ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

25

Slika 8 v prikazuje obseg in gibanje števila nočitev po posameznih pomembnejših nastanitvenih

kategorijah in po posameznih letih v obdobju 1995-2005. Kot je razvidno iz slike se je število

nočitev v hotelih in motelih v obdobju 2004-2005 umirilo, medtem ko je število nočitev v kampih

celo rahlo upadlo. Izrazit je tudi trend upadanja nočitev v zasebnih sobah, kjer pa je potrebno

izpostaviti, da gre zgolj za registrirane zasebne sobe, ne pa tudi zasebne sobodajalce, ki niso

registrirani in dejansko predstavljajo sivo ekonomijo.

Slika 8: Pregled obsega in gibanja števila nočitev po posameznih pomembnejših nastanitvenih

kategorijah v obdobju 1995-2005 (v 1000)

2005

249,4

1096,6

736,5

802,4

4687,7

2004

1118,5

661,8

268,7

855,5

4684,2

2003

1089,2

683,4

275,2

876,4

4578,4

2002

263,8

854,6

676,9

1039,5

4486,2

2001

239,2

680,0

864,1

1020,3

4326,0

2000

953,6

617,4

210,1

636,0

4301,9

1995

203,6

201,8

849,4

911,8

3716,4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Vir: SURS, 2007.

Hoteli in moteli Kampi Penzioni, apartmaji in prenočišča Zasebne sobe Drugo

Slika 9 podrobneje prikazuje strukturo nočitev vseh turistov po posameznih nastanitvenih

kategorijah za leto 2005 (zadnji razpoložljivi podatki). Hoteli in moteli predstavljajo skupaj

skoraj dve tretjini vseh turističnih nočitev. Na drugem mestu jim sledijo kampi, na tretjem pa

penzioni, apartmaji in prenočišča. V omenjeni strukturi velja posebej izpostaviti tudi delavske

počitniške domove, ki so v letu 2005 zabeležili 206.500 nočitev, kar predstavlja približno 2,7%

vseh zabeleženih nočitev. Sledijo jim otroški in mladinski počitniški domovi, ki so v letu 2005

zabeležili 134.900 nočitev oz. 1,8% vseh turističnih nočitev. V nadaljevanju Tabela 2‐4 prikazuje

še gibanje števila ležišč po posameznih nastanitvenih kategorijah v obdobju 1995-2005. Iz

tabele je razvidno relativno konstantno število ležišč v hotelih v obdobju 1995-2005, ki pa se

je v letu 2006 in 2007 nekoliko okrepilo. Na drugi strani je značilen dokaj močan upad števila

ležišč v motelih, katerih število se je v obdobju 1995 do 2005 zmanjšalo za dobrih 43%. Skupno

število vseh ležišč se je v obdobju 1995 do 2005 povečalo iz 72.853 na 78,960 oz. za 8,4%

predvsem na račun povečanje ležišč v drugih nastanitvenih kategorijah, kot npr. turističnih

kmetijah z nastanitvijo in začasnih nastanitvenih zmogljivostih.