Views
3 years ago

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká ...

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - Česká

Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci - verze 2011 Skalická H 1 , Bruthans J 2 , Hradec J 3 1 Kardioambulance Praha, 2 Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, 3 III.Interní klinika VFN Praha Úvod Operační výkony představují výraznou zátěž organismu. Jsou spojeny s rizikem ischemie myokardu a tkání v důsledku vzniku trombu na nestabilním aterosklerotickém plátu, zvýšené spotřeby kyslíku myokardem a zvýšených metabolických nároků tkání. Zvyšuje se riziko srdečního selhání, zejména kardiodepresivním působením anestetik na myokard. Anestezie, obvykle spinální a epidurální je spojena s rizikem hypotenze. Operace provází řada komplikací: akutní infarkt myokardu, tromboembolické příhody, krevní ztráty, poruchy ventilace, infekce. Kardiovaskulární komplikace jsou nejčastějšími a velmi závažnými nechirurgickými peroperačními a pooperačními komplikacemi, na peroperační mortalitě se podílejí až 50%. Pacienti s kardiálním onemocněním jsou ohroženi daleko výrazněji než operovaní s normálním kardiovaskulárním nálezem, perioperační mortalita kardiaků může dosáhnout i několika procent. Mezi pacienty, kteří se podrobují nekardiálním chirurgickým výkonům, představují nemocní s kardiovaskulárním onemocněním čtvrtinu operovaných. Vzhledem ke stále vyššímu věku operovaných a nárůstu prevalence kardiovaskulárních chorob i počtu operovaných s věkem se počet operovaných kardiaků bude dále zvyšovat. Naše znalosti optimálních postupů pro snížení operačních rizik vycházejí z relativně limitovaného počtu randomizovaných prospektivních studií, ve značné míře jsou podkladem našeho rozhodování retrospektivní studie a paralely s diagnostickými a léčebnými postupy u neoperovaných kardiaků (1). Pokroky v chirurgii, anesteziologii a kardiologické léčbě i přesnější metody stanovení perioperačního rizika snižují frekvenci kardiovaskulárních komplikací nekardiální chirurgie. Racionální léčba beta-blokátory, antiagregancii, statiny, inhibitory ACE, blokátory receptorů AT1 pro angitenzin II (sartany), hodnocení stavu koronární cirkulace v indikovaných případech a event. koronární revaskularizace snížily frekvenci perioperačního infarktu myokardu (IM) a úmrtí. Vzhledem k vysokým a stále rostoucím nákladům je snaha při předoperačním vyšetření a peroperační péči prosadit i ekonomicky co nejefektivnější postupy. Bylo nutné přistoupit k inovaci stávajících guidelines (2). 1

Přehled doporučení - Česká pneumologická a ftizeologická ...
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Racionální kyslíková léčba u akutních stavů – praktická doporučení ...
číslo 4 - Česká kardiologická společnost
představuje univerzální řešení? - Česká společnost anesteziologie ...
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR - Člověk v tísni
přednáška ke stažení soubor - Česká farmako-ekonomická společnost
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Dotazník pro doporučený postup předoperačního vyšetření před ...
DOPORUČENÉ POSTUPY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Čihák R ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR
III. Doporučení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů k ...
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučení pro rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním ...
doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální ...
SBORNÍK ABSTRAKT - Česká kardiologická společnost
Doporučený postup České kardiologické společnosti pro ...