ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

29

Turizem je kot ekonomska aktivnost vključen v SNA, vendar pa iz celotnih nacionalnih računov

pomen turizma v narodnem gospodarstvu ni neposredno in jasno razviden, čeprav so vsi

produkti, ki jih turistično gospodarstvo proizvede in porabi zajeti v sistemu. SRT omogočajo

ločeno in poglobljeno analizo turističnega sektorja, ki pa še vedno dovoljuje smiselno

povezavo in primerjavo s celotnim narodnim gospodarstvom.

3.1.2 Mednarodni standardi in SRT

Metodologija priprave SRT je sistem računovodskih konceptov sprejetih s strani OZN, ki so

namenjeni merjenju turističnih proizvodov in storitev v skladu z mednarodnimi standardi,

koncepti, klasifikacijami in definicijami. Pri njeni pripravi so sodelovale organizacije OZN,

OECD, UNWTO in Eurostat. Osnovni namen metodologije SRT lahko strnimo v naslednjih

nekaj točk:

• Omogočanje izdelave koherentnega in verodostojnega statističnega pregleda turizma na

nivoju narodnega gospodarstva;

• Izdelava ocene o pomenu turizma na narodnogospodarski ravni, primarno skozi delež

turizma v celotnem BDP-ju in delež turizma v ustvarjeni dodani vrednosti;

• Ocena posrednih učinkov turizma na preostale gospodarske sektorje;

• Izdelava ocene o pomenu turizma z vidika zaposlovanja in trga delovne sile;

• Mednarodna primerljivost rezultatov.

Poleg omenjenega pa ne gre prezreti, da priprava SRT omogoča izdelavo celovitih analiz vpliva

turizma na preostalo gospodarstvo tudi z vidika plačilne bilance, deviznega priliva, davčnih

inkov ter analize strukture turističnega sektorja s čimer je omogočeno ciljno oblikovanje

aktivne gospodarske politike na področju turizma

3.1.3 Zgodovina statističnega spremljanja turizma

Od druge polovice 70-tih let prejšnjega stoletja so organizacije OZN, OECD in UNWTO ter

nekatere države, še posebej Kanada in Francija, intenzivno razvijale sistem za statistično

spremljanje ekonomske aktivnosti v turizmu. Prva faza razvoja celovitega mednarodnega

sistema turistične statistike se je zaključila leta 1991 na konferenci v Ottawi, leta 1994 pa je

UNWTO v sodelovanju z OZN izdala t.i. Priporočila glede turistične statistike, ki so predstavljala

osnovo za t.i. Priporočeni metodološki okvir (ang. Recommended Methodological Framework)

za pripravo SRT, ki so ga organizacije UNWTO, OZN, OECD in Eurostat izdale leta 2000.

Priporočeni metodološki okvir (RMF) ostaja temeljno vodilo pri pripravi SRT.

Ob metodologiji SRT, ki jo je promovirala predvsem UNWTO, je potrebno omeniti tudi iniciativo

WTTC (ang. World Travel and Tourism Council), ki je razvila svojo metodologijo merjenja

ekonomskega pomena turizma. Omenjena metodologija se od SRT razlikuje predvsem v tem,

da je osredotočena v ekonomsko modeliranje vplivov turistične porabe. Zaradi metodoloških

razlik rezultati študij po metodologiji SRT in WTTC med seboj niso neposredno primerljivi.

3.2 Opredelitev temeljnih konceptov SRT

3.2.1 Stran povpraševanja

Glede na dejstvo, da je turizem z vidika ekonomske statistike opredeljen s strani povpraševanja,

se merjenje le-tega nujno začne z jasno definicijo turizma, turistov oz. obiskovalcev ter njihove,

t.j. turistične potrošnje.

More magazines by this user
Similar magazines