ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

100 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

SRT TABELA 10: NEDENARNI KAZALCI

TSA TABLE 10: NON-MONETARY INDICATORS

SRT PODTABELA 10 a: Število potovanj in nočitev po vrstah turizma in tipu obiskovalcev

TSA SUBTABLE 10 a: Number of trips and overnights by type of tourism and categories of visitors

Število potovanj

Number of trips

Število nočitev (uradna statistika)

Number of overnights (official statistics)

Število nočitev (anketa ČAP)

Number of overnights (ČAP survey)

Tuji turisti v Sloveniji

Inbound tourism in Slovenia

Domači turisti v Sloveniji

Domestic tourism in Slovenia

Domači turisti v tujini

Outbound tourism

1.373.000 873.000 2.114.197

4.175.000 3.327.000 9.880.868

5.255.557 13.163.948

SRT PODTABELA 10 b: Prihodi obiskovalcev in število nočitev, po vrstah transporta

TSA SUBTABLE 10 b: Number of arrivals and overnights by means of transport

Letalski promet

Air

Vodni promet

Waterway

Kopenski promet

Land

Železnica

Railway

Avtobus in druga javna prevozna sredstva

Bus and other public road transportation

Zasebna vozila

Private vehicles

Najeta vozila

Vehicle rental

Ostala kopenska prevozna sredstva

Other means of land transport

SKUPAJ

total

Število prihodov

Number of arrivals

Število nočitev

Number of overnights

409.000 1.378.873

17.000 57.313

1.820.000 6.135.815

67.995 229.233

188.120 634.212

1.509.489 5.088.982

/ /

54.396 183.387

2.246.000 7.572.000

Vir: SURS, lastni izračuni / Source: SORS, own calculations

SRT PODTABELA 10 c: Število nastanitvenih objektov in kapaciteta po tipu nastanitve

TSA SUBTABLE 10 c: Number of establishments and capacity by forms of accommodation

Število nastanitvenih objektov

Number of establishments

Kapaciteta (sobe)

Capacity (rooms)

Kapaciteta (postelje)

Capacity (beds)

Zasedenost (postelje, %)

Capacity utilization (beds, %)

Hoteli in podobni objekti

Hotels and similar

Objekti za kolektivno nastanitev

Collective tourism establishments

Ostali objekti

Others

Sekundarni domovi

Second homes

Zasebne turistične kapacitete

Private tourism accommodation

Ostali objekti

Others

471 277 31.681 1.461

22.724 2.408 62.500 5.129

53.441 12.124 120.000 14.689

33,1 10,8 4,4 10,6

Vir: SURS, lastni izračuni / Source: SORS, own calculations.

More magazines by this user
Similar magazines