali ne samo nautičarima! Ona će koristiti svim

ljubiteljima mora i otoka, pa i onima kojima su otoci stalno mjesto boravka.

Adriatic archipelago – sea area Split is a new publication of the HHI, the

first of the six editions presenting the entire Eastern Adriatic coast.

Authors wanted to present the Adriatic in a new way: to discover its

immense beauty, to reveal a part of its spirit.

That is why this book was written, wishing to present to all boaters the

lavishness and diversity of our coast. Not only to them! This book will be

valuable to all devotees of the sea and islands, but also to those who

permanently live there.

Dvadeset vrsnih hrvatskih književnika, pjesnika, slikara, publicista ispričali

su svoje doživljaje i razmišljanja o Jadranskom moru i otocima. Neki su

od njih i sami otočani, a ovo su njihove priče, refleksije, pogledi. Knjiga

Jadranski arhipelag priča priče je zbirka autorskih djela, priča, pjesama

i osobnih sjećanja koji sačinjavaju književni arhipelag. Sve su priče otoci

jednakovrijedni stvarnim otocima.

Twenty excellent Croatian writers, poets, painters, journalists, who have

never before appeared together between the covers of one book, have

related their experiences, their thoughts on islands and on life there. Some

are islanders themselves and these are their stories, reflections, viewpoints.

The book The Adriatic Archipelago telling tales is a collection of authorial

works, stories, poems and personal memories making up a literary archipelago.

All stories are islands, as valuable as real islands.

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 48

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


ABECEDNI POPIS KARATA

CHARTS IN ALPHABETICAL LIST


Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page

A

Akra Kilini - Akra Akritas 173 200 000 28

Ancona - Šibenik 300-32 300 000 15

B

Bakarski zaljev 17 10 000 22

Bakar - Goranin 17 2 000 22

Bari - Ulcinj 300-35 300 000 15

Bari - Gargano - Lastovo 158 200 000 28

Barletta - Dubrovnik 300-34 300 000 15

Bazen Vranjic 47 4 000 27

Bazen Solin 47 5 000 27

Biograd n/m MK-14 100 000 21

Boka kotorska MK-27 100 000 21

Brač - Hvar 100-26 100 000 18

O. Brač MK-18 100 000 21

Brindisi - Bari 157 200 000 29

Brna 535 28 800 25, 27

Bršica - Trget 13 5 000 23

Budva - Ulcinj 100-29 100 000 18

C

Capo Trionto - Siderno Marina 177 200 000 29

Cavtat 100-28 15 000 18

Cavtat MK-26 15 000 21

Cres 20 10 000 23

O. Cres MK-6 100 000 20

D

Dubrovnik - Durrës INT 3414 250 000 16

Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page

Dubrovnik MK-26 100 000 21

Dubrovnik 50-20 50 000 27

Dubrovnik 83 10 000 27

Dubrovnik, Luka Gruž 83 5 000 27

Dubrovnik, Stara luka 83 2 000 27

Dubrovnik, marina 83 2 500 27

Dubrovnik - Budva 100-28 100 000 18

Dugi otok - Zadar 100-20 100 000 17

F

Fano - Po di Goro - Pula 161 200 000 29

G

Giulianova - Fano 160 200 000 29

Golfo di Taranto 176 200 000 29

Golfo di Taranto - Otrantska vrata 300-36 300 000 15

Grado - Rovinj 100-15 100 000 17

H

Harpoti, prolaz 50-20 15 000 27

O. Hvar MK-19 100 000 21

Hvar - Lastovo 100-25 100 000 18

I

Ilovička vrata 22 20 000 23, 24

Izola 11 10 000 23

J

Jablanac 22 5 000 23, 24

Jadransko more, batimetrijska karta B-100 1 000 000 30

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 50

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page

Jadransko more, informativna karta 101 INFO 900 000 30

Jabuka - Vis 100-22 100 000 18

Jadransko more 101 800 000 14

Jadransko more, sjeverni i srednji dio 401 400 000 30

Jadransko more, srednji i južni dio 402 400 000 30

Jadransko more, sjeverni i srednji dio 501 500 000 30

Jadransko more, srednji i južni dio 502 500 000 30

Jadransko more, sjeverni dio 301 300 000 30

Jadransko more, srednji dio 302 300 000 30

Jadransko more, južni dio 303 300 000 30

Jelsa 535 28 800 25, 27

Jonsko more 102 800 000 14

K

Karbuni 535 28 800 25, 27

Kerkira - Levkas 171 200 000 29

Koper 10 10 000 23

Korinthiakos kolpos 175 150 000 29

Kornat - Murter 512 40 000 25

O. Korčula MK-22 100 000 21

Krk 20 10 000 23

Krk - Rab MK-7 100 000 20

Kvarner MK-4 100 000 20

Kvarnerić - S dio MK-9 100 000 20

Luka Črvar 11 10 000 23

Luka Drvenik 534 28 800 25, 27

Luka Mirna i Novigrad 11 25 000 23

Luka Polače 100-27 20 000 18

Luka Polače MK-24 20 000 21

Luka Rijeka 15 5 000 23

Luka Rogoznica 534 30 000 25, 27

Luka Slano 100-27 15 000 18

Luka Slano MK-25 15 000 21

Luka Slano 50-20 15 000 27

Luka Telašćica 37 25 000 25

Luka Zaton 50-20 10 000 27

Luka Ždrelac 37 7 500 25

M

Makarska 100-26 10 000 18

Makarska MK-20 10 000 21

Makarska MK-20 100 000 21

Mali i Veli Lošinj 22 25 000 23, 25

Mali Ston 525 5 000 27

Malta 179 300 000 29

Marathopolis - Akra Maleas 174 200 000 29

Maslinica 535 28 800 25, 27

Murterski kanal - SE dio 512 20 000 25

L

Lošinj - Molat 100-17 100 000 21

O. Lošinj MK-8 100 000 20

Luka (Stonska prevlaka) 525 5 000 27

N

Novigradsko more - Zadarski kanal MK-12 100 000 20

Novalja 22 15 000 23, 25

Novigrad (Istra) 11 6 000 23

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 51

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page

O

O. Svetac - O. Jabuka MK-28 100 000 21

O. Palagruža - O. Sušac MK-29 100 000 21

Oštri rt - Rt Semani 155 200 000 29

Omišaljski zaljev 50-4 10 000 23

Osorski tjesnac 50-3 10 000 23

Otranto - Preveza 300-37 300 000 15

Otrantska vrata 156 200 000 29

P

Pag 100-19 5 000 17

Pakleni kanal 536 28 800 29

Pakleni kanal 50 18 000 27

Palagruža - Lastovo 100-24 100 000 18

Pašmanski tjesnac 37 30 000 25

Pelješac - Mljet 100-27 100 000 18

Pelješac - Rt Oštra 154 200 000 16

Pescara - Split 300-33 300 000 15

Peschici - Giulianova 159 200 000 29

Petrovac 100-29 25 000 18

Piran 11 3 500 23

Piranski zaljev 11 25 000 23

Ploče - Mljet MK-24 100 000 21

Ploče 63 8 000 27

Plominska luka 14 7 500 23

Plomin - Trajektna luka 14 2 000 23

Plomin - Pristan za ugljen 14 2 000 23

Poreč 11 10 000 23

Prolaz Mala Proversa 37 2 000 25

Prolaz Vela Proversa 37 5 000 25

Prolaz Mali Ždrelac 37 2 000 25

Prolaz Zapuntel 22 10 000 23, 25

Pula - Cres 50-3 55 000 23

Pula 100-16 30 000 17

Pula MK-3 30 000 20

Pula - Kvarner 100-16 100 000 17

Puntarska draga 20 15 000 23

R

Rab 20 5 000 23

Rabac 20 10 000 23

Riječki zaljev 50-4 55 000 23

Riječki zaljev MK-5 100 000 20

Rijeka 15 10 000 23

Rijeka - Kvarnerić 100-18 100 000 17

Rijeka - Brajdica 15 5 000 23

Rijeka - Lučica Torpedo 15 1 500 23

Rijeka - Petrolejska luka 15 2 500 23

Rijeka Krka i Prokljansko jezero 518 15 000 25

Rijeka - O. Murter 152 200 000 16

Rijeka - Venezia 151 200 000 16

Rijeka - Venezia INT 3410 250 000 16

Rovinj - Pula MK-3 100 000 20

Rovinj 11 11 000 23

Rogoznica - Split MK-16 100 000 21

S

Sedmovraće 532 35 300 29

Sedmovraće - Prolaz V. Ždrelac 32 35 000 25

Senj 20 5 000 23

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 52

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page Naziv karte/Chart Broj/No Mjerilo/Scale 1: Str./Page

Siderno Marina-Messina-Capo Passero 178 200 000 29

Sidrište Prižba 535 28 800 25, 27

Silba - Pag 100-19 100 000 17

Split - Gargano INT 3412 250 000 16

Split - Gradska luka 47 5 000 27

Split - Kaštelanski zaljev 47 15 000 27

Splitska vrata 100-21 15 000 17, 18

Splitska vrata MK-16 15 000 21

Sredozemno more - zapadni dio 108/INT301 2 250 000 14

Sredozemno more - istočni dio 109/INT302 2 250 000 14

Starogradski zaljev 535 28 800 25, 27

Ston 525 7 500 27

Ston MK-25 100 000 21

Stonska prevlaka 525 17 500 27

Š

Šibenik MK-15 100 000 21

Šibenik - Split 100-21 100 000 17, 18

Šibenik - O. Lastovo 153 200 000 16

Šibenski kanal 533 30 000 25, 27

Šibenski kanal, južni ulaz 153 20 000 16

Šipanska Luka i prolaz Harpoti 50-20 15 000 27

T

Tankerski vez Omišalj 16 3 500 23

Tihi kanal 20 30 000 23

Tremiti - Palagruža 100-23 100 000 18

Trogirski kanal 534 20 000 25, 27

Trogirski zaljev 534 28 800 25, 27

Tršćanski zaljev MK-1 100 000 20

U

Ulcinj 100-29 10 000 18

Ulcinj - Durrës 100-30 100 000 18

Umag 11 10 000 23

Umag - Rovinj MK-2 100 000 20

Uvala Mala Stinica 22 3 000 23, 25

Uvala Prizna 100-19 3 000 17

Uvala Prizna MK-9 3 000 20

Uvala Žigljen 100-19 3 000 17

Uvala Žigljen MK-9 3 000 20

V

Velebitski kanal MK-10 100 000 20

Vela Luka MK-21 100 000 21

Velji i Mali Lago 535 28 800 25, 27

Venezia - Zadar 300-31 300 000 15

O. Vis MK-17 100 000 21

Viška luka 535 20 000 25, 27

Virsko more MK-11 100 000 20

Vrsar 11 25 000 23

Vrboska i Jelsa 535 28 800 25, 27

Z

Zaljev Raša 13 20 000 23

Zaljev Vela Luka 535 28 800 25, 27

Zadar MK-12 15 000 20

Zadar MK-13 15 000 21

Zadar MK-13 100 000 21

Zadar 100-20 15 000 17

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 53

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRIKAZ OVLAŠTENIH DISTRIBUTERA / MAP OF AUTHORIZED SALES AGENTS

POMORSKE NAVIGACIJSKE KARTE I PRIRUČNICI ZA PLOVIDBU

PRODAJU SE ISKLJUČIVO PREKO OVLAŠTENIH DISTRIBUTERA

NAVIGATIONAL CHARTS AND HANDBOOK ARE AVAILABLE FOR

PURCASE ONLY THROUGH OUR AUTHORIZED DISTRIBUTORS

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 54

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


PRODAJA POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA / SALE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS

1. NAVAL-ADRIA, d.o.o, Budicinova 7, 51000 Rijeka, tel. / fax. +385 (0)51 267635

Prodavaonica Nautika, 51222 Bakar, tel. / fax. +385 (0)51 761730, e-mail: naval-adria@ri.htnet.hr

2. GEOSUSTAVI, d.o.o. Gundulićeva 26, 21000 Split, tel. +385 (0)21 582208, fax. +385 (0)21 484556, e-mail: info@geosustavi.hr

3. DOMINOVIĆ, d.o.o, Trg hrvatske bratske zajednice b.b (NSK), 10000 Zagreb, tel. +381 (0)1 6150315, fax. +385 (0)1 6130111,

e-mail dominovic@dominovic.hr, www.dominovic.hr

4. LALIZAS MARINA d.o.o, Kopilica 5, 21000 Split

Mreža prodavaonica:

Prodavaonica 1 - Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, tel. / fax. +385 (0)21 344371

Prodavaonica 2 - Split, Kopilica 5, 21000 Split, tel. +385 (0)21 490709, fax. +385 (0)21 339060

Prodavaonica 3 - Zadar, Jurja Bijanikinija 9, 23000 Zadar, tel. / fax. +385 (0)23 254458

Prodavaonica 4 - Zagreb, Cvjetna cesta 11, 10000 Zagreb, tel. +385 (0)1 6183342, fax +385 (0)1 6183341

Prodavaonica 5 - Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 22000 Šibenik, tel. / fax. +385 (0)22 212268

Prodavaonica 6 - Dubrovnik (Mokošica), Na Skali 4, 20236 Mokošica - Dubrovnik, tel. / fax. +385 (0)20 454073

Prodavaonica 7 - Pula, Riva 14, 52100 Pula, tel. +385 (0)52 210904

Prodavaonica 8 - Rijeka, M. Barača 3, 51000 Rijeka, tel. / fax. +385 (0)51 343173

Prodavaonica 9 - Zadar, Vlatka Mačeka 6, 23000, Zadar, tel. +385 (0)23 302147

Prodavaonica 10 - Split, Branimirova obala 2, 21000 Split, tel. +385 (0)21 398407

Prodavaonica 11 - Makarska, Kralja Zvonimira 3, 21300 Makarska, tel. / fax. +385 (0)21 679389

Prodavaonica 12 - Dubrovnik (Gruž), Obala Pape Ivana Pavla II br. 24, 20000 Dubrovnik, tel. +385 (0)20 313063,

fax. +385 (0)20 313067

Prodavaonica 13 - Biograd na moru, Kralja Petra Svačića 14, 23210 Biograd na moru, tel. / fax. +385 (0)23 700866

Prodavaonica 14 - Trogir, Put Cumbrijana 22, 21220 Trogir, tel. / fax. +385 (0)21 883031

5. INVENTING, d.o.o, Palinovečka 19f, 10000 Zagreb, tel. / fax. +385 (0)1 6523921, e-mail: inventing@zg.t-com.hr

6. NAVIGATORE, t.o, Riva Amfora 7, Červar-Porat, 52440 Poreč, tel. / fax. +385 (0)52 436663

7. TRINAESTICA - 13, t.o, Ulica kneza Domagoja 3, 23210 Biograd na moru, tel. +385 (0)23 383219

8. MARINERA, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 11, 23210 Biograd na moru, tel. / fax. +385 (0)23 384882

Službene elektroničke karte (ENC) dostupne su preko ovlaštenih distributera: C-MAP by Jeppesen (www.c-map.no) i

Primar (www.primar.no).

Official Electronic Navigational Charts (ENC), are available through our authorized distributors: C-MAP by Jeppesen

(www.c-map.no) and Primar (www.primar.no).

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 55

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS


SADRŽAJ

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

UVODNE INFORMACIJE

Pomorske karte

Nautičke publikacije

Izrada pomorskih karata

Ispravljanje i održavanje

Prodaja

Autorsko pravo

POMORSKE KARTE

Popis pomorskih karata

Pregledne karte

Generalne karte

Obalne karte

Prilazne karte i planovi

Informativne i pomoćne karte

ELEKTRONIČKE NAVIGACIJSKE KARTE (ENC)

Pregledne i generalne ENC

Obalne ENC

Prilazne ENC

Lučke i pristanišne ENC

NAUTIČKE PUBLIKACIJE

Priručnici za plovidbu

Ostale publikacije

ABECEDNI POPIS KARATA

Prodaja pomorskih karata i nautičkih publikacija

3

5

6

7

9

9

10

10

11

12

14

15

16

22

28

31

32

34

35

36

43

44

46

49

55

CONTENTS

HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

GENERAL INFORMATION

Charts

Nautical publications

Production of charts

Correcting and updating

Sale

Copyright

CHARTS

List of charts

Overview charts

General charts

Coastal charts

Approach, harbour and berthing charts

Thematic and auxiliary charts

ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS (ENC)

Overview and general ENC

Coastal ENC

Approach ENC

Harbour and berthing ENC

NAUTICAL PUBLICATIONS

Navigational handbooks

Other publications

CHARTS IN ALPHABETICAL LIST

Sale of charts and nautical publications

KATALOG POMORSKIH KARATA I NAUTIČKIH PUBLIKACIJA 56

CATALOGUE OF CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS

More magazines by this user
Similar magazines