ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

69

Tabela 7‐1: Prikaz osnovnih ektrapolacijskih faktorjev z opombami za leto 2006 (glede na leto 2003)

Kategorija

Osnovni Opomba k

ekstrapolacijski faktor izračunu

A.1. Turistično značilni proizvodi X

Gre le za vsoto vseh

podkategorij

1. Nastanitvene storitve 1,3094

Stopnja rasti

prihodkov

1.1. Hoteli in ostale nastanitvene storitve 1,3094 Stopnja rasti prihodkov

1.2.

Sekundarni domovi za lasten račun ali

brezplačno

2. Strežba hrane in pijače 1,3315

3. Storitve prevoza potnikov X

3.1. Železniški promet Brez faktorja

X

X

Stopnja rasti

prihodkov

Gre le za vsoto vseh

podkategorij

Podatek je natančno

izračunan

3.2. Cestni promet 1,1613 Stopnja rasti prihodkov

3.3. Vodni promet 3,2137 Stopnja rasti prihodkov

3.4. Zračni promet Brez faktorja

3.5. Podporne storitve Brez faktorja

3.6. Najem prevoznih sredstev 2,3370

Podatek je natančno

izračunan

Podatek je natančno

izračunan

Podatek je natančno

izračunan

3.7. Storitve vzdrževanja in popravil 2,2180 Stopnja rasti prihodkov

4.

Storitve turističnih agencij in organizatorjev

Stopnja rasti

1,3760

potovanj

prihodkov

5. Kulturne storitve X

Gre le za vsoto vseh

podkategorij

5.1. Predstave 1,1917

Stopnja rasti prihodkov

in subvencij

Stopnja rasti prihodkov

5.2. Muzeji in ostale kulturne storitve 1,2937

in subvencij

Storitve rekreacije in drugi zabavni

Gre le za vsoto vseh

6.

X

programi

podkategorij

6.1. Športne in športno-rekreativne storitve 1,2780 Stopnja rasti prihodkov

6.2. Igralništvo Brez faktorja

7. Raznovrstne turistične storitve

Različno med

tabelami

A.2. Povezani proizvodi Brez faktorja

B. Nespecifični proizvodi

Različno med

tabelami

Podatek je natančno

izračunan

Stopnja rasti

izbrane kategorije

turistov krat stopnja

inflacije

Podatek je natančno

izračunan

Stopnja rasti

izbrane kategorije

turistov krat stopnja

inflacije

Pri posameznih kategorijah v tabeli, kjer osnovni ekstrapolacijski faktor ni naveden, to pomeni,

da smo podatek izračunali oz. ocenili z enako natančnostjo za leto 2003 kot tudi za leto 2006

ter ga zato ni bilo potrebno ekstrapolirati. Glede na časovne roke in razpoložljivost potrebnih

podatkov, smo se osredotočili predvsem na vsebinsko pomembnejša področja za katere smo

imeli ustrezne podatke (igralništvo, bencin, cestnine, ipd.), ki predstavljajo relativno velike

postavke znotraj SRT izračunov.

V drugem koraku našega izračuna smo ekstrapolirane podatke še ustrezno prilagodili

morebitnim spremembam v strukturnih deležih posameznih kategorij turistov glede na leto

2003. Tako smo npr. sešteli ekstrapolirane podatke za nastanitvene storitve v SRT Tabeli 1

(tuji enodnevni obiskovalci in turisti) in Tabeli 2 (domači enodnevni obiskovalci in turisti) ter

nato skupni znesek ponovno razdelili glede na strukturne spremembe v letu 2006. Logika

tovrstnega pristopa je v tem, da je potrebno ekstrapolirane kategorije ustrezno korigirati

More magazines by this user
Similar magazines