Zákon o rybářství (PDF)

stranypotapecske.cz

Zákon o rybářství (PDF)

Strana 1506 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

99

ZAÂ KON

ze dne 10. uÂnora 2004

o rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva, rybaÂrÏske straÂzÏi, ochraneÏ morÏskyÂch

rybolovnyÂch zdrojuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o rybaÂrÏstvõÂ)

Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏ eske republiky:

CÏ AÂ ST PRVNIÂ

RYBNIÂKAÂ RÏ STVIÂ, RYBAÂ RÏ SKEÂ REVIÂRY, VYÂ KON

RYBAÂ RÏ SKEÂ HO PRAÂVA, RYBAÂ RÏ SKAÂ STRAÂ ZÏ

A OCHRANA MORÏ SKYÂ CH RYBOLOVNYÂ CH

ZDROJUÊ

HLAVA I

UÂ VODNIÂ USTANOVENIÂ

§1

PrÏedmeÏt uÂpravy

(1) Tento zaÂkon upravuje

a) chov, ochranu a lov ryb, peÏstovaÂnõÂ a lov vodnõÂch

organizmuÊ a ochranu jejich zÏivota a zÏivotnõÂho

prostrÏedõÂ,

b) rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva, vyhlasÏovaÂnõÂ,

zmeÏnu a rusÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ a jejich

ochranu,

c) vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, prÏi vyhlasÏovaÂnõÂ,

zmeÏneÏ a rusÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva,

d) evidenci o hospodarÏenõÂ, o dosazÏeneÂm hospodaÂrÏskeÂm

vyÂsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydaÂnõÂ

povolenek k lovu v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva,

e) ustanovenõÂ, zaÂnik, pravomoce a odpoveÏdnost rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe,

f) vyÂkon dozoru nad dodrzÏovaÂnõÂm zaÂkona a rozhodnutõÂ

vydanyÂch na jeho zaÂkladeÏ a sankce za neplneÏnõÂ

nebo porusÏenõÂ stanovenyÂch povinnostõÂ,

g) podõÂl staÂtu na uÂhradeÏ naÂkladuÊ na opatrÏenõÂ prÏijatyÂch

ve verÏejneÂm zaÂjmu,

h) ochranu morÏskyÂch rybolovnyÂch zdrojuÊ.

(2) TõÂmto zaÂkonem nenõÂ dotcÏena ochrana ryb

a vodnõÂch organizmuÊ prÏi naklaÂdaÂnõÂ svodami podle

zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. 1 )

§2

VymezenõÂ pojmuÊ

Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ

a) rybaÂrÏstvõÂm chov, zusÏlecht'ovaÂnõÂ, ochrana a lov ryb,

poprÏõÂpadeÏ vodnõÂch organizmuÊ v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ nebo

prÏi vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva,

b) rybnõÂkaÂrÏstvõÂm chov a lov ryb, poprÏõÂpadeÏ vodnõÂch

organizmuÊ v rybnõÂce nebo ve zvlaÂsÏtnõÂm rybochovneÂm

zarÏõÂzenõÂ, uskutecÏnÏ ovany k zajisÏteÏnõ produkce

ryb a rybõÂho masa, poprÏõÂpadeÏ produkce vodnõÂch

organizmuÊ nebo produkce rybõÂ naÂsady pro rybnõÂky

anebo pro zarybnÏ ovaÂnõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ,

c) rybnõÂkem vodnõ dõÂlo, 2 ) ktere je vodnõ naÂdrzÏõ urcÏenou

prÏedevsÏõÂm k chovu ryb, ve ktereÂm lze regulovat

vodnõÂ hladinu, vcÏetneÏ mozÏnosti jeho

vypousÏteÏnõÂ a slovenõÂ; rybnõÂk je tvorÏen hraÂzõÂ,

naÂdrzÏõÂ a dalsÏõÂmi technickyÂmi zarÏõÂzenõÂmi,

d) zvlaÂsÏtnõÂm rybochovnyÂm zarÏõÂzenõÂm saÂdky, rybõÂ

lõÂhneÏ, prÏõÂkopove rybnõÂcÏky, jine vodnõ naÂdrzÏe nebo

chovna zarÏõÂzenõÂ,

e) rybaÂrÏskyÂm revõÂrem cÏaÂst vodnõÂho uÂtvaru povrchovyÂch

vod 3 ) o vyÂmeÏrÏe nejmeÂneÏ 500 m 2 souvisleÂ

vodnõÂ plochy, umozÏnÏ ujõÂcõÂ zÏivot rybõÂ obsaÂdky

a vodnõÂch organizmuÊ , vyhlaÂsÏena rozhodnutõÂm prÏõÂ-

1 ) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ , vyhlaÂsÏka cÏ. 395/1992 Sb.,

kterou se provaÂdeÏjõÂneÏktera ustanovenõ zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,

zaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., o veterinaÂrnõÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (veterinaÂrnõÂzaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,

zaÂkon cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ, plemenitbeÏ a evidenci hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ

(plemenaÂrÏsky zaÂkon), ve zneÏnõ zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ

pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 242/2000 Sb., o ekologickeÂm zemeÏdeÏlstvõÂ aozmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve

zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.

2 ) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3 ) § 2 odst. 3 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1507

slusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ podle § 19

azÏ 24,

f) vyÂkonem rybaÂrÏskeÂho praÂva cÏinnost v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru povolena praÂvnicke nebo fyzicke osobeÏ prÏõÂslusÏnyÂm

orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ podle

§19azÏ 24, spocÏõÂvajõÂcõÂ v plaÂnoviteÂm chovu, ochraneÏ,

lovu a prÏisvojovaÂnõÂ si ryb, poprÏõÂpadeÏ vodnõÂch

organizmuÊ , jakozÏ ivuzÏõÂvaÂnõÂ pobrÏezÏnõÂch pozemkuÊ

v nezbytneÂm rozsahu,

g) uzavrÏenou vodou vodnõÂ uÂtvar povrchovyÂch vod, 3 )

ktery nenõ volneÏ spojen s prÏõÂtokem nebo odtokem,

zejmeÂna mrtve nebo odstavene rameno vodnõÂho

toku, propadlina, zatopena umeÏla prohlubenÏ tereÂnu,

zbytkova jaÂma po teÏzÏbeÏ nerostuÊ ; za uzavrÏenou

vodu se nepovazÏuje vodnõÂ uÂtvar nebo jeho

cÏaÂst, ve ktereÂm je provaÂdeÏna hornicka cÏinnost

nebo cÏinnost provaÂdeÏna hornickyÂm zpuÊ sobem, 4 )

h) vodnõÂm organizmem vodnõÂ zÏivocÏich nebo vodnõÂ

rostlina, ktera je zdrojem potravy ryb nebo je prÏirozenou

soucÏaÂstõÂ vodnõÂho prostrÏedõÂ,

i) pobrÏezÏnõÂm pozemkem pozemek tvorÏõÂcõÂ brÏeh koryta

vodnõÂho toku nebo pozemek sousedõÂcõÂ

stõÂmto korytem nebo brÏehem, jakozÏ i pozemek

tvorÏõÂcõ brÏeh uzavrÏene vody nebo pozemek snõÂm

sousedõÂcõÂ,

j) lovem cÏinnost smeÏrÏujõÂcõÂ k ulovenõÂ ryby nebo vodnõÂho

organizmu v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ anebo ulovenõÂ

aprÏisvojenõÂ si ryby nebo vodnõÂho organizmu prÏi

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva za podmõÂnek stanovenyÂch

tõÂmto zaÂkonem,

k) chraÂneÏnou rybõ oblastõ vymezena cÏaÂst rybaÂrÏskeÂho

revõÂru, v nõÂzÏ jevyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva omezen,

poprÏõÂpadeÏ vyloucÏen za uÂcÏelem vytvorÏenõÂ podmõÂnek

pro chov a ochranu ryb nebo peÏstovaÂnõÂ a reprodukci

vodnõÂch organizmuÊ,

l) rybaÂrÏskyÂm lõÂstkem doklad nezbytny pro vydaÂnõÂ

povolenky k lovu umozÏnÏ ujõÂcõÂ lov ryb a vodnõÂch

organizmuÊ v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech,

m) povolenkou k lovu doklad opravnÏ ujõÂcõÂ fyzickou

osobu k lovu ryb nebo vodnõÂch organizmuÊ vprÏõÂslusÏneÂm

rybaÂrÏskeÂm revõÂru,

n) malou vodnõÂ naÂdrzÏõÂ vodnõÂ naÂdrzÏ se sypanou hraÂzõÂ,

jejõÂzÏ objem po hladinu ovladatelneÂho prostoru

nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 2 000 000 m 3 a jejõÂzÏ nejveÏtsÏõÂ hloubka

neprÏesahuje 9 m,

o) rybõÂ obsaÂdkou spolecÏenstvo ryb a vodnõÂch organizmuÊ

tvorÏene souborem jedincuÊ nebo populacõÂ,

obyÂvajõÂcõÂch v daneÂm cÏase stejne vodnõ prostrÏedõÂ,

p) vodnõÂm prostrÏedõÂm soubor mõÂstnõÂch zÏivyÂch a nezÏivyÂch

cÏiniteluÊ , ktere spoluvytvaÂrÏejõ mõÂstnõ zÏivotnõÂ

prostrÏedõÂ ryb a vodnõÂch organizmuÊ a splnÏ ujõÂ prÏedpoklady

a naÂroky charakteristicke pro vyÂskyt a zÏivot

ryb a vodnõÂch organizmuÊ ve vymezeneÂm prostoru,

q) hromadneÏ uÂcÏinnou metodou lovu zpuÊ sob lovu ryb

a vodnõÂch organizmuÊ v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ pomocõÂ vsÏech

druhuÊ sõÂtõÂ, vrsÏõÂ, lov provaÂdeÏny prostrÏednictvõÂm

manipulace svodou, lov pomocõÂ ruÊ zneÏ konstruovaneÂho

technickeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo lov do staÂleÂho

lovõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,

r) vybranyÂm druhem ryb bolen dravyÂ, candaÂt obecnyÂ,

hlavatka obecnaÂ, jelec jesen, jelec tlousÏt', jeseter

malyÂ, kapr obecnyÂ, lõÂn obecnyÂ, lipan podhornõÂ,

losos obecnyÂ, ostroretka steÏhovavaÂ, parma obecnaÂ,

podoustev nosaÂk, pstruh duhovyÂ, pstruh obecnyÂ,

siven americkyÂ, sumec velkyÂ, sÏtika obecnaÂ, uÂhorÏ

rÏõÂcÏnõÂ, mnõÂk jednovousy avsÏechny druhy sõÂhuÊ,

s) nepuÊ vodnõÂ rybou a nepuÊ vodnõÂm vodnõÂm organizmem

geograficky nepuÊ vodnõÂ nebo geneticky nevhodnaÂ

anebo neproveÏrÏena populace ryb a vodnõÂch

organizmuÊ , vyskytujõÂcõÂ se na uÂzemõÂ jednotliveÂho

rybaÂrÏskeÂho revõÂru v CÏ eske republice meÂneÏ nezÏ

3 po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂ generacÏnõÂ populace,

t) hydrologickyÂm porÏadõÂm rÏazenõÂ tokuÊ postupneÏ od

pramene po proudu, od toku nizÏsÏõÂho rÏaÂdu k vysÏsÏõÂmu,

u) ochranou morÏskyÂch rybolovnyÂch zdrojuÊ pravidla

dovozu morÏskyÂch ryb a morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ do

CÏ eske republiky, jakozÏ i vyÂkon staÂtnõÂho dozoru

nad dodrzÏovaÂnõÂm teÏchto pravidel.

HLAVA II

RYBNIÂKAÂ RÏ STVIÂ, RYBAÂ RÏ SKYÂ REVIÂR,

CHRAÂ NEÏ NAÂ RYBIÂ OBLAST A VYÂ KON

RYBAÂ RÏ SKEÂ HO PRAÂVA

§3

RybnõÂkaÂrÏstvõÂ

(1) K rybnõÂkaÂrÏstvõÂ je opraÂvneÏn vlastnõÂk rybnõÂka

nebo vlastnõÂk zvlaÂsÏtnõÂho rybochovneÂho zarÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ

jejich naÂjemce na zaÂkladeÏ põÂsemneÏ uzavrÏeneÂ

naÂjemnõÂ smlouvy s vlastnõÂkem za uÂcÏelem rybnõÂkaÂrÏstvõÂ

(daÂle jen ¹rybnõÂkaÂrϪ).

(2) V rybnõÂkaÂrÏstvõÂ se lov provaÂdõÂ hromadneÏ uÂcÏinnou

metodou lovu nebo na udici. Lov na udici muÊzÏe

provaÂdeÏt rybnõÂkaÂrÏ, poprÏõÂpadeÏ jõÂm poveÏrÏene osoby.

(3) RybnõÂkaÂrÏstvõÂ muÊzÏe byÂt omezeno, jen stanovõÂ-

-li tak zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. 5 )

4 ) §2zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., o hornicke cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõ baÂnÏske spraÂveÏ, ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

§3zaÂkona cÏ. 61/1988 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5 ) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


Strana 1508 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

(4) RybnõÂkaÂrÏ je povinen veÂst evidenci o hospodarÏenõÂ,

o dosazÏeneÂm hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ,

o lovu ryb na udici a prÏedklaÂdat ji prÏõÂslusÏneÂmu

orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ podle § 19 azÏ 24 (daÂle

jen ¹prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂnª) nejpozdeÏji do 30. dubna

naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏepis stanovõÂ podrobnosti o

a) hromadneÏ uÂcÏinnyÂch metodaÂch lovu ryb a vodnõÂch

organizmuÊ,

b) vedenõÂ evidence o hospodarÏenõÂ, o dosazÏeneÂm hospodaÂrÏskeÂm

vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a o lovu ryb

na udici.

§4

RybaÂrÏsky revõÂr

(1) RybaÂrÏsky revõÂr vyhlasÏuje na vodnõÂm toku, 6 )na

rybnõÂce nebo na uzavrÏene vodeÏ s vyÂm rozhodnutõÂm

prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn; ten je opraÂvneÏn vyhlaÂsit rybaÂrÏskyÂ

revõÂr pouze v obvodu sve uÂzemnõ puÊ sobnosti.

V prÏõÂpadeÏ pochybnosti, zda se jedna o uzavrÏenou

vodu, rozhodne prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn.

(2) PrÏi vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru vychaÂzõÂ prÏõÂslusÏnyÂ

rybaÂrÏsky orgaÂn z podmõÂnek pro chov a podporu

zÏivota ryb.

(3) RybaÂrÏsky revõÂr se vyhlasÏuje

a) na zÏaÂdost vlastnõÂka rybnõÂka,

b) na zÏaÂdost vlastnõÂka pozemku, na neÏmzÏ se nachaÂzõÂ

uzavrÏena voda; je-li vlastnõÂkuÊ nebo spoluvlastnõÂkuÊ

teÏchto nemovitostõ võÂce, vyhlaÂsõ prÏõÂslusÏny rybaÂrÏskyÂ

orgaÂn rybaÂrÏsky revõÂr na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti vsÏech

vlastnõÂkuÊ nebo vsÏech spoluvlastnõÂkuÊ nebo osoby

poveÏrÏene vsÏemi vlastnõÂky nebo vsÏemi spoluvlastnõÂky

k podaÂnõÂzÏaÂdosti o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru

nebo na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti naÂjemce uvedenyÂch

nemovitostõÂ, prokaÂzÏe-li zÏadatel, zÏe põÂsemneÏ uzavrÏel

naÂjemnõÂ vztah za uÂcÏelem vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva k uvedenyÂm nemovitostem s vlastnõÂkem

nebo vsÏemi vlastnõÂky anebo vsÏemi spoluvlastnõÂky

uvedenyÂch nemovitostõÂ,

c) z vlastnõÂho podneÏtu prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

orgaÂnu na vodnõÂm toku nebo na uzavrÏene vodeÏ

naleÂzajõÂcõÂ se na pozemku vlastnõÂkuÊ nebo spoluvlastnõÂkuÊ

uvedenyÂch pod põÂsmenem b) v prÏõÂpadeÏ,

zÏe se vlastnõÂci nebo spoluvlastnõÂci nedohodli na

podaÂnõÂ zÏaÂdosti o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru ani

do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

orgaÂnu k uzavrÏenõ takove dohody; touto

vyÂzvou nenõÂ zahaÂjeno spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ.

(4) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª)

na pozÏaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho orgaÂnu prÏideÏlõÂ

vyhlasÏovaneÂmu rybaÂrÏskeÂmu revõÂru cÏõÂslo rybaÂrÏskeÂho

revõÂru.

(5) V rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru se

kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu

uvede i naÂzev rybaÂrÏskeÂho revõÂru, cÏõÂslo rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

vyÂmeÏra vodnõÂ plochy a umõÂsteÏnõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

zda se jedna o revõÂr pstruhovy nebo mimopstruhovyÂ.

V rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru na

vodnõÂm toku se uvede i cÏõÂslo hydrologickeÂho porÏadõÂ

a uÂdaj o rÏõÂcÏnõÂch kilometrech odvozeny ze zaÂkladnõÂ

mapy CÏ eske republiky v meÏrÏõÂtku 1: 50 000. V rozhodnutõÂ

o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru, poprÏõÂpadeÏ v rozhodnutõÂ

o vyhlaÂsÏenõ chraÂneÏne rybõ oblasti se vymezõÂ

hranice prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho revõÂru nebo chraÂneÏneÂ

rybõÂ oblasti a soucÏasneÏ stanovõÂ povinnost osobeÏ, ktereÂ

byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen podle § 9 (daÂle

jen ¹uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂruª), vyznacÏit v prÏõÂrodeÏ

tyto hranice a zpuÊ sob jejich vyznacÏenõÂ.

(6) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn muÊzÏe zmeÏnit rozhodnutõÂ

o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru, zmeÏnõÂ-li se

podmõÂnky rozhodne pro vyhlaÂsÏenõ prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

revõÂru nebo dojde-li ke zmeÏneÏ podmõÂnek rozhodnyÂch

pro chov a podporu zÏivota ryb v prÏõÂslusÏneÂm

rybaÂrÏskeÂm revõÂru. ZmeÏna rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt provedena

z vlastnõÂho podneÏtu prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

orgaÂnu nebo na zÏaÂdost uzÏivatele prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

revõÂru nebo vlastnõÂka rybnõÂka nebo pozemku,

na ktereÂm se nachaÂzõ uzavrÏena voda. Pro vyhlaÂsÏenõÂprÏõÂpadnyÂch

zmeÏn rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru

nebo rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru platõÂ

ustanovenõÂ odstavcuÊ 1azÏ3.

(7) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn rozhodne o zrusÏenõÂ

rybaÂrÏskeÂho revõÂru

a) z vlastnõÂho podneÏtu,

1. poklesne-li vyÂmeÏra souvisle vodnõ plochy v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru pod 500 m 2 , nebo

2. zaniknou-li podmõÂnky pro chov anebo podmõÂnky

podporujõÂcõÂ zÏivot ryb v rybaÂrÏskeÂm revõÂru,

b) na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti osob uvedenyÂch v odstavci 3

põÂsm. a) nebo b).

(8) RozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru podle

odstavce 3 põÂsm. c), rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ

o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru a rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ

rybaÂrÏskeÂho revõÂru se dorucÏuje verÏejnou vyhlaÂsÏkou

tak, zÏe prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn zajistõ vyveÏsÏenõ rozhodnutõÂ

po dobu 30 dnuÊ na uÂrÏednõÂ desce krajskeÂho

uÂrÏadu kraje, ve ktereÂm se rybaÂrÏsky revõÂr nachaÂzõÂ; nachaÂzõÂ-li

se rybaÂrÏsky revõÂr na uÂzemõ võÂce krajuÊ , vyveÏsÏuje

se rozhodnutõÂ na uÂrÏednõÂch deskaÂch vsÏech krajskyÂch

uÂrÏaduÊ krajuÊ , ve kteryÂch se rybaÂrÏsky revõÂr nachaÂzõÂ. Je-

-li rozhodnutõÂ vyveÏsÏeno na uÂrÏednõÂch deskaÂch võÂce kraj-

6 ) § 43 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1509

skyÂch uÂrÏaduÊ , je dnem dorucÏenõÂ poslednõÂ den teÂto lhuÊty

u rozhodnutõÂ vyveÏsÏeneÂho nejpozdeÏji.

(9) StejnopisrozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho

revõÂru nebo rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ

rybaÂrÏskeÂho revõÂru anebo rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho

revõÂru vydaneÂho podle odstavcuÊ 1, 6 nebo 7

zasÏle prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn do 15 dnuÊ ode dne nabytõÂ

jeho praÂvnõÂ moci ministerstvu.

(10) PodnaÂjem rybaÂrÏskeÂho revõÂru je zakaÂzaÂn. Za

podnaÂjem rybaÂrÏskeÂho revõÂru se nepovazÏuje poveÏrÏenõÂ

nizÏsÏõÂ organizacÏnõÂ slozÏky uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru

vyÂkonem neÏkteryÂch cÏinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s vyÂkonem

rybaÂrÏskeÂho praÂva touto osobou.

(11) Podrobnosti stanovenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

vymezenõ hranic rybaÂrÏskeÂho revõÂru nebo chraÂneÏne rybõÂ

oblasti a zpuÊ sob jejich vyznacÏenõÂvprÏõÂrodeÏ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ

praÂvnõÂ prÏedpis.

§5

ChraÂneÏna rybõ oblast

(1) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn po projednaÂnõÂsuzÏivatelem

rybaÂrÏskeÂho revõÂru muÊzÏe svyÂm rozhodnutõÂm

vyhlaÂsit cÏaÂst prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho revõÂru, poprÏõÂpadeÏ

cely rybaÂrÏsky revõÂr za chraÂneÏnou rybõ oblast, prÏicÏemzÏ

v rozhodnutõ stanovõÂ, ktere ryby nebo vodnõ organizmy

majõÂ byÂt prÏedmeÏtem ochrany; daÂle stanovõÂ zdroje

a zpuÊ sob vysazovaÂnõÂ teÏchto ryb, poprÏõÂpadeÏ vodnõÂch

organizmuÊ a podmõÂnky pro jejich chov a lov v prÏõÂslusÏneÂm

rybaÂrÏskeÂm revõÂru.

(2) V chraÂneÏne rybõ oblasti muÊzÏe byÂt omezen

nebo zakaÂzaÂn lov ryb nebo vodnõÂch organizmuÊ.

(3) Podrobnosti o vyhlasÏovaÂnõÂ, zmeÏneÏ a rusÏenõÂ

chraÂneÏnyÂch rybõÂch oblastõÂ a podrobnosti tyÂkajõÂcõÂ se

prÏedmeÏtu ochrany, zdroje, zpuÊ sobu a mõÂsta vysazovaÂnõÂ

ryb a vodnõÂch organizmuÊ podle odstavce 1 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ

praÂvnõÂ prÏedpis.

§6

VyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva

(1) RybaÂrÏske praÂvo lze vykonaÂvat pouze v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru. UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru nema praÂvo

povolit vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva jine osobeÏ.

(2) VyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolõÂ na dobu 10 let

prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn osobeÏ, ktera splnÏ uje podmõÂnky

pro rÏaÂdny vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva stanoveneÂ

tõÂmto zaÂkonem (§ 8 odst. 5); povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva podleÂha spraÂvnõÂmu poplatku. 7 )

(3) Osobou opraÂvneÏnou k podaÂnõÂzÏaÂdosti o povolenõÂ

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva (daÂle jen ¹zÏadatelª) je

a) v rybaÂrÏskeÂm revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm podle § 4 odst. 3

põÂsm. a) a b)

1. vlastnõÂk rybnõÂka,

2. vlastnõÂk pozemku, na neÏmzÏ se nachaÂzõÂ uzavrÏenaÂ

voda,

3. osoba poveÏrÏena vsÏemi vlastnõÂky nebo vsÏemi

spoluvlastnõÂky k podaÂnõÂzÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva svyÂm jmeÂnem, je-li

vlastnõÂkuÊ nebo spoluvlastnõÂkuÊ nemovitostõÂ uvedenyÂch

v § 4 odst. 3 põÂsm. b) võÂce,

4. naÂjemce nemovitosti, na nõÂzÏ je vyhlaÂsÏen rybaÂrÏskyÂ

revõÂr podle § 4 odst. 3 põÂsm. a) nebo b),

prokaÂzÏe-li, zÏe uzavrÏel naÂjemnõÂ vztah za uÂcÏelem

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva svlastnõÂkem nebo

vsÏemi vlastnõÂky nebo vsÏemi spoluvlastnõÂky nemovitosti

uvedene v bodu 1 nebo 2,

b) v rybaÂrÏskeÂm revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm podle § 4 odst. 3

põÂsm. c)

1. obcÏan CÏ eske republiky nebo fyzicka osoba,

ktera ma trvaly pobyt na uÂzemõ CÏ eske republiky,

2. praÂvnicka osoba, ktera ma sõÂdlo na uÂzemõ CÏ eskeÂ

republiky,

3. obcÏan Evropske unie nebo praÂvnicka osoba,

ktera je usazena ve staÂtech Evropske unie.

(4) Nedohodnou-li se vsÏichni vlastnõÂci, poprÏõÂpadeÏ

spoluvlastnõÂci nemovitostõÂ uvedenyÂch v § 4 odst. 3

põÂsm. b) na poveÏrÏenõ urcÏite osoby k podaÂnõ zÏaÂdosti

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva ani do 30 dnuÊ

od dorucÏenõÂ vyÂzvy prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho orgaÂnu

k uzavrÏenõ takove dohody, rozhodne o povolenõ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn ve

vyÂbeÏroveÂm rÏõÂzenõÂ (§ 9 odst. 2).

§7

VyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva v hranicÏnõÂch vodaÂch

VyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva v hranicÏnõÂch vodaÂch 8 )

podleÂha praÂvnõ uÂpraveÏ obsazÏene vprÏõÂslusÏne mezinaÂrodnõÂ

smlouveÏ, kterou je CÏ eska republika vaÂzaÂna

a ktera byla vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce

7 ) ZaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8 ) § 107 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

SdeÏlenõ cÏ. 7/2000 Sb. m. s., o sjednaÂnõ Dohody mezi vlaÂdou CÏ eske republiky a vlaÂdou Slovenske republiky o spolupraÂci na

hranicÏnõÂch vodaÂch.

SdeÏlenõÂ cÏ. 66/1998 Sb., o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏ eskou republikou a Spolkovou republikou NeÏmecko o spolupraÂci na

hranicÏnõÂch vodaÂch v oblasti vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ.

Smlouva mezi CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o uÂpraveÏ vodohospodaÂrÏskyÂch otaÂzek

na hranicÏnõÂch vodaÂch, vyhlaÂsÏena pod cÏ. 57/1970 Sb.


Strana 1510 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

mezinaÂrodnõÂch smluv; neupravuje-li tato smlouva vyÂkon

rybaÂrÏskeÂho praÂva, platõ prÏõÂslusÏna ustanovenõ tohoto

zaÂkona.

RÏ õÂzenõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

§8

(1) ZÏ aÂdost o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

(daÂle jen ¹zÏaÂdostª) musõÂ obsahovat tyto naÂlezÏitosti

a) oznacÏenõÂ acÏõÂslo rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

b) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, trvaly pobyt,

podpiszÏadatele, jde-li o fyzickou osobu,

c) obchodnõ firmu nebo naÂzev praÂvnicke osoby, jejõÂ

sõÂdlo, identifikacÏnõÂcÏõÂslo, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a podpis

statutaÂrnõÂho orgaÂnu zÏadatele, jde-li o praÂvnickou

osobu,

d) naÂvrh osob splnÏ ujõÂcõÂch prÏedpoklady pro vyÂkon

funkce rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

e) naÂvrh zpuÊ sobu hospodarÏenõÂ v prÏõÂslusÏneÂm rybaÂrÏskeÂm

revõÂru,

f) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõ a trvaly pobyt

osob navrzÏenyÂch za rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho

zaÂstupce,

g) prokaÂzaÂnõÂ bezuÂhonnosti vyÂpisem z evidence RejstrÏõÂku

trestuÊ nebo z jine obdobne evidence ne starsÏõÂm

3 meÏsõÂcuÊ , je-li zÏadatelem o povolenõÂ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva fyzicka osoba, jakozÏ i prokaÂzaÂnõÂ

bezuÂhonnosti osoby navrzÏene za rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe

nebo zaÂstupce rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe

a nebo u cÏlena statutaÂrnõÂho orgaÂnu praÂvnicke osoby,

h) zhodnocenõÂ mozÏnosti vzniku ekologickyÂch rizik

v souvislosti s hospodarÏenõÂm v prÏõÂslusÏneÂm rybaÂrÏskeÂm

revõÂru, vcÏetneÏ naÂvrhu na jejich rÏesÏenõÂ,

i) naÂvrh zÏadatele na jeho vyporÏaÂdaÂnõÂses puÊ vodnõÂm

uzÏivatelem rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

j) datum podaÂnõÂzÏaÂdosti.

(2) PraÂvnicka osoba k zÏaÂdosti prÏilozÏõÂteÂzÏ doklad

osveÏdcÏujõÂcõÂ jejõÂ registraci prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

(3) Je-li zÏadatelem osoba poveÏrÏena vsÏemi vlastnõÂky

nebo vsÏemi spoluvlastnõÂky rybnõÂka nebo pozemku,

na neÏmzÏ se nachaÂzõ uzavrÏena voda, na ktereÂm

byl vyhlaÂsÏen rybaÂrÏsky revõÂr, prÏilozÏõ k podaÂnõ zÏaÂdosti

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva teÂzÏ dohodu

vsÏech vlastnõÂkuÊ nebo vsÏech spoluvlastnõÂkuÊ uvedenyÂch

nemovitostõÂ o poveÏrÏenõÂzÏadatele, jako osoby opraÂvneÏneÂ

k podaÂnõÂzÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

svyÂm jmeÂnem.

(4) Je-li zÏadatelem naÂjemce rybnõÂka nebo pozemku,

na neÏmzÏ se nachaÂzõ uzavrÏena voda, prÏedlozÏõÂ

kzÏaÂdosti doklad, zÏe uzavrÏel naÂjemnõÂ vztah k uvedeneÂ

nemovitosti za uÂcÏelem vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

svlastnõÂkem nebo vsÏemi vlastnõÂky nebo vsÏemi spoluvlastnõÂky.

(5) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn povolõ vyÂkon rybaÂrÏskeÂho

praÂva zÏadateli, kteryÂ

a) dosaÂhl veÏku 18 let,

b) je plneÏ zpuÊ sobily k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,

c) prokaÂzal svoji bezuÂhonnost [odstavec 1 põÂsm. g)],

d) navrhl osoby zpuÊ sobile na funkce rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe

a jeho zaÂstupce,

e) je zpuÊ sobily zajistit potrÏebnou uÂrovenÏ peÂcÏe o prÏõÂslusÏnyÂ

rybaÂrÏsky revõÂr,

f) se zavaÂzÏe zprÏõÂstupnit prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky revõÂr dalsÏõÂm

drzÏiteluÊ m povolenek k lovu,

g) prÏedlozÏil zhodnocenõÂ mozÏnosti vzniku ekologickyÂch

rizik v souvislosti s hospodarÏenõÂm v prÏõÂslusÏneÂm

rybaÂrÏskeÂm revõÂru, vcÏetneÏ naÂvrhu na jejich

rÏesÏenõÂ,

h) prÏedlozÏilnaÂvrh zpuÊ sobu hospodarÏenõÂ v prÏõÂslusÏneÂm

rybaÂrÏskeÂm revõÂru,

i) se zavaÂzÏe vyporÏaÂdat se s puÊ vodnõÂm uzÏivatelem

rybaÂrÏskeÂho revõÂru.

(6) Ten, jemuzÏ byl povolen vyÂkon rybaÂrÏskeÂho

praÂva, je povinen vyporÏaÂdat se s prÏedchaÂzejõÂcõÂm uzÏivatelem

rybaÂrÏskeÂho revõÂru v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm

praÂvnõÂm prÏedpisem.

§9

(1) V prÏõÂpadeÏ, zÏe o vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm podle § 4 odst. 3 põÂsm. a)

nebo b) pozÏaÂda osoba uvedena v § 6 odst. 3 põÂsm. a),

povolõÂ vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva svyÂm rozhodnutõÂm

prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn teÂto osobeÏ.

(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe o vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm podle § 4 odst. 3 põÂsm. c)

pozÏaÂda zÏadatel nebo võÂce zÏadateluÊ vcÏetneÏ spoluvlastnõÂkuÊ

nemovitostõÂ uvedenyÂch v § 4 odst. 3 põÂsm. b),

kterÏõ se nedohodli na poveÏrÏenõ urcÏite osoby k podaÂnõÂ

zÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 6

odst. 4), povolõ prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn vyÂkon rybaÂrÏskeÂho

praÂva na zaÂkladeÏ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ tomu zÏadateli,

ktery nejleÂpe splnÏ uje podmõÂnky pro povolenõ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva a na uÂzemõÂ naÂrodnõÂch parkuÊ

nejleÂpe splnÏ uje podmõÂnky odpovõÂdajõÂcõÂ jejich poslaÂnõÂ.

Na toto rÏõÂzenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.

(3) VyÂbeÏrove rÏõÂzenõ o povolenõ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva vypisuje prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn nejpozdeÏji

30 dnuÊ prÏede dnem jeho konaÂnõÂ. PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏskyÂ

orgaÂn zajistõÂ vypsaÂnõÂvyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ suvedenõÂm

podmõÂnek pro povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva na

uÂrÏednõÂ desce krajskeÂho uÂrÏadu a na internetovyÂch straÂnkaÂch

kraje, v jehozÏ obvodu puÊ sobnosti se rybaÂrÏskyÂ

revõÂr nachaÂzõÂ.

(4) UÂ cÏastnõÂky vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ podle odstavce 2

jsou osoby, ktere podaly prÏihlaÂsÏku do vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva a spraÂvce

vodnõÂho toku. 6 )PrÏihlaÂsÏka do vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ musõÂ


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1511

obsahovat naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva uvedene v § 8 odst. 1.

(5) Je-li rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm k povolenõÂ

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva kraj, zohlednõÂ prÏi vyÂbeÏru

uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru stanovisko nejmeÂneÏ

trÏõÂcÏlenne komise jmenovane hejtmanem kraje.

(6) Je-li rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm k povolenõÂ

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva ministerstvo, zohlednõÂ

prÏi vyÂbeÏru uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru stanovisko nejmeÂneÏ

trÏõÂcÏlenne komise jmenovane ministrem zemeÏdeÏlstvõÂ.

(7) Je-li rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm k povolenõÂ

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva Ministerstvo zÏivotnõÂho

prostrÏedõÂ, zohlednõÂ prÏi vyÂbeÏru uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho

revõÂru stanovisko nejmeÂneÏ trÏõÂcÏlenne komise jmenovaneÂ

ministrem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

(8) Je-li rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm k povolenõÂ

vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva Ministerstvo obrany, zohlednõÂ

prÏi vyÂbeÏru uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru stanovisko

nejmeÂneÏ trÏõÂcÏlenne komise jmenovane ministrem obrany.

(9) VyÂsledek vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ podle odstavce 2

põÂsemneÏ oznaÂmõ prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn do 15 dnuÊ

ode dne ukoncÏenõÂ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ vsÏem uÂcÏastnõÂkuÊm

vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ.

(10) NaÂmitky k vyÂsledku vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ podle

odstavce 2 muÊzÏe uÂcÏastnõÂk vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ uplatnit

põÂsemneÏ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ podle

odstavce 9.

(11) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn uveÏdomõ o podanyÂch

naÂmitkaÂch uÂcÏastnõÂka vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ, ktereÂmu

byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen.

(12) Je-li prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem ve vyÂbeÏroveÂm

rÏõÂzenõÂ kraj, rozhoduje o teÏchto naÂmitkaÂch

prÏõÂslusÏny hejtman kraje. Je-li prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm

orgaÂnem ve vyÂbeÏroveÂm rÏõÂzenõÂ ministerstvo, Ministerstvo

zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ nebo Ministerstvo obrany,

rozhoduje o naÂmitkaÂch prÏõÂslusÏny ministr. O naÂmitkaÂch

se rozhodne do 60 dnuÊ od jejich dorucÏenõÂ orgaÂnu,

ktery vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolil. Na rÏõÂzenõ o naÂmitkaÂch

proti vyÂsledku vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ se nevztahuje

spraÂvnõÂ rÏaÂd.

(13) Pokud se naÂmitce nevyhovõÂ, potvrdõÂ orgaÂn

opraÂvneÏny rozhodovat o naÂmitkaÂch podle odstavce

12 vyÂsledek vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ. Pokud se naÂmitce

vyhovõÂ, zrusÏõÂ tento orgaÂn vyÂsledek vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ

a vypõÂsÏe nove vyÂbeÏrove rÏõÂzenõÂ.

(14) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn muÊzÏe zmeÏnit rozhodnutõÂ

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva vydaneÂ

podle odstavce 1, zmeÏnõÂ-li se podmõÂnky uvedene v rozhodnutõÂ

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva.

(15) StejnopisrozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva vydaneÂho podle odstavce 1 nebo stejnopisrozhodnutõÂ

o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva vydaneÂho podle odstavce 14

anebo stejnopis rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva vydaneÂho podle § 10 zasÏle prÏõÂslusÏny rybaÂrÏskyÂ

orgaÂn ministerstvu do 15 dnuÊ ode dne nabytõÂ jeho

praÂvnõÂ moci; stejnopis oznaÂmenõÂ o povolenõÂ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva vydaneÂho podle odstavce 2 zasÏle prÏõÂslusÏnyÂ

rybaÂrÏsky orgaÂn ministerstvu po uplynutõ 35 dnuÊ

ode dne ukoncÏenõÂ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ.

§10

OdneÏtõÂ a zaÂnik vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

(1) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn odejme povolenõ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva svyÂm rozhodnutõÂm

a) zjistõÂ-li, zÏe uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru zaÂvazÏnyÂm

zpuÊ sobem porusÏuje sve povinnosti, zejmeÂna podmõÂnky

pro povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva, za

nichzÏ mu byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen,

b) ukaÂzÏe-li se dodatecÏneÏ, zÏe uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru

nesplnÏ oval podmõÂnky pro uÂcÏast ve vyÂbeÏroveÂm

rÏõÂzenõÂ nebo podmõÂnky pro povolenõÂ vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva,

c) skoncÏõÂ-li vlastnicky nebo naÂjemnõ vztah osoby

k rybnõÂku nebo pozemku, na neÏmzÏ se nachaÂzõÂ

uzavrÏena voda,

d) zanikne-li rybnõÂk nebo vodnõÂ tok nebo uzavrÏenaÂ

voda, na nichzÏ byl rybaÂrÏsky revõÂr vyhlaÂsÏen,

e) na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

f) na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti vlastnõÂka rybnõÂka nebo vlastnõÂka

nebo vsÏech vlastnõÂkuÊ nebo vsÏech spoluvlastnõÂkuÊ

pozemku, na neÏmzÏ se uzavrÏena voda nachaÂzõÂ.

(2) VyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva zanikne uplynutõÂm

doby, na kterou byl povolen, zemrÏe-li fyzicka osoba

nebo zanikne-li praÂvnicka osoba, ktere byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho

praÂva povolen, bez praÂvnõÂho naÂstupce.

§11

HospodarÏenõÂ v rybaÂrÏskeÂm revõÂru

(1) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn stanovõ v rozhodnutõÂ

nebo v oznaÂmenõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

pro kazÏdy rybaÂrÏsky revõÂr

a) rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

b) zpuÊ sob hospodarÏenõÂ, prÏicÏemzÏ dba o zachovaÂnõÂ

a rozvoj puÊ vodnõÂ rybõÂ obsaÂdky,

c) postup zarybnÏ ovaÂnõÂ podle druhu, pocÏtu a veÏkovyÂch

kategoriõÂ vysazovanyÂch ryb,

d) maximaÂlnõÂ pocÏty vydaÂvanyÂch povolenek k lovu.

(2) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn muÊzÏe svyÂm rozhodnutõÂm

v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ prÏemnozÏenõÂ nebo zeslabenõÂ

populace daneÂho druhu ryb povolit vyÂjimku z obecneÏ

stanovenyÂch lovnyÂch meÏr pro jednotlive druhy ryb,

z obecneÏ stanovenyÂch dob jejich haÂjenõÂ a z obecnyÂch

stanovenyÂch zpuÊ sobuÊ lovu.


Strana 1512 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

(3) UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru odpovõÂda zato,zÏe

chov a lov ryb, poprÏõÂpadeÏ peÏstovaÂnõÂ a lov vodnõÂch

organizmuÊ v rybaÂrÏskeÂm revõÂru je provaÂdeÏn v souladu

stõÂmto zaÂkonem a jeho provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.

(4) UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru je povinen hospodarÏit

zpuÊ sobem stanovenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm

orgaÂnem a v souladu s podmõÂnkami a hospodaÂrÏskyÂmi

ukazateli, za kteryÂch mu byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva

povolen.

(5) UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru poveÏrÏõÂ neprodleneÏ

rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe vedenõÂm evidence o hospodarÏenõÂ,

o dosazÏeneÂm hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku a evidence

o vydaÂnõÂ povolenek k lovu v rybaÂrÏskeÂm revõÂru.

(6) RybaÂrÏsky hospodaÂrÏ je povinen veÂst evidenci

o hospodarÏenõÂ podle odstavce 5 a prÏedklaÂdat ji na pozÏaÂdaÂnõÂ

ke kontrole prÏõÂslusÏneÂmu rybaÂrÏskeÂmu orgaÂnu.

(7) Evidenci o hospodarÏenõÂ v rybaÂrÏskeÂm revõÂru

a o dosazÏeneÂm hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku za uplynulyÂ

kalendaÂrÏnõÂ rok je uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru povinen

prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂmu rybaÂrÏskeÂmu orgaÂnu do 30. dubna

naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

(8) UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru, rybaÂrÏsky hospodaÂrÏ

a jeho zaÂstupce, drzÏitel povolenky k lovu a rybaÂrÏskaÂ

straÂzÏ mohou prÏi vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva vstupovat

na pobrÏezÏnõÂ pozemky, pokud na neÏ nenõÂ vstup zakaÂzaÂn

zduÊ vodu obecneÂho zaÂjmu; jsou vsÏak povinni nahradit

sÏkodu, kterou prÏi tom zpuÊ sobõÂ.

(9) VlastnõÂk nebo uzÏivatel pobrÏezÏnõÂho pozemku

je povinen strpeÏt oznacÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru, poprÏõÂpadeÏ

chraÂneÏne rybõ oblasti.

(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpisstanovõÂ podrobnosti

a) pro posuzovaÂnõÂ prÏedpokladuÊ pro vyÂkon funkce

rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

b) pro urcÏovaÂnõÂ rybaÂrÏskyÂch organizacõÂ a sÏkol, na

nichzÏ je rybaÂrÏstvõÂ povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem

a ktere mohou byÂt poveÏrÏeny organizacõÂ

zkousÏek na rybaÂrÏske hospodaÂrÏe a jejich zaÂstupce,

c) pro stanovovaÂnõÂ zpuÊ sobu hospodarÏenõÂ sohledem

na zachovaÂnõÂ a rozvoj puÊ vodnõÂ rybõÂ obsaÂdky, postupu

zarybnÏ ovaÂnõÂ, pro stanovovaÂnõÂ maximaÂlnõÂch

pocÏtuÊ vydaÂvanyÂch povolenek k lovu, jakozÏ i pro

stanovovaÂnõÂ duÊ vodnyÂch vyÂjimek z obecneÏ stanovenyÂch

lovnyÂch meÏr pro jednotlive druhy ryb

a z obecneÏ stanovenyÂch dob jejich haÂjenõÂ (odstavce

1 a 2),

d) o zpuÊ sobu vedenõÂ evidence o hospodarÏenõÂ a o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybaÂrÏskeÂm revõÂru,

e) o zpuÊ sobu vyznacÏenõÂ hranic rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

poprÏõÂpadeÏ hranic chraÂneÏne rybõ oblasti.

§12

Ochrana rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

(1) RybnõÂkaÂrÏstvõÂ a vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva nesmõÂ

byÂt v rozporu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy. 1 )

(2) Povinnosti vlastnõÂka rybnõÂka a jineÂho vodnõÂho

dõÂla v oblasti peÂcÏe o vodnõ dõÂlo, pamaÂtkove peÂcÏe

a ochrany prÏõÂrody stanovene zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy

9 ) nejsou tõÂmto zaÂkonem dotcÏeny.

(3) StaÂt muÊzÏe poskytnout financÏnõÂ prostrÏedky

kuÂhradeÏ naÂkladuÊ na opatrÏenõÂ ve verÏejneÂm zaÂjmu, zejmeÂna

pro podporu

a) mimoprodukcÏnõÂch funkcõÂ rybnõÂkuÊ a malyÂch vodnõÂch

naÂdrzÏõÂ,

b) obnovy a udrzÏovaÂnõÂ puÊ vodnõÂch druhuÊ ryb zajisÏt'ujõÂcõÂch

prÏõÂrodnõÂ rozmanitost,

c) vyÂstavby a rekonstrukce zvlaÂsÏtnõÂch rybochovnyÂch

zarÏõÂzenõÂ,

d) vyÂstavby rybõÂch prÏechoduÊ.

(4) FinancÏnõÂ prostrÏedky na opatrÏenõÂ ve verÏejneÂm

zaÂjmu poskytuje staÂt rybnõÂkaÂrÏuÊ m, spraÂvcuÊ m vodnõÂch

tokuÊ , vlastnõÂkuÊ m vodnõÂch deÏl nebo uzÏivateluÊ m rybaÂrÏskyÂch

revõÂruÊ ; na financÏnõÂ prostrÏedky nenõÂ praÂvnõÂnaÂrok.

(5) VlaÂda kazÏdorocÏneÏ prÏedlozÏõ Poslanecke s neÏmovneÏ

naÂvrh zaÂvaznyÂch pravidel o poskytovaÂnõÂ finacÏnõÂch

prostrÏedkuÊ a zpuÊ sobu kontroly jejich uzÏitõÂ (odstavce

3 a 4) jako prÏõÂlohu naÂvrhu staÂtnõÂho rozpocÏtu pro

prÏõÂslusÏny kalendaÂrÏnõ rok.

(6) PovolenõÂ k vypousÏteÏnõÂ nepuÊ vodnõÂch druhuÊ

ryb a vodnõÂch organizmuÊ s e rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm

prÏedpisem. 10 )

(7) RybnõÂkaÂrÏ auzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru je povinen

hospodarÏit tak, aby nedosÏlo ke zhorsÏenõÂ jakosti

vod 11 ) a aby neporusÏoval praÂvem chraÂneÏne zaÂjmy jinyÂch

osob.

(8) RybnõÂkaÂrÏ auzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru je povinen

hospodarÏit tak, aby nebyla ohrozÏena rybõÂ obsaÂdka,

9 ) ZaÂkon cÏ. 20/1987 Sb., o staÂtnõ pamaÂtkove peÂcÏi, ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

10 ) § 5 odst. 4 zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11 ) ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1513

zarybneÏnõÂ navazujõÂcõÂho rybaÂrÏskeÂho revõÂru a rybnõÂkaÂrÏstvõÂ

prÏõÂmo navazujõÂcõ na rybaÂrÏsky revõÂr.

(9) Osoba naklaÂdajõÂcõÂ spovrchovyÂmi vodami je

povinna nenarusÏovat ochranu ryb a vodnõÂch organizmuÊ

, poprÏõÂpadeÏ zdrojuÊ jejich potravy. KazÏdy si musõÂ

pocÏõÂnat tak, aby nedochaÂzelo ke zbytecÏneÂmu ohrozÏovaÂnõÂ,

zranÏ ovaÂnõÂ nebo rusÏenõÂ ryb a vodnõÂch organizmuÊ

a posÏkozovaÂnõÂ jejich zÏivotnõÂch podmõÂnek.

(10) Je zakaÂzaÂno posÏkozovat nebo nicÏit rybaÂrÏskaÂ

zarÏõÂzenõ nebo jejich cÏaÂsti, nebo zarÏõÂzenõ urcÏena k jejich

ochraneÏ, oznacÏenõÂ nebo vybavenõÂ.

(11) Za sÏkodu zpuÊ sobenou na rybõÂ obsaÂdce v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru nebo na rybnõÂku nebo ve zvlaÂsÏtnõÂch

rybochovnyÂch zarÏõÂzenõÂch odpovõÂda osoba, ktera ji

zpuÊ sobila. K vymaÂhaÂnõÂsÏkody je opraÂvneÏn uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho

revõÂru nebo rybnõÂkaÂrÏ.

(12) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ uzÏivatel pozemku zaplaveneÂho

prÏi povodni nenõÂ opraÂvneÏn na tomto pozemku

lovit ryby a nesmõÂ cÏinit opatrÏenõÂ, jõÂmzÏ by rybaÂm zabraÂnil

vraÂtit se do rybaÂrÏskeÂho revõÂru. JestlizÏe uzÏivatel

rybaÂrÏskeÂho revõÂru neucÏinil do 7 dnuÊ po opadnutõÂ vody

opatrÏenõÂ kzaÂchraneÏ takovyÂchto ryb, je vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ

uzÏivatel pozemku, na ktereÂm voda zuÊ stala, opraÂvneÏn

si tyto ryby ponechat. UzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru

je povinen uhynule ryby ze zaplaveneÂho pozemku neprodleneÏ

odstranit.

HLAVA III

LOV

§13

(1) Lov ryb a vodnõÂch organizmuÊ smõÂ byÂt provaÂdeÏn

v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ pouze zpuÊ sobem uvedenyÂmv§3

odst. 2 a v rybaÂrÏskeÂm revõÂru zpravidla lovem na udici

nebo jinyÂm zpuÊ sobem lovu, ktery stanovõ prÏõÂslusÏnyÂ

rybaÂrÏsky orgaÂn; v rybaÂrÏskeÂm revõÂru muÊzÏe jednotlivaÂ

opraÂvneÏna osoba provaÂdeÏt lov nejvyÂsÏe na 2 udice.

(2) PrÏi lovu v rybaÂrÏskeÂm revõÂru a v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ se

zakazuje

a) pouzÏõÂvat prostrÏedkuÊ vyÂbusÏnyÂch, otravnyÂch nebo

omamnyÂch laÂtek,

b) pouzÏõÂvat bodcuÊ jakeÂhokoliv druhu, lapacÏek, udic

bez prutuÊ, daÂle vidlic a rozsosÏek, jakozÏ i strÏõÂlet

ryby, tlouci ryby, chytat je na sÏnÏuÊ ry, do rukou

a do ok,

c) uzÏõÂvat k lovu ryb elektrickeÂho proudu, lovit ryby

pod ledem.

(3) V rybaÂrÏskyÂch revõÂrech se zakazuje lov

a) vybranyÂch druhuÊ ryb po dobu jejich haÂjenõÂ z duÊvodu

ochrany jejich rozmnozÏovaÂnõÂ,

b) vybranyÂch druhuÊ ryb, ktere nedosaÂhly nejmensÏõÂ

lovne mõÂry, z duÊ vodu ochrany teÏchto druhuÊ ryb,

c) mimo dennõÂ doby lovu ryb v kalendaÂrÏnõÂm roce

zduÊ vodu ochrany rybõÂ obsaÂdky,

d) za pouzÏitõÂ jakyÂchkoliv staÂlyÂch zarÏõÂzenõÂ k lovu ryb

nebo sõÂtõÂ, ktere nejsou od sebe vzdaÂleny alesponÏ

50 m, nebo zabranÏ ovat tahu ryb po i proti vodeÏ,

e) z lodõ obytnyÂch, z plavidel verÏejne dopravy a ze

zvlaÂsÏtnõÂch plovoucõÂch zarÏõÂzenõÂ vyuzÏõÂvanyÂch k prÏepraveÏ

materiaÂlu,

f) v plavebnõÂch komoraÂch,

g) v blõÂzkosti prÏehradnõÂch hraÂzõÂ nejmeÂneÏ 100 metruÊ

od hraÂzoveÂho teÏlesa,

h) ze silnicÏnõÂch a zÏeleznicÏnõÂch mostuÊ,

i) v mõÂstech, kde se nahromadily ryby za mimorÏaÂdneÏ

nõÂzkeÂho stavu vody nebo prÏi sÏkodliveÂm znecÏisÏteÏnõÂ

vody a teÂzÏ ryby shromaÂzÏdeÏneÂkprÏezimovaÂnõÂ a rozmnozÏovaÂnõÂ,

lovit rybõÂ pluÊ dky, pokud tato opatrÏenõÂ

necÏinõÂ uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru k zaÂchraneÏ ryb

nebo k jejich prÏenesenõÂ do jinyÂch vod,

j) ryb do slupuÊ , vrsÏõÂ,

k) v rybõÂm prÏechodu nebo do vzdaÂlenosti 50 m nad

nõÂm a pod nõÂm.

(4) Ministerstvo je opraÂvneÏno na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti

uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru nebo rybnõÂkaÂrÏe povolovat

vyÂjimku z odstavce 2 põÂsm. a), neexistuje-li zÏaÂdne jineÂ

uspokojive rÏesÏenõ pro odstraneÏnõ negativnõÂho vlivu

vodnõÂho prostrÏedõÂ.

(5) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn je opraÂvneÏn povolovat

vyÂjimky z odstavce 2 põÂsm. b) a c) a z odstavce 3

põÂsm. a) a b), k chovu ryb, jejich zaÂchraneÏ prÏi mimorÏaÂdnyÂch

situacõÂch, k veÏdeckyÂm uÂcÏeluÊ m nebo v jednotlivyÂch

zvlaÂsÏt' oduÊ vodneÏnyÂch prÏõÂpadech. ZaÂsady pro

udeÏlovaÂnõÂ vyÂjimek ze zakaÂzanyÂch zpuÊ sobuÊ lovu stanovõÂ

provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(6) Lov ryb pomocõÂ elektrickeÂho proudu je povolen

pouze prÏi splneÏnõÂ bezpecÏnostnõÂch prÏedpisuÊ . Osoba

obsluhujõÂcõ elektricke zarÏõÂzenõ musõ mõÂt u sebe povolenõÂ

k takoveÂmuto lovu a doklady opravnÏ ujõÂcõÂ pouzÏitõÂ

elektrickeÂho zarÏõÂzenõÂ, stanovene zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm

prÏedpisem. 12 )

(7) PrÏi lovu v rybaÂrÏskeÂm revõÂru je osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ

lov povinna mõÂt u sebe rybaÂrÏsky lõÂstek, povolenku

k lovu, nejde-li o uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru, poprÏõÂpadeÏ

doklad o udeÏlenõÂ vyÂjimky podle odstavce 4 nebo 5

a na pozÏaÂdaÂnõÂjeprÏedlozÏit rybaÂrÏske straÂzÏi, rybaÂrÏskeÂmu

hospodaÂrÏi, poprÏõÂpadeÏ jeho zaÂstupci nebo osobaÂm poveÏrÏenyÂm

prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem nebo orgaÂnuÊ

m Policie CÏ eske republiky.

(8) RybaÂrÏsky lõÂstek vydaÂva obcÏanuÊm CÏ eske repu-

12 ) VyhlaÂsÏka cÏ. 50/1978 Sb., o odborne zpuÊ sobilosti v elektrotechnice, ve zneÏnõ vyhlaÂsÏky cÏ. 89/1982 Sb.


Strana 1514 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

bliky obecnõÂ uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ, v jehozÏ

obvodu ma zÏadatel o vydaÂnõ rybaÂrÏskeÂho lõÂstku trvalyÂ

pobyt, poprÏõÂpadeÏ cizincuÊ m, kterÏõÂ se zdrzÏujõÂ v obvodu

jeho puÊ sobnosti. VydaÂnõÂ rybaÂrÏskeÂho lõÂstku podleÂhaÂ

spraÂvnõÂmu poplatku. 7 )

(9) Povolenku k lovu pro dane rybaÂrÏske revõÂry

vydaÂvajõ uzÏivatele rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ zpravidla za

uÂplatu. V povolence k lovu uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru

oznacÏõÂ drzÏitele rybaÂrÏskeÂho lõÂstku, poprÏõÂpadeÏ stanovõÂ

blizÏsÏõÂ podmõÂnky vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva. Osoba

provaÂdeÏjõÂcõÂ lov je povinna vyznacÏit v povolence k lovu

datum lovu, rybaÂrÏsky revõÂr, pocÏet, druh a hmotnost

ulovenyÂch ryb.

(10) Ministerstvo muÊzÏe ve vyÂjimecÏnyÂch prÏõÂpadech

vydat na zÏaÂdost zvlaÂsÏtnõÂ povolenku k lovu, kteraÂ

opravnÏ uje k lovu ryb v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech vyhlaÂsÏenyÂch

prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem. Povolenka nahrazuje

i rybaÂrÏsky lõÂstek a je vydaÂvaÂna za uÂplatu. Na

vydaÂnõÂ teÂto povolenky k lovu se nevztahuje spraÂvnõÂ

rÏaÂd.

(11) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpisstanovõÂ

a) kvalifikacÏnõÂ prÏedpoklady pro vydaÂnõÂ rybaÂrÏskeÂho

lõÂstku, vzor formulaÂrÏe a dobu platnosti rybaÂrÏskeÂho

lõÂstku,

b) duÊ vody odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ rybaÂrÏskeÂho lõÂstku a jeho

odebraÂnõÂ,

c) zpuÊsob meÏrÏenõ deÂlky ryb a nejmensÏõ lovne mõÂry

vybranyÂch druhuÊ ryb,

d) dennõÂ doby lovu ryb v kalendaÂrÏnõÂm roce,

e) povolene zpuÊ soby lovu, povolene technicke prostrÏedky

k lovu a zpuÊ sob jejich uzÏitõÂ,

f) vzor formulaÂrÏe povolenky k lovu,

g) doby haÂjenõÂ ryb.

HLAVA IV

RYBAÂ RÏ SKAÂ STRAÂ ZÏ

§14

(1) Pro zajisÏteÏnõÂ ochrany rÏaÂdneÂho vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva a chovu ryb v rybnõÂcõÂch je uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho

revõÂru povinen a subjekt hospodarÏõÂcõÂ na rybochovneÂm

zarÏõÂzenõÂ opraÂvneÏn navrhnout rybaÂrÏskou

straÂzÏ. RybaÂrÏskou straÂzÏ ustanovuje, odvolaÂva a zrusÏuje

a stanovuje rozsah puÊ sobnosti na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho

revõÂru cÏi jineÂho opraÂvneÏneÂho subjektu obecnõÂ

uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ, prÏõÂslusÏny podle

mõÂsta trvaleÂho bydlisÏteÏ navrhovane osoby. Ten vede

evidenci vsÏech rybaÂrÏskyÂch straÂzÏõÂ, ktere byly ustanoveny

v obvodu jeho puÊ sobnosti. PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏskyÂ

orgaÂn vyda rybaÂrÏske straÂzÏi odznak a pruÊ kaz rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe. Subjekt, ktery rybaÂrÏskou straÂzÏ ustanovil cÏi ji

vede v evidenci, je opraÂvneÏn nejmeÂneÏ jednou za 5 let

oveÏrÏovat naÂlezÏitosti, na zaÂkladeÏ kteryÂch byl souhlas

udeÏlen, vcÏetneÏ kvalifikacÏnõÂch pozÏadavkuÊ.

(2) RybaÂrÏskou straÂzÏõÂ muÊzÏe byÂt ustanovena fyzickaÂ

osoba, kteraÂ

a) je starsÏõÂ 21 let,

b) splnÏ uje podmõÂnku bezuÂhonnosti (odstavec 7),

c) je zpuÊ sobila k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,

d) je zdravotneÏ zpuÊ sobila pro vyÂkon funkce rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe,

e) prokaÂzala znalost praÂv a povinnostõÂ rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe podle tohoto zaÂkona a znalost souvisejõÂcõÂch

praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,

f) slozÏila prÏed prÏõÂslusÏnyÂm obecnõÂm uÂrÏadem obce

srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ slib tohoto zneÏnõÂ: ¹Slibuji,

zÏe jako rybaÂrÏska straÂzÏ budu snejveÏtsÏõ pecÏlivostõÂ

a sveÏdomitostõÂ plnit povinnosti prÏi kontrole

dodrzÏovaÂnõÂ rybaÂrÏskeÂho zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch

praÂvnõÂch prÏedpisuÊ k rybaÂrÏskeÂmu zaÂkonu, zÏe budu

prÏi vyÂkonu teÂto cÏinnosti dodrzÏovat praÂvnõÂ prÏedpisy

a neprÏekrocÏõÂm opraÂvneÏnõÂprÏõÂslusÏejõÂcõÂ rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏiª.

(3) Za zdravotneÏ zpuÊ sobilou se povazÏuje osoba,

jejõÂzÏ zdravotnõÂ stav nevylucÏuje pobyt v prÏõÂrodeÏ a nevylucÏuje

pohyb v nerovneÂm tereÂnu, daÂle osoba, kteraÂ

nema s nõÂzÏenou schopnost orientace, nema zaÂvazÏnaÂ

onemocneÏnõÂ sluchu a zraku, netrpõÂ kolapsovyÂmi stavy

azaÂchvatovityÂmi onemocneÏnõÂmi, vcÏetneÏ epilepsie, netrpõÂ

zaÂvazÏnyÂm dusÏevnõÂm onemocneÏnõÂm nebo zaÂvazÏnou

poruchou osobnosti anebo dalsÏõÂmi onemocneÏnõÂmi,

ktera omezujõ nebo vylucÏujõ vyÂkon funkce rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe.

(4) Zdravotnõ zpuÊ sobilost rybaÂrÏske straÂzÏe zjisÏt'uje

a posudek o zdravotnõ zpuÊ sobilosti vydaÂva posuzujõÂcõÂ

leÂkarÏ nazaÂkladeÏ vyÂsledku leÂkarÏske prohlõÂdky. PosuzujõÂcõÂm

leÂkarÏem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ praktickyÂ

leÂkarÏ, u ktereÂho je rybaÂrÏska straÂzÏ registrovaÂna

kleÂcÏebne peÂcÏi; pokud ma tato straÂzÏ postavenõ zameÏstnance,

pak leÂkarÏ zarÏõÂzenõÂ zaÂvodnõÂ preventivnõÂ peÂcÏe. 13 )

(5) Posudek o zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe lze pouzÏõÂt pro uÂcÏely, pro ktere byl vydaÂn, jen

do doby 3 meÏsõÂcuÊ od jeho vydaÂnõÂ posuzujõÂcõÂm leÂkarÏem.

CÏ asova platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode

dne jeho vydaÂnõÂ, pokud zmeÏna zdravotnõÂho stavu nevede

ke zmeÏneÏ zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti prÏed uplynutõÂm

teÂto doby.

(6) Fyzicka osoba, ktera byla ustanovena rybaÂrÏ-

13 ) § 40 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1515

skou straÂzÏõÂ, je verÏejnyÂm cÏinitelem podle zvlaÂsÏtnõÂho

praÂvnõÂho prÏedpisu. 14 )

(7) Za splneÏnõÂ podmõÂnky bezuÂhonnosti fyzickeÂ

osoby pro rybaÂrÏskou straÂzÏ se povazÏuje prÏedlozÏenõÂvyÂpisu

z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ nebo z jine obdobneÂ

evidence ne starsÏõÂ 3meÏsõÂcuÊ aprÏedlozÏenõÂ cÏestneÂho prohlaÂsÏenõÂ,

jõÂmzÏ dosveÏdcÏõÂ, zÏe na uÂseku rybaÂrÏstvõÂ nebyla

uznaÂna vinnou ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku podle zaÂkona

oprÏestupcõÂch, anizÏ jõÂ byla pravomocneÏ ulozÏena pokuta

podle tohoto zaÂkona.

(8) Na rÏõÂzenõÂ o ustanovovaÂnõÂ a zrusÏenõÂ ustanovenõÂ

rybaÂrÏske straÂzÏe se nevztahuje spraÂvnõ rÏaÂd.

(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ podrobnosti

o prÏedpokladech pro vyÂkon funkce rybaÂrÏske straÂzÏe

a o jejich oveÏrÏovaÂnõÂ a vzor sluzÏebnõÂho odznaku a pruÊkazu

rybaÂrÏske straÂzÏe.

§15

ZaÂnik ustanovenõ rybaÂrÏske straÂzÏe

(1) UstanovenõÂ rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ zanikaÂ

a) zaÂnikem rybaÂrÏskeÂho revõÂru, pro ktery byla rybaÂrÏskaÂ

straÂzÏ ustanovena,

b) zaÂnikem vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho

revõÂru, ktery rybaÂrÏskou straÂzÏ navrhl,

c) zrusÏenõÂm ustanovenõ rybaÂrÏske straÂzÏe prÏõÂslusÏnyÂm

rybaÂrÏskyÂm orgaÂnem,

d) dnem dorucÏenõ oznaÂmenõ rybaÂrÏske straÂzÏe prÏõÂslusÏneÂmu

rybaÂrÏskeÂmu orgaÂnu o skoncÏenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe,

e) uÂmrtõÂm osoby ustanovene za rybaÂrÏskou straÂzÏ.

(2) PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn ustanovenõ rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe zrusÏõÂ, pokud fyzicka osoba prÏestala tuto funkci

vykonaÂvat nebo splnÏ ovat podmõÂnky stanovene v§14

odst. 2 põÂsm. b) azÏ e) nebo se prokaÂzÏe, zÏe byla ustanovena

na podkladeÏ nespraÂvnyÂch nebo nepravdivyÂch

uÂdajuÊ. PrÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn muÊzÏe ustanovenõ rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe zrusÏit na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru

nebo z vlastnõÂho podneÏtu z duÊ vodu zaÂvazÏneÂho

nebo opakovaneÂho porusÏenõÂ zaÂkona rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ.

(3) Osoba, u nõÂzÏ ustanovenõÂ rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ zaniklo

podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d), nebo bylo zrusÏeno

jejõÂ ustanovenõÂ rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ podle odstavce 2,

je povinna neprodleneÏ odevzdat prÏõÂslusÏneÂmu rybaÂrÏskeÂmu

orgaÂnu sluzÏebnõÂ odznak a pruÊ kaz rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe.

§16

OpraÂvneÏnõ rybaÂrÏske straÂzÏe

RybaÂrÏska straÂzÏ v rybaÂrÏskeÂm revõÂru je opraÂvneÏna

a) kontrolovat

1. osoby lovõÂcõÂ ryby nebo vodnõÂ organizmy, zda

jsou k tomuto lovu opraÂvneÏne a zda provaÂdõÂ

lov rÏaÂdneÏ a zpuÊ sobem, ktery umozÏnÏ uje tento

zaÂkon,

2. osobaÂm lovõÂcõÂm ryby nebo vodnõÂ organizmy

rybaÂrÏske naÂrÏadõÂ, obsah rybaÂrÏske lod'ky, naÂdrzÏe

nebo jineÂho zarÏõÂzenõÂ uzÏiteÂho k uchovaÂnõÂ ryb

a rybaÂrÏske uÂlovky, z hlediska dodrzÏenõ rybaÂrÏskeÂho

praÂva,

3. osoby lovõÂcõÂ ryby pomocõÂ elektrickeÂho proudu,

zda vlastnõÂ povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho rybaÂrÏskeÂho

orgaÂnu k tomuto zpuÊ sobu lovu, jakozÏ i zda

vlastnõ potrÏebne osveÏdcÏenõ prokazujõÂcõ jejich

zpuÊ sobilost k praÂci selektrickyÂm zarÏõÂzenõÂm

prÏi lovu ryb a osveÏdcÏenõÂ dokladujõÂcõÂ bezpecÏnou

pouzÏitelnost elektrickeÂho zarÏõÂzenõÂ k lovu ryb,

4. uzÏõÂvaÂnõÂ jezuÊ , stavidel, zdymadel, vyÂpustõÂ a jinyÂch

zarÏõÂzenõÂ z hlediska dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch

prÏedpisuÊ a opatrÏenõÂ na ochranu vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva,

5. zpuÊ sob a rozsah uzÏõÂvaÂnõÂ vod a jejich kvalitu;

b) pozÏadovat

1. od osoby lovõÂcõÂ ryby nebo vodnõÂ organizmy

prokaÂzaÂnõÂ jejõÂ totozÏnosti, prÏedlozÏenõÂ platneÂho

rybaÂrÏskeÂho lõÂstku a platne povolenky k lovu,

2. od osoby duÊ vodneÏ podezrÏele zespaÂchaÂnõ prÏestupku

nebo trestneÂho cÏinu v bezprostrÏednõÂ

blõÂzkosti rybaÂrÏskeÂho revõÂru prÏedlozÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho

lõÂstku, poprÏõÂpadeÏ povolenky k lovu nebo

jineÂho dokladu opravnÏ ujõÂcõÂho osobu k lovu

anebo dokladu o nabytõÂ ryby nebo vodnõÂho

organizmu,

3. soucÏinnost, poprÏõÂpadeÏ pomoc orgaÂnuÊ Policie

CÏ eske republiky, poprÏõÂpadeÏ obecnõ policie, nemuÊzÏe-li

zajistit vlastnõÂmi silami a prostrÏedky

vyÂkon funkce rybaÂrÏske straÂzÏe;

c) zadrzÏet

1. povolenku k lovu osobeÏ, ktera se dopustila porusÏenõÂ

povinnosti stanovene tõÂmto zaÂkonem,

a tuto dorucÏit nejpozdeÏji do 5 pracovnõÂch dnuÊ

tomu, kdo povolenku vydal,

2. uÂlovek, rybaÂrÏske naÂrÏadõ nebo naÂstroj osobeÏ,

ktera tõÂmspaÂchala prÏestupek nebo trestny cÏin,

nebo z jehozÏ spaÂchaÂnõÂjeduÊ vodneÏ podezrÏelaÂ;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybõÂ prÏechody

a jina zarÏõÂzenõ v souvislosti s vyÂkonem funkce rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe, a to v rozsahu nezbytneÏ nutneÂm,

auzÏõÂvat k tomu v nezbytne mõÂrÏe existujõÂcõ prÏõÂstupoveÂ

cesty;

e) uklaÂdat a vybõÂrat pokutu v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ za

14 ) § 89 odst. 9 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


Strana 1516 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

spaÂchaÂnõÂ prÏestupku podle tohoto zaÂkona a podle

zaÂkona o prÏestupcõÂch.

§17

(1) RybaÂrÏska straÂzÏ jeprÏi vyÂkonu sve funkce povinna

a) nosit sluzÏebnõÂ odznak na viditelneÂm mõÂsteÏ,

b) prokazovat se pruÊ kazem rybaÂrÏske straÂzÏe,

c) kontrolovat a dohlõÂzÏet na dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ

stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem,

d) zjisÏt'ovat zdroje a prÏõÂcÏiny znecÏisÏteÏnõÂ vody v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru,

e) oznamovat neprodleneÏ zjisÏteÏne zaÂvady a sÏkody

podle jejich povahy uzÏivateli rybaÂrÏskeÂho revõÂru

aprÏõÂslusÏneÂmu obecnõÂmu uÂrÏadu obce srozsÏõÂrÏenou

puÊ sobnostõÂ, ktery ji ustanovil, poprÏõÂpadeÏ orgaÂnu

prÏõÂslusÏneÂmu k ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny 15 ) nebo

Policii CÏ eske republiky. 16 )

(2) RybaÂrÏska straÂzÏ je povinna oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu

obecnõÂmu uÂrÏadu obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ

vsÏechny zmeÏny tyÂkajõÂcõÂ se podmõÂnek uvedenyÂchv§14

odst. 2 põÂsm. b) azÏ e).

§18

(1) OdpoveÏdnost za sÏkodu zpuÊ sobenou rybaÂrÏskou

straÂzÏõÂ v souvislosti s vyÂkonem jejõÂ cÏinnosti podle

tohoto zaÂkona a naÂhradu sÏkody upravuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.

17 )

(2) NaÂhrada sÏkody se neposkytne, jde-li o sÏkodu

zpuÊ sobenou osobeÏ, ktera svyÂm protipraÂvnõÂm jednaÂnõÂm

opraÂvneÏny aprÏimeÏrÏeny zaÂkrok rybaÂrÏske straÂzÏe vyvolala,

pokud rybaÂrÏska straÂzÏ prÏi takoveÂm zaÂkroku neprÏekrocÏila

sva opraÂvneÏnõÂ.

(3) UtrpõÂ-li rybaÂrÏska straÂzÏ v souvislosti s vyÂkonem

cÏinnosti podle tohoto zaÂkona sÏkodu na zdravõÂ, naÂlezÏõÂjõÂ

naÂhrada sÏkody podle prÏedpisuÊ o odsÏkodnÏ ovaÂnõÂ pracovnõÂch

uÂrazuÊ. 18 )

(4) UtrpõÂ-li rybaÂrÏska straÂzÏ v souvislosti s vyÂkonem

cÏinnosti podle tohoto zaÂkona sÏkodu na veÏcech, naÂlezÏõÂ jõÂ

naÂhrada sÏkody. NaÂhrada sÏkody se poskytne podle

zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu. 19 )

(5) NaÂhradu sÏkody, kterou zpuÊ sobila nebo

utrpeÏla rybaÂrÏska straÂzÏ v souvislosti s vyÂkonem cÏinnosti

podle tohoto zaÂkona, poskytne prÏõÂslusÏny obecnõ uÂrÏad

obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ, ktery ustanovil rybaÂrÏskou

straÂzÏ, sjejõÂmzÏ vyÂkonem cÏinnosti podle tohoto

zaÂkona vznik sÏkody souvisõÂ.

(6) UstanovenõÂ o odpoveÏdnosti za sÏkodu se vztahujõÂ

take na osobu, ktera sÏkodu zpuÊ sobila, nebo utrpeÏla

v souvislosti s pomocõ poskytnutou rybaÂrÏske straÂzÏi prÏi

vyÂkonu cÏinnosti podle tohoto zaÂkona nebo na jejõÂ zÏaÂdost

anebo s jejõÂm veÏdomõÂm. NaÂhrada sÏkody se poskytuje

podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. 18 ) ,19 )NaÂhradu

sÏkody poskytuje prÏõÂslusÏny obecnõ uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou

puÊ sobnostõÂ, ktery rybaÂrÏskou straÂzÏ ustanovil.

HLAVA V

ORGAÂ NY STAÂ TNIÂ SPRAÂVY RYBAÂ RÏ STVIÂ

§19

OrgaÂny vykonaÂvajõÂcõÂ staÂtnõÂ spraÂvu rybaÂrÏstvõÂ podle

tohoto zaÂkona jsou

a) obecnõÂ uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ,

b) meÏstska cÏaÂst hlavnõÂho meÏsta Prahy urcÏena statutem

hlavnõÂho meÏsta Prahy,

c) kraje v prÏenesene puÊ sobnosti,

d) ministerstvo,

e) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,

f) spraÂvy naÂrodnõÂch parkuÊ,

g) Ministerstvo obrany,

h) celnõÂ orgaÂny.

§20

ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ

(1) Na naÂvrh vlastnõÂka nebo uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho

revõÂru obecnõÂ uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ ustanovuje,

odvolaÂva cÏi zrusÏuje rybaÂrÏskou straÂzÏ a vede evidenci

vsÏech rybaÂrÏskyÂch straÂzÏõÂvesveÂpuÊ sobnosti (§ 14

odst. 1).

(2) ObecnõÂ uÂrÏad obce srozsÏõÂrÏenou puÊ sobnostõÂ vydaÂvaÂ

a odebõÂra rybaÂrÏske lõÂstky.

§21

Kraj v prÏenesene puÊ sobnosti

(1) Krajsky uÂrÏad vyhlasÏuje, meÏnõ a zrusÏuje rybaÂrÏ-

15 ) § 75 zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

16 ) ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eske republiky, ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

17 ) ZaÂkon cÏ. 82/1998 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊ sobenou prÏi vyÂkonu verÏejne moci rozhodnutõÂm nebo nespraÂvnyÂm

uÂrÏednõÂm postupem a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏsky rÏaÂd), ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ.

18 ) § 2, § 190 azÏ 203 zaÂkona cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

19 ) § 438 azÏ 450 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1517

sky revõÂr, ktery se nachaÂzõ v obvodu jeho puÊ sobnosti

(§ 4 odst. 1, 6 a 7), s vyÂjimkou rybaÂrÏskeÂho revõÂru vyhlasÏovaneÂho

podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24

odst. 2.

(2) Krajsky uÂrÏad v rybaÂrÏskeÂm revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm

podle odstavce 1 a na rybnõÂku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, ktery se

nachaÂzõÂ v obvodu jeho puÊ sobnosti,

a) povoluje vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 8),

b) odnõÂma vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodarÏenõÂ a o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva, prÏedaÂva hlaÂsÏenõ o dosazÏenyÂch

hospodaÂrÏskyÂch vyÂsledcõÂch ministerstvu do

31. kveÏtna naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku,

d) vyhlasÏuje a zrusÏuje chraÂneÏne rybõ oblasti a stanovõÂ

podmõÂnky pro hospodarÏenõÂ v teÏchto oblastech

(§ 5), povoluje vyÂjimky podle § 11 odst. 2 a podle

§ 13 odst. 5 za podmõÂnek v teÏchto ustanovenõÂch

stanovenyÂch,

e) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje

a odvolaÂva rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

f) vykonaÂva dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõ tohoto

zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ

a rozhodnutõÂ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ, jakozÏ

i nad tõÂm, zda uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru hospodarÏõÂ

zpuÊ sobem stanovenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm

orgaÂnem a v souladu s podmõÂnkami, za kteryÂch

mu byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen,

g) projednaÂva prÏestupky (§ 30) a spraÂvnõ delikty

(§ 31),

h) prÏi vyÂkonu dozoru postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho

praÂvnõÂho prÏedpisu. 20 )

(3) Krajsky uÂrÏad vyveÏsÏuje na uÂrÏednõ desce rozhodnutõÂ

o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho revõÂru [§ 4 odst. 3

põÂsm. c)], rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ

rybaÂrÏskeÂho revõÂru nebo rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ rybaÂrÏskeÂho

revõÂru, ktery se nachaÂzõ v obvodu jeho puÊ sobnosti.

(4) Na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy projednaÂvajõÂ

prÏestupky (§ 30) a spraÂvnõ delikty (§ 31) meÏstske cÏaÂsti

hlavnõÂho meÏsta Prahy.

§22

Ministerstvo

(1) UÂ strÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ,

svyÂjimkou uÂzemõÂ naÂrodnõÂch parkuÊ 21 ) a vojenskyÂch

uÂjezduÊ, 22 ) je ministerstvo.

(2) Ministerstvo vyhlasÏuje, meÏnõÂ a zrusÏuje rybaÂrÏskyÂ

revõÂr v prÏõÂpadeÏ, zÏe se rybaÂrÏsky revõÂr nachaÂzõ na

uÂzemõÂ võÂce krajuÊ , na uÂzemõÂ, v nichzÏ se nachaÂzejõÂ hranicÏnõÂ

vody, 8 )atoinauÂzemõÂ naÂrodnõÂch parkuÊ a vojenskyÂch

uÂjezduÊ a pro potrÏeby staÂtnõÂch podnikuÊ na jimi

spravovaneÂm uÂzemõÂ. Stanovuje nebo upravuje zaÂvazneÂ

hospodaÂrÏske ukazatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru.

(3) Ministerstvo v rybaÂrÏskeÂm revõÂru vyhlaÂsÏeneÂm

podle odstavce 2 a na rybnõÂku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, kteryÂ

se nachaÂzõÂ na uÂzemõÂ võÂce krajuÊ nebo na uÂzemõÂ, jõÂmzÏ

probõÂhajõÂ hranicÏnõÂ vody, nebo na uÂzemõÂ objektuÊ duÊ lezÏityÂch

pro obranu staÂtu

a) povoluje vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 8),

b) odnõÂma vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodarÏenõÂ a o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva,

d) vyhlasÏuje a zrusÏuje chraÂneÏne rybõ oblasti a stanovõÂ

podmõÂnky pro hospodarÏenõÂ v teÏchto oblastech

(§ 5), povoluje vyÂjimky podle § 11 odst. 2 a podle

§ 13 odst. 5 za podmõÂnek v teÏchto ustanovenõÂch

stanovenyÂch,

e) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje

a odvolaÂva rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

f) projednaÂva prÏestupky (§ 30) a spraÂvnõ delikty

(§ 31),

g) prÏi vyÂkonu dozoru postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho

praÂvnõÂho prÏedpisu. 20 )

(4) Ministerstvo v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech na uÂzemõÂ

republiky

a) vykonaÂva dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõ tohoto

zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ

a rozhodnutõÂ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ, jakozÏ

i nad tõÂm, zda uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru hospodarÏõÂ

zpuÊ sobem stanovenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm

orgaÂnem a v souladu s podmõÂnkami, za kteryÂch

mu byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen,

b) udeÏluje vyÂjimky z doby haÂjenõÂ ryb, nejmensÏõÂ

lovne deÂlky, dennõ doby lovu a rybolovnyÂch metod

na revõÂrech, kde je prvoinstancÏnõÂm orgaÂnem,

ateÂzÏ vprÏõÂpadeÏ, zÏe zÏaÂdost bude vztazÏena na revõÂry

na uÂzemõÂ võÂce spraÂvnõÂch celkuÊ.

(5) Ministerstvo vede centraÂlnõÂ evidenci hlaÂsÏenõÂ

o dosazÏenyÂch hospodaÂrÏskyÂch vyÂsledcõÂch v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ

aprÏi vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech

vCÏ eske republice.

(6) Ministerstvo vede evidenci vsÏech

a) rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ (§ 4

odst. 1),

20 ) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

21 ) § 15 zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb.

22 ) § 35 zaÂkona cÏ. 222/1999 Sb., o zajisÏt'ovaÂnõ obrany CÏ eske republiky, ve zneÏnõ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.


Strana 1518 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

b) rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch

revõÂruÊ (§ 4 odst. 6),

c) rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ (§ 4

odst. 7),

d) rozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva

(§ 9 odst. 1),

e) oznaÂmenõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva na

zaÂkladeÏ vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ (§ 9 odst. 2).

(7) Ministerstvo rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ

vydaneÂmu krajskyÂm uÂrÏadem.

(8) Ministerstvo ve spolupraÂci scelnõÂmi orgaÂny,

Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ aCÏ eskou inspekcõÂ

zÏivotnõÂho prostrÏedõ vykonaÂva dozor nad dovozem

morÏskyÂch ryb a morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ uvedenyÂch v § 26

do CÏ eske republiky a nad jejich tranzitem prÏesCÏ eskou

republiku.

(9) Ministerstvo muÊzÏe poveÏrÏit praÂvnicke osoby se

sõÂdlem na uÂzemõ CÏ eske republiky vyÂkonem neÏkteryÂch

cÏinnostõÂ nauÂseku rybaÂrÏstvõÂ v oblasti vyÂchovy a vyÂuky,

pokud se prokaÂzÏe, zÏe tyto osoby splnÏ ujõÂ podmõÂnky

a odborne prÏedpoklady k rÏaÂdneÂmu vyÂkonu takovyÂchto

cÏinnostõ stanovene provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(10) Ministerstvo je opraÂvneÏno vykonaÂvat dozor,

jak jsou plneÏny uÂkoly poveÏrÏenyÂmi praÂvnickyÂmi osobami

na uÂseku rybaÂrÏstvõÂ.

§23

Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ

(1) UÂ strÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ na

uÂzemõÂ naÂrodnõÂch parkuÊ 21 ) je Ministerstvo zÏivotnõÂho

prostrÏedõÂ, ktereÂ

a) vyhlasÏuje, meÏnõ a zrusÏuje rybaÂrÏske revõÂry (§ 4

odst. 1, 6 a 7),

b) povoluje vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 8),

c) odnõÂma vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 10),

d) kontroluje evidenci o hospodarÏenõÂ a o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva, prÏedaÂva hlaÂsÏenõ o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku ministerstvu do

31. kveÏtna naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku,

e) vyhlasÏuje a zrusÏuje chraÂneÏne rybõ oblasti a stanovõÂ

podmõÂnky pro hospodarÏenõÂ v teÏchto oblastech

(§ 5), povoluje vyÂjimky podle § 11 odst. 2 a podle

§ 13 odst. 5 za podmõÂnek v teÏchto ustanovenõÂch

stanovenyÂch,

f) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje

a odvolaÂva rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

g) vykonaÂva dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõ tohoto

zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ

a rozhodnutõÂ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ, jakozÏ

i nad tõÂm, zda uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru hospodarÏõÂ

zpuÊ sobem stanovenyÂm spraÂvou naÂrodnõÂho

parku a v souladu s podmõÂnkami, za kteryÂch mu

byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen,

h) prÏi vyÂkonu dozoru postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho

praÂvnõÂho prÏedpisu. 20 )

(2) SpraÂva naÂrodnõÂho parku na uÂzemõÂ naÂrodnõÂho

parku

a) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje,

odvolaÂva a zrusÏuje rybaÂrÏskou straÂzÏ a vede evidenci

vsÏech rybaÂrÏskyÂch straÂzÏõÂvesveÂpuÊ sobnosti (§ 14

odst. 1),

b) projednaÂva prÏestupky (§ 30) a spraÂvnõ delikty

(§ 31).

(3) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vykonaÂvaÂ

dozor nad dovozem zÏivyÂch ryb a jinyÂch vodnõÂch organizmuÊ

chraÂneÏnyÂch ve smyslu mezinaÂrodnõÂch dohod

(CITES) do CÏ eske republiky a nad jejich tranzitem

prÏesCÏ eskou republiku.

§24

Ministerstvo obrany

(1) UÂ strÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ na

uÂzemõÂ vojenskyÂch uÂjezduÊ 22 ) je Ministerstvo obrany.

(2) Ministerstvo obrany vyhlasÏuje, meÏnõÂ a zrusÏuje

rybaÂrÏske revõÂry na uÂzemõ vojenskyÂch uÂjezduÊ (§ 4

odst. 1, 6 a 7).

(3) Ministerstvo obrany v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech

vyhlaÂsÏenyÂch podle odstavce 2 a na rybnõÂku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ,

ktery se nachaÂzõ na uÂzemõ vojenskyÂch uÂjezduÊ,

a) povoluje vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 8),

b) odnõÂma vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodarÏenõÂ a o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ a prÏi vyÂkonu

rybaÂrÏskeÂho praÂva, prÏedaÂva hlaÂsÏenõ o dosazÏeneÂm

hospodaÂrÏskeÂm vyÂsledku ministerstvu do

31. kveÏtna naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku,

d) vyhlasÏuje a zrusÏuje chraÂneÏne rybõ oblasti a stanovõÂ

podmõÂnky pro hospodarÏenõÂ v teÏchto oblastech

(§ 5), povoluje vyÂjimky podle § 11 odst. 2 a podle

§ 13 odst. 5 za podmõÂnek v teÏchto ustanovenõÂch

stanovenyÂch,

e) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje

a odvolaÂva rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe a jeho zaÂstupce,

f) na naÂvrh uzÏivatele rybaÂrÏskeÂho revõÂru ustanovuje,

odvolaÂva a zrusÏuje rybaÂrÏskou straÂzÏ a vede evidenci

vsÏech rybaÂrÏskyÂch straÂzÏõ v obvodu sve puÊ sobnosti

(§ 14 odst. 1),

g) vykonaÂva dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõ tohoto

zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ

a rozhodnutõÂ vydanyÂch na jejich zaÂkladeÏ, jakozÏ

i nad tõÂm, zda uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru hospodarÏõÂ

zpuÊ sobem stanovenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm rybaÂrÏskyÂm

orgaÂnem a v souladu s podmõÂnkami, za kteryÂch

mu byl vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva povolen,


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1519

h) projednaÂva prÏestupky (§ 30) a spraÂvnõ delikty

(§ 31),

i) prÏi vyÂkonu dozoru postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho

praÂvnõÂho prÏedpisu. 20 )

§25

SluzÏebnõÂ stejnokroj

ZameÏstnanci orgaÂnuÊ s taÂtnõÂ spraÂvy rybaÂrÏstvõÂ jsou

povinni prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõ nosit jednotny sluzÏebnõÂ

stejnokroj vcÏetneÏ sluzÏebnõÂho odznaku. Podrobnosti

o sluzÏebnõÂm stejnokroji a sluzÏebnõÂm odznaku

stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

HLAVA VI

OCHRANA MORÏ SKYÂ CH RYBOLOVNYÂ CH

ZDROJUÊ

§26

(1) Druhy morÏskyÂch ryb a morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ

stanovene praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ

o stanovenõÂ spolecÏnyÂch obchodnõÂch norem pro neÏktereÂ

produkty rybolovu lze uvaÂdeÏt na trh jen v souladu

steÏmito prÏedpisy. 23 )

(2) UstanovenõÂm odstavce 1 nejsou dotcÏeny

zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy upravujõÂcõÂ

a) podmõÂnky dovozu a vyÂvozu ohrozÏenyÂch druhuÊ

volneÏ zÏijõÂcõÂch zÏivocÏichuÊ, 24 )

b) ochranu antarktickyÂch morÏskyÂch zÏivyÂch

zdrojuÊ, 25 )

c) ochranu antarktickyÂch morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ. 26 )

§27

(1) PrÏi dovozu, poprÏõÂpadeÏ tranzitu morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 26 je celnõÂ dohled

provaÂdeÏn ve spolupraÂci spohranicÏnõÂ veterinaÂrnõÂ kontrolou.

27 ) ,28 )

(2) Dovozce, poprÏõÂpadeÏ pruÊ vozce morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 26 je povinen nejpozdeÏji

do 24 hodin prÏed celnõÂ kontrolou oznaÂmit dovoz,

poprÏõÂpadeÏ tranzit pohranicÏnõÂ veterinaÂrnõÂ stanici

a celnõÂmu uÂrÏadu.

§28

(1) PrÏi dovozu, poprÏõÂpadeÏ tranzitu morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ uvedenyÂch v § 26 musõÂ

uÂcÏetnõ doklady, dodaÂvkove listy a jine dopravnõ nebo

pruÊ vodnõÂ doklady, tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ obsahovat oznacÏenõÂ druhu,

mnozÏstvõÂ, velikosti, poprÏõÂpadeÏ stanovene minimaÂlnõÂ

velikosti morÏske ryby nebo morÏskeÂho zÏivocÏicha.

(2) PrÏi dovozu, poprÏõÂpadeÏ tranzitu morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ poskytuje fyzicka nebo

praÂvnicka osoba uÂdaje podle prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch

prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ celnõÂmu uÂrÏadu,

ktery provaÂdõ jejich sbeÏr a takto shromaÂzÏdeÏne uÂdaje

prÏedaÂva prostrÏednictvõÂm Ministerstva financõ ministerstvu

a CÏ eskeÂmu statistickeÂmu uÂrÏadu.

§29

(1) Dozor nad ochranou morÏskyÂch rybolovnyÂch

zdrojuÊ vykonaÂva ministerstvo ve spolupraÂci scelnõÂmi

orgaÂny, a pokud jde o dovoz a tranzit ryb a jinyÂch

zÏivyÂch vodnõÂch organizmuÊ , chraÂneÏnyÂch ve smyslu

mezinaÂrodnõÂch dohod (CITES), vykonaÂva tento dozor

Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

(2) Dozor muÊzÏe byÂt provaÂdeÏn i prÏi vnitrostaÂtnõÂ

dopraveÏ, prÏi skladovaÂnõÂ nebo prÏi prodeji morÏskyÂch

ryb nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ uvedenyÂch v § 26.

(3) KazÏdy prodejce nebo zpracovatel morÏskyÂch

ryb nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ uvedenyÂch v § 26 je

povinen podat informace potrÏebne kvyÂkonu dozoru.

(4) Ministerstvo, celnõÂ orgaÂny a Ministerstvo zÏivotnõÂho

prostrÏedõÂ postupujõÂ prÏi vyÂkonu dozoru podle

zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu. 20 )

23 ) NarÏõÂzenõ Rady (ES) cÏ. 2406/96 o stanovenõ spolecÏnyÂch obchodnõÂch norem pro neÏktere produkty rybolovu, ve zneÏnõÂ

narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 323/1997 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2578/2000 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2495/2001.

24 ) ZaÂkon cÏ. 16/1997 Sb., o podmõÂnkaÂch dovozu a vyÂvozu ohrozÏenyÂch druhuÊ volneÏ zÏijõÂcõÂch zÏivocÏichuÊ a planeÏ rostoucõÂch

rostlin a dalsÏõÂch opatrÏenõÂch k ochraneÏ teÏchto druhuÊ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody

a krajiny, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.

25 ) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3943/90 o pouzÏõÂvaÂnõÂ systeÂmu pozorovaÂnõÂ a inspekcõÂ zrÏõÂzeneÂho podle cÏl. 24 UÂ mluvy o zachovaÂnõÂ

antarktickyÂch zÏivyÂch morÏskyÂch zdrojuÊ.

NarÏõÂzenõ Rady (ES) stanovujõÂcõ urcÏita ochranna a kontrolnõ opatrÏenõ aplikovatelna na rybaÂrÏske cÏinnosti v AntarktideÏ

a zrusÏujõÂcõÂ NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1721/99 o ustanovenõÂ urcÏityÂch omezujõÂcõÂch opatrÏenõÂ vzhledem k plavidluÊ m plujõÂcõÂm

pod vlajkou staÂtuÊ , ktere nejsou stranou U mluvy o zachovaÂnõ antarktickyÂch morÏskyÂch zÏivyÂch zdrojuÊ.

26 ) ZaÂkon cÏ. 276/2003 Sb., o AntarktideÏ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.

27 ) ZaÂkon cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

28 ) ZaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


Strana 1520 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

HLAVA VII

PRÏ ESTUPKY A SPRAÂVNIÂ DELIKTY

§30

PrÏestupky

(1) Fyzicka osoba se dopustõ prÏestupku tõÂm, zÏe

a) v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ lovõÂ jinyÂm nezÏ stanovenyÂm zpuÊsobem

(§ 3 odst. 2 a 5),

b) provaÂdõÂ lov na udici v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ, anizÏ je rybnõÂkaÂrÏem

anebo jõÂm poveÏrÏenou osobou (§ 3 odst. 2),

c) provaÂdõÂ lov ryb nebo vodnõÂch organizmuÊ mimo

rybaÂrÏsky revõÂr v rozporu se zpuÊ sobem stanovenyÂm

provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem z duÊ vodu

ochrany rozmnozÏovaÂnõÂ ryb po dobu jejich haÂjenõÂ

[§ 13 odst. 3 põÂsm. a) a § 13 odst. 11] nebo lovõÂ

mimo dennõÂ dobu lovu ryb stanovenou provaÂdeÏcõÂm

praÂvnõÂm prÏedpisem z duÊ vodu ochrany rybõÂ

obsaÂdky [§ 13 odst. 3 põÂsm. c)],

d) ulovõÂ a prÏisvojõÂ si rybu vybraneÂho druhu, kteraÂ

nedosaÂhla nejmensÏõ lovne mõÂry stanovene provaÂdeÏcõÂm

praÂvnõÂm prÏedpisem z duÊ vodu ochrany tohoto

druhu ryb [§ 13 odst. 3 põÂsm. b) a § 13

odst. 11],

e) porusÏõÂ zaÂkazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

f) provaÂdõÂ lov v rozporu spodmõÂnkami vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva stanovenyÂmi v povolence k lovu

(§ 13 odst. 9),

g) lovõÂ pomocõÂ elektrickeÂho proudu v rozporu s§ 13

odst. 6,

h) nema u sebe nebo na pozÏaÂdaÂnõ neprÏedlozÏõ doklady

uvedene v § 13 odst. 7.

(2) Fyzicka osoba se dopustõ prÏestupku tõÂm, zÏe

jako rybnõÂkaÂrÏ porusÏõÂ neÏkterou z povinnostõÂ podle § 3.

(3) Fyzicka osoba se dopustõ prÏestupku tõÂm, zÏe

jako uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru

a) nesplnõ povinnost, ktera jõ byla ulozÏena rozhodnutõÂm

nebo oznaÂmenõÂm o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva (§ 11 odst. 1 a 2),

b) neprÏedlozÏõÂ evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c) nevyznacÏõÂ hranice rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

d) nevyznacÏõ hranice chraÂneÏne rybõ oblasti,

e) nenavrhne rybaÂrÏskou straÂzÏ (§ 14 odst. 1),

f) nepoveÏrÏõÂ rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe vedenõÂm evidence

podle § 11 odst. 5.

(4) Fyzicka osoba se dopustõ prÏestupku tõÂm, zÏe

jako rybaÂrÏsky hospodaÂrÏ nevede evidenci podle § 11

odst. 6 a neprÏedlozÏõÂ ji ke kontrole.

(5) Fyzicka osoba se dopustõ prÏestupku tõÂm, zÏe

a) uvaÂdõÂ na trh, doveze, provaÂdõÂ tranzit prÏesuÂzemõÂ

CÏ eske republiky druhuÊ morÏskyÂch ryb nebo morÏskyÂch

zÏivocÏichuÊ v rozporu sustanovenõÂmi § 26

a § 28 odst. 1,

b) neoznaÂmõÂ nejpozdeÏji do 24 hodin prÏed celnõÂ kontrolou

dovoz, poprÏõÂpadeÏ tranzit morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 27 odst. 2,

c) neposkytne prÏi dovozu, prÏõÂpadneÏ tranzitu morÏskyÂch

ryb nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 28

odst. 2 uÂdaje podle prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ

EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,

d) nepoda informace potrÏebne kvyÂkonu dozoru podle

§ 29 odst. 3.

(6) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a), b), c),

e), f) a g) a odstavcuÊ 2 azÏ 4 se ulozÏõÂ pokuta do

30 000 KcÏ. Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. d) se

ulozÏõÂ pokuta do 5 000 KcÏ a za prÏestupek podle

odstavce 1 põÂsm. h) se ulozÏõÂ pokuta do 1 500 KcÏ. Za

prÏestupek podle odstavce 5 se ulozÏõÂ pokuta do vyÂsÏe

100 000 KcÏ.

(7) Nebylo-li o pokuteÏ zaprÏestupek pravomocneÏ

rozhodnuto do 3 let ode dne, kdy k prÏestupku dosÏlo,

trestnost prÏestupku zanikaÂ.

(8) Na prÏestupky podle odstavcuÊ 1azÏ5anarÏõÂzenõÂ

o nich se vztahuje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. 29 )

§31

SpraÂvnõÂ delikty

(1) PraÂvnicka osoba se dopustõ jineÂho spraÂvnõÂho

deliktu tõÂm, zÏe

a) v rybnõÂkaÂrÏstvõÂ lovõÂ jinyÂm nezÏ stanovenyÂm zpuÊsobem

(§ 3 odst. 2 a 5),

b) provaÂdõÂ lov na udici, anizÏ je rybnõÂkaÂrÏem anebo

jimi poveÏrÏenou osobou (§ 3 odst. 2),

c) porusÏõÂ zaÂkazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

d) lovõÂ pomocõÂ elektrickeÂho proudu v rozporu s§ 13

odst. 6.

(2) PraÂvnicka osoba se dopustõ jineÂho spraÂvnõÂho

deliktu tõÂm, zÏe jako rybnõÂkaÂrÏ porusÏõÂ neÏkterou z povinnostõÂ

podle § 3.

(3) PraÂvnicka osoba se dopustõ jineÂho spraÂvnõÂho

deliktu tõÂm, zÏe jako uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru

a) nesplnõ povinnost, ktera jõ byla ulozÏena rozhodnutõÂm

nebo oznaÂmenõÂm o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva (§ 11 odst. 1 a 2),

b) neprÏedlozÏõÂ evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c) nevyznacÏõÂ hranice rybaÂrÏskeÂho revõÂru,

d) nevyznacÏõ hranice chraÂneÏne rybõ oblasti,

29 ) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


CÏ aÂstka 32 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

Strana 1521

e) nenavrhne rybaÂrÏskou straÂzÏ (§ 14 odst. 1),

f) nepoveÏrÏõÂ rybaÂrÏskeÂho hospodaÂrÏe vedenõÂm evidence

podle § 11 odst. 5.

(4) PraÂvnicka osoba se dopustõ jineÂho spraÂvnõÂho

deliktu tõÂm, zÏe

a) uvaÂdõÂ na trh, doveze, provaÂdõÂ tranzit prÏesuÂzemõÂ

CÏ eske republiky druhuÊ morÏskyÂch ryb nebo morÏskyÂch

zÏivocÏichuÊ v rozporu sustanovenõÂmi § 26

a § 28 odst. 1,

b) neoznaÂmõÂ nejpozdeÏji do 24 hodin prÏed celnõÂ kontrolou

dovoz, poprÏõÂpadeÏ tranzit morÏskyÂch ryb

nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 27 odst. 2,

c) neposkytne prÏi dovozu, prÏõÂpadneÏ tranzitu morÏskyÂch

ryb nebo morÏskyÂch zÏivocÏichuÊ podle § 28

odst. 2 uÂdaje podle prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ

EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,

d) nepoda informace potrÏebne kvyÂkonu dozoru podle

§ 29 odst. 3.

(5) JineÂho spraÂvnõÂho deliktu podle odstavcuÊ 1azÏ4

se dopustõ i podnikajõÂcõ fyzicka osoba 30 )prÏi vyÂkonu

sve podnikatelske cÏinnosti.

(6) O ulozÏenõ pokuty rozhoduje prÏõÂslusÏny rybaÂrÏskyÂ

orgaÂn, ktery ulozÏõ pokutu za jiny spraÂvnõ delikt

podle odstavcuÊ 1 azÏ3azÏdovyÂsÏe 50 000 KcÏ; za jinyÂ

spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 4 azÏ dovyÂsÏe 100 000 KcÏ.

(7) Pokutu vybõÂra prÏõÂslusÏny rybaÂrÏsky orgaÂn, kteryÂ

ji ulozÏil, a vymaÂha uÂzemnõ financÏnõ orgaÂn podle zvlaÂsÏtnõÂch

praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. 31 )

(8) VyÂnosy z pokut ulozÏenyÂch rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ

a krajem v prÏenesene puÊ sobnosti jsou prÏõÂjmem prÏõÂslusÏneÂho

kraje. VyÂnosy z pokut ulozÏenyÂch ministerstvem,

Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ nebo Ministerstvem

obrany jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.

HLAVA VIII

PRÏ ECHODNAÂ AZAÂVEÏ RECÏ NAÂ USTANOVENIÂ

§32

ZmocnÏ ovacõÂ ustanovenõÂ

Ministerstvo vyda vyhlaÂsÏku k provedenõ § 3

odst. 5, § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 odst. 6, § 11

odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, § 22 odst. 9

a § 25.

§33

Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu

Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, vztahuje se na

rÏõÂzenõ a rozhodovaÂnõ uvedena v tomto zaÂkoneÏ spraÂvnõÂ

rÏaÂd.

§34

PrÏechodna ustanovenõÂ

(1) PraÂvnõÂ akty o vyhlaÂsÏenõÂ rybaÂrÏskyÂch revõÂruÊ,

o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho praÂva v prÏõÂslusÏneÂm revõÂru

nebo o prohlaÂsÏenõÂ cÏaÂsti rybaÂrÏskeÂho revõÂru, poprÏõÂpadeÏ

celeÂho rybaÂrÏskeÂho revõÂru, za chraÂneÏnou rybõÂ oblast,

vydane podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, zuÊstaÂvajõÂ

v platnosti.

(2) DosavadnõÂ uzÏivatel rybaÂrÏskeÂho revõÂru, rybaÂrÏskaÂ

straÂzÏ a rybaÂrÏsky hospodaÂrÏ, ustavenõ v rybaÂrÏskeÂm

revõÂru podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ , pokracÏujõÂ

ve sve cÏinnosti podle ustanovenõ tohoto zaÂkona do dne

nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o povolenõÂ vyÂkonu rybaÂrÏskeÂho

praÂva vydaneÂho podle § 9 odst. 1 tohoto zaÂkona.

(3) RybaÂrÏske lõÂstky vydane podle dosavadnõÂch

praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zuÊstaÂvajõÂ v platnosti.

(4) RÏ õÂzenõ zahaÂjena prÏed dnem nabytõ uÂcÏinnosti

tohoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch

prÏedpisuÊ.

§35

ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

ZrusÏuje se:

1. ZaÂkon cÏ. 102/1963 Sb., o rybaÂrÏstvõÂ.

2. ZaÂkon cÏ. 410/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon

cÏ. 102/1963 Sb., o rybaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ.

3. VyhlaÂsÏka cÏ. 103/1963 Sb., kterou se vydaÂvajõÂ provaÂdeÏcõÂ

prÏedpisy k zaÂkonu o rybaÂrÏstvõÂ.

4. VyhlaÂsÏka cÏ. 189/2000 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti

o prÏedpokladech pro vyÂkon funkce rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe a o jejich oveÏrÏovaÂnõÂ, vzor sluzÏebnõÂho

odznaku se staÂtnõÂm znakem a pruÊ kazu rybaÂrÏskeÂ

straÂzÏe.

5. VyhlaÂsÏka cÏ. 296/2001 Sb., kterou se stanovõÂ zpuÊsob

vedenõ hospodaÂrÏske evidence na rybnõÂcõÂch

a evidence o hospodaÂrÏskyÂch vyÂsledcõÂch v rybaÂrÏskyÂch

revõÂrech, podrobnosti vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ

na vyÂkon rybaÂrÏskeÂho praÂva v rybaÂrÏskyÂch revõÂrech

a odborna zpuÊ sobilost rybaÂrÏskyÂch hospodaÂrÏuÊ

a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ,

lesnõÂho a vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ cÏ. 103/1963

Sb., kterou se vydaÂvajõÂ provaÂdeÏcõÂ prÏedpisy k zaÂkonu

o rybaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

30 ) § 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

31 ) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ , ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.


Strana 1522 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 99 / 2004

CÏ aÂstka 32

CÏ AÂ ST DRUHAÂ

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 238/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ

zaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ

pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 23/1962 Sb.,

o myslivosti, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon

cÏ. 102/1963 Sb., o rybaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 130/1974 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏve

vodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,

zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny,

ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 289/1995

Sb., o lesõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ

(lesnõÂ zaÂkon)

§36

VzaÂkoneÏ cÏ. 238/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon

cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve zneÏnõÂ

pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,zaÂkon cÏ. 102/1963 Sb., o rybaÂrÏstvõÂ,

ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 130/1974 Sb.,

ostaÂtnõÂ spraÂveÏ ve vodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch

prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody

a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon

cÏ. 289/1995 Sb., o lesõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch

zaÂkonuÊ (lesnõÂ zaÂkon), se cÏaÂst trÏetõÂ zrusÏuje.

CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ

neÏkteryÂch zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch se zaÂkonem o krajõÂch,

zaÂkonem o obcõÂch, zaÂkonem o okresnõÂch uÂrÏadech

azaÂkonem o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ

pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

§37

VzaÂkoneÏ cÏ. 132/2000 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch

zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch se zaÂkonem o krajõÂch, zaÂkonem

o obcõÂch, zaÂkonem o okresnõÂch uÂrÏadech a zaÂkonem

o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 217/

/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 143/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 86/2002

Sb., zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 22/2004 Sb., se

cÏaÂst trÏicaÂta devaÂta zrusÏuje.

CÏ AÂ ST CÏ TVRTAÂ

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ

neÏkteryÂch zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti

okresnõÂch uÂrÏaduÊ , ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

§38

VzaÂkoneÏ cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch

zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti

okresnõÂch uÂrÏaduÊ , ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 426/2002 Sb., zaÂkona

cÏ. 518/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 354/2003 Sb., zaÂkona

cÏ. 356/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 22/2004 Sb., se cÏaÂst sedmdesaÂtaÂ

sÏesta zrusÏuje.

CÏ AÂ ST PAÂ TAÂ

UÂ CÏ INNOST

§39

Tento zaÂkon nabyÂva uÂcÏinnosti dnem 1. dubna

2004, svyÂjimkou ustanovenõÂ § 6 odst. 3 põÂsm. b) bodu3a§26azÏ

29, ktera nabyÂvajõ uÂcÏinnosti dnem vstupu

smlouvy o prÏistoupenõ CÏ eske republiky k EvropskeÂ

unii v platnost.

ZaoraÂlek v. r.

Klaus v. r.

SÏpidla v. r.

More magazines by this user
Similar magazines