ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

42 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

Tabela 4‐2: Pregled števila potovanj in nočitev tujih in domačih turistov v letu 2003

Vir: SURS, različne

publikacije.

Kategorija

Tuji turisti v Domači turisti v Domači turisti v

Sloveniji Sloveniji

tujini

Število potovanj (prihodov) 1.373.137 872.931 2.114.197

Število nočitev (uradna

statistika)

4.175.385 3.327.184 9.880.868

Število nočitev (anketa ČAP 1 ) 5.255.557 13.163.948

Kot je razvidno iz zgornje tabele je bilo v letu 2003 s strani uradne statistike zabeleženih

1.373.137 prihodov tujih turistov, kar predstavlja 61,14% vseh turističnih prihodov (tujih in

domačih turistov) v letu 2003. Sočasno je bilo zabeleženih 2.114.197 potovanj oz. odhodov

domačih turistov v tujino. Če primerjamo število zabeleženih prihodov domačih turistov v

Sloveniji in v tujino, prevladujejo slednji z 70,78% glede na zabeležene prihode domačih turistov

v Sloveniji (29,22%). Razlog za omenjeno prevlado strukture potovanj domačih turistov v tujino

je v veliki meri povezan z množičnim obiskom hrvaške obale v poletnih mesecih. Na podlagi

podatkov uradne statistike je bilo v Sloveniji v letu 2003 zabeleženih skupno 7.502.569 nočitev

od katerih je 55,65% zapadlo na nočitve tujih turistov ter 44,35% na nočitve domačih turistov.

V enakem obdobju, so po podatkih uradne statistike slovenski turisti v tujini opravili 9.880.868

nočitev oz. za skoraj 3-krat več nočitev kot v Sloveniji, zopet v veliki meri na račun množičnih

obiskov hrvaške obale v poletnih mesecih.

Do nekoliko drugačnih podatkov smo prišli na podlagi rezultatov iz Ankete ČAP o potovanjih

domačega prebivalstva. Iz ankete sledi, da so domači turisti v letu 2003 v Sloveniji opravili

5,3 mio nočitev. To je za okoli 1,6-krat več od podatkov uradne statistike. Tudi pri podatkih o

nočitvah domačih turistov v tujini je razlika med podatki uradne statistike ter podatki iz ankete

ČAP za okoli 3,3 mio nočitev. Temeljni razlog za razliko med uradno statistiko in anketnimi

podatki je v tem, da podatki uradne statistike temeljijo na podlagi registriranih prihodov in

nočitev v uradno registriranih in zabeleženih nastanitvenih objektih ter tako ne vključujejo

tudi podatkov o nočitvah v okviru delovanja t.i. sive ekonomije zlasti v zasebnih nastanitvah

(npr. zasebne sobe in apartmaji) ter kampih. Prav tako podatki uradne statistike ne beležijo

nočitev posameznikov v njihovih lastnih sekundarnih domovih (npr. vikendi), ki pa jih anketa

ČAP zajema. Pri tem je potrebno tudi opozoriti, da so anketni podatki podvrženi različnim

selekcijskim in vzorčnim omejitvam ter pristranskostim. Podrobnejši opisi uporabljenih

metodologij se nahaja v poglavju z metodološkimi opisi. Do omenjenih razlik med podatki

uradne statistike ter alternativnimi podatki na anketnih osnovah so se srečali tudi pri izdelavi

SRT za leto 2000. Pri ocenah posameznih kategorij v skladu s SRT metodologijo za leto 2003

smo za kategorijo turistov izhajali iz podatkov uradne statistike.

4.1.1 Tranzitni potniki

Ocena tranzitnih potnikov predstavlja skupaj z oceno enodnevnih obiskovalcev enega izmed

težavnejših področij znotraj metodologije SRT, o čemer pričajo tudi številne težave s katerimi

so se srečevale druge države (npr. Švica, Avstrija, ipd.) pri izdelavi svojih SRT. Pomen tranzitnih

potnikov in enodnevnih obiskovalcev je še to večji za Slovenijo, kot: (1) geografsko majhno

turistično destinacijo, z (2) edinstveno geostrateško lego, ki leži na pomembni tranzitni poti

številnih turistov, ki se odločajo za letovanje na Jadranu in Slovenijo bodisi samo prečkajo

(tranzitni potniki) oz. se ustavijo za ogled kakšne znamenitosti (tuji enodnevni obiskovalci).

Kot ugotavljajo tudi SRT za leto 2000, predstavlja dnevni turizem za slovenski turizem

izjemno pomembno kategorijo, ki pa jo je izredno težko statistično spremljati. V nadaljevanju

omenjenega podpoglavja predstavljamo oceno števila tranzitnih potnikov za leto 2003, medtem

ko se podrobnejši opis načina izračuna oz. ocene nahaja med metodološkimi opisi.

1

Po podatkih Ankete o tujih turistih za leto 2003, se je turističnega obiska v Sloveniji v organizaciji turistične agencije udeležila le

slaba tretjina tujih turistov.

More magazines by this user
Similar magazines