Views
3 years ago

UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE

UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE

UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w

przy wykszta³ceniu rolniczym wy¿szym i œrednim nie jest wymagane doœwiadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa. Celem SAPARD-u jest poprawa warunków technicznych i produkcyjnych polskich gospodarstw, tak aby mog³y one konkurowaæ z gospodarstwami rolników z Unii Europejskiej. Unia Europejska pokrywa do 50% kosztów inwestycji, zgodnie z przygotowanym przez rolnika biznes-planem przedsiêwziêcia. Osoby ubiegaj¹ce siê o œrodki finansowe z SAPARD-u musz¹ pamiêtaæ, i¿ dofinansowanie mo¿na otrzymaæ dopiero po zakoñczeniu inwestycji. W gospodarstwach rolnych mo¿na otrzymaæ œrodki finansowe na: modernizacjê produkcji mleka, byd³a miêsnego, trzody chlewnej i drobiu, odbudowê produkcji owczarskiej oraz inne mniej typowe dziedziny produkcji rolnej. Osoby m³ode, które chcia³yby prowadziæ nowoczesne gospodarstwo rolne, którego produkty swoj¹ jakoœci¹ bêd¹ dorównywaæ produktom wytworzonym w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej, powinny nauczyæ siê korzystaæ z unijnych funduszy strukturalnych. Unia Europejska przeznacza ogromne œrodki na wsparcie rolnictwa w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, z których w pe³ni bêd¹ mogli korzystaæ tak¿e polscy rolnicy, gdy kraj nasz stanie siê cz³onkiem Wspólnoty. GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI O PROGRAMACH Program SOCRATES Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa Program Socrates ERASMUS tel. +22 629 77 79 Program Socrates COMENIUS tel. +22 622 37 12 Program Socrates LINGUA, GRUNDTVIG tel. +22 622 34 47, 629 25 74; fax +22 622 37 10 socrates@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa info@mail.ukie.gov.pl, www.ukie.gov.pl Centrum Informacji Europejskiej UKIE ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa tel. +22 455 54 54, fax +22 455 54 53 cie@mail.ukie.gov.pl Regionalne Centra Informacji Europejskiej www.ukie.gov.pl Ogólnopolski Program Informacji o Unii Europejskiej Infolinia 0 800 387 672 inaczej 0 800 EUROPA www.infoeuropa.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul Wspólna 30, 00-930 Warszawa www.minrol.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Paw³a II 70, 00-175 Warszawa Infolinia o Programie SAPARD 0 800 38 00 84 info@arimr.gov.pl, www.arimr.gov.pl Fundacja Fundusz Wspó³pracy ul. Górnoœl¹ska 4A, 00-444 Warszawa tel. +22 622 84 64, 622 97 01, fax +22 450 98 03 cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl Program AGRO-INFO tel./ fax +22 625 13 73 agro2000@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl/agro-info Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel. +22 623 15 15, 623 16 55, fax +22 628 93 87 fapa@fapa.com.pl, www.fapa.com.pl Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa tel. +22 622 52 55, fax +22 622 52 45 fdpa@fdpa.org.pl, www.fdpa.org.pl Oœrodki Doradztwa Rolniczego adresy na stronie internetowej www.minrol.gov.pl UNIA EUROPEJSKA Szansa dla m³odych rolników m³odzi_1 URZ¥D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ¥D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

POMOC DLA ROLNIKÓW Renty strukturalne Zalesianie - Polska w UE
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
AGROTURYSTYKA: Nowe możliwości dla wsi - Polska w UE
Polska - Unia Europejska - Ernst & Young
Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...
PRODUKCJA ROLNA W UNII EUROPEJSKIEJ ... - Polska w UE
Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki
Legalne wyroby hutnicze dla budownictwa - Polska Unia ...
Huty kontra dystrybutorzy: - Polska Unia Dystrybutorów Stali
BY¸ TO ROK - Polska Unia Dystrybutorów Stali
katalog: Unia Europejska - Gminne Centrum Informacji w ...
10 postulatów polskich młodych rolników dla ... - Polagra-Premiery
„Przyszłość rolnictwa” – jako wyzwanie dla młodych rolników, w ...
Unia Europejska. Informator o Kościołach - Centrum Informacji ...
Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej - Centrum ...
Wnumerze: ° Unia Europejska - Bibliotekarz Opolski
polska w UE - Centrum Informacji Europejskiej
Robert Wojdyna - Polska Unia Dystrybutorów Stali
Dobry start - Polska Unia Dystrybutorów Stali
lista uczestników - PWSZ w Nysie - Nyska Kuźnia Młodych Talentów
Polska w strefie Schengen - Centrum Informacji Europejskiej
Ranking PUDS 2010 - Polska Unia Dystrybutorów Stali
Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii - Polska w UE
Korytarze transportowe w aspekcie powiązań UE i Polska - Transportu
ITS POLSKA: Zaproszenie dla członków ITS POLSKA na śniadanie ...