ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

90 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

SRT Tabela 5: Računi proizvodnje turističnih in drugih dejavnosti – nadaljevanje

TSA Table 5: Production accounts of tourism industries and other industries - continuation

Proizvodi / Panoge / v mio SIT

Products / Industries / in SIT million

A. Specifični proizvodi

Specific products

A.1 Turistično značilni proizvodi

Characteristic products

1 Nastanitvene storitve

Accommodation services

1.1. Hoteli in ostale nastanitvene storitve

Hotels and other lodging services

1.2. Storitve sekund. Domov

Second homes services

2 Strežba hrane in pijače

Food and beverage serving services

3 Storitve prevoza potnikov

Passenger transport services

3.1. Železniški promet

Interurban railway

3.2. Cestni promet

Road

3.3. Vodni promet

Water

3.4. Letalski promet

Air

3.5. Podporne storitve

Supporting services

3.6. Najem prevoznih sredstev

Transport equipment rental

3.7. Stor. vzdrževanja, popravil

Maintenance and repair services

4. Storitve turističnih agencij ipd.

Travel agency services and similar

5 Kulturne storitve

Cultural services

5.1. Predstave

Performing arts

5.2. Muzeji in ostale kulturne storitve

Museum and other cultural services

6 Storitve rekreacije in drugi zabavni programi

Recreation and other entertainment services

6.1. Športne in športno-rekreativne storitve

Sports and recreational sport services

6.2. Zabava in druge rekreativne storitve

Amusement and other recreational services

7 Raznovrstne turistične storitve

Miscellaneous tourism services

SKUPAJ POVEZANE IN NESPECIFIČNE STORITVE

TOTAL CONNECTED AND NON-SPECIFIC

SERVICES

A.2. Povezani proizvodi

Connected products

B. Nespecifični proizvodi

Non-specific products

SKUPNA PONUDBA (v osnovnih cenah)

TOTAL OUTPUT (at basic prices)

SKUPAJ

TURIST.

ZNAČ.

PANOGE

TOTAL

TOURISM

INDUSTRIES

SKUPAJ

POVEZANE

PANOGE

TOTAL

CONNECTED

INDUSTRIES

SKUPAJ

NESPECIFIČNE

PANOGE

TOTAL

NON-SPECIFIC

INDUSTRIES

SKUPNA

PONUDBA

(v osn. enah)

TOTAL

OUTPUT (at

basic prices)

SKUPNA

PONUDBA

(v kupč.

cenah)

TOTAL

OUTPUT (at

purchasers

prices

2.465 2.022 1.325 5.812 6.067

2.383 87 330 2.801 2.993

346 10 16 372 401

297 10 16 323 352

49 0 0 49 49

702 76 117 895 976

723 0 90 813 835

78 0 0 78 79

174 0 61 235 238

2 0 2 5 6

113 0 0 113 113

115 0 26 141 144

7 0 0 7 7

233 0 0 233 247

24 0 0 24 35

199 0 0 199 214

106 0 0 106 114

93 0 0 93 101

375 0 23 399 430

132 0 8 140 151

243 0 15 258 279

14 1 84 99 101

159 2.379 41.995 44.493 46.912

82 1.935 994 3.011 3.074

77 444 40.961 41.482 43.839

2.542 2.466 42.286 47.293 49.905

More magazines by this user
Similar magazines