Zoznam tém dizertačných prác doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

paneurouni.com

Zoznam tém dizertačných prác doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

- v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

- v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

- každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium

________________________________________________________________________

doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

1. Dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu a výkonnosť významných

európskych bánk.

Cieľ: kvantifikovať a zhodnotiť dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu

a výkonnosť vybraných komerčných bánk v európskom ekonomickom priestore.

Anotácia: Práca sa bude venovať analýze nových regulačných pravidiel Basel III. a ich

predpokladaných dopadov na stabilitu a výkonnosť vybraných komerčných bánk

v Európe. V úvodnej časti práce bude spracovaná kritická analýza nových regulačných

pravidiel. V ďalších častiach práce budeme analyzovať vývoj významných ukazovateľov

stability a výkonnosti v bankovom sektore vybraných krajín prostredníctvom

relevantných kvantitatívnych metód a uskutočníme kvalitatívnu analýzu významných

trendov rozvoja medzinárodného komerčného bankovníctva. Na záver budeme

formulovať príslušné závery z nášho výskumu.

Zdroje literatúry:

1. BANK OF CANADA: Regulatory Contstraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from

the Canadian Experience. Discussion Paper. Ottawa, Ontario, 2009. ISSN 1914-0568.

2. BANK OF ENGLAND: The role of macroprudential policy. Discusion Paper. London,

2009. ISSN 1754-4262.

3. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS: Group of Governors and Hrade of

Supervision announces higher global minimum cupital standards. Press release. Basel, 2010.

4. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Basel III.: A global regulatory

framework for more resiliant banks and banking systém. Basel, December 2010. ISBN 92-

9197-859-0.

5. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: International framework for

likvidity risk measurement, standards and monitoring. Consultative Document. BASEL,

2009. ISBN 92-9197-811-6.

6. BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina:

Georg, 2010. ISBN 978-80-89401-18-5.

7. BLUNDELL-WIGNALL, A., ATKINSON,P.: Thinking beyond Basel III: Necessary

solutions for capital and liquidity. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2010 –

Issue 1. OECD 2010.

8. HÄRLE, P., HEUSER, M., PFETSCH, S., POPPENSIEKER, T.: Basel III. What the draft

proposals might mean for European banking. Banking & Securities. McKinsey & Company.

Mníchov, Apríl 2010.

2. Komplexný model na riadenie úverového rizika firemného klienta v segmente

SME v nových ekonomických podmienkach.

Cieľ: návrh nového komplexného prístupu na hodnotenie úverovej spôsobilosti malých

a stredných podnikov v novom ekonomickom prostredí.

1


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

Anotácia: Našim zámerom je optimalizovať jednotlivé postupy, fázy a parametre úverového

modelu komerčnej banky s cieľom predstaviť teoretické predpoklady pre rast kvality

úverového procesu, vyššiu presnosť a kvalitu interných ratingových systémov, t. zn.

predovšetkým minimalizovať prípady vylúčenia finančne zdravého klienta z úverového

procesu a minimalizovať procyklické prvky systému.

V rámci riešenia projektu budeme postupne analyzovať zahraničné a tuzemské teoretické

poznatky z oblasti úverového rizika firiem, aktuálne trendy v podnikateľskom prostredí

SME v Slovenskej a Českej republike, metodické postupy komerčných bánk pri riadení

úverového rizika a dostupné ratingové modely komerčných bánk.

Zároveň budeme skúmať základné teoretické determinanty funkčných vzťahov v úverovom

procese, vhodnú kombináciu automatizovaných a odborných personálnych aktivít a možné

dopady navrhnutých inovatívnych riešení.

Značnú pozornosť budeme venovať problematike interných ratingových modelov

komerčných bánk v Slovenskej a Českej republike. Nevyhnutnou podmienkou pre

objektívne riadenie úverového rizika je diferenciácia ratingových modelov v závislosti na

presnej klasifikácií firiem. Súčasťou komplexného modelu bude návrh metodiky úverového

procesu komerčnej banky a návrh vhodných modelov pre jednotlivé podsegmenty SME

(výrobné a obchodné firmy, firmy poskytujúce služby). Tieto modely budú obsahovať

kľúčové parametre úverovej spôsobilosti firmy.

Zdroje literatúry:

1. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Studies on the Validation of

Internal Rating Systéme. Working Paper No.14. Basel: Bank for International Settlements,

2005. ISSN 1561-8854.

2. BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina:

Georg, 2010. ISBN 978-80-89401-18-5.

3. BOEGELEIN, L.: Validation of Internal Rating and Scoring Models. Prezentácia.

Ernst&Young. Dostupné na

http://www.crc.man.ed.ac.uk/conference/archive/2005/presentations/Boegalain-Leif.pdf

4. DEUTSCHE BUNDESBANK: Approaches to the validation of internal rating system.

Monthly Report. September 2003. Dostupné na

http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2003/200309_en_rating.pdf

5. KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D.: Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady.

Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4.

6. KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku. Bratislava:

Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-342-6.

7. OESTERREICHISCHE NATIONALBANK: Guidelines on credit risk management. Rating

models and validation. Vienna. OeNB Printing Office, 2004. DVR 0031577.

8. OZDEMIR, B.: Validating Internal Rating systems. The RMA Journal, 2009. Dostupné na

http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/media/RMA_Validating_IRS_Bogie_Ozdemi

r_01_06_09.pdf

prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

1. Vplyv a potenciál ázijsko-tichomorskej spolupráce (APEC) na svetový obchod

2


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.

1. Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na inovačnú aktivitu

Cieľ práce:

Cieľom práce bude analyzovať vplyv medzinárodných sietí kooperujúcich firiem na difúziu

výrobkových a s nimi spojených technologických inovácií.

Anotácia:

Veľké nadnárodné firmy si obvykle vytvárajú medzinárodné siete dodávateľov. Interakcie

firiem v nich sú na zmluvných vzťahoch, pri zachovaní ich samostatnosti. Činnosť týchto

sietí možno teoreticky analyzovať pomocou nekooperatívnych dynamických hier

s nekonečným časovým horizontom a diskontovaním budúcich platieb. Použitím konceptov

rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií, možno analyzovať vzájomné vzťahy

firiem v rámci týchto sietí a zlaďovanie ich záujmov. V tomto smere je osobitne dôležité

prispôsobenie zmluvných vzťahov medzi zúčastnenými firmami v prípade výrobkovej alebo

technologickej inovácie zavedenej niektorou z nich. Výsledky práce budú teda rozvinutím

poznatkov inštitucionálnej ekonómie o vysvetlení neštandardných zmluvných vzťahov na

základe efektívnosti.

Literatúra:

Chandler, Alfred D. Jr. – Herman Daems: Managerial Hierarchies. Cambridge, MA, Harvard

University Press 1980.

Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and

Mathematical Systems 649. Berlin – Heidelberg, Springer 2011.

Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press 1985.

2. Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na ich adaptačnú schopnosť

Cieľ práce:

Cieľom práce je analyzovať vplyv organizačného usporiadania medzinárodných sietí firiem

na priebeh adaptácie na nákladové a dopytové šoky.

Anotácia:

Organizácia sietí spolupracujúcich samostatných firiem (zahŕňajúca firmy na oboch stranách

aspoň jedného trhu) si vyžaduje neštandardné zmluvné vzťahy. Osobitne to platí v prípade

medzinárodných sietí firiem, ktoré pôsobia v rôznych právnych prostrediach. Vhodným

prostriedkom ich teoretickej analýzy sú nekooperatívne dynamické hry s použitím

konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií. Tieto umožňujú explicitnú

analýzu predchádzania oportunistickému správaniu zúčastnených firiem, ktorá nie je možná

pri prevažne verbálnych prístupoch inštitucionálnej ekonómie. Jedna z typických situácií ,

pri ktorých hrozí oportunistické správanie (v ex ante aj ex post podobe), vzniká v dôsledku

nákladových a dopytových šokov. Analýza reakcie na ne v medzinárodných sieťach firiem

bude predmetom práce.

Literatúra:

Greenhut, M.L. – G. Norman – C. Hung: The Economics of Imperfect Competition. Cambridge,

Cambridge University Press 1987.

Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and

Mathematical Systems 649. Berlin – Heidelberg, Springer 2011.

Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press 1985.

3


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

prof. Ing. Július Horváth, PhD.

1. Influence of Foreign Capital and Foreign Ownership on the Performance of

Domestic Economy: Case Study of Slovakia

prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.

1. Analýza tvorby pridanej a novovytvorenej hodnoty v priemyselných podnikoch

SR

2. Ohodnocovanie akcií pre fúzie a akvizície

3. Špecifiká ohodnocovania finančných inštitúcií

4. Teoretické prístupy k vymedzeniu príčin súčasnej globálnej finančnej krízy

5. Moderné metódy ohodnocovania akcií

prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.

1. Analysis of international joint stock companies

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.

1. Surovinovo- energetická náročnosť a inovácie ako faktory

konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikaní

The Raw Materials, Energy Consumption and Innovation as the Competitive

Factors in International Business

Anotácia:

Cieľom dizertačnej práce je odvodiť exaktné nástroje merania surovinovo-energetickej

náročnosti a inovačnej aktivity (SENIA) na konkurencieschopnosť podnikateľských

subjektov pôsobiacich v medzinárodnom prostredí. Sledované subjekty budú analyzované

podľa klasifikácie NACE. Osobitný dôraz sa bude klásť na aplikácie odvodených nástrojov

na hodnotenie podnikateľských subjektov pôsobiacich na území SR.

Súčasťou práce bude aj štúdium problematiky kvality štatistických údajov, pomocou ktorých

sa budú ukazovatele náročnosti a inovačnej aktivity vyčísľovať a vyhodnocovať.

Zdroje:

1. Hartwick, M., J.: Natural resources, national accounting and economic depreciation Original

Research Article, Journal of Public Economics, Volume 43, Issue 3, December 1990, Pages

291-304

2. Drabek, Z.: The natural resource intensity of production technology in market and planned

economies: Austria vs Czechoslovakia Original Research Article, Journal of Comparative

Economics, Volume 12, Issue 2, June 1988, Pages 217-227

4


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

An aggregate model for energy costs: National product interdependence Original Research

Article

3. J.Emmanuel Samouilidis, Costas S. Mitropoulos: Energy Economics, Volume 4, Issue 3, July

1982, Pages 199-206

4. Geir B. Asheim: Capital gains and net national product in open economies Original Research

Article, Journal of Public Economics, Volume 59, Issue 3, March 1996, Pages 419-434

5. Timo Kuosmanen, Natalia Kuosmanen: How not to measure sustainable value (and how one

might) Original Research Article, Ecological Economics, Volume 69, Issue 2, 15 December

2009, Pages 235-243

6. Shahid Yamin, A. Gunasekaran, Felix T. Mavondo: Innovation index and its implications on

organisational performance: a study of Australian manufacturing companies , International

Journal of Technology Management, Inderscience Enterprises Ltd, 2004

7. Ling, Luo: Efficiency index: New thinking of strategic innovation performance evaluation, E

-Business and E -Government (ICEE), 2011 International Conference

2. Medzinárodné podnikateľské prostredie, konkurencieschopná podnikateľská

činnosť a udržateľný ekonomický rast a sociálny rozvoj

The International Business Environment, Competitive Undertaking and

Sustainable Economic Growth and Social Development

Anotácia: Úlohou dizertačnej práce je skúmať proces ekonomického rastu v prostredí EÚ

v ostatných dekádach s cieľom odvodiť nové, prípadne overiť vybrané metódy a exaktné

nástroje na meranie a hodnotenie udržateľnosti súčasných foriem a rozsahu exploatácia

disponibilných prírodných a ľudských zdrojov. Výskumný projekt bude nadväzovať na

Stiglitz-Sen-Fittousi Report a bude využívať najnovšie výsledky v riešení tejto problematiky

v rôznych krajinách EÚ. Osobitným cieľom práce bude odvodenie ukazovateľov včasného

varovania (early-warning-system), ktoré by mali indikovať hranične prípustné situácie

v rozsahu a formách čerpania prírodných zdrojov.

Zdroje:

1. Steven Hayward, Elizabeth Fowler, Laura Steadman: The Relationship between Economic

Growth and Sustainability, 2000

2. Peter Bartelmus: Measuring sustainable economic growth and development, 2008,

3. World Bank: Sustaining economic growth, rural livelihoods a environmental benefits, NEF,

2010

4. Stiglitz-Sen Commission: Report on the Measurement of Economic Performance and Social

Progress, 2010

doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD.

1. Rozvoj kreativního průmyslu a jeho vliv na ekonomiku EU

Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na

ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti

medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury,

designu, počítačových her, atd.

5


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

Práce by se měla orientovat na problematiku příspěvku kreativního průmyslu v oblasti

růstu HDP, tvorby přidané hodnoty a rozvoje zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU,

včetně faktorů, jež mají významný vliv na růst kreativního průmyslu.

Literatura:

1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd.,

2. Hilary Collins . Creative Research: The Theory and Practice of Research for the

Creative Industries.

3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from

Ideas

4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce

5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio

Publishers, Vienna).

6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg.

7. Kong,L., O´Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer

Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN:978-1-4020-9948-9

8. Creative Industries Journal. ISSN: 17510694

9. KLOUDOVÁ, J. et al. 2010. Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1.

vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 218 s. ISBN 978-80-247-3608-2.

10. KLOUDOVÁ, J. et al. 2010. Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní,

masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, 2010. 216 s.

ISBN 978-80-89447-20-6.

11. Kloudová, J. (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis.

Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, 2009.

Roč.57, č.3. s. 247-262. ISSN: 0013-3035

2. Formování globálních firem v kreativním průmyslu a jejich vliv v malých

otevřených ekonomikách

Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na

ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti

medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury,

designu, počítačových her, atd.

Práce by se měla zaměřit na významné globální firmy z oblasti kreativního průmyslu a

na vyhodnocení jejich působení v malých otevřených ekonomikách jako je Slovensko

nebo Česká republika.

Literatura:

1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd.,

2. Hilary Collins . Creative Research: The Theory and Practice of Research for the

Creative Industries.

3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from

Ideas

4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce

6


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio

Publishers, Vienna).

6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg.

7. Kong,L., O´Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer

Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN:978-1-4020-9948-9

8. Creative Industries Journal. ISSN: 17510694

9. KLOUDOVÁ, J. et al. 2010. Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1.

vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 218 s. ISBN 978-80-247-3608-2.

10. KLOUDOVÁ, J. et al. 2010. Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní,

masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, 2010. 216 s.

ISBN 978-80-89447-20-6.

11. Kloudová, J. (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis.

Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, 2009.

Roč.57, č.3. s. 247-262. ISSN: 0013-3035

3. Inovační model transferu znalostí v Evropě

Konkurenceschopnost Evropy bude stále výrazněji záviset na rozvoji vědy a výzkumu a

přenosu těchto poznatků co nejrychleji do praxe. Současné modely přenosu poznatků do

praxe mají řadu nevýhod. U modelu otevřené vědy,praktikovaného především v Evropě,

výsledky vědy mají malý přímý dopad na evropské hospodářství a inovace zcela závisejí

na průmyslu. V USA se uplatňuje především licenční (lineární model), kdy výzkumná

instituce si nárokuje vlastnictví patentů a dalších průmyslových práv, musí je však

chránit a hledat uživatele licencí.

Cílem práce by mělo být zhodnocení modelů transferů poznatků v rámci EU a na

základě vyhodnocení jednotlivých faktorů úspěšnosti použitých modelů navrhnout

inovační model transferu znalostí v Evropě.

Literatura:

1. Gilles Capart, Innovation model in Europe.

http://otl.stanford.edu/documents/JSMissionsModelsPaper-1.pdf

2. Management of Intellectual Property in Publicly funded Research Organisation:

Towards European Guidelines, Oct 03

http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/iprmanagementguidelines-report.pdf

3. Henry Chesbrough, „Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting

from Technology“, Harward Business School Press 2003

4. Vijay K. Jolly, „Commercializing New Technologies, Getting from Mind to Market“,

Harvard Business School Press, Boston 1997

5. Transfer of Technology from Science to Enterprise: Technology Transfer Institutions in

Europe, January 2004“, zpracovaná pro Evropskou komisi

6. Lipphardt, Veronika / Ludwig, David: Knowledge Transfer and Science Transfer,

European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: January

11, 2012

7


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

1. Vliv efektivních daňových sazeb na mezinárodní podnikání

Cíl: analyzovat pomocí matematicko-statistických metod (korelační a regresní analýza) vliv

efektivního zdanění kapitálu na rozvoj podnikání v zemích Evropské unie.

Anotace:

Efektivní sazby daní z kapitálu vyjadřují skutečné daňové zatížení kapitálu při zohlednění

různých osvobození a úpravy základu daní. Rozlišujeme efektivní sazby tzv. implicitní (tj.

skutečné ex post průměrné efektivní daňové zatížení příjmů z kapitálu) a tzv. daňové klíny

(tj. fiktivní ex ante vypočítané sazby při přijetí předpokladů o ekonomice národní i

podnikové).

Velikost efektivních sazeb závisí nejen na zákonné sazbě, ale také na mnoha dalších

okolnostech ekonomických, účetních apod. Efektivní sazby potenciálně ovlivňují ochotu

podnikat, strukturu investic i financování a mnoho dalších podnikatelských proměnných.

Tyto stimulační (behaviorální) efekty daní bude zkoumat disertační práce pomocí

kvantitativních metod, zejména metod regresní a korelační analýzy.

Literatura:

[1] Elschner, C., Vanborren W. 2009. Corporate effective tax rates in an enlarged European

Union. [online] [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW:


[2] European Commission: Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member

States, Iceland and Norway 2010 . [online] [cit. 2011-02-20]. Dostupný z WWW: <

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_anal

ysis/tax_structures/2010/2010_full_text_en.pdf>. ISBN: 978-92-79-15801-8

[3] Fullerton, Don and Henderson, Yolanda: The Marginal Excess Burden of Different Capital

Tax Instruments . NBER Working Paper Series, Vol. w2353, 1990. Available at SSRN:

http://ssrn.com/abstract=977158

prof. Ing. Eduard Mikelka, PhD.

1. Transnacionálne korporácie – motor globalizačných procesov a transferu

technológií

Na pôde TNK sa uskutočňuje ¾ zahraničného obchodu sveta, TNK dnes predstavujú 62 tis.

materských podnikov s viac ako 900 tis. zahraničnými afiliaciami, integrujú svetovú

ekonomiku, podnikateľské aktivity uskutočňujú v medzinárodnom rámci, opierajú sa najmä

o inovácie, predstavujú motor medzinárodného transferu technologických a organizačných

inovácií, predstavujú hlavné zdroje efektívnosti a ekonomického rastu.

2. Priame zahraničné investície – faktory a účinky v hostiteľských krajinách

Trendy PZI po roku 1980 predstavujú rýchlejší rast ako svetový obchod, zvyšujú rast

produktivity a export hostiteľských krajín, dochádza k prieniku nových poznatkov

a technológií, dosahujú lepšie hospodárske výsledky ako domáce podniky, kvalita PZI

8


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

montážny model alebo výskumno-rozvojový model, efektívnosť, úspory z rozsahu,

kultivácia ľudského kapitálu a inovačná frekvencia z hľadiska hostiteľských krajín

nezadlžujúci rozvojový zdroj a modernizácia.

3. Proces globalizácie a disparity ekonomického rastu v regiónoch svetovej

ekonomiky

Jeden z problémov globalizáce je, či prispieva ku konvergencii alebo divergencii v životnej

úrovni jednotlivých regiónov sveta, konvergencia predstavuje proces zníženia ekonomickej

nerovnosti medzi krajinami, v období 1980 – 2000 mali rozvojové krajiny ako celok nižšiu

mieru priemerného rastu HDP na obyvateľa ako rozvinuté krajiny, oproti Latinskej Amerike

a subsaharskej Afrike je výkonnosť Ázie v porovnaní s krajinami OECD výrazne lepšia.

4. Miesto a vplyv malého a stredného podnikania na ekonomiku vyspelých krajín

Európskej únie

Rozvoj malých a stredných podnikov v EU nastal najmä s technicko-inovačným rozvojom

v nadväznosti s PZI a TNK, išlo najmä o rozvoj v sektore služieb a špičkových technológií,

MSP sa stali faktorom konkurencieschopnosti, významným faktorom zamestnanosti, prispeli

k zlepšeniu podnikateľského prostredia, MSP sú významným generátorom zamestnanosti

v EU 45-75%, sú previazané na veľké podniky ako subdodávatelia a aj účastníci

medzinárodného podnikania.

5. Liberálna versus intervencionistická hospodárska politika – faktory a výsledky

uplatnenia

Zlyhávať môže tak „neviditeľná ruka trhu“ ako aj „viditeľná ruka štátu“, funkcie oboch by

sa mali dopĺňať do funkčnej symbiózy, posun v intervencionistickej funkcii štátu by mal

vychádzať z adaptácie na podmienky internacionalizačných procesov, mali by byť zamerané

najmä na využívanie komparatívnych výhod, časť funkcií štátu by sa mala posunúť na

nadštátnu úroveň, narastajú potreby medzištátnej regulácie.

Cieľom týchto tém je identifikácia a hlbšia analýza tendencií a problémov vo svetovej

ekonomike. Všetkých 5 tém je v súčasnej dobe maximálne aktuálnych z hľadiska súčasných

procesov vo svetovej ekonomike, integračných procesov v EÚ, ako aj hospodárskej politiky

jednotlivých krajín.

Literatúra:

M.Lebiedzik, P.Nezval, I.Majerová: Svetová ekonomika, 2007 Computer Press, a.s. Brno

E.Cihelková a kol.: Svetová ekonomika, Beck Praha,2004

H.Kunešová, E.Cihelková: Svetová ekonomika-nové jevy a perspektivy, Beck Praha 2006

D.Šíbl, B.Šaková: Svetová ekonomika, Sprint Bratislava, 2000.

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

1. Environmentálny manažment inovácií v MaSP (malých a stredných podnikoch)

Environmental Innovation Management in SME-s (Small and Medium Size

Enterprises)

2. Vyhodnocovanie efektívnosti environmentálnych inovácií

Evaluation of Efficiency of Environmental Innovations

9


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

3. Manažment inovácií a trvalá udržateľnosť zdrojov

Innovation Management and Sustainability of Sources

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

1. Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání

Anotace:

Disertační práce vychází ze sekundární analýzy empirických údajů vypovídajících o

dopadech na hospodaření podniků v důsledku finanční krize. Zkoumá dopady na

mezinárodní podnikání a navrhuje indikátory měření těchto dopadů. S použitím

ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje dopady krize na podniky v prostoru EU

a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání.

Cíle:

1. shromáždit empirické údaje o dopadech finanční krize na mezinárodní podnikání a

provést jejich analýzu

2. na základě analýzy dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání formulovat

inovativní teoretické závěry pro teorii mezinárodního podnikání

3. formulovat teoretická doporučení pro decisní orgány a praxi mezinárodního

podnikání

Literatura:

1. BORDO, M. (2008). An historical perspective on the crisis of 2007-2008, Working

paper 14569, National Bureau of Economic Research, Working paper 14569.

December 2008

2. CECCHETTI, ST.G. - KOHLER, M. - UPPER,CH. (2009). Financial Crises and

Economic Activity, Working paper 15379, National Bureau of Economic Research.

September 2009

3. GOLDSTEIN, M. Addressing the financial cisis. Peterson Institute. October 2008

4. MISHKIN, F. S. (1992). Anatomy of financial crisis. In: Journal of Evolutionary

Economics.

5. MISHKIN, F.S. (2001). Financial Policie and the Prevention of Financial Crises in

Emerging Market Economies. Washington: World Bank, October 2001.

6. REINHARD, C. M. (2009). The economic and fiscal consequences of financial

crisis. Development Outreach. World Bank Institute, January 2009

7. REINHART, C. - ROGOFF, K. S. (2008). Is the 2007 U.S. sub-prime financial

crisis so different An international historical comparison. Working paper 13761,

National Bureau of Economic Research, January 2008

8. ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of

finance. Penguin Books Ltd.

9. SOROS, G. (2008). The new paradigm for financial markets, The credit crisis of

2008 and what it means. Public Affairs.

10. UTZIG, S. (2010). The Financial Crisis and the Regulation of Credit Rating

Agencies: A European Banking Perspective. Working paper 188, ADB Institute,

January 2010

10


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

2. Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na podnikatele Slovenské

republiky

Anotace:

Disertační práce zkoumá dopady finanční krize na ekonomické prostředí Slovenské

republiky. Vychází z vlastního empirického výzkumu provedeného ve slovenských

podnicích, ze sekundární analýzy statistických údajů a zjišťuje dopady finanční krize na

podnikatelské prostředí SR. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje

dopady krize na slovenské podniky a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání.

Cíle:

1 provést vlastní empirický výzkum v podnicích SR zaměřený ke zjištění dopadů

finanční krize na podnikatelskou činnost

2 shromáždit validní dostupná empirická data o dopadech finanční krize na podnikání

v SR a provést jejich analýzu

3 na základě provedené empirické analýzy dopadů finanční krize na podnikání v SR

formulovat vědecké závěry pro teorii mezinárodního podnikání a formulovat

doporučení pro podnikatelskou praxi

Literatura:

1. JICKLING, M. (2008). Averting Financial Crisis, CRS Report for Congress

2. KRUGMAN, P. (2001). Crises: The Next Generation Draft prepared for konference in Tel

Aviv, March 2001.

3. MINSKY,H. (2008). Stabilizing an Unstable Economy. McGraw-Hill.

4. ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of

finance. Penguin Books Ltd.

3. Transakční náklady slovenských firem a zadavatelů na veřejné zakázky v rámci EU

a Slovenské republiky

Anotace:

Práce vychází z teorie transakčních nákladů na veřejné zadávání. Na základě vlastního

empirického výzkumu (dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů) získává empirické

údaje o transakčních nákladech na straně nabídky a poptávky po veřejné zakázce.

S využitím empirických údajů publikovaných Evropskou komisí o nákladech a efektivnosti

veřejného zadávání v EU komparuje stav v oblasti administrativních nákladů na veřejné

zadávání ve Slovenské republice a porovnává je se zeměmi EU. Zobecňuje empirické

poznatky do syntetických teoretických závěrů a praktických doporučení pro oblast

mezinárodního podnikání .

Cíle:

1. na základě vlastního empirického výzkumu na straně uchazečů o veřejnou zakázku

(podniků) a veřejného zadavatele a sekundární analýzy o zakázkách v EU získat a

kvantitativně vyhodnotit analyzované údaje

2. kvantifikovat administrativní náklady na straně slovenských podniků, kteří se

ucházejí o veřejné zakázky. Na základě vlastního výzkumu zjistit a analyzovat

vyvolané náklady na straně zadavatele

3. zobecňujícími závěry obohatit teorii transakčních nákladů a vyvodit teoretické a

praktické závěry pro oblast mezinárodního podnikání pro případ veřejného zadávání.

11


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

Literatura

1. BAJARI,P.-TADELIS,S. (2001). Incentives versus Transaction Costs:A Theory of

Procurement Contracts. In Rand Journal of Economics, 2001, Vol. 32 (3), pp. 387-407.

2. BAILEY,E. Public Regulation. London, The MIT Press, 1987.

3. BOLTON,P.-DEWATRIPONT,M. (2005). Contract Theory. London: MIT Press.

4. BULOW,J. – KLEMPETER,P. (1996). Auction Versus Negotiations. In The American

Economic Review, 1996, Vol. 86, No. 1, pp. 180-194.

5. OCHRANA, F. (2011). Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Praha.

Wolters Kluwer.

6. PAVEL, J., KLAZAR, S., ŠUMPÍKOVÁ, M. (2003): Ekonometrická analýza regionální

absorpce veřejných výdajových programů v České republice. In: Podpora podnikání

v regionech ČR a EU. Sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne 20.11.

2003 ve Slavkově u Brna. Brno. MU.

7. PAVEL, J. (2005): Velikost a transparentnost trhu veřejných zakázek v zemích OECD. In:

Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica. UMB 2005, roč. 2,č. 1, s.142-151.

doc. Ing. Jan Pavel, PhD.

1. Možnosti a limity pronikání na zahraniční trhy veřejných zakázek

Anotace:

Disertační práce se zaměřuje na analýzu faktorů, které ovlivňují schopnost firem pronikat na

zahraniční trhy veřejných zakázek. Zkoumá význam těchto trhů v jednotlivých členských

státech. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů na datech ze Slovenské

republiky identifikuje faktory, které jsou společné zahraničním firmám, které na trhu

veřejných zakázek na Slovensku uspěly. Dále s využitím sběru primárních dat identifikuje

bariéry, které slovenským firmám brání v expanzi na zahraniční trhy.

Cíle:

4. shromáždit empirické údaje potřebné pro kalkulaci významu mezinárodního trhu

veřejných zakázek,

5. na základě analýzy sekundárních dat identifikovat společné vlastnosti úspěšných

zahraničních subjektů (z hlediska jejich vstupu na slovenský trh veřejných zakázek),

6. prostřednictvím dotazníkového šetření identifikovat bariéry bránící tuzemským

subjektům v průniku na zahraniční trhy,

7. na základě provedené empirické analýzy formulovat vědecké závěry pro teorii

mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro decizní sféru.

Literatura:

1. EC: A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the

application of EU directives and challenges for the future. 2004, Retrieved August 24, 2009,

from http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-finalreport_en.pdf

2. EC: Final Report Cross-Border Procurement above EU Thresholds. 2011, Retrieved June 25,

2011, from

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/crossborder-procurement_en.pdf

3. IIMI, A.: Auction Reforms for Effective Official Development Assistance. Review of

Industrial Organization. 2006, 28: 109–128.

4. OECD: Policy Roundtables: Public Procurement. 2007. Retrieved August 24, 2009, from

http://www.oecd.org/dataoecd/25/48/39891049.pdf

12


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

2. Transakční náklady veřejné podpory podnikání

Anotace:

Disertační práce zkoumá velikost transakčních nákladů soukromých, které vznikají

v důsledku podpory podnikání z prostředků operačních programů. S využitím primárního

sběru dat na úrovni jednotlivých příjemců je kalkulována nejen jejich hodnota, ale jsou

analyzovány také jejich zdroje. Dále je předmětem zkoumání celkové nastavení

intervenčního systému a to zejména s ohledem na možnost ohrožená rovné soutěže.

Cíle:

4 provést vlastní empirický výzkum v podnicích SR zaměřený ke zjištění výše

transakčních nákladů soukromých spojených s dotací z některého z operačních

programů EU,

5 analyzovat dopady přijetí dotace na hospodářské výsledky příjemců,

6 na základě provedené empirické analýzy formulovat vědecké závěry pro teorii

mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro decizní sféru.

Literatura:

1. CHEUNG, S. N. S. 1998. The transaction cost paradigm. Economic Inquiry. 1998, Vol. 36,

No. 4, pp. 514–521.

2. HILLMAN, A. L. 2003. Public finance and public policy: Responsibilities. and limitations

of government. Cambridge : Cambridge University Press 20030-521-00114-5

3. MICHAELOWA, A.; JOTZO, F. 2005. Transaction costs, institutional rigidities and the size

of the clean development mechanism. Energy Policy. 2005, Vol. 33, pp. 511–523

4. MUNDACA, L. 2007. Transaction costs of energy efficiency policy instruments. In

ATTALI, S.; TILLERSON, K. (ed). Proceedings of the ECEEE 2007 SUMMER STUDY -

SAVING ENERGY – JUST DO IT!. Stockholm : ECEEE, 2007. pp. 281 – 291.

5. VAILLANCOURT, F. 1987. The compliance cost of taxes on business and individuals: A

review of the evidence, Public Finance. 1987, Vol. 42, No. 3, pp. 395–414.

6. WILLIAMSON, O. E. 1985. Reflections on the new institutional economics. Journal of

Theoretical and Institutional Economics. 1985, Vol. 141, No. 1, pp. 187-195.

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

1 Využívanie zmeniek v obchodných vzťahoch v tuzemskom a medzinárodnom

obchode.

Anotácia: Výklad tuzemskej a medzinárodnej právnej úpravy zmeniek v obchodných

vzťahoch. Použitie zmeniek ako kolaterálu v obchodných a bankových operáciách. Analýza

bankových produktov, ktorých základom je financovanie prostredníctvom zmeniek.

Obchodovanie so zmenkami a uplatňovanie nárokov veriteľov so zmeniek vrátane

forfaitingu, aplikácie riešenia súdnych sporov prostredníctvom zmenkových platobných

rozkazov.

2 Alokácia bankových aktív a riadenie rizík vo finančnom sektore v podmienkach

úverovej tiesne a dlhovej krízy ekonomík

Anotácia: Analýza príčin svetovej finančnej krízy a jej dosah na bonitu finančných

spoločností v EÚ. Štruktúra bankových aktív v pred a postkrízovom období vrátane

13


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

reštrukturalizácie a rekapitalizácie komerčných bánk v Európe. Vplyv nákladov na záchranu

systémovo relevantných bánk v Európe na verejné financie ekonomík, vrátane dopadov na

výnosy štátnych dlhopisov jednotlivých ekonomík. Inštitucionálne opatrenia na elimináciu

rizík vo finančnom sektore, vrátane implementácie bankovej dane, dane z finančných

operácií, špekulatívnych obchodov a zvýšenia transparentnosti v investovaní kapitálu

klientov finančných rizík. Aplikácia systémových opatrení vo vzťahu k bezpečnosti

podnikania bankových korporácií.

doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

1. Aktuálne otázky vývoja Európskej menovej únie.

2. Dlhová kríza a jej vplyv na vývoj reálnej ekonomiky v štátoch Európskej

menovej únie.

3. Menová politika Európskej centrálnej banky a jej vplyv na ekonomiku štátov

Európskej menovej únie.

4. Proces reálnej konvergencie štátov Európskej únie.

5. Konkurencieschopnosť v štátoch Európskej únie.

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

1. Ekonomika a chov koní v Európskej únii

The Economy and the Horse Industry in European Union

Anotácia

Asi 5000 rokov, ľudský pokrok závisí na používaní a využívaní koní. Úvod práce bude preto

zameraný na históriu chovu koní na území štátov EÚ. Súčasťou práce bude vývoj a

následne predikcia počtu koní v krajinách EÚ pomocou pokročilých štatistických metód

(časové rady, neurónové siete). Na vývoj počtu koní významným spôsobom vplýva

legislatíva – v práci sa zameriame na možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov

Európskej únie ako aj s finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Jednotlivých krajín.

Činnosti súvisiace s chovom koní vytvárajú stále väčší podiel príjmov vidieckych oblasti

v Európe i keď čiastočne na úkor inej poľnohospodárskej činnosti. Tieto aktivity pomáhajú

zachovať pracovné miesta vo vidieckych oblastiach, čo je dôležité z dôvodu ekonomického

aj sociálneho hľadiska.

Hospodársky význam koní v Európe bude analyzovaný z hľadiska ročného obratu,

zamestnanosti, odvetvového príspevku HDP poľnohospodárstva zameraného na chov koní

vrátane vyčíslenia multiplikačného efektu na zamestnanosť. Pozornosť bude venovaná aj

ekologickému aspektu chovu koní.

Nezanedbateľnú úlohu pri ekonomickom hodnotení chovu koní v EÚ je analýza

zahraničného obchodu s koňmi. Štáty EÚ sú prevažne dovozcami koní. Dovoz pretavuje

približne 15 násobok vývozu. Analýzu si vyžaduje aj cena vývozu koní, ktorá je približne

10 krát vyššia v prípade jedného koňa ako cena koňa dovážaného. Dá sa vysloviť hypotéza,

že vyvážané sú najcennejšie zvieratá, pravdepodobne najlepšie chovné zvieratá alebo

športové kone.

Z dôvodu možnosti komparácie pri písaní práce budú použité údaje úradných štatistík z

Eurostatu, FAO, UET (Union Européenne du Trot), IFHA (International Federation of

Horseracing Authorities) a FEI (Federation Equestre Internationale), údajov COPA

(Committee of Agricultural Organisations in the European Union) o plnokrvníkoch.

Európska komisia v roku 1999 rozhodla, že všetky kone pre chov - šľachtenie a aj produkciu

14


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

musia byť identifikované - obdržia identifikačný doklad s unikátnym identifikačným číslom

od svojej registrácie, po celý svoj život. Údaje takto získané sú nesmierne vzácnym zdrojom

údajov.

2. Analýza zdravotníckych systémov štátov Európskej únie

Analysis of Medical Systems States of the European Union

Cieľom práce je

- komparatívna analýza zdravotníckych systémov EÚ

- analýza relatívnej úrovne financovania zdravotníctva v krajinách EÚ

- komparatívna analýza ekonomickej analýzy a hodnotenie efektívnosti zdravotníctva

pomocou dátových obalov DEA v krajinách EÚ

- komparatívna analýza vnímania zdravotníckeho systému na základe ôsmych domén

špecifikovaných WHO v krajinách EÚ

- komplexná analýza zdravotníckeho systému na základe uvedených metód a

doporučenia pre zdravotnícky systém SR

Ekonomický rozvoj EU krajín posudzujeme na základe ukazovateľa hrubého domáceho

produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily. HDP má silnú vypovedaciu schopnosť, na

základe jej hodnoty vieme posúdiť úroveň bohatstva ako aj životnú úroveň sledovanej

krajiny aj kde sa objavujú pripomienky voči príliš silnej abstrakcii. Hodnota HDP je

súčasťou mnohých kompozitných indikátorov, mimo iného aj indexu ľudského rozvoja HDI.

Podiel zdravotníctva na HDP, možno považovať za základný analytický ukazovateľ

relatívnej úrovne financovania zdravotníctva. Určiť optimálnu výšku výdavkov na

zdravotníctvo je v prvom rade politickým rozhodnutím. Systém financovania by mal byť

vyrovnaný z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Efektívnosť využitia verejných prostriedkov v zdravotníctve je témou politikov a ekonómov

vo všetkých vyspelých krajinách. Jedným z obvyklých cieľov zdravotnej politiky je v tejto

súvislosti zvyšovanie efektívnosti verejných výdavkov ako hlavného nástroja zvyšovania

kvality zdravotníckych systémov, pri klesajúcich finančných zdrojoch. Z tohto dôvodu sme

sa rozhodli zaoberať jedným z možných modelových postupov pre kvantitatívnu

ekonomickú analýzu a hodnotenie efektívnosti a jeho aplikáciu na hodnotenie efektívnosti

zdravotníctiev európskej 27-ky. V zdravotníctve je analýza obálky dát populárna

predovšetkým pre svoju schopnosť pracovať s viacnásobnými vstupmi a výstupmi bez

nutnosti znalosti cien. Meranie výkonnosti a efektívnosti produkčných jednotiek a

identifikácia zdrojov ich neefektívnosti je dôležitým predpokladom pre zlepšovanie

chovania týchto jednotiek v konkurenčnom prostredí. Na efektívne fungovanie jednotiek

majú vplyv všetky vstupy a výstupy.

Koncept vnímavosti zdravotníckeho systému bol vytvorený Svetovou zdravotníckou

organizáciou v roku 2000 v rámci širšieho koncepčného rámca pre zdravotnícke systémy.

Dôvod zaradiť do cieľov zdravotníckych systémov aj vnímavosť zdravotníckych systémov

bol v tom, že tak ako iné sociálne systémy, aj zdravotnícky systém mal rešpektovať

požiadavky obyvateľov k poskytovanej službe, t.j. má rešpektovať prianie klientov v akej

atmosfére a v akom prostredí sa pohybovať pri hľadaní zdravotníckej starostlivosti. Pod

15


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

vnímavosťou zdravotníckych zariadení tak rozumieme spôsob, s akým sa s klientom

zaobchádza a prostredie, v ktorom sa nachádza, pri hľadaní zdravotníckej starostlivosti.

WHO identifikovalo osem tzv. domén vnímavosti zdravotníckeho systému. Odhliadnuc od

cieľa zdravotníckeho systému poskytovať zdravotnú starostlivosť, klienti od neho

očakávajú, že bude rešpektovať ich dôstojnosť, umožní im rozhodovať o poskytovanej

starostlivosti, poskytne im dostatok času na zrozumiteľnú komunikáciu a zabezpečí

dôvernosť zdravotníckych záznamov. Klienti sa ďalej dožadujú poskytnutia okamžitej

zdravotníckej pomoci, prístupu k sociálnej podpore, slobodného výberu poskytovateľa

zdravotnej starostlivosti a zabezpečenia základných priestorov zdravotníckej starostlivosti v

adekvátnej kvalite. Preukazné rozdiely vo vnímaní zdravotníckej starostlivosti poukazujú na

slabé miesta poskytovanej starostlivosti.

doc. Ing. Leoš Vítek, PhD.

1. Neutralita zdanění firem ve vyspělých zemích

Cíl: Pomocí kvantitativních nástrojů provést analýzu vývoje neutrality zdanění firem ve

vyspělých zemích a jeho vazeb na podnikání.

Anotace:

Firemní zdanění je jedním z důležitých prvků ovlivňujících atraktivitu podnikatelského

prostředí v každé zemi. Proto se v této oblasti provádí výzkum v oblasti vlivu míry zdanění

na podnikání i v oblasti vlivu dalších daňových faktorů. Cílem práce je analyzovat popisné

statistiky zdanění firem ve vyspělých zemích, analyzovat problematiku efektivního zdanění

firem a provést pomocí sady standardně používaných indikátorů analýzu zdanění firem v

čase s akcentem na SR+ČR. Jádro práce spočívá v kvantitativní analýze distorzí

způsobených firemními daněmi – měření daňových klínů firemních daní a daňových distorzí

souvisejících s různými zdroji financování firem.

Literatura:

1. AUERBACH, A., HINES, J. (2001): Taxation and Economic Efficiency. In: Auerbach, A. –

Feldstein, M. (eds.): Handbook of Public Economics, vol. 3. Amsterdam, North-Holland,

2002, pp. 1347-1421

2. Boskin, M. McLure, C. (1990): World Tax Reform: Case Studies of Developed and

Developing Countries. San Francisco: International Center for Economic Growth, ICS Press.

3. Brealey, R. A. Myers, S. C. (1991): Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria

Publishing.

4. Cnossen, S. (1993): What Kind of Corporation Tax Bulletin for International Fiscal

Documentation 2/1993.

5. BERNARDI, Luigi., CHANDLER, Mark and GANDULLIA, Tax Systems and Tax Reforms

in New EU Members. Oxon and New York : Routledge, 2005, pp. 135-163. ISBN 0-415-

32251-0

6. Jacobs, O., Spengel, Ch., Finkenzeller, M., Roche, M., (2005). Company Taxation in the

New EU Member States: Survey of the Tax Regimes and Effective Tax Burdens for

Multinational Investors; ERNST & YOUNG AG a The Centre for European Economic

Research (ZEW), Frankfurt am Main.

7. KING, M., A., FULLERTON, D., (1984). The Taxation of Income from Capital. Chicago

and London: University of Chicago Press.

16


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

8. KOLÁŘ, Pavel, VÍTEK, Leoš, PAVEL, Jan, aj., (2005). Zdanění a neutralita. 1. vyd. Praha :

Eurolex Bohemia.

9. LEIBFRITZ, W. THORNTHON, J. BIBBEE, A.,(1997). Taxation and Economic

Performance. Paris: OECD.

10. McLure, E. Charles, (1979). Must Corporate Income be Taxed Twice Washington, D. C.:

The Brookings Institution.

11. Moes, A. (1999): Effective Tax Rates on Capital in New Zealand – Changes 1972-1998.

Treasury Working Paper 99/12.

12. OECD, (1991). Taxing Profits in a Global Economy – Domestic and International Issues.

Paris: OECD.

13. OECD, (2007). Fundamental Reform of Corporate Income Tax. Paris: OECD Tax Policy

Studies N° 16.

14. PELLEGRINO, S. Tax Policy in New EU Members: Czech Republic. Working Paper No.

308. Pavia : Societa italiana di economia pubblica, 2004.

2. Vyvolané náklady zdanění firem v oblasti přímých daní

Cíl: Pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů provést analýzu vyvolaných nákladů

přímých daní firem na Slovensku a provést komparaci výsledků se zahraničím

Anotace:

Firmy jsou při podnikání vystaveny mnoha nákladům spojeným s vládními regulacemi.

Podstatnou skupinu tvoří náklady související s plněním daňových povinností (compliance

cost of taxation). Tyto náklady nejsou vládami ani firmami systematicky sledovány a proto

jsou ad hoc měřeny pomocí nezávislých odhadů. Základní přístupy používané k měření

vycházejí z expertních odhadů u typizovaných firem (viz např. Doing business od Světové

banky) nebo z reprezentativních šetření na vzorcích poplatníků (viz např. Vítek a Pavel,

2008). Disertační práce bude pomocí reprezentativního vzorku firem měřit vyvolané náklady

zdanění u přímých daní na Slovensku a výsledky srovná ze zahraničními studiemi.

Literatura:

Blažic, H.: Tax Compliance Costs of Small Business in Chroatia. CERGE-EI Working Paper, 2004.

EK: European Tax Survey. SEC(2004) 1128/2, Evropská komise, Brusel, 2004.

Evans, C.: Studying the Studies: An overview of recent research into taxation operating costs.

eJournal of Tax Research, Vol. 1, N. 1, s. 64–82, 2003.

Klun, M.: Administrative Costs of Taxation in a Transition Country: The Case of Slovenia. Finance

a úvěr, Vol. 53, č. 1–2/2003, str. 75–85.

Klun, M.: Compliance costs for personal income tax in a transition country: the case of Slovenia.

Fiscal Studies, vol. 25, no. 1, pp. 93–104(12), 2004.

Nam, T., Evans, Ch., Walpole, M.: Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical

Evidence from Australia. National Tax Jounal, Vol. 53, s. 229–252, Washington, June 2000.

Pudil P. et al.: Efektivnost a zdanění. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P.: Administrative and Compliance Costs of Taxation. Bath:

Fiscal Publications, 1989.

Sandford, C.: Tax Compliance Costs – Measurement and Policy. Bath: Fiscal Publications in

association with The Institute for Fiscal Studies, 1995.

17


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

Slemrod, J., Blumenthal, M.: The Income Tax Compliance Cost Of Big Business. Public Finance

Quarterly, s. 411–448, October 1996.

Vaillancourt, F.: The Compliance Cost of Taxes on Business and Individuals: A Review of the

Evidence. Public Finace 42, No. 3, s. 395–414, 1987.

Vítek, L., Pavel, J.: Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem [online].

Praha : VŠE FFÚ, 2008. 41 s.

3. Vyvolané náklady zdanění firem v oblasti spotřebních daní

Cíl: Pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů provést analýzu vyvolaných nákladů

spotřebních daní firem na Slovensku a provést komparaci výsledků se zahraničím

Anotace:

Firmy jsou při podnikání vystaveny mnoha nákladům spojeným s vládními regulacemi.

Podstatnou skupinu tvoří náklady související s plněním daňových povinností (compliance

cost of taxation). Tyto náklady nejsou vládami ani firmami systematicky sledovány a proto

jsou ad hoc měřeny pomocí nezávislých odhadů. Základní přístupy používané k měření

vycházejí z expertních odhadů u typizovaných firem (viz např. Doing business od Světové

banky) nebo z reprezentativních šetření na vzorcích poplatníků (viz např. Vítek a Pavel,

2008). Disertační práce bude pomocí reprezentativního vzorku firem měřit vyvolané náklady

zdanění u spotřebních daní na Slovensku a výsledky srovná ze zahraničními studiemi.

Literatura:

1. Blažic, H.: Tax Compliance Costs of Small Business in Chroatia. CERGE-EI Working

Paper, 2004.

2. EK: European Tax Survey. SEC(2004) 1128/2, Evropská komise, Brusel, 2004.

3. Evans, C.: Studying the Studies: An overview of recent research into taxation operating

costs. eJournal of Tax Research, Vol. 1, N. 1, s. 64–82, 2003.

4. Klun, M.: Administrative Costs of Taxation in a Transition Country: The Case of Slovenia.

Finance a úvěr, Vol. 53, č. 1–2/2003, str. 75–85.

5. Klun, M.: Compliance costs for personal income tax in a transition country: the case of

Slovenia. Fiscal Studies, vol. 25, no. 1, pp. 93–104(12), 2004.

6. Nam, T., Evans, Ch., Walpole, M.: Tax Compliance Costs: Research Methodology and

Empirical Evidence from Australia. National Tax Jounal, Vol. 53, s. 229–252, Washington,

June 2000.

7. Pudil P. et al.: Efektivnost a zdanění. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

8. Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P.: Administrative and Compliance Costs of Taxation.

Bath: Fiscal Publications, 1989.

9. Sandford, C.: Tax Compliance Costs – Measurement and Policy. Bath: Fiscal Publications in

association with The Institute for Fiscal Studies, 1995.

10. Slemrod, J., Blumenthal, M.: The Income Tax Compliance Cost Of Big Business. Public

Finance Quarterly, s. 411–448, October 1996.

11. Vaillancourt, F.: The Compliance Cost of Taxes on Business and Individuals: A Review of

the Evidence. Public Finace 42, No. 3, s. 395–414, 1987.

12. Vítek, L., Pavel, J.: Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

[online]. Praha : VŠE FFÚ, 2008. 41 s.

18


Zoznam tém dizertačných prác

v doktorandskom štúdiu

na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

pre akademický rok 2013/2014

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

1. Perspektívy rozvoja bytového sektoru na Slovensku v komparácii s krajinami

regiónu CENTROPE.

Hlavným cieľom je predikcia bytového fondu z hľadiska kvantitatívneho, kvalitatívneho

ako aj veľkostnej štruktúry a vlastníckych vzťahov k bytovému fondu.

Východiskom bude história sektoru bývania, väzba bytového fondu na sociálny status

obyvateľstva a ekonomický rozvoj regiónu.

19

More magazines by this user
Similar magazines