Čo je to cash flow a aký má význam Úlohou finančného riadenia je ...

fberg.tuke.sk

Čo je to cash flow a aký má význam Úlohou finančného riadenia je ...

Čo je to cash flow a aký má význam

Úlohou finančného riadenia je zaistiť, aby majetok firmy rástol. Hlavným, trvalým

a bezpečným zdrojom financovania jeho rastu je zisk. To však nestačí, podnik musí mať

dostatok peňažných prostriedkov k tomu, aby mohol v potrebnom čase zaplatiť faktúry za

suroviny a energie, vyplatiť mzdy, zaplatiť režijné náklady, splatiť pôžičky, zaplatiť dane. To

všetko sú peňažné výdaje podniku, aby ich mohol uskutočniť, potrebuje mať peňažné príjmy.

Hlavným peňažným príjmom sú tržby pri predaji za hotové, inkaso pohľadávok, úvery od

banky a hotovostné vklady majiteľa. Peňažné príjmy a výdaje predstavujú peňažný tok – cash

flow.

Peňažné

príjmy

CASH FLOW

Peňažné

výdaje

Úlohou finančného manažmentu je zaistiť nielen tvorbu zisku, ale aj to, aby mal podnik

v každom okamihu dostatočný stav hotovosti.


Zisk verzus cash flow

Podnik musí okrem zisku zisťovať aj cash flow a to z nasledujúcich dôvodov:

Existuje rozdiel medzi pohybom hmotných prostriedkov a ich peňažným vyjadrením

(napr. nakúpime stroj na úver, alebo dostaneme faktúru za materiál a platíme až za

mesiac).

Existuje časový nesúlad medzi hospodárskymi operáciami vyvolávajúcimi náklady

a ich účtovným zachytením (napr. pri vzniku mzdových nákladov a výplata miezd,

vznik daňovej povinnosti= náklady a platenie dane= výdaje)

Používajú sa rôzne účtovné metódy (rôzne metódy odpisovania, rôzne metódy

oceňovania zásob), čo vedie k rozdielom medzi výnosmi a príjmami, medzi nákladmi

a výdajmi a medzi ziskom a cash flow.

Zisk vychádza vždy z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi, zatiaľ čo koncepcia cash

flow je dôsledne založená na príjmoch a výdajoch a vyjadruje reálne toky peňazí a ich

zásobu v podniku. Podnik môže vykazovať zisk, cez to všetko môže mať nedostatok

peňazí a dostať sa do finančných problémov.

Z týchto dôvodov je potrebné sledovať a samozrejme aj produkovať ako zisk, tak cash flow.

Cash flow sa používa pri rozpočtovaní peňažných príjmov a výdavkov podniku, hodnotení

investičných projektov atď.

Vplyv fixných nákladov a ďalších faktorov na cash flow

1. Vyššie fixné náklady zvyšujú riziko podnikania, ktoje podnikateľovi vynahradené

vyššou rentabilitou v období vysokej hospodárskej aktivity.

2. Vyššia zadlženosť tiež zvyšuje riziko podnikania

3. Pri prudkom rozvoji podniku sa môže stať, že aj vysoko zisková firma sa dostane do

finančných problémov, lebo rast spotrebúva finančné zdroje. Preto obvykle takéto

firmy potrebujú značné úvery, rovnako ako firmy stratové, tie však úvery potrebujú na

prevádzkové výdaje (výplatu miezd, nákup surovín), čo ich približuje k bankrotu.

Ako zistíme cash flow

Zostavujeme špeciálny samostatný výkaz – výkaz o cash flow.

Poznámka: Zákon o účtovníctve v § 17 hovorí o tom, čo musí obsahovať účtovná závierka

ods. 3, čo musím obsahovať účtovná závierka v podvojnom účtovníctve:

a) súvahu

b) výkaz ziskov a strát

c) poznámky (súčasťou poznámok je aj cash-flow)


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej

účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie

pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva § 3 Poznámky(3): Časť

poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok vždy, ak ide o účtovné

jednotky, ktoré majú podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom.

Cash flow zisťujeme dvoma metódami:

1. Priamou- čiastky cash flow zisťujeme ako celkové sumy všetkých príjmov

produkujúcich fondy a celkové sumy všetkých výdajov spotrebúvajúcich fondy.

2. Nepriamou metódou- vychádzame z prevádzkového zisku, ktorý upravíme o tie

výnosy a náklady, ktoré sa netýkajú pohybu prostriedkov v priebehu obdobia (napr.

odpisy)

Výsledná čiastka zistená z uvedených metód sa dolní o cash flow z finančnej a investičnej

oblasti. Obe metódy rozlišujú tri oblasti činnosti podniku:

1. Prevádzka( výroba, predaj výrobkov a služieb)- v tejto oblasti sa sústreďujú výsledky

prevádzkových činností (čistý prevádzkový zisk), zmeny pohľadávok u odberateľov,

zmeny dlhov u dodávateľov, zmeny zásob.

2. Investície- v tejto oblasti sa sústreďujú zmeny investičného majetku a jeho zdrojov.

3. Financie- v tejto oblasti sa sústreďujú fondy plynúce z použitia úverov, dlhov,

spoločných akcií, splátok dlhov, platenie dividend.

Priama metóda zistenia cash flow:

Zásoby materiálu

+ výnosy z prenájmu, poistných udalostí

+ čerpanie dlhodobých rezerv

časové rozlíšenie príjmov

Výdaje z prevádzkovej činnosti

- materiálové náklady

- zvýšenie zásob materiálu

- osobné náklady

- ostatné prevádzkové náklady

+ zvýšenie záväzkov voči dodávateľom

+ odpisy

+ časové rozlíšenie výdajov

I. Cash flow z prevádzkovej činnosti

Príjem a výdaj z finančnej oblasti

+ výnosy z dividend

+ výnosy z úrokov

- náklady na úroky

- výdaje na dividendy

II.

Cash flow z finančnej činnosti


- daňový základ

poskytnuté daňové zálohy

daňové rezervy, resp. záväzky

III.

Cash flow z daňovej činnosti

investície nehmotné

- investície hmotné

- investície finančné

zmena z poskytnutých záloh na nadobudnutie investície

aktivácia vlastných výkonov

IV.

Investičné výdaje cash flow po investíciách

+ prijaté dlhodobé pôžičky

- splátky dlhodobých úverov

+ prijaté krátkodobé úvery

- splátky krátkodobých úverov

+ emisia akcií

V. Celkový cash flow

Nepriama metóda výpočtu cash flow:

1. Čistý zisk

2. + náklady, ktoré nie sú zároveň výdavkami

I. = vnútorne vytvorené zdroje

3. – výdavky, ktoré nie sú zároveň nákladmi

4. zmena nepeňažných zložiek pracovného kapitálu, t.j.

+ pokles zásoba pohľadávok

+ prírastok krátkodobých záväzkov a rezerv

– prírastok zásob a pohľadávok

– pokles krátkodobých záväzkov a rezerv

II. = čistý prevádzkový cash flow

5. – výplata dividend

– nákup investícií

– splátky dlhodobých záväzkov

III. = primárny prebytok či nedostatok

6. ostatné zdroje a použitie

IV. = potreba či prebytok financií


7. + čerpanie bankového účtu (t.j. krátkodobý úver)

+ prijatý dlhodobý úver

+ emisia dlhopisov

+ emisia nových akcií

– splátky dlhodobého úveru

V. = zmeny zostatku peňažných prostriedkov (celkový cash flow)

Medzinárodnému štandardu pre výpočet cash flow zodpovedajú položky v nepriamej metóde

zisťovania cash flow.

Celkový model zachytávajúci peňažné a materiálové toky v podniku sú na obrázku.

Obdĺžniky zobrazujú súvahové účty, ktoré si predstavujeme ako rezervoár fondov. Vlnovkou

je označené množstvo aktív, alebo pasív k dátumu súvahy. Dominantným rezervoárom je

položka peniaze, pretože do nej pretekajú tržby a príjmy a odtekajú platby. Kruhy označujú

operácie, činnosti. Spojovacie čiary označujú smer peňažných a materiálnych tokov.

Z prepojenia rezervoárov je možný a zrejmý časový nesúlad medzi hospodárskou operáciou

a zmenou cash. Napr. predajom tovaru za hotové sa zvýši hladina peňazí, cash. Ak však

predávame na úver, zvýši sa hladina pohľadávky a až po určitej dobe sa zvýši aj hladina cashpeniaze.

Ako zvyšovať cash flow.

Presvedčiť zákazníkov, aby platili skôr.

Predať pohľadávky faktoringovým spoločnostiam.

Svojim dodávateľom platiť v rámci medzí neskôr.

Pokúsiť sa zvýšiť ceny našich výrobkov a služieb

Znížiť fixné náklady a platby za nich.

Obmedzovať zásoby.

Pokúsiť sa obmedziť sezónne výkyvy dopytu.

Založiť vnútropodnikovú banku, do ktorej sa prevádzajú výplaty a voľné peňažné

zdroje.

Presvedčiť banku, aby nám poskytla ďalší úver, resp. premenila krátkodobý úver na

úver dlhodobý.


Predaj za hoto

Nákup za hoto

Hoto

výrobky

Nedokončená

výroba

Zásoby

materiálov

Predaj na úver

Výroba:

práca

Odpisy

Nákup

materiálu na

úver

Nevyplatené

mzdy

Fixné aktíva

Dlhy u

dodávateľov

Výplata mzdy

pohľadávky

Nákup

investícií

Nákup na úver

Úhrady

Peniaze cash

Emisie akcií

Pôžičky

Splátky

pôžičiek

Základné imanie

Dlhy

Dividend

y

Dane

Úroky

More magazines by this user
Similar magazines