Predstavitev projekta KEPASS za mobilnost dijakov SÅ  v OE Koper

zrss.si

Predstavitev projekta KEPASS za mobilnost dijakov SÅ  v OE Koper

Adriatic IPA

Cross Border Cooperation 2007-2013

Knowledge Exchange Program for the Adriatic

School System - KEPASS

Jadranski čezmejni program IPA

Alica Prinčič Röhler in Sergio Crasnich, april 2013


JADRANSKI ČEZMEJNI PROGRAM IPA

Knowledge Exchange Program for the

Adriatic

School System – KEPASS

oz.

Program izmenjave znanja med šolskimi

sistemi držav jadranskega območja


VODSTVO PROJEKTA IN DRŽAVE PARTNERICE

Vodja projekta je AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA

JULIJSKA KRAJINA - ITALIJA (Direktorat za izobraževanje, univerzo,

raziskovanje, družinsko politiko, dejavnost društev in sodelovanje, Oddelek za

izobraževanje, univerzo in raziskovanje).

Partnerske države v projektu so:

Albanija

Bosna in Hercegovina

Črna gora

Hrvaška

Italija

Slovenija


PARTNERJI V PROJEKTU KEPASS

• Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – ITALIJA

(vodilni manager),

• United World College of the Adriatic – ITALIJA,

• Dežela Marche – ITALIJA,

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in

šport Hercegovsko neretvanskega kantona BiH,

• Zavod za šolstvo Republike Črne gore, ČRNA GORA

• Istrska županija – HRVAŠKA,

• Zavod Republike Slovenije za šolstvo, SLOVENIJA,

• Auleda (Lokalna razvojna agencija Vlore) – ALBANIJA


PRIDRUŽENI PARTNERJI V PROJEKTU KEPASS

• Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in

raziskovanje – generalni direktorat za

mednarodne zadeve (ITALIJA)

• Ministrstvo za izobraževanje Republike

Slovenije (SLOVENIJA)

• Hrvaški državni center za zunanje ocenjevanje

v izobraževanju (HRVAŠKA)


AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

16. oktober 2012, Lipica – sestanek namenjen

pripravi dokumentacije v zvezi s projektom (Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne

organe)

17. in 18. januar 2013, Trst – sestanek partnerjev v

projektu oz. „Kick-off Meeting“ (predstavitev

projekta)

14. in 15. marec, Portorož – delovno srečanje

tehničnega tima projekta KEPASS (predstavitev

šolskih sistemov PP in priprava razpisa za šole)


NAMEN VEČDIMENZIONALNEGA PROJEKTA

Povezati mlade generacije srednješolskih

izobraževalnih ustanov jadranskih držav, ki imajo

skupno zgodovino, vrednote in tradicijo.

Vključiti države kot so Črna Gora, Srbija, Bosna in

Hercegovina ter Albanija, ker jih ne vključujejo v

programe Comenius, Erasmus in Leonardo.


CILJI PROJEKTA

mobilnost dijakov srednješolskega izobraževanja

medkulturna in multilingualna izkušnja za dijake

internacionalizacija srednjih strokovnih šol in gimnazij

(evropski okvir 2020)

koristna vzajemna izmenjava učnih praks, nadgradnja

izobraževalne ponudbe z dodanim učenjem jezika v

obogatenem„mednarodnem modulu“ – kreditne točke

ob zaključku šolanja naj bi dijaki pridobili zmožnost

delovanja na različnih trgih dela jadranskih držav

načela projekta: integracija, skupne koristi, enake možnosti

in trajnostni razvoj


VLOGA ZRSŠ V PROJEKTU

ZRSŠ je projektni partner

sodelujoči v projektu – OE Koper

predvidene aktivnosti na projektu do junija –

razpis in razvrstitev šol

finančni načrt dela na projektu v okviru ZRSŠ je

definiran


PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

• priprava KEPASS programa za mobilnost dijakov

jadranskih držav

• povečanje formalnih in neformalnih kompetenc

dijakov, ki bodo sodelovali v mobilnosti dijakov

• razvoj kreditnega sistema pri vodenju šol k večji

kompetentnosti

• razvoj „mednarodnega modula“

• razvoj modela preverjanja in ocenjevanja za merjenje

kompetenc


PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

• vzajemno priznavanje zaključka šolanja poklicnega

izobraževanja in specifičnih znanj

• Spremljava različnih dejavnikov projekta

• ……

Predstavitev rezultatov projekta vodilnim v projektu

in tudi predstavnikom EU


PREDSTAVITEV RAZPISA ZA AKREDITACIJO

ŠOL V PROJEKTU KEPASS


POTEK PROJEKTA KEPASS

• Razpis za javne ali zasebne srednje šole (maj 2013)

• Postopek izbire šol (akreditacija – junij 2013)

• Ustanovitev mrež šol in priprava na program

mobilnosti (š.l. 2013-2014)

• Program izhodne in vhodne mobilnosti in evalvacija

projekta (š.l. 2014-2015)


SODELOVANJE IZBRANIH ŠOL

V ŠOLSKEM LETU 2013-2014

(a) Udeležba ravnatelja na mednarodni delavnici

(ustanovitev in razvijanje mrež med šolami)

(b) Udeležba na dveh mednarodnih delavnicah,

namenjenih sodelujočim učiteljem:

• oblikovanje multidisciplinarnih modulov za učenje in

poučevanje v razredih, vključenih v mobilnost;

• opredelitev rešitev za odpravljanje ovir pri vključevanju

dijakov v projekt

• Dopolnitev izvedbene realizacije UN


PROGRAM MOBILNOST (Š.L. 2014-2015)

• Program mobilnosti: september-december 2014

• Izhodna mobilnost: tromesečno izobraževanje, ki ga

bo za pet dijakov tretjega letnika akreditirane

srednje šole območja ZRSŠ OE KP omogočila

akreditirana srednja šola partnerske države

• Vhodna mobilnost: tromesečno izobraževanje, ki ga

bo za pet dijakov iz tuje akreditirane šole partnerskih

držav omogočila akreditirana srednja šola območja

ZRSŠ OE KP


POGOJI ZA AKREDITACIJO

(a) Soglasje učiteljskega zbora, da se ustrezne dejavnosti

dodajo k LDN-ju šole (š.l. 2013-2014 in 2014-2015)

(b) Izbira učitelja (tutorja) 5 prihajajočim dijakom od začetka

do konca mobilnosti (š.l. 2014-2015)

(c) Obveza šole za:

• priznavanje veščin, ki jih bodo pridobili odhajajoči dijaki

• podporo njihovi ponovni vključitvi v razred s pomočjo

učiteljev (tutorjev) za prvi jezik in za razlike v kurikulih

šolskih sistemov partnerskih držav, ki so pomembne za

nadaljevanje šolanja


KRITERIJI OCENJEVANJA PRIJAV

(a) Uporaba enega ali več jezikov (razen slovenščina) v okviru

izobraževalnega programa, v katerem bodo vključeni dijaki

(največ 40 točk)

(b) Ponudba izvenšolskih dejavnosti v popoldanskem času

(največ 40 točk)

(c) Dogovor (sklenjen/v pripravi) z dijaškim domom /zunanjo

ponudbo/servisom za bivanje prihajajočih dijakov (največ 10

točk)

(d) Šolska kuhinja/dobavitelj tople prehrane/dogovor (sklenjen/v

pripravi) s katerim bo topla prehrana na voljo prihajajočim

dijakom (največ 10 točk)

Izkušnje pri sodelovanju oz. udeležbi v različnih projektih (z

dokazili)


VROČITEV PRIJAV IN ROKI

Prijave k razpisu morajo biti vročene:

(a) S priporočeno pošto s povratnico naslovljeno na

Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

(b) Osebno v vložišču Zavod RS za šolstvo, Poljanska

cesta 28, 1000 Ljubljana

(c) Z javno certificirano elektronsko pošto na naslov

alica.princic@zrss.si

Rok: 30. 5. 2013

More magazines by this user
Similar magazines